Дослідження особливостей конвертації файлів графічних форматів з використанням технології dotNet

Аналіз особливостей конвертації файлів графічних форматів з використанням технології dotNet і створення системи, яка дозволяє наочно проілюструвати принципи програмування з використанням особливостей цієї платформи. Етапи створення windows-додатків.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.10.2012
Размер файла 3,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти та науки України

Криворізький інститут

Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій та управління

Кафедра Технічної кібернетики

ДИПЛОМНА РОБОТА

зі спеціальності

7.091402 “Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка“

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Дослідження особливостей конвертації файлів графічних форматів з використанням технології dotNet»

Студента групи ГКС-04-д

Бубнеля Олександра Сергійовича

Керівник роботи проф.,

д.т.н. Учитель Олександр Давидович

нормоконтроль ст. викл.

Супрунова Ю.А.

Кривий Ріг 2009

Міністерство освіти та науки України

Криворізький інститут

Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій та управління

Кафедра Технічної кібернетики

Спеціальність 7.091402 “Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка“

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою доц., к.т.н. Вдовиченко І.Н.

" 31 " жовтня 2008 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студента

Бубнеля Олександра Сергійовича

1. Тема роботи: Дослідження особливостей конвертації файлів графічних форматів з використанням технології dotNet

затверджена наказом по інституту від " 29 " жовтня 2008 р. № 62С-01

2. Термін здачі студентом закінченої роботи 01.06.09. _

3. Вхідні дані до роботи: Матеріали наукових досліджень; довідкова література; вимоги до кінцевого програмного продукту

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці): Постановка завдання, Теоретичне дослідження особливостей файлів графічних форматів; Створення Windows-додатків на основі Visual C#; Економічне обґрунтування доцільності розробки програмного продукту; Охорона праці.

5. Перелік графічного матеріалу (з точними вказівками обов'язкових креслень)

Головне вікно середовища розробки

Вікно визначення дії при запуску програми

Рядок меню Visual Studio .NET

Вікно створення нового проекту

Головне вікно програми в режимі розробки

Контекстне меню вікна Solution Explorer

Компоненти, що входять до складу нового додатку

6. Консультанти з роботи, з вказівками розділів роботи, що належать до них

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Спеціальна частина

Старіков О.М.

Програмна частина

Мурашко А.Г.

Економічна частина

Тимко Є.В.

Охорона праці

Климович Г.Б.

7. Дата видачі завдання 31.10.08 р.

Керівник ____________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання ____________________

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п

Найменування етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітки

Отримання завдання на дипломну роботу

31.10.08

Пошук літературних джерел

21.02.09

Теоретичне та експериментальне дослідження структури графічних файлів

28.03.09

Програмна частина (постановка задачі, створення програмного забезпечення, опис алгоритму рішення задачі, проектування та опис інтерфейсу користувача, опис програми)

25.04.09

Оформлення пояснювальної записки

14.05.09

Оформлення графічної документації

25.05.09

Оформлення електронних додатків до диплому

27.05.09

Представлення дипломної роботи до захисту

01.06.09

Студент-дипломник _________________

(підпис)

Керівник роботи _________________

(підпис)

Анотація

Метою дипломної роботи є дослідження особливостей конвертації файлів графічних форматів з використанням технології dotNet. Як мова програмування для реалізації поставленого завдання була вибрана мова програмування С#, як середовище розробки Microsoft Visual Studio 2008.

Розділів 6, схем та рисунків 35, таблиць 9, бібліографічних посилань 27, загальний обсяг - 104.

Аннотация

Целью дипломной работы является исследование особенностей конвертации файлов графических форматов с использованием технологии dotNet. Как язык программирования для реализации поставленной задачи был выбран язык программирования C #, как среду разработки Microsoft Visual Studio 2008.

Разделов 6, схем и рисунков 35, таблиц 9, библиографических ссылок 27, общий объем - 104.

The summary

The purpose of this diploma work is study of converting image file formats using dotNet. As a programming language for implementation of the task was chosen programming language C # as the development environment Microsoft Visual Studio 2008.

Sections 5, circuits and figures 35, tables 9, bibliographic references 27, total amount - 104.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

1.1 Найменування та галузь застосування

1.2 Підстава для створення

1.3 Характеристика розробленого програмного забезпечення

1.4 Мета й призначення

1.5 Загальні вимоги до розробки

1.6 Джерела розробки

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАЙЛІВ ГРАФІЧНИХ ФОРМАТІВ

2.1 Формати графічних файлів

2.2 GIF (CompuServe Graphics Interchange Format)

2.3 JPEG (Joint Photographic Experts Group)

2.4 PNG (Portable Network Graphics)

2.5 TIFF (Tagged Image File Format)

2.6 Adobe PostScript

2.7 EPS (Encapsulated PostScript)

2.8 PDF (Portable Document Format)

2.9 Scitex CT

2.10 Adobe Photoshop Document

2.11 Adobe Illustrator Document

2.12 Macromedia FreeHand Document

2.13 PICT (Macintosh QuickDraw Picture Format)

2.14 WMF (Windows Metafile) 26

2.15 BMP (Windows Device Independent Bitmap)

3. СТВОРЕННЯ WINDOWS-ДОДАТКІВ НА ОСНОВІ VISUAL C#

3.1 Основи роботи з Visual Studio .NET

3.2 Форми

3.3 Вікно «Провідник проекту»

3.4 Вікно Class View

3.5 Вікно Properties Window

3.6 Вікно панелі інструментів

3.7 Режими дизайну і коду

3.8 Властивості проекту

3.9 Компіляція програми

4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ

4.1. Конвертація графічних форматів в Delphi

4.1.1 Конвертація BMP в EMF

4.1.2 Конвертація BMP в JPG

4.1.3 Конвертація BMP в WMF

4.1.4 Зворотна конвертація: WMF в BMP

4.1.5 Конвертація BMP в DIB

4.1.6 Конвертація BMP в ICO

4.1.7 Конвертація BMP в RTF

4.1.8 Конвертація CUR в BMP

4.1.9 Конвертація ICO в BMP

4.1.10 Конвертація JPG в BMP

4.2. Програмна реалізація на C#

4.2.1 Вибір фотографій

4.2.2 Процес конверсії Thread

4.2.3 Thumbnail контроль

4.3 Опис інтерфейсу програми

5. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

6. ОХОРОНА ПРАЦІ

6.1 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів

6.2 Заходи щодо нормалізації шкідливих і небезпечних факторів

6.3 Пожежна безпека

ВИСНОВКИ

ВСТУП

Метою дипломної роботи є дослідження особливостей конвертації файлів графічних форматів з використанням технології dotNet.

