Програмування мовою VBA

Аналіз розроблення та програмування обчислювального процесу лінійної структури, налагодження програм. Вивчення правил запису констант, числових і символьних змінних, типів даних. Побудова алгоритму розв’язування завдання та креслення його блок-схеми.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 22.04.2012
Размер файла 2,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru/

«Програмування мовою VBA»

Зміст

 • Вступ
 • 1. Інструментальне середовище Visual Basic for Application
  • 1.1 Створення власної панелі інструментів
  • 1.2 Створення макросів
  • 1.3 Створення кнопок макросів
 • 2. Програмування за алгоритмом лінійної структури
  • 2.1 Постановка задачі
  • 2.2 Блок-схема
  • 2.3 Таблиця ідентифікаторів
  • 2.4 Текст програми
  • 2.5 Контрольний приклад для тестування програми
 • 3. Програмування за алгоритмом розгалуженої структури
  • 3.1 Постановка задачі
  • 3.3 Таблиця ідентифікаторів
  • 3.4 Текст програми
  • 3.5 Контрольний приклад для тестування програми
 • Висновок
 • Список використаних літературних джерел

Вступ

Розв'язком будь-яких задач на ПО відбувається у декілька етапів основним з яких є :

1.Постановка задач

2.Розробка алгоритмів

3.Програмування

4.Налагодження програмам (тестування)

5.Експлуатація програм

Постановка задачі містить в собі визначення складу, тип і кількості вхідних даних. Складу та форми даних, розробку математичної моделі розв'язку. Цей етап виконують фахівці галузі промисловості, математики і програмісти.

Алгоритм- це чітка послідовність дій виконання яких призводить до розв'язку поставленої задачі. Алгоритм розроблюють на основі обраної математичної моделі, відображує послідовно всі етапи цієї моделі.

Програмування- це запис алгоритму спеціальною мовою, яка називається мовою програмування.

Процес виявлення і усунення помилок називають налагодженням або тестуванням. Після усунення усіх помилок програма передається в експлуатацію.

Залежно від послідовності дій розрізняють наступні типи алгоритмів

1.Лінійні.

2.Розгалуженні.

3.Циклічні.

В даній РГР ми використовували: лінійний алгоритм і розгалужений алгоритм.

Лінійний алгоритм- це такий алгоритм в якому дії виконуються в порядку їх запису без пропусків (без розгалужень)

Розгалужений алгоритм- це такий алгоритм в якому послідовність дій може змінюватись від виконання чи не виконання певної умови.

програмування константа алгоритм символьний

1. Інструментальне середовище Visual Basic for Application

Мета роботи вивчення інструментального середовища програмування Visual Basic for Application, його системи меню, режимів роботи, текстового редактора програм, виконання програм, довідково-інформаційної системи.

1.1 Створення власної панелі інструментів

Створюємо документ з ім'я Давиденко

Щоб створити власну панель інструментів необхідно виконати такі дії:

Обрати пункт меню "Вид/Панели инструментов/Настройка…"

1. Перейти на вкладинку " Панели инструментов"

2. Натиснути по кнопці "Создать…"

3. В діалоговому вікні, що з'явиться ввести наступні дані:

4. Натиснути світлову клавішу "ОК"

5. З'являється панель інструментів на екрані.

1.2 Створення макросів

На екрані з'явиться щойно створена панель інструментів. На ній можна розмістити як стандартні кнопки, так і спеціальні кнопки або кнопки макросів. Саме для своєї панелі інструментів створюємо кнопки макросів:

1. Для цього обираємо пункт меню "Сервис/Макрос/Макросы…" або Alt+F8.

Обрати в пункті "Макросы из" назву власного файла

2. Натиснути по світловій клавіші "Создать"

3. Відкриється діалогове вікно Visual Basic for Application.

Для того щоб перевірити працеспроможність кнопок створюємо "заглушки" аналогічні до:

Sub P_Line()

'Скиданенко студента групи 201-Б

MsgBox ("для вас працює лінійна програма")

End Sub

4. Аналогічно створюємо ще 6 макросів

1.3 Створення кнопок макросів

1. Обрати пункт меню "Вид/Панели инструментов/Настройка…"

2. Перейти на вкладинку " Команды"

3. Перетягнути всі кнопки з пункту підменю "Макросы" на власну панель інструментів.

4. Відредагувати кнопки так, шоб мати картинку аналогічну до:

Перевірити працеспроможність всіх кнопок

Ми навчилися створювати панель інструментів користувача, макроси та кнопки макросів. В подальшій роботі ми будемо їх використовувати згідно завдання

2. Програмування за алгоритмом лінійної структури

Мета роботи оволодіння практичними навичками розроблення та програмування обчислювального процесу лінійної структури і навичками налагодження й тестування програм.

