Розробка програми засобами Microsoft Excel

Аналіз особливостей режимів різання металів. Розробка алгоритму комп’ютерної програми "Розрахунок швидкості різання аналітичним методом при нарізанні різьби різцями в стальних та чавунних заготовках". Складення Excel-таблиці для автоматизації розрахунків.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.11.2014
Размер файла 4,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕФЕРАТ

В курсовій роботі описано розрахунок режимів різання аналітичним методом, розроблено алгоритм, складено Excel-таблицю для автоматизації розрахунків.

Наведено список використаних джерел при розробці программ та створенні технічної документації

Пояснювальна записка оформлялась в текстовому редакторі MS Word-2010, [1]. Excel - файл виконувався в MS Excel-2010, [2], презентація виконаної роботи створена засобами редактора MS Power Point, програма рішення задачі виконана в програмі TURBO PASCAL.

В додатках розміщено роздруківку робочої книги MS Excel, в якій вирішувалась задача.

Ключові слова:

MS EXCEL - електронна таблиця

MS WORD - текстовий редактор

TURBO PASCAL - програма рішення задачі

POWER POINT - редактор презентацій

Пояснювальна записка містить листи, таблиці.

ВСТУП

різання програма комп'ютерний

Сучасна система розподілу праці і, відповідно, ускладнення ієрархії керівництва привели до значного збільшення кількості і різноманітності форм інформації, яку видають, споживають та зберігають у різних напрямах суспільної діяльності. Саме з цим пов'язано бурхливий розвиток засобів інформатизації суспільства, усіх галузей виробництва, електронної обробки і телепередачі даних, інформаційних технологій і глобальних комп'ютерних мереж.

Підготовка кадрів щодо реалізації програми інформатизації України є її найголовнішим стратегічним напрямом. При цьому, сучасний фахівець у будь - якій галузі повинен вміти не тільки користуватися комп'ютером, але і професійно розуміти, що інформатика як наука, пов'язана з закономірностями руху і обробки інформації у технічному та суспільному середовищі.

Завершуючий етап вивчання дисципліни «Інформатика», курсова робота, передбачає використання студентами коледжу теоретичних знань та практичних навичок, які було набуто у процесі навчання.

Темою курсової роботи є розробка комп'ютерної програми «Розрахунок швидкості різання аналітичним методом при нарізанні різьби різцями в стальних та чавунних заготовках». Програму предбачається використовувати в навчальному процесі при вивченні дисципліни «Інформатика» та виконанні курсових і дипломних проектів за спеціальністю 5.05050302.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Технічне завдання

Скласти комп'ютерну програму розрахунку режимів різання аналітичним методом

Вхідними даними є:

Вхідні данні:

Оброблювальний матеріал ___________

Тип різьби _______________________

Розміри отвору: D =

Глибина різання ______________

Подача інструменту _________________

Шаг різьби

1.2 Методика вирішення задачі

Для розробоки програми обираємо методику розрахунку режимів різання при нарізанні різьби, яку викладено у «Справочнике технолога-машиностроителя» під редакцієй А.Г. Косилової, том 2, стор. 293 - 298.

Нарізання різьби виконують: поверхневою-різбовими різцями, округлими плашками, різьбовими головками та грибінчатими і дисковими фрезами; внутрішньою - різьбовими різцями, метчиками та грибінчатими фрезами. При нарізанні різьби різцями розпізнають повздовжнє подавання, яке дорівнює шагу різьби, та поперечну, визначаючу глибину різання, дорівнюючу висоті різьбового профілю, при нарізанні різьби за один робочий хід чи частини висоти профілю, відповідаючої числу робочих ходів, необхідних для нарізання різьби. Якщо шаг різьби менш ніж 2,5 мм, поперечна подача має радиальне направлення та нарізання різьби відбувається за профільною схемою. Якщо шаг різьби більш ніж 2,5 мм, чорнові ходи виконують за генераторною схемою з поперечною подачею, паралельно боковій стороні різьбового профіля, залишая припуск на чистові робочі хода, зрізаємі за профільною схемою. Швидкість різання, м/хв., при нарізанні крипіжної різьби різцями з пластинами твердого сплаву визначається за формулою:

При нарізанні крипіжної та трапецеїдальної різьб різцями з швидкоріжучої сталі визначається за формулою:

де Сv, m, x, y -коефіціент і показники ступені визначають по таблицям (для різьбових інструментів , с. 296, табл. 49)

Т- період стійкості інструмента, хв.

