Проектування програмного забезпечення автопаркінгу на практичному прикладі

Вибір основної моделі задачі інформаційної підтримки автопаркінгів. Специфікація системи інформаційного обслуговування автопаркінгу. Здійснення замовлень в системі. Перевірка замовлених місць на парковці. Проектування інтерфейсу системи та бази даних.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.06.2014
Размер файла 2,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

АНОТАЦІЯ

В даній дипломній роботі спроектовано та розроблено програмне забезпечення (ПЗ) системи інформаційного обслуговування автопаркінгу. Система створена для зручності визначення вільних парковочних місць у межах міста або певної території. ПЗ покликане покращити сервіс парковочних зупинок різного типу, а також надати зручний сервіс для водіїв, що дозволить їм наперед «бронювати» або передбачати місце де можна залишити автомобіль. ПЗ має зручний користувацький інтерфейс.

ПЗ використовує найсучасніші методи технології Cloud. Обмін даними у системі відбувається за допомогою зв'язку клієнт - сервер. Частини пов'язані з картами, та місцезнаходженнями реалізовані за допомогою Google Maps API. Система використовує динамічну мову програмування PHP для реалізації логіки сервера, динамічної зміни контенту, здійснення необхідних обчислень та операцій.

Детально описано розроблений програмний продукт та засоби, використані при його розробці.

Інформаційна система розроблена згідно двошарової архітектури клієнт-сервер із використанням моделі тонкого клієнта. Клієнт веб-ресурсу може експлуатуватися на будь-якій операційній системі: основною вимогою є наявність сучасного веб-оглядача. Для серверної частини веб ресурсу необхідним є PHP інтерпретатор версії 5.3.1 і вище, програма Apache2 а також СУБД MySQL.

Загальний об'єм роботи 86 сторінок.

Даний дипломний проект, крім основної частини, присвяченої питанням розробки програмної системи, містить економічну частину, в якій розраховано та розподілено матеріальні та людські ресурси для розробки і написання програмного продукту.

ABSTRACT

In this thesis work is designed and developed software (SW ) of information service parking lots . The system was created for easy determination of free parking spaces in the city or a territory. Software designed to improve service parking stops of various types, as well as provide a convenient service for drivers , allowing them beforehand " book " or provide a place where you can leave the car. Software has a convenient user interface.

Software uses the latest methods of technology Cloud. The exchange of data in the system is through communication client - server. Parts associated with maps and location implemented using Google Maps API. The system uses a dynamic programming language PHP to implement logic server dynamically changing content, make the necessary calculations and operations.

Described in detail , and designed the software tools used in its development.

Information system developed by a two-layer client-server architecture using thin client model . Client Web resource can be operated on any operating system: basic requirement is to have a modern web browser. For the server side of the web resource requires a PHP interpreter version 5.3.1 or higher program Apache2 and database MySQL.

Overall workload 86 pages.

This thesis project , except for the main part , dedicated to the development of a software system , provides the economic part , which is designed and distributed material and human resources for developing and writing the software.

ВСТУП

Картографія як сфера точних наук віддавна використовує математичні методи і тому раніше за інші науки про Землю, почала використовувати можливості ЕОМ для побудови картографічного зображення. Удосконалення методів картографо-математичного моделювання обумовило застосування ЕОМ і для формування тематичного змісту карт.

Цифрове картографування, цифрова картографія - порівняно новий науковий теоретичний і прикладний розділ, що перебуває на стику взаємодії географії, картографії, математичних методів обробки даних і інформатики, котрий займається створенням і вивченням цифрових аналогів традиційних картографічних зображень [1].

У зв'язку з різними підходами до тлумачення суті „цифрової картографії” на сьогодення існують різні погляди на місце і роль цього напрямку в сфері наук про Землю - від повного заперечення традиційних методів, до заперечення можливості застосування методів автоматизації складання карт. Істина зазвичай знаходиться між двома крайніми точками зору - карти, побудовані за допомогою різних програмних і технічних засобів, давно перевершили за точністю і дизайном традиційні технології, але при їхньому створенні повинні використовуватися основні методи, розроблені картографічною і суміжними науками для виявлення й подання просторових об'єктів та їхніх взаємозв'язків.

Розвиток картографії - безупинний процес, що включає теорію і технологію створення карт. Теоретична картографія вивчає основні положення про форму і методи зв'язку між реально існуючими об'єктами й процесами та їх відображенням на картах. Центральним об'єктом картографії є власне карта - образно-знакова модель, математично визначене, зменшене, генералізоване зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла чи космічного простору, що показує розміщені чи проектовані на них об'єкти в прийнятій системі умовних знаків [1].

Науковий пошук у картографії, потреби господарської практики зумовили інтенсивний розвиток в середині 1950-х років так званих спеціальних, або тематичних, карт. На відміну від загальногеографічних карт, які можна назвати багатопредметними, спеціальні, або тематичні, карти, як правило, є однопредметними. Як відзначив М.Ф. Леонтьєв, тематичними картами є "такі географічні карти, на топографічній (загальногеографічній) основі яких першим планом відображаються ті чи інші характеристики і особливості одного чи кількох, але логічно пов`язаних елементів природи чи соціально-економічних явищ і об`єктів, наприклад, характеристика ґрунтового покриву на ґрунтових картах чи розміщення сільського господарства на картах сільськогосподарських угідь" [2].

Тематичні карти за змістом є надзвичайно різноманітними. Серед них ? карти природи, населення, економічні, соціальні, політичні, історичні. Поява нових картографічних творів на вимогу господарської практики приводить з часом до створення відповідної галузі тематичної картографії. Якщо на початковому етапі основним завданням тематичних карт була реєстрація фактів, то з часом за відповідного опрацювання первинних матеріалів з`явились карти оцінки природних, трудових ресурсів тощо [2].

При виконанні моєї БКР на тему: «Програмне забезпечення системи інформаційного обслуговування автопаркінгу» будуть використовуватися методи створення електронних тематичних карт.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЗАДАЧ І МЕТОДІВ ГРАФІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КАРТ МІСТА

1.1 Засоби побудови карт

інформаційний автопаркінг інтерфейс база

Значна частина інформації про навколишнє середовище сприймається людиною візуально, через зір. Саме на зорове сприйняття і розраховані різні картографічні зображення. Карта, паперова або цифрова, повинна мати ряд властивостей:

- просторово-часову подібність відображуваних об'єктів і явищ;

- змістовну відповідність властивостей і характеристик явищ їх типових особливостей, генезису, ієрархії і внутрішньої структури;

- метричність, яка передбачає можливість вимірювання координат, довжин і об'ємів (геометрична метричність), а також вимірювання змістовних характеристик карти (атрибутивна метричність);

- однозначність - передбачає, що кожен знак на карті має лише один зафіксований у легенді зміст, будь-яка точка на поверхні з координатами Х,Y має тільки одне значення Z;

- наочність й оглядовість, які забезпечують різні картографічні масштаби і відповідні цим масштабам набори відображуваних об'єктів. Об'єкти відображаються за допомогою картографічних символів, логічна структура й описи яких подані в легендах.

