Переглядач для файлів різних типів, з визначенням типу файлу по розширенню і, відповідно, способу перегляду (txt, hex, bin)

Робота з файлами, використовування програм-переглядачів, що забезпечують прокрутку тексту у вікні перегляду. Перегляд файлів в текстовому та інших форматах (шістнадцятеричному та бінарному). Алгоритм програми, системні вимоги, інструкція для користувача.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.08.2009
Размер файла 16,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство освіти та науки України

Кіровоградський Державний Технічний університет

Кафедра програмного забезпечення

Курсова робота

з дисципліни “Програмування на мові ASM-86”

на тему:

“Переглядач для файлів різних типів, з визначенням типу файлу по розширенню і, відповідно, способу перегляду (txt, hex, bin)”

Зміст

Вступ

1. Постановка задачі

2. Обґрунтування вибору методів розв'язку задачі

3. Алгоритм програми

4. Реалізація програми

5. Системні вимоги

6. Інструкція для користувача

Висновки

Використана література

Лістинг програми

Вступ

При роботі з файлами їх буває необхідно переглянути. Для цього необхідно використовувати програми-переглядачі, які забезпечують прокрутку тексту у вікні перегляду.

Іноді виникає потреба переглядати файли не лише в текстовому, а в інших форматах, зокрема в шістнадцятеричному та бінарному. Переглядач, який розроблено в роботі, дозволяє переглядати файли у вказаних трьох режимах.

1. Постановка задачі

Необхідно розробити програму-переглядач файлів у різному вигляді - війковому, шістнадцятеричному або текстовому, тип перегляду повинен визначатися за розширенням файлу.

2. Обґрунтування вибору методів розв'язку задачі

Для роботи з відео зручно використовувати прямий доступ до відеопам'яті, оскільки такий спосіб має високу ефективність. Для роботи з файлами - функції ДОС (21 переривання).

Для обробки клавіатури будемо використовувати функції прокрутки зображення. Ці функції для спрощення будуть різними для різних типів файлів, оскільки необхідно по-різному обчислювати зміщення при прокрутці і по-різному відображати інформацію.

Для програми використовується модель “small” пам'яті, цього достатньо для невеликих файлів.

3. Алгоритм програми

1. Введення імені файла.

2. Визначення типу файла за символами в розширенні.

3. Читання змісту файла в пам'ять.

4. Очікування натиснення клавіші.

5. Якщо натиснута клавіша “сторінка вгору”, то 24 рази викликати ф-цію прокрутки вгору на 24 рядки.

6. Якщо натиснута клавіша “сторінка вниз”, то 24 рази викликати ф-цію прокрутки вниз на 24 рядки.

7. Якщо натиснута клавіша “вниз”, то збільшити вказівник кадру на довжину верхнього рядка.

8. Якщо натиснута клавіша “вгору”, то зменшити вказівник кадру на довжину рядка, який знаходиться над верхнім рядком (поза кадром).

9. Відобразити новий кадр на екран.

10. Якщо натиснута клавіша ESC, то завершити програму.

11. Перейти на п. 4. і продовжити роботу.

4. Реалізація програми

Після початку роботи програма запитує користувача про ім'я файла, який треба переглянути і робить спробу відкрити його. Якщо нема помилки, то з імені визначається його тип і у змінні в програмі заноситься інформація про тип. Введення з клавіатури здійснюється з використанням функцій DOS.

При перегляді використовується запис текстової інформації у відеопам'ять.

Після відкриття і читання файла програма чекає на натиснення клавіші. Використовується переривання 16 - функція 0. Потім аналізується код клавіші. Якщо код = 1 (вихід), то програма завершує роботу. Обробляються також клавіші “вгору”, “вниз”, “сторінка вгору” і “сторінка вниз”. Програма містить 3 групи функцій для кожного типу перегляду, кожна з яких містить по 3 функції: відображення на екрані поточного кадру, прокрутка зображення вгору і вниз.

Програма містить вказівник, який показує відстань від початку тексту до початку поточного кадру. При прокрутці вниз він збільшується (якщо досягне довжини 32000 - стає 0), а при прокрутці вгору - зменшується (якщо 0, то стоїть на місці - прокрутки немає). При натисненні клавіш “сторінка вгору” і “сторінка вниз” прокрутка відбувається на 24 рядки у відповідному напрямку.

5. Системні вимоги

Програма буде працювати на комп'ютері з процесором 80386 і старшим, 640 К і більше пам'яті, монітором CGA і вище. Необхідний дисковий накопичувач.

