Адаптивний контроль знань в системах дистанційного навчання. Модуль оцінки складності завдань на основі параметричної моделі Раша

Теоретичне дослідження особливостей проектування систем дистанційного навчання. Створення програмного забезпечення процедури статистичної обробки результатів тестування знань і оцінки якості тесту. Економічне обґрунтування доцільності розробки програми.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.10.2012
Размер файла 3,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Рис. 5.8 Логіти складності завдань

5.6 Опис основних процедур і функцій

Далі наведений опис основного призначеного для користувача сценарію (users.aspx.cs). Даний сценарій витягує дані з БД і формує тестові завдання за допомогою розроблених алгоритмів, також сценарій включає блок коду який виконує обчислення і аналіз результату при закінченні тестування.

/*

розділ для підключення посилань на класи

*/

using System;

using System.Collections;

using System.Configuration;

using System.Data;

using System.Linq;

using System.Web;

using System.Web.Security;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.HtmlControls;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Web.UI.WebControls.WebParts;

using System.Xml.Linq;

using System.Xml;

using System.Data.SQLite; /* Провайдер для управління SQLite механізмом доступу до даних */

using System.Web.Configuration;

using System.IO;

using System.Text;

using System.Web.SessionState;

using System.Diagnostics;

namespace service // Простір імен

{

public partial class Default2 : System.Web.UI.Page

{

StringConnectionString=WebConfigurationManager.

ConnectionStrings["connectionString"].ConnectionString; /*Витягуємо рядок підключення до бази даних*/

public int NumberOfTest;/*Номер тестового завдання*/

/*

Опис всіх необхідних змінних для проведення обчислень

*/

LinkButton NextTest = new LinkButton();

public int IDConcept;

static public int CurrentLevel;

static public int steps;

static public double rbal = 0;

static public int birnbaumbals = 0;

public double до;

public const int level5 = 1; // Рівень складності завдання - дуже складний

public const int level1 = 0.2; //- дуже легкий

public const int level2 = 0.4; //- легкий

public const int level3 = 0.6; //- середній

public const int level4 = 0.8; //- складний

/*

* Алгоритм адаптивного тестування

*/

void AdaptivTest(int level)

{

/*Створюємо об'єкт, пов'язаний з підключенням до БД*/

SQLiteConnection sqlc = new SQLiteConnection(ConnectionString);

/*Створюємо проміжний об'єкт управління БД*/

SQLiteDataAdapter sqlda = new SQLiteDataAdapter();

/*Визначення тимчасової таблиці для зберігання табличних даних*/

DataTable tempdt = new DataTable();

/*Об'єкт запиту до БД*/

sqlda.SelectCommand = new SQLiteCommand("select * from Test", sqlc);

try

/*Блок коду виконується тільки тоді коли не виникає виняткового стану*/

{

//Відкриваємо з'єднання

sqlc.Open();

//Заповнюємо таблицю тестовими завданнями

sqlda.Fill(tempdt);

//Будуємо список перемикачів для тестового завдання

RadioButtonList List = CreateTaskLevel(level);

if (List == null) return; /*Якщо побудова не є успішною, тоді завершуємо обробку*/

List.ID = "testrbuttonlist";

SQLiteCommand sqlcmd = new SQLiteCommand("select * from Concepts where id=@id", sqlc);

/*Додаємо параметр до SQL - запиту*/

sqlcmd.Parameters.AddWithValue("id", this.IDConcept);

SQLiteDataReader sqldr = sqlcmd.ExecuteReader();/*

sqldr.Read(); /*Читаємо записи з таблиці*/

Label concept = new Label();

concept.Text = String.Format("<font color=\"yellow\">Тест № {0} Укажите утверждение соответствующее понятию ({1})?</font>", (1), sqldr[2]);

concept.ID = this.IDConcept.ToString()+"_t";

HiddenField hidde = new HiddenField();

hidde.Value = this.NumberOfTest.ToString();

sqldr.Close();