Термін „цифрова карта” протягом більш ніж тридцятилітньої історії змінювався і розвивався разом із розвитком технологій цифрового картографування і зміною відомчої належності організацій. Протягом тривалого періоду цифрові карти створювалися в Державному управлінні геодезії і картографії колишнього СРСР, де було дано наступне визначення. Цифрова карта - цифрова модель земної поверхні, сформована з урахуванням законів картографічної генералізації в прийнятих для карт проекціях, розграфці, системі координат і висот”[3-5].

Більшість визначень цього періоду виходили з положення, що цифрова карта повинна бути копією її паперового аналога. На сьогодення, з'явилася велика кількість доступного програмного забезпечення і вихідних даних, котрі дозволяють створювати найрізноманітніші зображення, що мають з картами тільки спільну координатну основу. Саме тому, на позначення таких зображень A.M. Берлянтом (1996 р.) був уведений у науковий обіг термін „геозображення”[6].

Геозображення (geoimage, georepresentation) - будь-яка просторово-часова масштабна генералізована модель земних (планетних) об'єктів або процесів, яка представлена у графічно-образній формі.

При цьому, геозображення класифікують на [1]:

- двовимірні плоскі геозображення (2D geoimages, flat geoimages), наприклад, карти, плани, електронні карти, аеро- і космічні знімки;

- тривимірні, або об'ємні, геозображення (3D geoimages, volumetric geoimages), наприклад, стереомоделі, анагліфи, блок-діаграми, картографічні голограми;

- динамічні геозображення (dynamic geoimages), тобто анімації, картографічні фільми, мультимедійні карти й атласи.

Внаслідок того що карта сама є моделлю будь-якої місцевості, усе частіше лунають вислови, що цифрова карта не повинна бути копією паперової карти з її системою умовних знаків (моделлю моделі), а прямо відображувати реальну дійсність, використовуючи власний арсенал засобів створення зображення і різноманітних джерел даних. За ступенем ускладнення зв'язків між окремими елементами підсумкової карти і використання спеціальних програмних та технічних засобів створення карт до цього часу склалася наступна система визначень

Цифрова карта (digital map) - цифрова модель місцевості, створена шляхом цифрування картографічних джерел, фотограмметричної обробки даних дистанційного зондування, цифрової реєстрації даних польових зйомок або іншим способом. Цифрова карта є основою для виготовлення звичайних паперових, комп'ютерних, електронних карт, вона входить до складу картографічних баз даних, є одним із найважливіших елементів інформаційного забезпечення ГІС і може бути результатом функціонування ГІС.

Основними складовими цифрової карти є координатна система і набір елементарних графічних об'єктів, що відображають місце розташування просторових обрисів відповідних реальних об'єктів (процесів, явищ).

У більшості геоінформаційних пакетів цифрові карти подаються окремим картографічним шаром і містять тільки однотипні об'єкти, а також є основною одиницею збереження даних (файлом або групою зв'язаних файлів).

Цифрова картографічна інформація є частиною інформаційної основи ГІС і обумовлює можливості електронного картографування при геомоделюванні.

Різноманітність форматів подання ЦК у ГІС - одна з особливостей, котра істотно ускладнює їх використання в умовах не меншої різноманітності програмних засобів ГІС. Наявність функцій перетворення форматів (конверторів) для забезпечення уведення-виведення, а отже обміну даними між системами, знімає масу проблем між форматної сумісності. Проте набір конверторів кожного програмного продукту обмежений і не може охопити множини існуючих форматів, а також не всі конвертори працюють бездоганно. Оскільки не існує будь-якого універсального стандарту обміну просторовими даними, необхідно, щоб ЦК знаходилась у внутрішньому форматі тієї ж ГІС, яка використовується, або в одному з стандартних обмінних форматів, яке підтримує програмне забезпечення ГІС, тобто форматів, котрі використовуються для обміну інформацією між різними системами.

Електронна карта (electronic map) - картографічне зображення, яке візуалізоване на дисплеї (відеоекрані) комп'ютера на основі даних цифрових карт або баз даних ГІС з використанням програмних і технічних засобів у прийнятій для карт проекції і системі умовних знаків.

Картографічна база даних (cartograpliic data base, cartographic database) - сукупність взаємозалежних картографічних даних з будь-якої предметної (тематичної) області, що представлена у цифровій формі (у тому числі у формі інших картографічних баз даних) при дотриманні загальних правил опису, збереження і маніпулювання даними. Картографічна база даних доступна багатьом користувачам, не залежить від характеру прикладних програм і підпорядковується системі управління базами даних (СУБД).

Картографічний банк даних, КБД, (cartographic data bank, cartograpliic databank) - комплекс технічних, програмних, інформаційних і організаційних засобів збереження, обробки і використання цифрових картографічних даних. До складу КБД входять картографічні бази даних з окремих предметних (тематичних) областей, СУБД, а також бібліотеки запитів і прикладних програм.

Розрізняють єдиний центральний картографічний банк даних (central (centralized) cartographic databank), що містить увесь фонд інформації з даної теми, і розподілений картографічний банк даних (distributed cartographic databank), що являє собою територіально роз'єднану систему регіональних і/або локальних КБД, поєднаних у мережу під єдиним управлінням.

За оцінками різних дослідників, інформаційний обсяг різних цифрових карт і геозображень, збережуваних в пам'яті комп'ютерів по усьому світі, вже в декілька разів перевищує обсяг паперових карт, і розрив постійно збільшується не на користь паперових карт. У зв'язку з цим усе частіше виникають думки, що традиційна картографія має поступитися місцем новим комплексним дисциплінам - геоінформатиці, геоматиці, геоікониці [1].