6. Інструкція для користувача

Для того, щоб переглянути файл, необхідно запустити на виконання файл thbview.exe. На екран буде виведено запит на введення імені файлу, який існує на диску. Можна ввести також і шлях. Якщо не виникне помилки, то після вводу на екрані з'явиться зміст файла у вигляді рядків тексту (файл TXT), шістнадцятеричного коду (файл HEX) або війкового формату (зображення всіх службових символів - BIN). Для переміщення можна використовувати клавіші “вгору”, “вниз”, “PgUp”, “PgDn”. Для виходу натисніть клавішу ESC.

При досягненні нижньої границі тексту перегляд буде переведено на початок файла. А при досягненні верхньої границі прокрутка здійснюватись не буде.

Розмір файла повинен бути меншим за 32 кілобайти.

Висновки

Отже, завдяки виконанню роботи, створена програма - переглядач для невеликих текстових файлів з розширеннями TXT (текстовий файл), HEX (шістнадцятеричний формат) та BIN (бінарний). Проілюстровані можливості виведення на екран на асемблері, роботу з файлами та пам'яттю. Програма має вигляд EXE-файла і невибаглива до ресурсів машини.

Використана література

1. Том Сван. Освоение Turbo Assembler. М., Діалектика, 1996

2. Зубков Д.Д. Программирование на Assembler для DOS, WINDOWS и UNIX. М., ДМК, 2000

Лістинг програми

.model compact

.386

.stack 1000

.data

file db 32767 dup(0)

handle dw 0

errmsg db 'Помилка читання!$'

msg_enter db 'Введiть iм`я файла (.txt, .bin, .hex): $'

filename db 40 dup(0)

filelength dw 0

filetype db 2 ;2-txt,0-hex,1-bin

filepointer dw 0 ;вказiвник на початок кадра

.code

start:

jmp begin

;================================== T X T

;показ дампа для вигляду txt

showtxtdump proc

pusha

;очистка

mov ax,0b800h

mov es,ax

cld

mov cx,2000

xor di,di

mov ax,0700h

rep stosw

mov bx,word ptr fs:[filepointer]

add bx,offset file

mov bp,offset file

add bp,32767

xor si,si

xor di,di

txt_l: mov al,byte ptr fs:[bx]

inc bx

cmp al,10

je tskip

cmp al,13

jne tput

add si,80*2

shl di,1

sub si,di

xor di,di

jmp tskip

tput:

mov byte ptr es:[si],al

add si,2

inc di

tskip:

cmp bx,bp

jb txt_loop

mov bx,offset file

mov word ptr fs:[filepointer],0

txt_loop:

cmp si,4000

jb txt_l

cmp bx,bp

jb txt_sav

sub bx,bp

txt_sav:

popa

ret

showtxtdump endp

;=================================================

scroll_downtxt proc

pusha

;пiдраховуємо довжину 1 рядка

mov bx,word ptr fs:[filepointer]

add bx,offset file

xor dx,dx

no_len:

inc dx

cmp byte ptr fs:[bx],10

je len_ok

inc bx

cmp dx,80

jb no_len

len_ok:

mov bx,word ptr fs:[filepointer]

mov ax,bx

add ax,offset file+32767

sub ax,dx

cmp bx,ax

jae tok_scru

add bx,dx

tok_scru:

mov word ptr fs:[filepointer],bx

call showtxtdump

popa

ret

scroll_downtxt endp

;=================================================

scroll_uptxt proc

pusha

;пiдраховуємо довжину 1 рядка

mov bx,word ptr fs:[filepointer]

add bx,offset file-2

xor dx,dx

uno_len:

inc dx

cmp byte ptr fs:[bx],13

je ulen_ok

dec bx

cmp dx,80

jb uno_len

ulen_ok:

mov bx,word ptr fs:[filepointer]

cmp bx,dx

ja tok_up

mov bx,dx

tok_up:

sub bx,dx

mov word ptr fs:[filepointer],bx

call showtxtdump

popa

ret

scroll_uptxt endp

;=================================

scroll_pgdntxt proc

pusha

mov cx,24

tsdn: call scroll_downtxt

loop tsdn

popa

ret

scroll_pgdntxt endp

;=================================

scroll_pguptxt proc

pusha

mov cx,24

tsdu: call scroll_uptxt

loop tsdu

popa

ret

scroll_pguptxt endp

;================================== H E X

;показ дампа для вигляду hex

showhexdump proc

pusha

mov cx,20*25

mov bx,word ptr fs:[filepointer]

add bx,offset file

mov bp,offset file

add bp,32767

mov ax,0b800h

mov es,ax

xor si,si

xor di,di

hex_l: mov al,byte ptr fs:[bx]

inc bx

mov dl,al

and dl,15

add dl,30h

cmp dl,39h

jbe h_1

add dl,7

h_1:

mov byte ptr es:[si+2],dl

;==============

mov dl,al

shr dl,4

add dl,30h

cmp dl,39h

jbe h_2

add dl,7

h_2:

mov byte ptr es:[si],dl

mov byte ptr es:[si+4],0

add si,6

inc di

cmp di,20

jne ok_hex

xor di,di

add si,(80-3*20)*2

ok_hex:

cmp bx,bp

jb hex_loop

mov bx,offset file

mov word ptr fs:[filepointer],0

hex_loop:

loop hex_l

cmp bx,bp

jb hex_sav

sub bx,bp

hex_sav:

popa

ret

showhexdump endp

;=================================================

scroll_downhex proc

pusha

mov bx,word ptr fs:[filepointer]

mov ax,bx

add ax,offset file+32767-20

cmp bx,ax

jae hok_scru

add bx,20

hok_scru:

mov word ptr fs:[filepointer],bx

call showhexdump

popa

ret

scroll_downhex endp

;=================================================

scroll_uphex proc

pusha

mov bx,word ptr fs:[filepointer]

cmp bx,20

ja hok_up

mov bx,20

hok_up:

sub bx,20

mov word ptr fs:[filepointer],bx

call showhexdump

popa

ret

scroll_uphex endp

;=================================

scroll_pgdnhex proc

pusha

mov cx,24

hsdn: call scroll_downhex

loop hsdn

popa

ret

scroll_pgdnhex endp

;=================================

scroll_pguphex proc

pusha

mov cx,24

hsdu: call scroll_uphex

loop hsdu

popa

ret

scroll_pguphex endp

;================================== B I N

;показ дампа для вигляду bin

showbindump proc

pusha

mov cx,2000

mov bx,word ptr fs:[filepointer]

add bx,offset file

mov bp,offset file

add bp,32767

mov ax,0b800h

mov es,ax

xor si,si

bin_l: mov al,byte ptr fs:[bx]

mov byte ptr es:[si],al

inc bx

cmp bx,bp

jb bin_loop

mov bx,offset file

mov word ptr fs:[filepointer],0

bin_loop:

inc si

inc si

loop bin_l

cmp bx,bp

jb bin_sav

sub bx,bp

bin_sav:

popa

ret

showbindump endp

;=================================================

scroll_downbin proc

pusha

mov bx,word ptr fs:[filepointer]

mov ax,bx

add ax,offset file+32767-80

cmp bx,ax

jae ok_scru

add bx,80

ok_scru:

mov word ptr fs:[filepointer],bx

call showbindump

popa

ret

scroll_downbin endp

;=================================================

scroll_upbin proc

pusha

mov bx,word ptr fs:[filepointer]

cmp bx,80

ja ok_up

mov bx,80

ok_up:

sub bx,80

mov word ptr fs:[filepointer],bx

call showbindump

popa

ret

scroll_upbin endp

;=================================

scroll_pgdnbin proc

pusha

mov cx,24

sdn: call scroll_downbin

loop sdn

popa

ret

scroll_pgdnbin endp

;=================================

scroll_pgupbin proc

pusha

mov cx,24

sdu: call scroll_upbin

loop sdu

popa

ret

scroll_pgupbin endp

;==================================

getfilename proc

pusha

;введення iменi файла

push fs

pop ds

mov dx,offset msg_enter

mov ah,9

int 21h

mov bx,offset filename

ent_l: mov ah,1

int 21h

cmp al,13

mov byte ptr ds:[bx],al

inc bx

cmp al,13

jne ent_l

dec bx

mov byte ptr ds:[bx],0

;визначення типу файла

mov bx,offset filename

dec bx

name_s: inc bx

mov al,byte ptr fs:[bx]

cmp al,0

jne name_s

sub bx,2

mov ah,byte ptr fs:[bx]

mov al,byte ptr fs:[bx+1]

cmp ax,6578h ;HEX

jne other1

mov byte ptr fs:[filetype],1

jmp typ_exit

other1:

cmp ax,696eh ;BIN

jne other2

mov byte ptr fs:[filetype],0

jmp typ_exit

other2:

mov byte ptr fs:[filetype],2 ;TXT

typ_exit:

popa

ret

getfilename endp

;==================================

readfile proc

pusha

;open

mov ah,3dh

xor al,al

push fs

pop ds

mov dx,offset filename

int 21h

jc read_error

mov bx,ax

;read

mov ah,3fh

mov cx,32767

push fs

pop ds

mov dx,offset file

int 21h

jc read_error

mov word ptr fs:[filelength],ax

;close

mov ah,3eh

mov bx,word ptr fs:[handle]

int 21h

popa

ret

read_error:

push fs

pop ds

mov dx,offset errmsg

mov ah,9

int 21h

popa

mov ah,4ch

int 21h

readfile endp

;==================================

begin:

xor ah,ah

mov al,3

int 10h

mov ax,seg handle

mov fs,ax

call getfilename

call readfile

mov ah,5

mov ch,48h

int 16h

work:

mov ah,0

int 16h

mov bl,byte ptr fs:[filetype]

cmp ah,50h

jne work_1

cmp bl,0

jne d1

call scroll_downbin

jmp work

d1: cmp bl,1

jne d2

call scroll_downhex

jmp work

d2:

call scroll_downtxt

jmp work

work_1:

cmp ah,48h

jne work_2

cmp bl,0

jne u1

call scroll_upbin

jmp work

u1: cmp bl,1

jne u2

call scroll_uphex

jmp work

u2:

call scroll_uptxt

jmp work

work_2:

cmp ah,51h

jne work_3

cmp bl,0

jne pd1

call scroll_pgdnbin

jmp work

pd1: cmp bl,1

jne pd2

call scroll_pgdnhex

jmp work

pd2:

call scroll_pgdntxt

jmp work

work_3:

cmp ah,49h

jne work_4

cmp bl,0

jne pu1

call scroll_pgupbin

jmp work

pu1: cmp bl,1

jne pu2

call scroll_pguphex

jmp work

pu2:

call scroll_pguptxt

jmp work

work_4:

cmp ah,1

jne work

mov ah,4ch

int 21h

end start

Блок-схема алгоритму


Подобные документы

 • Використання програм-переглядачів для перегляду текстових файлів, які дозволяють користувачу роздивлятись будь-яку частину файлу у зручному для нього вигляді. Перегляд великих файлів при невеликому об’ємі пам’яті та читанні його по частинах (по блокам).

  курсовая работа [13,0 K], добавлен 12.08.2009

 • Створення програми для перегляду потрібної інформації, яка може бути використана будь яким користувачем ЕОМ. Користування та розуміння переглядачів текстових файлів. Використання читання тексту порціями для реалізації прокрутки екрану вверх та вниз.

  курсовая работа [16,7 K], добавлен 12.08.2009

 • Створення програми на мові Асемблера, яка призначена для перегляду в текстовому режимі файлів, розмір яких більший за 64 кілобайти. Основні процедури, з яких вона складеться. Особливості та етапи перегляду великих файлів при невеликому об’ємі пам’яті.

  курсовая работа [13,1 K], добавлен 08.08.2009

 • Порядок проектування програми для перегляду текстових файлів різного розміру, сфера її практичного застосування та алгоритм написання. Опис і обґрунтування проектних рішень системи. Інструкція користувача та текст програми, проведення її листингу.

  курсовая работа [20,7 K], добавлен 08.08.2009

 • Написання програм для перейменування файлів та копіювання файлів і підкаталогів (аналоги REN, XCOPY). Вибір методу розв'язки задачі та його обґрунтування. Алгоритм та реалізація програми, її системні вимоги. Інструкція для користувача та лістинг.

  курсовая работа [14,7 K], добавлен 08.08.2009

 • BMP як формат зберігання растрових зображень, огляд структури файлу. Створення програми для запису та перегляду графічних BMP-файлів на мові програмування Turbo Pascal 7.0, розробка функціональної схеми і алгоритмів, особливості проведення тестування.

  курсовая работа [325,8 K], добавлен 12.06.2011

 • Перегляд тексту за допомогою зручних та зрозумілих в користуванні програм-переглядачів текстових файлів. Розробка текстового редактора під Windows на мові програмування ASM-86 для здійснення основних дій над введеним текстом. Алгоритм та лістинг програми.

  курсовая работа [20,8 K], добавлен 08.08.2009

 • Робота з файловою системою і файлами в інтерфейсі файлових менеджерів. Початок роботи з програмою Total Commander. Перегляд і редагування файлів. Робота з групами файлів і папок. Наявністю в Total Commander спеціально встановлених програм – плагінів.

  доклад [13,0 K], добавлен 12.10.2014

 • Опис структури даних та вимоги до них. Характеристика файлів та їх призначення. Процедури та функції користувача. Опис стандартних процедур та функцій, що використовувались у програмі. Інструкція для роботи з програмою: програмісту, користувачу.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 21.01.2012

 • Визначення принципів розробки додатків для Windows 8 засобами об'єктно-орієнтованого програмування. Розробка програмного застосування для перегляду графічних файлів з функціями здобуття інформації про слайд-шоу. Інтерфейс користувача та лістинг програми.

  курсовая работа [2,8 M], добавлен 23.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.