Розробка програмного забезпечення для косметичного салону

Етапи розробки проекту. Вимоги до апаратного і програмного забезпечення, до користувача. Специфікація та структура даних, які мають бути розміщеними в системі. Вигляд інтерфейсу системи програмного забезпечення. Розробка бази даних косметичного салону.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.02.2015
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Завдання

1. Тема дипломної роботи

Розробка моделі програмного забезпечення «Розробка програмного забезпечення для косметичного салону».

Затверджена наказом по інституту № 3 від 02.01.2013 р.

2 Термін здачі закінченої роботи - 25.06.2013.

3 Цільова установка та загальний напрямок дипломної роботи:

3.1 Зробити пошук і аналіз інформації за темою дипломної роботи;

3.2 Зробити огляд прикладів реалізації подібних моделей програмного забезпечення;

3.3 Надати обґрунтування і опис методик, які доцільно застосувати для виконання розробки моделі, застосовуючи матеріали літературного огляду. Сформулювати постановку завдання.

3.4 Надати опис виконаної розробки, етапи і технологію її виконання.

3.5 Об'єкт дослідження: інформаційна система косметичного салону.

Предмет дослідження: програмне забезпечення інформаційної системи косметичного салону.

4 Структура та зміст дипломної роботи (перелік питань, які необхідно опрацювати).

Вступ

Розділ 1 - аналітичний огляд літератури за темою дипломної роботи

1.1 Косметичний салон: типи та класи салонів

1.2 Основні послуги, що надаються косметичними салонами

1.3 Класифікація та ліцензування послуг салонів краси

1.4 Огляд аналогів існуючого програмного забезпечення

1.5 Опис середовища розробки баз даних Microsoft Access

1.6 Опис середовища програмування Borland Delphi

Розділ 2 - етапи та вимоги до дипломного проекту

2.1 Дослідження системи та її оточення

2.2 Сформулювати постановку завдання

2.3 Обґрунтувати етапи розробки проекту

2.4 Обґрунтувати вимоги до апаратного і програмного забезпечення, до користувача

2.5 Обґрунтувати структурну модель та архітектуру системи

2.6 Обґрунтувати специфікацію та структуру даних, які мають бути розміщеними в системі

2.7 Обґрунтувати вигляд інтерфейсу системи програмного забезпечення

2.8 Обґрунтувати алгоритм базових операцій

Розділ 3 - Розробка програмного забезпечення для косметичного салону

3.1 Розробка БД косметичного салону

3.2 Розробка програмного забезпечення для косметичного салону

3.3 Інструкція роботи з програмою

ВИСНОВКИ

4 Слайди на презентацію. До складу слайдів обов'язково повинна бути включена інформація за кожним розділом роботи, висновки. Загальний обсяг слайдів на презентацію повинен бути не менш 10. Усі слайди повинні мати оригінальні назви та наскрізну нумерацію. Орієнтовний перелік:

- титульний аркуш дипломної роботи;

- актуальність теми, об'єкт дослідження; мета роботи; методи дослідження; основні характеристики об'єкта дослідження (з реферату);

- таблиця порівняння характеристик відомих прикладів об'єктів дослідження;

- висновки до розділу 1;

- методи та засоби, які доцільно застосувати для виконання розробки.

- висновки до розділу 2;

- етапи розробки програмного забезпечення для моделювання вулично-дорожньої мережі;

- фрагменти програмного забезпечення;

- висновки до розділу 3;

- висновки до роботи в цілому;

- отримані результати; практична значимість роботи. Обґрунтованість і достовірність положень, висновків і рекомендацій. Апробація результатів дипломної роботи (з реферату та висновків).

5 Календарний план виконання роботи:

№ п/п

Назви частин та етапи роботи

Термін виконання

за планом

фактично

1

Пошук, вивчення, аналіз літературних джерел

2

Виконання розділу 1 ДР. Подання для розгляду керівнику ДР.

3

Виконання розділу 2 ДР. Формулювання постановки завдання. Оформлення і захист курсової роботи за темою ДР. Підготовка тез на XХІ Міжнародну наукову конференцію студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”

4

Виконання розділу 3 ДР.

5

Подання для розгляду керівнику ДР тексту змістовної (основної) частини ДР

6

Доопрацювання ДР за зауваженнями керівника. Оформлення, друкування

7

Проведення виробничої практики, збирання матеріалу на підприємстві (в установі) - базі практики, оформлення 1-3 розділів ДР

Дипломування, оформлення 1-3 розділів ДР, економічні розрахунки, формулювання висновків, підготовка реферату, презентації.

Попередній захист (перший) ДР на засіданні кафедри, оформлення протоколу засідання кафедри

8

Подання роботи на нормоконтроль в не зброшурованому вигляді

9

Виправлення зауважень нормоконтролера.

10

Попередній захист (другий) ДР на засіданні кафедри, оформлення протоколу засідання кафедри

11

Дооформлення роботи, друкування, оформлення супроводжувальної документації (рецензія рецензента, відзив керівника), брошурування, створення презентації.

12

Подання готової роботи секретарю ДЕК, оцінка готовності до захисту, розгляд і підписання завершених ДР зав. кафедрою

Дата видачі завдання “___”____________20___р.

Керівник дипломної роботи _________ к.т.н., доцент Ю.Л.Нечипоренко

(підпис)

Завдання прийняв до виконання ___________________

(підпис студента (ки))

Висновки керівника щодо роботи ______________________________

____________________________________________________________

ПРИМІТКА: перший примірник цього завдання додається до дипломної роботи і разом з нею подається до ДЕК.

РЕФЕРАТ

Дипломна робота: 88 сторінки, 8 таблиць, 41 рисунок, 11 джерел.

Об'єкт дослідження - косметичний салон.

Мета роботи - розробка програмного забезпечення для косметичного салону.

Методи дослідження: вивчення джерел, спостереження, порівняння, аналіз технології розробки програми, аналіз етапів створення програми.

Тематика роботи є актуальною, вона відповідає технічному завданню на виконання кафедрою ПІТ ЕІДМУ "КПУ" науково-дослідного проекту за темою "Створення програмних засобів і технологій забезпечення комп'ютерного інформаційного середовища".

При виконанні роботи застосовані програми MS Office, Borland Delphi, MS Visio.

Отримані результати - розроблене програмне забезпечення для косметичного салону. При виконанні дипломної роботи використано язик програмування Borland Delphi 7.

Практичне значення роботи: результат роботи може бути використаним для роботи в косметичному салоні, для редагування, ознайомлення, доповнення бази даних сайту.

