Розробка програмного забезпечення формування податкових звітів

Аналіз формування податкової звітності. Розробка проекту інтерфейсу, інформаційної, статичної та динамічної моделей програмного забезпечення. Розрахунок економічної ефективності впровадження програмного забезпечення формування податкової звітності.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.04.2012
Размер файла 3,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анотація

Дана дипломна робота присвячена розробці програмного забезпечення формування податкових звітів, яке призначене для роботи з затвердженими форматами (стандартами) податкових документів в електронному вигляді та надає можливість швидкого формування цих документів.

Робота містить стадії та етапи розробки програмного забезпечення, розділи з економіки, охорони праці, охорони навколишнього середовища, цивільної оборони, а також технічне завдання на розробку програмного забезпечення, опис програми, текст програми, програму та методику випробувань, інструкцію користувача.

Для розробки ПЗ була обрана об'єктно орієнтована методологія з використанням UML та CASE засобу Rational Rose. Програмне забезпечення реалізоване мовою програмування Java (Netbeans 7.0).

Дипломна робота виконана на 272 аркушах формату А4, містить 57 рисунків, 34 таблиці, 6 додатків та список використаних джерел з 30 найменувань.

Робота викладена українською мовою.

Аннотация

Данная дипломная работа посвящена разработке программного обеспечения формирования налоговых отчетов, которое предназначено для работы с утвержденными форматами (стандартами) налоговых документов в электронном виде и предоставляет возможность быстрого формирования этих документов.

Работа содержит стадии и этапы разработки программного обеспечения, разделы по экономике, охране труда, охране окружающей среды, гражданской обороне, а также техническое задание на разработку программного обеспечения, описание программы, текст программы, программу и методику испытаний, инструкцию пользователя.

Для разработки ПО была выбрана объектно ориентированная методология с использованием UML и CASE средства Rational Rose. Программное обеспечение реализовано языком программирования Java (Netbeans 7.0).

Дипломная работа выполнена на 272 листах формата А4, содержит 57 рисунков, 34 таблиц, 6 приложений и список использованных источников с 30 наименований.

Работа изложена украинским языком.

Annotation

The given degree work is devoted to software development of forming of tax reports, which provides work with the ratified formats (by standards) of tax documents in an electronic kind and gives possibility of the rapid forming of these documents. Work contains stages and design times of software, sections from an economy, labour protection, guard of environment, civil defensive, and also requirement specification for software development, description of the program, program text, program and method of tests, instruction of user.

For development there is software select objective oriented methodology with the use of the UML and CASE mean Rational Rose. Software was realized by a programming language Java (Netbeans 7.0).

Degree work is executed on 272 pages of format A4, contains 57 drawings, 34 tables, 6 appendices and list of the used references with 30 names.

Work is executed by ukrainian language.

Зміст

Вступ

1. Аналіз формування податкової звітності та постановка задачі

1.1 Опис та аналіз формування податкової звітності

1.2 Постановка задачі на розробку програмного забезпечення формування податкової звітності

2. Проект програмного забезпечення формування податкової звітності

2.1 Ескізний проект

2.1.1 Розробка діаграми варіантів використання програмного забезпечення формування податкової звітності

2.1.2 Розробка діаграми діяльності програмного забезпечення формування податкової звітності

2.1.3 Розробка діаграми станів програмного забезпечення формування податкової звітності

2.1.4 Розробка інформаційної моделі програмного забезпечення формування податкової звітності

2.1.5 Розробка проекту інтерфейсу користувача програмного забезпечення формування податкової звітності

2.2 Технічний проект

2.2.1 Розробка статичної моделі програмного забезпечення формування податкової звітності

2.2.2 Розробка динамічної моделі програмного забезпечення формування податкової звітності

2.2.3 Розробка логічної моделі структури даних програмного забезпечення формування податкової звітності

2.3 Робочий проект

2.3.1 Розробка діаграми компонентів програмного забезпечення формування податкової звітності

2.3.2 Реалізація основних класів программного забезпечення формування податкової звітності

2.3.3 Тестування програмного забезпечення формування податкової звітності

3. Результати розробки

4. Розрахунок економічної ефективності впровадження ПЗ формування податкової звітності

4.1 Вступна частина

4.2 Розрахунок витрат на створення й експлуатацію ПЗ формування податкової звітності

4.3 Розрахунок економічної ефективності

4.4 Розрахунок строку окупності ПЗ формування податкової звітності

4.5 Висновки

5. Дослідження та оцінкапожежної обстановки на підприємстві ТОВ «МиколаївКнига»

5.1 Вступна частина

5.2 Оцінка пожежної обстановки на підприємстві ТОВ «МиколаївКнига»

5.3 Висновки

6. Охорона праці

6.1 Вступна частина

6.2 Аналіз шкідливих та небезпечних факторів у відділі платників податку

6.3 Розрахунок системи штучного освітлення у відділі платників податку

6.4 Висновки

7. Охорона навколишнього середовища

7.1 Вступна частина

7.2 Забруднення навколишнього середовища підприємством

7.3 Розробка заходів щодо зменшення забруднення

7.4 Висновки

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А - Технічне завдання розробки ПЗ формування податкової звітності

Додаток Б - Затверджені стандарти податкових документів

Додаток В - Код ПЗ формування податкової звітності

Додаток Г - Програма і методика випробувань ПЗ формування податкової звітності

Додаток Д - Опис ПЗ формування податкової звітності

Вступ

Дана дипломна робота присвячена розробці програмного забезпечення формування податкових звітів в електронному вигляді для організацій (підприємств, установ), які сплачують податки.

Написання даної роботи пов'язане з виявленими недоліками існуючого програмного продукту «Податкова звітність», за допомогою якого платники податків формують податкову звітність, а також з наказом Державної податкової адміністрації від 3 травня 2006 року про затвердження форматів (стандартів) електронних податкових документів звітності платників податків, та з іншими вимогами, наказами та розпорядженнями ДПА. Основний недолік існуючого програмного забезпечення, який неодмінно потрібно усунути, - це низька швидкість дії при виконанні операцій.

