Розробка системи інформаційного забезпечення роботи меблевого магазину

Класифікація існуючих інформаційних систем. Особливості створення інформаційної системи роботи меблевого магазину. Розробка програми, що забезпечує роботу торгівельної организації, в середовищі Microsoft Visual Studio 2008 на мові програмування Vb.NEt.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.12.2013
Размер файла 829,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

інформаційний програма магазин

Дисципліна «Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації» вивчає курси вищої математики, дискретний аналіз, обчислювальні машини, системи і мережі, моделі і структури даних та інші. Актуальність дисципліни полягає в тому що для швидкої роботи користувача потрібні не лише швидкі комп'ютери, а і гарні і швидкі алгоритми.

При реалізації курсового проекту використана середовище програмування Visual Studio на мові програмування Vb.NEt.

Мету курсового проекту - закріпити навички створення нових типів даних, в даному випадку бінарного дерева пошуку.

Завдання курсового проекту - провірити знання і навички які були здобуті протягом курсу.

РОЗДІЛ 1. Теоретична частина

1.1 Постановка задачі

У цьому курсовому проекті постає задача створення інформаційної системи роботи меблевого магазину. У якій необхідне створення списку наявних меблів у магазині/складі, даних про клієнтів, та даних про продажі.

1.2 Актуальність проблеми

Інформаційні системи, які використовуються у магазинах, покликані допомогти у веденні справ. З їх допомогою можна швидко перевірити чи є у магазину необхідні товари, за списком клієнтів можна визначити чи купували раніше, чи є постійними. Тому дана робота необхідна бути створеною, з подальшим удосконаленням та використанням у дійсному меблевому магазині.

1.3 Опис та інші дані про інформаційні системи

Інформацiйна система (англ. Information system) -- сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Інформаційні системи включають в себе: технічні засоби обробки даних, програмне забезпечення і відповідний персонал. Чотири складові частини утворюють внутрішню інформаційну основу:

· засоби фіксації і збору інформації;

· засоби передачі відповідних даних та повідомлень;

· засоби збереження інформації;

· засоби аналізу, обробки і представлення інформації.

Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних систем, є потреби організацій та користувачів, а також наявність відповідних засобів для їх формування. Найсуттєвіше на розвиток інформаційних систем вплинули досягнення в галузі комп'ютерної техніки та телекомунікаційних мереж.

1.4 Класифікація інформаційних систем

За ступенем автоматизації.

В залежності від ступеня (рівня) автоматизації виділяють ручні, автоматизовані й автоматичні інформаційні системи.

Ручні ІС:

характеризуються тим, що всі операції з переробки інформації виконуються людиною.

Автоматизовані ІС:

частина функції (підсистем) керування або опрацювання даних здійснюється автоматично, а частина -- людиною.

За сферою призначення.

Оскільки ІС утворюються для задоволення інформаційних потреб в межах конкретної предметної галузі, то кожна предметна галузь (в сфері призначення) відповідає свій тип ІС. Перераховувати всі ці типи немає змісту, оскільки кількість предметних галузей велика, але можна вказати наприклад такі типи ІС:

· Економічна ІС -- інформаційна система призначена для виконання функцій управління на підприємстві;

· Медична ІС -- інформаційна система призначена для використання в лікувальному або лікувально-профілактичному закладі;

· Географічна ІС -- інформаційна система, забезпечуюча збір, збереження, обробку, доступ, відображення і розповсюдження даних;

· Адміністративні;

· Виробничі;

· Навчальні;

· Екологічні;

· Криміналістичні;

· Військові та інші.

За місцем діяльності ІС.

· наукові ІС -- призначені для автоматизації діяльності науковців, аналізу статистичної інформації, керування експериментом.

· ІС автоматизованого керування -- призначені для автоматизації праці інженерів-проектувальників і розроблювачів нової техніки (технології). Такі ІС допомагають здійснювати:

o розробку нових виробів і технологій їхнього виробництва;

o різноманітні інженерні розрахунки (визначення технічних параметрів виробів, видаткових норм -- трудових, матеріальних і т. д.);

o створення графічної документації (креслень, схем, планувань);

o моделювання проектованих об'єктів;

o створення керуючих програм для верстатів із числовим програмним керуванням.

· ІС організаційного керування -- призначені для автоматизації функції адміністративного (управлінського) персоналу. До цього класу відносяться ІС керування як промисловими (підприємства), так і непромисловими об'єктами (банки, біржа, страхові компанії, готелі і т. д.) і окремими офісами (офісні системи).

· ІС керування технологічними процесами -- призначені для автоматизації різноманітних технологічних процесів (гнучкі виробничі процеси, металургія, енергетика тощо).

Інформаційна система, як система управління, тісно пов'язується, як з системами збереження та видачі інформації, так і з іншої -- з системами, що забезпечують обмін інформацією в процесі управління. Вона охоплює сукупність засобів та методів, що дозволяють користувачу збирати, зберігати, передавати і обробляти відібрану інформацію.

За функціональним призначенням.

В залежності від функціонального призначення можна виділити такі системи:

· Керувальні (АСКТП, АСКВ);

· Проектувальні (САП);

· Наукового пошуку (АСНД, експертні системи);

· Діагностичні, моделювальні;

· Систем підготовки прийняття рішення (СППР).

Розділ 2. Аналіз існуючих інформаційних систем

Системи В2B служать для оптимізації взаємодії між діловими партнерами і є потужним інструментом автоматизації бізнесів-процесів. Вони забезпечують єдине інформаційне середовище при взаємодії партнерів незалежно від їхнього географічного розташування й можуть використатися для рішення самого широкого кола завдань.