У картовидавничій практиці України методи автоматизованої картографії використовуються вже понад 30 років, розроблена низка відомчих стандартів цифрових карт і автоматичних картографічних систем (АКС). У першу чергу ці системи призначені для автоматизації виробництва і збереження номенклатурних листків стандартних топографічних карт різних масштабів. Широко використовуються методи автоматизованого дешифрування космо- і аерофотознімків для відновлення карт і побудови горизонталей рельєфу. У той же самий час, потреби більшості споживачів картографічної продукції значно випереджають можливості аерогеодезичних підприємств по термінам відновлення топокарт, а також по номенклатурі відображуваних об'єктів. У зв'язку з цим виникла велика кількість відомчих стандартів цифрової картографії, у яких топокарти необхідні тільки для початкової координатної прив'язки [1].

1.2 Вибір моделі задачі інформаційної підтримки автопаркінгів

Комп'ютерна обробка масивів даних по території і цифрові моделі рельєфу здійснили цілу революцію і в корні змінили підхід до двох основних функцій моделювання - топографічному аналізу і візуалізації. ГІС і ГІТ, що з'явилися трохи пізніше, значно просунулись у цьому напрямку, надавши можливість поєднувати результати моделювання і нетопографічні тематичні дані [5-7].

Тривимірні зображення є самим „видовищним” елементом в образотворчих можливостях ГІС. Більшість систем можуть працювати тільки з контурними тривимірними зображеннями у вигляді прямокутних (DEM-модель) або трикутних (TIN-модель) мереж пересічних ліній. Сучасні ГІС можуть оснащуватися спеціальними модулями для підготовки до публікації таких тривимірних зображень, оснащених функціями згладжування і заливки рельєфу. Кутаста контурна модель згладжується набором сплайн-функцій для додання „реалістичності”, після чого міжреберні простори заливаються кольоровим фоном (rendering) по певному алгоритму

В теорії інформації, реєстрація безперервного явища за допомогою дискретних (переривчастих) величин називається квантуванням (quantification). Визначення висотних позначок при квантуванні рельєфу задається формулою:

z = f (x, y),

де: z - значення висот у точках з координатними х,у, може виконуватися по-різному - у вершинах регулярних сіток (квадратів, трикутників, шестикутників), вузлах картографічних сіток, вздовж профілів, за горизонталями або в характерних точках рельєфу [1].

Існують різноманітні засоби зображення рельєфу на планах і картах. Найбільш зручним є прийнятий у наш час засіб горизонталей (ізоліній). Поверхню ділянки Землі через однакові проміжки по вертикалі умовно розсікають рівневими поверхнями, які паралельні рівневій поверхні Землі, прийнятій за вихідну. Крім ізоліній також зображуються на топографічних картах і планах висотні позначки

Цифрова модель рельєфу, ЦМР (Digital Terrain Model, DTM; Digital Elevation Model, DEM) - засіб цифрового подання тривимірних просторових об'єктів (поверхонь, рельєфів) у вигляді тривимірних даних (three-dimensional data), таких як сукупність записів горизонталей чи ізоліній (contour lines, isolines), сукупність висотних (heigts) або глибинних (depths) відміток.

Цифрова форма представлення поверхонь використовується для побудови карт ізоліній, проекцій поверхонь на площину, різних підрахунків у прикладних програмах.

ЦМР можуть створюватися як із даних у векторному форматі (наприклад, шари, які містять послідовність точок планових і висотних координат), так і в растровому. Позитивні результати дає застосування стереомоделей (stereomodel), що є просторовою моделлю об'єкта дистанційної зйомки, яка утворюється по стереопарі (stereopair), тобто з двох зображень, поверхні яких перекриваються

Для створення і візуалізації віртуальної моделі місцевості з досить високим ступенем реалістичності потрібне застосування програм, здатних обробляти 3-мірні об'єкти, „обтягнуті” текстурою (растровими картами або знімками). Всі існуючі програми, що надають подібні можливості, можуть бути розподілені на декілька типів:

- CAD-пакети, призначені для креслення або проектування, що містять вбудовані функції для візуалізації 3-мірних об'єктів;

- програми для створення 3D-графіки і відеоефектів;

- картографічні програми.

З CAD-пакетів для віртуального моделювання можуть використовуватися програми AUTOCAD, Microstation та інші. З програм по створенню 3D графіки найбільш підходять для віртуального моделювання пакети 3dsMax і Maya.

Серед картографічних програм найбільш потужними модулями по тривимірному моделюванню володіють пакети ARCGIS, ArcView, ERDAS Imagine, Multigen.

В даний час переважна кількість моделей будується в загальноземних прямокутних системах координат (наприклад, Гаусса-Крюгера), що полегшує додавання в модель нових даних. Проте побудова моделі у цьому випадку вимагає прив'язки всіх даних, використаних в роботі.

Для реалістичного представлення місцевості сучасна віртуальна модель повинна містити наступну інформацію:

1. дані про рельєф (цифрову модель рельєфу - ЦМР);

2. растрові зображення земної поверхні (скановані карти або знімки);

3. векторні дані;

4. підписи;

5. 3-мірні об'єкти спеціального призначення додаткові растрові зображення або анімації.

1.3 Функціональне моделювання компонент ПЗ на основі UML-діаграм

В основу методу покладено парадигму об'єктного підходу, при якій концептуальне моделювання проблеми полягає у побудові [8]:

- онтології домену, яка визначає склад та ієрархію класів об'єктів домену, їх атрибутів і взаємозв'язків, а також операцій, які можуть виконувати об'єкти класів;

- моделі поведінки, яка задає можливі стани об'єктів, інцидентів, що ініціюють переходи з одного стану до іншого, а також повідомлення, якими обмінюються об'єкти;

- моделі процесів, що визначає дії, які виконуються при проектуванні об'єктів як компонентів.

Проектування в UML починається з побудови сукупності діаграм, які візуалізують основні елементи структури системи.

Мова моделювання UML підтримує статичні і динамічні моделі, зокрема модель послідовностей -- одну з найкорисніших і наочних моделей, в кожному вузлі якої є взаємодіючі об'єкти. Всі моделі зображаються діаграмами.

Діаграма класів (Class diagram) відображає онтологію домену. Діаграма задається зображенням, на якому класи позначаються поділеними на три частини прямокутниками, а зв'язки -- лініями, що з'єднують прямокутники. Це відповідає візуальному зображенню понять і зв'язків між ними. Верхня частина прямокутника -- обов'язкова, в ній записується ім'я класу. Друга і третя частини прямокутника визначають відповідно список операцій і атрибутів класу, що можуть мати специфікатори доступу

Діаграма послідовності застосовується для опису взаємодії об'єктів за допомогою сценаріїв, що відображають події, пов'язані з їх створенням і видаленням. Взаємодія об'єктів контролюється подіями, які відбуваються в сценарії і ініціюються повідомленнями до інших об'єктів.

