Бази даних інформаційних ресурсів мережі Інтернет

Інтернет як система об'єднаних комп'ютерних мереж для зберігання і передачі інформації. Літературні джерела щодо сутності баз даних та їх функціонування. Порівняльний аналіз MySQL, Oracle та Microsoft Access. Створення бази даних за допомогою MySQL.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.02.2014
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСТВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Курсова робота

на тему: «Бази даних інформаційних ресурсів мережі Інтернет»

з дисципліни «INTERNET-технології опрацювання інформаційних ресурсів»

Виконала:

Чернявська К.В.

Перевірив:

Марковець О. В.

Львів - 2013

Вступ

інтернет комп'ютерний інформація літературний

В сучасному суспільстві, яке характеризується збільшенням ролі інформації і знань в житті суспільства, зростанням кількості людей, зайнятих в сфері виробництва інформаційних продуктів і послуг, створенням глобального інформаційного простору, інформаційні технології займають провідне місце та розглядається в якості одного з найважливіших ресурсів розвитку суспільства та визначаються як сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, передачу і відображення інформації. Одним з найпопулярніших видів інформаційних технологій є мережа Інтернет - всесвітня система об'єднаних комп'ютерних мереж для зберігання і передачі інформації. Інтернет отримав заслужену популярність в останні роки завдяки інформаційним ресурсам, що представляють собою це масив даних, складений і відсортований за певною ознакою, роду інформації, який має сувору структуру. Доступ до ресурсів має кожен, хто підключив свій комп'ютер до всесвітньої павутини [6].

Комп'ютери були створені для вирішення обчислювальних завдань, проте з часом вони все частіше стали використовуватися для побудови систем обробки документів, а точніше даних, що міститься в них. Такі системи зазвичай і називають інформаційними. Як приклад можна привести систему обліку продукції на складі, систему обліку книг в бібліотеці. Всі перераховані вище системи мають такі особливості:

* для забезпечення їх роботи потрібні порівняно низькі обчислювальні потужності;

* дані, які вони використовують, мають складну структуру;

* необхідні засоби збереження даних між послідовними запусками системи.

Іншими словами, інформаційна система вимагає створення в пам'яті комп'ютера динамічно оновлюваної моделі зовнішнього світу з використанням єдиного сховища - бази даних. Також база даних визначається як сукупність даних, що зберігаються у відповідності зі схемою даних, маніпулювання якими виконують згідно з правилами засобів моделювання даних. Бази даних мають предметну область, а саме частину реального світу, що підлягає вивченню з метою організації управління і, в кінцевому рахунку, автоматизації. Предметна область представляється безліччю фрагментів, наприклад, підприємство - цехами, дирекцією, бухгалтерією. Кожен фрагмент предметної області характеризується безліччю процесів, які використовують об'єкти, а також безліччю користувачів, якi характеризуються різними поглядами на предметну область [6].

Словосполучення «динамічно оновлювана» означає, що відповідність бази даних поточному стану предметної області забезпечується не періодично, а в режимі реального часу. При цьому одні й ті ж дані можуть бути по-різному представлені відповідно до потреб різних груп користувачів.

Відмінною рисою баз даних слід вважати те, що дані зберігаються спільно з їх описом, а в прикладних програмах опис даних не міститься. Незалежні від програм користувача дані зазвичай називаються метаданими. У ряді сучасних систем метадані, що містять також інформацію про користувачів, формати відображення, статистику звернення до даних та інші відомості, зберігаються в словнику бази даних [6]. Саме це зумовлює актуальність даної проблеми та потребує подальшого її розглядання й вивчення саме з точки зору баз даних у мереж Інтернет.

Таким чином, система управління базою даних (СУБД) - найважливіший компонент інформаційної системи. Основні функції СУБД :

* управління даними у зовнішній пам'яті (на дисках);

* керування даними в оперативній пам'яті;

* фіксація змін і відновлення бази даних після збоїв;

* підтримання мов БД (мова визначення даних, мова маніпулювання даними).

Зазвичай сучасна СУБД містить наступні компоненти:

* ядро, яке відповідає за управління даними у зовнішній і оперативної пам'яті і журналізації;

* процесор мови бази даних, що забезпечує оптимізацію запитів на вилучення та зміну даних;

* підсистему підтримки часу виконання, яка інтерпретує програми маніпуляції даними, що створюють користувальницький інтерфейс із СУБД;

* сервісні програми (зовнішні утиліти), що забезпечують ряд додаткових можливостей по обслуговуванню інформаційної системи [7].

Об'єктом курсової роботи є бази даних.

Предметом курсової роботи є бази даних у мережі Інтернет.

Мета курсової роботи полягає у визначенні баз даних інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Відповідно до мети курсової роботи доцільно визначити наступні завдання: розкрити літературні джерела, що вивчають особливості функціонування баз даних; розглянути програмні засобі, які дозволяють створити бази даних; проаналізувати та описати процес створення бази даних мережі Інтернет.