КОСМЕТИЧНИЙ САЛОН, БАЗИ ДАНИХ, МОДЕЛЬ, ЗОВНІШНЄ ОТОЧЕННЯ, ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ADO.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВСТУП

1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

1.1 Косметичний салон: типи та класи салонів

1.2 Основні послуги, що надаються косметичними салонами

1.3 Класифікація та ліцензування послуг салонів краси

1.4 Огляд аналогів існуючого програмного забезпечення

1.5 Опис середовища розробки баз даних Microsoft Access

1.6 Опис середовища програмування Borland Delphi

2 ЕТАПИ ТА ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

2.1 Дослідження системи та її оточення

2.2 Сформулювати постановку завдання

2.3 Обґрунтувати етапи розробки проекту

2.4 Обґрунтувати вимоги до апаратного і програмного забезпечення, до користувача

2.5 Обґрунтувати структурну модель та архітектуру системи

2.6 Обґрунтувати специфікацію та структуру даних, які мають бути розміщеними в системі

2.7 Обґрунтувати вигляд інтерфейсу системи програмного забезпечення

2.8 Обґрунтувати алгоритм базових операцій

3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КОСМЕТИЧНОГО САЛОНУ

3.1 Розробка БД косметичного салону

3.2 Розробка програмного забезпечення для косметичного салону

3.3 Інструкція роботи з програмою

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТОК А Текст програмного забезпечення

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

БД бази даних

ГРЗ гостре респіраторне захворювання

ПЗ програмне забезпечення

ЦСУ центральна система управління

КС косметичний салон

СУБД Система управління базами даних

ВСТУП

Тематика роботи актуальна, у зв'язку з ростом використання послуг салонів краси, щоб не втрачати клієнтів необхідно забезпечити якісне і швидке обслуговування.

Мета дослідження полягає у розробці програмного забезпечення для автоматизації косметичного салону. Така автоматизація дасть змогу структурно і компактно зберігати інформацію про клієнтів та персонал салону, полегшить доступ керівництва до неї. З'явиться можливість швидко записатися на прийом до фахівця та ознайомитися з услугами косметичного салону.

Методи дослідження - вивчення джерел, спостереження, опис, порівняння.

Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблене програмне забезпечення значно полегшить роботу персоналу з інформацією про салон, клієнтів та послуг. Необхідний ряд функцій дозволить використовувати ПЗ навіть в аналогічних підприємствах.

1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

1.1 Косметичний салон: типи та класи салонів

Косметичний салон - заклад, що займається косметичним обслуговуванням чоловіків і жінок. До цієї ж гілки обслуговування відносяться салони зачісок і SPA. Косметичні салони на відміну від них займаються в основному роботою з особами і тілами людей.

Структура косметичного салону:

- перукарський зал (максимум 5 робочих місць, і не тому, що неможливо забезпечити «клієнтопотік» на таку кількість - практично неможливо знайти таку кількість кваліфікованого персоналу);

- робоче місце майстра нігтьового сервісу;

- косметичний кабінет;

- роздільні кабінети косметології обличчя та тіла;

- два робочих місця нігтьового сервісу (одне для манікюру в перукарському залі; друге - для Nail-дизайну - в окремому приміщенні);

- кабінет естетичного догляду (він же - універсальний кабінет);

- солярій.

Плюси салонного бізнесу:

- мінімальний інвестиційний пакет;

- стійке зростання попиту на послуги - в середньому на 17 - 24 % на рік ; пов'язано це з постійним поліпшенням добробуту населення;

- мінімальна площа приміщень( статистичний скринінг ринку дозволив виявити кілька десятків салонів, причому успішних, площею 30-36 кв. м).

Але, на жаль, цим список «плюсів» і обмежується, «мінусів» більше, і вони набагато серйозніше:

- найжорстокіша конкуренція серед цих підприємств;

- вузький спектр послуг: салони з визначення виконують тільки естетичні послуги, а ви краще за мене знаєте, що майже всі нові високоприбуткові послуги, особливо в косметології, виконуються виключно лікарями;

- погана керованість персоналу;

- нестійкість на ринку послуг - по суті, це підсумовування всіх мінусів, на жаль, саме ці підприємства сильно залежать від будь - яких змін в бізнесі і житті під загально.[1]

Для того, щоб зрозуміти принципи поділу косметичних салонів в індустрії краси розглянемо табл. 1.1.

Таблиця 1.1 - Принципи поділу підприємств індустрії по класах

Принципи поділу підприємств / Клас

Економ клас

Бізнес клас

VIP клас

Місцерозташування

«На потоці» - в місцях скупчення людської маси; доступний більшій частині населення.

«Гарне оточення» - великий спальний район; малий та середній бізнес в оточенні (супермаркет, магазини, кафе і т.д.).

престижний район міста - при цьому зовсім необов'язково центр міста.

Парковка

Немає необхідності.

Можливість паркування - немає заборонних знаків, і вільний під'їзд в радіусі кілометра.

Власна паркова - офіційний знак; система обслуговування : паркувальник або відео спостереження.

Екстер'єр

Екстер'єр неактуальний.

Акуратний зовнішній вигляд.

Елітний фасад

Зовнішня реклама

Реклама вартості - максимально якісна послуга за мінімально можливою ціною.

Реклама « бренду».

Реклама статусу.

Інтер'єр

Світло і чисто.

Інтер'єр для послуги.

Інтер'єр понад послуги.

Зовнішній вигляд співробітників

Акуратна і чистий одяг

Формений одяг

В елітних підприємствах співробітники за визначенням непогано повинні заробляти і виглядати відповідно

Заявлений рівень фахівців

Професіонали.

Найкращі у своєму класі.

Висококласні фахівці зі статусом зірки

Завантаження підприємства

50 - 70%.

30 - 50%.

10 - 30%.

З таблиці 1.1 бачимо, що салони краси на сьогоднішній день класифікуються по виконуваних функцій, типами, місцезнаходження підприємства, характером обслуговуваного контингенту, цінової категорії і т.д.

Косметичний салон як об'єкт просування на ринку є дуже специфічною структурою. Такий бізнес відноситься до складного типу послуг, оскільки в його роботі задіяно безліч фахівців з різних областей, в тому числі і з медичної сфери. Як правило, це :

- постачальники і виробники різних засобів по догляду за волоссям, нігтями, шкірою та інше. зокрема до них відносяться найбільші світові бренди, такі як Schwarzkopf & Henkel, L'oreal, Procter & Gamble, Unilever ;

- виробники та постачальники спеціального обладнання та меблів для салонів, SPA - кімнат та інше;

- архітектурні та дизайн студії, що працюють над оформленням салонних інтер'єрів;

- фірми, що займаються ремонтом та облаштуванням приміщень під салонну діяльність

- транспортні та логістичні компанії, що займаються доставкою обладнання, косметичних засобів по всій країні;

- центри з навчання і підготовки фахівців, починаючи від візажиста і закінчуючи керівником;

- кадрові центи з підбору персоналу;

- агентства, що займаються купівлею - продажем салонів. як правило, цим займається або невелика вузькоспеціалізована організація, або відділ агентства, де є кваліфіковані фахівці в даній області;

- фірми, які надають аудиторські та юридичні послуги;

- професійні та спеціалізовані видання . до них можна віднести як « глянець », так і інтернет - журнали. у них публікуються матеріали і статті про новинки і модних тенденціях. цільовою аудиторією таких видань є професіонали і відвідувачі салонів ;

- щорічні виставки салонного обладнання, косметичних засобів і меблів ;

- рекламні агентства, що займаються стратегічним плануванням, розробкою маркетингової політики, фірмового стилю, реклами і іншим;

- консалтингові фірми;

- компанії, що займаються розробкою програмного забезпечення та програм для салонів.