Наприклад, системи В2B, вибудувані за схемою «виробник - дистриб'ютор - дилер» дозволяють одержувати безперебійну інформацію про поставки, запаси продукції на складах; наявності або відсутності товарів у цей момент часу; розміщати замовлення й стежити за ходом їхнього виконання. Системи В2B [2], вибудувані за схемою «готелю - авіакомпанії - туроператор - турагентства» дозволяють одержувати безперебійну інформацію про наявність місць і квитків і здійснювати їхнє бронювання.

Московська компанія стільникового зв'язку «МОСМОБАЙЛ» воліє користуватися програмним продуктом «Складський облік 1.6» вона призначена:

1. Для ведення складського обліку товару;

2. Виписки й прийняття товару (формування накладних);

3. Складання всіляких звітів по накладних, товарам, відправникові, одержувачеві, даті й т. п.;

4. Фільтрація по товарах і накладним (по постачальниках або одержувачам). Передача цих звітів у програму MS Excel або відразу на печатку.

Програма має гарний і зручний інтерфейс. Дозволяє класифікувати товар по категоріях і розділам.

Програма випускається у двох варіантах: у першому варіанті необхідно заносити характеристики товару (категорія, розділ, країна й фірма виробник) у словники, а потім вже з ними працювати; Другий варіант (Lіght - більше зручна версія) дозволяє не створювати такі словники, а відразу заносити новий товар у базу даних.

Програма призначена для роботи як у локальному режимі (установлюється на один комп'ютер), так й у багатьох користувачів, тобто використовуючи одну базу даних, з нею можуть працювати кілька працівників одночасно на різних комп'ютерах. Для цього необхідно в програмі вказати шлях до загальної бази даних, а саме до файлу SkladBase.DB.

Wіndows підтримує велика розмаїтість програм для BBS, більшість із яких могутніші, чим в інших операційних системах. З телефонною лінією, модемом й Wіndows ви можете перетворити ваш комп'ютер в BBS, забезпечивши dіal-іn доступ до своєї системи для користувачів із Земної кулі. Більшість програм BBS обмежують користувача меню системою, де є деякий фіксований набір функцій. Альтернативою доступу в BBS служить повний спектр можливостей доступу UNІ, що дозволяє вам працювати з вилученою машиною на правах звичайного користувача.

У програмі ведеться робота з первинними документами: прибутковими й видатковими накладними, рахунками-фактурами, рахунками на оплату, внутрішніми накладними, ведеться реєстр виписаних і відвантажених накладних. По уведених документах формується повний набір звітів.

Основні види звітів:

· відомості приходу-витрати;

· сальдо-оборотні відомості;

· прайс-аркуші;

· складська довідка;

· інвентаризаційні відомості;

блок аналітичних звітів:

· прогноз надходження засобів;

· обсяг реалізації;

· загальний прибуток і прибуток по товарах;

· звіт по мінімальним залишкам;

РОЗДІЛ 3. Практична частина

3.1 Розробка програми

За середовище для написання тесту було обрано Microsoft Visual Studio 2008 (Мал. 3.1.1). Прийнято рішення написати максимально просту та зрозумілу для будь-якого користувача програму для інформаційної системи роботи меблевого магазину, де при необхідності та наявності елементарних навичок користування ПК кожен може змінити дані про клієнтів, наявні товари та їх опис.

Мал. 3.1.1 Середовище програмування Visual Studio 2008

Наступним етапом було вирішено розробити дизайн вікон програми та іх оформлення відповідно до цілей програми.

Головне вікно, яке видно відразу після запуску програми, має вигляд (мал. 3.1.2).

Мал. 3.1.2 Головне вікно програми

Форма додавання та редагування каталогів товарів виглядає наступним чином. (Мал. 3.1.3)

Мал. 3.1.3 Форма редагування каталогів

Наступною створеною формою було вікно додавання та редагування товарів, у даному випадку меблів. (Мал. 3.1.4)

Мал. 3.1.4 Форма додавання і редагування товарів

На цьому робота по оформленню вікон програми вважаємо завершеною. Але як можна було побачити із скріншотів вище, на формах згадується про редагування інформації. Для редагування або додавання інформації потрібно зробити певні дії, що указані нижче на малюнках. У свою чергу дані меню мають наступний вигляд:

1) на формі каталогів (Мал. 3.1.5)2) на формі товарів (Мал. 3.1.6)

3) на формі товарів (Мал. 3.1.7)

4) на формі товарів (Мал. 3.1.8)

5) на формі каталогів (Мал. 3.1.9)

Мал. 3.1.5 Редагування каталогів

Мал. 3.1.6 Редагування товарів

Мал. 3.1.7 Збереження даних

Мал. 3.1.8 Пошук по моделі, вартості та країні-виробнику

Мал. 3.1.9 Пошук по каталогу

Оформлення вікон та форм завершено, залишилося написання коду (переглянути можна у додатках), щоб усе це працювало як потрібно, та наповнення програми необхідною інформацією.

3.2 Інструкція користувача

Щодо інструкцій для подальших користувачів, то при розробці даної програми намагалися створити найбільш простіше та зрозуміло, щоб навіть люди не досвідчені у роботі за комп'ютером змогли інтуїтивно здогадатися що потрібно робити. Але декілька пояснень усе ж таки можна зробити.

Після запуску на головному вікні вибираємо із каталогу необхідний розділ, потім трохи нижче вибираємо товар і бачимо інформацію про товар та фотографію, якщо вона є (Мал. 3.2.1).

Мал. 3.2.1 Перегляд види товарів

Також перегляд самого товару (Мал. 3.2.2)

Мал. 3.2.2 Перегляд самого товару

ВИСНОВКИ

У цій роботі було показано різні методи роботи з інформаційними системами. В процесі виконання роботи був створений програмний продукт. Який демонструє головні методи роботи з інформаційними системами. Програма створює певну систему і дає змогу додавати в це неї нові елементи.

Для створення програми були вивчені теоретичні матеріали VB.Net і матеріали з ведення магазину.

У результаті була створена програма, що дозволяє вести інформаційну базу оргтехніки .

