Розробка мікропроцесору

Розробка структурної та принципипової схеми мікропроцесорної системи, їх структура и головні елементи. Розробка програми мікропроцесора, а також пристрою для блоку воду-виводу, схеми дешифратора. Інтерфейс і закономірності зв’язку в комп’ютером.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.09.2015
Размер файла 639,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

інтерфейс дешифратор мікропроцесорний програма

Метою даного курсового проекту є поглиблення знань з апаратним принципам побудови пристроїв мікропроцесорної техніки та набуття практичних навичок з розробки мікропроцесорних систем та їх програмного забезпечення.

Проектування мікропроцесорної системи полягає в забезпеченні управління необхідними шинами мікропроцесорного пристрою з урахуванням необхідної навантажувальної здатності. Здатність навантаження забезпечується буферними регістрами і шинними формувачами, при цьому необхідно розрізняти статистичну і динамічну навантаження. Архітектура даного типу Мікропроцесора (МП) - двохшинна, МП має суміщені шину адреси (ША) і шину даних (ШД).

Завданням цього курсового проекту є проектування мікропроцесорної системи (МПС) на базі мікропроцесора К1821ВМ85А. МПС повинна мати: ОЗП 16 кбайт, ПЗП 1 кбайт, індикація на семи сегментних елементах, клавіатура на 14 клавіш, аналогово цифровий перетворювач (АЦП), блок зв'язку з ЕОМ.

1. Розробка структурної схеми мікропроцесорної системи

Мікропроцесорна система (МПС), що проектується, складається з таких модулів: центральний процесор (ЦП), постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗП), оперативний запам'ятовуючий пристрій(ОЗП), система переривань, таймер, пристрої введення-виведення (ПВВ). Пристрої введення-виведення приєднані до системної шини через інтерфейси введення-виведення.

Модуль ЦП обробляє дані та керує всіма іншими модулями системи. Центральний процесор, крім ВІС МП, містить схеми синхронізації та інтерфейсу із системною шиною. Він вибирає коди команд із пам'яті, дешифрує їх і виконує. Протягом часу виконання командного циклу ЦП виконує такі дії:

- виставляє адресу команди на шину адреси АВ;

- отримує коди команд з пам'яті та дешифрує його;

- обчислює адреси операнда і зчитує дані;

- виконує операцію, визначену командою;

- сприймає зовнішні клерувальні сигнали;

- генерує сигналу стану і керування, потрібні для роботи пам'яті та ПВВ.

В даному курсовому проекті використовується центральний мікропроцесор К1821ВМ85, що відноситься до 8-розрядних МП першого покоління. Працює на частоті 5 МГц і має 16-розрядну шину адреси.

Постійний та оперативний запам'ятовувальні пристрої складають систему пам'яті, призначену для збереження інформації у вигляді двійкових чисел. Постійний запам'ятовувальний пристрій призначений для зберігання програм керування таблиць, констант. В даній мікропроцесорній системі обробки даних використовується ПЗП з організацією 16к слів * 8 розрядів на базі мікросхеми К537РУ8А. ОЗП використовується для збереження проміжних результатів обчислень. В якості оперативної пам'яті використовується блок ОЗП з організацією 16к слів*8 розрядів на базі мікросхеми КР537РУ8А.

Система переривань дозволяє МПС реагувати на зовнішні сигнали - запити переривань, джерелами яких можуть бути: сигнали готовності від зовнішніх пристроїв, сигнали від генераторів, сигнали з виходів датчиків. Із появою запиту переривання ЦП перериває основну програму і переходить до виконання підпрограми обслуговування запиту переривання.

Таймер призначений для реалізації функцій, пов'язаних з відліком часу. Після того, як МП завантажує в таймер число, яке задає частоту, затримку або коефіцієнт ділення, таймер реалізує потрібну функцію.

Пристрої введення-виведення або зовнішні пристрої - це пристрої призначені для введення інформації у МП або виведення інформації з нього.

В якості пристроїв вводу використовується клавіатура, що має 14 клавіш і побудована динамічним методом адресації. В якості пристроїв виведення використовується 2 індикатора типу ІЖКЦ1 6\7 із статичною організацією.

Для можливості приймати інформацію в аналоговому вигляді в мікропроцесорній системі буде використовуватись восьми розрядний аналогово-цифровий перетворювач.

Для видачі інформації в аналоговому вигляді буде використовуватися дванадцяти-розрядний цифро-аналоговий перетворювач.

У даному курсовому проекті використовується тип інтерфейсу

ІРПР.

При проектуванні МПС були використані наступні принципи: модульності, магістральності, мікропрограмного керування.

Принцип магістральності визначає характер зв'язків між функціональними блоками МПС - усі блоки з'єднуються з єдиною системною шиною.

Принцип модульності полягає в тому, що система будується на основі обмеженої кількості типів конструктивно і функціонально завершених модулів. Кожний модуль МПС системи має вхід керування третім (високоімпедансним) станом. Цей вхід називається CS (Chip Select) - вибір кристала або OE (Output Enable) - дозвіл виходу.

Принцип мікропрограмного керування полягає у можливості здійснення елементарних операцій - мікрокоманд (зсуву, пересилання інформації, логічних операцій). Певною комбінацією мікрокоманд можна створити набір команд, який максимально відповідатиме призначенню системи, тобто створити технологічну мову.

