Слайдова презентація

Комп'ютиризація навчального процесу у загальноосвітній школі. Використання комп'ютерних технологій у навчанні. Шляхи оновлення сучасного уроку. Методика використання слайдів. Призначення, функції й особливості використання мультимедійних презентацій.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.08.2014
Размер файла 43,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

на тему: Слайдова презентація

Зміст

Вступ

Розділ 1. Комп'ютиризація навчального процесу у загальноосвітній школі

1.1 Аналіз актуальних досліджень

1.2 Використання комп'ютерних технологій у навчанні

Розділ 2. Шляхи оновлення сучасного уроку

2.1 Методика використання слайдів

2.2 Методичні поради щодо створення слайдових презентацій

Висновки

Список викорестаних джерел

Вступ

Презентація (від англ. presentation -- подання, пред'явлення) - офіційне представлення особи, підприємства, фірми, проекту або, скажімо, товару. Комп'ютерна презентація -- документ, що використовується для подання інформації широкій аудиторії в наочному і стислому вигляді. Електронна (комп'ютерна) презентація - це файл, що містить послідовність слайдів, які складаються з таких елементів: - фон; - текстові об'єкти (звичайний текст, марковані списки, художній текст, написи, колонтитули); - графічні об'єкти (фотографії, малюнки, таблиці, діаграми, відео фрагменти); - звукові файли (звукові ефекти, музика, мовлене вий супровід); - елементи керування (кнопки, ярлики та гіперпосилання). Для зберігання презентацій використовуються файли з такими розширеннями: - ppt - звичайна презентація Microsoft PowerPoint; - pps - презентація, яка відкривається лише в режимі показу слайдів; - pot - шаблон презентації; - htm, html - презентація у форматі веб-сторінки; - mht, mhtml - презентація як веб-сторінка у вигляді одного архівного файла, що містить також усі допоміжні файли. Слайдова презентація являє собою послідовність слайдів, тобто зображень, що по черзі відтворюються за вказівкою користувача. Потокова презентація -- це набір кадрів, які відтворюються автоматично, змінюючи один одного через чітко визначені проміжки часу (як правило, менше секунди). У потоковій презентації всі об'єкти розміщуються на часовій шкалі. Потокову презентацію краще застосовувати для створення динамічних заставок, рекламних роликів, мультфільмів та простих інтернет-ігор. Слайдову презентацію варто застосовувати у разі проведення презентаційних заходів перед слухацькою аудиторією, коли необхідно викласти значний обсяг інформації. Типовими технічними засобами для проведення презентацій є комп'ютер із відповідним програмним забезпеченням, мультимедійний проектор та екран або інтерактивна дошка. Мультимедійний проектор випромінює світловий потік, що дозволяє відтворити на великому екрані зображення, яке ви бачите на екрані комп'ютера. Інтерактивна дошка -- це сенсорний екран, зображення на який надходить із проектора і який дозволяє вводити інформацію в комп'ютер дотиками пальців або за допомогою спеціальних фломастерів.

Open Office.org Impress - це популярний додаток для створення презентацій для різних сфер людської діяльності. Їх можна використовувати для: - унаочнення навчального матеріалу, - управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів, - контролю та перевірки засвоєння навчального матеріалу, - узагальнення та систематизації знань, - сфери бізнесу, - рекламування товарів, послуг, - створення фотоальбомів тощо. Створені презентації можуть містити текст, фотознімки, діаграми, малюнки, комп'ютерну анімацію процесівта явищ, звуковий супровід, авто фігури, діаграми тощо. ПРИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ Й ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ Презентація (від англ. "рrеsепtаtіоп" - подання, вистава) - це набір картинок-слайдів на певну тему, які зберігаються у файлі спеціального формату. Накожному слайді можна вміщувати довільну текстову, графічну, відеоінформацію, анімацію, стереозвук, як синтезований, так і записаний із мікрофона. Презентації легко створювати за допомогою програми Open Office.org Impress. Презентації можна демонструвати по-різному: * на кожному комп'ютері в комп'ютерному класі, * на кіноекрані за допомогою мультимедійного проектора, * на телеекрані великого формату. За структурою презентації поділяють на лінійні та розгалужені. Презентації лінійної структури створюються для послідовного викладання матеріалу з використанням мультимедійних засобів. Вони мають містити лише головні положення повідомлення, які допомагають усвідомити його зміст, та ілюстрації. Презентації, які можна використовувати під час узагальнення й систематизації знань та для визначення рівня навчальних досягнень учнів, завдяки гіпертекстовим посиланням найчастіше мають розгалужену структуру. Працюючи з ними за своїм робочим місцем, учень має змогу опрацьовувати запропонований матеріал з урахуванням індивідуальних здібностей. Під часстворення презентацій бажано врахувати вимоги до змісту презентації.

Розділ 1. Комп'ютиризація навчального процесу у загальноосвітній школі

1.1 Аналіз актуальних досліджень

Швидкий розвиток і поширення нових інформаційно-комунікаційних технологій набуває сьогодні характер глобальної інформаційної революції, яка відіграє важливу роль в усіхсферах життєдіяльності суспільства, зокрема в освіті. Як підкреслюється в Окинавській Хартії глобального інформаційного суспільства, прийнятій 22 липня 2000року, "інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є одним з найважливіших чинників, що впливають наформуваннясуспільства XXI століття". Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі поступово вносить зміни у невід'ємні елементи традиційної системи освіти, замінюючи дошку і крейду на електронну дошку і комп'ютерні навчальні системи, книжкову бібліотеку на електронну, звичайну аудиторію на мультимедійну. Саме тому актуальним завданням у сфері навчання є розробка таких освітніхтехнологій, що використовують переваги комп'ютерних форм навчання і разом зтим здатні модернізувати традиційні форми навчання з метою якісного підвищення рівня навчального процесу у ВНЗ.Таку можливість можуть надати програмно-педагогічні засоби (ППЗ), що базуються на використанні електронної інтерактивної дошки. Різноманіття можливостей цього технічного засобу настільки модернізує таку традиційну форму навчання, як лекція, що дозволяє говорити про виникнення нової форми навчання, яку доречноназвати динамічною слайд-лекцією.