Як мова програмування для реалізації поставленого завдання була вибрана мова програмування С#, як середа розробки Microsoft Visual Studio 2008. Варто відзначити, що середа розробки Microsoft Visual Studio 2008 є абсолютно безкоштовною, але не дивлячись на безкоштовність, надає безліч зручних засобів для створення складних програмних продуктів.

Якщо сказати, що мова С# і пов'язана з ним середа .NET Framework є однією з найважливіших технологій для розробників за багато років, це не буде перебільшенням. .NET спроектована як нова середа, в рамках якої можна розробити практично будь-який додаток для Windows, тоді як С# -- нова мова програмування, призначена спеціально для роботи з .NET. За допомогою С# можливо, наприклад, створити динамічну Web-страніцу, Web-службу XML, компонент розподіленого додатку, компонент доступу до бази даних, класичний настільний додаток Windows або навіть інтелектуальне клієнтське програмне забезпечення, що має засоби онлайнової і автономної роботи.

Переваги .NET:

Об'єктно-орієнтоване програмування -- і середа .NET Framework, і С# спочатку повністю базувалися на об'єктно-орієнтованих принципах.

Добрий дизайн -- бібліотека базових класів, яка спроектована "з нуля", виключно інтуїтивно зрозумілим чином.

Незалежність від мови -- з .NET код всіх мов, тобто Visual Basic .NET, С#, J# і керованого C, компілюється в спільну мову проміжного рівня -- Intermediate .Language. Це означає, що всі ці мови володіють можливостями взаємодії, як ніколи раніше.

Краща підтримка динамічних Web-страніц -- хоча ASP пропонував високий ступінь гнучкості, він також був і неефективним через свої сценарні мови, що інтерпретувалися, а недолік об'єктно-орієнтованого дизайну часто приводив до заплутаного коду ASP. .NET пропонує інтегровану підтримку Web-страніц із застосуванням нової технології -- ASP.NET. У ASP.NET код сторінок компілюється і може бути написаний на мові високого рівня, що підтримує .NET -- такому як С#, J# або Visual Basic 2005.

Ефективний доступ до даних -- набір компонентів .NET, відомий під спільною назвою ADO.NET, надає ефективний доступ до реляційних баз даних і широкої різноманітності інших джерел даних. Також доступні компоненти, що надають доступ до файлової системи і каталогів. Зокрема, підтримка XML вбудована в .NET, що дозволяє маніпулювати даними, які можуть бути імпортовані з інших, не-Windows платформ, і експортовані в них

Розділення коду -- .NET повністю змінила спосіб розділення коду між додатками, ввівши концепцію збірки (assembly), яка замінила традиційні бібліотеки DLL.

Підвищена безпека -- кожна збірка також може містити вбудовану інформацію безпеки, яка в точності описує, кому і яким категоріям користувачів або процесів, які методи яких класів дозволено викликати.

Підтримка Web-служб -- .NET пропонує повністю інтегровану підтримку розробки Web-служб.

1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

1.1 Найменування та галузь застосування

Розроблений програмний продукт є наочною ілюстрацією дослідження особливостей конвертації файлів графічних форматів з використанням технології dotNet.

1.2 Підстава для створення

Підставою для розробки є наказ № 62С-01 від 29 жовтня 2008 р. по Криворізькому інституту КУЕІТУ.

Початок робіт: 31.10.08. Закінчення робіт: 01.06.09.

1.3 Характеристика розробленого програмного забезпечення

Як мова програмування для реалізації поставленого завдання була вибрана мова програмування С#, як середа розробки Microsoft Visual Studio 2008. Варто відзначити, що середа розробки Microsoft Visual Studio 2008 є абсолютно безкоштовною, але не дивлячись на безкоштовність, надає безліч зручних засобів для створення складних програмних продуктів.

До складу системи входять:

- ImageConverter.exe - виконавчий файл системи.

1.4 Мета й призначення

Метою роботи є дослідження особливостей конвертації файлів графічних форматів з використанням технології dotNet та створення системи, яка дозволяє наочно проілюструвати основні принципи програмування з використанням особливостей цієї платформи. Також в роботі було розглянуто теоретичні аспекти використання інструментів dotNet.

1.5 Загальні вимоги до розробки

Вимоги до програмного забезпечення:

Робота в середовищі операційних систем Windows 2000/XP;

Простота й зрозумілість інтерфейсу.

Мінімальні вимоги до апаратного забезпечення:

IBM-сумісний комп'ютер, не нижче Pentium IІ, RAM-128Mb, SVGA-800*600*16bit;

Вільний простір на жорсткому диску не менш 2 Мб.

1.6 Джерела розробки

Джерелами розробки дипломної роботи є:

довідкова література;

наукова література;

технічна література;

програмна документація.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАЙЛІВ ГРАФІЧНИХ ФОРМАТІВ

2.1 Формати графічних файлів

Знання файлових форматів і їх можливостей є одним з ключових чинників в допечатной підготовці видань, підготовці зображень для web і в комп'ютерній графіці взагалі. Так, сьогодні немає такого калейдоскопа розширень, як на початку 90-х, коли кожна компанія-виробник редакторів зображень вважала своїм боргом створити свій файловий тип, а то і не один, проте це не означає, що "все потрібно зберігати в TIFF, а стискати JPEG'ом". Кожен, з форматів, що затвердилися сьогодні, пройшов природний відбір, довів свою життєздатність і потрібність. Всі вони мають якісь характерні особливості і можливості, що роблять їх незамінними в роботі. Знання особливостей, тонкості техноглогии важливо для сучасного дизайнера так само, як для художника необхідно розбиратися у відмінностях хімічного складу фарб, властивостях грунтів, типів металів і породах дерева.

Основне призначення Знання, за великим рахунком, це розширення можливостей людини, збільшення міри його свободи, коли людина поступає так, як вважає потрібним, а не так, як вимушують його обставини.

Всі графічні дані в комп'ютері можна розділити на на дві великі гілки: растрову і векторну. Вектори представляють з себе матеатическое опис об'єктів щодо точки початку координат. Простіше кажучи, щоб комп'ютер намалював пряму потрібні координати двох точок, які зв'язуються по найкоротшій, для дуги задається радіус і т.д. Таким чином, векторна ілюстрація це набір геометричних примітивів. Більшість векторних форматів можуть так само містити упроваджені у файл растрові об'єкти або посилання на растровий файл (технологія OPI).