Структурна схема мікропроцесорного контролера

2. Розробка принципової схеми мікропроцесорної системи

2.1 Розробка МП модуля

Мікропроцесор К1821ВМ85А.Мікропроцесор К1821ВМ85 це одно кристальний восьми розрядний процесор з фіксованим набором команд. Він має класичну архітектуру з одним акумулятором и відділеними шинами адресу і даних. Головною областю використання мікропроцесора є контролери пацючі по фіксованій програмі. Мікросхема виконана по N-MOП технології в 40 контактом керамічному корпусі з двостороннім вертикальним розміщенням виводів.

Умовне графічне позначення мікропроцесора К1821ВМ85

Функціонування мікропроцесора в часі. Функціонування мікропроцесора в часі визначається внутрішнім генератором тактових імпульсів. Його збудження може задаватися зовнішнім карцевим резонатором, RC - або LC - ланцюгами, а також зовнішнім генератором, які підключаються до входів Х1, Х2 мікропроцесора (дивись рисунок 3.2 на сторінці 12).

Вибираємо схему синхронізації з кварцевим резонатором який вибирається на чистоту 5МГц.

Конденсатор призначений для подавлення інших гармонік на частоті 5МГц і вибирається ємністю 20 пФ.

З довідника вибираємо тип конденсатора:

КМ-5б-М470-20 пФ.

Схема підключення RC ланцюга з кварцовим резонатором

Вибір елементів буферного регістру адреси. В якості елементу буферного регістру адреси використовуємо мікросхему К580ИР82. Восьмирозрядні буферні регістри (БР) К580ИР82, К580ИР83 використовуються для організації запам'ятовувальних пристроїв, портів уводу - виводу, мультиплексорів і т. п. Буферні регістри складаються із восьми тригерів Т з вихідними схемами SW з трьома станами.

Запам'ятовування сигналу в тригерах досягається при переході сигналу STB від високого рівня до низького. Сигнал ОЕ керує вихідними буферами: при ОЕ =0 буфер відпирається, при ОЕ =1 він встановлюється у третій стан.

Умовне графічне позначення К580ИР82

Електричні параметри мікросхеми:

- вхідний струм низького рівня не більше 0,2 мА;

- вхідний струм високого рівня не більше 50 мкA;

- вихідна напруга низького рівня не більше 0,45 В при струмі 32 мА;

- вихідна напруга високого рівня не менше 2,4 В при струмі 1 мА.

В зв'язку з тим, що шина адреси, яка підключається до виходив БРА має 16 розрядів, а одна мікросхема К580ИР82 має 8 розрядів розраховуємо необхідну кількість мікросхем за формулою:

де - кількість мікросхем К580ИР82;

=16 - кількість розрядів шини адреси;

=8 - кількість розрядів мікросхеми К580ИР82.

За формулою 3.1 визначаємо кількість мікросхем К580ИР82:

Отже, в даній мікропроцесорній системі, що проектується, використовується 2 мікросхеми буферних регістрів.

Вибір елементів формувача шини даних. В якості основного елементу формувача шини даних вибираємо мікросхему К580ВА86, який являє собою 8-розрядний двонаправлені формувачі з трьома станами. Умовне графічне позначення формувача показано на рисунку.

Формувач мас дві групи А і В виводів, а також два керуючих виводи Т та ОЕ.

Дозвіл передачі залежить від рівня сигналу на виводі ОЕ (output enable), а напрямок передачі визначається рівнем сигналу на виводі Т.

Передача сигналів через формувач дозволена, якщо рівень сигналу на виводі ОЕ=0. Напрямок передачі визначається станом виводу Т. При Т=1 відкритий верхній формувач функціональної схеми і передача сигналів відбувається від групи виводів А до групи виводів В. При Т=0 здійснюється передача від групи виводів В до групи виводів А.

Шинний формувач К580ВА86 відрізняється від ШФ К580ВА86 тим, що він інвертує вихідні сигнали.

2.2 Розробка модулів пам'яті

Розробка модулю ОЗП. Мікросхема К537РУ8А являє собою статичний запам'ятовуючий пристрій на основі n-МОН - структур.

Мікросхема має наступні характеристики:

- Інформаційна ємність

16384 біт

- Організація

2048 слів х 8 розряд

- Термін вибірки адреси

Не більше 20 нс

Напруга живлення

5В±5%

Споживана потужність

Не більше 160 мВт

Діапазон температур

+1…+85С

Таблиця істинності мікросхеми К537РУ8А

CS1

CS2

WR/RD

A0..A10

DIO0..DIO7

Режим роботи

M

M

X

X

Roff

Зберігання

0

0

0

A

0

Запис 0

0

0

0

A

1

Запис 1

0

0

1

A

Дані в прямому коді

Зчитування

УГП мікросхеми К537РУ8А

Для досягнення необхідної розрядності ОЗП потрібно адресувати паралельно окремі ВІС ОЗП. При цьому кількість ВІС ОЗП у рядку визначається як:

де - кількість мікросхем у рядку;

n = 16 - розрядність шини даних;

= 8 - розрядність однієї мікросхеми ОЗП.