Питанням упровадження ІКТ у навчальний процес присвячені праці багатьох дослідників: В. Безпалька, Л. Білоусової, В. Бондаревської, П. Гальперіна, Б. Гершунського,Ю.Дорошенка, М. Жалдака, В. Зінченка,Т. Ільїної, А. Кокаревої, О. Леонтьєвої, В. Лапінського, В. Мадзігона, В. Маланіна, Ю. Машбиця, В. Монахова, І. Підласого, Б. Поляніна, С. Ракова, О. Скафи, Н. Тализіної, О. Тутової та ін. У науковому доробку цих вчених сформульовані основні педагогічні вимоги, розглянуті дидактичні й методичні принципи, які повинні враховуватися при розробці і впровадженні нових електронних засобів. Aналіз наукових досліджень, присвячених питанням вдосконалення вузівських лекцій, показав загальну значущість сформульованої вище проблеми. Різним аспектам удосконалення лекцій присвячені роботи таких вчених, як: М.М. Бахтін, А.І. Башмаков, Н.В. Бугайов, B.C. Вовк, М.І. Д'яченко, Н.І. Загузов, B.C. Ільїн, Н.М. Лосєва, М.В. Працьовитий, О.В. Семеніхіна, М.Ю. Сівергін та інші.Як показав аналіз попередніх досліджень, матеріалів комп'ютерної підтримки лекцій саме у вищій школі розроблено недостатньо, а також методику їх використання не представлено повною мірою.

1.2 Використання комп'ютерних технологій у навчанні

На початку XXI століття людство вступило в нову стадію свого розвитку - інформаційну еру, яка характеризується виникненням нових систем інформаційних технологій і, як наслідок, нових трансформацій освіти.Як відомо, освіта є самостійною системою і одночасно стратегічним ресурсом держави. Тому розвинені країни досить активно розробляють та впроваджують інформаційні технології в систему освіти.В Україні, яка "крокує" до єдиного світового простору, упровадження інформаційних технологій набуває все більш масштабного і комплексного характеру. Сучасних студентів вже мало цікавлять традиційні лекції - сьогодні молодь надає перевагу інтерактивним технологіям. До того ж ці методи, на думку викладачів, є дуже результативними (підвищується рівень як успішності так і якості навчання).Але є численні факти того, що викладачі вважають, що використання комп'ютерних та інформаційних технологій - справа лише викладачів інформатики. Проте практична діяльність кращих викладачів переконує в тому, що сьогодні викладачі зобов'язані не тільки вільно володіти сучасними інформаційними та комп'ютерними технологіями, а й уміло використовувати їх у своїй професійній діяльності.Інформаційними технологіями називають усі технології, які використовують спеціальні інформаційні технічні засоби (комп`ютер, аудіо, відео, кінотехніка). Комп`ютерні або нові інформаційні технології навчання - це процеси підготовки і передачі інформації, засобом впровадження яких є комп`ютер. Заняття, під час яких викладач використовує ТЗН, своєю методикою викладання дещо відрізняються від традиційних. Тому при використанні аудіовізуальних засобів навчання викладачеві слід дотримуватися певних правил: потрібно підготувати аудиторію до сприйняття нового матеріалу; слід передбачити форму перегляду і обговорення відео-матеріалів (індивідуальну, групову чи колективну); визначити характер допомоги відстаючим; використовувати під час заняття інші засоби навчання; викладач має уміти поєднувати аудіовізуальні засоби з підручником, картою та іншими засобами навчання. Перед переглядом відео-фрагменту необхідно ставити перед аудиторією певну проблему. При цьому такий перегляд не повинен займати більше 20-30 хвилин заняття, тому що це може призвести до перенапруження зорового та слухового аналізаторів студентів та як наслідок до зниження працездатності в цілому.Тому більш доцільним буде використання невеличких відео-фрагментів (до 5-10 хвилин) і зміна навчальної' діяльності на занятті. При цьому доречним буде використання не тільки матеріалів документального кіно, а також відео-фрагментів художніх фільмів. Звичайно до матеріалів з художніх фільмів слід відноситися дуже обережно, але саме вони дозволяють створити під час заняття атмосферу певної епохи.

Крім того при вивченні історії повсякденності саме використання таких відео-фрагментів дозволяє оздобити заняття оригінальним матеріалом для реконструкції реалій щоденного життя людей у праці, навчанні, на відпочинку.Отже сьогодні найзручнішим ТЗН, який надає змогу проводити такі заняття є комп'ютер. З його допомогою можливо збереження та відтворення ілюстративних аудіо- та відеоматеріалів і використання навчаючих програм, тестів тощо.Але, незважаючи на можливість використання у комп'ютері великої кількості різноманітних і досить якісних програм, останні не завжди цілком задовольняють викладача через раз і назавжди заданий зміст готових навчаючих програм, обсяг і методику подання тих чи інших розділів, до того ж не завжди відповідних програмі та змісту курсу, який веде викладач. Тому цілком природно, що із часом у викладача виникає потреба убагатофункціональному засобі, здатному акумулювати необхідні навчальні матеріали, подавати їх у зручній для викладача формі (навчального заняття, його фрагмента, окремого завдання, тесту тощо), який у той же час дозволяє легко редагувати навчальний матеріал та змінювати структуру його подання слухачам.На мою думку, найбільш зручним засобом в практичній діяльності викладача є програмний засіб Microsoft Power Point, що входить до складу пакету Microsoft Office.Специфікація цієї програмної оболонки - створення мультимедійних презентацій. Використання програми Power Point не потребує значної підготовки для її оволодіння, а також не займає багато часу для розробки заняття. При цьому вона дозволяє використовувати інформацію в будь-якій формі представлення - текст, таблиці, діаграми, слайди, відео- та аудіо фрагменти і таке інше. При цьому викладач має змогу проявити свою творчість і компонувати матеріал на свій розсуд.Презентація являє собою послідовність змінюючих один одного слайдів - тобто електронних сторінок. Показ слайдів викладачем може бути здійснений на екрані монітору комп'ютера чи на великому екрані за допомогою спеціального пристрою - мультимедійного проектора.Студенти бачать чергування зображень, на кожному з яких можуть бути текст, фотографії, малюнки, діаграми, історичні карти, відео-фрагменти, і все це може супроводжуватися звуковим оформленням. Частіше за всього демонстрація презентації супроводжується коментарями викладача.При здійсненні показу об'єкти можуть відразу відображатися на слайдах, а можуть з'являтися на них поступово, в певний час, визначений викладачем для підсилення наочності учбового матеріалу та акцентування на особливо важливі моменти його змісту. За потреб викладач може порушити визначену заздалегідь послідовність демонстрації слайдів і перейти до будь-якого з них в довільному порядку.В літературі не існує загальновизнаної класифікації презентацій за типом змісту та оформленням. Частіше за все їх класифікують за ступенем "оживлення" різними ефектами. На мою думку, мультимедійні презентації, що використовуються під час занять, доречно класифікувати як навчальні.Серед навчальних презентацій в залежності від цілей її застосування можна виділити: лекційні; проект, дослідження (студентська робота); тест. За способом подання слайдів можна розрізняти презентації:

· Для супроводу лекції;

· Слайд-шоу - без супроводу викладача, або із записаним голосом останнього; комп'ютеризація школа урок презентація

· Комбінована - з усним супроводом, із записаним голосом, частиною якої може бути слайд-шоу.

