Програми–аналоги DOS-програм ren, xcopy

Написання програм для перейменування файлів та копіювання файлів і підкаталогів (аналоги REN, XCOPY). Вибір методу розв'язки задачі та його обґрунтування. Алгоритм та реалізація програми, її системні вимоги. Інструкція для користувача та лістинг.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.08.2009
Размер файла 14,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство освіти та науки України

Кіровоградський Державний Технічний університет

Кафедра програмного забезпечення

Курсова робота

з дисципліни «Програмування на мові ASM-86» на тему:

Програми - аналоги DOS-програм ren, xcopy

Зміст

Вступ

1. Постановка задачі

2. Обґрунтування вибору методів розв'язку задачі

3. Алгоритм програми

4. Реалізація програми

5. Системні вимоги

6. Інструкція для користувача

Висновки

Використана література

Лістинг програми

Вступ

З файлами на диску можна проводити певні операції - зокрема перейменовувати та копіювати. У даній роботі розглянуті програми, які дозволяють перейменувати файл і скопіювати задані файли та каталоги. Програми написані на мові ASM-86.

1. Постановка задачі

Необхідно написати програми для перейменування файлів та копіювання файлів і підкаталогів (аналоги REN, XCOPY).

2. Обґрунтування вибору методів розв'язку задачі

Для роботи з файлами в можна використовувати його системний сервіс, який зосереджено в перериванні 21h. Зокрема, використовуються такі функції:

56h - перейменувати файл

3ch - створити файл

3dh - відкрити файл

3eh - закрити файл

40h - читати з файла блок

41h - записати блок у файл

Для перегляду дерева підкаталогів зручно використовувати рекурсивну функцію, яку викликати при вході в підкаталог. Для пошуку будемо використовувати функції 4eh (findfirst) I 4fh (findnext).

3. Алгоритм програми

Алгоритм перейменування файла

1. Занести в пам'ять комадний рядок

2. Викликати функцію 56h

3. Якщо була помилка, то вивести повідомлення.

Алгоритм копіювання файлів

1. Проаналізувати командний рядок

2. Знайти всі файли в поточному каталозі, які відповідають заданій масці

3. Для кожного файла викликати функцію copy_file

4. Якщо не було задано ключ /s, то закінчити перегляд

5. Знайти всі підкаталоги

6. Зайти в кожен підкаталог диску і рекурсивно перейти в п. 2.

7. При завершенні повернутися у вихідний каталог

8. Кінець

4. Реалізація програми

Програма складається з функцій. Після запуску програми викликається функція process_commandline для аналізу командного рядка. Потім відбувається виклик функції process_files, яка копіює всі файли в заданому каталозі в заданий. Копіювання здійснюється за допомогою функції copy_file.

Якщо було задано параметр копіювання підкаталогів, викликається функція process_directory, яка шукає всі підкаталоги в даному і для кожного рекурсивно викликає функцію process_files.

Після обробки всіх файлів і каталогів виконання програми завершується. При копіюванні файлів виводиться ім'я кожного.

5. Системні вимоги

Операційна система DOS

CPU INTEL 8086 або ст.

RAM 640 K

VIDEO CGA або старший

6. Інструкція для користувача

Для використання програми перейменування файлів треба вказати:

k_ren letter.doc letter.txt

Якщо не виникне помилок, то файл буде перейменовано.

Для копіювання треба вказати такий рядок:

k_xcopy *.com c:\utils [/s]

де *.com - маска для файлів, які треба копіювати, c:\utils - каталог, куди треба копіювати, а необов'язковий ключ /s вказує на те, що в копіювання треба включити також підкаталоги даного підкаталогу. При копіюванні буде створено точну копію частини дерева.

Висновки

Завдяки виконанню курсового проекту створені програми для перейменування файлів та копіювання групи файлів. Вони є прикладом роботи з файловою системою засобами MS-DOS і демонструє елементи системного програмування для IBM PC.