Складність при передачі даних з одного векторного формату в іншій полягає у використанні програмами різних алгоритмів, різної математики при побудові векторних і описі растрових об'єктів.

OPI (Open Prepress Interface) - технологія, розроблена фірмою Aldus, що дозволяє імпортувати не оригінальні файли, а їх образи, створюючи в програмі лише копію низького дозволу (ескіз) і посилання на оригінал. В процесі друку на принтер, ескізи підміняються на оригінальні файли. Застосування OPI, замість простого впровадження, (embedding) дає можливість економити ресурси комп'ютера (перш за все, пам'ять), помітно підвищуючи його продуктивність. OPI є основної роботи з імпортованими графічними файлами в таких програмах, як FreeHand і QuarkXPress, широко застосовується в інших продуктах.

Растровий файл влаштований простіше (для розуміння, принаймні). Він представляє з себе прямокутну матрицю (bitmap), розділену на маленькі квадратики - пикселы (pixel - picture element). Растрові файли можна розділити на два типи: призначені для висновку на екран і для друку.

Дозвіл файлів таких форматів як GIF, JPEG, BMP залежить від відеосистеми комп'ютера. У старих Маках на квадратний дюйм екрану доводилося 72 пиксела (екранний дозвіл), на Windows єдиного стандарту не склалося, але сьогодні найчастіше уживається значення 96 пикселов на квадратний дюйм екрану. Реально, проте, ці параметри тепер стали досить умовними, оскільки майже всі відеосистеми сучасних комп'ютерів дозволяють змінювати кількість пикселов, що відображаються на екрані. Растрові формати, призначені виключно для висновку на екран мають тільки екранний дозвіл, тобто один пиксел у файлі відповідає одному екранному пикселу. На друк вони виводяться так само з екранним дозволом.

Растрові файли, призначені для допечатной підготовки видань мають, подібно до більшості векторних форматів, параметр Print Size - друкарський розмір. З ним пов'язано поняття друкарського дозволу, який представляє з себе співвідношення кількості пикселов на один квадратний дюйм сторінки (ppi, pixels per inch або dpi - dots per inch, - термін не зовсім вірний, але часто вживаний). Друкарський дозвіл може бути від 130 dpi (для газети) до 300 (високоякісний друк), більше майже ніколи не потрібне.

Растрові формати, так само відрізняються один від одного здатністю нести додаткову інформацію: різні колірні моделі, вектора, канали Альфи або канали плашковых (spot) -цветов, шари різних типів, интерлиньяж (черезстрочная підвантаження), анімація, можливості стиснення і інше.

2.2 GIF (CompuServe Graphics Interchange Format)

Незалежний від апаратного забезпечення формат GIF був розроблений в 1987 році (GIF87a) фірмою CompuServe для передачі растрових зображень по мережах. У 1989-м формат був модифікований (GIF89a), були додані підтримка прозорості і анімації. GIF використовує LZW-компресію, що позоляет непогано стискати файли, в яких багато однорідних заливок (логотипи, написи, схеми).

Метод стиснення LZW (Lempel-Ziv-Welch) розроблений в 1978 році ізраїльтянами Лемпелом і Зівом, і допрацьований пізніше в США. Стискає дані шляхом пошуку однакових послідовностей (вони називаються фрази) у всьому файлі. Виявлені послідовності зберігаються в таблиці, їм привласнюються коротші маркери (ключі). Так, якщо в зображенні є набори з рожевого, оранжевого і зеленого пикселов, 50 разів, що повторюються, LZW виявляє це, привласнює даному набору окреме число (наприклад, 7) і потім зберігає ці дані 50 разів у вигляді числа 7. Метод LZW, так само, як і RLE, краще діє на ділянках однорідних, вільних від шуму кольорів, він діє набагато краще, ніж RLE, при стисненні довільних графічних даних, але процес кодування і розпаковування відбувається медленее.

GIF дозволяє записувати зображення "через строчку" (Interlaced), завдяки чому, маючи тільки частину файлу, можна побачити зображення цілком, але з меншим дозволом. Це досягається за рахунок запису, а потім підвантаження, спочатку 1, 5, 10 і т.д. строчок пикселов і розтягання даних між ними, другим проходом слідують 2, 6, 11 строчки, дозвіл зображення в інтернетівському браузере збільшується. Таким чином, задовго до закінчення завантаження файлу користувач може зрозуміти, що всередині і вирішити, чи варто чекати, коли файл підніметься весь. Черезстрочная запис трохи збільшує розмір файлу, але це, як правило, виправдовується набуваючою властивістю.

У GIF'e можна призначити один або більш кольорів прозорими, вони стануть невидимми в інтернетівських браузерах і деяких інших програмах. Прозорість забезпечується за рахунок додаткового Alpha-каналу, що зберігається разом з файлом. Крім того файл GIF може містити не одну, а декілька растрових картинок, які браузеры можуть підвантажувати одну за іншою з вказаною у файлі частотою. Так досягається ілюзія руху (GIF-анімація).

Основне обмеження формату GIF полягає в тому, що кольорове зображення може бути записано тільки в режимі 256 кольорів. Для поліграфії цього явно недостатньо.

2.3 JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Строго кажучи JPEG'ом називається не формат, а алгоритм стиснення, заснований не на пошуку однакових елементів, як в RLE і LZW, а на різниці між пикселами. Кодування даних відбувається у декілька етапів. Спочатку графічні дані конвертуються в колірний простір типу LAB, потім відкидається половина або три чверті інформації про колір (залежно від реалізації алгоритму). Далі аналізуються блоки 8х8 пикселов. Для кожного блоку формується набір чисел. Перші декілька чисел представляють колір блоку в цілому, в той час, як подальші числа відображають тонкі робили. Спектр деталей базується на зоровому сприйнятті людини, тому крупні деталі помітніші.

На наступному етапі, залежно від вибраного вами рівня якості, відкидається певна частина чисел, що представляють тонкі деталі. На останньому етапі використовується кодування методом Хафмана для ефективнішого стиснення кінцевих даних. Відновлення даних відбувається в зворотному порядку.

Таким чином, чим вищий рівень компресії, тим більше даних відкидається, тим нижче якість. Використовуючи JPEG можна одержати файл в 1-500 разів менше, ніж ВМР! Формат апаратний незалежний, повністю підтримується на РС і Macintosh, проте він відносно новий і не розуміється старими програмами (до 1995 року). JPEG не підтримує індексовані палітри кольорів. Спочатку в специфікаціях формату не було і CMYK, Adobe додала підтримку цветоделения, проте CMYK JPEG в багатьох програмах робить проблеми. Кращим рішенням є використання JPEG-стиснення в Photoshop EPS-файлах, яке описується нижче.