Можна виділити переваги мультимедійних презентацій:

· презентації дають змогу викладачу зацікавити студентську аудиторію предметом - заняття стають більш емоційними;

· презентації можуть створюватися не тільки для показу на великому екрані для студентської групи в аудиторії, але також можуть використовуватися для індивідуального перегляду на комп'ютері;

· комп'ютерні презентації можуть використовуватися як для занять з безпосередньою участю викладача, так і без його участі (наприклад, під час виконання необхідного об'єму самостійної роботи, передбаченої навчальною програмою дисципліни);

· маневреність при доборі потрібної послідовності відображення навчальної інформації.

Крім того, мультимедійні презентації легко тиражуються та розповсюджуються. Створені на інших носіях схеми, таблиці, слайди, відеокліпи, звукові фрагменти легко зберігаються в електронному вигляді за допомогою презентацій.Разом з суттєвими перевагами використання в процесі навчання мультимедійних презентацій мають певні обмеження їх застосування. Перш за все для їх повноцінного використання у навчальному процесі викладачам потрібен постійний доступ до комп'ютерів. Сьогодні ж більшість навчальних закладів України не мають змоги забезпечити кожного викладача сучасним комп'ютером, не кажучи вже про коштовну мультимедійну апаратуру (проектор, інтерактивну дошку тощо).Не зважаючи на це, досвід використання програмного продукту Power Point, показав його надзвичайно високу ефективність, яка була цілком передбачена, адже процес викладання - це, по суті, і є презентація навчального матеріалу. Використання різноманітних можливостей, які надає програмний продукт Power Point для викладача історії, відкриває безмежні простори педагогічної творчості, а студенти із зацікавленням набувать нових знань та більш ефективно засвоюють попередній матеріал і надалі показують високі результати.

Розділ 2. Шлахи оновлення сучасного уроку

2.1 Гуманізація спілкування в процесі навчання

Закінчений відрізок педагогічного процесу в класно-урочній системі навчання - це урок.

Урок - це питання досить важке на сьогоднішній день. До цього часу в педагогічній науці керівною є думка, згідно з якою урок - це форма організації діяльності вчителів та учнів у певний відрізок часу, яка систематично використовується для вирішення проблем навчання, виховання та розвитку учнів.

Урок - це форма організації навчання з групою дітей одного віку, постійного складу, заняття за твердим розкладом і з єдиною для всіх програмою навчання. В цій формі представлені всі компоненти навчально-виховного процесу: мета, зміст, засоби навчання, методи, діяльність по організації та управлінню і всі його дидактичні елементи. Сутність і призначення уроку в процесі навчання як цілісної динамічної системи зводиться таким чином до колективно-індивідуальної взаємодії вчителя та учнів. Від ефективності кожного уроку залежить ефективність навчального процесу загалом. Творчий учитель постійно шукає шляхи удосконалення уроку. Учитель, на мою думку, має демонструвати учням на уроці передусім найвищі зразки культури спілкування: повагу до людини, вміння слухати і чути, уважність і делікатність, зібраність і точність виконання необхідних дій, неухильне дотримання норм етикету, добросовісність, чесність, старанність, охайність тощо.

Урок збагачує дитину досвідом групової інтелектуальної діяльності, стає джерелом поведінкових навичок і навичок спілкування.

Молодший шкільний вік - це особливий вік, оскільки в цей час учитель є для дітей ідеалом. Але, як зазначає Ш. О. Амонашвілі, "дитина може бути вихована тільки вихователем, який сам уже вихований"

За твердженням Ш. О. Амонашвілі, "сучасний урок - це організоване педагогом духовне спілкування групи, змістом якого є наукові знання, а ключовим результатом стає інтелект кожного суб'єкта урочного спілкування, його духовне збагачення"

Урок - це спілкування людини з іншою людиною, це - велика праця душі і серця. І тим старанніша ця робота, чим поважніше ставлення дитини до самої себе, а також учителя до власної особистості. Дитина приходить до школи з бажанням вчитися.

В.Сухомлинський писав: "Не забуваймо, що в школі дитина живе. Там, де вихователі забувають цю істину, навчання для дитини стає важким тягарем. Там, де навчання виступає як невід`ємна частина багатогранного духовного життя, воно для дитини бажане і захоплююче."Щоб учень тягнувся до вчителя,щоб не переривався ланцюжок довіри, учитель має утверджувати у своїх стосунках з учнями людську гідність кожної дитини, незалежно від її навчальних успіхів, а отже, повинен, на мою думку, бачити спочатку людину, а потім учня.

Роблячи зауваження слід зосереджувати увагу на позитивних прикладах, називати й окремих учнів. Наприклад: "Правильно поклали зошити Сергійко і Сашко…А ще хто ?", "Хто правильно поклав зошит і тримає руку під час письма?", "Уважно перевіряють завдання учні першого ряду".

Гуманні стосунки на будь-якому уроці й поза ним, я впевнена, утверджують людську гідність кожного учня, здібного і нездібного, гарного і не дуже, запобігають виникненню страху перед покаранням, залежності від настрою вчителя. Думаю, якщо на уроці створюються такі стосунки, діти не бояться висловлювати свою позицію, яка може не збігатися з думкою більшості.

Шляхи вдосконалення змісту освіти на сучасному етапі

Гуманізація та гуманітаризація змісту освіти

Гуманізація та гуманітаризація освіти належить до визначальних цінностей суспільного життя, є умовою і результатом якісної шкільної освіти 21 століття.

Саме це відображено в Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", в Концепції виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітньої школи, Концепції громадянського виховання, Концепції виховання особистості в умовах розвитку української державності.

На думку академіка О.Савченко, дитина є головною педагогічною цінністю, а педагог має бути здатний до її виховання, соціального захисту, збереження її індивідуальності. Відповідно до концептуальних положень гуманізму, людина є не засобом, а метою, саме тому не дитину треба пристосовувати до системи освіти, а освіту до неї.

Відмінність гуманної педагогіки від авторитарної радикальна, вона закладена в її засадах. Гуманна педагогіка, яка є варіацією на теми педагогіки класичної, заснована на духовних вимірах, звідси й усе інше - зміст, форми і методи, понятійна база, образ учителя і вихователя.

Відомий сучасний педагог - гуманіст, академік Російської академії освіти, професор Ш. Амонашвілі в основу гуманної педагогіки поклав тези для визначення місії вчитель і призначення дитини.