Структура курсової роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури.

Вступ визначає актуальність, об'єкт, предмет, мету роботи, практичне значення, структуру курсової роботи.

У першому розділі «Літературні джерела щодо сутності баз даних та їх функціонування» визначені та охарактеризовані літературні джерела.

Другий розділ «Розгляд та порівняльний аналіз MySQL, Oracle та Microsoft Access» містить інформацію щодо особливостей кожної з представлених баз даних.

Третій розділ «Практичне створення бази даних за допомогою MySQL» містить опис роботи по створенню бази даних.

Розділ 1. Літературні джерела щодо сутності баз даних та їх функціонування

Вивчення комп'ютерних технологій та мережі Інтернет почало формуватися ще у 60-х роках ХХ століття, але що стосується дослідження проблем функціонування баз даних, то необхідно зазначити, що вони почали розглядатися у наприкінці 80-90 років ХХ століття та у розробку певних концепцій з цих питань зробили внесок такі зарубіжні та вітчизняні дослідники як: І.О. Завадський [6], Н.Р. Балик, В.І. Мандзюк [1], В. Кошелев [7], Е. Молінаро [10], Т. Тіорі, Дж. Фрай [17].

Роботи цих вітчизняних визначають та обґрунтовують особливості проектування структур баз даних, особливості створення реляційних баз даних, а також система їх управліннями, настройку додатків баз даних, поняття баз даних і варіанти їх архітектури, програмування на мові Java. Також необхідно зазначити, що зміст літературних видань у цій галузі залежить від дати випуску, бо нові книги та підручнику будуть більш актуальними у сучасному інформаційному суспільстві.

Так, розглянемо більш детальніше літературні джерела, стосуються сутності баз даних та їх функціонування у хронологічному порядку.

Книга Т. Тіорі, Дж. Фрай «Проектування структур баз даних» була видана 1985 році та присвячена проблемі проектування різноманітних баз даних. У ній детально описуються загальні принципи, засоби проектування і методи баз даних на різних рівнях: концептуальному, фізичному і реалізації [17].

Видана у 1991 році книга «Системи управління базами даних і знань» під авторством А. Наумова дає найважливішу і корисну інформацію з систем управління базами даних. Розкриваються найважливіші теми і питання в сфері СУБД, а також розглядатимуться різні, на той час, популярні системи [12].

Також за останні роки були видані книги, підручники та посібники, що орієнтовані на певні конкретні бази даних.

Так, наприклад, книга, «Microsoft Access 2002» авторів В. Міхєєвої та І. Харитонової, присвячена новітньої версії популярної системи управління базами даних Microsoft Access 2002. Описуються всі етапи життєвого циклу програми, пропонується оригінальна методологія його проектування в середовищі СУБД з використанням VBA, особлива увага приділяється нової технології роботи з даними через Інтернет і корпоративну мережу. Розглядаються сучасні засоби публікації в WWW [9].

Опис SQL92 і SQL99 для програмістів, що працюють на SQL та практичний підхід до вивчення мови запитів і програмування представлений у книзі «SQL» Мартіна Грабера, яка була видана у 2003 році [3].

Навчальний посібник 2006 року "Бази даних. Розробка додатків" орієнтований на студентів, які навчаються створювати додатки для роботи з базами даних і самі бази даних. Незважаючи на невеликий обсяг, керівництво містить всю необхідну інформацію, зручно систематизовану з різних тем, автором якого я російська дослідниця Л.В. Рудикова [13].

Перрі Джеймс та Пост Джеральд у 2006 році видали «Введення в Oracle 10g». Дана книга написана у формі самовчителя, який дозволяє оволодіти основними навичками роботи з Oracle, попрактикуватися в їх застосуванні і закріпити отримані знання. Всі концепції докладно розбираються і ілюструються на прикладах. Книга написана доступною мовою і добре підійде для людей, не стикалися раніше з базами даних. Наприкінці книги наводиться словник основних термінів, які використовуються при роботі з будь-якими базами даних [5].

Книга розрахована на користувачів з будь-яким рівнем підготовки. Може використовуватися як підручник при підготовці студентів та аспірантів відповідних спеціальностей.

«Access 2007. Ефективне використання» В.Є. Кошелева, де програма баз даних Microsoft Office Access 2007 розглядається на прикладі розробки і створення проекту електронної бібліотеки. Книга містить велику кількість ілюстрацій і докладні описи процедур виконання конкретних завдань. Основна увага приділена таким питанням, як планування баз даних, розробка таблиць, запитів, форм, звітів і макросів [7].