Діаграма співпраці задає поведінку сукупності об'єктів, функції яких орієнтовані на досягнення цілей системи, а також взаємозв'язку тих ролей, які забезпечують співпрацю.

Діаграма діяльності задає поведінку системи у вигляді певних робіт, які може виконувати система або актор і ці роботи можуть залежати або від заданих умов, або від обмежень. Ця діаграма відображає функціональну структуру системи і принципи поведінки її окремих елементів під час виконання відповідної діяльності.

Діаграма станів базується на розширеній моделі кінцевого автомата і визначає умови переходів, дії на вході й виході зі стану, а також вкладені і паралельні стани. Перехід за даними із списку ініціює деяку подію.

Діаграма реалізації -- це діаграма компонентів і розміщення. Діаграма компонентів слугує відображенню структури системи як композиції компонентів і зв'язків між ними.

Діаграма розміщення задає склад ресурсів системи, на яких розміщуються компоненти, і відношення між ними.

У UML передбачено загальний механізм організації деяких елементів системи (об'єктів, класів, підсистем тощо) у групи. Групування можливе починаючи від системи, далі до підсистем різного рівня деталізації і аж до класів. Результат групування називається пакетом. Пакет містить у собі назву простору імен, що займають елементи, які є його складовими, і спосіб посилання на цей простір. Це важливо для великих систем, що нараховують сотні, а іноді і тисячі елементів, і тому вимагають ієрархічного структурування.

РОЗДІЛ 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПЗ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОПАРКІНГУ

2.1 Постановка задачі та вибір структур даних

Задачею моєї бакалаврської роботи є проектування, розробка та тестування програмного забезпечення системи інформаційного обслуговування автопаркінгу.

ПЗ створено для зручності визначення вільних парковочних місць у межах міста або певної території. Програмне забезпечення покликане покращити сервіс парковочних зупинок різного типу, а також надати зручний сервіс для водіїв, що дозволить їм наперед «бронювати» або передбачати місце де можна залишити автомобіль.

Даний продукт призначений як і для забезпечення зручності водіїв так і для автоматизації роботи паркінгу. Водіям повинен надаватися наступний сервіс:

1. Показ на мультимедійній карті географічного місця розташування паркінгу та способу під'їзду до нього

2. При виборі паркінгу демонстрація кількості вільних місць на паркінгу

3. Вартість ціни паркування (по-година, за цілий день тощо)

4. Попереднє «бронювання місця».

Із точки зору адміністрації паркінгу програмне забезпечення повинне володіти наступними властивостями:

1. Облік вільних та зайнятих місць на паркінгу

2. Облік коштів, що сплачені водіями за надання послуг

3. Сповіщення, про броньовані місця

4. Введення та оновлення актуального стану парковочних місць на паркінгу

Cтруктумри дамних -- це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.

Правильний підбір структур даних є надзвичайно важливим для ефективного функціонування відповідних алгоритмів їх обробки. Добре побудовані структури даних дозволяють оптимізувати використання машинного часу та пам'яті комп'ютера для виконання найкритичніших операцій.

Відома формула «Програма = Алгоритми + Структури даних» дуже точно виражає необхідність відповідального ставлення до такого підбору. Тому іноді навіть не обраний алгоритм для обробки масиву даних визначає вибір тої чи іншої структури даних для їх збереження, а навпаки.

Підтримка базових структур даних, які використовуються в програмуванні, включена в комплекти стандартних бібліотек найбільш розповсюджених мов програмування, таких як Standart Template Library (STL) для C++, Java API, Microsoft.NET тощо. Але даний програмний продукт реалізований за допомогою технології PHP, тому однозначно вибрати структуру даних досить складно.

2.2 Специфікація ПЗ системи інформаційного обслуговування автопаркінгу

2.2.1 Вступ

2.2.1.1 Призначення, мета

Система створена для зручності визначення вільних парковочних місць у межах міста або певної території. Програмне забезпечення покликане покращити сервіс парковочних зупинок різного типу, а також надати зручний сервіс для водіїв, що дозволить їм наперед «бронювати» або передбачати місце де можна залишити автомобіль.

2.2.1.2 Продукти-аналоги

Частковими продуктами аналогами виступають автоматичні системи обліку вільних парковочних місць або електронно облікові системи парко-станцій.

2.2.2 Загальний опис

2.2.2.1 Характеристики продукту

Даний продукт призначений як і для забезпечення зручності водіїв так і для автоматизації роботи паркінгу. Водіям повинен надаватися наступний сервіс:

1. Показ на мультимедійній карті географічного місця розташування паркінгу та способу під'їзду до нього

2. При виборі паркінгу демонстрація кількості вільних місць на паркінгу

3. Вартість ціни паркування (по-година, за цілий день тощо)

4. Попереднє «бронювання місця».

Із точки зору адміністрації паркінгу програмне забезпечення повинне володіти наступними властивостями:

1. Облік вільних та зайнятих місць на паркінгу

2. Облік коштів, що сплачені водіями за надання послуг

3. Сповіщення, про броньовані місця

4. Введення та оновлення актуального стану парковочних місць на паркінгу

Виходячи із даних характеристик системи, можна сформулювати графічну UML діаграму випадків використання ПЗ

Зважаючи, що найбільш складним у технічному плані реалізації ПЗ є крок «Бронювання місця», розглянемо його детальніше (Додаток А).

· Увійти в систему під своїм іменем

· Вибрати на карті паркінг, який найбільше влаштовує водія (система показує на карті паркінги у яких можна бронювати місце)

· Система виводить водієві схему паркінгу

· Водій обирає потрібне місце та бронює його та автоматично (при бажанні водія) обчислює вартість стоянки

Система сповіщає працівників паркінгу про те, що конкретне місце паркінгу заброньоване.

2.2.2.2 Класи користувачів та їх характеристики

Виходячи із діаграми UseCase UML у системі присутні два типи користувачів: адміністратор паркінгу та водій. Кожен із них відрізняється різними рівнями доступу та функціональними можливостями, що надає програма для них програма.

2.2.2.3 Середовище функціонування

Система спроектована на основі клієнт-серверного рішення. Основними приладами на яких буде використовуватися система є смартфони та планшетні комп'ютери. За допомогою використання мобільних веб-технологій програмне забезпечення буде адаптоване під різні типи мобільних пристроїв, а отже не залежне від конкретної апаратної реалізації чи програмної реалізації. Для використання інтерфейсу програми користувачу достатньо буде встановити сучасний веб-переглядач.