По-перше, дитина - це надзвичайне явище в нашому житті. По - друге, дитина є носієм свого призначення. Кожна дитина народжується зі своїм талантом. І якщо ми дамо їй можливість реалізувати себе, це і буде шляхом удосконалення й сходження особистості. По-третє, дитина несе в собі величезну енергію, яка не піддається вимірюванню. Дитина може все - тільки виховайте її гідно.

Ш.Амонашвілі пропонує осмислити поняття уроку із філософської позиції у - рок. РОК російською - доля. Тобто урок є найважливішою формою процесу творення долі дитини. В уроці акумулюється життя дитини і саме в ньому збагачується знанням і духовністю. Урок у гуманної педагогіки покликаний розвивати до пізнання, прищеплювати любов до подолання труднощів у пізнанні.

Учитель у гуманній педагогіці не тільки передає дітям знання, він прагне допомогти учням стати кращими людьми. Справжній вчитель, на думку гуманістів, покликаний бути носієм духовного світла, добра, радості.

Зміст програм та підручників у початковій школі дає великі можливості для духовно - морального виховання. Проте саме від учителя залежить, який урок він підготує для дітей.

Виходячи з вищесказаного, можна сформулювати основні засади гуманної педагогіки.

- Особистість виховується Особистістю.

- Доброта виховується Добротою.

- Шляхетність виховується Шляхетністю.

- Спрямованість виховується спрямованістю.

- Людина виховується Людиною.

ЕТАПИ УРОКУ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ.

1. Розвиток мислеобразу уроку.

2. Підготовка до уроків у класі.

3. Початок уроку, організаційний момент.

4. Мотивація.

5. Актуалізація знань та розкриття змісту теми уроку.

6. Підбиття підсумків. Домашнє завдання.

ПРИНЦИПИ УРОКУ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ.

- Продовження життя на уроці.

- Позитивно - емоційний настрій.

- Встановлення ділових відносин з дітьми.

- Проведення уроків у відповідному темпі.

- Співпраця.

- Творчість.

- Навчальні ігри.

ПРИЙОМИ, ЯКІ МАЮТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ НА УРОКАХ.

1. Хвилинки релаксації (відпочинку).

2. Нашіптування (і слухати відповіді дітей і давати підказки)

3. Домальовування.

4. Рукостискання.

5. Присвячення уроків іменинникам.

6. Бути частіше учнями для учнів.

Диференційований підхід до визначення форм освіти

Один із головних принципів, закладених у Державному стандарті початкової загальної освіти, - орієнтація освітньої системи на дитячу особистість, її розвиток.

Відомий педагог В.Сухомлинський розглядав навчання не як процес передачі знань, а як складенні людські стосунки.

Учень, особливо той,який відстає у навчанні, має бути впевнений, що вчитель зацікавлений у його особистісному зростанні,бачить найменші успіхи, радіє разом з ним.

Навчаючи дітей молодшого шкільного віку, маємо зазначити, що велике значення в досягненні позитивних результатів у навчанні мають індивідуальні особливості учнів, їхня схильність до різних стилів навчання.

Врахування цього допомагає вчителю визначити і обрати відповідні навчальні матеріали, методики навчання, темп і тип, і складність завдань для кожного учня, і, відповідно,уваги, часу й індивідуального підходу до кожного.

У контексті складності завдань, які реалізує вчитель, особливо важливою є здатність співвідносити форми та засоби навчання з концептуальною позицією авторів підручників, а також усвідомлення специфічних особливостей дітей початкових класів і особливостей організації навчального процесу.

Загалом, навчання кожної дитини здійснюється в двох площинах : індивідуальній, як особистості, і колективній, як члена групи.

Дітям і дорослим притаманні різні типи інтелекту, якими вони наділенні від природи і, здебільшого, не підлягають корегуванню. Досягнення найкращого результату в навчанні можливе тільки за умови орієнтації вчителя на індивідуальні особистісні риси.

Індивідуальний домінуючий в особистості тип інтелекту може бути: емоційним, музичним, вербальним, лінгвіністичним, математичним, просторовим, міжособистісним, кінестетичним тощо.

Ефективність навчання і розвитку людини залежить від того, який саме інтелект зазнає найбільшого впливу. Хоча останні дослідження доводять, що цілеспрямований розвиток одного типу інтелекту, як правило, дає поштовх для розвитку всіх інших видів інтелекту людини. Але для цього вчитель повинен його виявити й організувати навчальний процес для найбільшого впливу на цю особистість.

Наприклад, учень з добре розвиненим музичним інтелектом краще засвоює програмовий матеріал у музичному супроводі у вигляді пісень, римівок, віршиків.

Учень домінуючим емоційним інтелектом швидше навчається, коли має можливість перевтілитись у літературного героя, поринути у світ казки.

Учень з вмотивованим візуальним інтелектом краще сприймає матеріал, коли має можливість побачити таблиці, схеми, розфарбувати малюнки.

Діти - кінестетики отримують міцніші знання, коли мають можливість рухатися, експериментувати, гратися.

Вербальний інтелект допомагає дітям володіти великим словниковим запасом.

Вчитель під час вибору завдань та прийомів роботи має впливати на всі притаманні цій групі учнів типи інтелекту для того, щоб у кожного учня виникав індивідуальний навчальний резонанс. Це дає змогу досягти найвищого ступеня засвоєння навчального матеріалу кожною дитиною на основі притаманного їй типу інтелекту, не порушуючи рівноваги й загального балансу групи.

Інтеграція - один із принципів реформування сучасної початкової освіти

Ідея інтегрованого навчання в наш час є надзвичайно актуальна, оскільки передбачає, що її успішна методична реалізація сприятиме побудові якісної освіти, тобто освіти конкурентно-спроможної, що забезпечить кожній людині можливість самостійно досягати життєвої мети, творчо самостверджуватись у різних соціальних сферах.

Інтеграція - важлива умова розвитку сучасної науки і цивілізації загалом. Адже сучасна стадія наукового мислення характеризується прагненням розглядати об'єкти, явища життя не окремо та ізольовано, а інтегровано.

Дидактичні особливості інтеграції змісту навчання, інтегрованих уроків досліджували В.Р. Ільченко, В.Ф. Паламарчук, О.Я. Савченко та інші. Специфіку інтегрованого уроку в малокомплектній школі досліджує Н.І. Присяжнюк.

Перспективність цього методичного підходу полягає передусім і тому, що він дає змогу нівелювати деякі слабкі аспекти предметної системи навчання, подолати розрізненість,фрагментарність і водночас, синтезуючи сильні аспекти предметного викладання створює сприятливі умови для формування в дитини здатності сприймати предмети і явища різнобічно, системно, емоційно.