Ентоні Молінаро видав у 2009 році довідкове видання «SQL. Збірник рецептів» орієнтоване як на програмістів, що володіють початковими знаннями в SQL і охочих дізнатися більше, так і на професіоналів, які досить добре знайомі з цією мовою програмування. Незалежно від того, на якій платформі звик працювати читач, за допомогою цієї книги він зможе застосувати свої пізнання в області SQL до будь-якої іншої [10].

«Oracle 10g. Настільна книга адміністратора баз даних» Кевіна Луни та Боб Брила допоможе підтримувати високопродуктивну корпоративну базу даних Oracle. Книга навчить інсталювати Oracle Database 10g або виконати апгрейд з однією з більш ранніх версій, щоб скористатися всіма перевагами можливостей нового і вдосконаленого управління, масштабованості, доступності та безпеки. У посібнику, написаному експертами з Oracle, розглядаються технології Automatic Undo Management (автоматичне управління простором відкату), Oracle Real Application Clusters (кластери Oracle для реальних додатків), Oracle Recovery Manager (диспетчер відновлення Oracle), Oracle Data Guard (захист даних Oracle) [8].

«Проектування баз даних. СУБД Microsoft Access» - навчальний посібник Н.Н. Грінченка, Є.В. Гусєва, Н.П. Макарова, у формі практичних рекомендацій розглядає методи створення баз даних з використанням інтегрованого середовища Microsoft Access. Виклад матеріалу оформлено у вигляді окремих розділів, в яких коротко представлений теоретичний матеріал по конкретній темі [4].

Також необхідно звернути увагу на роботи українських авторів. А саме:

Посібник Н.В. Морзе «Бази даних у навчальному процесі» 2007 року, в якому проаналізовані та розглянуті основні теоретичні відомості про бази даних та системи керування базами даних. Описані основні відомості про систему керування базами даних Access, зокрема робота з таблицями БД, запитами та формами [11].

Посібник призначений для вчителів інформатики, викладачів та студентів педагогічних навчальних закладів та учнів старших класів.

Посібник 2008 року видання, Н.Р. Балика та В.І. Мандзюка, де подано лабораторні роботи для формування основних умінь та навичок використання на налагодження MySQL. Книга більше орієнтована на студентів та початківців у роботі з базами даних і зроблена у вигляді лабораторного практикуму [1].

Підручник І.О. Завадського «Основи баз даних» 2011 року, призначений для учнів 10-11 класів та вчителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів. Видання повністю відповідає схваленій МОН України програмі курсу за вибором «Основи баз даних». У ньому розглянуто основи теорії та практичне застосування реляційних баз даних. Базовий програмний продукт - Microsoft Access. Матеріал посібника організовано так, що він може використовуватися з будь-якою популярною версією цієї СУБД: 2003, 2007 або 2010 [6].

Що ж стосується найновіших підручників та посібників у галузі, що вивчає бази даних, то необхідно зазначити такі, що видані у 2011-2012 роках.

Л. Талманн, М. Кіндал, Ч. Белл «Забезпечення високої доступності систем на основі MySQL» - докладне керівництво щодо забезпечення високої доступності ІТ-систем, побудованих з використанням СУБД MySQL. Тут розглядаються методичні прийоми і функції, розкриваються загальні підходи і тонкощі, пов'язані з реплікацією і моніторингом серверів баз даних. Автори - лідери команди розробників MySQL і визнані експерти в області теорії і практики застосування СУБД - наводять безліч реальних прикладів, супроводжуючи їх детальним аналізом. «Родзинкою» книги є розповідь про не документованих і неочевидних функціях, що дозволяють підвищити відмовостійкість MySQL в будь-якому середовищі - в середовищі «звичайних», віртуальних і кластерних серверів, а також в хмарних обчисленнях. Видання складається з п'ятнадцяти голів і предметного покажчика. Рекомендується системним адміністраторам, адміністраторам БД і всім, хто цікавиться практичними аспектами підвищення надійності ІТ -систем [16].

Книга В. Гольцмана «MySQL 5.0» призначена для всіх, хто бажає освоїти СУБД MySQL. Для її читання вам не потрібні ніякі спеціальні знання - достатньо бути користувачем Windows. Ви дізнаєтеся, як встановити та запустити MySQL, як створити власну базу даних, як працювати з даними за допомогою команд SQL, як адмініструвати базу даних і оптимізувати її роботу. Розробники веб-додатків на мовах PHP, Perl і Java знайдуть у цій книзі корисні відомості щодо використання бази даних MySQL у відповідних додатках. Для всіх операцій, які вам належить виконати, наводяться докладні покрокові інструкції, всі основні дії пояснюються на прикладі навчальної бази даних [2].

Також необхідно звернути увагу на онлайн-підручники та Інтернет сайти, де користувач може знайти матеріал, щодо функціонування та проектування баз даних. Такими прикладами є сайт Programmer's Klondike [18], де представлена можливість пошуку книг та статей, які стосуються програмування, веб технологій, безпеки, розробки бази даних, а також поділяється на: загальне, Oracle, MySQL, MS SQL. Користувач може ознайомитись в матеріалом на сайті, а також скачати на свій комп'ютер.