Щороку зростає кількість виставок і конференцій, які присвячені « красивому » бізнесу . Компанії організують і проводять заходи не тільки в Росії, але і в країнах ближнього зарубіжжя. На такі конференції приходять власники бізнесу і керівники, щоб обговорити і поділитися останніми досягненнями і нововведеннями в галузі управління салонним бізнесом. Найбільшим представником подібних конференцій є Inter Charm Professional, яка щорічно проводить конференцію «Менеджмент салонів краси».[2]

1.2 Основні послуги, що надаються косметичними салонами

На даний час індустрія краси процвітає та розвивається. Кожен день кількість послуг для бажаючих зростає, тому розглянемо основні:

а) кріотерапія - лікувально-профілактична процедура, метод лікування, заснований на короткочасному контакті всій поверхні шкіри (кріокамера, кріосауна) або обмеженого її ділянки з хладоносієм, яким може служити: рідкий азот (- 196 ° С), гелій (- 269 ° С), повітря (близько - 180 ° С), а також вуглекислий газ "сухий лід" (- 79 ° C).

Показання до застосування кріотерапії:

1) Кріотерапію широко застосовують для лікування ряду важких захворювань, таких як ревматоїдний артрит, радикуліт, колагенози, в лікуванні опіків, бронхіальна астма, різного роду алергії і т. д. Кріотерапія застосовується і при лікуванні синдрому хронічної втоми.

2) У дерматології кріотерапія використовується в основному для руйнування деяких новоутворень шкіри (доброякісні пухлини, бородавки, келоїдні рубці, вугрі та ін), а також іноді при наполегливо протікають запальних процесах шкіри, різних дерматозах, таких як псоріаз, екзема, нейродерміт, кератоз, червоний плоский лишай, алопеція.

3) Кріотерапія використовується для боротьби з важковиліковні захворюваннями, такими як ревматоїдний артрит, радикуліт, колагенози, опіки, при фіксованих осередках еритематозу ( червоного вовчака ) .

б) макіяж;

в) масаж - сукупність прийомів механічної і рефлекторної дії на тканини і органи у вигляді розтирання, тиску, вібрації, проведених безпосередньо на поверхні тіла людини як руками, так і спеціальними апаратами через повітряну, водну або інше середовище з метою досягнення лікувального чи іншого ефекту;

г) послуги з догляду за обличчям та тілом;

д) штучна засмага (це може бути як класичний солярій, так і більш швидкий спосіб фарбування тіла спеціальною фарбою імітує подібних ефект);

е) різноманітні види манікюру та педикюру ;

ж) епіляція;

з) перукарські послуги.

1.3 Класифікація та ліцензування послуг салонів краси

Послуги, які надаються салонами краси можна класифікувати на дві групи:

- естетичні;

- медичні.

Згідно Державним санітарно-епідеміологічні правилам і нормативам, ліцензія не потрібно, якщо салон надає послуги гігієнічного, декоративного та естетичного характеру, такі як:

- стрижка, укладання, фарбування, хімічна завивка і інші послуги з догляду за волоссям;

- забарвлення брів, вій, макіяж, маски, гігієнічна чистка обличчя і інші косметичні процедури;

- масаж обличчя і шиї;

- манікюр, педикюр.

Таким чином, щоб надавати естетичні послуги, отримувати медичну ліцензію не потрібно. Але надавати медичні послуги без спеціальної ліцензії не можна. Це встановлено статтею 17 Федеральний закон від 8 серпня 2001 р. N 128-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності".

Перелік видів медичної діяльності, що підлягають ліцензуванню, затверджений наказом МОЗ України від 29 квітня 1998 р. N 142. У цьому переліку є медичний масаж. Спробуємо розібратися, який масаж є медичним, а який - таким не виявляється, і не вимагає наявність в салону медичної ліцензії.

Основна мета медичного масажу - зцілення і відновлення організму. Медичний масаж, зроблений умілими руками, справді, здатний творити дива, не випадково вік цього методу лікування обчислюється сторіччями. Будь-який, в тому числі, і медичний масаж може бути спільним - коли лікар масажує все тіло, або локальним - в залежності від вашого захворювання.

Методи масажу - різні, але найчастіше - ручний та апаратний. Зазвичай лікар-масажист поєднує ці методи - при ручному він може відчувати, що відбувається з тілом, як змінюється тканину, а використання апаратів дає такий ефект, який не виходить при ручному масажуванні.

Медичний масаж повинен виконувати лікар, або ж ви можете робити самомасаж під керівництвом лікаря.

Необхідне обладнання та інструменти для медичного масажу:

- спеціальна кушетка або стіл;

- набір масажних приладів - від механічних масажерів до апарату для електромануального масажу і інших масажних пристроїв;

- шафа, де зберігаються чисті простирадла і рушники, масло, крем, тальк;

- годинник - пісочні або процедурні;

- секундомір;

- аптечка для надання першої допомоги.

Все це - найнеобхідніші речі, без яких масаж неможливий. І, тим не менш, основним інструментом лікаря-масажиста є його руки. Медичний масаж є лікувальним, а значить, потрібно чітко знати, як саме і як довго потрібно масажувати, і що повинен робити пацієнт після процедури.

Спектр застосування вельми широкий, масаж застосовується при лікуванні:

- захворювань спини;

- стенокардії;

- гіпертонічної хвороби;

- деяких захворюваннях серця;

- гастриті;

- при болях невідомого походження, ударах і розтягненнях.

Методика для кожного захворювання своя, до того ж завжди потрібно враховувати стадію і період захворювання. Саме тому масажист повинен знати анатомію і фізіологію людини, причини захворювань, повинен вміти визначати ефективність лікування.

Як і будь-який метод або ліки, він має ряд протипоказань. Серед них - такі, як:

- захворювання крові;

- аневризма аорти;

- пухлини;

- простудні захворювання;

- висока температура або гострі запалення кровоносних судин;

- тромбози.

Перелік протипоказань досить великий, але не варто боятися цього: багато хто з них, як, наприклад, ГРЗ, відносяться до «тимчасовим» станам організму, і після лікування ви цілком можете пройти курс медичного масажу.

Таким чином, масаж, який проводиться за призначенням лікаря, для лікування або супроводжуючий його, є медичним. І частіше за все ціна на нього встановлюється в залежності від часу.