Щодо серверної частини вона може бути реалізована на будь-якій операційний системі. Рекомендовано системи із хорошим розділенням користувачів та можливостями конфігурації безпеки по типу Linux, Unix. На сервері повинне бути встановлене відповідне програмне забезпечення для відтворення PHP скриптів, а саме: PHP інтерпретатор версії 5.3.1 і вище, та програма Apache2 а також БД MySQL.

2.2.3 Характеристики системи

Система повинна бути зручною у користуванні кінцевому клієнту, а також адаптивною під умови адміністрацій парковочних станцій. У системі обов'язково повинен бути передбачений внутрішній кеш та виняткові ситуації реакції ПЗ на відсутність з'єднання або його повільне просування. Основні функції системи:

1. Візуальний пошук парковок

2. Обчислення ціни паркування

3. Попереднє «бронювання місця».

4. Облік вільних та зайнятих місць на паркінгу

5. Облік коштів, що сплачені водіями за надання послуг

Візуальний пошук парковок

Опис і пріоритет

Функція дозволяє обрати на карті парковку, яка найбільш підходить водію по географічній розташованості

Послідовності дія/відгук

Увійти в систему. Увійти на головну сторінку.

Функціональні вимоги

REQ-1.1: карта повинна мати змогу масштабуватися;

REQ-1.2: візуальні позначки парковок із вільними місцями та із зайнятими повинні відрізнятися;

Обчислення ціни паркування;

Опис і пріоритет

Дозволяє системі обчислити вартість паркування згідно даних, які вводить користувач наприклад: час на який повинне бути заброньоване місце, приблизний час стоянки.

Послідовності дія/відгук

Увійти в систему. Обрати паркінг. Вибрати місце. Ввести дані.

REQ-2.1: необов'язковий ввід передбаченого попередньому часу стоянки;

REQ-2.2: обов'язковий ввід очікуваного часу прибуття;

REQ-2.3: повідомлення у випадку якщо водій не встигає прибути за зазначений час із автоматичним продовженням часу

Попереднє «бронювання місця»;

Опис і пріоритет

Дозволяє користувачеві забронювати місце на паркові на певний період.

Послідовності дія/відгук

Увійти в систему. Обрати паркінг. Вибрати місце. Ввести дані. Забронювати місце.

REQ-3.1: сповіщення про динамічну зміну місць на паркінгу;

REQ-3.2: сповіщення адміністрації паркінгу про нове заброньоване місце;

REQ-3.3: підтвердження адміністрації дозволу на бронювання;

Облік вільних та зайнятих місць на паркінгу;

Опис і пріоритет

Функція що надає можливість адміністраторам паркінгу автоматично визначати кількість вільних та зайнятих місць.

Послідовності дія/відгук

Увійти в систему як адміністратор. Система автоматично відкриє схему паркінгу для адміністратора.

REQ-4.1: можливість відмітки місця парковки як зайнятого;

REQ-4.2: можливість перегляду уже заброньованих місць;

REQ-4.3: можливість ведення стистики завантаження паркінгу;

Облік коштів, що сплачені водіями за надання послуг;

Опис і пріоритет

Дозволяє при знятті автомобіля із парковочного місця автоматично просумувати суму зняту в якості платні до загальної бухгалтерії.

Послідовності дія/відгук

Увійти в систему як адміністратор. Звільнити парковочне місце ввести або час стоянки або суму, яку оплатив водій.

REQ-5.1: автоматичне обчислення суми знятої із водіїв ;

REQ-5.2: обрахунок суми згідно попередньо заброньованого часу + фактичний час стоянки;

Вимоги зовнішніх інтерфейсів

Користувацькі інтерфейси

Інтерфейс користувача представлений за допомогою веб-браузера мобільного пристрою та повинен бути здійснений за стандартами шаблонів інтерфейсу, а також адаптуватися під різні розширення екранів та враховувати зміни акселерометра.

Апаратні інтерфейси

Не регламентуються.

Програмні інтерфейси

Не регламентується.

Комунікаційні інтерфейси

Обмін інформацією між клієнтським пристроєм та сервером здійснюється використовуючи стандарти Wi-Fi, Edge або 3G.

Інші нефункційні вимоги

Вимоги продуктивності

Реалізація інтерфейсом частини програми клієнта повинна бути не «важка» і швидко вантажитися в умовах повільного з'єднання.

Вимоги безпеки

Серверний доступ повинен бути захищеними протоколами даних, що не дозволяють втручання у його роботу ззовні.

Атрибути якості програмного продукту

Не регламентуються.

Інші вимоги

Не регламентуються.

РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ ПЗ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОПАРКІНГУ

3.1 Проектування загальної архітектури ПЗ

Система використовує найсучасніші методи технології Cloud. Обмін даними у системі відбувається за допомогою зв'язку клієнт - сервер. Частини пов'язані з картами, та місцезнаходженнями реалізовані за допомогою Google Maps API.

Кінцевий продукт складається із таких основних частин:

· користувацького веб-інтерфейсу - частина, за допомогою якої здійснюються усі маніпуляції з системою.

· серверної частини - здійснює реалізацію бізнес-логіки системи та створює запити, незалежні один від одного, для зв'язку з користувацьким інтерфейсом та базою даних системи. Виконує усі необхідні обрахунки, та відправляє кінцевий результат клієнту.

· серверу бази даних - використовується для збереження даних проста web-орієнтована база даних MySQL.

· Google Maps API - фрейм, який компанія Google надає безкоштовно для роботи з картами.

Система використовує динамічну мову програмування PHP для реалізації логіки сервера, динамічної зміни контенту, здійснення необхідних обчислень та операцій. Вибір цієї мови програмування зумовлений тим, що вона безкоштовна, надзвичайно універсальна та дешева в утриманні на ресурсах (хостингу) де підтримується інтерпретація PHP.

JavaScript - мова програмування, що широко використовується на клієнтській частині (у веб-браузерах та програмних інтерфейсах) для маніпуляції із даними, перевірки контенту та роботи з Google Maps API.

Технологія AJAX - слугує для загрузки контенту в реальному часі, обміну інформацією між клієнтською та серверною частиною, передачі параметрів карт Google Maps для збереження у базу даних. Ця технологія збільшує швидкодію системи та робить її зручнішою для використання.