Сайт programming.in.ua [14] містить матеріали щодо програмування з використанням різноманітних програм, графіки та веб-дизайну. Та сайт ukrtechlibrary - сайт української технічної літератури [15], де користувач за розділами може знайти необхідну йому інформацію як,наприклад,

· Програмування: Assembler, C#, C/C++, CSS, Delphi, Алгоритмізація;

· Бази даних: Microsoft Access, MySQL;

· Веб-програмування: HTML, Java, JavaScript, Pascal, Patterns, Prolog, UML, Visual Basic.Net.

Щодо онлайн-підручників, то їх не можна скачати на свій комп'ютер, але вони у повному обсязі представлені у мережі. Напркилад, підручник А.Ю. Зеленкова «Основи баз даних», де наведені такі розділи представлення даних у пам'яті комп'ютера, модель «сутність-зв'язок», дореляційні моделі представлення даних, реляційні бази даних, проектування реляційних баз даних, сучасні напрямки розвитку баз даних, сучасні напрямки розвитку баз даних.

Таким чином, розглянувши та проаналізувавши підручники, посібник та книги, які стосуються баз даних та їх функціонування, можна зробити висновок, що вони почали видаватись з кінця 80-х років ХХ століття та з кожним їх стає все більше. Існують підручники, які присвячені основам створення та функціонування баз даних та мають більш теоретичний характер, а також і такі, в яких розкриваються особливості конкретних баз даних та містяться практикуми, що дозволяють користувачу набути практичні навички у створенні та користуванні базами даних.

Розділ 2. Розгляд та порівняльний аналіз MySQL, Oracle та Microsoft Access

Отже, розглянемо, проаналізуємо та порівняємо три бази даних інформаційних ресурсів мережі Інтернет My SQL та Oracle, Access.

MySQL - вільна реляційна система управління базами даних. Розробку та підтримку MySQL здійснює корпорація Oracle, що отримала права на торговельну марку разом з поглиненої Sun Microsystems, яка раніше придбала шведську компанію MySQL AB. Продукт поширюється як під GNU General Public License, так і під власною комерційною ліцензією. Крім цього, розробники створюють функціональність за замовленням ліцензійних користувачів, саме завдяки такому замовленню майже в найперших версіях з'явився механізм реплікації процесу під яким розуміється копіювання даних з одного джерела на інший (або на безліч інших) і навпаки [2].

MySQL є рішенням для малих і середніх додатків. Входить до складу серверів WAMP, AppServ, LAMP і в портативні збірки серверів Денвер, XAMPP. Зазвичай MySQL використовується як сервер, до якого звертаються локальні або видалені клієнти, проте в дистрибутив входить бібліотека внутрішнього сервера, що дозволяє включати MySQL в автономні програми.

Гнучкість СУБД MySQL забезпечується підтримкою великої кількості типів таблиць: користувачі можуть вибрати як таблиці типу MyISAM, що підтримують повнотекстовий пошук, так і таблиці InnoDB, що підтримують транзакції на рівні окремих записів. Більше того, СУБД MySQL поставляється із спеціальним типом таблиць. Завдяки відкритій архітектурі і GPL - ліцензуванню, в СУБД MySQL постійно з'являються нові типи таблиць [2].

Табл. 1. Типи даних MySQL

Тип даних

Характеристика

Розмірність

Числові типи даних

TINYINT

Дуже маленьке ціле число. Може зберігати числа від

-128 до 127

1 байт

SMALLINT

Маленьке ціле число. Може зберігати числа від -32768 до 32767

2 байти

MEDIUMINT

Середнє ціле число.

Може зберігати числа від

-8388608 до 8388607.

3 байти

INT

Ціле число.

Може зберігати числа від

-2147483648 до 2147483647

4 байти

BIGINT

Велике ціле число. Може зберігати числа від

- 9223372036854775808 до 9223372036854775807

8 байт

DOUBLE, DOUBLE PRECISION, REAL

Нормальне (подвійний точності) число з плаваючою комою. Не може бути числом без знаку. Можливі значення від:

-1,7976931348623157E+308 до -2,2250738585072014E-308, 0, та від 2,2250738585072014E-308 до1,7976931348623157E+308.

DECIMAL, NUMERIC

Розпаковане число з плаваючою комою. Працює подібно типу даних CHAR: «розпакований» означає, що число зберігається у вигляді рядка, використовуючи один символ для кожної цифри-значення. Символ десяткової коми і символ негативного числа «-» не враховується у довжину. Якщо десяткове значення дорівнює 0, значення не матиме десяткової коми або дробової частини. Максимальний розмір для DECIMAL значення таке ж, як і для DOUBLE, але фактичний діапазон для даного стовпця DECIMAL може бути обмежений у виборі довжини і десяткові дроби.