За формулою розраховуємо необхідну кількість мікросхем у рядку:

Отже, при розробці модулю ОЗП в рядку буде використовуватись 1 мікросхеми пам'яті.

Досягнення необхідної кількості комірок пам'яті ОЗП відбувається шляхом з'єднання послідовно адресуємих ВІС ОЗП, що мають однакову розрядність. Кількість ВІС ОЗП у стовбці визначається за виразом:

де - кількість мікросхем у стовбці;

=16к - загальний об'єм ОЗП;

=2к - об'єм однієї мікросхеми ОЗП.

За формулою розраховуємо необхідну кількість мікросхем у стовбці:

Отже, при розробці модулю ОЗП у стовбці буде використовуватись 8 мікросхеми пам'яті.

Загальна ВІС ОЗП, яка необхідна для організації запам'ятовуючого пристрою, що проектується, визначається як:

,

За формулою визначаємо загальну кількість мікросхем, необхідних для проектування модулю ОЗП:

=1 8=8

Отже, для розробки модуля ОЗП необхідно 8 мікросхеми оперативної пам'яті.

Розробка модулю ПЗП

Мікросхема К568РЕ1 являє собою програмований постійний запам'ятовуючий пристрій на основі ТТЛ - елементів.

УГП мікросхеми К568РЕ1

Мікросхема має наступні характеристики:

- Інформаційна ємність

16384 біт

- Організація слів Х розрядів

1024 слів х 8 розряд

- Вихід

Три стани

- Сумісність по входу та виходу

ТТЛ - схеми

За формулою розраховуємо необхідну кількість мікросхем у рядку:

Отже, при розробці модулю ПЗП в рядку буде використовуватись 2 мікросхеми пам'яті.

За формулою 3.7 розраховуємо необхідну кількість рядків мікросхем:

Отже, при розробці модулю ПЗП у стовбці буде використовуватись 1 мікросхеми пам'яті.

За формулою 3.5 визначаємо загальну кількість мікросхем, необхідних для проектування модулю ПЗП:

Отже, для розробки модуля ПЗП необхідно 16 мікросхеми постійної пам'яті.

Розробка дешифратора адреси пам'яті. Адреси ОЗП та ПЗП розподіляються наступним чином.

Починаючи з адреси 0100 розміщуються комірки ОЗП. Розраховуємо кінцеву адресу ОЗП згідно формули:

,

де - кінцева адреса ОЗП;

= 0100 - початкова адреса ОЗП;

= 16 - загальний об'єм пам'яті.

За формулою розраховуємо кінцеву адресу ОЗП:

Ак = 0000Н+(16•1024-1)= 3FFFH

Отже, оперативної пам'яті = 3FFF H.

Починаючи з адреси 4000h можуть розміщуються комірки ПЗП.

Задамо початкова адресу ПЗП - 4000h. Розраховуємо кінцеву адресу ПЗП згідно формули:

де - кінцева адреса ПЗП;

= 4000 h - початкова адреса ПЗП;

= 1K - загальний об'єм постійної пам'яті.

Виходячи з формули розраховуємо кінцеву адресу ПЗП:

АкПЗП=4000H+(1•1024-1)= 43FFH

Будуємо дешифратор адреси першого ступеня, для цього аналізуємо двійковий код початкової адреси ОЗП і кінцевої адреси ПЗП. На вхід дешифратора першого ступеня подаємо розряди адреси, що спільні для ОЗП і ПЗП.

Таблиця початкових і кінцевих адрес ОЗП та ПЗП

А15

А14

А13

А12

А11

А10

А9

А8

А7

А6

А5

А4

А3

А2

А1

А0

Анозп

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Акозп

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Анпзп

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Акпзп

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Вибираємо мікросхему дешифратора ОЗП.

Так як кількість мікросхем ОЗП рядків дорівнює 1, то вибираємо мікросхему К155ИД7 яка являє собою 2-розрядний дешифратор, що дозволяє перетворювати код, що поступає на адресні входи, в напругу низького логічного рівня, яка проявляється на одному з 4 виходів: 3-0.

.

Умовно-графічне позначення дешифратора

Вибираємо мікросхему дешифратора ПЗП.

Дешифратора адреси для ПЗП

2.3 Розробка блоку клавіатури

Клавіатура побудована динамічним методом, який складається з наступних частин: кнопка, генератор тактових імпульсів, схема вгамування дзенькоту контактів, вентиль, лічильник, схема індикації та пам'ять.

Генератор тактових імпульсів використовується для тактування роботи клавіатури у режимі натискання клавіш.

Схема генератора тактових імпульсів

Резистор R2 використовується як обмежник і його опір повинен бути більшим за 1кОм, а для того, щоб він не впливав на розрахункову частоту, номінал резистора R1 обираємо на багато більше R2. При використанні неполярного конденсатора C2 тривалість імпульсів (tі) та пауза (tп) будуть майже однаковими і розраховуватимуться за формулою.

tі= tп=0,7R1C2

де tі - тривалість імпульсів генератора, с;

tп - тривалість паузи генератора, с;

R1 - опір резистора R1, Ом;

C2 - ємність конденсатора С2, Ф.