/*Контейнер для тестового завдання*/

PlaceHolder2.Controls.Clear();

PlaceHolder2.Controls.Add(hidde);

PlaceHolder2.Controls.Add(concept);

PlaceHolder2.Controls.Add(List);

Label line = new Label();

line.Text = "<hr>";

PlaceHolder2.Controls.Add(line);

}

catch (Exception ex)

{

Debug.Write(ex.Message);

}

finally

{

sqlc.Close();

}

}

/*

* Алгоритм Раша

*/

void buildRash()

{

SQLiteConnection sqlc = new SQLiteConnection(ConnectionString);

SQLiteDataAdapter sqlda = new SQLiteDataAdapter();

DataTable tempdt = new DataTable();

sqlda.SelectCommand = new SQLiteCommand("select * from Test", sqlc);

try

{

sqlc.Open();

sqlda.Fill(tempdt);

for (int i = 0; i < tempdt.Rows.Count; i++)

{

Label concept = new Label();

/*Побудова списку тестів*/

RadioButtonList List = CreateTaskLevel(level1, Convert.ToInt32(tempdt.Rows[i]["id"]));

SQLiteCommand sqlcmd = new SQLiteCommand("select * from Concepts where id=@id", sqlc);

sqlcmd.Parameters.AddWithValue("id", this.NumberOfTest);

SQLiteDataReader sqldr = sqlcmd.ExecuteReader();

HiddenField hfild = new HiddenField();

sqldr.Read();

concept.Text = String.Format("Ттест № {0} Укажите утверждение соответствующее понятию ({1})?", (1), sqldr[2]);

concept.ID = sqldr[0].ToString();

hfild.Value = tempdt.Rows[i]["id"].ToString();

sqldr.Close();

/*Контейнер для тестових завдань*/

BirnbaunPlHolder.Controls.Add(hfild);

BirnbaunPlHolder.Controls.Add(concept);

BirnbaunPlHolder.Controls.Add(List);

Label line = new Label();

line.Text = "<hr>";

BirnbaunPlHolder.Controls.Add(line);

}

}

catch (Exception ex)

{

Debug.Write(ex.Message);

}

finally

{

sqlc.Close();

}

}

protected void List_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

verifyButton.Enabled=true;

}

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

GotoAdminLinkBtutton.Click += new EventHandler(GotoAdminLinkBtutton_Click);

NextTest.Click += new EventHandler(NextTest_Click);

if (Session["UID"]!= null)

{

if (Page.IsPostBack)

{

if (Adaptivchbox.Checked == true)

{

AdaptivTest(CurrentLevel);

}

else Birnbaum();

}

}

}

/*Обробник події натиснення на посилання */

void GotoAdminLinkBtutton_Click(object sender, EventArgs e)

{

Response.Redirect("AdminsSettings.aspx");/*Перенаправлення на сценарій*/

}

/*

* Вхід: Проведення тесту

* реєстрація користувача в системі

*/

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

SQLiteConnection sqlcon = new SQLiteConnection(ConnectionString);

SQLiteDataAdapter sqlda = new SQLiteDataAdapter();

DataTable dt = new DataTable();

try

{

sqlcon.Open();

sqlda.SelectCommand = new SQLiteCommand("SELECT * FROM Students WHERE passwd = '" + tbpasswd.Text.Trim()+"'", sqlcon);

sqlda.Fill(dt);

if (dt.Rows.Count != 0)

{

if (dt.Rows[0]["login"].ToString() == tblogin.Text.Trim())

{

/*Формування змінних в сесії*/

Session.Add("UID", dt.Rows[0]["id"].ToString());

Session.Add("FNAME", dt.Rows[0]["fname"].ToString());

Session.Add("LNAME", dt.Rows[0]["lname"].ToString());

lbStudent.Text += Session["FNAME"].ToString() + " " + Session["LNAME"].ToString();

if (Adaptivchbox.Checked == true)