Типи даних дати та часу

DATETIME

Дата і час у форматі РРРР-ММ-ДД ГГ: ММ: СС

DATE

Дата у форматі РРРР-ММ-ДД

TIME

Час у форматі ГГ: ММ: СС

TIMESTAMP

Дата і час у форматі timestamp. Однак при отриманні значення поля воно відображається не у форматі timestamp, а у вигляді ГГГГММДДЧЧММСС, що сильно применшує переваги його використання в PHP.

Символьні типи даних

TINYTEXT або TINYBLOB

Може зберігати не більше 255 символів.

Максимальний розмір 2^8-1

TEXT або BLOB

Являє собою двійковий об'єкт великого розміру, який може містити змінну кількість даних. Може зберігати не більше 65 535 символів.

Максимальний розмір 2^16-1 (64K-1)

MEDIUMTEXT або MEDIUMBLOB

Може зберігати не більше 16777215 символів.

Максимальний розмір 2^24-1 (16M-1)

LONGBLOB

Може зберігати не більше 4294967295 символів

Максимальний розмір 2^32-1 (4G-1)

Сучасна СУБД Oracle - це потужний програмний комплекс, що дозволяє створювати додатки будь-якого ступеня складності. Ядром цього комплексу є база даних, що зберігає інформацію, кількість якої за рахунок наданих засобів масштабування практично безмежне. З високою ефективністю працювати з цією інформацією одночасно може практично будь-яка кількість користувачів (за наявності достатніх апаратних ресурсів), не проявляючи тенденції до зниження продуктивності системи при різкому збільшенні їх числа [8].

Табл. 2. Типи даних Oracle

Тип даних

Характеристика

Розмірність

СНAR

Фіксовані текстові рядки. Значення типу CHAR доповнюється до вказаної довжини пробілами.

до 2000 байт

VARCHAR 2

Текстові рядки змінної довжини до 4000 байт.

до 4000 байт

NUMBER

Використовується для зберігання нуля і позитивних або негативних чисел з фіксованою і плаваючою крапкою. Для цього типу даних гарантується переносимість між будь-якими операційними системами, які підтримує ORACLE, з точністю до 38 цифр.

Можна зберігати позитивні і негативні числа в інтервалі від 1 x 10 ** -130 до 9.99.. 9 x 10 ** 125 (з точністю до 38 значущих цифр), а також нуль.

DATE

Зберігає значення у вигляді точок часу (тобто дату і час). Тип даних DATE запам'ятовує рік (включаючи століття), місяць, день, години, хвилини і секунди. ORACLE може зберігати дати в діапазоні від 1 січня 4712 до н.е. до 31 грудня 4712 нашої ери

Дані дат зберігаються у фіксованих полях довжиною 7 байт, відповідних століттю, році, місяцю, дню, годині, хвилині і секунді.

DECIMAL

Забезпечує точний числовий формат, в якому точність і масштаб можуть бути довільного розміру. Ви можете задати точність (загальне число цифр, як зліва і праворуч від десяткової точки) і масштаб (кількість цифр дробової компонента).

Об'єм пам'яті, необхідної на основі точності.

RAW

Використовується для зберігання двійкових даних.

До 2000 байт.

LONG

Використовується для зберігання текстових даних довжиною.

До 2ГБ

LONG RAW

використовується для зберігання двійкових даних.

До 2 ГБ

ROWID

Дозволяє однозначно ідентифікувати будь-який рядок таблиці, що, зокрема, дозволяє видаляти і редагувати рядки таблиць без первинного ключа.

BLOB

Дані зберігаються поза таблиці, а в таблиці Oracle перебувають лише покажчики на об'єкти.

Зберігається до 4 ГБ двійкових даних.

CLOB, NCLOB

NCLOB - це тип даних NLS великої фіксованої довжини (NLS) - набір для національних мов. Використовується для роботи в Oracle на мовах, відмінних від англійської. Дані цього типу зберігаються поза таблиці, а в таблиці знаходяться лише покажчики на об'єкти.

Зберігається до 4 ГБ текстових даних.

BFILE

Дані зберігаються у файлах операційної системи (зовнішні файли).

Зберігається до 4 ГБ неструктурованих даних

Access - реляційна СУБД корпорації Microsoft. MS Access в даний час є однією з найпопулярніших серед настільних програмних систем управління базами даних. Серед причин такої популярності слід зазначити:

· високу ступінь універсальності і продуманості інтерфейсу, який розрахований на роботу з користувачами самої різної кваліфікації. Зокрема, реалізована система управління об'єктами бази даних, що дозволяє гнучко і оперативно переходити з режиму конструювання в режим їх безпосередньої експлуатації;

· глибоко розвинені можливості інтеграції з іншими програмними продуктами, що входять до складу МS офіс [4];

MS Access - високопродуктивна система управління реляційними базами даних, яка входить до складу професійної версії інтегрованого пакета Microsoft Office.