Существют підформати JPEG. Baseline Optimized - файли дещо краще стискаються, але не читаються деякими програмами. JPEG Baseline Optimized розроблений спеціально для Інтернету, всі основні браузеры його підтримують. Progressive JPEG так само розроблений спеціально для Мережі, його файли менше стандартних, але трохи більше за Baseline Optimized. Головна особливість Progressive JPEG в підтримці аналога черезстрочного висновку.

З сказаного можна зробити наступні висновки. JPEG'ом краще стискаються растрові картинки фотографічної якості, ніж логотипи або схеми - в них більше півтонових переходів, серед однотонних заливок же з'являються небажані перешкоди. Краще стискаються і з меншими втратами великі зображення для web або з високою друкарською резолюцією (200-300 і боее dpi), ніж з низкою (72-150 dpi), оскільки в кожному квадраті 8х8 пикселов переходи виходять м'якші, за рахунок того, що їх (квадратів) в таких файлах більше. Не бажано зберігати з JPEG-стисненням будь-які зображення, де важливі всі ньюансы перенесення (репродукції) кольорів, оскільки під час стиснення відбувається відкидання колірної інформації. У JPEG'е слід зберігати тільки кінцевий варіант роботи, тому що кожне пересохранение приводить до все нових втрат (відкиданню) даних і перетворення початкового зображення з кашу.

Колірний простір LAB представляє колір в трьох каналах: один канал виділений для значень яскравості (L - Lightnes) і два інших для колірної інформації (А і В). Колірні канали відповідають шкалі, а не якому)нибудь одному кольору. Канал А представляє безперервний спектр від зеленого до червоного, тоді як канал В - від синього до жовтого. Середні значення для А і У відповідають реальним відтінкам сірого.

Існує схожа колірна модель YCC, використовувана у форматах Kodak Photo CD і FlashPix.

Метод стиснення Хаффмана (Huffman) розроблений в 1952 році і використовується як складова частина у ряді інших схем стиснення, таких як LZW, Дефляція, JPEG. У методі Хаффмана береться набір символів, який аналізується, щоб визначити частоту кожного символу. Потім для символів, що найбільш часто зустрічаються, використовується уявлення у вигляді мінімально можливої кількості бітів. Наприклад, буква "е" найчастіше зустрічається в англійських текстах. Використовуючи кодування Хаффмана ви можете представити "е" всього лише двома бітами (1 і 0), замість восьми бітів, необхідних для представлення букви "е" в кодуванні ASCII.

2.4 PNG (Portable Network Graphics)

PNG - розроблений відносно недавно формат для Мережі, призваный замінити собою застарілий GIF. Використовує стиснення без втрат Deflate, схоже з LZW (саме із-за патентування в 1995-му році алгоритму LZW виник PNG). Стислі індексовані файли PNG, як правило, менше аналогічних GIF'ов, RGB PNG менше відповідного файлу у форматі TIFF.

Глибина кольору може бути будь-який, аж до 48 біт. Використовується двомірний interlacing (не тільки рядків, але і стовпців), який, так само, як і в GIF'е, злегка збільшує розмір файлу. На відміну від GIF'а, де прозорість як мед - або є, або немає, PNG підтримує також напівпрозорі пикселы (тобто в діапазоні прозорості від 0 до 99%) за рахунок каналу Альфи з 256 градаціями сірого.

У файл формату PNG записується інформація про корекцію гамми. Гамма є якимсь числом, що характеризує залежність яскравості свічення екрану вашого монітора від напруги на електродах кінескопа. Це число, лічене з файлу, дозволяє ввести поправку яскравості при відображенні. Потрібне воно для того, щоб картинка, створена на Мас'е, виглядала однаково і на РС і на Silicon Graphics. Таким чином ця особливість допомагає реалізації основної ідеї WWW - одиакового відображення інформації незалежно від апаратури користувача.

PNG підтримується в Microsoft Internet Explorer починаючи з версії 4 для Windows і з версії 4.5 на Макінтош. Netscape додала підтримку PNG для свого браузера у версії, починаючи з 4.0.4 для обох платформ. Проте дотепер не реалізована підтримка таких важливих функцій формату, як плавно перехідна прозорість і гамма-корекция.

2.5 TIFF (Tagged Image File Format)

Апаратний незалежний формат TIFF, на сьогоднішній, день є одним з найпоширеніших і надійніших, його підтримують практично всі програми на РС і Macintosh так або інакше свяанные з графікою. TIFF є кращим вибором при імпорті растрової графіки у векторні програми і видавничі системи. Йому доступний весь діапазон колірних моделей від монохромної до RGB, CMYK і додаткових кольорів Pantone. TIFF може зберігати обтравочные контури, канали Альфи, інші додаткові дані.

TIFF має два різновиди: для Macintosh і РС. Це пов'язано з тим, що процесори Motorola читають і записують числа зліва направо, а процесори Intel - навпаки. Сучасні програми можуть без проблем використовувати обидва варіанти формату.

У форматі TIFF може бути використана LZW-компресія. Ряд старих програм (наприклад, QuarkXPress 3.x, Adobe Streamline, багато программы-распознаватели тексту) не уміють читати стислі файли TIFF, проте, якщо выпользуетесь новим програмним забезпеченням, немає причини не використовувати компресію.

2.6 Adobe PostScript

PostScript - мова опису сторінок (мова управління лазерними принтерами) фірми Adobe. Був створений в 80-х роках для реалізації принципу WYSIWYG (What You See is What You Get). Файли цього формату фактично представляють з себе програму з командами на виконання для вивідного пристрою. Вони мають розширення .ps або, рідше .prn і виходять за допомогою функції Print to file графічних програм при використанні драйвера PostScript-принтера. Такі файли містять в собі сам документ (тільки те, що розташовувалося на сторінках), всі зв'язані файли (як растрові, так і векторні), використані шрифти, а так само іншу инфомацию: цветоделение, додаткова платня, півтоновий растр для кожної платні, линиатуру растру і інші дані для вивідного пристрою. Якщо файл закритий правильно, не має значення на якій платформі він робився, були використані шрифти True Type або Adobe Type 1 - все одно.