Наприклад, якщо в салоні краси в прайсі значиться така послуга, як масаж з елементами мануальної терапії - перевіряючи зажадають ліцензію, і матимуть рацію.

Ще одним критерієм при визначенні медичної/немедичної послуги є порушення цілісності шкірного покриву.

Здавалося б, до цієї процедури відносимо пірсинги, татуювання, всі ін'єкції, хімічні пілінги. Проте, якщо з останніми двома пунктами все ясно, то з пірсингом і тату не зовсім. У тій же Європі працюють фахівці не медики, але зі знаннями надання першої медичної допомоги. Однак в Україні, медико - санітарна служба однозначно трактує і тату і пірсинг - як послугу, яку потрібно надавати з отриманням медичної ліцензією. Як мінімум потрібно мед освіта для майстра з перманентного макіяжу, тату і пірсингу. [3]

1.4 Огляд аналогів існуючого програмного забезпечення

база інтерфейс програмний забезпечення

Програма «X3SOFT: салон краси» - ефективна, зручна, проста в освоєнні комп'ютерна програма для автоматизації салонів краси, перукарень, SPA-салонів, соляріїв і косметологічних клінік.

Обрана, для ознайомлення, програма, перш за все, буде цікава власникам і керівникам косметичних салонів, сучасних перукарень, іміджевих студій, SPA-центрів.

Програма надає величезний вибір утиліт, що дозволяють автоматизувати роботу салону краси:

а) робота з клієнтами салону краси дозволяє:

1) ведення баз даних клієнтів (рис. 1.1)

2) журнал запису - попередній запис на послуги.

3) робота з персональними пластісковимі картами клієнтів.

4) ведення абонементів клієнтів як на солярій так і на довільні послуги.

5) облік сертифікатів.

6) робота з накопичувальними знижками (звичайні та депозитні).

7) робота з корпоративними клієнтами.

8) історія візитів по кожному клієнту.

9) робота з акціями та відстеження їх ефективності.

10) відстеження виконання та оплати послуг.

11) облік депозитів клієнтів.

12) облік боргів клієнтів.

13) робота як за готівковим так і безготівковим розрахунком.

14) нагадування про дні народження клієнтів.

15) відстеження нових і втрачених клієнтів.

16) визначення клієнтів, що отримали найбільший прибуток.

17) звіти по клієнтам.

18) звіт про скасованим замовленнями.

19) автоматичні і разові sms-розсилки.

20) автоматичні і разові email-розсилки.

21) управління акціями (бонусні, знижки на певний час, послугу, групи послуг і т.д.).

22) зручний швидкий пошук вільного часу у майстра на тривалий термін.

23) розбиття клієнтів по групах.

24) генерація та друк договору на надання косметологічних послуг

Програма дозволяє створити список разових sms - повідомлень, наприклад (повідомлення про акцію, привітання з 8 - березня) і при кліці адміністратора «розіслати » - воно відправляється всім клієнтам, телефони яких э в БД салону. Так само можлива повністю автоматична розсилка, наприклад поздоровлення з днем народження - коли настає день народження клієнта, програма сама генерує текст ( наприклад : Шановна «Ім'я клієнта» наш салон «Ім'я салону » вітає Вас з днем народження. Бажаємо удачі, любові і щастя. З любов'ю, «Ім'я салону » ), після чого програма автоматично відправить дане повідомлення клієнту.

Рисунок 1.1 - База даних клієнтів [4]

б) управління персоналом салону краси:

1) ведення бази даних по співробітникам;

2) формування графіка роботи майстрів (рис. 1.2) та облік робочого часу;

3) Персональний акаунт співробітника;

4) розклад послуг з фахівцям;

5) нарахування заробітної плати за різними схемами (відсотки, оклад, оренда);

6) звіти за розрахунками заробітної плати;

7) звіти по роботі фахівців;

8) установка різних місячних планів для адміністраторів і майстрів;

9) нагадування про дні народження майстрів;

10) журнал всіх дій співробітників в програмі;

11) можливість призначення завдань для адміністраторів і майстрів;

12) можливість друку розкладу на день для кожного майстра.

Рисунок 1.2 - Формування графіка робіт співробітників [4]

в) складський облік в салоні краси:

1) ведення довідників товарів і послуг, розрахунків з постачальниками;

2) можливість ведення декількох складів;

3) переміщення товарів між складами;

4) списання товарів зі складу;

5) видача матеріалів в роботу майстрам;

6) звіт по проданим товарам, по руху товарів, по прибутковості та витратам;

7) друк цінників на товар та ревізія;

8) робота з товарами на реалізацію;

9) підключення сканера штрих - коді;.

10) генерація прайс - листа;

11) продаж зі складу та повернення товару;

12) друк бухгалтерських документів: товарний чек, прибутковий касовий ордер, акт виконаних робіт, товарна накладна;

13) експорт даних про матеріали в 1с: бухгалтерія 8.1;

14) система нагадувань про що закінчуються товарах на складі.

Рисунок 1.3 - Склад [4]

г) каса та фінанси:

1) ведення каси салону краси;

2) можливість розрахунків по депозиту;

3) облік операцій приходу / витрати коштів;

4) зведений звіт по касових операціях;

5) добовий та загальний фінансовий звіт;

6) звіт по руху грошових коштів;

7) звіт за видатками;

8) генерація порівняльного графіка розподілу прибутку салону у часі: за місяць, за рік і т.д.;

9) звіт за взаєморозрахунки з постачальниками;

10) експорт даних про зарплату співробітників, завершених замовленнях, клієнтах, услугах в 1с: бухгалтерія 8.1

Рисунок 1.4 - Каса [4]

ПЗ додатково надає послуги для аналізу роботи магазину, а також відвідування клієнтів салону краси. А послуга "Звіт ефективності реклами" - дозволить зрозуміти чи правильно підібрана маркетингова компанія салону.

1.5 Опис середовища розробки баз даних Microsoft Access

Існує кілька різновидів систем управління базами даних (СУБД), одні орієнтовані на програмістів, інші - на звичайних користувачів.

Пакети першого типу - це фактично системи програмування , що розташовують своїм типовим мовою, в середовищі якого програмісти створюють утиліти обробки баз даних. Після, дані програми використовуються кінцевими користувачами.

Microsoft Access відноситься до СУБД, орієнтованим на рядових споживачів. Вона дозволяє, не вдаючись до програмування, з легкістю виконувати основні операції з БД: створення, редагування та обробка даних.

Середа Access розташовує характерним для додатків Windows інтерфейсом, що складається з таких компонентів: титульної рядки, головного меню, панелі інструментів, поля для роботи і рядка стану.