Google Maps API - окремі об'єктно-орієнтовані бібліотеки, розроблені компанією Google, що дають доступ для усього спектру можливостей роботи карт.

Найновіші технології представлення даних у веб-орієнтованих системах: HTML 5, СSS 3.

В додатку А зображена UML-діаграма, яка демонструє усі компоненти, за допомогою яких система реалізує функціонал описаних у специфікації вимог.

3.2 Проектування бази даних

Усю необхідну системі інформацію, потрібно зберігати та систематизувати. Для цього розробляється архітектура бази даних. Вона відтворює предметну область та оптимізує дані, щоб позбавитись їх надлишковості. Іншими словами, приводить базу даних до другої нормальної форми.

Більшість таблиць WordPress створює самостійно. Ці таблиці необхідні для роботи самої CMS, та підключених до неї плагінів (qTranslate, Google MapsR).

В цих таблицях зберігається весь динамічний контент системи, налаштування, профілі користувачів, відгуки, полігони карт, дані вибраних мов та ін.

Для системи cтворено 2 таблиці: wp_parking та wp_parking_order.

В таблиці wp_parking я зберігаю усю інформацію про наявні парковки ID

1. Назва

2. Кількість поверхів

3. Кількість місць на поверсі

4. Ціна за годину

В таблиці wp_parking_order зберігається уся інформація про здійснення замовлень: коли, ким і на скільки часу було замовлене місце

1. ID

2. ID-Парковки

3. Ім'я замовника

4. Прізвище

5. Телефон

6. Поверх

7. Місце

8. Кількість годин

9. Число

10. Місяць

11. Рік.

3.3 Проектування інтерфейсу системи

Інтерфейс системи був розроблений по принципу занурення в контекст. Нічого зайвого, тільки те, що потрібне. На головній сторінці ми відразу бачимо карту де є парковки, знизу список усіх парковок, сортованих по даті додавання. Таким чином клієнт відразу після того, як зайшов на сайт може обрати парковку та замовити на ній місце.

При виборі будь-якої парковки клієнт читає інформацію про неї, та відразу ж отримує посилання для замовлення місць на ній. Справа два зручні віджети про теперішній курс валют та ціни на бензин. Оскільки сайт орієнтований в основному на туристів, ці віджети будуть надзвичайно зручним доповненням до сторінки.

Сама сторінка «Замовлення місць» розрахована на постійну синхронізацію з сервером та постійним оновленням наявних місць «на сьогодні» на парковці.

Тому надпис про вільні місця виведений у помітне місце та зроблений великим шрифтом.

Форма проектувалась з використанням CSS3, є простою а як наслідок зрозумілою для користувача.

Проектування сторінки перевірки замовлень здійснювалось за таким же принципом. Щоб було легко адмініструвати, та перевіряти все, що відбувається з парковками. Для більшої зручності була створена додаткова сторінка в адміністративній частині

РОЗДІЛ 4. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ПЗ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОПАРКІНГУ

Згідно специфікації вимог були реалізовані пункти ПЗ, що вирішують:

· Ввід інформації про автопаркінгу

· Бронювання місць на автопаркінгу

· Показ кількості вільних місць у реальному часі

· Місцезнаходження автопаркінгу

· Система контролю вільних/зайнятих місць з адміністративної частини

4.1 Ввід інформації про автопаркінг

Даний функціонал дозволяє ввести інформацію про автопаркінг, що знаходиться у м. Хмельницький, добавити точки на карті для легшого знаходження автопаркінгу. Дозволяє добавити фото та контактні дані з адміністрацією. Також відбувається заповнення інформації, необхідної для формування БД, щоб сприяти подальшому сервісу замовлень.

Для того, щоб сформувати точки автопаркінгів на карті користувачеві потрібно відкрити в адміністративній частині сторінку, в якій добавляємо точки на карту. Йому буде доступні мультимедійна карта та безліч міток, які він може поставити у будь-яку точку, або ввести адресу автопаркінгу вручну.

У режимі супутника користувачеві відображається та ж карта лише із геологічною структурою місцевості і з зображенням дерев та ландшафтів

Адміністратору потрібно вказати точку на карті де повинен бути автопаркінг

Після того як точка вибрана користувач має ввести назву автопаркінгу та вибрати іконку, що йому підходить. Назву вулиці та будинок Google Maps API визначає самостійно. Якщо дані неправильні, їх можна ввести самому

Після введення всіх даних необхідно створити сторінку з інформацією про парковку та вибрати мініатюру (фото будівлі)

Після того, як сторінка створена необхідно згенерувати лінк для замовлення місць на парковці та вставити його на сторінку за допомогою html.

<a title="Замовити місце на цій парковці" href="http://autoparking.linkupstudio.com.ua/parkovka/?id=9/">Замовити місце на цій парковці</a>

Лінк формується за допомогою SQL - запиту. Цей запит створює Нові дані про парковку в базі даних wp_parking. І повертає id паркови як відповідь. Сервер з'єднує id і лінк сторінки замовлень, і виходить унікальна сторінка замовлення парковочних місць.

В додатку А зображена UML діаграма посідовності виконання кожного з процесів.

4.2 Здійснення замовлень в системі

Здійснення замовлень в системі відбувається за допомогою сторінки «Замовлення місць», лінк на яку був згенерований та доданий на сторінку раніше. Щоб замовити місце на парковці потрібно:

1. Вибрати на карті парковку, що влаштовує.

2. Перейти на сторінку опису парковки.

3. Вибрати «Замовити місця».

Вибір парковки на карті зображений на рис. 4.9.

Рис. 4.9 Вибір парковки на карті

Детальніше ознайомитись з парковкою ми можемо, перейшовши на сторінку парковки, по нажатті на назву або кнопку «Детальніше» (рис. 4.10)

Рис. 4.10. Детальніша інформація про парковку

Ознайомившись з контактами, адресою та описом парковки, можемо перейти до замовлення місць на цій парковці (рис. 4.11) або повернутись до вибору іншої парковки.

Рис. 4.11. Замовлення місць на парковці

І отримуємо відповідь (Рис. 4.12)

Рис. 4.12. Відповідь сервера

Зчитування вільних на сьогодні місць відбувається:

1. Витягування з БД кількості місць (всього).

Кв = Поверхи * Місць_на_поверсі.

2. Витягування з БД Кількості зайнятих на сьогодні місць (перевірка по даті). (Кз)

3. Обчислення кількості доступних місць:

К = Кв - Кз.

Далі кількість вільних місць на сьогодні зміниться (Рис. 4.13)

Рис. 4.13 Зміна кількості вільних місць

Замовлення парковочних місць здійснюється за принципом:

1. Введення даних.