Завдання для самостійної підготовки

Вивчити головне меню, робочі вікна та основні команди інструментального середовища Visual Basic for Application.

Ознайомитись із правилами запису констант, числових і символьних змінних, типів даних.

Вивчити правила запису арифметичних виразів і оператора присвоювання.

Вивчити організацію найпростішого введення/виведення даних.

Побудувати алгоритм розв'язування завдання та накреслити його блок-схему.

Обчислити на ПЕОМ значення змінних, які вказані в таблиці 1 (варіант видає викладач) за заданими формулами і наборами вихідних даних. Вивести значення вихідних даних та результатів обчислень, а також назву програми й відповідні пояснення.

2.1 Постановка задачі

Постановка задачі. Розробити алгоритм та програму розрахунку значень функції U і f згідно з формулами:

Протестувати роботу програми за такими вхідними даними:

a=6

f=12,4

x=5

2.2 Блок-схема

Блок-схему алгоритму

2.3 Таблиця ідентифікаторів

Змінна алгоритму

d

s

a

f

x

Ідентифікатор

d

s

a

f

x

Тип

Single

Single

Single

Single

Single

2.4 Текст програми

Sub Line1()

MsgBox ("для вас працює лінійна программа")

' оголошення змінних

Dim a As Single, f As Single, x As Single

Dim d As Single, s As Single

' уведення вхiдних даних

a = InputBox("Уведiть a")

f = InputBox("Уведiть f")

x = InputBox("Уведiть x")

' обрахування виразiв

d = ((1 / (Tan(a * x))) ^ 2) * f + a * (Cos(f * x)) ^ (1 / 3)

s = a * Sqr(Abs(3.5 - (Tan(f * x) ^ 2))) - a * (Abs(5 * f) - x) + 3 * x

' виведення результатiв

MsgBox ("Значення d: " + Str(d))

MsgBox ("Значення s: " + Str(s))

End Sub

2.5 Контрольний приклад для тестування програми

Задаємо змінним значення: a=6, f=12.4, x=5, Виконуємо на калькуляторі підрахунки значень d і s згідно з формулами: d=0.423, s=1,303.

Результати роботи програми у вікнах діалогу InputBox та MsgBox:

a=6

f=12.4

x=5

d=5.561576

s=-317.9095

Перевіримо у програмі Excel:

Порівнюючи отримані результати бачимо, що розходження складає в першому випадку 0.00%, а в другому 0.01%, що вказує на те, що програма складена вірно.

3. Програмування за алгоритмом розгалуженої структури

Мета роботи оволодіння практичними навичками розроблення та програмування обчислювального процесу розгалуженої структури, поліпшення навичок налагодження і тестування програм.

Завдання для самостійної підготовки

Вивчити засоби реалізації умовної передачі управління алгоритмічної мови VBA для обчислювального процесу розгалуженої структури.

Побудувати алгоритм розв'язання.

Скласти програму розв'язання завдання мовою VBA.

Підготувати тести (їх число дорівнює числу гілок обчислювального процесу) для перевірки правильності функціонування програми.

Вивчити засоби реалізації обчислювальних процесів розгалуженої структури із заданим числом повторень алгоритмічної мови Visual Basic for Application.

3.1 Постановка задачі

Розробити алгоритм та програму знаходження значень функції

Виконати тестування для перевірки правильності функціонування програми для значень а=1.4, b=0.2, c=-1.4

3.2 Блок-схема алгоритму

Размещено на http://allbest.ru/

Так Ні

3.3 Таблиця ідентифікаторів

Змінна алгоритму

a

n

i

Ідентифікатор

a

n

i

Тип

Single

Single

Single

3.4 Текст програми

Sub Line2()

' rozgal Макрос

' Макрос создан 02.10.2011 Давиденко Наталия

MsgBox ("для вас працює лінійна программа")

' Оголошення зминних

Dim a As Single, b As Single, c As Single, y As Single, x As Single

'уведення вхидних даних

a = InputBox(" уведить a")

b = InputBox(" уведить b")

c = InputBox(" уведить c")

x = InputBox(" уведить x")

'обчислить значення функции

If x < 1 Then

y = a * 1 / Atn((b + x ^ 2) / (b - x ^ 2)) + c

Else

If (b - x ^ 2) < 0 Then

y = a * 1 / Atn((b + x ^ 2) / (b - x ^ 2)) + c

MsgBox ("Немає розв'язків")

End If

If x >= 1 Then

y = a * Atn((b - x ^ 2) / (b + x ^ 2)) + c

End If

End If

'виведення результатив

MsgBox ("значення y" + Str(y))

End Sub

3.5 Контрольний приклад для тестування програми

Обчислення за першою формулою при a=1,4, b=0,2, c=-1,4 , x=1

y=-2.223204

За другою формулою при a==1,4, b=0,2, c=-1,4 , x=0,5.