Метою даної роботи є розробка програмного забезпечення, яке повною мірою відповідатиме та задовольнятиме всім вимогам, наказам та постановам державної податкової адміністрації, в яке повинні ввійти затверджені формати (стандарти) електронних податкових документів, наведених в додатку Б, і яке дозволить вирішити основну проблему існуючого програмного продукту, - низьку швидкость.

Для досягнення поставленої мети необхідно розробити проект програмного забезпечення по формуванню податкової звітності, який буде включати в себе три рівні представлення: ескізний, технічний та робочий проекти, застосовуючи при цьому всі існуючі аспекти для розуміння проекту, а саме: структуру програми, структури даних, потоки даних, керування, стани програми при виконанні. Необхідно провести аналіз та спроектувати яким чином користувач буде взаємодіяти з системою, яким повинен бути інтерфейс та його застосування в різних випадках використання.

1. Аналіз формування податкової звітності та постановка задачі

1.1 Опис та аналіз формування податкової звітності

Реформування економіки України зумовило значні зміни фінансового механізму її регулювання, зокрема податкової системи. Ця система стала однією з найважливіших у фінансових відносинах між державою і суб'єктами господарювання. До того ж вона є різнопланового і впливає практично на всі аспекти діяльності підприємств. Діюча податкова система постійно удосконалюється, що свідчить про намагання запровадити ефективно діючі відносини між державою і підприємствами, які поряд із формуванням бюджету, забезпечували б стимулювання і розвиток виробництва. З цією метою у законодавчому порядку визначено багатоваріантну систему оподаткування, яка включає прямі та непрямі податки, податкові платежі, для визначення яких застосовуються специфічні бази та механізми обчислення, які покриваються з різних джерел: прибутку чи витрат виробництва. Облікове забезпечення звітності про податки і податкові платежі є надзвичайно важливим, якщо до того ж врахувати доволі жорстку систему фінансових санкцій, що застосовують до підприємств, керівників і бухгалтерів при виявленні помилок і викривлень при їх обчисленні.

За прийнятим наказом Державної податкової адміністрації від 3 травня 2006 року були затверджені формати (стандарти) електронних податкових документів звітності платників податків, і це означало те, що кожен працівник, який відповідає за формування податкових звітів, за вимогами даного наказу повинен надавати звіти в нових затверджених електронних форматах (стандартах) податкових документів. Робота платників податків значною мірою була полегшена, оскільки згідно цього наказу був розроблений та випущений програмний продукт («Податкова звітність»), за допомогою якого можна здійснювати формування податкових звітів в електронному вигляді. Але нічого не буває абсолютно досконалим і прогрес все більше і більше крокує вперед. Те, що вважалося 5 років назад зразком, в данний час потребує змін. І вдосконалюються речі за рахунок усунення виявлених в них недоліків. Так і при роботі з існуючим програмним продуктом, призначення якого полегшувати роботу платників податків при формуванні податкових звітів, були виявлені недоліки. Основним недоліком є низька швидкість програмного продукту при виконанні в ньому операцій. Причому, як показала практика, швидкість виконання операцій, або, іншими словами, обробка інформації, залишалася низькою як на менш сучасних одноядерних комп'ютерах, так і на більш сучасних чотирьохядерних комп'ютерах. Виходячи з цього можна зробити висновок про те, що це не провини ПК, а недоліки програмного продукту, - застарілість «прийомів» програмування. Тому при розробці програмного забезпечення формування податкової звітності потрібно врахувати той факт, що існуюча програма по формуванню податкової звітності не перепрограмовувалася заново, а в ній просто відбувалися «надбудови» нових операцій та виходили нові її версії, які повинні були б бути кращими, але окрім надбудованих чи змінених функцій вони нічим не відрізнялись, і швидкість виконання операцій програмного продукту залишалася низькою, та забирала багато часу на їх виконання (версія нова, а проблема низької швидкості при виконанні операцій та ж сама). Беручи до уваги всі ці обставини, обраним шляхом для вирішення проблеми має бути закладання нового «фундаменту», тобто перепрограмування за іншою схемою та логікою, яке можливо стане успішним та виправдає надії, надаючи очікуваний результат.

Тому необхідно розробити таке програмне забезпечення, яке повною мірою відповідатиме та задовольнятиме всім вимогам, наказам та постановам державної податкової інспекції, а отже в якому обов'язково повинні бути впроваджені всі затвердженні електронні стандарти податкових документів, наведених в додатку (див. додаток Б). Також необхідно щоб основна проблема, яка розглядалася в вище викладеному матеріалі була вирішена, і дана розробка могла б задовольнити потреби платників податків при формуванні податкової звітності, забезпечуючи високу швидкість при виконанні операцій.

1.2 Постановка задачі на розробку програмного забезпечення формування податкової звітності

На підставі аналізу податкового обліку, а також враховуючи всі недоліки існуючого програмного продукту було прийнято рішення про розробку нового програмного забезпечення формування податкової звітності.

Вимоги до складу виконуваних функцій розроблюваного ПЗ

- функція, яка надасть змогу працювати з затвердженими форматами податкових документів в електронному вигляді;

- функція авто заповнення електронних документів;

- функція авто підрахунку електронних документів;

- функція, яка дозволе перевіряти структуру сформованих податкових документів;

- функція, яка дозволе працювати з кодами ДПІ, та забезпече пошук необхідних кодів;

- функція, яка передаватиме спільну інформацію з основного документу в додаток, який додається до даного документу;

- функція, яка дозволе зберігати дані контрагентів та передавати їх в відповідні податкові документи;

- функція, яка буде зберігати всі реєстраційні дані по підприємствах та передавати їх в податкові документи;

- функція, яка дозволе роздруковувати документ;

- функція, яка буде надавати правила заповнення документів;

- функція, яка забезпече арифметичний контроль податкових документів, при їх заповненні.