MS Access працює з об'єктами, до яких відносяться таблиці, запити, форми, звіти, макроси і модулі. Всі пов'язані між собою об'єкти організовані в один файл, званий базою даних [4].

Access володіє кращою системою захисту серед усіх настільних СУБД. Вбудований майстер дозволяє створювати групи, користувачів, привласнювати права доступу до всіх об'єктів, у тому числі і модулів. Кожному користувачеві можна надати індивідуальний пароль. Система захисту доступна як за допомогою візуальних засобів, так і програмним шляхом [7].

Табл. 3. Типи даних Access

Тип даних

Характеристика

Розмірність

Поле МЕМО

Довгий текст або числа, наприклад, примітки або описи.

Зберігає до 65536 знаків

Текстовий

Текст або комбінація тексту і чисел, наприклад, адреси, а також числа, що не вимагають обчислень: номери телефонів, інвентарні номери або поштові індекси

Зберігає до 255 знаків

Числовий

Дані, що використовуються для математичних обчислень, за винятком фінансових розрахунків

Зберігає 1, 2, 4 або 8 байтів; 16 байтів для кодів реплікації (GUID). Конкретний тип числового поля визначається значенням властивості Розмір поля (FieldSize)

Дата / час

Значення дат і часу.

Зберігає до 8 байтів.

Грошовий

Використовується для грошових значень і для запобігання округлення під час обчислень

Зберігає 8 байтів.

Лічильник

Автоматична вставка унікальних послідовних (збільшуються на 1) або випадкових чисел при додаванні запису.

Зберігає 4 байти, 16 байтів для кодів реплікації (GUID).

Логічний

Дані, що приймають тільки одне з двох можливих значень, таких як « Так/Ні», «Істина /Брехня», « On / Off ». Значення Null не допускаються.

Зберігає 1 біт

Поле об'єкта OLE

Об'єкти OLE (такі як документи Microsoft Word, електронні таблиці Microsoft Excel, малюнки, звукозапис або інші дані в двійковому форматі), створені в інших програмах, що використовують протокол OLE

Зберігає до 1 Гігабайта (обмежується об'ємом диска).

Гіперпосилання

Гіперпосилання може мати вигляд шляху UNC або адреси URL

Зберігає до 64 000 знаків

Майстер підстановок

Створює поле, що дозволяє вибрати значення з іншої таблиці або зі списку значень, використовуючи поле зі списком. При виборі даного параметра в списку типів даних запускається майстер для автоматичного визначення цього поля

4 байта

Для того, щоб підключити базу даних Access до web-сторінки необхідно Запустіть Microsoft Access. У групі Об'єкти, натиснути кнопку «Сторінки», а потім «Створення сторінки доступу до даних за допомогою майстра». У Майстері сторінок з'явиться діалогове вікно.

Обрати необхідну таблицю натиснути кнопку шеврону «>>» для копіювання всіх полів. Виберати ContactIDі натисніть кнопку (один кут), щоб скасувати вибір цього поля. Натиснути кнопку Далі.

Друга сторінка майстра дозволяє організувати дані в групи, таких як Впорядкування контактів по країнах. Третя сторінка запитує сортування записів. Остання сторінка запитує у заголовка сторінки HTML і дозволяє застосувати тему до сторінки HTML. Натиснути кнопку «Відкрийте сторінку», а потім натиснути кнопку «Закінчення». Тепер сторінка доступу до даних створюється і відображається. Для переміщення по записах і створити два додаткових контактів з допомогою панелі переходів по записах в нижній частині сторінки доступу до даних. У меню файл натисніть кнопку «Зберегти».

Отже, таким чином, розглянувши характеристики та особливості кожної бази даних, можна зробити висновок, що сьогодні найбільш актуальнішими для роботи з базами даних в мережі Інтернет є MySQL та Oracle, а Access, в свою чергу, є однією з найпопулярніших серед настільних програмних систем управління базами даних і є погано пристосованим до використання у мережі Інтернет.

Розділ 3. Практичне створення бази даних за допомогою MySQL

Для створення бази даних за допомогою MySQL, необхідно встановити на комп'ютер та загрузити програму phpMyAdmin, яка є веб-додатоком з відкритим кодом PHP і представляє собою веб-інтерфейс для адміністрування СУБД MySQL. PHPMyAdmin дозволяє через браузер здійснювати адміністрування сервера MySQL, запускати команди SQL і переглядати вміст таблиць і баз даних. Додаток користується великою популярністю у веб-розробників, оскільки дозволяє управляти СУБД MySQL без безпосереднього введення SQL команд, надаючи зручний інтерфейс.