Кv -коефіцієнт на швидкість різання, який враховує фактичні умови різання

Кv = Кмv * Ксv * Кuv, (1.2),

де Кмv - враховує якість матеріалу, [8], табл. 1 - 4

Ксv - враховує спосіб нарізання різьби. Приймають рівним 1, якщо різьба нарізається чорновим та чистовим різцями, і 0.75, якщо різьба нарізається одним чистовим різцем.

Кuv - враховує матеріал режучої частини, [8], табл 6

2. АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ

2.1 Блок схема задачі. Опис алгоритму рішення

Алгоритм - кінцева послідовність вказівок, які визначають процесс перетворення вхідних даних в результат рішення задачі. В процесі розробки алгоритма можуть використовуватись різні способи його зображення. Найбільш поширеними є: словесний опис, графічні схеми алгоритмів (блок-схеми), псевдокод (формальні алгоритмічні язики). Для зображення алгоритма використовують основні положення ГОСТ 19002-80, ГОСТ 190003-80. Блок-схема - це графічне зображення алгоритму, доповнене елементами словесного опису. На блок-схемі кожний пункт алгоритма зображуєьтся відповідною фігурою.

В таблиці приведені графічні елементи - блоки, з яких компонуєтсья блок-схема рішення задачі, їх назва і символ:

Таблиця 2.1

Назва блоку

Блок

Функція

Початок - кінець

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Початок, кінець, вхід, (вихід) в програму

Блок введення - виведення

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введення даних, або вивід результатів на екран

Блок виведення на друк

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Друк даних на принтер

Процесс

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Обчислення або послідовність обчислень

Альтернатива

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Перевірка умови

Модифікація

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Начало циклу

З'єднувач

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Розрив ліній потока інформації на одній сторінці

Міжсторінковий з'єднувач

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Розрив ліній потока інформації на різних сторінках

Порядок розробки алгоритма визначення швидкості різання при нарізанні різьби різцями з швидкоріжучої сталі:

1 Вхідні величини

Тип різьби (1-кріпіжна, 2-трапец)

Вид ходів (1-чорнові, 2-чистові)

Глибина різання

Подача

Шаг різьби

Корегуючі коефіцієнти на швидкість

тр

vx

t

S

Р

Kmv

Kсv

Kиv

Тип різьби - (1 - крепіжна, 2 - трапец.)

Вид ходів - (1 - чорнові, 2 - чистові)

t - глибина різання, мм

S - подача, мм/об

Шаг різьби Р

Корегуючі коефіцієнти на швидкість Кмv Ксv Кuv

Cv - коефіцієнт на швидкість, [8], стр 269

х, y, m - показники ступенів, [8], стр 269

2 Розрахунок швидкості різання

Блок-схема визначення швидкості різання при нарізанні різьби різцями з швидкоріжучої сталі.

2.2 Контрольний приклад розрахунку за алгоритмом

З метою перевірки роботи програми складаємо контрольний приклад. Розрахунки виконуються для конкретних значень даних «вручную». Потім ці ж дані використовуються в якості вхідних величин. Результати роботы програми повинні повністю відповідати попереднім розрахункам.

У довіднику [8] визначаємо значення величин, необхідних для нарізання різьби:

глибина різання t = 2мм,

подача різця So = 0.35 мм/об,

період стійкості різця Т=80мин

тип різьби (1-крепіжна, 2-трапец)

вид ходів (1-чорнові, 2-чистові)

Глибина різання

Подача

шаг різьби

Коефіцієнти на швидкістьсть

тр

vx

t

S

Р

Kmv

Kсv

Kиv

1

1

2

0,35

2

1

1

1,18

По таблиці вибираємо коефіцієнт та показники ступені

Сv= 14.8,

Xv=0.7,

Yv=0.3,

m=0.11

Коефіціент на швидкість

Кnv = 1, Кuv = 1, Коv = 1.18

Для обраних значень вхідних даних виконуємо обчислення:

V = 14.8/(800.11 *20.7*0.350.3) *1*1*1.18 = 168 м/мин

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА

3.1 Розробка програми засобами Microsoft Excel

Програму розробляємо в електронній таблиці Microsoft Excel.