Використана література

1. Майко Г.В. Assembler для IBM PC. М., 1997

2. Лекції з дисципліни «Програмування на мові ASM-86»

Лістинг програми

K_XCOPY.ASM

model tiny

code

org 100h

start:

jmp begin

mem_errmsg db 'Memory allocation error.$'

file_errmsg db 'Files error!$'

param_err db 'Parameters error! Example: k_xcopy c:\*.* d: [/s]$'

all_dirs db '*.*', 0

up_dir db '..', 0

handle_1 dw 0

handle_2 dw 0

orig_date dw 0

orig_time dw 0

process_dirs db 0; вкл. пiдкаталоги

filename_1 db 100 dup(0); 1 параметр _xcopy

filename_2 db 100 dup(0); 2 параметр _xcopy

targetname db 100 dup(0); сюди буде формуватися iм`я файла призначення

;

; копiювання файла

; ds:si - ASCIIZ старий файл

; ds:di - ASCIIZ новий файл

;

copy_file proc

; видiлити пам`ять

mov ah, 48h

mov bx, 2048

int 21h

jnc mem_ok

jmp mem_err

mem_ok:

mov es, ax; сегмент видiлений для копiювання

; open file for read

mov ah, 3dh

xor al, al

mov dx, si

int 21h

jc file_error

mov word ptr handle_1, ax

; get date

mov bx, ax

mov ax, 5700h

int 21h

mov word ptr orig_time, cx

mov word ptr orig_date, dx

; open file for write

mov ah, 3ch

xor cx, cx

mov dx, di

int 21h

jc file_error

mov word ptr handle_2, ax

push ds

push es

pop ds

xor dx, dx

; read block

next_block:

mov ah, 3fh

mov bx, word ptr cs:handle_1

mov cx, 32768

int 21h

cmp ax, 0; eof

je stop_copy

; write to file

mov cx, ax

mov ah, 40h

mov bx, word ptr cs:handle_2

int 21h

jmp next_block

stop_copy:

pop ds

; set date

mov ax, 5701h

mov bx, word ptr handle_2

mov cx, word ptr orig_time

mov dx, word ptr orig_date

int 21h

; close files

mov ah, 3eh

mov bx, word ptr handle_1

int 21h

mov ah, 3eh

mov bx, word ptr handle_2

int 21h

; attrib

mov ah, 43h

xor al, al

mov dx, offset filename_1

int 21h

mov ah, 43h

mov al, 1

mov dx, offset filename_2

int 21h

; звiльнити

mov ah, 49h

int 21h

jc mem_err

ret

file_error:

mov ah, 9

mov dx, offset file_errmsg

int 21h

mov ah, 4ch

int 21h

mem_err:

mov ah, 9

mov dx, offset mem_errmsg

int 21h

mov ah, 4ch

int 21h

copy_file endp

;

; end copy_file

;

;

; process_dirs

;

process_directory proc

; взнати адресу DTA

mov ah, 2fh

int 21h; es:bx - DTA

; findfirst

mov ah, 4eh

mov cx, 10h

mov dx, offset all_dirs;*.*

int 21h

dfindnext:

jnc zzz

jmp dstop_search; кiнець пошуку

zzz:

cmp byte ptr [bx+15h], 10h

jne not_dir

cmp byte ptr [bx+1eh], '.'

je not_dir

; отже, знайдено пiдкаталог

; 1) до filename_2 додати його назву

mov di, offset filename_2

mov cx, 100

xor ax, ax

repnz scasb

dec di

mov si, bx

add si, 1eh

mov cx, 13

rep movsb

; 2) створити каталог filename_2

mov ah, 39h

mov dx, offset filename_2

int 21h

; 3) до filename_2 додати \

mov di, offset filename_2

mov cx, 100

xor ax, ax

repnz scasb

dec di

mov byte ptr [di], '\'

mov byte ptr [di+1], 0

push di

; 4) перейти в знайдений каталог

mov ah, 3bh

mov dx, bx

add dx, 1eh

int 21h

jc skip_thisd

; 5) зберегти DTA

sub sp, 2bh

cld

mov di, sp

mov si, bx

mov cx, 2bh

rep movsb

; 6) call process_files

call process_files

; 7) вiдновити DTA

mov di, bx

mov si, sp

mov cx, 2bh

rep movsb

add sp, 2bh

; 8) chdir.