Для того, щоб інформація, висвітлена на індикації блоку клавіатури, була доступною для розуміння тривалість імпульсу та пауза повинні бути неменше 0,5 с. Для досягнення необхідного результату обираємо конденсатор R1 ємністю 100кОм, а ємність кондтнсатора С2 розраховуємо.

С2 = 0,5/(0,7 100 103)= 714,3 10-6Ф

З довідника / 3 / вибираємо типи резисторів та конденсатора.

R1: МЛТ - 0,125 - 100кОм ± 5%

R2: МЛТ - 0,125 - 1кОм ± 5%

C2: КМ 5б - М470 - 710мкФ.

Клавіша прямого та зворотного відліку мають дзенькіт контакту, що спричинює незручність при безпосередній подачі сигналів на входи мікросхем. Для його подавлення використовується спеціальний блок - блок подавлення дзенькоту контакту.

Схема блока подавлення дзенькоту контакту

Для того, щоб визначити кількість натискань на клавішу використовуємо мікросхему К155ИЕ6, що є двійково-десятковим реверсивним чотирьох розрядним лічильником.

Умовне графічне позначення мікросхеми К155ИЕ5

Для того, щоб забезпечити клавіатуру на 14 клавіш необхідно викорстовувати дві мікросхеми К155ИЕ6, що з'єднані у каскад. Схема включення мікросхем в каскад представлена на рисунку 3.19. При такому з'єднанні на виходах мікросхем формується двійковий код натиснутої клавіші. Так як клавіатура повинна мати 14 клавіш, тобто з лічильників виходить код від 0 до 13, коефіцієнт переліку зупиняє свою роботу при появі одиниці на виході 6 другого лічильника.

Обидві мікросхеми видають сигнали на дешифратори індикації К514ИД1, за допомогою яких визначається які цифри будуть відображатися на семи сегментних індикаторах. Таким чином на індикації відображається номер натиснутої клавіші.

Умовне графічне зображення дешифратора індикації К514ИД1

2.4 Розробка блоку індикації

Одним із важливих вузлів МПС є пристрої відображення інформації. Це зв'язано з тим, що при експлуатації більшість МПС присутність опе-ратора обов'язкова. В завданні до курсового проекту блок індикації міс-тить 4 напівпровідникові індикатори АЛС324А.

Для висвітлення символів індикаторах реалізовано 7 сегментів, тому на вхід індикатора необхідно подавати 7 розрядний код. Для пере-творення 4 розрядного коду в 7 розрядний код керування сегментами будемо використовувати мікросхему К514ИД1.

Інтегральна мікросхема К514ИД1 є дешифратором і призначена для керування сегментним індикатором із загальними катодами. Дешифратор зроблений за ТТЛ - технологією.

Умовне графічне позначення мікросхеми К514ИД1

Для постійного висвітлення символів двійковий код необхідно за-пам'ятовувати. Тому для збереження інформації, а також для можливості підключення до шини даних вибираємо мікросхему К555ИР23, яка є восьми розрядним регістром - фіксатором з трьома станами на виходах. Переведення виходів в активний стан відбувається при наявності логіч-ного нуля на вході. Запис інформації відбувається по передньому фронту символу на вході С.

Умовне графічне позначення мікросхеми К555ИР23

Згідно завдання до курсового проекту індикація повинна керуватися статичним методом.

Для забезпечення статичної індикації входи Г всіх індикаторів не-обхідно підключити до розподілювача імпульсів. До складу розподілювача імпульсів входить: дешифратор, регістр.

На кожний індикатор інформація подається почергово з частотою 400 ГЦ.

Генератор вибираємо такий же, що і в блоці клавіатури (дивись п. 3.3.3)

Також задаємось значенням опіру резистора R1 = 10 МОм. Тоді ємність конденсатора С1 згідно формули 3.10 розраховується.

Значення конденсатора повино знаходитись в діапазоні 300пФ… 100мкФ. Розрахована ємність знаходиться в цьому діапазоні.

З довідника / 4 / вибираємо типи резисторів та конденсатора.

R1: МЛТ - 0,125 - 100кОм ± 5%

R2: МЛТ - 0,125 - 1кОм ± 5%

C2: КМ 5б - М470 - 28мкФ

Вибираємо лічильник К1555ИЕ5. Так як необхідно керувати 6 індикаторами беремо в цій мікросхемі 3 розрядний лічильник ы використовуємо 2 мікросхеми.

Дешифратор вибираємо К555ИД7.

Так як індикатори споживають струм не більше 75мА, а напруга живлення не більше 25В, вибираємо транзистор типу КТ315А, який має такі параметри:

- максимальний колекторний струм Ikmax=100мА

- максимальна напруга на переході КЕ Uкеmax=25В

- максимальна споживана потужність PКmax= 150 мВт

Резистор вибираємо 1кОм.

2.5 Інтерфейс зв'язку ЕОМ

Паралельні інтерфейси характеризуються тим, що в них для передачі біт у слові використовуються окремі сигнальні лінії, і біти передаються одночасно. Паралельні інтерфейси використовують логічні рівні ТТЛ (транзисторно-транзисторної логіки), що обмежує довжину кабелю через невисоку перешкодозахищеність ТТЛ-інтерфейсу. Гальванічна розв'язка відсутня. Паралельні інтерфейси використовують для підключення принтерів. Передача даних може бути як односпрямованої (ІРПР), так і двунаправленої (ІРПР). Іноді паралельний інтерфейс використовують для зв'язку між двома комп'ютерами.