На сьогоднішній день PHPMyAdmin широко застосовується на практиці. Останнє пов'язано з тим, що розробники інтенсивно розвивають свій продукт, враховуючи всі нововведення СУБД MySQL. Переважна більшість вітчизняних провайдерів використовують цей додаток як панелі управління для того, щоб надати своїм клієнтам можливість адміністрування виділених їм баз даних [18].

Основні можливості phpMyAdmin:

· Зрозумілий веб-інтерфейс;

· Підтримка більшості функцій MySQL :

· Перегляд і видалення баз даних, таблиць, полів та індексів;

· Створення, копіювання, видалення, перейменування і зміна баз даних, таблиць, полів та індексів;

· Управління сервером, базами даних і таблицями, з порадами по налаштуванню сервера;

· Виконання, редакція і збереження будь-якого SQL-вирази, включаючи пакетні запити;

· Підтримка експорту в різні формати CSV, SQL, XML, PDF, ISO/IEC 26300 - OpenDocument текст і таблиці, Word, Excel;

· Генерування наочних схем баз даних у вигляді PDF;

· Створення комплексних запитів за допомогою функції Запит по шаблону;

· Глобальний або частковий пошук у базі даних;

· Трансформація даних в будь-який формат, використовуючи набір призначених функцій на зразок відображення BLOB - даних у вигляді картинки або посилання для скачування [18];

Отже, розглянемо процес створення бази даних.

Запускаючи програму обираємо вкладку localhost після чого відкривається вікно браузера, яке виглядає наступним чином.

Програма має такі функції за вкладками, як: бази даних, SQL, стан, бінарний журнал, процеси, привілеї, експорт, імпорт. Також при створенні таблиць є можливість додавання необхідної кількості стовбців.

Для створення бази даних відкриваємо вкладку «Бази даних», у рядку «Нова база даних» пишемо назву та натискаємо кнопку «Створити», після чого створена база даних відображається у списку з лівого боку, разом з іншими, що, наприклад, були створені раніше.

Для наповнення таблиці та створення необхідної структури та таблиць необхідно вибрати базу даних, дати назву таблиці та вибрати кількість стовбців.

Після введення назви та кількості стовбців, коли таблиця створена з'являється форма для заповнення стовбців, де заповнюється назва поля, тип даних, довжина значення. Після створення таблиця виглядає наступним чином.

Для подальшого створення необхідних таблиць, натискаємо кнопку «створити таблицю» та заповнюємо аналогічно до першої.

Таким чином, була створена база даних під назвою «СКІД», яка призначена для зберігання даних про студентів та предмети, а саме були створені таблиці з такими полями:

· Студенти: П.І.Б., курс/ОКР, група, спеціальність;

· Предмети: назва, викладач, курс/ОКР, кількість лекцій та практичних, вид контролю;

· Студентські заборгованості: назва предмету, П.І.Б. студента, група/ ОКР, вид контрою;

· Старости: П.І.Б., спеціальність, група, номер телефону, електронна пошта.

Всі створені таблиці бази даних відображені з лівого боку, а також є можливість роботи з цими таблицями. Також є функції обзору, структури, пошуку, видалення таблиць, створеної бази даних.

Таким чином, можна зробити висновок, що програма phpMyAdmin, яка представляє собою веб-інтерфейс для адміністрування СУБД MySQL. PHPMyAdmin дозволяє через браузер здійснювати адміністрування сервера MySQL, запускати команди SQL і переглядати вміст таблиць і баз даних, що є дуже зручним як для обізнаного спеціаліста, так і для починаючого користувача та дозволяє економити робочий час та не писати «від руки» структуру бази даних, а також дозволяє прикріпити створену базу даних до необхідного сайту, що,наприклад, дуже важко зробити за допомогою Access особливо користувачу-початківцю.

Висновки

Таким чином, проаналізувавши бази даних інформаційних ресурсів мережі Інтернет, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день існує велике різноманіття літературних джерел, де можна знайти інформацію, щодо особливостей та можливостей баз даних, їх проектування, створення та функціонування, які також містять і практичні завдання, за якими користувач може навчитись створювати та працювати з базами даних.

У роботі були розглянуті та проаналізовані три бази даних, а саме MySQL, Oracle та Access. Необхідно зазначити, що MySQL та Oracle досить схожі між собою, а мають майже однакові типи даних та мають можливість прив'язки по певного сайту. Що ж стосується, Access, то вона є настольною базою даних та викликає певні складнощі, якщо мова йдеться про прикріплення до сайту та є вже трохи неактуальною, якщо щодо застосування в Інтернет-технологіях.

Щодо практичної реалізації, то необхідно зазначити, що база даних була створена за допомогою програми phpMyAdmin, яка представляє собою веб-інтерфейс для адміністрування СУБД MySQL. PHPMyAdmin дозволяє через браузер здійснювати адміністрування сервера MySQL, запускати команди SQL і переглядати вміст таблиць і баз даних, що є дуже зручним як для обізнаного спеціаліста, так і для починаючого користувача та дозволяє економити робочий час та не писати «від руки» структуру бази даних, а також дозволяє прикріпити створену базу даних до необхідного сайту, що,наприклад, дуже важко зробити за допомогою Access особливо користувачу-початківцю.