СУБД працює з даними, які можна вибудувати в ієрархічну послідовність. Верхній рівень ієрархії містить основні об'єкти Access :

- таблиці - головний тип об'єкта , оскільки всі інші варіації об'єктів - це похідні від таблиці. Основні складові таблиці - поля і записи, вони визначають властивості елементів таблиці;

- форми - допоміжні об'єкти, від використання яких можна відмовитися. Вони формуються, щоб створити додаткові зручності користувачу в плані перегляду, введення і редагування даних;

- запити - результати звернення користувача до БД з метою пошуку даних, видалення, додавання та оновлення записів. Результати пошуку (вибірки) подаються в табличному вигляді;

- звіти - документи, призначені для виводу на друк, сформовані на інформації , яка міститься в таблицях і запитах;

- Схема - опис архітектури зв'язків багато-табличних БД;

- Макроси і модулі - об'єкти підвищеної складності, при повсякденному роботі можуть не використовуватися.

Серед особливостей Access варто відзначити наявність VBA - вбудованої мови програмування, за допомогою якого додаток може доповнюватися підпрограмами користувачів. Тим самим істотно розширюються можливості початкового варіанту утиліти, забезпечується зручність роботи.

1.6 Опис середовища програмування Borland Delphi

Інтегроване середовище розробки Delphi - це середовище, в якій є все необхідне для проектування, запуску і тестування створюваних додатків. Більшість версій Delphi випускається в декількох варіантах:

а) стандартна;

б) професійна версія;

в) розробка баз даних предметних областей.

Ці варіанти розрізняються, в основному різним рівнем доступу до систем управління базами даних. Останні два варіанти є найбільш потужними в цьому відношенні. Бібліотеки компонентів в різних варіантах практично однакові.

Розглянемо короткий перелік компонентів, запропонованих мовою програмування:

- верхній частині вікна середовища відображається смуга головного меню. Призначення кожного пункту меню можна уточнити в довідковій системі Delphi. Для отримання довідки слід вибрати цікавий пункт меню і натиснути клавішу F 1. Вибір команди меню виконується будь-яким із стандартних способів: F 10, Alt + гаряча клавіша або клацанням миші на потрібному пункті меню. В табл. 1.2 можна оглянути опис деяких пунктів меню мови програмування.

Таблиця 1.2 - Призначення команд меню [5]

Розділ меню

Призначення

Меню File (Файл)

Розділи меню дозволяють створювати новий проект, нову форму, відкрити раніше створений проект або форму, зберегти проекти або форму у файлах з заданими іменами.

Меню Edit (Правка)

Розділи цього меню дозволяють виконувати звичайні для додатків Windows операції з буфером обміну, а також дають можливість вирівнювати групи розміщених на формі компонентів за розмірами і розташуванням.

Меню Search (Пошук)

Розділи цього меню дозволяють здійснювати пошук фрагментів тексту, помилок, об'єктів, модулів, змінних і символів у редакторі коду.

Меню View (Вид)

Розділи цього меню дозволяють вивести на екран або приховати різні елементи середовища проектування і відкрити вікна, пов'язані з інтегрованим відгадчиком.

Меню Project (Проект)

Розділи меню дозволяють додавати і видаляти з проекту форми, задавати опції проекту, компілювати проект без його виконання, дати інформацію про розміри програми.

Меню Run (Виконати)

Надає можливість виконувати проект у нормальному або отладочном режимах, по кроках, зупиняючись у вказаних точках, переглядаючи значення змінних і т.д.

Меню Component (Компонент)

Містить меню, що розкривається, яке дозволяє працювати з компонентами: створювати нові компоненти, змінювати палітру компонентів і т.п.

Меню Database (База даних)

Розділ меню дозволяє використовувати інструментарій для роботи з базами даних.

Меню Tools (Сервіс)

Включає ряд розділів, що дозволяють виконувати різні допоміжні програми: редактор зображень, програми, конфігурують бази даних і мережі і т.п.

Меню Windows (Вікно)

Містить список відкритих вікон середовища та надає можливість переходу з одного вікна в інше.

Меню Help (Допомога)

Містить розділи, що допомагають працювати з довідковою системою середовища програмування Delphi.

- нижче смуги головного меню розташовані дві інструментальні панелі. Ліва панель (що складається, в свою чергу, із трьох панелей) містить два ряди кнопок, які дублюють деякі найбільш часто використовувані команди меню (відкрити, зберегти, зберегти все і т.д.). Права панель містить панель бібліотеки візуальних компонентів (або палітра). Палітра компонентів містить ряд сторінок, закладки яких видно в її верхній частині. Сторінки згруповані у відповідності з їх змістом і призначенням. Оскільки число надаваних компонентів зростає від версії до версії, то зупинимося на основних. В табл. 1.3 можна оглянути опис деяких загальних палітр компонентів мови програмування.

Таблиця 1.3 - Палітри компонентів [5]

Палітра компонентів

Призначення

Палітра компонентів Standard (Стандартна)

Більшість компонентів на цій сторінці є аналогами екранних елементів операційної системи Windows: меню, кнопки, смуги прокручування, панелі і т.п. Імена компонентів можна дізнатися з підказки. Призначення компонентів можна уточнити, використовуючи систему контекстної довідки Delphi.

Палітра компонентів Additional (Додаткова)

Містить більш розвинуті компоненти: а) відтворення звуку, музики і відео, б) відображення графічної інформації.

Палітра компонентів System (Системна)

Надає можливість об'єднувати окремі елементи, такі як списки каталогів і файлів, а також генерувати події через певні проміжки часу.

Палітра компонентів Win32

Містить компоненти, що дозволяють створеним програмам використовувати інтерфейс Windows.

Палітра компонентів Dialogs (Діалогова)

Містить стандартні діалогові вікна для операцій над файлами, пошуку та заміни тексту, вибір шрифтів, квітів і т.д.

Палітра компонентів Data Access, Data Controls (Сервіс баз даних)

Використовує механізм баз даних для організації доступу до файлів баз даних різних форматів.

Палітра компонентів QReport (Звіти)

Надає компоненти для візуального проектування звітів баз даних.

Палітра компонентів Servers (Сервіс)

Надає компоненти - спадкоємці для доступу до всіх серверним об'єктах Microsoft Office.

Палітра компонентів Samples (Приклади)

Містить компоненти-приклади, які можна додавати у власні програми.

Палітра компонентів Internet

Надає компоненти для розробки додатків, що дозволяють створювати HTML файли безпосередньо з файлів баз даних та інших типів, що взаємодіють з іншими додатками для Інтернету.