Поняття ІРПР ставиться як до набору сигналів і протоколу взаємодії, так і до 36-контактного рознімання на принтерах. Призначення сигналів наведене в табл. 1. Інтерфейс ІРПР підтримується принтерами з паралельним інтерфейсом. Його вітчизняним аналогом є інтерфейс ІРПР-М. Традиційний порт SPP (Standard Parallel Port) є односпрямованим портом, через який програмно реалізується протокол обміну ІРПР. Порт виробляє апаратне переривання по імпульсу на вході Ack#.

Для зв'язку з інтерфейсом будемо використовувати КР580ВВ55.

Умовне графічне позначення КР580ВВ55

Умовне графічне позначення показано на рисунку 3.17.

Технічні характеристики

- Напруга живлення +5В

- Споживана потужність 0,3Вт

- Схемо технологія n - МОП

Паралельний інтерфейс може працювати в трьох режимах. В завдані до курсового проекту заданий режим роботи 0.

В режимі 0 інформація передається через порти А, В і С. Таким чином в курсовому проекті необхідно КР580ВВ55 підключити к сигналам інтерфейсу ІРПР.

Порт А підключаємо до вхідних сигналів Data [0:7].

Порт С та порт В використовуємо для передачі та прийому сигналів інтерфейсу:

- BUSYIN - РС0;

- ACKNLGIN - РС1;

- STROBEOUT - РС2;

- STROBEIN - РС4;

- BUSYOUT-РС5;

- ACKNLGOUT - РС6.

В режимі 0 інформація фіксується у внутрішніх регістрах.

Умовне графічне позначення КР580ВВ55

2.6 Розробка блоку керування об'єктами

Як об'єкти керування в цьому курсовому проекті використовуються пристрої вводу та виводу графічної інформації, які позначаються відповідно джерелом та приймачем інформації.

Опис блоку виводу даних на графічний реєструючий пристрій

Пристрій виводу графічної інформації виконаний у вигляді двокоординатного графічного реєструючого пристрою (ГРП), наприклад, плоттера. ГРП має робоче поле, на якому розміщається носій інформації (папір), обмежене координатами [0, Xmax], [0, Ymax] і два виконуючих механізми ВМХ і ВМУ, за допомогою яких здійснюється переміщення реєструючого органа (РО) в межах робочого поля. Величина переміщення РО по кожній з координат задається контролером у вигляді дискретного сигналу, що надходить від виконуючих механізмів лініями Хі та Уj. Реєстрація точки з координатами Хі, Уj здійснюється за сигналом WR, який формується контролером.

Розміри робочого поля ГРП можуть бути, від 210х300мм до 420х600мм. Дозволяюча спроможність реєструю чого органа змінюється від 0,1 до 0,5мм.

Nx=log2,

Nу=log2,

де, Хmax, Ymax - максимальна величина координат ГРП;

дх, ду - дозволяючи здатність ГРП за координатами Х, У.

Nx=11

Ny=10

Контролер взаємодіє з об'єктом керування через цифрові канали виводу інформації.

Канали цифрового вводу-виводу реалізуються на підставі паралельного інтерфейсу КР580ВВ55 разом з відповідними підсилювачами, які повинні забезпечувати потрібний рівень вхідних та вихідних сигналів.

Умовне графічне позначення показано на рисунку 3.19.

Технічні характеристики

- Напруга живлення +5В

- Споживана потужність 0,3Вт

- Схемо технологія n - МОП

Паралельний інтерфейс може працювати в трьох режимах. В завдані до курсового проекту заданий режим роботи 0. Розрядність даних при виведені інформації дорівнює 12.

Умовне графічне позначення КР580ВВ55

В режимі 0 інформація передається через порти А, В і С. Таким чином в курсовому проекті необхідно використовувати дві мікросхеми КР580ВВ55 для кожної координати. Порти А та В обох мікросхем будуть використані для виведення 12 - розрядних даних

В режимі 0 інформація фіксується у внутрішніх регістрах. КР580ВВ55 програмується таким чином, щоб спочатку до мікропроцесора надійшла інформація з порта А, а потім з порта В.

Опис пристрою вводу графічної інформації (ПВГІ)

Опис пристрою вводу графічної інформації (ПВГІ). Пристрій вводу графічної інформації виконаний у вигляді планшета, на якому закріплюється оригінал графічного зображення. Активне поле планшета обмежене координатами [0, Xmax], [0, Ymax].

Введення до контролера координат кодового графічного примітива здійснюється знімачем типу «шина», який може вільно переміщуватися в межах активного поля планшета. При цьому на виходах Хі, Уj знімача безперервно формуються аналогові, які відображають координати точок, в яких розміщається в цей час знімач. Дозволяюча спроможність від 0,1мм до 0,5мм. Введення координат кодової точки до контролеру здійснюється за допомогою сигналу RD, сформованого на виході знімача після його розміщення у вибрану точку, а також при наявності сигналу «Дозвіл вводу» від контролера.