Електронна таблиця створюється в пам'яті комп'ютера, потім її можна продивлятися, змінювати, записувати на магнітний або оптичний диск для зберігання, друкувати на принтері. На екран дисплею електронна таблиця подається у вигляді матриці, яка складається із стовпців і рядків, на перетині яких утворюються комірки. Кожний стовпець і рядок наділені ідентифікатором так, що кожна комірка може бути визначена єдиним способом. У комірках розміщуються числа, тексти і математичні формули.

Табличні процесори не тільки автоматизують розрахунки, а й також є ефективним засобом для аналізу можливих варіантів розрахунків. Змінюючи значення одних параметрів, можна спостерігати за змінами інших, залежних від них даних. Такі розрахунки здійснюються швидко і без помилок, надаючи користувачу у лічені хвилини велику кількість варіантів розв'язання задачі. Все це дозволяє вважати електронну таблицю обов'язковим елементом інженерної, управлінської і наукової діяльності.

Основне достоїнство електронної таблиці полягає саме в простоті використання засобів обробки даних і не жадає від користувача спеціальної підготовки в області програмування.

Типи даних, які обробляє Excel: текст, числа, формула.

Формулою в Excel називається послідовність символів, що починається зі знака рівності “=“. У цю послідовність символів можуть входити постійні значення, посилання на осередки, імена, функції, оператори. Результатом роботи формули є нове значення, що виводиться як результат обчислення формули по вже наявним даним. Якщо значення в осередках, на яких є посилання у формулах, міняються, то результат зміниться автоматично.

Посилання однозначно визначає осередок, чи групу осередків робочого листа. Посилання вказують у яких осередках знаходяться значення, які потрібно використовувати як аргументи формули. Посилання можна уводити вручну чи з клавіатури, "клацнувши" мишею по відповідному осередку.

Вхідні дані

Значення коефіцієнта Cv та показників ступеню в формулі швидкості різання (стр.269,[8])

Значення коефіцієнта Cv та показників ступеню в формулі швидкості (стор.296, табл. 49, [8])

Розрахункова формула швидкості різання

=ЕСЛИ(A4=1;ЕСЛИ(B4=1;ЕСЛИ(E4<=2;D13*F4*G4*H4/(I12^H13*C4^E13*D4^F13);D14*F4*G4*H4/(I12^H14*C4^E14*D4^F14));D15*F4*G4*H4/(I12^H15*C4^E15*D4^F15));ЕСЛИ(A4=2;ЕСЛИ(B4=1;D16*F4*G4*H4/(I16^H16*C4^E16*D4^F16);D17*F4*G4*H4/(I16^H17*C4^E17*D4^F17))))

Для побудови графіків залежності швидкості різання від глибини різання і подачі використовуємо абсолютне посилання складових елементів розрахункової формули і відносна адреса глибини та подачі:

Формула залежності швидкості різання від глибини різання:

=ЕСЛИ($A$4=1;ЕСЛИ($B$4=1;ЕСЛИ($E$4<=2;$D$13*$F$4*$G$4*$H$4/($I$12^$H$13*A24^$E$13*$D$4^$F$13);$D$14*$F$4*$G$4*$H$4/($I$12^$H$14*A24^$E$14*$D$4^$F$14));$D$15*$F$4*$G$4*$H$4/($I$12^$H$15*A24^$E$15*$D$4^$F$15));ЕСЛИ($A$4=2;ЕСЛИ($B$4=1;$D$16*$F$4*$G$4*$H$4/($I$16^$H$16*A24^$E$16*$D$4^$F$16);$D$17*$F$4*$G$4*$H$4/($I$16^$H$17*A24^$E$17*$D$4^$F$17))))

Формула залежності швидкості різання від подачі:

=ЕСЛИ($A$4=1;ЕСЛИ($B$4=1;ЕСЛИ($E$4<=2;$D$13*$F$4*$G$4*$H$4/($I$12^$H$13*$C$4^$E$13*F24^$F$13);$D$14*$F$4*$G$4*$H$4/($I$12^$H$14*$C$4^$E$14*F24^$F$14));$D$15*$F$4*$G$4*$H$4/($I$12^$H$15*$C$4^$E$15*F24^$F$15));ЕСЛИ($A$4=2;ЕСЛИ($B$4=1;$D$16*$F$4*$G$4*$H$4/($I$16^$H$16*$C$4^$E$16*F24^$F$16);$D$17*$F$4*$G$4*$H$4/($I$16^$H$17*$C$4^$E$17*F24^$F$17))))

Результат розрахунку

Швидкість різання 7,7

Графіки залежностей вихідних величин від вхідних та їх аналіз

Глибина різрізання

Швидкість

1,2

13,01

1,5

11,13

2

9,10

2,5

7,78

3

6,85

Графік залежності швидкості різання глибини

Подача

Швидкість

0,15

11,73

0,25

10,06

0,35

9,10

0,5

8,17

0,75

7,24

Як показують графіки, швидкість різання зворотньо пропорційна величині подачі та глибині різання.

3.2 Розробка програми засобами Turbo Pascal

Всим розрахунковим величинам присвоюємо імена - ідентифікатори. За вимогами мови програмування им'я повинно починатися з літери латинскої мови. Враховуючі, що значення величін дробові, присвоюємо їм тип Real .

Перелік ідентифікаторів програми, їх опис у вигляді таблиці

Назва

ім,я в програмі

Тип

За умовою

В алгоритмі

Період стійкости різця

T

TS

Integer

Глибина різання

t

T

Real

Подача різця

S

S

Real

Швидкість різання

V

V

Real

Вид ходів

VX

VX

Integer

Показники ступені

x, y, m

X, Y, M

Real

Коефіцієнти

Cv

CV

Real

Кмv

KMV

Real

Кcv

KCV

Real

Кuv

KUV

Real

Текст Pascal - програми

PROGRAM TOCH_REZ;

VAR TS, T, S, V, M, X, Y, CV, KMV, KCV, KUV, P: real;

TP, VX: INTEGER;

Label M4, M8, M9, M14;

BEGIN Writeln (`Введи тип резьбы, вид ходов: TP, VX'); Readln (TP, VX);

Writeln (`введи глубину резания, подачу, шаг резьбы: T, S, Р');

Readln (T, S, Р);

Writeln (`введи поправочные коэффициенты KMV, KCV, KUV);

Readln (KMV, KCV, KUV);

IF TP = 1 THEN GOTO M4 ELSE GOTO M10;

M4: BEGIN IF VX>1 THEN GOTO M8;

IF P<=2 THEN BEGIN CV:=14.8; X:=0.7, Y:=0.3; M:=0.11 END;

IF P>2 THEN BEGIN CV:=30; X:=0.6, Y:=0.25; M:=0.08 END;

GOTO M9; END;

M8: CV:=41.8; X:=0.45, Y:=0.3; M:=0.13; TS:=80; GOTO M14;

M10: IF VX=1 THEN BEGIN CV:=32.6; X:=0.6, Y:=0.2; M:=0.14 END

ELZE BEGIN CV:=47.8; X:=0.5, Y:=0; M:=0.18 END;

TS:=70;

M14: V:= CV* KMV* KCV* KUV/(EXP(M*LN(TS))* EXP(X*LN(T)) * EXP(Y*LN(S))); WRITELN (`Скорость V=',V:6:2)

END.

Результати роботи програми

V = 7,7 м/хв.

4. НАОЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ АЛГОРИТМУ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПОСТАВЛЕНОЇ ЗАДАЧІ ЗАСОБАМИ MS Power Point

ВИСНОВОК

В процесі виконання курсової роботи розроблено EXCEL - книгу та PASCAL - програму розрахунку швидкості різання при нарізанні різьби різцем. Для зручності роботи, з метою виключення введення помилкових даних, до тексту програми введені необхідні коментарі, приведені посилання на довідкову літературу.