- правіше смуги головного меню розташовується ще одна невелика інструментальна панель, що містить список, що розкривається і дві кнопки. Ця панель служить для збереження і вибору різних конфігурацій вікна середовища, які можна створювати і запам'ятовувати;

- під палітрою компонентів розташовується вікно форми з розміщеними на ній компонентами. Форма є основою майже всіх додатків Delphi. Форму можна розуміти як типове вікно Windows. Вона має ті ж властивості, що й інші вікна. Під час проектування форма покрита сіткою з точок. У вузлах цієї сітки розміщуються ті компоненти, які поміщені на форму. Під час виконання програми ця сітка не видна;

- в основному полі вікна зліва знаходиться вікно Інспектора об'єктів, за допомогою якого надалі можна задавати властивості компонентів і обробники подій. Інспектор об'єктів складається з двох сторінок, кожну з яких можна використовувати для визначення поведінки активного компонента. Перша сторінка - це Властивості, друга - Події;

Таблиця 1.4 - Основні властивості компонентів [5]

Властивість

Призначення

Caption (напис)

Назва компонента

Color

Колір поверхні компонента

Font Color

Колір шрифту

Font Height

Висота шрифту

Font Name

Ім'я шрифту

Font Size

Розмір шрифту

Style fsBold

Стиль напису на компоненті - Жирний

Style fsItalic

Стиль напису на компоненті - курсив

Style fsUnderline

Стиль напису на компоненті - підкреслення

Style fsStrikeOut

Стиль напису на компоненті - закреслення

- одним з найбільш важливих елементів середовища Delphi є вікно Редактора коду. Воно розташовується нижче вікна форми, зазвичай при першому погляді на екран невидимо, тому що його розмір дорівнює розміру форми і вікно

Редактора коду практично повністю перекривається вікном форми. Редактор коду є повноцінним програмним редактором. У заголовку вікна редактора коду відображається ім'я поточного файлу, з текстом якого проводиться робота (стандартне ім'я - Main. Pas). У нижній частині вікна редактора кодів розташовується рядок стану. У самій лівій її позиції відображається позиція курсору: номер рядка та колонки;

- вище вікна Інспектора об'єктів розташоване вікно Дерево об'єктів, яке відображає структуру компонентів додатка з точки зору їх належності один до одного.

Завдяки системі візуального об'єктно-орієнтованого проектування Delphi можливо:

а) створювати закінчені додатки для Windows самої різної спрямованості;

б) швидко створювати професійно виглядає віконний інтерфейс для будь-яких додатків; інтерфейс задовольняє всім вимогам Windows і автоматично налаштовується на ту систему, яка встановлена, оскільки використовує функції, процедури та бібліотеки Windows;

в) створювати свої динамічно приєднуються бібліотеки компонентів, форм, функцій, які потім можна використовувати з інших мов програмування;

г) створювати потужні системи роботи з базами даних будь-яких типів;

д) формувати і друкувати складні звіти, які включають таблиці, графіки і т.п.;

е) створювати довідкові системи, як для своїх програм, так і для будь-яких інших;

ж) створювати професійні програми установки для додатків Windows, враховують всю специфіку і всі вимоги операційної системи. [6]

Однією з можливостей Delphi є робота з базами даних.

Залежно від взаємного розташування програми та БД можна виділити:

- локальні БД;

- віддалені БД.

Для виконання операцій з локальними БД розробляються і використовуються так звані локальних додатків , а для визначення операцій з віддаленими БД - клієнт - серверні додатки .

Розташування БД в значній мірі впливає на розробку додатка, обробного містяться в цій базі дані .

Так , розрізняють такі види додатків:

- програми, що використовують локальні бази даннях , називаються однорівневими додаток , оскільки додаток і БД утворюють єдину файлову систему;

- програми, що використовують віддалені бази даннях , поділяють дворівневі і багаторівневі. Дворівневі додатки містять клієнтську і серверну частини;

- багаторівневі додатки крім клієнтської і серверної частин мають додаткові частини. Приміром , в трирівневих додатках є клієнтська частина , сервер додатків і сервер бази даннях .

Одно- і дворівневе програми Delphi можуть здійснювати доступ до локальних і віддалених БД з використанням наступних механізмів:

- BDE ( Borland Database Engine - процесор баз даних фірми Borland ) , що надає розвинений інтерфейс API для взаємодії з БД;

- ADO ( ActiveX Data Objects - об'єкти даних ActiveX ) здійснює доступ до інформації за допомогою OLE DB ( Object Linking and Embedding Data Base - зв'язування і впровадження об'єктів баз даних).

Вкладка ADO містить сім об'єктів: Connection, Recordset, Command, Parameter, Field, Error і Property. Компоненти ADO в палітрі компонентів Delphi являють собою надбудови над базовими об'єктами, експонуючи більшість їх властивостей, методів і подій у звичному для Delphi вигляді;

- dbExpress - забезпечує швидкий доступ до об'єктів баз даних за допомогою набору драйверів ;

- InterBase - реалізує безпосередній доступ до баз даних InterBase .[7]

2. ЕТАПИ ТА ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

2.1 Дослідження системи та її оточення

Система - деяка цілісність яка складається з взаємозалежних частин, кожна з яких вносить свій вклад до характеристики цілого.

Управління - це складний і динамічний процес, що спрямовується і здійснюється людьми для досягнення поставленої мети. Після того як визначена мета, необхідно знайти найбільш ефективні шляхи і засоби їхнього досягнення. Таким чином, виникає необхідність у формуванні арсеналу засобів, що забезпечують досягнення мети управління. [8]

Одним з найважливіших вкладів системного підходу в науку управління, є поява знання про значення зовнішнього оточення, оскільки підкреслювалась необхідність для керівника розглядати свою організацію як цілісність, що складається з взаємооб'єднаних частин, в свою чергу опутаних зв'язками з зовнішнім світом. Ситуаційний підхід дозволив поширити теорію систем за рахунок розробки концепції, згідно з якою найбільш прийнятний в даній ситуації засіб визначається конкретними внутрішніми і зовнішніми факторами, що характеризують організацію і впливають на неї відповідним чином.[9]

Кожна організація розглядається як система:

- складна так як вона складається з багатьох систем (виробнича підсистема, фінансова та кадрова і т.д.);

- відкритою системою, частиною ще більшої системи, що зазнає вплив зовнішніх факторів і змушена пристосовуватися до них.

Виділяють чотири основні характеристики зовнішнього оточення:

а) взаємопов'язаність факторів зовнішнього оточення - це рівень чинності, з якої зміна одного фактору впливає на інші фактори. Також, як зміна будь-якої внутрішньої змінної може відбитися на іншій, зміну одного фактору оточення може зумовлювати зміна інших;

б) складність зовнішнього оточення - кількість факторів, на що організація зобов'язана реагувати, а також рівень варіативності кожного фактору;

в) рухливість оточення - це швидкість, з якої відбуваються зміни в оточенні організації. Оточення організацій змінюється зі зростаючою швидкістю. Хоч ця тенденція і є загальної, є організації, навколо яких зовнішнє оточення особливо рухом;

г) невизначеність зовнішнього оточення - відносна кількість інформації про оточення і певність в її точності. Якщо інформації мало або є сумніви у її точності, оточення стає більш невизначеним, ніж у ситуації, коли є адекватна інформація і є підстави вважати її високонадійної. Оскільки бізнес все більш стає глобальним заняттям, вимагається все більше і більше інформації, але певність в її точності знижується. Залежність від думок іноземних експертів або аналітичних матеріалів, викладених іноземною мовою, посилює невизначеність. Чим невизначеніше зовнішнє оточення, тим складніше приймати ефективні рішення.