Інтегровані уроки являють собою часткову інтеграцію змісту а повна інтеграція організовується за допомогою інтегрованих курсів, таких як: "Довкілля", "Музика і рух", "Художня праця", "Природознавство", "Ознайомлення з навколишнім світом".

Дидактичні можливості інтегрованих уроків, курсів створюють сприятливі умови для реалізації особистісно-орієнтованого, розвиваючого навчання.

Роль розвиваючого навчання в сучасній системі навчальної освіти

Історично розвиваюче навчання бере початок ще із сократівських бесід, принципів дидактики Я. Коменського, ідей Ж.-Ж. Руссо, І. Песталоцці, Ф. Дістеверга.

Розробники нового проекту Держстандарту початкової освіти актуалізувало проблему: що сьогодні вважати результатом навчання молодших школярів і, відповідно, як цього результату досягти ? Загальна орієнтація на методологічному рівні на особистісно орієнтований та компетентнісний підходи у перспективі дає можливість оцінювати учнів за рівнем оволодіння предметними та ключовими компетентностями.

У новій редакції Державного стандарту початкової загальної освіти визначено такі складові навчання :

- мотиваційно-ціннісне ставлення особистості до навчання, прагнення до пізнання і здобуття нової інформації;

- володіння базовими загальнокультурними і предметними знаннями, уміннями, навичками;

- володіння загальними способами навчального пізнання, зокрема ІКТ, критичність, гнучкість, доказовість мислення, прояви творчої дослідницької поведінки;

- наявність індивідуального досвіду самоорганізації, навчальної рефлексії, уміння працювати у групі й колективі;

- пізнавальна активність, ініціативність, відповідальність, прагнення до вдосконалення результатів своєї праці.

Перелічені складові є в основі розвивального навчання. Стратегічною метою якого є формування особистості дитини як суб'єкта життєдіяльності.У найзагальнішому сенсі бути суб'єктом означає бути хазяїном власної діяльності, власного життя : визначати цілі, розв'язувати завдання, відповідати за результати. Головний засіб саморозвитку дитини - уміння вчитися, тобто вчити себе.

Автори системи розвивального навчання В.В. Давидов, В.В. Рєпкін, О.К. Дусавицький, Г.А. Цукерман, Д. Ельконін та інші розробили механізми становлення "уміння вчитися" в учнів молодших класів.Навчальна діяльність є універсальним засобом розвитку. Освоївши її, дитина виявляється здатною вчити себе там і тоді, де і коли в неї виникає потреба.(В.Рєпкін)

В основі системи Д. Ельконіна - В. Давидова лежить розуміння смислу колективних та індивідуальних дій. Навчальну діяльність можна порівняти з роботою човника у швейній машинці : кожний крок уперед супроводжується кроком назад, коли треба відсторонитися від конкретної ситуації і проаналізувати, що відбувається.

У системі розвивального навчання засвоєння теоретичного змісту нагадує рух по спіралі, кожен виток якої - це нова навчальна задача. У ході постановки й розв'язання такої задачі знайомий спосіб дії виступає об'єктом аналізу та корекції. Результатом спільної роботи стає його перетворення або конструювання нового способу. Моменти інтелектуальних труднощів, висловлення гіпотез, виконання пробних дій, фіксація нового знання в моделі й здійснення рефлексій цього дослідження мають високий потенціал розвитку особистості, а їх грамотна організація, у свою чергу, виступає потенціалом професійного саморозвитку вчителя.

Відкривши спосіб, діти опановують його індивідуально. Учитель має чітко розмежовувати пошуковий і тренувальний етапи в ході розв'язування навчальної задачі.

Вченими встановлено, що учень може успішно оволодіти теоретичним змістом тільки в особливій формі - у ході навчальної співпраці.

За Г. Цукерман, навчальна співпраця дитини і дорослого спрямована на взаєморозуміння, з'ясування точок зору всіх партнерів навчальної взаємодії.

Автор виділяє такі умови розгортання навчального співробітництва :

- створення ситуації, де немає зразків, де репродукція неможлива;

- наявність різних точок зору з приводу одного предмета обговорення;

- ініціативність дитини в побудові спільно з дорослим дій.

В системі розвивального навчання особливе значення в процесі здобуття учнями нового знання має навчальна дискусія. Навчальні дискусії супроводжуються завжди позитивним емоційним настроєм, піднесенням їх учасників, зацікавленістю, повагою до думки іншої людини.

У системі розвивального навчання Ельконіна - Давидова роль навчальної взаємодії молодших школярів між собою в роботі з новим знанням кардинально відрізняється від загальноприйнятої. Якщо при використанні репродуктивно - ілюстративного методу взаємодія молодших школярів у малій групі є цінною на етапі застосування знань, отриманих від учителя, то використання методу розв'язання навчальних завдань передбачає об'єднання у групи вже на етапі вироблення гіпотези з приводу пошуку загального способу дії, застосування цього способу в окремих випадках. Інакше кажучи, метод розв'язання навчальних завдань забезпечує взаємодію молодших школярів на всіх етапах роботи з новим знанням. За такого підходу сфера самостійності учнів, незалежності їхніх дій від керівництва дорослого істотно розширюється, що забезпечує зростання дитячої навчальної ініціативності.

Найменшою "клітинкою" уроку в розвивальному навчанні є процес розв'язання навчальної задачі, який є точкою перетину навчальної діяльності учня і педагогічної діяльності учителя. Саме під час розв'язання навчальної задачі реалізується основна мета цього навчання - формуються всі компоненти навчальної діяльності, створюються умови для перетворення учня на того, хто вчить самого себе під керівництвом учителя, для самореалізації дитини та її само зміни.

У розвивальному навчанні урок розглядається як фрагмент навчальної діяльності з формування певної навчальної дії. Відповідно до навчальних дій виділяють такі типи уроків :

- урок постановки навчальної задачі;

- урок вирішення навчальної задачі;

- урок моделювання і перетворення моделі;

- урок вирішення часткових задач із застосуванням відкритого спосіб;

- урок контролю та оцінки.

Основні напрямки оновлення сучасного уроку

Система нестандартних уроків

Важливим компонентом забезпечення мотивації навчання є забезпечення змісту кожного уроку емоційним, особистісно значимим для дитини матеріалом.

Програмовий матеріал початкової школи дає можливість емоційно насичувати кожний урок, щоб виховувати потребу в прекрасному. Цьому сприяють різноманітні нестандартні уроки. Нестандартний урок - це імпровізоване навчальне заняття, яке має оригінальну будову. Воно вкладається у рамки відпрацьованого, сформованого дидактикою уроку, на якому вчитель дотримується чітких етапів навчального процесу, методів, традиційних видів робіт.