Згідно завданню пристрій введення графічної інформації - цифровий з наступними параметрами:

- максимальні величини координат: Xmax = 210, Ymax = 300.

- дозволяюча здатність дx = 0,25 мм.

Канал аналового вводу графічної інформації реалізується на підставі АЦП, які повинні забезпечити потрібну кількість аналогових каналів.

В зв'язку з тим, що максимальне значення координат для ПВГІ та ГРП можуть різнитися, розрахунки виконуються окремо для кожного пристрою.

Nx=log2=11

Ny=log2=10

З двох отриманих результатів вибираємо більший. Таким чином розрядність паралельного коду дорівнює 11.

Пристрій введення інформації містить в своєму складі паралельний інтерфейс КР580ВВ55, який запрограмовано на режим 0.

У режимі 0 за допомогою КС = 10010001 лінії РА7… РА0 і РС3… РС0 налаштовується на введення, а лінії РВ7… В70, РС7… С74 - на вивід. Обмін з МП здійснюється за ініціативою МП зверненням до РА, РВ і РС. У режимі 0 можуть працювати всі три порти, причому порт С розділяється на два незалежних 4-бітових порту. Виведені дані фіксуються в регістрах цих портів, а дані, що вводяться не запам'ятовуються. Режим 0 застосовується в програмно-керованому введенні-виведенні з повільно діючими периферійними пристроями.

2.7 Вибір схеми переривань

Під час виконання поточної (фонової) програми в комп`ютері виникають заздалегідь невідомі події, які вимагають миттєвої реакції на них (аварія в системі, готовність ПП до передачі даних, ділення на нуль та інші). Реакція полягає в перериванні фонової програми, переході до підпрограми обслуговування даної події та поверненні програми в попередній стан. Кожна подія, яка вимагає переривання, супроводжується сигналом - запитом переривання. Переривання - важлива архітектурна особливість машини, яка дозволяє ефективно організувати роботу процесора за наявності декількох паралельних процесів.

Розглянемо коротко систему переривань МП КР1821ВМ85. У даному МП є п'ять входів переривань. Після одержання сигналу переривання по цьому вході МП уводить із шини даних вектор переривання - команду, що виставляється пристроєм, що запросив переривання. Звичайно це команда RST п, по якій здійснюється перехід програми до команди, код якої зберігається в осередку з адресою. 8п (адреса, з якого здійснений перехід, запам'ятовується в стеці).

У МП Кр1821ВМ85 є три входи переривання RST п, сигнали на які відразу ініціюють перехід до команди, що зберігається в комірці пам'яті з адресою 8п. Таким чином, при використанні цих входів переривання немає необхідності в тім, щоб зовнішній пристрій виставляв на шині даних потрібну команду. Адреси переходів для переривань по входах RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 наступні: 002Сh, 0034h, 003Сh. Дані переривання можуть маскуватися (забороняється) програмним способом командою SIM (установка маски). Читання маски переривань виробляється по команді RIM.

Переривання по входу TRAP - це немасковане переривання, по якому здійснюється перехід за адресою 24h (таким чином, ця команда могла б бути названа RST 4.5). Переривання по цьому вході звичайно виробляється при аварійній ситуації (наприклад, відключення живлення), тому не передбачені команди, які могли б заборонити його обробку.

Якщо після приходу сигналу одного з переривань до початку його обробки надійдуть також інші сигнали переривань, то МП здійснить перехід, що відповідає старшому по пріоритеті сигналу. Пріоритети при цьому розставлені в такий спосіб (у порядку убування): TRAP, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR. Якщо ж обробка переривання вже почалася, то вона може перерватися черговим не забороненим сигналом переривання поза залежністю від його пріоритету. По входах RST 5.5, RST 6.5 і INTR МП реагує на одиничний рівень сигналу, по входу RST 7.5 -5-на позитивний фронт сигналу (у МП є внутрішній тригер, що спрацьовує по фронті), по входу TRAP-І на одиничний рівень, і на позитивний фронт.

2.8 Розробка схеми дешифратора пристроїв вводу-виводу

Розподіл адресного простору вводу - виводу

А7

А6

А5

А4

А3

А2

А1

А0

Пристрої вводу - виводу

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

Дані молодший байт ГРПх

0

1

0

1

0

0

1

0

Дані старший байт ГРП х

0

1

0

1

0

0

0

0

Керуюче слово (КС) х

0

1

0

0

0

1

0

1

Дані молодший байт ГРПy

0

1

1

1

0

1

1

0

Дані старший байт ГРП y

0

1

1

1

1

1

0

0

Керуюче слово (КС) у

0

1

0

0

1

0

0

1

Порт А ПВГІ

0

1

0

0

1

0

0

1

Порт С ПВГІ

0

1

0

0

1

0

1

1

Керуюче слово (КС) ПВГІ

0

1

0

1

0

0

0

0

ІРПР

0

1

0

1

0

0

0

1

Керуюче слово (КС) ІРПР

0

1

0

1

0

0

1

0

Дані блоку клавіатури

0

1

0

1

0

0

0

0

Керуюче слово блоку клавіатури

0

1

0

1

0

1

0

1

Перший байт даних блоку індикації

0

1

0

1

0

1

0

1

Другий байт даних блоку індикації

0

1

0

1

0

1

1

1

Контролер переривань

Схема дешифратора пристроїв вводу-виводу

3. Розробка програмного забезпечення

3.1 Розробка програми мікропроцесора

Необхідно написати програму для використання функції

Y=2X1-3X2-X3.