Не існує жодної організації, що не мала б зовнішнього оточення і не знаходилася б з ним у стані постійної взаємодії. Успіх компінії залежить не тільки від факторів діючих всередині, але, вирішальним чином, залежить від чинності, зовнішніх по відношенню до організації і діючих у глобальному зовнішньому оточенні факторів.

Будь-яка організація потребує регулярного одержання з зовнішнього оточення вихідних продуктів для забезпечення своєї життєдіяльності. При цьому вона повинна віддавати щось у зовнішнє оточення в якості компенсації за її існування. Підприємництво, що буде закривати очі на очевидні факти впливу оточення, буде створювати розриви між своєю поведінкою і жорсткими вимогами свого оточення. Як тільки рвуться зв'язки із зовнішнім оточенням, організація гине.

З точки зору системного підходу, організація - це механізм перетворення входів в виходи. Яскравим прикладом прямого впливу на вхід організації є постачальники вхідних ресурсів. Враховуючи різноманітність ресурсів, що споживаються організацією, у неї існує ціла мережа постачальників. Очевидно, що загальні характеристики виявляються по-різному і залежать від конкретного постачальника і ресурсу, що поставляється.

Постачальники матеріальних ресурсів (постачання сировиною, матеріалами, запчастинами, готовими виробами, машинами і обладнанням, оргтехнікою, канцтоварами і т. П.).

Якщо фірма має обмежене число постачальників, розташованих в тому же регіоні, то середовище є для неї простим, малорухомим і передбачуваним. Деякі фірми залежать від безперервного потоку комплектуючих, що постачаються значною кількістю постачальників. [10]

Постачальники комунальних послуг (тепло -, водо - і енергопостачання, вивіз сміття і т. і.). Всі організації певного регіону, міста, селища ведуть справи практично з одним постачальником - монополістом. Він визначає умови надання послуг, з якими організації - одержувачі вимушені миритися. В даному випадку маємо приклад взаємозалежності зовнішніх змінних.

Першою проблемою при розгляді організації як відкритої системи є визначення зовнішнього середовища. Облік зовнішнього оточення необхідно обмежити тільки тими аспектами, від яких вирішальним чином залежить успіх організації. Багато дослідників вказували, що оточення сучасних організацій змінюється з наростаючою швидкістю. Однак при тому, що ця тенденція є загальною, є організації, навколо яких зовнішнє середовище особливо рухлива. Так при дослідженні системи оточення косметичного салону, розробили схему, показану на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 - Зовнішнє оточення косметичного салону

Як видно на рис.2.1 фактор «постачальник» грає величезну роль для фірми, адже організація косметичних послуг має бути недорогою і якісною. Чим якісніше обладнання, косметичні засоби та швидкість постачання заказу,тим більш конкуренто спроможним буде КС.

Від вкладених фінансів організаторів підприємства залежить рівень спроможності придбання якісних послуг для КС та якісного обладнання, прийому на роботу достатньо кваліфікованих фахівців.

Фактори внутрішнього оточення організації і не надають такого впливу на її операції, як група попередніх факторів. Разом з тим середовище такого непрямого впливу звичайно складніша, ніж середовище прямого впливу зовнішніх факторів. Тому при її дослідженні зазвичай спираються, перш за все, на прогнози.

На рис.2.2 зображена модель внутрішнього оточення КС. На моделі представлені постачальники та посади майстрів салону. Модель допоможе докладніше розібрати які саме послуги необхідно організувати, яких майстрів,консультантів та персонал варто наймати.

Рисунок 2.2 - Внутрішнє оточення косметичного салону

Інформація про внутрішнє середовище організації необхідна менеджеру, щоб визначити внутрішні можливості, потенціал, на які організація може розраховувати в конкурентній боротьбі для досягнення поставлених цілей. Аналіз внутрішнього середовища дозволяє також краще усвідомити цілі та завдання організації. Важливо те, що крім виробництва продукції, надання послуг організація забезпечує можливість існування своїм працівникам, створює певні соціальні умови для їх життєдіяльності.

Так як будівля косметичного салону - це місце масового скупчення людей та обладнання необхідно передбачити наявність системи пожежної та охоронної безпеки. Саме така система зображена на рис. 2.3.

В будівлі установлена центральна система управління (ЦСУ), на яку надходять сигнали з датчиків диму, дверних датчиків та комп'ютеру служби охорони.

Рисунок 2.3 - Система пожежної та охоронної безпеки будівлі КС

Датчики диму дозволяють локалізувати та усунути вогнище спалаху, звичайно, якщо його масштаби не дуже великі. Також після того, як сигнал про небезпеку надходить до ЦСУ, спрацьовує автоматичне попередження персоналу та відвідувачів, саме це дозволить своєчасно вивести людей із будівлі.

2.2 Сформулювати постановку завдання

Темою дипломної роботи є програмне забезпечення для косметичного салону.

Об`єкт дослідження косметичний салон

Мета дослідження - розробка програмного забезпечення для косметичного салону.

ПЗ для косметичного салону розробляється у допомогу працівникам та керуючим особам. Оскільки користувач може не мати достатніх навиків роботи з такими програмними засобами, тому інтерфейс ПЗ повинен мати зручну та зрозумілу навігацію для користувача, щоб прискорити його час у роботі з інформацією, та скоротити час навчання.

Сформулюємо постановку завдання:

- за допомогою Microsoft Access розробити базу даних, для запису клієнтів салону;

- за допомогою Microsoft Access розробити базу даних, для запису персоналу салону;

- розробити програмне забезпечення для автоматизації КС;

- для комфортної роботи передбачити ряд додаткових функцій: функції редагування списків клієнтів, персоналу та плану зустрічей,

- відповідно до запиту пошук у БД, модифікація або видалення даних у БД (пошук - для будь-якого клієнта, а все інше - для того, хто має відповідні права);

- відображення результатів роботи.

Інтерфейс програми має буди функціональним і простий, завдяки цим якостям буде можливе удосконалення і прискорення роботи в салоні краси.

У процесі роботи створюється база даних, для чого використається реляційна модель БД. Вона містить набір плоских таблиць, зв`язаних по ключових полях. Всі таблиці представляються як єдине ціле (замість ключів з однієї таблиці відразу відображається інформація з інформаційних полів інших таблиць).

Функції, які виконує ПЗ:

- ознайомлення,редагування, додавання інформації до БД співробітників;

- ознайомлення,редагування, додавання інформації до БД клієнтів;

- ведення розкладу роботи фахівців;

2.3 Обґрунтувати етапи розробки проекту

Стадії розробки програмного забезпечення використовуються для позначення ступеня готовності програмного продукту. Також стадію розробки може відображати кількість реалізованих функцій, запланованих для певної версії програми. Стадії або можуть бути офіційно оголошені і регламентуються розробниками, або іноді цей термін використовується неофіційно для опису стану продукту.