Вимоги до організації вхідних та вихідних даних

Вхідними даними для програмного забезпечення формування податкової звітності повинні бути: тип платника; код ДПІ; код ЕДРПОУ; назва платника; номер свідоцтва ПДВ; індивідуальний податковий номер; вид діяльності; поштовий індекс; поштова адреса; телефон; факс; е-mаіl; ПІБ директора; ПІБ бухгалтера; шлях збереження; шлях друку; індивідуальний податковий номер; назва (прізвище, ім'я, по батькові); місце знаходження; номер телефону; номер свідоцтва ПДВ; ідентифікаційний код; прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; дата прийняття на роботу; дата звільнення.

Також до вхідних даних повинні входити дані наступних податкових документів (з їх полями):

- Реєстру отриманих та виданих ПН;

- Податкова накладна;

- Банківська виписка;

- Рахунок-фактура;

Вихідними даними для програмного забезпечення повинні бути затверджені формати наступних податкових документів (з їх полями):

- Декларація з податку на прибуток підприємства;

- Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації (Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів; Розрахунок амортизаційних відрахувань; Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат; Прибуток від продажу землі; Витрати зі страхування);

- Додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації (Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин; Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що включаються до складу валових витрат; Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища, окремої шахти, свердловини, крім нафтогазової));

- Додаток К2 до рядків 01.3 та 04.7 декларації (Доходи та витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів; Додаткова інформація);

- Додаток К3 до рядка 01.4 декларації (Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами);

- Додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації (Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості);

- Додаток К5 до рядка 10 декларації (Підстави для застосування пільги);

- Додаток Р1 до рядка 04.6 декларації (Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат));

- Додаток Р2 до рядка 04.8 декларації (Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг));

- Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства);

- Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства);

- Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

- Розрахунок акцизного збору;

- Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію);

- Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, до розрахунку акцизного збору;

- Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб;

- Податкова накладна;

- Додаток до податкової накладної;

- Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної;

- Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (ПН) Додаток до податкової накладної;

- Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

- Податковий розрахунок ринкового збору;

- Податковий розрахунок збору з власників собак;

- Податковий розрахунок податку з реклами;

- Податковий розрахунок комунального податку;

- Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту;

- Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

А також, дана розробка ПЗ формування податкової звітності повинна забезпечити наступне:

- Контроль відповідності вхідних даних вимогам до їх формату;

- Обмежені права доступу між робітниками;

- Підтримка діалоговогу режиму в рамках наданих користувачу можливостей.

Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

Для даної розробки ПЗ формування податкової звітності необхідний наступний склад та параметри технічних засобів:

- Процесор: тактова частота 500 MHz або вище

- Оперативна пам'ять: 64 Mb або вище

- Відео: 16Mb або вище

- Дисковий простір: 13 Mb

- Клавіатура, маніпулятор миша

Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Вимоги до інформаційних структур і методів рішення

Інформаційні структури та методи рішення повинні бути сумісні з «1С».

Для нормального функціонування даної програми необхідна операційна система Windows 98/ME/2000/XP/7.

Вимоги до вихідних кодів і мов програмування

Вихідні коди програмних модулів та компонент повинні бути зрозумілими та компактними.

Вимоги до програмних засобів, які використовуються програмою

Системні програмні засоби, які використовуються програмою, повинні бути представлені ліцензійною локалізованою версією операційної системи.

Детальніша інформація стосовно функціонування розроблюваного ПЗ формування податкових звітів наведена в технічному завданні (див. додаток А).

2. Проект програмного забезпечення

2.1 Ескізний проект

2.1.1 Розробка діаграми варіантів використання

Для уточнення функціональності, виявлення схеми функціональної структури, визначення модулів, які входять до її складу, і вивчення динаміки роботи ПЗ в цілому побудуємо діаграму прецедентів, яка відображатиме системні прецеденти (use cases), системне оточення (діючих осіб або акторів - actors) та зв'язки між ними (діаграма прецедентів - use cases diagrams) [1,2,3].

За допомогою моделі прецедентів відобразимо інтерфейс ПЗ з зовнішнім світом, а саме, інформаційні потоки між ПЗ й зовнішніми сутностями, які виникають при виконанні певних функцій ПЗ. При описі потоку подій спробуємо з'ясувати наступні питання:

- Як і коли варіант використання ініціюється та завершується?

- Яким чином активний суб'єкт взаємодіє з системою?

- Які задачі вирішує кожен активний суб'єкт?

- Чи має право суб'єкт отримувати інформацію про певні подій, які виникають в системі?

- Чи задовільняються варіантами використання всі функціональні вимоги, пред'явлені до ПЗ?

Розглянемо більш детально кожний варіант використання, надаючи опис потоків подій.

Специфікація варіанту використання «Перевірка структури документа»

1) Призначення: призначений для перевірки правильності заповнення структури документа.

2) Учасники: активний суб'єкт «Користувач (бухгалтер)».

3) Передумови: перед активізацією даного варіанта використання повинен бути виконаний потік варіанта використання «Завантаження збереженого документа», або «Створення документа», але при потоці створення також повинен бути виконаний потік «Формування (редагування) документа.

4) Стартова точка: ініціалізується активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)».

5) Процедура (сценарій)

Користувач обирає команду «Перевірка структури», система запускає системний процес перевірки. Перевіряє документ, по закінченню процесу надає користувачу результат перевірки для перегляду. Користувач перегадає результат, закриває вікно результату і може повернутись до «Формування (редагування) документа», а також у разі потреби виконати «Збереження документа», «Роздрукування документу».

6) Аварійні умови (при яких умовах настає аварійне): немає.

7) Результат: перевірена структура документа з наданим результатом перевірки.