mov ah, 3bh

mov dx, offset up_dir

int 21h

skip_thisd:

; 9) вiд filename_2 вiдняти назву

pop di

sub di, 2

std

mov al, '\'

mov cx, 13

repnz scasb

mov byte ptr [di+2], 0

cld

not_dir:

; робимо findnext

mov ah, 4fh

int 21h

jmp dfindnext

dstop_search:; стоп пошуку

ret

process_directory endp

;

; process_dirs

;

;

; process_files

;

; копiювання файлiв в 1 каталозi

process_files proc

; взнати адресу DTA

mov ah, 2fh

int 21h; es:bx - DTA

; findfirst

mov ah, 4eh

xor cx, cx

mov dx, offset filename_1

int 21h

findnext:

jc stop_search; кiнець пошуку

; copy

; побудувати targetname

push es

; копiюємо path

mov si, offset filename_2

mov di, offset targetname

push ds

pop es

fil0: lodsb

cmp al, 0

je stop_fil0

stosb

loop fil0

stop_fil0:

; додати filename

mov si, bx

add si, 1eh

fil1:

lodsb

cmp al, 0

je stop_fil1

stosb

loop fil1

stop_fil1:

mov byte ptr [di], 0

mov si, bx

add si, 1eh

mov di, offset targetname

push bx

call copy_file

pop bx

pop es

; видати iм`я файла

mov si, bx

add si, 1eh

cont_inc:

mov al, [si]

cmp al, 0

je stop_inc

inc si

jmp cont_inc

stop_inc:

mov byte ptr [si], 10

mov byte ptr [si+1], 13

mov byte ptr [si+2], '$'

mov dx, bx

add dx, 1eh

mov ah, 9

int 21h

; copy

; робимо findnext

mov ah, 4fh

int 21h

jmp findnext

stop_search:; стоп пошуку

cmp byte ptr ds: [process_dirs], 1

jne no_dirs

;

; виклик пошуку каталогiв

;

call process_directory

no_dirs:

ret

process_files endp

;

; process_files

;

;

; process_commandline

;

process_commandline proc

mov si, 80h

mov al, [si]

cmp al, 0

je params_error

add si, 2

mov di, offset filename_1

name_1:

lodsb

cmp al, 20h

je stop_name1

cmp al, 13

je params_error

stosb

jmp name_1

stop_name1:

mov di, offset filename_2

name_2:

lodsb

cmp al, 20h

je stop_name2

cmp al, 13

je stop_name2

stosb

jmp name_2

stop_name2:

mov byte ptr [di], '\'

cmp al, 13

je stop_cmdl

name_s:

lodsb

cmp al, 20h

je stop_names

cmp al, 13

je stop_names

cmp al, 's'

jne name_s

mov byte ptr [process_dirs], 1

stop_names:

stop_cmdl:

ret

params_error:

mov dx, offset param_err

mov ah, 9

int 21h

mov ah, 4ch

int 21h

process_commandline endp

;

; process_commandline

;

begin:

; decrease memory size

cld

mov bx, 4096

mov ah, 4ah

int 21h

mov ax, bx

shl ax, 4

dec ax

mov sp, ax

call process_commandline

call process_files

exit 0

end start

K_REN.ASM

; перейменування файла

; k_ren name1.ext1 name2.ext2

model tiny

code

org 100h

start:

jmp go

old_name db 50 dup(0)

new_name db 50 dup(0)