Процес розробки проекту автоматизації косметичного салону було розділено на7 етапів (рис.2.4):

а) сбір та аналіз інформації - один із головних етапів розробки проекту, тому що, без детального та ретельного вивчення сфери роботи не буде можливості швидко і якісно визначити вимоги та функції ПЗ;

б) визначення вимог - на цьому етапи формулюємо що саме повинний робити програмний продукт;

в) розробка моделей, огляд структури та архітектури ПЗ;

г) опис функцій - виділяють основні функціональні вимоги, що визначають функції, які будуть виконуватися розроблюваним ПО, і експлуатаційні вимоги, що визначають особливості його роботи.;

д) планування інтерфейсу програми - ця та частина програми, яка знаходиться у всіх на виду. Основною метою даного етапу є створення зручного, продуманого інтерфейсу взаємодіючи з яким кінцевий користувач буде відчувати себе комфортно;

е) розробка та часткове наповнення БД;

ж) проектування ПЗ - проектування програмного забезпечення менеджера косметичного салону. На цьому етапі також проводитьсь з'єднання бази даних з ПЗ та забезпечення доступу до інформації;

з) розробка можливостей редагування записів БД через ПЗ;

и) тестування та кодування програмних модулів - перевірка поведінки системи на відповідність до специфікації, пошук дефектів;

к) зборка та тестування готового ПЗ ;

л) експлуатація.

Рисунок 2.4 - Графічне зображення етапів створення проекту

Після настання останнього етапу проектування, життя проекту не закінчується, тому що, ПЗ можна вдосконалювати, додаванням нових функцій та інтерфейсів.

2.4 Обґрунтувати вимоги до апаратного і програмного забезпечення, до користувача

Призначення продукту - автоматизація роботи косметичного салону.

ПЗ надає спектр послуг, пов'язаних із зберіганням інформації про відвідувачів та персоналу салону, спрощує пошук інформації та надання послуг. Простота управління і гнучкість програми дозволяє використовувати її з самого моменту впровадження.

а) вимоги до апаратного забезпечення:

1) операційна система: Windows 2000, xp, vista, 7;

2) вимоги до RAM: 100 Mb;

3) вільне місце на жорсткому диску: 200Mb (server side);

б) вимоги до програмного забезпечення:

Розроблене програмне забезпечення виконує функцію автоматизації косметичного салону. Для створення більш ефективної та прискореної роботи персоналу:

1) ведення бази даних клієнтів - редагування, копіювання, додавання нового запису, видалення старої;

2) ведення бази даних співробітників - редагування, копіювання, додавання нового запису, видалення старого запису;

3) журнал послуг салону;

4) вхід / вихід за логіном і паролем.

в) вимоги до користувача програмним забезпеченням:

ПЗ повинно бути простим в експлуатації як для пересічного користувача, так і для досвідченого оператора.

Досвідченому оператору повинні бути знайомі всі системні функції після двох годин навчання роботі з даною системою. Після такого навчання середнє число помилок оператора не повинно перевищувати двох, за робочий день.

2.5 Обґрунтувати структурну модель та архітектуру системи

Під структурної будемо розуміти модель, що включає в себе упорядкований за певним принципом набір процесів (груп процесів) із зазначенням основних зв'язків між ними.

Основне призначення структурної моделі - показати, як влаштований бізнес організації, розкрити інформацію про основні групи процесів та їх взаємозв'язках. Структурна модельне показує послідовність виконання процесів у часі.

Структурні моделі можна використовувати локально (не в системі процесів організації) для схематичного опису складу процесів, декомпозовано на наступний рівень.

Рисунок 2.5 - Структурна модель програмного забезпечення

З зображення, наведеного на рис.2.5 видно, що ПЗ для косметичного салону буде містити три таблиці БД - клієнт, співробітник та послуги салону. До кожної таблиці підключимо функції редагування строк, сортування та фільтрацію записів.


Подобные документы

 • Розробка компонентів програмного забезпечення системи збору даних про хід технологічного процесу. Опис програмного забезпечення: сервера, що приймає дані про хід технологічного процесу, КОМ для його імітування, робочої станції для відображення даних.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 20.11.2010

 • Аналіз предметної області, опис проекту бази даних, моделей майбутнього програмного забезпечення гри для персонального комп'ютера "Міста". Функціональні можливості програмного забезпечення, які необхідно реалізувати. Інтерфейс програмного забезпечення.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 02.06.2016

 • Аналіз формування податкової звітності. Розробка проекту інтерфейсу, інформаційної, статичної та динамічної моделей програмного забезпечення. Розрахунок економічної ефективності впровадження програмного забезпечення формування податкової звітності.

  дипломная работа [3,5 M], добавлен 26.04.2012

 • Аналіз системи збору первинної інформації та розробка структури керуючої ЕОМ АСУ ТП. Розробка апаратного забезпечення інформаційних каналів, структури програмного забезпечення. Алгоритми системного програмного забезпечення. Опис програмних модулів.

  дипломная работа [1,9 M], добавлен 19.08.2012

 • Аналіз технічного забезпечення, вибір інструментального програмного забезпечення та середовища розробки програм. Створення класів для реалізації необхідних функцій для роботи програмного засобу. Розробка інтерфейсу для користувача та лістинг програми.

  курсовая работа [343,9 K], добавлен 24.08.2012

 • Аналіз задач, які вирішуються з використанням інформаційної системи. Вибір серверного вирішення, клієнтської частини, мережного вирішення, системного програмного забезпечення. Розробка підсистеми діагностики, керування, забезпечення безпеки даних.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 22.04.2011

 • Системний аналіз бази даних за вхідною та вихідною документацією, визначення сутностей, атрибутів, зв’язків. Створення логічної моделі бази даних із застосуванням нормалізації, алгоритм її роботи. Розробка програмного забезпечення та інтерфейсу СУБД.

  курсовая работа [946,8 K], добавлен 02.07.2015

 • Проектування та реалізація бази даних на фізичному рівні. Формування сутності з їх атрибутами. Вибір засобів розробки даного програмного забезпечення. Створення інтерфейсу для роботи з базою даних. Інструкція користувача, головне функціональне вікно.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 26.09.2013

 • Проектування бази даних для КП "ВодГео" - комунального підприємства у сфері водопостачання та водовідведення в м. Сміла. Предметна область, вимоги до продукту. Розробка інтерфейсу програми. Вибір архітектури та сервера бази даних, її логічна структура.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 14.07.2015

 • Проблеми розробки компонентного програмного забезпечення автоматизованих систем управління. Сучасні компонентні технології обробки інформації. Аналіз вибраного середовища проектування програмного забезпечення: мова програмування PHP та Apache HTTP-сервер.

  дипломная работа [2,8 M], добавлен 11.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.