2. Зчитування даних сервером.

3. Перевірка чи дата валідна (сьогодні або пізніше, але не раніше).

4. Якщо все добре, переходимо до пункту 4.

5. Інакше, повернення до пунку 1 з виведенням відповідної помилки. Дані введені раніше зберігаються.

6. Перевірка чи місце на цю дату вільне.

7. Якщо вільне - переходимо до пункту 5.

8. Інакше, повернення до пунку 1 з виведенням відповідної помилки. Дані введені раніше зберігаються.

9. Занесення даних в БД.

10. Обчислення вартості стоянки.

11. Виведення вартості стоянки.

4.3 Перевірка замовлених місць на парковці

Перевірити замовлені місця можна в адміністративній частині. Перед перевіркою слід обрати дату, на коли цікавлять замовлені місця та парковку. Якщо парковку не обрано, то виведуться зайняті місця на усіх парковках. (Рис. 4.14)

Рис. 4.14 Сторінка перевірки зайнятих місць

4.4 Тестування системи

Перед тим як здавати систему в експлуатацію її потрібно відтестувати, але оскільки використання платного хостингу для тестування систем призводить до лишніх витрат то під час розробки та тестування системи спершу використовується локальна машина.

Для того, щоб запустити сервіс з метою тестування на локальній машині використовується програма, що дозволяє емулювати веб-сервер, конкретно VertrigoServ 2.21рис. 4.15.

Рис. 4.15 Vertrigo Serv

При запуску цієї програми на локальній машині систему можна тестувати в димовому режимі, тобто перевіряти чи працюють усі функції описані у специфікації вимог згідно документації. Дана програма не може земулювати роботу системи в умовах великого навантаження. Проте згідно специфікації вимог система призначена для внутрішньго використання підприємства тому тестування в умовах підвищеної навантаженості немає змісту.

Оскільки система являється веб-орієнтованою її варто перевірити на відповідність стандартам, що властиві веб системам.

Перший тест - тест на відповідність стандарту HTML 5 виконується на ресурсі http://validator.w3.org/check. Даний ресурс дозволяє протестувати код на валідність HTML розмітки рис. 4.16.

Результати першого етапу тестування:

Рис. 4.16 перший етап тестування

При першому етапі тестування HTML коду на відопвідність стандарут W3C валідатор виявив 6 помилок та 3 попередження. Після даного тестування помилки були усунуті код протестований повторно рис. 4.17

Рис. 4.17 Повторний тест на валідність HTML

Інший важливий аспект веб-орієнтованих систем це валідність CSS коду, адже від його написання залежить коректне відображення сайту а як наслідок зручність інтерфейсу користувача. Для перевірки коду CSS на валідність використовувався он-лайн сервіс http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator.

Результати тесту зображено на рис. 4.18.

Рис. 4.18 результат тестування CSS

Можна зробити висновок, якщо система проходить успішну валідацію HTML та CSS коду то інтерфейс користувача спроектований вірно та коректно буде відображатися в усіх браузерах при умовах правильного використаня, а саме включених картинках та дозволу виконання JavaScript.

Останнім етапом перевірки системи є перевірка коректності написання JavaScript оскільки повністю уся система заснована на передачі JavaScript даних із Google API. Для цього виду тестування можна використати JavaScript консось, що є по-замовчуванню вмонтованою у веб-браузер Google Chrome.

Перший етап тестування рис. 4.19

Рис. 4.19 перше тестування JavaScript

Після виправлення необхідних помилок тестування відбулося повторно. Результат тестування № 2 зображено на рис. 4.20.

Рис. 4.20 друге тестування JavaScript

Чиста консоль свідчить про те, що жодних помилок JavaScript не виявлено, код відповідає стандартам та не містить помилок чи несправкних посилань такми чином надійність системи гарантована в умовах нормальної роботи при нормальних зовнішніх факторах, наприклад стабільне швидкісне Інтернет-з'єднання і відкриті і не загружені канали системи Google Maps API.

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

5.1 Економічна характеристика проектного рішення

Мета бакалаврської кваліфікаційної роботи є розробка програмного забезпечення системи інформаційного обслуговування автопаркінгу.

Програмне забезпечення виконує такі функції:

1. Візуальний пошук парковок

2. Обчислення ціни паркування

3. Попереднє «бронювання місця».

4. Облік вільних та зайнятих місць на паркінгу

5. Облік коштів, що сплачені водіями за надання послуг

Системний підхід до вирішення поставлених завдань реалізується для електронної системи автопаркінгів, зручності водіїв у пошуку парковок, бронювання місць, зі сторони адміністрації повідомлення про бронювання місць, обчислення ціни паркування та облік вільних та зайнятих місць на паркінгу.

5.2 Інформаційне забезпечення та формування гіпотези щодо потреби розроблення проектного рішення

В теперішній час коли комп'ютерні технології увійшли в життя людини настільки, що людина не в змозі обійтись без них, перед людиною постає можна сказати гостра необхідність в розробці програмних і апаратних засобів, які б полегшили людське існування. А саме зберегли б час, зусилля і, насамперед матеріальні витрати.

Розроблена нами система інформаційного обслуговування клієнтів автопаркінгів, насамперед представляє собою зручність і прозорість обслуговування клієнтів, полегшує роботу адміністрації автопаркінгу в обліку коштів, сплачених клієнтами за надання послуг.

На даний час частковими продуктами аналогами виступають автоматичні системи обліку вільних парковочних місць або електронно облікові системи парко-станцій. Вартість аналогів в нас час дуже велика тому і виникає насамперед вимога в написанні програми яка б замінила програми з високою вартістю, - це є однією з переваг нашого проекту, іншою перевагою є мобільність і зручність нашого проекту в користуванні і точного підрахунку введення коштів адміністрацією за надання якісних послуг.

5.3 Оцінювання та аналізування факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ

Середовище організації -- це сукупність певних обставин і факторів як усередині організації, так і навколо неї, що впливають на прийняття рішень. Організація перебуває під постійним тиском окремих ланок зовнішнього та внутрішнього середовища.

Організація становить взаємодію таких основних елементів, як цілі, структури, завдання, технології, люди, а також оточення політичне, економічне, культурне, ринкове, до якого вона повинна пристосуватися.

Будь-яка організація перебуває у середовищі та функціонує, якщо середовище дає таку можливість.