Растрові дані, як правило, записуються в двійковому кодуванні (Binary). Бінарний код займає удвічі менше місця, ніж ASCII. Кодування ASCII іноді потрібне для передачі файлів черерез мережі, для кроссплатформенного обміну, для друку через послідовні кабелі. У приведених випадках двійкове кодування може спотворитися (що зробить файл нечитаним) або викликати "дивну" поведінку сервера файлу. Ці проблеми давно зжиті в сучасних системах, але старі комп'ютери і сервери бувають ним схильні. Сказане відноситься до всіх форматів, заснованих на мові PostScript: EPS і PDF, які описуються нижче.

2.7 EPS (Encapsulated PostScript)

Формат Encapsulated PostScript можна назвати найнадійнішим і універсальним способом збереження даних. Він використовує спрощену версію PostScript: не може містити в одному файлі більше однієї сторінки, не зберігає ряд установок для принтера. Як і у файли друку PostScript, в EPS записують кінцевий варіант роботи, хоча такі програми, як Adobe Illustrator і Adobe Photoshop можуть використовувати його як робочий. EPS призначений для передачі векторів і растру у видавничі системи, створюється майже всіма програмами, що працюють з графікою. Використовувати його має сенс тільки тоді, коли висновок здійснюється на PostScript-пристрої. EPS підтримує все небходимые для друку колірні моделі, серед них така, як Duotone, може записувати, так само, дані в RGB, обтравочный контурі, інформації і треппинге і растрах, упроваджені шрифти. У форматі EPS зберігають дані в буфері обміну (Clipboard) програми Adobe для обміну між собою.

Разом з файлом можна зберегти ескіз (image header, preview). Це копія низького дозволу у форматі PICT, TIFF, JPEG або WMF, яка зберігається разом з файлом EPS і дозволяє побачити, що всередині, оскільки відкрити файл на редакцію можуть тільки Photoshop і Illustrator. Всі інші імпортують ескіз, підміняючи його при друці на PostScript-принтері оригінальною інформацією. На принтері не, що підтримує PostScript, виводиться на друк сам ескіз. Якщо ви працюєте на Photoshop для Макінтош, зберігайте ескізи у форматі JPEG, решта маковские програм зберігає ескізи у форматі PICT. Ці і JPEG-ескізи не можуть використовувати Windows-додатку. Якщо ви працюєте на PC або не знаєте, де використовуватиметься файл, зберігайте ескіз у форматі TIFF (коли надається вибір). CorelDRAW так само пропонує для ескіза векторний формат WMF, варто дуже обережно користуватися цим дітищем Microsoft - до добра не доведе.

Спочатку EPS розроблявся як векторний формат, пізніше з'явився його растровий різновид - Photoshop EPS. Окрім типу ескіза (TIFF, PICT, JPEG) Photoshop дає можливість вибрати спосіб кодування даних. ASCII і Binery описувалися вище, на JPEG варто зупинитися.

Photoshop дозволяє стискати растрові дані за допомогою алгоритму JPEG. Adobe допрацювала цей спосіб стиснення. Тепер JPEG, у виконанні Photoshop, підтримує CMYK і сжимат краще, ніж JPEG, повністю відповідний первинним специфікаціям. Іншими словами, EPS-файли без ескіза з JPEG-кодуванням важать менше, ніж аналогічні файли формату JPEG! Проте зверну увагу на важливу особливість в роботі з JPEG-стисненням в EPS. Драйвери принтерів і фотонабірних автоматів не можуть виконувати цветоделение таких файлів. Тобто при виконанні цветоделения на вашому комп'ютері EPS-картинка з JPEG-стисненням повністю опиниться на першій платні (Cyan, звичайно). Проте, в сервісному бюро робочі станції Scitex (їх більшість в Ізраїлі) можуть цветоделить странцы з JPEG EPS-ілюстраціями без жодних проблем. Системи інших фірм, думаю, так само підтримують JPEG EPS, у будь-якому випадку варто поцікавитися. У сервісних бюро і друкарнях Тель-Авіва мені часто рекомендували використовувати для запису растрових даних саме JPEG EPS замість TIFF, оскільки він швидше виводиться.

EPS має багато різновидів, що залежить від програми-творця. Найнадійніші EPS створюють програми виробництва Adobe Systems: Photoshop, Illustrator, і ін. (InDesign, поки, виключення). З 1996 року програми Adobe мають вбудований інтерпретатор PostScript, тому можуть відкривати EPS і редагувати їх. Ця нагода трапляється мені дуже важливою. Решта графічних редакторів відкривати EPS не можуть, мало того, створювані ними EPS-файли іноді виявляються, м'яко кажучи, особливими. Серед самих проблемних Quark EPS, створюваний функцією Save Page As EPS і FreeHand editable EPS, створюваний функцією Save As. Не варто особливо довіряти Corel'овским EPS версії 6 і нижче і EPS з CorelXARA. У EPS-файлів з CorelDRAW 7 і вище зберігається проблема додавання полів до Bounding Box (умовний прямокутник в PostScript, що описує всі об'єкти на сторінці). Перш, ніж експортувати з CorelDRAW, CorelXARA і, у меншій мірі, з FreeHand'а EPS-файли варто конвертувати багато ефектів програм (напівпрозорі заливки, наприклад) в растрові або прості векторні заливки. Товсті контури (більше 2 pt), можливо, має сенс конвертувати в об'єкти, коли програма дає таку можливість. Перевірити EPS-файл можна Adobe Illustrator'ом, якщо він відкриває - означає все гаразд.

2.8 PDF (Portable Document Format)

PDF запропонований фірмою Adobe як незалежний від платформи формат для створення електронної документації, презентацій, передачі верстки і графіки через мережі.

Односторінкові файли PDF можуть створювати Photoshop і Illustrator. Photoshop випускає PDF відмінної якості. Illustrator не всраивает шрифти, навіть коли його про це просять. Багатосторінкові PDF можуть створювати InDesign, PDFWriter і Acrobat Distiller. InDesign злегка спотворює колір при конвертації растрових картинок в CMYK, але в решті делат все нормально. Я думаю, у цієї програми є велика перспектива у області настільного видавництва. PDFWriter работат як віртуальний принтер. Він не заснований на PostScript і не може коректно обробляти графіку, PDFWriter призначений для швидкого виготовлення простих текстових документів. У нього спостерігається та ж проблема з вбудовуванням шрифтів, що і у Illustrator'а. Найнадійніші і максимально ближчі до оригіналу PDF створює з PostScript і EPS-файтов програма Acrobat Distiller, що поставляється в пакеті Adobe Acrobat і разом і PageMaker'ом.

