Програма HelloWin

Опрацювання роботи програми HelloWin, яка демонструє основні принципи створення вікна у OS Windows. Вивчення матеріалу, викладеного у файлі допомоги. Використання функцій для створення вікна, відображення у ньому тексту, відтворення звукових файлів.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 04.04.2011
Размер файла 14,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Лабораторна робота №4

з курсу "Системне програмування"

на тему: "Програма HelloWin"

м. Житомир

2011 р.

Содержание

 • 1. Завдання для виконання
 • 2. Текст програми
 • 3. Завдання до лабораторної
 • Висновок

1. Завдання для виконання

1. Розібрати текст програми hellowin.c.

2. Вивчити матеріал викладений у файлі допомоги.

3. Створити аналогічну програму, яка друкує в вікно:

· Змінні середовища програми (Envayroment)

· Шлях - звідки була запушена на виконання програма

2. Текст програми

/*-------------------------------------------------------------------------------

HELLOWIN.C -- Displays "Hello, Windows 95!" in client area

(c) Charles Petzold, 1996

-------------------------------------------------------------------------------*/

#include <windows.h>

LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,

PSTR szCmdLine, int iCmdShow)

{

static char szAppName[] = "HelloWin" ;

HWND hwnd ;

MSG msg ;

WNDCLASSEX wndclass ;

wndclass.cbSize = sizeof (wndclass) ;

wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW ;

wndclass.lpfnWndProc = WndProc ;

wndclass.cbClsExtra = 0 ;

wndclass.cbWndExtra = 0 ;

wndclass.hInstance = hInstance ;

wndclass.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;

wndclass.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW) ;

wndclass.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject (WHITE_BRUSH);

wndclass.lpszMenuName = NULL ;

wndclass.lpszClassName = szAppName ;

wndclass.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;

RegisterClassEx (&wndclass) ;

hwnd = CreateWindow (szAppName, // window class name

"The Hello Program",// window caption

WS_OVERLAPPEDWINDOW, // window style

CW_USEDEFAULT, // initial x position

CW_USEDEFAULT, // initial y position

CW_USEDEFAULT, // initial x size

CW_USEDEFAULT, // initial y size

NULL, // parent window handle

NULL, // window menu handle

hInstance, // program instance handle

NULL) ; // creation parameters

ShowWindow (hwnd, iCmdShow) ;

UpdateWindow (hwnd) ;

while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0))

{

TranslateMessage (&msg) ;

DispatchMessage (&msg) ;

}

return msg.wParam ;

}

LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

HDC hdc ;

PAINTSTRUCT ps ;

RECT rect ;

switch (iMsg)

{

case WM_CREATE :

PlaySound ("hellowin.wav", NULL, SND_FILENAME | SND_ASYNC) ;

return 0 ;

case WM_PAINT :

hdc = BeginPaint (hwnd, &ps) ;

GetClientRect (hwnd, &rect) ;

DrawText (hdc, "Hello, Windows 95!", -1, &rect,

DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER) ;

EndPaint (hwnd, &ps) ;

return 0 ;

case WM_DESTROY :

PostQuitMessage (0) ;

return 0 ;

}

return DefWindowProc (hwnd, iMsg, wParam, lParam) ;

}

3. Завдання до лабораторної

Створити аналогічну програму, яка друкує в вікно:

Змінні середовища програми (Envayroment)

Шлях - звідки була запушена на виконання програма

Функція DrawText() - "малює" текст. Оскільки ця функція малює, то першим параметром має бути описувач контексту пристрою, який повертає функція BeginPaint.

Другим параметром є текст який малює функція. Саме сюди ми і заносимо текст який варто надрукувати.

Третій параметр встановлений -1 вказує на те, що рядок тексту завершується нульовим символом.

Четвертий параметр - розмір тексту.

Останнім параметром є набір прапорців, які вказують на розташування тексту.

Отже, щоб змінити написи у вікні варто змінити(додати) у програмі функцію:

DrawText (hdc, "ТЕКСТ", -1, &rect, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER) ;

Висновок

програма файл вікно звуковий

Отже, на даній лабораторній роботі було розібрано роботу програми, яка демонструє основні принципи створення вікна у OS Windows. У ході виконання роботи було розібрано використання функцій для створення вікна, відображення у вікні тексту, та відтворення звукових файлів.

Під час модифікації програмного коду було здобуто практичні навики створення вікон, відображення тексту, відтворення звуку.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Методи роботи з операційною системою Windows: основні елементи інтерфейсу, механізми створення папки та ярлика. Призначення програми "Проводник". Алгоритм видалення, перейменування, копіювання файлів і папок. Критерії пошуку та структура вікна Windows.

  лабораторная работа [20,1 K], добавлен 13.12.2010

 • Принципи технології створення програмних продуктів. Набір файлів, необхідних для створення програми в Delphi, варіанти роботи з ними. Програмування графічного інтерфейсу користувача. Зовнішній вигляд і лістинг програми, використані команди і компоненти.

  курсовая работа [550,5 K], добавлен 03.01.2014

 • Створення програми, що видає результати голосування та підсумки виборів. Алгоритм розробки програми. Опис структури даних та вимоги до них, стандартних процедур та функцій, файлів та їх призначення. Приклад тестування та результати роботи програми.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 28.06.2012

 • Створення програми для перегляду потрібної інформації, яка може бути використана будь яким користувачем ЕОМ. Користування та розуміння переглядачів текстових файлів. Використання читання тексту порціями для реалізації прокрутки екрану вверх та вниз.

  курсовая работа [16,7 K], добавлен 12.08.2009

 • Видання книги засобами програми Page Maker. Використання текстових фреймів. Розміщення тексту в межах смуги або колонки. Масштабування та переміщення. Імпорт файлів. Створення публікації на базі шаблону. Вставка, сортування та автонумерація сторінок.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 01.03.2014

 • Створення програми для роботи з файловою системою. Ступінь деталізації файлу. Структура файлової системи. Таблиця розміщення файлів. Розподіл пам'яті в FAT для типового диска MS DOS. Відповідність між FAT й областю файлів даних. Корневий каталог.

  дипломная работа [32,6 K], добавлен 24.03.2009

 • Загальні відомості про текстовий процесор, інтерфейс програми та інсталяція, елементи керування і налаштування панелі швидкого доступу. Робота з документами, введення тексту та відкриття файлів, створення документів, захист і збереження текстових файлів.

  дипломная работа [11,6 M], добавлен 26.05.2012

 • Принципи побудови комп’ютерів Фон Неймана. Накопичувачі магнітооптичних дисків СD, алгоритм їх роботи та переваги використання. Створення нової папки, копіювання та переміщення файлів. Графічний редактор Paint. Використання програми Kodak Imaging.

  контрольная работа [19,9 K], добавлен 04.11.2009

 • Створення синтезатора мови за параметром "чіткість". Повний синтез мови за правилами. Обробка вихідного звуку. Опис головного вікна програми. Генерація проміжків між фонемами. Якість звуку та підбір фонем. Відтворення та збереження мови. Системні вимоги.

  курсовая работа [701,8 K], добавлен 27.11.2010

 • Основи розробки додатків Windows. Параметри функції WinMain. Запуск процесу, використання для цього вибраних на диску файлів. Відслідковування кожного з процесів (його статус, назву, час життя), діяльності користувача. Опис алгоритму роботи програми.

  курсовая работа [202,6 K], добавлен 14.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.