Внутрішнє середовище організації є джерелом її життєвої сили і включає потенціал, що дає змогу організації існувати і виживати в певному проміжку часу, але воно може бути і джерелом проблем, навіть банкрутства організації в разі незабезпечення функціонально необхідних потреб.

Зовнішнє середовище є джерелом забезпечення організації ресурсами, необхідними для підтримання її внутрішнього потенціалу на необхідному рівні для досягнення цілей.

Для визначення майбутньої поведінки організації її керівництву потрібно мати уявлення як про внутрішнє, так і про зовнішнє середовище, їх потенціал і тенденції розвитку, а також знати місце своєї організації в середовищі. Розрізняють зовнішнє середовище прямого і непрямого (опосередкованого) впливу.

Фактори зовнішнього середовища оцінюються за шкалою [-5;5], при цьому межі шкали відображають максимальний негативний та позитивний вплив факторів на організацію, 0 демонструє, що фактор впливає на організацію нейтрально.

Фактори внутрішнього середовища оцінюються за шкалою [0;5], при цьому 0 демонструє нерозвинутість, відсутність чи катастрофічний стан фактора внутрішнього середовища, оцінка 5 демонструє високий рівень розвитку даного фактора. Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомогою коефіцієнтів. Зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактора у балах та рівня вагомості. Результати експертних оцінок впливу факторів зовнішнього середовища наведено у табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Результати експертного оцінювання впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ

Фактори

Середня експертна оцінка, бали

Середня вагомість факторів

Зважений рівень впливу, бали

Фактори зовнішнього середовища

Споживачі

5

0,11

0,55

Постачальники

4

0,1

0,4

Конкуренти

-5

0,1

-0,5

Державні органи влади

0

0,05

0

Інфраструктура

4

0,06

0,24

Законодавчі акти

0

0,1

0

Профспілки, партії та інші громадські організації

0

0,05

0

Система економічних відносин в державі

2

0,06

0,12

Організації-сусіди

2

0,01

0,02

Міжнародні події

-2

0,01

-0,02

Міжнародне оточення

2

0,03

0,06

Науково-технічний прогрес

4

0,07

0,28

Політичні обставини

-1

0,06

-0,06

Соціально-культурні обставини

2

0,05

0,1

Рівень техніки та технологій

5

0,04

0,2

Особливості міжнародних економічних відносин

3

0,02

0,06

Стан економіки

2

0,08

0,16

Загальна сума

1

1,39

Фактори внутрішнього середовища

Цілі

5

0,11

0,55

Структура

4

0,16

0,64

Завдання

3

0,07

0,21

Технологія

4

0,2

0,8

Працівники

4

0,21

0,84

Ресурси

4

0,25

1,00

Загальна сума

1

4,04

Зважений рівень впливу факторів зовнішнього середовища нашого продукту є позитивним і становить 1,39. Позитивно впливають на наш продукт такі фактори як споживачі, постачальники і розвиток техніки. Негативний вплив звісно спостерігаємо від конкурентів, деякою мірою політична і економічна ситуація. У внутрішньому середовищі найбільш розвиненим фактором являються цілі.

На основі проведеного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища можна зробити висновок, що на ринку сформувалася потреба у створенні програмного забезпечення інформаційної системи обслуговування автопаркінгу. Внутрішні ресурси дають можливість виходу на ринок.

5.4 Формування стратегічних альтернатив

Розроблення і аналіз стратегічних альтернатив починають, звичайно, із стратегічної сегментації зовнішнього (конкурентного) середовища, тобто із визначення сукупності зон бізнесу, яким притаманні однакові важливі елементи. Такими елементами можуть бути одні і ті самі або подібні конкуренти, відносно близькі стратегічні цілі, однакові стратегічне планування, ключові чинники успіху, технологічні можливості.

Вибір стратегії є основою стратегічного планування. Як правило, підприємству доводиться обирати стратегію з кількох можливих варіантів.

Кожен етап стратегічного управління підприємством як глобальної системи управління його діяльністю, спрямованою у довгострокову перспективу, є елементом певної системи, а всі вони взаємозв'язані.

У даному розділі здійснюється вибір за першою та другою групою альтернативних стратегій розвитку (рис. 5.1 та рис. 5.2), та обґрунтовується їхня доцільність для даного програмного продукту.

Перша група стратегічних альтернатив. Критеріями поділу альтернативних стратегій розвитку є існуючий продукт (програмне забезпечення) та новий, а також супутні послуги.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 5.1. Стратегічні альтернативи

Стратегія розроблення нового продукту (проектного рішення) характеризується створенням абсолютно нового програмного забезпечення, яке дає змогу вирішити новоутворені потреби людини, суспільства, економіки тощо.


Подобные документы

 • Вибір моделі задачі інформаційної підтримки сучасних автопаркінгів. Постановка задачі та вибір структур даних. Здійснення замовлень в системі. Перевірка замовлених місць на парковці. Специфікація системи інформаційного обслуговування автопаркінгу.

  дипломная работа [2,5 M], добавлен 13.07.2014

 • Етапи розробки проекту. Вимоги до апаратного і програмного забезпечення, до користувача. Специфікація та структура даних, які мають бути розміщеними в системі. Вигляд інтерфейсу системи програмного забезпечення. Розробка бази даних косметичного салону.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 21.02.2015

 • Інфологічна модель програмного забезпечення. Формалізація технології проектування інформаційної системи. Єдина система класифікації і кодування. Проектування технологічних процесів обробки даних в діалоговому режимі. Класифікація діалогових систем.

  контрольная работа [126,9 K], добавлен 22.09.2009

 • Систематизація знань як основна функція бази даних. Логічне та фізичне проектування бази даних. Створення таблиць у базі даних, визначення основних зв'язків. Інструментальні засоби проектування та створення програмного забезпечення для обробки даних.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 29.04.2010

 • Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства. Аналіз інформаційного забезпечення предметної області. Проектування структури інформаційної системи. Розробка структури інформаційної системи Громадська рада Запоріжжя.

  дипломная работа [3,8 M], добавлен 08.12.2010

 • Побудова інформаційної системи, що буде слугувати для автоматизації процесу захисту персональних даних клієнтів банку. Вибір методу проектування архітектури та моделі функціонування системи. Перелік масивів, використовуваних під час розв’язання задачі.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 02.06.2017

 • Проектування та реалізація бази даних на фізичному рівні. Формування сутності з їх атрибутами. Вибір засобів розробки даного програмного забезпечення. Створення інтерфейсу для роботи з базою даних. Інструкція користувача, головне функціональне вікно.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 26.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.