Побудовані графіки залежності швидкості різання від глибини різання та величини подачі. На графіках відображені всі необхідні коментарі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вычислительная техника и программирование: Учебник для технических вузов / А.В. Петров, В.Е. Алексеев др.; под редакцией В. Петрова - М.: Высшая школа, 1992. -479с.

2. Гапонкин В.А. /Обработка резанием, метало режущий инструмент и станки/-1990,-448с.

3. Нефедов Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту: Учеб. Пособие для техникумом по предмету /Основы учения о резании металлов и режущий инструмент». - 5-е издание перераб. И доп. - М.: /Машиностроение/, 1990, с.: ил.

4. Справочник технолога-машиностроителя, под редакцией А.Г. Косиловой, том 2. - М.: /Машиностроение/, 1986, -495с.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Роздруківка EXCEL-книги

Додаток 2

Графіки залежності швидкості різання

Додаток 3

Текст програми в режимі формул

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розробка системи підтримки прийняття рішень для проектування комп’ютерної мережі. Матричний алгоритм пошуку найменших шляхів. Програма роботи алгоритму в MS Excel. Розробка програми навчання нейронної мережі на основі таблиць маршрутизації в пакеті Excel.

  курсовая работа [2,8 M], добавлен 12.12.2013

 • Обробка інформації нетекстового характеру. Електронні редактори для опрацювання даних. Пошук даних у діапазоні клітинок або в таблиці. Фільтрування даних в Microsoft Excel. Вимоги до апаратного забезпечення. Мотивація вибору програми Microsoft Excel.

  реферат [2,9 M], добавлен 18.03.2013

 • Проектування програми керування мікропроцесорним пристроєм світлової індикації на мові С та Assembler. Розробка алгоритму роботи програми, структурної та електричної принципових схем. Здійснення комп’ютерного моделювання для перевірки розроблених програм.

  курсовая работа [710,7 K], добавлен 04.12.2014

 • Загальна характеристика програми Провідник. Виконання операцій над об'єктами: копіювання, переміщення, вилучення, відновлення. Розгляд можливостей програми Electronics Workbench. Створення таблиці в MS Excel за зразком та виконання необхідних розрахунків.

  контрольная работа [2,6 M], добавлен 20.11.2015

 • Розробка програми для вирішення графічної задачі. При вирішенні задачі необхідно cтворювати програму у середовищі програмування Turbo Pascal. Розробка алгоритму функціонування програми і надання блок-схеми алгоритму. Демонстрація роботи програми.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 23.06.2010

 • Проектування архітектури гри "Тетріс". Аналіз вимог до неї. Вивчення особливостей реалізації, кодування та тестування програми. Алгоритм побудови робочого поля. Вибір мови програмування. Розробка і налагодження тексту програми. Інструкції з експлуатації.

  курсовая работа [460,9 K], добавлен 04.03.2014

 • Розрахунок оптимального діаметру теплової мережі енергосистеми теплопостачання від джерела до споживача, при змінній швидкості теплоносія та діаметра теплообмінника. Розробка програми за допомогою алгоритмічної мови програмування QBasic і Microsoft Excel.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 02.01.2014

 • Розробка та схема алгоритму проектованої гри. Особливості мови програмування та середовища "Microsoft Visual Studio C++ 2008 Express Edition". Лістинг програми та загальний опис її роботи, аналіз отриманих результатів та оцінка практичної ефективності.

  курсовая работа [762,8 K], добавлен 03.05.2015

 • Поняття та класифікація комп’ютерних ігор. Відтворення гри "Морський бій" у вигляді комп’ютерної програми. Компоненти програмного середовища Delphi, що були використані під час її створення. Алгоритм реалізації ігрового процесу та скріншоти з програми.

  дипломная работа [418,2 K], добавлен 12.07.2013

 • Конструкція і характеристики пристроїв персональних комп’ютерів. Операційна система Windows. Робота в текстовому редакторі Microsoft Word. Електронні таблиці (MS Excel). Комп'ютерні мережі. Поняття баз даних. Основи алгоритмізації і програмування.

  курс лекций [5,5 M], добавлен 15.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.