Інтерфейс програми дозволяє без особливих труднощів користуватися їй як досвідченому, так і починаючому користувачеві ПК.

У результаті проведеної роботи були досягнуті всі завдання поставлені перед початком курсової роботи.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Свами М. Графы, сети и алгоритмы / М. Свами, К. Тхуласираман. - М.: Мир, 1984 - 454 с.

2. Липский В. Комбинаторика для программистов / В. Липский. - М.: Мир, 1988. - 200 с.

3. Кнут Д. Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск / Д. Кнут. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. - 824 с.

4. Макконелл Дж. Основы современных алгоритмов / Дж. Макконелл - М.: Техносфера, 2004 - 368 с.

5. Свами М. Графы, сети и алгоритмы / М. Свами, К. Тхуласираман. - М.: Мир, 1984 - 454 с.

6. Липский В. Комбинаторика для программистов / В. Липский. - М.: Мир, 1988. - 200 с.

7. http://rozetka.com.ua/office-equipment/c80254/

ДОДАТКИ

Додаток А

Форма MAIN.vb

Imports System

Imports System.Windows.Forms

Imports System.IO

Public Class Main

Private M As New Model

Private arrModel As New ArrayList

Dim MyPictMod As String

Dim MyImage As Bitmap

Dim SelNumbTypes As Integer = 0

Private Sub Main_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

ReadFromFileM()

Try

Me.CmbType.SelectedIndex = 0

Catch ex As Exception

CmbType.Items.Add("Даних немає")

Me.CmbType.SelectedIndex = 0

End Try

Me.CmbModel.Items.Clear()

MyListModel()

InfoModel()

Image()

End Sub

Private Sub ReadFromFileM()

Dim BR As BinaryReader

Dim FS As FileStream

FS = New System.IO.FileStream(".\officeequipment.dat", FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite)

BR = New System.IO.BinaryReader(FS)

BR.BaseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin)

arrModel.Clear()

While FS.Position < FS.Length

M.Id = BR.ReadSingle

M.IdNmb = BR.ReadSingle

M.NameOfModel = BR.ReadString

M.TypeOfTool = BR.ReadString

M.Cost = BR.ReadString

M.Amount = BR.ReadSingle

M.Country = BR.ReadString

M.PictureM = BR.ReadString

arrModel.Add(New Model(M.Id, M.IdNmb, M.NameOfModel, M.TypeOfTool, M.Cost, M.Amount, M.Country, M.PictureM))

If CmbType.Items.Contains(M.TypeOfTool) Then

Else

CmbType.Items.Add(M.TypeOfTool)

End If

End While

BR.Close()

FS.Close()

End Sub

Sub MyListModel()

Dim RecModel As Object

Dim curType As New ToolType(0, "")

Dim curModel As New Model(0, 0, "", "", "", 0, "", "")

For Each RecModel In arrModel

curModel = RecModel

If Me.CmbType.SelectedItem = curModel.TypeOfTool Then

Me.CmbModel.Items.Add(curModel.NameOfModel)

End If

Next

If CmbModel.Items.Count = 0 Then

CmbModel.Items.Add("Пропозицій немає")

End If

CmbModel.SelectedIndex = 0

End Sub

Sub InfoModel()

Dim RecModel As Object

Dim curModel As New Model(0, 0, "", "", "", 0, "", "")

For Each RecModel In arrModel

curModel = RecModel

If CmbModel.SelectedItem = curModel.NameOfModel Then

TxtInfo.Text = "Вид оргтехніки: " & CmbType.SelectedItem & Chr(13) & Chr(10)

TxtInfo.Text = TxtInfo.Text & "Модель: " & curModel.NameOfModel & Chr(13) & Chr(10)

TxtInfo.Text = TxtInfo.Text & "Ціна: " & curModel.Cost.ToString & Chr(13) & Chr(10)

TxtInfo.Text = TxtInfo.Text & "Кількість: " & curModel.Amount.ToString & Chr(13) & Chr(10)

TxtInfo.Text = TxtInfo.Text & "Країна-виробник: " & curModel.Country.ToString & Chr(13) & Chr(10)

MyPictMod = curModel.PictureM

End If

Next

If CmbModel.SelectedItem = "Пропозицій немає" Then

TxtInfo.Text = "Пропозицій немає"

End If

End Sub

Private Sub Image()

If File.Exists(".\" & MyPictMod) Then

ShowMyImage(".\" & MyPictMod, 259, 168)

Else

ShowMyImage(".\Головна.jpg", 259, 168)

End If

If TxtInfo.Text = "Пропозицій немає" Then

ShowMyImage(".\Головна.jpg", 259, 168)

End If

End Sub

Public Sub ShowMyImage(ByVal fileToDisplay As String, ByVal xSize As Integer, _

ByVal ySize As Integer)

If Not (MyImage Is Nothing) Then

MyImage.Dispose()

End If

End Sub

Private Sub BtnTypeOfMusicTools_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnTypeOfMusicTools.Click

Types.Show()

End Sub

Private Sub BtnMusicTools_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnMusicTools.Click

Models.Show()

End Sub

Private Sub CmbType_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CmbType.SelectedIndexChanged

CmbModel.Items.Clear()

MyListModel()

InfoModel()

Image()

End Sub

Private Sub CmbModel_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CmbModel.TextChanged

InfoModel()

Image()

End Sub

Private Sub BtnRefresh_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnRefresh.Click

Me.CmbType.Items.Clear()

Main_Load(sender, e)

End Sub

Private Sub BtnExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnExit.Click

Me.Close()

End Sub

Public Sub New()

InitializeComponent()

End Sub

Protected Overrides Sub Finalize()

MyBase.Finalize()

End Sub

End Class

Форма Models.vb:

Imports System.IO

Imports System.Windows.Forms

Public Class Models

Private nMaxId As Single

Private arrModel As New ArrayList

Private arrTypes As New ArrayList

Private dataSource As IEnumerable

Private CurrentModelNumber As Single, CurrentIndex, nPos As Single

Private cManager As CurrencyManager

Private nAddEdit As Byte

Private CostM As String

Private mShowSearch As Boolean

Private M As New Model

Private S As New ToolType

Private bShowSearch As Boolean

Private Sub MusicTools_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

ReadFromFile()

ReadFromFileTypes()

nPos = 0

current_P()

current_objects()

ShowButtons(True, True, True, False, False, True, True)

nAddEdit = 0

bShowSearch = False

DataGrid2.Select(nPos)

Me.GroupBoxForSerch.Enabled = False

ShowBoxes(False)

End Sub

Private Sub ReadFromFile()

Dim BR As BinaryReader

Dim FS As FileStream

FS = New FileStream(".\Oq.dat", FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite)

BR = New System.IO.BinaryReader(FS)

BR.BaseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin)

arrModel.Clear()

While FS.Position < FS.Length

M.Id = BR.ReadSingle

M.IdNmb = BR.ReadSingle

M.NameOfModel = BR.ReadString

M.TypeOfTool = BR.ReadString

M.Cost = BR.ReadString

M.Amount = BR.ReadSingle

M.Country = BR.ReadString

M.PictureM = BR.ReadString

arrModel.Add(New Model(M.Id, M.IdNmb, M.NameOfModel, M.TypeOfTool, M.Cost, M.Amount, M.Country, M.PictureM))

End While

If M.Id <= 0 Then

M.Id = 1

M.IdNmb = 1

M.NameOfModel = ""

M.TypeOfTool = ""

M.Cost = ""

M.Amount = 1

M.Country = ""

M.PictureM = ""

arrModel.Add(New Model(M.Id, M.IdNmb, M.NameOfModel, M.TypeOfTool, M.Cost, M.Amount, M.Country, M.PictureM))

End If

DataGrid2.DataSource = arrModel

DataGrid2.Parent = Me

nMaxId = M.Id

cManager = CType(DataGrid2.BindingContext(arrModel), CurrencyManager)

BR.Close()

FS.Close()

End Sub

Private Sub ReadFromFileTypes()

Dim i As Integer

Dim BR As BinaryReader

Dim FS As FileStream

FS = New FileStream(".\Types.dat", _

FileMode.OpenOrCreate, _

FileAccess.ReadWrite)

BR = New BinaryReader(FS)

BR.BaseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin)

arrTypes.Clear()

i = 1

While FS.Position < FS.Length

S.Id = BR.ReadSingle

S.TypeOfTool = BR.ReadString

CmbType.Items.Add(S.TypeOfTool)

i += 1

arrTypes.Add(New ToolType(S.Id, S.TypeOfTool))

End While

If S.Id <= 0 Then

S.Id = 1

S.TypeOfTool = ""

arrTypes.Add(New ToolType(S.Id, S.TypeOfTool))

End If

BR.Close()

FS.Close()

End Sub

Private Sub current_P()

M.Id = Convert.ToSingle(DataGrid2.Item(DataGrid2.CurrentCell.RowNumber, 0))

M.IdNmb = Convert.ToSingle(DataGrid2.Item(DataGrid2.CurrentCell.RowNumber, 1))

M.NameOfModel = DataGrid2.Item(DataGrid2.CurrentCell.RowNumber, 2)

M.TypeOfTool = DataGrid2.Item(DataGrid2.CurrentCell.RowNumber, 3)

M.Cost = DataGrid2.Item(DataGrid2.CurrentCell.RowNumber, 4)

M.Amount = DataGrid2.Item(DataGrid2.CurrentCell.RowNumber, 5)

M.Country = DataGrid2.Item(DataGrid2.CurrentCell.RowNumber, 6)

M.PictureM = DataGrid2.Item(DataGrid2.CurrentCell.RowNumber, 7)

Dim Ab As New Model(M.Id, M.IdNmb, M.NameOfModel, M.TypeOfTool, M.Cost, M.Amount, M.Country, M.PictureM)

CurrentIndex = arrModel.IndexOf(Ab)

CurrentModelNumber = M.Id

End Sub

Private Sub current_objects()

Me.TxtId.Text = M.Id.ToString

Me.TxtIdNmb.Text = M.IdNmb.ToString

Me.CmbType.SelectedIndex = M.IdNmb - 1

Me.TxtModel.Text = M.NameOfModel

Me.TxtCost.Text = M.Cost

Me.TxtAmount.Text = M.Amount

Me.TxtCountry.Text = M.Country

Me.TxtPictureM.Text = M.PictureM

End Sub

Private Sub ShowButtons(ByVal lAdd As Boolean, ByVal lEdit As Boolean, ByVal lDel As Boolean, ByVal lSave As Boolean, ByVal lCancel As Boolean, ByVal lExit As Boolean, ByVal lFind As Boolean)

Me.BtnAdd.Enabled = lAdd

Me.BtnEdit.Enabled = lEdit

Me.BtnDel.Enabled = lDel

Me.BtnSave.Enabled = lSave

Me.BtnCancel.Enabled = lCancel

Me.BtnExit.Enabled = lExit

Me.BtnFind.Enabled = lFind

End Sub

Private Sub ButtonFirst_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonFirst.Click

DataGrid2.UnSelect(cManager.Position)

cManager.Position = 0

DataGrid2.Select(cManager.Position)

current_P()

current_objects()

End Sub

Private Sub ButtonPrev_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonPrev.Click

DataGrid2.UnSelect(cManager.Position)

cManager.Position -= 1

DataGrid2.Select(cManager.Position)

current_P()

current_objects()

End Sub

Private Sub ButtonNext_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonNext.Click