Список використаних джерел та літератури

1. Балик Н.Р., Мандзюк В.І. MySQL: лабораторний практикум / Н.Р. Балик, В.І. Мандзюк. - Тернопіль: Богдан. - 2008. - 88с.

2. Гольцман В. MySQL 5.0 / В. Гольцман. - М.: Свет, 2012. - 452 с.

3. Грабер М. SQL / М. Грабер. - Лори, 2003. - 297с.

4. Грінченко Н.Н. Проектування баз даних. СУБД Microsoft Access / Н.Н. Грінченко, Є.В. Гусєв, Н.П. Макаров. - 2011. - 328с.

5. Джеймс П., Джеральд П. Введення в Oracle 10g / П. Джеймс, П. Джеральд. - Oracle Corp, 2006. - 324с.

6. Завадський І.О. Основи баз даних / І.О. Завадський. - К.: ПП І.О. Завадський. - 2011. - 192 с.

7. Кошелев В.Е. Access 2007. Эффективное использование / В. Е. Кошелев. - М.: Мир, 2007. - 265с.

8. Луни К., Брил Б. Oracle 10g. Настольная книга администратора баз данных / К. Луни, Б. Брил. - Лорри, 2008. - 281с.

9. Михеева В., Харитонова И. Microsoft Access 2002 / В. Михеева, И. Харитонова. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2002. - 300с.

10. Молинаро Э. SQL. Зборник рецептов / Э. Молинаро. - М.: Символ-Плюс. - 2009. - 321с.

11. Морзе Н.В. Бази даних у навчальному процесі / Н.В. Морзе. - К.: ТОВ Редакція «Комп'ютер», 2007. - 120с.

12. Наумов А. Системы управления базами данных и знаний / А. Наумов. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 289с.

13. Рудникова Л.В. Базы данных. Разработка приложений / Л.В. Рудикова. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2006. - 287 с.

14. Сайт програмування по-українськи:[Електронний ресурс]- режим доступу: programming.in.ua

15. Сайт української технічної літератури:[Електронний ресурс]- режим доступу: http://ukrtechlibrary.wordpress.com/

16. Талманн Л. Забезпечення високої доступності систем на основі MySQL / Л. Талманн, М. Кіндал, Ч. Белл. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012. - 624 с.

17. Тіорі Т., Фрай Дж. Проектування структур баз даних / Т. Тіорі, Дж. Фрай. - М.: Мир, 1985. - 234с.

18. Сайт Programmer's klondike:[Електронний ресурс]- режим доступу: http://www.proklondike.com/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Властивості та функції бази даних. Вибір та обгрутування програмного забезпечення Microsoft Access. Розробка бази даних за методом сутність-зв’язок. Етапи розробки бази даних "Відділ комп’ютерних комплектуючих" за допомогою СУБД Microsoft Office Access.

  курсовая работа [7,4 M], добавлен 12.06.2019

 • Архітектура Web-баз даних. Загальні відомості про мову SQL. Створення таблиць баз даних. Використання бібліотеки для пошуку інформації. Аутентифікація за допомогою РНР й MySQL. Зберігання паролів в окремому файлі на сервері, використання бази даних.

  курсовая работа [913,8 K], добавлен 12.01.2010

 • Використання баз даних та інформаційних систем. Поняття реляційної моделі даних. Ключові особливості мови SQL. Агрегатні функції і угрупування даних. Загальний опис бази даних. Застосування технології систем управління базами даних в мережі Інтернет.

  курсовая работа [633,3 K], добавлен 11.07.2015

 • Розробка автоматизованої бази даних реєстратури в поліклініці для ведення обліку лікарів та пацієнтів, а також зберігання та отримання якісної структурованої, та доступної інформації про них за допомогою виконання певних запитів в середовищі MySQL.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 03.11.2011

 • Створення інформаційних таблиць бази даних. Створення екранних форм як засобу організації інтерфейсу користувача. Створення запитів для вибору, сортування і обчислення з використанням даних однієї таблиці. Оформлення звітів за допомогою команд MS Access.

  лабораторная работа [397,7 K], добавлен 09.09.2010

 • Основні відомості про реляційні бази даних, система управління ними. Основні директиви для роботи в середовищі MySQ. Визначення та опис предметної області. Створення таблиць та запитів бази даних автоматизованої бази даних реєстратури в поліклініці.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 06.11.2011

 • Основні поняття та особливості розробки баз даних в Microsoft Access. Побудова бази даних магазину побутової техніки: створення таблиць та встановлення зв’язків між ними, створення запитів, форм та звітів. Охорона праці і гігієна користувача комп'ютера.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 19.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.