{

CurrentLevel = level3;

MultiView1.ActiveViewIndex = 0;

PlaceHolder1.Visible = false;

Birnbaumchbox.Enabled = false;

Adaptivchbox.Enabled = false;

}

else

{

PlaceHolder1.Visible = false;

MultiView1.ActiveViewIndex = 1; //Відображаймо тест

}

}

if (dt.Rows[0]["login"].ToString() == tblogin.Text.Trim() && tblogin.Text.Trim() == "admin")

{

Session.Add("UID", dt.Rows[0]["id"].ToString());

Session.Add("FNAME", dt.Rows[0]["fname"].ToString());

Session.Add("LNAME", dt.Rows[0]["fname"].ToString());

Response.Redirect("AdminsSettings.aspx");

}

}

}

catch (Exception ex)

{

System.Diagnostics.Debug.Write(ex.Message);

}

finally

{

sqlcon.Close();

}

}

/*Етап реєстрації*/

protected void lbReg_Click(object sender, EventArgs e)

{

Response.Redirect("registration.aspx");

}

/*

* Функція генерації тестових завдань

*/

RadioButtonList CreateTaskLevel(params int[] param)

{

SQLiteConnection sqlc = new SQLiteConnection(ConnectionString);

SQLiteDataAdapter sqlda = new SQLiteDataAdapter();

DataTable tempdt = new DataTable();

RadioButtonList List = new RadioButtonList();

SQLiteCommand sqlcmd = new SQLiteCommand();

try

{

sqlc.Open();

if (param.Length == 1)

{

sqlcmd = new SQLiteCommand(@"select * from Test where implevelid=@level", sqlc);

sqlcmd.Parameters.AddWithValue("level", param[0]);

sqlda.SelectCommand = sqlcmd;

}

else

{

sqlcmd = new SQLiteCommand(@"select * from Test where id=@id ORDER BY RANDOM()", sqlc);

sqlcmd.Parameters.AddWithValue("id", param[1]);

sqlda.SelectCommand = sqlcmd;

}

sqlda.Fill(tempdt);

if (tempdt.Rows.Count == 0) return null;

this.NumberOfTest = Convert.ToInt32(tempdt.Rows[0]["id"]);

this.IDConcept = Convert.ToInt32(tempdt.Rows[0]["idconcept"]);

/* sqlcmd = new SQLiteCommand("select * from Concepts where id=@id",sqlc);

sqlcmd.Parameters.AddWithValue("id", tempdt.Rows[0]["idconcept"].ToString());

SQLiteDataReader sqldr = sqlcmd.ExecuteReader();

sqldr.Read();

concept.Text = String.Format(@"Укажите твердження відповідне поняттю ({0})?",sqldr[2]);

concept.ID = sqldr[0].ToString();

sqldr.Close();*/

string idTrueThesis = tempdt.Rows[0]["idthesis"].ToString();

string[] Thesises = tempdt.Rows[0]["flthesises"].ToString().Split(new char[]{'/'});

Thesises[Thesises.Length - 1]= idTrueThesis;

Random rnd = new Random();

string[] randomThesises = Thesises.OrderBy(i=>rnd.Next()).ToArray();

foreach(string s in randomThesises)

{

sqlcmd = new SQLiteCommand(@"select * from Thesises where id=@id", sqlc);

sqlcmd.Parameters.AddWithValue("id",s);

SQLiteDataReader sqldr = sqlcmd.ExecuteReader();

sqldr.Read();

List.Items.Add(new ListItem(sqldr[3].ToString(), sqldr[0].ToString()));

sqldr.Close();

}

}

catch (Exception ex)

{

/*Налагоджувальна інформація*/

Debug.Write(ex.Message);

}

finally

{

sqlc.Close();

}

return List;

}

bool VerificationOfAnswer()/*Перевірка відповіді на завдання*/

{

SQLiteConnection objcon = new SQLiteConnection(ConnectionString);