8) Умови після закінчення використання: немає.

9) Послідуюче: після виклику варіанта використання «Перевірка структури документа» користувач може продовжувати роботу у тому ж напрямі обравши «Формування (редагування) документа», «Збереження документа», «Роздрукування документу», може бути змінена діяльність і використаний будь-який інший варіант використання «Завантаження збереженого документа (перегляд), «Створення документа», «Перегляд довідника ДПІ», «Перегляд довідника контрагентів», «Перегляд довідника працюючих», «Налаштування (реєстрація платника податку (підприємства))», «Правила заповнення документа».

10) Обмеження \ виключення: перевірка структури документа виконується тільки при відкритому документі.

11) Особливості: кожна перевірка документів обов'язково супроводжується результатом перевірки.

12) Відповідні вимоги: немає.

13) Опис: варіант використання ініціюється активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)» і надає можливість перевіряти структуру сформ. докум. з наданням результату перевірки.

Специфікація варіанту використання «Завантаження збереженого документа (перегляд)»

1) Призначення: призначений для завантаження (відкриття) існуючих документів в даній системі формування податкових звітів для роботи з ними.

2) Учасники: активний суб'єкт «Користувач (бухгалтер)».

3) Передумови: не з'ясовано.

4) Стартова точка: ініціалізується активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)».

5) Процедура (сценарій)

Користувач обирає команду «Завантаження документа», - система надає вікно існуючих документів для обрання необхідного. Користувач обирає потрібний документ для відкриття підтверджуючи свій вибір за допомогою спеціальної команди підтвердження. Система відкриває документ. Після того, як документ був відкритий, він може бути відредагований «Формування (редагування) документа», а також може бути виконана перевірка структури завантаженого документа («Перевірка структури документа»), збереження («Збереження документа»), перегляд правил заповнення («Правила заповнення документа»), роздрукування документа («Роздрукування документа»).

6) Аварійні умови (при яких умовах настає аварійне): немає.

7) Результат: завантажений документ придатний для роботи з ним (редагування, перевірки його структури, збереження, роздрукування).

8) Умови після закінчення використання: немає.

9) Послідуюче: після виклику варіанта використання «Завантаження збереженого документа (перегляд)» користувач може продовжувати роботу у тому ж напрямі обравши «Формування (редагування) документа», («Перевірка структури документа», «Збереження документа», «Роздрукування документа», може бути змінена діяльність і використаний інший варіант використання «Створення документа», «Формування (редагування) документа», «Перевірка структури документа», «Перегляд довідника ДПІ», «Перегляд довідника контрагентів», «Перегляд довідника працюючих», «Налаштування (реєстрація платника податку (підприємства))», «Правила заповнення документа».

10) Опис: варіант використання ініціюється активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)» і надає можливість завантажувати документи для роботи з ними.

Специфікація варіанту використання «Формування (редагування) документа»

1) Призначення: призначений для занесення даних (змін) до податкового документа.

2) Учасники: активний суб'єкт «Користувач (бухгалтер)».

3) Передумови: перед активізацією даного варіанта використання повинен бути виконаний потік варіанта використання «Завантаження збереженого документа», або «Створення документа».

4) Стартова точка: ініціалізується активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)».

5) Процедура (сценарій)

Користувач обирає «Формування (редагування) документа», - система дозволяє редагувати документ, вносити дані з клавіатури, а також використовувати команди:

«Копіювати» - надає можливість копіювати виділений фрагмент потрібних даних. Скопійований фрагмент можливо вставити тільки за допомогою функції вставки («Вставити»). Користувач обирає «копіювати», - система зберігає виділений фрагмент (для подальшої «вставки»).

«Вирізати» - дозволяє вирізувати виділений фрагмент. Користувач обирає «вирізати», - система вирізає виділений фрагмент.

«Вставити» - надає можливість вставляти скопійовані чи вирізані дані. Користувач обирає «вставити», - система вставляє вирізаний чи скопійований фрагмент в документ.

«Видалити» - надає можливість видаляти помічені (виділені) дані. Користувач обирає «видалити», - система видаляє виділений фрагмент.

Після того, як була використана дана команда, користувач може виконувати «Збереження документа».

6) Аварійні умови (при яких умовах настає аварійне): немає.

7) Результат: змінений (доповнений) сформований документ.

8) Умови після закінчення використання: немає.

9) Послідуюче: після виклику варіанта використання «Формування (редагування) документа» користувач може продовжувати роботу у тому ж напрямі обравши «Перевірка структури документа», «Збереження документа», «Роздрукування документа», може бути змінена діяльність і використаний будь-який інший варіант використання «Завантаження збереженого документа (перегляд), «Створення документа», «Перегляд довідника ДПІ», «Перегляд довідника контрагентів», «Перегляд довідника працюючих», «Налаштування (реєстрація платника податку (підприємства))», «Правила заповнення документа».

10) Опис: варіант використання ініціюється активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)» і надає можливість редагувати щойно створений документ чи завантажений.

Специфікація варіанту використання «Створення документа»

1) Призначення: призначений для створення нового податкового документа в даній системі формування податкових звітів.

2) Учасники: активний суб'єкт «Користувач (бухгалтер)».

3) Передумови: не з'ясовано.

4) Стартова точка: ініціалізується активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)».

5) Процедура (сценарій)

Користувач обирає команду «Створення документа». Система надає вікно в якому користувач повинен занести конкретні дані (тип документу, назву документу). Користувач заносить всі необхідні дані і обирає підтвердження створення документа. Система створює документ и надає його користувачу для роботи з ним. Користувач може його відредагувати («Формування (редагування) документа»), виконати перевірку структури документа («Перевірка структури документа»), зберегти його («Збереження документа»), переглянути правила заповнення цього документа («Правила заповнення документа»), роздрукувати документ («Роздрукування документа»).