Нестандартний урок - це в першу чергу творчість, самобутність, майстерність вчителя, який застосовує власні нестандартні форми роботи з учнями, використовуючи особистий дидактичний матеріал. Для таких уроків характерною рисою є не засвоєння нових знань, а пошук їх через гру, подорож, казку та інші.

Нестандартні уроки максимально стимулюють пізнавальну самостійність, творчу активність й ініціативу учнів. Такі уроки розвивають і підвищують рівень знань, формують працелюбство, необхідні в житті вміння і навички. На таких уроках велика увага надається емоційності, розвитку природних можливостей дітей.

Існує багато типів нестандартних уроків. Їх назви дають уявлення про мету, зміст, методику проведення таких занять.

Усі існуючі класифікації значною мірою можна назвати умовними. У посібнику І. Підласого "Педагогіка" перелічується 36 видів нестандартних занять (урок-гра, урок-рольова гра, урок-діалог, бінарний урок та інші). В.Щеньов пропонує класифікувати нестандартні уроки, доповнивши типологію "класичного" уроку. Наприклад, уроки-вікторини, захист проектів тощо слід, на його думку, віднести до групи уроків контролю знань, а уроки-лекції, уроки-конференції - до уроків формування нових знань. С.Кульневич та Т.Лакоценіна виділяють такі групи нестандартних уроків:

- уроки зі зміненим способом організації (лекції, захист ідей, урок взаємоконтролю);

- уроки народження та реалізації нових ідей (урок-казка, театралізований урок);

- уроки-дослідження світу (урок-екскурсія, урок-експедиція);

- уроки з ігровою змагальною основою (вікторина, КВК);

- уроки зі зміною стандартних способів організації (семінар, залік, урок моделювання);

- уроки-аналогії певних дій (урок-суд, урок-аукціон);

- уроки, побудовані за аналогією з відомими формами і методами діяльності (урок-диспут, урок-дослідження).

Думаю, що нестандартні уроки сприяють організації живого і вільного діалогу між вчителем і учнями, створюють кожній дитині умови вираження особистісного "Я".

Навчально-виховні заклади інноваційного типу

Пріоритетними завданням сучасної освіти є навчання дітей жити і працювати.

Сучасний стан освіти не задовольняє багатьох педагогів, які в ній працюють. Зняття деяких обмежень на інноваційну діяльність сприяло запровадженню широкого інноваційного руху в системі освіти.

Базою для поліпшення якості освіти є створення інноваційного простору.

В Українському педагогічному словнику С. Гончаренка читаємо: "Інноватика - наука про оновлення освіти, теорій інноваційних процесів, учення пр. створення, сприйняття, оцінювання. засвоєння і застосування педагогічних інновацій в їх органічному поєднанні"

Самі ж інновації - це :

"1) зміни змісту системи. У педагогічній інтерпретації означають нововведення в педагогічній системі, що поліпшують розвиток (перебіг) і результати навчально-виховного процесу;

2) актуальні, значимі системи утворення, які виникають на основі різноманітних ініціатив і нововведень, що стають перспективними для еволюції освіти і позитивно впливають на її розвиток;

3) створення, розповсюдження і застосування нововведення, що задовольняє потреби людини і суспільства"

Фахівцями інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України було проведено аналіз упровадження інноваційних технологій у роботу загальноосвітніх закладів України. Результати аналізу показали, що насамперед упроваджуються технології особистісно-орієнтованого навчання й виховання, громадянської освіти, профільного навчання; технології групової навчальної діяльності, рівневої диференціації навчання, психолого-педагогічного проектування, інформаційні і здоров'язберігаючі технології навчання, а також ігрові технології, технології формування творчої особистості, навчання як дослідження тощо.

Найпоширенішими, на думку Світлани Кириленко, начальника відділу моніторингу освітньої діяльності та педагогічних інновацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидата педагогічних наук, є "технології розвивального навчання (авт. Ельконін, В. Давидов), які передбачають формування активного, творчого мислення учнів; застосування інтерактивних технологій кооперативного, колективно-групового, ситуативного моделювання (авт. О. Пометун, Л. Пироженко).

Технологічний концепт проектних технологій (авт. К. Баханов, В. Гузєєв, І. Єрмаков, О. Пєхота) орієнтує дієвий спосіб здобуття нових знань у контексті конкретної ситуації та їх використання на практиці".

Автор статті наголошує на тому, що серед педагогічної діяльності навчальних закладів України найбільшого поширення набули пошукові проекти :

- "Національна мережа Шкіл сприяння здоров'ю" (автор М. Гончаренко, В. Горащук, В. Морозова та інші);

- комплексна програма розвитку дітей "Росток" (автор Т. Пушкарьова);

- "Вибір успішної професії" (автор Н. Побірченко);

- методико-педагогічний проект "Гармонія інтелекту і здоров'я" (автор Н. Яновська).

Інновації, як правило, виникають внаслідок намагання розв'язати традиційну проблему нетрадиційним способом, у результаті процесу накопичення та осмислення фактів, коли створюється нова якість, котра має новаторську сутність.

На рівні навчального закладу впровадження інновацій сприяє реалізації диференційованого та індивідуальних підходів до навчання й виховання учнів, створює умови для успішного функціонування навчального закладу як цілісної соціально-педагогічної системи, забезпечує ефективні зв'язки між усіма її підсистемами та учасниками навчально-виховного процесу, налагоджує співпрацю, співтворчість учителя і учня.

На рівні вчителя впровадження інноваційних технологій сприяє підвищенню професійної підготовки та науково-методичної компетентності вчителів.

Інноваціїпідвищують освіченість учнів, створюють сприятливий клімат.

2.1 Методика використання слайдів

Слайди переважно використовуються за методикою дидактичних картин. При цьому основними прийомами роботи виступають:опис виховатилем зображеного,запитання до дітей,порівняння двох і більше слайдів. Разом з тим у використанні слайдів слід враховувати специфіку яка зявляється у зв'язку з застосуванням техніки.Оскільки демонстрація слайдів вимагає створення певних умов (затемнення),то мимовільно виникає інтерес до зображеного,тому можна скоротити початковий етап розглядання. Однак діти так само швидко можуть відволікатися,тому не слід затягувати бесіду. Доцільно демонструючи кілька слайдів,чергувати їх із іншими способами унаочнення,при цьому вмикаючи світло в кімнаті.

Дітям старшого дошкільного віку у вільний час можна показати всю презентацію у вигляді ГРИ-ПОДОРОЖІ.