SQLiteDataAdapter objda = new SQLiteDataAdapter();

DataTable answer = new DataTable();

try

{

objcon.Open();

foreach (Control з in PlaceHolder2.Controls)

{

HiddenField test = new HiddenField();

if (з is HiddenField)

test = (з as HiddenField);

SQLiteCommand sqlcmd = new SQLiteCommand("select * from Test where id=@id", objcon);

sqlcmd.Parameters.AddWithValue("id",test.Value);

objda.SelectCommand = sqlcmd;

objda.Fill(answer);

if (з is RadioButtonList)

{

RadioButtonList rblst = (з as RadioButtonList);

if(rblst.SelectedValue == answer.Rows[0]["idthesis"].ToString())

return true;

}

}

}

catch (Exception ex)

{

Debug.Write(ex.Message);

}

finally

{

objcon.Close();

}

return false;

}

protected void Adaptivchbox_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

{

/*Управління перемикачами*/

Birnbaumchbox.Checked = !Adaptivchbox.Checked;

}

protected void Birnbaumchbox_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

{

Adaptivchbox.Checked = !Birnbaumchbox.Checked;

}

/*Закінчення тестування */

void EndAdaptivTest(double b)

{

SQLiteConnection sqlite_conn = new SQLiteConnection(ConnectionString);

SQLiteCommand sqlite_cmd = new SQLiteCommand("Select * From adaptivresult Where uid=@id",sqlite_conn);

SQLiteDataAdapter sqlite_da = new SQLiteDataAdapter();

DataTable dt = new DataTable();

DataTable adaptivresult = new DataTable();

Label message = new Label();

double estimation = 0;

try

{

sqlite_conn.Open();

sqlite_cmd.Parameters.AddWithValue("id", Session["UID"].ToString());

sqlite_da.SelectCommand = sqlite_cmd;

sqlite_da.Fill(dt);

/*Будуємо результуючутаблицу*/

message.Text = "<h3>Результат тестування студента<h3><br />";

message.Text += "<table border=1><tr><td bgcolor=\"#A6E2FF\">Имя студента</td><td bgcolor=\"#A6E2FF\">Кол-во(балів)</td><td bgcolor=\"#A6E2FF\">Оценка</td><td bgcolor=\"#A6E2FF\">Рекомендовано к повторению</td></tr>";

estimation = b < 3 ? 2 : estimation;

estimation = b > 4 && b < 5 ? 4 : estimation;

estimation = b > 5 ? 5 : estimation;

for (int з = 0; з < dt.Rows.Count; c++)

{

message.Text += String.Format("<tr><td>{0}</td><td>{1}</td><td>{2}</td><td><font color=\"green\">Повторить .NET<br />.ASP(шаблони)<br />Vb Scripts</font></td></tr>", Session["FNAME"].ToString() + Session["LNAME"].ToString(), dt.Rows[c]["balls"].ToString(), dt.Rows[c]["estimation"].ToString());

}

message.Text += String.Format("<tr><td>{0}</td><td>{1}</td><td>{2}</td><td><font color=\"green\">Повторить .NET<br />.ASP(шаблони)<br />Vb Scripts</font></td></tr></table><br />", Session["FNAME"].ToString() + Session["LNAME"].ToString(), b, estimation);

if (dt.Rows.Count < 3)

{

sqlite_cmd.CommandText = "INSERT INTO adaptivresult(uid,balls,estimation) VALUES(@uid,@balls,@estimation)";

sqlite_cmd.Parameters.AddWithValue("uid", Session["UID"]);

sqlite_cmd.Parameters.AddWithValue("balls",b);

sqlite_cmd.Parameters.AddWithValue("estimation", estimation);

sqlite_cmd.ExecuteNonQuery();

}

steps = 0;

rbal = 0;

sqlite_cmd.CommandText = "Select * From adaptivresult Where uid=@id";

sqlite_cmd.Parameters.AddWithValue("id", Session["UID"]);

sqlite_da.SelectCommand = sqlite_cmd;

sqlite_da.Fill(adaptivresult);

double mbal = 0;

for (int i = 0; i < adaptivresult.Rows.Count; i++)