; old_name db 'autoexec.bat', 0

; new_name db 'ccc.xxx', 0

em db 'Error!$'

go:

push cs

pop ax

mov ds, ax

mov es, ax

; names

mov bx, 80h

mov dl, byte ptr cs: [bx]; length

cmp dl, 0

je error

; old name

xor ax, ax

mov si, 82h

mov di, offset old_name

next_sym:

mov al, [si]

cmp al, ' '

je stop

mov [di], al

inc si

inc di

inc ah

cmp ah, dl

ja error

jmp next_sym

stop:

; new name

mov di, offset new_name

inc si

next_sym1:

mov al, [si]

cmp al, 13

je stop1

mov [di], al

inc si

inc di

inc ah

cmp ah, dl

ja error

jmp next_sym1

stop1:

; перейменовуємо

mov dx, offset old_name

mov di, offset new_name

mov ah, 56h

int 21h

jnc no_error

error:

mov ah, 9

mov dx, offset em

int 21h

no_error:

exit 0

end start


Подобные документы

 • Написання програми, яка дозволяє перейменувати файл і скопіювати задані файли та каталоги. Використання рекурсивної функції для перегляду дерева підкаталогів при вході в них. Використання системного сервісу файлу, який зосереджено в перериванні 21h.

  курсовая работа [11,8 K], добавлен 12.08.2009

 • Робота з файлами, використовування програм-переглядачів, що забезпечують прокрутку тексту у вікні перегляду. Перегляд файлів в текстовому та інших форматах (шістнадцятеричному та бінарному). Алгоритм програми, системні вимоги, інструкція для користувача.

  курсовая работа [16,5 K], добавлен 08.08.2009

 • Порядок проектування програми для перегляду текстових файлів різного розміру, сфера її практичного застосування та алгоритм написання. Опис і обґрунтування проектних рішень системи. Інструкція користувача та текст програми, проведення її листингу.

  курсовая работа [20,7 K], добавлен 08.08.2009

 • Розробка резидентної програми за допомогою мови асемблер, яка дозволить перехопити зміст текстового та графічного екрану у файл (відповідно TXT і BMP). Вибір та обґрунтування методу розв'язки даної задачі. Алгоритм і реалізація програми, системні вимоги.

  курсовая работа [14,9 K], добавлен 08.08.2009

 • Дослідження основних завдань та алгоритму роботи програм копіювання файлів: "COPY1.С" (функції роботи з file handles) та "COPY2.С" (функції потокового вводу-виводу). Повний розбір роботи обох кодів програм, їх тестування, модифікація та оптимізація.

  лабораторная работа [23,4 K], добавлен 04.04.2011

 • Програми, які виводять на екран характеристики комп'ютера. Розробка програми "Монітор використання ресурсів комп’ютера" на мові програмування ASM-86. Алгоритм програми та її реалізація. Системні вимоги, інструкція для користувача, лістинг програми.

  курсовая работа [22,2 K], добавлен 08.08.2009

 • Варіантний аналіз та вибір методів розв’язування, основні поняття та визначення, особливості розробки баз даних. Описовий алгоритм головної програми та її структури, опис авторської заставки. Структура модулів та опис функцій, лістинг програми.

  курсовая работа [2,6 M], добавлен 30.11.2009

 • Актуальність розробки програми для відновлення помилково вилучених з диску комп'ютера файлів. Програма-аналог програми Dос Undelete на мові програмування ASM-86. Елементи каталогу, що стосуються відновлення стертих файлів. Алгоритм програми та її лістинг.

  курсовая работа [33,2 K], добавлен 08.08.2009

 • Перегляд тексту за допомогою зручних та зрозумілих в користуванні програм-переглядачів текстових файлів. Розробка текстового редактора під Windows на мові програмування ASM-86 для здійснення основних дій над введеним текстом. Алгоритм та лістинг програми.

  курсовая работа [20,8 K], добавлен 08.08.2009

 • Розробка і обґрунтування технічного завдання, вимоги до програмної реалізації та користувача. Можливі варіанти зміни та вдосконалення програми. Початок загального алгоритму вирішення задачі. Структурні зв’язки між функціями програми, її тестування.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 14.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.