DataGrid2.UnSelect(cManager.Position)

cManager.Position += 1

DataGrid2.Select(cManager.Position)

current_P()

current_objects()

End Sub

Private Sub ButtonLast_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonLast.Click

DataGrid2.UnSelect(cManager.Position)

cManager.Position = arrModel.Count - 1

DataGrid2.Select(cManager.Position)

current_P()

current_objects()

End Sub

Private Sub BtnAdd_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnAdd.Click

ShowButtons(False, False, False, True, True, True, False)

DataGrid2.Enabled = False

Me.PlnNavigation.Enabled = False

nAddEdit = 1

ClearBoxes()

ShowBoxes(True)

Me.TxtModel.Focus()

End Sub

Private Sub DataGrid2_CurrentCellChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DataGrid2.CurrentCellChanged

current_P()

current_objects()

End Sub

Private Sub ShowBoxes(ByVal lShow As Boolean)

Me.TxtModel.ReadOnly = Not lShow

Me.CmbType.Enabled = lShow

Me.TxtCost.ReadOnly = Not lShow

Me.TxtCountry.ReadOnly = Not lShow

Me.TxtAmount.ReadOnly = Not lShow

Me.TxtPictureM.ReadOnly = Not lShow

End Sub

Private Sub BtnEdit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnEdit.Click

ShowButtons(False, False, False, True, True, True, False)

DataGrid2.Enabled = False

Me.PlnNavigation.Enabled = False

nAddEdit = 2

ShowBoxes(True)

Me.TxtModel.Focus()

End Sub

Private Sub ClearBoxes()

Me.TxtId.Text = ""

Me.TxtIdNmb.Text = ""

Me.TxtCost.Text = ""

Me.TxtModel.Text = ""

Me.TxtAmount.Text = ""

Me.TxtCountry.Text = ""

Me.TxtPictureM.Text = ""

Me.CmbType.SelectedIndex = 0

End Sub

Private Sub RefreshObjects()

DataGrid2.DataSource = Nothing

DataGrid2.DataSource = arrModel

cManager = CType(DataGrid2.BindingContext(arrModel), CurrencyManager)

End Sub

Private Sub BtnDel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnDel.Click

If MsgBox("Поточну модель оргтехніки " + M.NameOfModel + " буде видалена з файлу." + vbCrLf + "Продовжити?", _

MsgBoxStyle.YesNo + MsgBoxStyle.Question, "Видалення моделі") = MsgBoxResult.Yes Then

arrModel.RemoveAt(CurrentIndex)

RefreshObjects()

If arrModel.Count = 0 Then

M.Id = 1

M.IdNmb = 1

M.NameOfModel = ""

M.TypeOfTool = ""

M.Cost = ""

M.Amount = 1

M.Country = ""

M.PictureM = ""

arrModel.Add(New Model(M.Id, M.IdNmb, M.NameOfModel, M.TypeOfTool, M.Cost, M.Amount, M.Country, M.PictureM))

Dim Ab As New Model(M.Id, M.IdNmb, M.NameOfModel, M.TypeOfTool, M.Cost, M.Amount, M.Country, M.PictureM)

CurrentIndex = arrTypes.IndexOf(Ab)

CurrentModelNumber = S.Id

End If

SaveAllToFile()

cManager.Position = 0

current_objects()

MsgBox("Запис видалено")

End If

End Sub

Private Sub BtnSave_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnSave.Click

If Len(Me.TxtModel.Text) = 0 Then

MsgBox("Не введено назви моделі", MsgBoxStyle.Information, "Увага!")

Me.TxtModel.Focus()

Exit Sub

End If

If Len(Me.TxtCost.Text) = 0 Then

MsgBox("Не введено вартості", MsgBoxStyle.Information, "Увага!")

Me.TxtCost.Focus()

Exit Sub

End If

ShowButtons(True, True, True, True, True, True, True)

DataGrid2.Enabled = True

Me.PlnNavigation.Enabled = True

SaveToArrayList(nAddEdit)

nAddEdit = 0

End Sub

Private Sub BtnCancel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnCancel.Click

ShowButtons(False, False, False, True, True, True, False)

DataGrid2.Enabled = True

Me.PlnNavigation.Enabled = True

current_objects()

ShowBoxes(True)

nAddEdit = 0

End Sub

Private Sub SaveToArrayList(ByVal nAddEdit As Byte)

Select Case nAddEdit

Case 1

M.Id = nMaxId + 1

M.IdNmb = Me.CmbType.SelectedIndex + 1

M.NameOfModel = Me.TxtModel.Text

M.TypeOfTool = Me.CmbType.SelectedItem

M.Cost = Me.TxtCost.Text

M.Amount = Me.TxtAmount.Text

M.Country = Me.TxtCountry.Text

M.PictureM = Me.TxtPictureM.Text

arrModel.Add(New Model(M.Id, M.IdNmb, M.NameOfModel, M.TypeOfTool, M.Cost, M.Amount, M.Country, M.PictureM))

cManager.Position = arrModel.Count - 1

nMaxId = nMaxId + 1

Case 2

M.Id = CurrentModelNumber

M.IdNmb = Me.CmbType.SelectedIndex + 1

M.NameOfModel = Me.TxtModel.Text

M.TypeOfTool = Me.CmbType.SelectedItem

M.Cost = Me.TxtCost.Text

M.Amount = Me.TxtAmount.Text

M.Country = Me.TxtCountry.Text

M.PictureM = Me.TxtPictureM.Text

Dim Ab As New Model(M.Id, M.IdNmb, M.NameOfModel, M.TypeOfTool, M.Cost, M.Amount, M.Country, M.PictureM)

arrModel.Item(CurrentIndex) = Ab

End Select

RefreshObjects()

current_P()

current_objects()

ShowBoxes(False)

SaveAllToFile()

MsgBox("Записи збережено")

End Sub

Private Sub SaveAllToFile()