{

mbal += Convert.ToDouble(adaptivresult.Rows[i]["balls"]);

}

mbal = mbal/2;

message.Text +="Средний бал = "+mbal.ToString();

OutPutPanel.Controls.Add(message);

Label link = new Label();

link.Text = "<br /><a href=\"user.aspx\">Далее</a>";

OutPutPanel.Controls.Add(link);

PlaceHolder2.Controls.Clear();

MultiView1.ActiveViewIndex = 3;

}

catch (Exception ex)

{

Debug.Write(ex.Message);

}

finally

{

sqlite_conn.Close();

}

}

void NextTest_Click(object sender, EventArgs e)

{

MultiView1.ActiveViewIndex = 0;

AdaptivTest(level3);

}

/*

* Обробник адаптивного тестування

*/

protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

bool result = VerificationOfAnswer();

if (steps == 3)

{

EndAdaptivTest(rbal);

return;

}

/*Якщо відповідь на питання з середнім рівнем складності є вірним, переходимо на більш складний рівень*/

Debug.Write(result.ToString() + " " + CurrentLevel.ToString());

if (result == true)

{

switch (CurrentLevel)

{

case level1:

CurrentLevel = level2;

rbal += 1 + 0.2;

break;

case level2:

CurrentLevel = level3;

rbal += 1 + 0.4;

break;

case level3:

CurrentLevel = level4;

rbal += (1 + 0.6);

break;

case level4:

CurrentLevel = level5;

rbal += 1 + 0.8;

break;

case level5:

rbal += 1 + 1;

EndAdaptivTest(rbal);

steps = 3;

break;

default:

break;

}

}

else {

switch (CurrentLevel)

{

case level1:

CurrentLevel = level1;

steps = steps + 1;

break;

case level2:

CurrentLevel = level1;

steps++;

break;

case level3:

CurrentLevel = level2;

steps++;

break;

case level4:

CurrentLevel = level3;

steps = steps + 1;

break;

case level5:

CurrentLevel = level4;

steps = steps + 1;

break;

default:

break;

}

}

SQLiteConnection sqlc = new SQLiteConnection(ConnectionString);

try

{

sqlc.Open();

SQLiteCommand sqlcmd = new SQLiteCommand("select * from ImpLevels where ImpLevel=@level", sqlc);

sqlcmd.Parameters.AddWithValue("level", CurrentLevel);

SQLiteDataReader sqldr = sqlcmd.ExecuteReader();

sqldr.Read();

Label1.Text = "<font color=\"green\"> Следующий уровень: (" + sqldr[1].ToString() + ")</font><font color=\"blue\"> Кол-во неверных шагов " + steps.ToString()+"</font> ";

AdaptivTest(CurrentLevel);

}

catch (Exception ex)

{

Debug.Write(ex.Message);

}

finally { sqlc.Close(); }

}

/*

* Перевірка відповіді на тест (алгоритм Раша)

*/

protected void verifyRashBtn_Click(object sender, EventArgs e)

{

SQLiteConnection sqlc = new SQLiteConnection(ConnectionString);

SQLiteDataAdapter sqlda = new SQLiteDataAdapter();

DataTable answer = new DataTable();

sqlc.Open();

Birnbaunlabel.Text = "<font size=12px>На поаторение: <br />";

foreach (Control з in BirnbaunPlHolder.Controls)

{

HiddenField hf = new HiddenField();

if (з is HiddenField)

hf = (з as HiddenField);

SQLiteCommand sqlcmd = new SQLiteCommand("select * from Test where id=@id", sqlc);

sqlcmd.Parameters.AddWithValue("id", hf.Value);

sqlda.SelectCommand = sqlcmd;

sqlda.Fill(answer);

if (з is RadioButtonList)