6) Аварійні умови (при яких умовах настає аварійне): немає

7) Результат: створений документ придатний для роботи з ним (редагування, перевірки його структури, збереження, роздрукування.

8) Умови після закінчення використання: немає.

9) Послідуюче: після того, як був викликаний варіант використання «Створення документа», користувач може продовжувати роботу у тому ж напрямі обравши «Формування (редагування) документа», «Перевірка структури документа», «Збереження документа», «Роздрукування документа», або може змінити діяльність і використати будь-який інший варіант використання «Завантаження збереженого документа (перегляд), «Перегляд довідника ДПІ», «Перегляд довідника контрагентів», «Перегляд довідника працюючих», «Налаштування (реєстрація платника податку (підприємства))», «Правила заповнення документа».

10) Опис: варіант використання ініціюється активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)» і надає можливість створювати документи для роботи з ними.

Специфікація варіанту використання «Перегляд довідника ДПІ»

1) Призначення: призначений для надання інформації інспекцій по районам, областям, а в разі потреби відсортовувати дані (згідно заданому запиту).

2) Учасники: активний суб'єкт «Користувач (бухгалтер)».

3) Передумови: не з'ясовано.

4) Стартова точка: ініціалізується активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)».

5) Процедура (сценарій)

Користувач обирає команду «Перегляд довідника ДПІ». Система відображає вікно з кодами інспекцій по районам однієї конкретної області (за замовченням Миколаївської області), а також дозволяє обрати іншу область для перегляду кодів інспекцій по районам. Користувач переглядає інспекції, при необхідності обирає іншу (потрібну) область. Система відсортовує дані і надає коди інспекцій по обраній області. Після чого користувач може змінити вид діяльності.

6) Аварійні умови (при яких умовах настає аварійне): немає.

7) Результат: надана інформація інспекцій, відсортовані дані згідно запиту.

8) Умови після закінчення використання: немає.

9) Послідуюче: після того, як був викликаний варіант використання «Перегляд довідника ДПІ», може бути змінена діяльність і використаний будь-який інший варіант використання «Перевірка структури документа», «Завантаження збереженого документа (перегляд), «Формування (редагування) документа», «Створення документа», «Перегляд довідника контрагентів», «Перегляд довідника працюючих», «Налаштування (реєстрація платника податку (підприємства))», «Роздрукування документа», «Збереження документа», «Правила заповнення документа».

10) Опис: варіант використання ініціюється активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)» і надає можливість переглядати, здійснювати запити.

Специфікація варіанту використання «Перегляд довідника працюючих»

1) Призначення: призначений для надання інформації про працюючих, надання можливості редагувати дані (додавати, видаляти), а в разі потреби відсортовувати дані (згідно заданому запиту).

2) Учасники: активний суб'єкт «Користувач (бухгалтер)».

3) Передумови: не з'ясовано.

4) Стартова точка: ініціалізується активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)».

5) Процедура (сценарій)

Користувач обирає «Перегляд довідника працюючих», - система надає відсортовані дані (за алфавітним порядком) про працівників, дозволяючи при цьому редагувати довідник з використання команд:

«Копіювати» - надає можливість копіювати виділений фрагмент потрібних даних. Скопійований фрагмент можливо вставити тільки за допомогою функції вставки («Вставити»).

«Вирізати» - дозволяє вирізувати виділений фрагмент.

«Вставити» - надає можливість вставляти скопійовані чи вирізані дані.

«Видалити» - надає можливість видаляти помічені (виділені) дані.

Після чого користувач може змінити вид діяльності.

6) Аварійні умови (при яких умовах настає аварійне): немає.

7) Результат: надані дані про працівників, відредаговані дані (додані, видалені, під кореговані), відсортовані дані згідно запиту.

8) Умови після закінчення використання: немає.

9) Послідуюче: після того, як був викликаний варіант використання «Перегляд довідника працюючих», може бути змінена діяльність і використаний будь-який інший варіант використання «Перевірка структури документа», «Завантаження збереженого документа (перегляд), «Формування (редагування) документа», «Створення документа», «Перегляд довідника контрагентів», «Перегляд довідника ДПІ», «Налаштування (реєстрація платника податку (підприємства))», «Роздрукування документа», «Збереження документа», «Правила заповнення документа».

10) Опис: варіант використання ініціюється активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)» і надає можливість переглядати, редагувати дані працівників, здійснювати запити на шукану інформацію.

Специфікація варіанту використання «Перегляд довідника контрагентів»

1) Призначення: призначений для надання інформації про контрагентів, надання можливості редагувати дані (додавати, видаляти), а в разі потреби відсортовувати дані (згідно заданому запиту).

2) Учасники: активний суб'єкт «Користувач (бухгалтер)».

3) Передумови: не з'ясовано.

4) Стартова точка: ініціалізується активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)».

5) Процедура (сценарій)

Користувач обирає «Перегляд довідника контрагентів», - система надає відсортовані дані (за алфавітним порядком) про контрагентів, дозволяючи при цьому редагувати довідник з використання команд:

«Копіювати» - надає можливість копіювати виділений фрагмент потрібних даних. Скопійований фрагмент можливо вставити тільки за допомогою функції вставки («Вставити»).

«Вирізати» - дозволяє вирізувати виділений фрагмент.

«Вставити» - надає можливість вставляти скопійовані чи вирізані дані.

«Видалити» - надає можливість видаляти помічені (виділені) дані.

Після чого користувач може змінити вид діяльності.

6) Аварійні умови (при яких умовах настає аварійне): немає.

7) Результат: надані дані про контрагентів, відредаговані потрібні дані, відсортовані дані згідно запиту.

8) Умови після закінчення використання: немає.