PDF спочатку проектувався як компактний формат електронної документації. Тому всі дані в ньому можуть стискатися, причому до різного типа інформації застосовуються різні, найбільш відповідні для них типи стиснення: JPEG, RLE, CCITT, ZIP (схоже на LZW і відоме ще як Defate). Програма Acrobat Exchange 3 (яка в 4-й версії стала називатися просто Acrobat 4.0) дозволяє розставляти гіперпосилання, заповнювані поля, включати у файл PDF відео і звук, інші дії.

Метод стиснення CCITT (International Telegraph and Telephone Committie) був розроблений для передачі, факсиміле, і прийому. Є вужчою версією кодування методом Хаффмана. CCITT Group 3 ідентичний формату факсних повідомлень, CCITT Group 4 - формат факсів, але без спеціальної інформації, що управляє.

Файл PDF може бути оптимізований. З нього віддаляються елементи, що повторюються, встановлюється посторінковий порядок завантаження сторінок через web, з пріоритетом спочатку для тексту, потім графіка, нарешті шрифти. Зверніть увагу, коли елементів, що повторюються, немає, файл, після оптимізації, як правило, дещо збільшується.

PDF все більше використовується для передачі по мережах в компактному виді графіки і верстки. Він може зберігати всю інформацію для вивідного пристрою, яка була в початковому PostScript-файлі. Це стосується PDF версій 3 і 4. Проте, в 3 версія не може включати зведення про треппинге, деякі інші специфічні дані (DSC, наприклад), не використовує колірні профілі. Все це відшкодовано в 4-й версії, використовуйте її, якщо є можливість.

2.9 Scitex CT

PostScript-файл, призначений для висновку проходить ряд етапів на шляху до фотонабірного автомата. Найважливішим з них є растрирование - процес конвертації PostScript-даних в бітову карту, що виконується інтерпретатором PostScript (RIP). Розроблений фірмою Scitex файловий формат Scitex CT є не чим іншим як бітовою картою готової до висновку на фотонабірних автоматах Dolev цієї фірми. Формат зручний тоді, коли не потрібне виконання треппинга, електронного спуску смуг (импозиции), ін. операцій, тільки висновок. Це може бути, нпример, плакат формату A2. Якщо ви зробили складну графіку з великою кількістю векторних і растрових елементів і побоюєтеся проблем на висновку, то, можливо, варто спробувати растрировать роботу в Photoshop'е і передати її в сервісне бюро у вигляді файлу Scitex CT (.sct). [Вищенаведені дані одержані в сервісному бюро "Міксам", Тель-Авів]

Scitex CT багато в чому схожий на TIFF, але не підтримує Indexed Color, RGB, канали Альфи, стиснення; може включати векторні контури. Не стоїть, проте, їх використовувати, якщо робота йде прямо на фотонабірний автомат. Scitex CT підтримується всіма основними настільними видавничими системами, програмами підготовки ілюстрацій. Використовуючи в роботі з ними Scitex CT замість TIFF, можна одержати деякий приріст в швидкості растрирования і іншій обробці даних на робочій станції Scitex безпосередньо перед висновком.

2.10 Adobe Photoshop Document

Внутрішній формат популярного растрового редактора Photoshop останнім часом став підтримуватися все великою кількістю програм. Він дозволяє записувати изображние з багатьма шарами, їх масками, додатковими каналами Альфи і каналами простих (spot) кольорів (починаючи з версії 5), контурами і іншою інформацією - все, що може зробити Photoshop. У версії 3.0 з'являються шари, контури і RLE-компресія, в 4-й версії алгоритм поліпшується, файли стають ще меншими. У версії 5 реалізований принципово інший підхід до управління кольором. У програму була упроваджена архітектура управління кольором, заснована на профілях для сканерів, моніторів і принтерів Міжнародного консорціуму за кольором (International Color Consortium, ICC).

Не дивлячись на те, що в 5-й версії з'явилися нові ефекти з шарами, текстом, а так само можливість создавть додаткові канали для простих кольорів, профілі, формат Photoshop'a має повну сумісність від 5-й 3-й версії. У Photoshop'e 2.5 не було шарів і контурів, тому він виступає, як окремий підформат.

Одношаровий Photoshop Document розуміють ряд програм, багатошарові можуть імпортувати Illustrator і InDesidn. Fractal Design Painter і Corel PHOTO-PAINT відкривають на редакцію багатошарові документи Photoshop, причому лише PHOTO-PAINT 8 відкриває файл Photoshop'а 100-процентно коректно.

Однією з простих форм стиснення є метод RLE (Run Length Encoding - кодування із змінною завдовжки рядки). Дія методу RLE полягає в пошуку однакових пикселов в одному рядку. Якщо в рядку, припустимо, є 3 пиксела білого кольору, 21 - чорного, потім 14 - білого, те застосування RLE дає можливість не запам'ятовувати кожний з них (38 пикселов), а записати як 3 білих, 21 чорний і 14 білих в першому рядку.

Так само як і LZW, RLE добре працює з штучними і пастеризованими картинками і полохо з фотографіями. Насправді, якщо фотографія деталізована, RLE може навіть збільшити розмір файлу.

2.11 Adobe Illustrator Document

Adobe Illustrator - найперший продукт Adobe. Він був створений відразу ж після виходу PostScript Level 1, його можна назвати інтерфейсом для PostScript (багато програм навіть визначають формат Adobe Illustrator Document, як Generic EPS). Формат Illustrator'а безпосередньо відкривається Photoshop'ом, його підтримують майже всі програми Макінтош і Windows так або інакше пов'язані з векторною графікою і графікою взагалі. Все, що створює Adobe Illustrator, підтримується PostScript'ом (виняток становлять, хіба що Gradient Meshes в 8-й версії, які потрібне растеризовать перед закриттям на друк).

Формат Illustrator'ра є налучшим посередником при передачі векторів з однієї програми в іншу, з РС на Macintosh і назад. Найбільш сумісними можо назвати 3-у і 4-у версії. При передачі градієнтних заливок між векторними редакторами в редагованому вигляді (коли вони не конвертуються в послідовність фігур) потрібно використовувати версії формату, починаючи з 6-й. Упроваджені або пов'язані з документом растрові файли при обміні через формат Illustrator'a втрачаються.

Поточна версія формату Illustrator'а (8) не може містити упроваджених шрифтів, але здатна працювати з такими особливими шрифтовими форматами, як Adobe Type 3 і Adobe Multiple Master.

Illustrator не поширений в Ізраїлі через відсутність підтримки івриту в останніх версіях. Русифіковані версії Adobe Illustrator for Windows можуть коректно відкривати файли цієї програми, що містять російський текст з Макінтош.