Dim BW As BinaryWriter

Dim FS As FileStream

Dim aListEnum As IEnumerator

FS = New FileStream(".\officeequipment.dat", FileMode.Create, FileAccess.Write)

BW = New BinaryWriter(FS)

BW.BaseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin)

aListEnum = arrModel.GetEnumerator

While aListEnum.MoveNext

SaveRecord(BW, aListEnum.Current)

End While

BW.Close()

FS.Close()

FS = Nothing

End Sub

Private Sub SaveRecord(ByVal writer As BinaryWriter, ByVal record As Model)

writer.Write(record.Id)

writer.Write(record.IdNmb)

writer.Write(record.NameOfModel)

writer.Write(record.TypeOfTool)

writer.Write(record.Cost)

writer.Write(record.Amount)

writer.Write(record.Country)

writer.Write(record.PictureM)

End Sub

Private Sub BtnFind_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnFind.Click

Me.TxtSearchModel.Focus()

If bShowSearch = False Then

bShowSearch = True

BtnFind.Text = "Завершити пошук"

Me.GroupBoxForSerch.Enabled = True

Else

bShowSearch = False

BtnFind.Text = "Пошук"

Me.GroupBoxForSerch.Enabled = False

End If

RadioButton1.Checked = True

TxtSearchModel.Text = ""

TxtSearchCost.Text = ""

TxtSearchCountry.Text = ""

End Sub

Private Sub BtnDoSearch_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnDoSearch.Click

DataGrid2.UnSelect(cManager.Position)

If RadioButton1.Checked = True Then

nPos = Search(1, (Trim(Me.TxtSearchModel.Text)).ToUpper)

If Me.TxtSearchModel.Text = "" Then

MsgBox("Не введено жодного значення для пошуку!", MsgBoxStyle.Information, "УВАГА!!!")

End If

End If

If RadioButton2.Checked = True Then

nPos = Search(2, (Trim(Me.TxtSearchCost.Text)).ToUpper)

If Me.TxtSearchCost.Text = "" Then

MsgBox("Не введено жодного значення для пошуку!", MsgBoxStyle.Information, "УВАГА!!!")

End If

End If

If RadioButton3.Checked = True Then

nPos = Search(3, (Trim(Me.TxtSearchCountry.Text)).ToUpper)

If Me.TxtSearchCountry.Text = "" Then

MsgBox("Не введено жодного значення для пошуку!", MsgBoxStyle.Information, "УВАГА!!!")

End If

End If

If nPos >= 0 Then

cManager.Position = nPos

DataGrid2.Focus()

DataGrid2.Select(nPos)

Else

MsgBox("Запис не знайдено!", MsgBoxStyle.Information, "УВАГА!!!")

End If

End Sub

Private Function Search(ByVal bField As Integer, ByVal sStr As String) As Integer

Dim itm As Object, i As Integer

Dim CurA As New Model(0, 0, "", "", "", 0, "", "")

Search = -1

i = -1

If bField = 1 Then

For Each itm In arrModel

i += 1

CurA = itm

If String.Compare(sStr, 0, (CurA.NameOfModel).ToUpper, 0, Len(sStr), False) = 0 Then

Search = i

Exit Function

End If

Next

ElseIf bField = 2 Then

For Each itm In arrModel

i += 1

CurA = itm

If String.Compare(sStr, 0, (CurA.Cost).ToUpper, 0, Len(sStr), False) = 0 Then

Search = i

Exit Function

End If

Next

ElseIf bField = 3 Then

For Each itm In arrModel

i += 1

CurA = itm

If String.Compare(sStr, 0, (CurA.Country).ToUpper, 0, Len(sStr), False) = 0 Then

Search = i

Exit Function

End If

Next

Else

MsgBox("Запис не знайдено!", MsgBoxStyle.Information, "УВАГА!!!")

End If

End Function

Private Sub BtnExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnExit.Click

Me.Close()

End Sub

Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton1.CheckedChanged

TxtSearchModel.Enabled = True

TxtSearchModel.Focus()

TxtSearchCost.Enabled = False

TxtSearchCountry.Enabled = False

TxtSearchCost.Text = ""

TxtSearchCountry.Text = ""

End Sub

Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton2.CheckedChanged

TxtSearchCost.Enabled = True

TxtSearchCost.Focus()

TxtSearchModel.Enabled = False

TxtSearchCountry.Enabled = False

TxtSearchCountry.Text = ""

TxtSearchModel.Text = ""

End Sub

Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton3.CheckedChanged

TxtSearchCountry.Enabled = True

TxtSearchCountry.Focus()

TxtSearchModel.Enabled = False

TxtSearchCost.Enabled = False

TxtSearchModel.Text = ""

TxtSearchCost.Text = ""

End Sub

Private Sub TxtAmount_Validating(ByVal sender As Object, ByVal e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles TxtAmount.Validating

If Not IsNumeric(TxtAmount.Text) Then

MsgBox("У це поле слід вводити число!")

TxtAmount.Text = "1"

End If

End Sub

Private Sub DataGrid2_Navigate(ByVal sender As System.Object, ByVal ne As System.Windows.Forms.NavigateEventArgs) Handles DataGrid2.Navigate

End Sub

Private Sub CmbType_ChangeUICues(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.UICuesEventArgs) Handles CmbType.ChangeUICues

End Sub

Private Sub CmbType_ControlAdded(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ControlEventArgs) Handles CmbType.ControlAdded

End Sub

Private Sub CmbType_DataSourceChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CmbType.DataSourceChanged

End Sub

Private Sub CmbType_EnabledChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CmbType.EnabledChanged

End Sub

Private Sub CmbType_KeyUp(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles CmbType.KeyUp

End Sub

Private Sub CmbType_RegionChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CmbType.RegionChanged

End Sub

End Class

Форма Types.vb:

Imports System.IO

Imports System.Windows.Forms

Public Class Types

Private nMaxId As Single

Private arrTypes As New ArrayList

Private dataSource As IEnumerable

Private CurrentTypeNumber As Single, CurrentIndex, nPos, nOldPos As Single

Private cManager As CurrencyManager

Private nAddEdit As Byte

Private bShowSearch As Boolean

Private S As New ToolType

Private Sub Types_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

ReadFromFile()

nPos = 0

current_P()

Current_objects()

showbuttons(True, True, True, True, False, False)

nAddEdit = 0

bShowSearch = False

DataGrid1.Select(nPos)

GroupBoxForSerch.Enabled = False

ShowBoxes(False)

End Sub

Private Sub ReadFromFile()

Dim BR As BinaryReader

Dim FS As FileStream

FS = New System.IO.FileStream(".\Types.dat", FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite)

BR = New System.IO.BinaryReader(FS)

BR.BaseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin)

arrTypes.Clear()

While FS.Position < FS.Length

S.Id = BR.ReadSingle

S.TypeOfTool = BR.ReadString

arrTypes.Add(New ToolType(S.Id, S.TypeOfTool))

End While

If S.Id <= 0 Then

S.Id = 1

S.TypeOfTool = ""

arrTypes.Add(New ToolType(S.Id, S.TypeOfTool))

End If

DataGrid1.DataSource = arrTypes

nMaxId = S.Id

cManager = CType(DataGrid1.BindingContext(arrTypes), CurrencyManager)

BR.Close()

FS.Close()

End Sub

Private Sub current_P()

S.Id = Convert.ToSingle(DataGrid1.Item(DataGrid1.CurrentCell.RowNumber, 0))

S.TypeOfTool = DataGrid1.Item(DataGrid1.CurrentCell.RowNumber, 1)

Dim Ab As New ToolType(S.Id, S.TypeOfTool)

CurrentIndex = arrTypes.IndexOf(Ab)

CurrentTypeNumber = S.Id

End Sub

Private Sub Current_objects()

Me.TxtId.Text = S.Id.ToString

Me.TxtTypeOfTool.Text = S.TypeOfTool

End Sub

Private Sub showbuttons(ByVal lAdd As Boolean, ByVal lDel As Boolean, ByVal lFind As Boolean, ByVal lEdit As Boolean, _

ByVal lSave As Boolean, ByVal lCancel As Boolean)

Me.BtnAdd.Enabled = lAdd

Me.BtnDel.Enabled = lDel

Me.BtnFind.Enabled = lFind

Me.BtnEdit.Enabled = lEdit

Me.BtnSave.Enabled = lSave

Me.BtnCancel.Enabled = lCancel

End Sub

Private Sub ButtonFirst_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonFirst.Click

DataGrid1.UnSelect(cManager.Position)

cManager.Position = 0

DataGrid1.Select(cManager.Position)

current_P()

Current_objects()

End Sub

Private Sub ButtonPrev_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonPrev.Click

DataGrid1.UnSelect(cManager.Position)

cManager.Position -= 1

DataGrid1.Select(cManager.Position)

current_P()

Current_objects()

End Sub

Private Sub ButtonNext_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonNext.Click

DataGrid1.UnSelect(cManager.Position)

cManager.Position += 1

DataGrid1.Select(cManager.Position)

current_P()

Current_objects()

End Sub

Private Sub ButtonLast_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ButtonLast.Click

DataGrid1.UnSelect(cManager.Position)

cManager.Position = arrTypes.Count - 1

DataGrid1.Select(cManager.Position)

current_P()

Current_objects()

End Sub

Private Sub BtnAdd_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnAdd.Click

showbuttons(False, False, False, False, True, True)

DataGrid1.Enabled = False

Me.PlnNavigate.Enabled = False

nAddEdit = 1

ClearBoxes()

ShowBoxes(True)

Me.TxtTypeOfTool.Focus()

End Sub

Private Sub ShowBoxes(ByVal lShow)

Me.TxtTypeOfTool.ReadOnly = Not lShow

End Sub

Private Sub ClearBoxes()

Me.TxtId.Text = ""

Me.TxtTypeOfTool.Text = ""

End Sub

Private Sub ReturnOldContentsBoxes()

Current_objects()

End Sub

Private Sub BtnDel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnDel.Click

If MsgBox("Поточний вид " + S.TypeOfTool + " буде видалено з файлу." + vbCrLf + "Продовжити?", _

MsgBoxStyle.YesNo + MsgBoxStyle.Question, "Видалення виду") = MsgBoxResult.Yes Then

arrTypes.RemoveAt(CurrentIndex)

RefreshObjects()

If arrTypes.Count = 0 Then

S.Id = 1

S.TypeOfTool = ""

arrTypes.Add(New ToolType(S.Id, S.TypeOfTool))

Dim Ab As New ToolType(S.Id, S.TypeOfTool)

CurrentIndex = arrTypes.IndexOf(Ab)

CurrentTypeNumber = S.Id

End If

SaveAllToFile()

cManager.Position = 0

Current_objects()

MsgBox("Запис видалено")

End If

End Sub

Private Sub RefreshObjects()

DataGrid1.DataSource = Nothing

DataGrid1.DataSource = arrTypes

cManager = CType(DataGrid1.BindingContext(arrTypes), CurrencyManager)

End Sub

Private Sub BtnSave_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnSave.Click

If Len(Me.TxtTypeOfTool.Text) = 0 Then

MsgBox("Не введено назви!", MsgBoxStyle.Information, "Увага!")