у=-2,358813

Результати роботи програми на екрані монітора за першою формулою:

Уведіть а

а = 1,4

Уведіть b=0,2

Уведіть c=-1,4

Уведіть x= 1

y=-2,223204

Результати роботи програми на екрані монітора за другою формулою:

Уведіть а

а = 1,4

Уведіть b=0,2

Уведіть c=-1,4

Уведіть x=0,5

у=-2,358813

Перевіримо у програмі Excel:

Порівнюючи результати отримані за допомогою программи на тестовому прикладі та програмою, бачимо, що розходження складає в першому випадку 0.03%, а в другому 0.02%, що вказує на те, що програма складена вірно.

Висновок

В даній РГР ми дізнались як працювати в Visual Basic for Application.

Навчились створювати власні кнопки і в них програмувати власні програми.

Дізнались про різні види алгоритмів: лінійні, розгалужені. Головною нашою метою в цій РГР було правильно складати алгоритми, а потім з них алгоритмів на мові програмування робити вже готові програми. Після того як ми їх закінчували, по-перше тестували їх на правильність роботи, а потім вже їх ми модернізували. Багато уваги зверталося на правильно і логічно записані вирази тому, що програма видає тільки текстову помилку, а не логічну.

Список використаних літературних джерел

1.ДСТУ Б А. 2. 4 - 4 - 95. Основні вимоги до робочої документації. - К. - 1997.

2. Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.

3. Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.

4. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. - СПб.: Питер, 1997. - 592с.

5. Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп'ютерних інформаційних технологій: Навч.посіб. - К.: Вид-во Європ. ун-ту (фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

6. Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.- 640с.:ил.

7. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.: Диалектика, 1997.- 448с.: ил.

8. Лук`янова В.В. Комп`ютерний аналіз даних: Посібник. - К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. - 344с. (Альма-матер)

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розв'язання задач мовою програмування VBA з використанням алгоритмів лінійної, розгалуженої та ітераційної циклічної структури. Розробка блок-схеми алгоритму, таблиці ідентифікаторів та тексту програми. Створення власної панелі інструментів користувача.

  практическая работа [1012,6 K], добавлен 19.02.2010

 • Алгоритми розв’язання задач у вигляді блок–схем. Використання мови програмування MS VisualBasic for Application для написання програм у ході вирішення задач на одномірний, двовимірний масив, порядок розв’язання задачі на використання символьних величин.

  контрольная работа [742,9 K], добавлен 27.04.2010

 • Методика та порядок програмування алгоритмів циклічної структури із заданим числом повторень за допомогою мови програмування VAB. Алгоритм роботи з одновимірними масивами. Програмування алгоритмів із структурою вкладених циклів, обробка матриць.

  курсовая работа [27,7 K], добавлен 03.04.2009

 • Використання мови програмуванння Java при виконанні "задачі лінійного програмування": її лексична структура і типи даних. Методи розв’язання задачі. Особливості логічної структури програми, побудова її зручного інтерфейсу за допомогою симплекс методу.

  курсовая работа [437,9 K], добавлен 24.01.2011

 • Розробка системних програм мовою асемблера або мовою високого рівня з вставками цією мовою. Формати числових даних, виконання арифметичних операцій. Арифметичні команди над двійковими цілими, двійково-десятковими не упакованими та упакованими числами.

  методичка [232,4 K], добавлен 11.01.2010

 • Аналіз особливостей мови програмування Java та середовища Android Studio. Розробка програмного забезпечення для якісного та ефективного вивчення іноземних слів. Побудова базових алгоритмів і структури даних. Вибір мови програмування, реалізація програми.

  курсовая работа [335,3 K], добавлен 11.01.2015

 • Загальні відомості та геометричний зміст розв'язання задачі Коші. Використання методу Ейлера для розв'язання звичайних диференціальних рівнянь першого порядку. Розробка блок-схеми та реалізація алгоритму в середовищі програмування Borland Delphi 7.0.

  курсовая работа [398,1 K], добавлен 14.10.2012

 • Розв’язання нелінійних алгебраїчних рівнянь методом дихотомії. Вирішення задачі знаходження коренів рівняння. Розробка алгоритму розв’язання задачі і тестового прикладу. Блок-схеми алгоритмів основних функцій. Інструкція користувача програмою мовою С++.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 24.09.2010

 • Побудування блок-схеми рішення завдання зі знайдення центра ваги однорідної усіченої призми. Розробка програми за допомогою язика програмування C++, опис змінних та функцій програми та загальної математичної моделі. Розробка інструкції користувача.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 04.01.2012

 • Початковий опорний план, перехід від одного до іншого. Оптимальний розв’язок, його головні критерії. Знаходження опорного плану задачі, складання симплексної таблиці. Приклад оформлення першої та другої таблиці для розв’язку задач лінійного програмування.

  лекция [479,7 K], добавлен 10.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.