9) Послідуюче: після того, як був викликаний варіант використання «Перегляд довідника контрагентів», може бути змінена діяльність і використаний будь-який інший варіант використання «Перевірка структури документа», «Завантаження збереженого документа (перегляд), «Формування (редагування) документа», «Створення документа», «Перегляд довідника працюючих», «Перегляд довідника ДПІ», «Налаштування (реєстрація платника податку (підприємства))», «Роздрукування документа», «Збереження документа», «Правила заповнення документа».

10) Опис: варіант використання ініціюється активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)» і надає можливість переглядати, редагувати дані контрагентів, здійснювати запити на шукану інформацію.

Специфікація варіанту використання «Правила заповнення документа»

1) Призначення: призначений для надання інформації як правильно заповнювати документ.

2) Учасники: активний суб'єкт «Користувач (бухгалтер)».

3) Передумови: не з'ясовано.

4) Стартова точка: ініціалізується активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)».

5) Процедура (сценарій)

Користувач обирає «Правила заповнення документа», - система відображає вікно з основними вимогами (правилами) заповнення документів. Користувач переглядає, робить висновки, обирає команду закриття вікна з правилами заповнення документів. Система закриває вікно правил заповнення документів Після чого користувач може змінити вид діяльності.

6) Аварійні умови (при яких умовах настає аварійне): немає.

7) Результат: надані дані по заповненню документів.

8) Умови після закінчення використання: немає.

9) Послідуюче: після того, як був викликаний варіант використання «Правила заповнення документа», може бути змінена діяльність і використаний будь-який інший варіант використання «Перевірка структури документа», «Завантаження збереженого документа (перегляд), «Формування (редагування) документа», «Створення документа», «Перегляд довідника працюючих», «Перегляд довідника контрагентів», «Перегляд довідника ДПІ», «Налаштування (реєстрація платника податку (підприємства))», «Роздрукування документа», «Збереження документа».

10) Опис: варіант використання ініціюється активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)» і надає можливість переглядати правила заповнення документів.

Специфікація варіанту використання «Збереження документа»

1) Призначення: призначений для збереження відкритого чи щойно створеного документа.

2) Учасники: активний суб'єкт «Користувач (бухгалтер)».

3) Передумови: перед активізацією даного варіанта використання повинен бути виконаний потік варіантів використання «Завантаження збереженого документа», «Формування (редагування) документа», «Створення документа».

4) Стартова точка: ініціалізується активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)».

5) Процедура (сценарій)

Користувач обирає «Збереження поточного документа», - система зберігає поточний документ, повертає до основного (робочого документу).

Користувач обирає «Збереження всіх відкритих документів», - система зберігає всі відкриті документи, повертає до основного (робочого документу).

Після чого користувач може продовжувати редагування основного документу «Формування (редагування) документа», «Перевірка структури документа», «Роздрукування документа», або змінити вид діяльності.

6) Аварійні умови (при яких умовах настає аварійне): немає.

7) Результат: збережений документ.

8) Умови після закінчення використання: немає.

9) Послідуюче: після того, як був викликаний варіант використання «Збереження документа», користувач може продовжувати роботу у тому ж напрямі обравши «Формування (редагування) документа», «Перевірка структури документа», «Роздрукування документа», або може змінити діяльність і використати будь-який інший варіант використання «Завантаження збереженого документа (перегляд), «Перегляд довідника ДПІ», «Перегляд довідника контрагентів», «Перегляд довідника працюючих», «Налаштування (реєстрація платника податку (підприємства))», «Правила заповнення документа».

10) Опис: варіант використання ініціюється активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)» і надає можливість зберігати документ.

Специфікація варіанту використання «Налаштування (реєстрація платника податку (підприємства))»

1) Призначення: призначений для ведення (зберігання)даних платників податків (підприємств), а також, щоб в подальшому передавати внесені реєстраційні дані в податкові документи.

2) Учасники: активний суб'єкт «Користувач (бухгалтер)».

3) Передумови: не з'ясовано.

4) Стартова точка: ініціалізується активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)».

5) Процедура (сценарій)

Користувач обирає «Налаштування (реєстрація платника податку (підприємства))» - система надає вікно для внесення реєстраційних даних з командами «додання», «збереження», «видалення», «обрання». Користувач обирає «додання» нових реєстраційних даних, - система надає порожні поля для внесення даних. Користувач вносить дані і може скористатися командою «збереження» даних. При обранні команди «збереження» система зберігає занесені дані. Користувач переглядає список існуючих зареєстрованих підприємств, переходить до потрібного, обирає команду «обрати», - система відкриває всю інформацію по даному підприємству. Користувач переглядає список існуючих зареєстрованих підприємств, переходить до потрібного, обирає команду «видалити», - система видаляє всю інформацію по даному підприємству. Після чого користувач може змінити вид діяльності.

6) Аварійні умови (при яких умовах настає аварійне): немає.

7) Результат: зареєстроване підприємство.

8) Умови після закінчення використання: немає.

9) Послідуюче: після того, як був викликаний варіант використання «Налаштування (реєстрація платника податку (підприємства))», може бути змінена діяльність і використаний будь-який інший варіант використання «Завантаження збереженого документа (перегляд), «Формування (редагування) документа», «Створення документа», «Перевірка структури документа», «Перегляд довідника працюючих», «Перегляд довідника контрагентів», «Перегляд довідника ДПІ», «Правила заповнення документа», «Роздрукування документа», «Збереження документа».

10) Особливості: всі внесені дані до бази налаштувань переносяться в створювані документи (за згодою користувача).

11) Коментарі: всі зміни, які відбулись в налаштуваннях впливають на створювані документи, але ніяк не шкодять вже існуючим документам.

12) Опис: варіант використання ініціюється активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)» і надає можливість реєструвати підприємства.

Специфікація варіанту використання «Роздрукування документа»

1) Призначення: призначений для друкування звітів.

2) Учасники: активний суб'єкт «Користувач (бухгалтер)».