2.2 Методичні поради щодо створення слайдових презентацій

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ * Коженслайд має відображати одну думку. * Текст має складатися з коротких слів та простих речень. * Рядок має містити 6--8 слів. * Всього на слайді має бути 6--8 рядків. * Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50. * Дієслова мають бути в одній часовій формі. * Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайду. * У заголовках мають бути і великі, і малі літери. * Слайди мають бути не надто яскравими - зайві прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної передачі інформації. * Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох. * Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею. Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі. СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ Після завантаження Open Office.org Impress справа з'являється панель, яка дозволяє відкрити наявну презентацію або створити нову різниим способами. За допомогою Мастера автосодержания можна швидко створити презентацію, використовуючи шаблони наявних варіантів презентацій. Другий режим Шаблон оформления. Це готовий шаблон, який необхідно заповнити певним чином, додавши (за потреби) слайди з графікою чи діаграмами. Найчастіше створюють презентацію з чистої сторінки, вибравши Новая презентация. Виконавши команду Формат - Разметка слайда, можна вибрати розмітку. Для першого слайда доцільно вибрати макет Титульный слайд. Можна вибрати порожній слайд, а потім вміщувати в нього потрібні елементи. Перед створенням презентації бажано: - Визначити тему та призначення презентації - Створити схему (сценарій) презентації - Спланувати зміст усіх слайдів, їх стиль. ЕЛЕМЕНТИ СЛАЙДОВОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ Основними елементами слайдової презентації є слайди, замітки та заголовки. На кожному слайді можна вмістити такі елементи: заголовки, основний текст, графічні об'єкти (ефекти WordArt, рисунки з бібліотеки ClipArt Gallery чи прочитані з файла, автофігури, організаційні діаграми, об'єкти WordArt, таблиці, діаграми) елементи мультимедіа (відеокліпи, звукові кліпи з файлів чи дикторські тексти), дату, час, текст колонтитула, номер слайда, кнопки керування процесом демонстрації. Для вставки нового слайда до презентації необхідно виконати таку послідовність дій: Вставка/ Новый слайд. Застосувати до цього слайду потрібний макет. Форматуючи слайд, можна змінити кольорову гаму оформлення чи вибрати оформлення фону. Щоб змінити кольорову гаму оформлення слайда, необхідно виконати такі дії: Формат/ Цветовая схема слайда. Далі вибрати стандартну чи спеціальну схему. Щоб вставити графічний об'єкт , необхідно виконати такі дії: Вставка/ Рисунок/ вибрати необхідний тип графічного об'єкта. Вставлений малюнок можна вилучати, переміщувати по слайду, змінювати його розмір. Для того, щоб вилучити об'єкт, необхідно: - виділити його (вказати на нього курсором і натиснути ліву кнопку миші), - натиснути клавішу Delete. Щоб змінити розміри виділеного об'єкта, необхідно: курсор миші встановити на один із маркерів, натиснути ліву кнопку миші і методом перетягування зменшити (чи збільшити) об'єкт. РЕЖИМИ ПЕРЕГЛЯДУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ У Open Office.org Impress є кілька режимівперегляду слайдів презентації: 1. В режимі Обычный виконуються переважно всі операції 2. Режим Сортировщик слайдов призначений для роботи з презентацією загалом, а не з окремими слайдами. У ньому зручно змінювати порядок розміщення слайдів, переміщенням їх за допомогою миші, підключати різноманітні ефекти при переході від слайда до слайда чи при заповненні слайда об'єктами. Все це можна виконати і в режимі Обычный. 3. У режимі Показ слайдов на екран виводять лише слайди підготовленої презентації і кнопки виклику контекстного меню керуванням презентацією. Контекстне меню можна також викликати, натиснувши праву кнопку миші у будь-якому місці слайда. Це допоможе під час демонстрації виконувати допоміжні дії. Наприклад: перехід до будь-якого слайда або викликати примітки до слайда (Заметки докладчика). Потрібний режим задають натисканням на відповідну кнопку в лівій нижній частині екрана або відповідною командою з меню Вид. ВСТАВКА ГІПЕРПОСИЛАНЬ Розгалужена структура презентації реалізується шляхом вставки гіперпосилань. За допомогою гіперпосилань можна організувати перехід на означений файл, що знаходиться на комп'ютері, на будь-який слайд цієї презентації, на новий документ та на електронну адресу. Щоб організувати гіперпосилання, необхідно: ° виділити об'єкт, за яким буде закріплено гіперпосилання (наприклад фрагмент тексту (слово) або автофігура); ° виконати команду Вставка/ Гиперссылка або на панелі інструментів вибрати кнопку Добавление Гиперссылки; вибрати потрібний тип гіперпосилання та необхідні параметри, (наприклад, ім'я файла, який потрібно завантажити, чи номер слайда, на який здійснюється перехід). ВСТАВКА КНОПОК КЕРУВАННЯ За допомогою елементів керування можна активно впливати на перебіг демонстрації слайдів презентації. Щоб вставити кнопку керування, необхідно вибрати Показ слайдов/ Управляющие кнопки, потім вибрати необхідну кнопку. Щоб за кнопкою Настраиваемая закріпити виконання дій, необхідно у діалоговому вікні Настройка действия вибрати її з меню, наприклад, Другой файл. У діалоговому вікні Гиперссылка на другой файл вибрати ім'я файла. АНІМАЦІЙНІ ЕФЕКТИ Під анімацією в Open Office.org Impress мають на увазі рух або видозміну об'єктів на екрані. Застосування анімаційних ефектів надає презентації динамічності, а також дає змогу підкреслити деякі ключові моменти її змісту. Анімаційні ефекти можуть супроводжувати: o зміну слайдів, o появу та відображення об'єктів слайда. Ефект при переході до наступного слайда можна встановити так: Показ слайдов/ Смена слайдов на панелі справа вибрати потрібний ефект. Ефект можна застосувати лише до одного або до всіх слайдів. АНІМАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ СЛАЙДА До будь-якого об'єкта слайда (тексту, рисунків, таблиць тощо) можна застосувати анімаційний ефект. Перш ніж застосовувати ефекти, необхідно визначити, які об'єкти будуть анімовані, в якому порядку вони з'являтимуться під час демонстрації, який саме анімаційний ефект буде застосований після їхньої появи на екрані, з якою метою і скільки він триватиме. Щоб встановити порядок появи об'єктів на екрані, треба виконати такі дії: Показ слайдов/ Настройка анимации. Вибрати порядок появи об'єктів на екрані. На панелі Настройка анимации потрібно вказати, яким чином буде здійснено анимацію: після натискання на кнопку миші (По щелчку) чи автоматично (Автоматически) через вказаний проміжок часу. Можна вибрати і звуковий ефект (стандартний, записаний із мікрофона тощо), в супроводі якого об'єкт з'являтиметься на екрані. Open Office.org Impress дає змогу налаштувати анімаційні ефекти появи тексту по літерах, словах, абзацах. ВСТАВКА ЗВУКІВ Звукові ефекти, такі як запис музики і мовного супроводу, допоможуть презентації вийти на якісно високий рівень. Звукові файли можуть мати такі формати: wav або midi. для того щоб додати звук, можна: - скористатися командою Вставка/ Фильмы и звук/ Звук из коллекции (можна додати наявні в колекції звуки), - якщо файл звуку є на диску, то Вставка/ Фильмы и звук/ Звук из файла/ вказати шлях до такого файла з діалогового вікна Вставка звука - щоб записати мовний супровід: Показ слайдов/ Звукозапись. ВСТАВКА ВІДЕОКЛІПІВ До будь-якого слайда можна вставити один або декілька відео кліпів. для цього треба перейти на потрібний слайд, а потім виконати команди: o Вставка/ Фильмы и звук/ Фильм из коллекции. Вікриється вікно Вставка картинок. Натисніть на ній кнопку Коллекция картинок для пошуку на комп'ютері відеокліпів. Виділіть фільм, який необхідно додати до слайда (значна частина їх є анімованими, мають формат gif). o якщо треба вставити фільм із наявного файла на диску, виберіть Вставка/ Фильмы и звук/ Фильм из файла (більшість таких файлів мають розширення avi). Відкрийте потрібний диск, папки, та знайдіть файл щоб настроїти показ відео кліпу, виділіть об'єкт відео на слайді, виберіть Показ слайдов/ Настройка анимации/ Добавить эффект для зміни способу відтворення.