Me.TxtTypeOfTool.Focus()

Exit Sub

End If

showbuttons(True, True, True, True, False, False)

DataGrid1.Enabled = True

Me.PlnNavigate.Enabled = True

SaveToArrayList(nAddEdit)

nAddEdit = 0

End Sub

Private Sub BtnEdit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnEdit.Click

showbuttons(False, False, False, False, True, True)

DataGrid1.Enabled = False

Me.PlnNavigate.Enabled = False

nAddEdit = 2

ShowBoxes(True)

Me.TxtTypeOfTool.Focus()

End Sub

Private Sub BtnCancel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnCancel.Click

Current_objects()

End Sub

Private Sub SaveToArrayList(ByVal nAddEdit As Byte)

Select Case nAddEdit

Case 1

S.Id = nMaxId + 1

S.TypeOfTool = Me.TxtTypeOfTool.Text

arrTypes.Add(New ToolType(S.Id, S.TypeOfTool))

cManager.Position = arrTypes.Count - 1

nMaxId = nMaxId + 1

Case 2

S.Id = CurrentTypeNumber

S.TypeOfTool = Me.TxtTypeOfTool.Text

Me.TxtId.Text = S.Id

Me.TxtTypeOfTool.Text = S.TypeOfTool

Dim Ab As New ToolType(S.Id, S.TypeOfTool)

arrTypes.Item(CurrentIndex) = Ab

End Select

RefreshObjects()

current_P()

Current_objects()

ShowBoxes(False)

SaveAllToFile()

MsgBox("Записи збережено")

End Sub

Private Sub SaveAllToFile()

Dim BW As BinaryWriter

Dim FS As FileStream

Dim aListEnum As IEnumerator

FS = New FileStream(".\Types.dat", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Write)

BW = New BinaryWriter(FS)

BW.BaseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin)

aListEnum = arrTypes.GetEnumerator()

While aListEnum.MoveNext

SaveRecord(BW, aListEnum.Current)

End While

BW.Close()

FS.Close()

FS = Nothing

End Sub

Private Sub SaveRecord(ByVal writer As BinaryWriter, ByVal record As ToolType)

writer.Write(record.Id)

writer.Write(record.TypeOfTool)

End Sub

Private Sub DataGrid1_CurrentCellChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DataGrid1.CurrentCellChanged

current_P()

Current_objects()

End Sub

Private Sub BtnFind_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnFind.Click

If bShowSearch = False Then

GroupBoxForSerch.Enabled = True

bShowSearch = True

BtnFind.Text = "Завершити пошук"

Else

GroupBoxForSerch.Enabled = False

bShowSearch = False

BtnFind.Text = "Пошук"

End If

Me.TxtSearchTypeOfTool.Text = ""

Me.TxtSearchTypeOfTool.Focus()

End Sub

Private Sub BtnDoSearch_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnDoSearch.Click

DataGrid1.UnSelect(cManager.Position)

If Len(Me.TxtSearchTypeOfTool.Text) > 0 Then

nPos = Search(Trim((Me.TxtSearchTypeOfTool.Text).ToUpper))

If nPos >= 0 Then

cManager.Position = nPos

DataGrid1.Focus()

DataGrid1.Select(nPos)

Else

MsgBox("Запис не знайдено", MsgBoxStyle.Information, "Увага!")

End If

Else

MsgBox("Не введено жодного значення" + "для пошуку", MsgBoxStyle.Information, "Увага!")

End If

End Sub

Private Function Search(ByVal sStr As String) As Integer

Dim itm As Object, i As Integer

Dim CurA As New ToolType(0, "")

Search = -1

i = -1

For Each itm In arrTypes

i += 1

CurA = itm

If String.Compare(sStr, 0, (CurA.TypeOfTool).ToUpper, 0, Len(sStr), False) = 0 Then

Search = i

Exit Function

End If

Next

End Function

Private Sub BtnExit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnExit.Click

Me.Close()

End Sub

Private Sub DataGrid1_Navigate(ByVal sender As System.Object, ByVal ne As System.Windows.Forms.NavigateEventArgs) Handles DataGrid1.Navigate

End Sub

End Class

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Базові конструкції мови програмування С++ з позиції об’єктного програмування. Розробка програми для автоматизації обліку товарів на складі магазину парфумів. Реалізація програми в середовищі Visual Studio C++. Розробка інтерфейсу і тестування програми.

  дипломная работа [907,9 K], добавлен 01.04.2016

 • Розробка та схема алгоритму проектованої гри. Особливості мови програмування та середовища "Microsoft Visual Studio C++ 2008 Express Edition". Лістинг програми та загальний опис її роботи, аналіз отриманих результатів та оцінка практичної ефективності.

  курсовая работа [762,8 K], добавлен 03.05.2015

 • Розробка таблиці для збереження даних у текстовому файлі про фільми в середовищі програмування Visual Studio C++ та їх сортування за країною виробництва. Реалізація таблиці за допомогою компонента dataGridView. Опис і контрольний приклад роботи програми.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 02.11.2016

 • Створення баз даних для автоматизування роботи торгового представника в середовищі програмування Delрhі. Опис вхідної та результуючої інформації, формалізований опис задачі. Розробка технічного та робочого проекту, опис та обґрунтування вибору структури.

  курсовая работа [135,8 K], добавлен 11.10.2010

 • Розробка програми для реалізації системи, що забезпечує автоматичне управління та моделювання зміни музичних програм на радіостанції з використанням засобів Microsoft Visual. Програмна реалізація інтерфейсу та процесу моделювання роботи системи.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 08.01.2012

 • Розробка моделі системи "Автомобільного магазину". Вивчення основи мови моделювання UML. Створення її для визначення, візуалізації, проектування й документування програмних систем. Використання діаграм кооперацій, послідовності, станів та класів.

  курсовая работа [257,8 K], добавлен 10.12.2014

 • Автоматизація роботи інтернет-магазину ювелірних виробів з клієнтами як важлива частина діяльності мережі ювелірних крамниць. Розробка і реалізація інтернет-магазину ювелірних виробів для ювелірної корпорації. Аналіз зручності для користувачів інтерфейсу.

  контрольная работа [31,1 K], добавлен 18.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.