2.12 Macromedia FreeHand Document

Нічим особливим не виділяється. Формат розуміє тільки сам FreeHand, Illustrator 7, 8 для Macintosh і парочки програм від Macromedia. 7-а і 8-а версії мають повну кроссплатформенную сумісність. Підтримує многостраничность. Графічну мову FreeHand'a можна назвати PostScript-сумісним - він схожий на нього, але ряд ефектів тексту, деякі типи заливок несумісні з PostScript. Формат програми FreeHand може містити упроваджені растрові файли або тільки посилання на них (технологія OPI); упроваджувати файли шрифтів не може.

FreeHand є стандартом векторної графіки в Ізраїлі, багато сервісних бюро (лишкот шерут) вважають за краще приймати файли саме в його форматі.

CorelDRAW Document

Формат відомий у минулому низькою стійкістю, поганою сумісністю файлів, спотворенням колірних характеристик упроваджуваних бітових карт, проте користуватися CorelDRAW надзвичайно зручно, він має незаперечне лідерство на платформі РС. Багато програм на РС (FreeHand, Illustrator, PageMaker - серед них) можуть імпортувати файли CorelDRAW.

У сьомій версії багато основних проблем були вирішені. Її, 8-у і 9-у версії CorelDRAW можна без натяжок назвати профессинальными. У файлах цих версій застосовується компресія для векторів і растру окремо, можуть упроваджуватися шрифти, файли CorelDRAW мають величезне робоче поле 45х45 метрів (цей параметр важливий для наружней реклами); починаючи з 4-й версії підтримується многостраничность, починаючи з 7-й - технологія OPI.

Сказане означає, що файли формату CorelDRAW можна застосовувати для преноса/передачи робіт на PC, але небажано імпортувати в програми верстки. На Макінтош файли CorelDRAW for Windows відкривають версія CorelDRAW для Макінтош і Adobe Illustrator 8.

2.13 PICT (Macintosh QuickDraw Picture Format)

PICT - власний формат Макінтош. Стандарт для буфера обміну, використовує графічну мову Mac OS. PICT здатний нести растрову, векторну інформацію, текст і звук, використовує RLE-компресію. Підтримується на Mac'e всіма програмами. Чисто бітові PICT-файли можуть мати будь-яку глибину бітового уявлення (від Lineart до CMYK). Векторні PICT-файли, які майже зникли з вживання в наші дні, мали дивні проблеми із завтовшки лінії і іншими відхиленнями при друці. Формат використовується для потреб Mac OS, і при створенні певних типів презентацій тільки для Макінтош. Зовні Макінтош PICT має расширене .pic або .pct, читається окремими програмами, але робота з ним рідко буває простою і бесхитросной

2.14 WMF (Windows Metafile)

Векторний формат WMF використовує графічну мову Windows і, можна сказати, є її рідним форматом. Служить для передачі векторів через буфер обміну (Clipboard). Розуміється практично всіма програмами Windows, так або інакше пов'язаними з векторною графікою. Проте, не дивлячись на простоту, що здається, і універсальність, користуватися форматом WMF стоїть тільки в крайніх випадках для передачі "голих" векторів. WMF спотворює (!) колір, не може зберігати ряд параметрів, которе можуть бути привласнені об'єктам в різних векторних редакторах, не може містити растрові об'єкти, не розуміється дуже багатьма програмами на Macintosh.

2.15 BMP (Windows Device Independent Bitmap)

Ще один рідний формат Windows. Він підтримується всіма графічними редакторами, що працюють під управлінням цієї операційної системи. Застосовується для зберігання растрових зображень, призначених для використання в Windows і, по суті, більше ні на що не придатний. Здатний зберігати як індексований (до 256 кольорів), так і RGB-колір (16.700.000 відтінків). Можливо застосування стиснення за принципом RLE, але робити це не рекомендується, оскільки дуже багато програм таких файлів (вони можуть мати розширення .rle) не розуміють. Існує різновид формату ВМР для опрерационной системи OS/2.

Використання BMP не для потреб Windows є поширеною помилкою новачків. Ми описуємо тут цей формат тільки для того, щоб підкреслити - використовувати BMP не можна ні в web, ні для друку (особливо), ні для простого перенесення і зберігання інформації.

3. СТВОРЕННЯ WINDOWS-ДОДАТКІВ НА ОСНОВІ VISUAL C#

3.1 Основи роботи з Visual Studio .NET

Існує величезна кількість версій продукту Visual Studio, причому до появи цієї нової версії видавалося, що в Microsoft забули про підтримку ентузіастів, які власне і зробили продукти для розробників найпопулярнішими. Не має сенсу говорити про те, що відчували користувачі, коли Microsoft намагалася зрушити їх від Visual Basic 6.0 до .NET-версії продукту, досить сказати, що деякі просто відмовлялися розуміти, що все змінилося.

У квітні 2008 року Microsoft випустила попередню версію Visual Studio, перероблену Visual Studio .NET 2008. Цей продукт був прив'язаний до випуску Windows 2008 і вважався невеликим оновленням. Випуск Visual Studio .NET 2008 мав на увазі глибоку інтеграцію з широкими новими можливостями Windows Server 2008, наприклад, UDDI, Web-службами і .NET Framework. Windows Server 2003 була першою версією Windows, що поставлялася з інтегрованою середою .NET Framework.

В даний час Visual Studio 2008 є високоефективною середою професійного розробника, яка вільно сполучає декілька технологій, що надають розробникам безпрецедентні можливості для створення додатків Windows, Web-служб, Web-додатків, сайтів і так далі. Звичайно, це зажадало від Microsoft набагато більше часу, чим планувалося для розробки даного комплекту продуктів. На думку фахівців Microsoft, це обумовлено тим, що рівень інтеграції, який вони пропонують у всіх продуктах Visual Studio і SQL Server, має особливий характер. Ось що сказав Девід Кемпбелл, генеральний менеджер SQL Server в Microsoft:

"Ми починали інтеграцію, не маючи уявлення про те, як це робиться. Розробка зайняла дуже багато часу, і ми самі багато що взнали в процесі роботи".

У Visual Studio 2008 на самому нижньому рівні знаходяться нові Express-версії (Express Edition) для Visual Basic, Visual C#, Visual C і Visual J, а також новий продукт, званий Visual Web Developer, який коштуватиме дуже дешево. Цей продукт призначається для ентузіастів, незалежних розробників і студентів.