3) Передумови: перед активізацією даного варіанта використання повинен бути виконаний потік варіантів використання «Завантаження збереженого документа», «Формування (редагування) документа», «Створення документа».

4) Стартова точка: ініціалізується активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)».

5) Процедура (сценарій)

Користувач обирає «Роздрукування документа», - система надає можливість погодитись чи відмовитись від перегляду документа перш ніж роздрукувати його. Користувач погоджується на перегляд, - система надає документ для перегляду і пропонує підтвердити чи відмінити друк. Користувача влаштовує документ, він обирає підтвердження друку, - система роздруковує документ. Користувача не влаштовує документ, він обирає відмову від друку, - система повертає його до режиму редагування документу. Користувач не погоджується на перегляд, - система роздруковує документ без попереднього перегляду. Після чого користувач може змінити вид діяльності.

6) Аварійні умови (при яких умовах настає аварійне): немає.

7) Результат: роздрукований документ.

8) Умови після закінчення використання: немає.

9) Послідуюче: після того, як був викликаний варіант використання «Збереження документа», користувач може продовжувати роботу у тому ж напрямі обравши «Формування (редагування) документа», «Перевірка структури документа», «Роздрукування документа», або може змінити діяльність і використати будь-який інший варіант використання «Завантаження збереженого документа (перегляд), «Перегляд довідника ДПІ», «Перегляд довідника контрагентів», «Перегляд довідника працюючих», «Налаштування (реєстрація платника податку (підприємства))», «Правила заповнення документа».

10) Опис: варіант використання ініціюється активним суб'єктом «Користувач (бухгалтер)» і надає можливість роздрукування документів.

2.1.2 Розробка діаграми діяльності програмного забезпечення формування податкової звітності

На розглянутій стадії процесу розробки ПЗ нерідко створюються діаграми діяльностей, які відображають динамічні характеристики системи. В нашому випадку теж не завадило б створити таку діаграму діяльності для деяких варіантів використання, та відобразити конкретніше потік функцій керування, проаналізувати, можливо складеться така ситуація, що якісь гілки процесу будуть виконуватись паралельно.

2.1.3 Розробка діаграми станів програмного забезпечення формування податкової звітності

Варіанти використання та охоплювані ними сценарії слугують засобом опису поведінки системи, тобто особливостей взаємодії об'єктів в процесі її функціонування. І інколи виникає потреба в дослідженні поведінки окремо взятих об'єктів. З цією метою і використовують діаграми станів, які відображають стан об'єкта, подію чи повідомлення, яке змушує здійснювати перехід об'єкта з одного стану в інший, і дії, обумовлені зміною станів.

В діаграмі станів відображаються всі повідомлення, які об'єкт спроможний приймати та відправляти [2,3]. Кожен зі шляхів в графі станів являє собою певний сценарій. При аналізі поведінки об'єктів потрібно в першу чергу зосередити увагу на питаннях, які стосуються того, «що» відбувається в системі, ігноруючи поки що аспекти, пов'язані з тим, «яким чином це відбувається».

Отже, наша задача проаналізувати, що буде відбуватись в даній системі, а також продумати всі можливі умови, при виконання яких об'єкт (система) буде виконувати певні дії чи перебувати в очікуванні появи іншої події.

Діаграма станів представлена на рисунку 2.5.

З метою кращого розуміння та аналізу поведінки системи при появі певних подій, діаграма станів деталізується підстанами загальних основних станів.

2.1.4 Розробка інформаційної моделі програиного забезпечення формування податкової звітності

Для розробки інформаційної моделі застосуємо діаграму класів.

Клас у мові UML служить для позначення безлічі об'єктів, які мають однакову структуру, властивості, поведінку й відносинами з об'єктами з інших класів.

Таким чином, клас представляє собою шаблон для створення об'єктів. Кожен об'єкт є екземпляром конкретного класу.

Діаграма класів представлена на рисунку 2.11. У зв'язку з великою кількістю атрибутів більшості класів, до діаграми додається допоміжна інформація по кожному класу, який має значну кількість атрибутів. Допоміжна інформація представлена в таблиці 2.1.

Рисунок 2.11 - Діаграма класів ПЗ формування податкових звітів

Таблиця 2.1- атрибути класів

Ім'я класу

Атрибути

Тип

1

2

3

4

Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту

дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр).

Date

звітний розрахунок; повна назва платника; місцезнаходження платника; факс; e-mail; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

поштовий індекс; міжміський код; телефон; код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО; код виду економічної діяльності (КВЕД); утримано збору вповноваженою особою - платником збору за базовий податковий (звітний) період; утримано збору вповноваженою особою - платником збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього; сума недоплати (заниження податкового зобов'язання), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума збору, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку виправленням помилки (помилок); сума штрафу.

Int

Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

дата реєстрації.

Date

платник (назва підприємства, установи, організації); місцезнаходження; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер документа, з яким подано довідку; телефон; сума податку, що підлягає сплаті зі старого розрахунку (загального або попередньо уточненого); сума податку, що підлягає сплаті з уточненого розрахунку; сума, яка збільшує (+) податок у зв'язку з виправл. помилки; сума, що зменшує (-) податок у зв'язку з виправленням помилки.

Int

Податковий розрахунок податку

з реклами

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО; міжміський код; код виду економічної діяльності (КВЕД); код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; утримано податку вповноваженою особою; утримано податку вповноваженою особою - платником збору за даними раніше поданого розрахунку, усього, грн.; сума недоплати, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку виправленням помилки (помилок); сума штрафу.

Int

базовий податковий (звітний) період (рік); дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр.).

Date

повна назва платника; звітний розрахунок; новий звітний розрахунок; уточнюючий розрахунок; юридична особа; фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності; місцезнаходження платника; поштовий індекс; факс; зміст помилки (помилок); назва посади керівника; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

Податковий розрахунок збору з власників собак

дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр).