Висновок

В ході проведення даного дослідження очевидним стає те що слайдова презентація є досить актуальною в наш час. Швидкий розвиток і поширення нових інформаційно-комунікаційних технологій набуває сьогодні характер глобальної інформаційної революції, яка відіграє важливу роль в усіх сферах життєдіяльності суспільства, зокрема в освіті. Як підкреслюється в Окинавській Хартії глобального інформаційного суспільства, прийнятій 22 липня 2000року, "інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є одним з найважливіших чинників, що впливають наформуваннясуспільства XXI століття". Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі поступово вносить зміни у невід'ємні елементи традиційної системи освіти, замінюючи дошку і крейду на електронну дошку і комп'ютерні навчальні системи, книжкову бібліотеку на електронну, звичайну аудиторію на мультимедійну. Саме тому актуальним завданням у сфері навчання є розробка таких освітніх технологій, що використовують переваги комп'ютерних форм навчання і разом зтим здатні модернізувати традиційні форми навчання з метою якісного підвищення рівня навчального процесу. Microsoft PowerPoint - значно полекшив подання інформації широкій аудиторії в наочному і стислому вигляді. Слайдову презентацію варто застосовувати у разі проведення презентаційних заходів перед слухацькою аудиторією, коли необхідно викласти значний обсяг інформації. Типовими технічними засобами для проведення презентацій є комп'ютер із відповідним програмним забезпеченням, мультимедійний проектор та екран або інтерактивна дошка.

Список використаних джерел

1.Дмитрий Лазарев. Презентация: Лучше один раз увидеть!. -- М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. -- С. 142.

2.Дуг Лоу PowerPoint 2010 для чайников = PowerPoint 2010 For Dummies. -- М.: "Диалектик", 2011. -- С. 320.

3.Інтернет ресурси Вікіпедія та Google.com.ua

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Застосування, види комп'ютерних презентацій. Властивості та переваги комп'ютерних презентацій. Види мультимедійних презентацій. Програма для підготовки презентацій PowerPoint 2007. Програма для створення потокових презентацій Windows Movie Maker.

  контрольная работа [2,6 M], добавлен 11.09.2015

 • Мультимедіа як пристрої комп’ютера, призначені для роботи зі звуковою і відеоінформацією. Структура та функціональні особливості мультимедійних програмних засобів. Основні можливості програми з розробки презентацій. Класифікація та типи презентацій.

  презентация [1,1 M], добавлен 17.03.2014

 • Використання Інтернет-ресурсів та форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами. Підвищення мотивації вивчення англійської мови шляхом використання нових інформаційних технологій у школі. Сучасні підходи до використання інформаційних технологій.

  реферат [29,0 K], добавлен 09.12.2010

 • Термінологія, сучасне діловодство: сутність, особливості, структура, фіксація. Базові групи документів, що підлягають реєстрації. Використання комп’ютерних технологій на етапі документування та організація документообігу. Сімейства текстових редакторів.

  курсовая работа [44,9 K], добавлен 19.09.2010

 • Передумови та фактори, що зумовлюють необхідність комп’ютеризації у аптеці. Задачі та цілі, що вирішуються при використанні комп’ютерних програм в аптеці. Порівняльний аналіз деяких інформаційних систем для вибору постачальника лікарських засобів.

  курсовая работа [318,4 K], добавлен 01.03.2013

 • Аспекти технологізації навчального процесу в середній школі. Проблема наочності при викладанні шкільного курсу фізики. Навчальний фізичний експеримент і комп’ютерне моделювання. Поєднання традиційних та інформаційних технологій при вивченні фізики.

  дипломная работа [7,7 M], добавлен 24.09.2014

 • Методика використання інформаційних технологій на уроках музики. Комп’ютерний практикум в системі початкової музичної освіти. Використання музичного редактора. Програми для DOS та Windows. Формування готовності особистості до творчої діяльності.

  курсовая работа [28,9 K], добавлен 11.06.2009

 • Історія створення комп’ютерних комунікацій та принципи їх побудови. Характеристика устаткування для створення комп’ютерних мереж. Поняття адресації, види протоколів, їх розвиток, комбінування та особливості використання. Стандарти бездротових мереж.

  курс лекций [1,3 M], добавлен 04.06.2011

 • Класифікація мереж залежно від призначення та кола користувачів, визначена законодавством України. Порівняльна характеристика систем автоматизації роботи з документами. Переваги використання комп'ютерних технологій при проведенні судової експертизи.

  контрольная работа [47,7 K], добавлен 20.07.2011

 • Особливості архітектури комп'ютерних мереж. Апаратні та програмні засоби комп'ютерних мереж, їх класифікація та характеристика. Структура та основні складові комунікаційних технологій мереж. Концепції побудови та типи функціонування комп'ютерних мереж.

  отчет по практике [1,2 M], добавлен 12.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.