На верхньому сегменті ринку в Microsoft тепер є три нові версії Visual Studio: Team Edition for Software Architects, Team Edition for Software Developers і Team Edition for Software Testers - відповідно, версії для команд архітекторів, розробників і випробувачів програмного забезпечення. Додатково до цього розроблена версія Team Foundation Server - це серверний продукт, який надає засоби для контролю, тестування і автоматизації процесів.

Нові ж версії Express надають унікальну можливість навчання розробці програмного забезпечення або Web-сторінок. Ці продукти призначені для початкуючих користувачів, студентів і для представників малого бізнесу. Вони містять доступніші і стислі версії основних продуктів Visual Studio і відрізняються від повних комплектів продуктів. По суті, продукту Visual Studio 2008 Express Edition немає. Ви просто вибираєте комплекти Express Edition з Visual Basic, Visual C#, Visual C і Visual J . Plus і, додатково, новий Visual Web Developer, про яке я раніше згадував, і вільну версію SQL Server 2008, яка називається SQL Server 2008 Express Edition.

Кожен з цих продуктів включає декілька наборів для початківців - Starter Kit. Вони є заздалегідь побудованими додатками, які можуть вивчати початкуючі розробники. Проте додатки Start Kit служать не лише для демонстрації: вони повністю працездатні і надзвичайно корисні як реальні застосування. У Microsoft передбачають, що скоро з'явиться широкий спектр пропозицій безкоштовного і умовно безкоштовного програмного забезпечення, яке буде побудовано за допомогою Starter Kit. Наприклад, Visual Basic 2008 Express Edition і Visual C# 2008 Express Edition включають в Starter Kit приклади для побудови охоронця екрану і створення додатка для монтажу фільмів.

Кожна Express-редакція включає набір підручників, документацію для початківців і посилання на загальнодоступні ресурси, на зразок тематичних конференцій і форумів. Під час установки можна по вибору завантажити і встановити MSDN 2008 Express Edition Library, яка включає повний набір документації по кожному продукту серії Express. Вона призначається в основному для навчання розробників, це не зовсім традиційна документація MSDN Library. Частина цієї документації навіть посилається на відеоматеріали і презентації на сайті MSDN, що вельми коштовно.

Продукт Visual Web Developer 2008 Express Edition особливо хороший. Visual Web Developer 2008 Express має дві істотні переваги перед Frontpage: перше - можна відкривати і приховувати сегменти кодів, залишаючи відкритими лише ті частини коду, які потрібні для роботи; друге - для створення локального Web-сайта не потрібний Web-сервер Microsoft IIS. Так, Visual Web Developer 2008 Express Edition працює з сайтами IIS, FTP і Windows Sharepoint Services, але також можна створити повнофункціональний Web-сайт з порожньої Web-папки.

Обмеження існують в Express версіях: відсутній доступ до видалених даних; ці версії використовують лише локально встановлене джерело даних (включаючи безкоштовний продукт SQL Server 2008 Express Edition). Розробляти додатки для мобільних пристроїв в VB Express, Visual C# Express або Visual C Express не можна; необхідно буде відновити їх до Visual Studio 2008 Standard Edition, щоб дістати такі можливості. Звичайно, відсутні всі професійні можливості версій Visual Studio Team System, наприклад, моделювання додатків і кодів, перевірка модулів, статичний аналіз коду і т.д.

Продукти Express Edition уроздріб коштують всього 49 дол. за редакцію. Це вигідно для будь-якого розробника-початківця. Microsoft не чекає величезної прямої прибули від цих продуктів, добиваючись того, щоб вони стали відкритими для ширшої аудиторії. Ерік Раддер, віце-президент Microsoft, пояснив: "Це дійсно веде до розширення бази користувачів. Ми намагаємося розширити комерційну екосистему Microsoft. Дешеві і доступні продукти допоможуть початківцям і студентам підвищити свою кваліфікацію в простому і зручному середовищі".

Microsoft Visual Studio .NET - це інтегроване середовище розробки (Integrated Development Environment (IDE)) для створення, документування, запуску і відладки програм, написаних на мовах .NET. Це могутній інструмент професійної розробки складних додатків. Набір його функцій надзвичайно великий, розглянемо його основні елементи.

Коли ми запускаємо Visual Studio .NET, то бачимо наступне вікно:

Рис. 3.1 Головне вікно середовища розробки

Початкова сторінка (Start Page) містить наступні вкладки: Projects, Online Resources і My Profile. За умовчанням ми знаходимося на вкладці Projects, на якій розташований список недавніх проектів. Ми можемо перейти по гіперпосиланню від назви проекту і відразу продовжити роботу над ним. На цій же вкладці розташовані кнопки New Project і Open Project, по натисненню на які ми запустимо діалогові вікна створення нового або відкриття існуючого документа відповідно.

На вкладці Online Resources відображаються групи новин, заголовки і посилання ресурсів розробників. Ця опція доступна, коли комп'ютер підключений до Інтернету.

Вкладка My Profile дозволяє налаштувати інтерфейс Visual Studio .NET по своєму смаку. Якщо є досвід роботи з іншими пакетам розробки, то можна вибрати звичну розкладку клавіатури, розташування вікон в цій категорії. Тут же можна задати дію при запуску, наприклад, відкриття діалогового вікна створення проекту.

Рис. 3.2 Визначення дії при запуску програми

Панелі, що ховаються, розташовані з боків вікна, -- такі як зображені на рис. 3.1 Server Explorer або Toolbox, -- можна висунути, просто клацнувши на них. Ми можемо закріпити їх на екрані, натиснувши на значок, або зовсім прибрати з екрану, а потім знову відобразити, використовуючи відповідний пункт меню View (або еквівалентне поєднання клавіш).

Головне вікно Visual Studio.NET, подібно до інших додатків Windows, містить рядок меню, що включає наступні категорії (коли ми знаходимося на Start Page, частина категорій не видно - вона з'явиться пізніше, коли буде створений проект):

Рис. 3.3 Рядок меню Visual Studio .NET

У цих категоріях розташовані наступні команди:

File -- відкриття, створення, додавання, закривання, друк і інш.

Edit -- стандартні команди правки: копіювання, вставка, вирізування і інш.

View -- команди для утаєння і відображення всіх вікон і панелей інструментів.

Project -- команди для роботи з проектом: додавання елементів, форм, посилань і інш.

Build -- команди компіляції програми.

Debug -- команди для відладки програми.

Data -- команди для роботи з даними.

Format -- команди форматування елементів, що розташовуються (вирівнювання, інтервал і інш.).


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.