Date

звітний розрахунок; повна назва платника; факс; e-mail; місцезнаходження платника; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

поштовий індекс; міжміський код; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО; код виду економічної діяльності (КВЕД); телефон; код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; утримано збору - платником збору за базовий податковий (звітний) період; утримано збору за даними раніше поданого розрахунку, усього, грн.; сума недоплати, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправлення помилки (помилок); сума збору, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправлення помилки (помилок); сума штрафу.

Int

Податковий розрахунок комунального податку

дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр).

Date

звітний розрахунок; повна назва платника; місцезнаходження платника; телефон; факс; e-mail; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО; поштовий індекс; міжміський код; код виду економічної діяльності (КВЕД); код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; кількісний склад працівників за базовий податковий (звітний) період; неоподатковуваний мінімум доходів громадян; річний фонд оплати праці; ставка комунального податку; нараховано податку за базовий податковий (звітний) період; нараховано податку за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього; сума недоплати (заниження податкового зобов'язання), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума штрафу.

Int

Податкова накладна

особа (платник податку) - продавець (покупець); місцезнаходження продавця (покупця); номер телефону;

String

умова поставки; форма проведення розрахунків.

дата виписки ПН; дата відвантаж. товарів, (послуг).

Date

усього по розділу І (одиниця виміру товару; кіл-ть (об'єм, обсяг);ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ; обсяги поставки (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками (20%; 0% (реалізація на митній території України); 0% (експорт); звільнення від ПДВ)); загальна сума коштів, що підлягає оплаті); товарно-транспортні витрати; зворотна (заставна) тара; надано покупцю (надбавка (+); знижка ( - )); усього по розділах І + ІI + ІV; податок на додану вартість; загальна сума з ПДВ.

Int

Додаток до ПН

дата виписки.

Date

назва продавця; належить поставці (номенклатура товарів (послуг); один. виміру; перелік (номенклатура) частки товару (послуги), що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів (послуг) (номенклатура товарів (послуг); один. виміру; прізвище особи, яка склала додаток.

String

№ договору, ціна один. прод. без урах. ПДВ; кількість, об'єм, обсяг; загальна сума коштів без ПДВ); перелік (номенклатура) частки товару (послуги), що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів (послуг) (номенклатура товарів (послуг); один. виміру; кількість, об'єм, обсяг); залишок частки товару (послуги), що не містить відокремленої вартості, яку слід допоставити (номенклатура товарів (послуг); один. виміру; кількість).

Int

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

дата коригування;

Date

покупець (продавець) (назва; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи); місцезнаходження покупця (продавця); номер телефону; номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця); причина коригування; одиниця виміру; прізвище особи, яка склала розрахунок коригування.

String

номенклатура товарів (послуг), вартість чи кількість яких коригується; коригування кількості; коригування вартості; підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ, що оподатковуються за ставками; проведення коригування по податкового зобов'язання та податкового кредиту;

Int

Реєстр отриманих і виданих ПН

звітний податковий період (рік, квартал, місяць); дата отримання; дата виписки;

Date

найменування (ПІБ) платника податку; місцезнах. платника податку; спеціальній режим оподаткування; вид документу;

String

індивідуальний податковий номер; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість; номер; вид документу; постачальник; індивідуальний податковий номер; загальна сума, включаючи ПДВ; придбання товарів які підлягають оподаткуванню за ставкою 20 %, 0% (які звільнені від оподаткування; які не призначаються для їх використання у господарській діяльності; для поставки послуг за межами митної території України) (вартість без ПДВ; сума ПДВ); номер; індивід. податковий номер; загальна сума, включ. ПДВ; поставка товарів на митній території України (які підлягають оподаткуванню за ставкою (20% (база оподаткування; сума ПДВ); 0%(база оподаткування))) (звільнені від оподаткування)) експорт товарів.


Подобные документы

 • Етапи розробки проекту. Вимоги до апаратного і програмного забезпечення, до користувача. Специфікація та структура даних, які мають бути розміщеними в системі. Вигляд інтерфейсу системи програмного забезпечення. Розробка бази даних косметичного салону.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 21.02.2015

 • Аналіз сучасних методів та технологій проектування програмного забезпечення. Вибір цільової мобільної платформи. Розробка екранних форм, діаграми класів. Вимоги до програмного продукту. Аналіз небезпечних факторів у відділі роботи з фізичними особами.

  дипломная работа [508,1 K], добавлен 02.12.2015

 • Аналіз предметної області, опис проекту бази даних, моделей майбутнього програмного забезпечення гри для персонального комп'ютера "Міста". Функціональні можливості програмного забезпечення, які необхідно реалізувати. Інтерфейс програмного забезпечення.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 02.06.2016

 • Методи аналізу та засоби забезпечення надійності, що використовуються при проектуванні програмного забезпечення. Основні види складності. Якісні та кількісні критерії. Ієрархічна структура. Попередження помилок. Реалізація статичної і динамічної моделей.

  реферат [128,2 K], добавлен 20.06.2015

 • Аналіз задач, які вирішуються з використанням інформаційної системи. Вибір серверного вирішення, клієнтської частини, мережного вирішення, системного програмного забезпечення. Розробка підсистеми діагностики, керування, забезпечення безпеки даних.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 22.04.2011

 • Аналіз системи збору первинної інформації та розробка структури керуючої ЕОМ АСУ ТП. Розробка апаратного забезпечення інформаційних каналів, структури програмного забезпечення. Алгоритми системного програмного забезпечення. Опис програмних модулів.

  дипломная работа [1,9 M], добавлен 19.08.2012

 • Розробка програмного забезпечення для управління транспортними платформами на базі програмованого логічного контролера S7-300 в Simatic STEP-7. Аналіз програмного забезпечення, розрахунок показників його надійності. Опис алгоритму функціонування системи.

  дипломная работа [2,1 M], добавлен 17.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.