Початкові дані:

- програма повинна починатися з адреси 0800;

- дані повинні знаходитися: Х1 в регістрі С, Х2 в комірці пам'яті за адресою 0923, Х3 в регістрі D;

- результат розміщується в комірці пам'яті з адресою 0900.

При обчисленні функції Y операцію множення представимо у вигляді операцій додавання та віднімання: Y=X1+X1-X2-X2-X2-X3.

Програма мікропроцесору

Адреса

Код

Команда

Коментарі

0800

7AH

MOV AL, CX

(A)<X1

0801

82H

ADD CX

(A)<(A)+(D)=X1+X1

0802

11H

LXIHL, 0923

Пересилка в пару регістрів H і L числа 0923

0803

23H

0804

09H

0805

96H

SUB M

(A)<(A) - (0923)=2X1-X2

0806

96H

SUB M

(A)=2X1-X2-X2

0807

96H

SUB M

(A)=2X1-X2-X2-X2

0808

91H

SUB D

(A)=2X1-3X2-X3

0809

32Н

STA 0900

Пересилка акумулятора в пам'ять з адресою 0900

080А

00Н

080В

09

3.2 Розробка програми для блоку воду - виводу

Розробка програми блоку паралельного інтерфейсу

Оскільки в даному курсовому проекті паралельнтй інтерфейс працює в режимі 1, то для введення\виведення призначені порти А та В. Одже розрядність однієї мікросхеми - 16.

Введення (24) - 1 мікросхема порт А

1 мікросхема

Виведення (24) - 1 мікросхема порт В

Розподіл портів інтерфейсу:

порт А - ввод 0-7, порт В-ввод 8-15, порт А - вивод 0-7,

порт В-вивод 8-15, порт А - ввод 16 - 23, порт В-вивод 16-23.

Програмування першої мікросхеми

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

1

0

1

1

1

1

1

0

=ВЕ;

D7=1 - ознака керуючого слова; D6=0, D5=1-ознака режиму 1; D4=1-порт А працює на введення; D3=1-порт С працює на введення; D2=1-ознака режиму 1; D1=1-порт В працює на введення; D0=0-порт С працює на виведення.

Програмування другої мікросхеми

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

1

0

1

0

0

1

0

0

=А4;

D7=1 - ознака керуючого слова; D6=0, D5=1-ознака режиму 1; D4=0-порт А працює на виведення; D3=0-порт С працює на виведення; D2=1-ознака режиму 1; D1=0-порт В працює на виведення; D0=0-порт С працює на виведення.

Програмування третьої мікросхеми

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

1

0

1

1

0

1

0

0

=В4.

D7=1 - ознака керуючого слова; D6=0, D5=1-ознака режиму 1; D4=1-порт А працює на введення; D3=0-порт С працює на виведення; D2=1-ознака режиму 1; D1=0-порт В працює на виведення; D0=0-порт С працює на виведення.

Значення розрядів D3 та D0 у режимі роботи інтерфейсу не має значення.

Ініціалізація паралельного інтерфейсу:

А0 - порт А1, А1 - порт В1, А2 - порт С1, А3 - управляюче слово 1,

А4 - порт А2, А5 - порт В2, А6 - порт С2, А7 - управляюче слово 2,

А8 - порт А3, А9 - порт В3, АА - порт С3, АВ - управляюче слово 3.

Програма введення - виведення має вигляд:

MVI A, A3, - занесення до А першого керуючогослова

OUT A3;

MVI A7, - занесення до А другого керуючогослова

OUT A7;

MVI AB, - занесення до А третього керуючогослова

OUT AB.

Розробка програми контролеру переривань

Одна мікросхема ПКП може приймати 8 запросів переривань, а в завданні до курсового проекту їх 20, то для роботи нам потрібно використати 3 мікросхеми ПКП.

Визначення запитів переривань

IRQ 0

0

IRQ 0

3

IRQ 0

11

IRQ 1

1

IRQ 1

4

IRQ 1

12

IRQ 2

2

IRQ 2

5

IRQ 2

13

IRQ 3

Ведений 1

IRQ 3

6

IRQ 3

14

IRQ 4

Ведений 2

IRQ 4

7

IRQ 4

15

IRQ 5

19

IRQ 5

8

IRQ 5

16

IRQ 6

20

IRQ 6

9

IRQ 6

17

IRQ 7

21

IRQ 7

10

IRQ 7

18

Перше керувальне слово має вигляд:

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

0

0

1

1

0

0

0

0

= 30Н

Друге керувальне слово має вигляд:

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

0

0

0

1

0

0

0

0

Ведучий

= 10 Н

0

0

1

0

0

0

0

0

Ведений 1

= 20 Н

0

0

1

1

0

0

0

0

Ведений 2

= 30 Н

Третє керувальне слово має вигляд:

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

1

1

1

1

1

1

1

1

Ведучий

= FF Н

0

0

0

0

0

0

1

1

Ведений 1

= 03 Н

0

0

0

0

0

1

0

0

Ведений 2

= 04 Н

Четверте керувальне слово має вигляд:

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

0

0

0

0

0

1

1

1

Ведучий

= 07 Н

0

0

0

0

0

0

1

1

Ведений 1

= 03 Н

0

0

0

0

0

0

1

1

Ведений 2

= 03 Н

Програма має такий вигляд:

1) MOV A, 17 H, 3) MOV AL, FF,

OUT 10H, OUT 21 H;

OUT A0, MOV AL, 03 H,

OUT A2; OUT A1;

2) MOV AL, 10H, MOV AL, O4 H,

OUT 20H; OUT A3;

MOV AL, 20H, 4) MOV AL, O7H,

OUT A1; OUT 21H;

MOV AL, 30H, MOV AL, 03 H,

OUT A3; OUT A1;

Висновок

МПС яка розроблена в курсовому проекті складається з таких компонентів:

- мікропроцесор К1821ВМ85A;

- блок ОЗП розроблений на основі мікросхеми КР537РУ8А з організацією 16к*8;

- блок ПЗП розроблений на основі мікросхеми К556РТ14 з організацією 1к*1;

- блок клавіатури, що має 14 клавіші та динамічний метод адресації;

- 4 індикаторів;

- блок зв'язку ЕОМ.

Дана МПС повністю задовольняє вимоги завдання до курсового проекту.

Список використаної літератури

1. Мікропроцесори і мікропроцесорна техніка (Конспект лекцій) / В.П. Малахов, Д.П. Яковлев, - Одеса: ОДПУ, 1998. - 78 с

2. Проектирование микропроцессорной электронно-вычислительной аппаратуры: Справочник / В.Г. Артюхов, А.А. Будняк, В.Ю. Лапий и др. - К.: Техника, 1998. - 263 с

3. Казаченко В.Ф. Резистори: Довідкова література. - М.: Издательство ЭКОМ, 1997. - 688 с.: илл.

4. Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф. Конденсаторы: справочная литература. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 224 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристики мікропроцесора. Функції інтерфейсу центрального процесору із системною шиною. Проектування системи пам’яті, контролера, блоків клавіатури, індикації, зв’язку з іншою ЕОМ, дешифратора, мікросхеми ОЗП. Розробка програмного забезпечення.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 13.09.2013

 • Розробка компонентів технічного і програмного забезпечення мікропроцесорного пристрою, аналогово-цифровий і цифро-аналоговий перетворювачі. Синтез структурної схеми фільтру. Структурна схема та алгоритм функціонування пристрою. Програми вводу, виводу.

  курсовая работа [869,6 K], добавлен 15.02.2011

 • Розробка структурної схеми. Опис основних елементів мікропроцесора. Вибір підходящої структури процесорного елемента та його опис. Реалізація пристрою управління. Розробка мікропрограми та загальний алгоритм виконання процесором команди SBR Rm, B.

  контрольная работа [83,6 K], добавлен 04.06.2009

 • Створення схеми електричної принципової МР-3 програвача – приставки до ПК, структурної та загальної схеми. Призначення проектуємого пристрою. Принцип роботи окремих ВІС. Розробка програми тестування роботи пристрою, розрахунок надійності його роботи.

  курсовая работа [527,4 K], добавлен 24.03.2009

 • Місце мікропроцесора в структурі мікропроцесорних приладів, його функції. Інтегральні мікросхеми із великою ступінню інтеграції. Розробка структурної схеми мікропроцесорної системи обробки інформації на основі мікроконтролера ATmega128 та інших мікросхем.

  курсовая работа [2,1 M], добавлен 18.09.2010

 • Характеристика програмної взаємодії людини з комп'ютером. Визначення функціональних та експлуатаційних потреб при голосовому управлінні. Реалізація програмного забезпечення. Розробка тестів та тестування системи. Аналіз ефективності даної програми.

  курсовая работа [2,8 M], добавлен 15.10.2014

 • Проектування програми керування мікропроцесорним пристроєм світлової індикації на мові С та Assembler. Розробка алгоритму роботи програми, структурної та електричної принципових схем. Здійснення комп’ютерного моделювання для перевірки розроблених програм.

  курсовая работа [710,7 K], добавлен 04.12.2014

 • Створення схеми електричної принципової годинника-будильника-термометра з ІЧ ПК. Призначення проектуємого пристрою. Розробка структурнї та електричної принципової схеми пристрою та програми тестування роботи пристрою, розрахунок надійності його роботи.

  курсовая работа [935,6 K], добавлен 23.03.2009

 • Головні особливості середовища Turbo Pascal. Властивості та вигляд системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Опис схеми єдиного ділення (метод Гауса). Структура вхідної та вихідної інформації, текст програми, блок-схеми всіх процедур і головної програми.

  курсовая работа [276,1 K], добавлен 07.02.2011

 • Призначення менеджеру пристроїв. Обґрунтування вибору мови програмування. Розробка структурної схеми і опис діалогового інтерфейсу програми. Блок-схема програмного додатку, основні функції і алгоритм його роботи. Методики і інструкція його тестування.

  курсовая работа [3,4 M], добавлен 17.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.