{

RadioButtonList rbl = (з as RadioButtonList);

if (rbl.SelectedValue == answer.Rows[0]["idthesis"].ToString())

{

birnbaumbals = birnbaumbals + 1;

}

else

{

}

}

}

Birnbaunlabel.Text += "<a href=upload\testhtml1_1.html>ASP .NET</a><br /><a href=Шаблоны>Шаблоны C#</a><br /><a href=Шаблоны>Начало работи з Visual Studio 2005</a><br /></font>";

usrresult.Text = "<h2>Студент: " + Session["FNAME"].ToString() + " " + Session["LNAME"].ToString()+"<br />";

usrresult.Text += "Бали: "+ birnbaumbals.ToString()+"</h2><br />";

usrresult.Text += "Оцінка: " + birnbaumbals.ToString() + "</h2><br />";

MultiView1.ActiveViewIndex = 4;

birnbaumbals = 0;

}

protected void Button2_Click1(object sender, EventArgs e)

{

Response.Redirect("AdminsSettings.aspx");

}

}

}

Розмітка сторінки (user.aspx)

Файл містить розмітку сторінки для відображення інформації в Web - браузер, мова розмітки Asp.net + HTML.

<!--Об'являємо заголовок початку сторінки коду asp.net -->

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="user.aspx.cs" Inherits="service.Default2" %>

<!-- Об'являємо заголовок тип вмісту HTML - документа -->

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<!-- Об'ява заголовк, що виконується на сервері -->

<head runat="server">

<link rel="Stylesheet" href="style0.css" />

<title>EduTree</title>

</head>

<body>

<!--Головна форма для завантаження asp.net елементів -->

<form id="form1" runat="server">

<div id="main">

<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-bottom:1px solid #333;">

<tr>

<td><img src="lp_01.jpg" alt="" /></td>

<td align="center" style="background:url(lp_02.jpg) repeat-x left; width:100%" >

<!--Кнопка для передачі PostBack - запиту управління базою знань -->

<asp:LinkButton ID="GotoAdminLinkBtutton"

runat="server"

Text="Управление БЗ">

</asp:LinkButton>

[

<font color="#00CCFF">Тестирование</font>]

<p>[

<asp:LinkButton ID="lbReg" runat="server" onclick="lbReg_Click">

Регестрация</asp:LinkButton>]</p>

<p><asp:CheckBox ID="Adaptivchbox" runat="server"

Checked="True"

Text="Адаптивное"

AutoPostBack="True"

oncheckedchanged="Adaptivchbox_CheckedChanged"

TabIndex="1" /></p>

<p>

<asp:CheckBox ID="Birnbaumchbox" runat="server"

Text="Тестирование (методом Бірнбаума)"

AutoPostBack="True"

oncheckedchanged="Birnbaumchbox_CheckedChanged" TabIndex="1" />

</p>

</td>

</tr>

<asp:PlaceHolder ID="PlaceHolder1" runat="server">

<tr>

<td align="right">[<font color="#00CCFF">Логин:</font>]</td>

<td align="left">

<asp:TextBox ID="tblogin" runat="server" CssClass="input" Text="vasa"></asp:TextBox></td>

<td align="left"><asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ErrorMessage="*" ControlToValidate="tblogin"></asp:RequiredFieldValidator></td>

</tr>

<tr>

<td align="right">[<font color="#00CCFF">Пароль:</font>]</td>

<td><asp:TextBox ID="tbpasswd" runat="server" Text="vasa" TextMode="Password" CssClass="input"></asp:TextBox></td>

<td align="left"><asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" ErrorMessage="*" ControlToValidate="tbpasswd"></asp:RequiredFieldValidator></td>

</tr>

<tr>

<td>

<-- Кнопка тестування для передачі PostBack - запиту -->

<asp:Button ID="Button1" runat="server"

Text="Тестирование"

CssClass="submit"

onclick="Button1_Click" />

</td>

</tr>

</asp:PlaceHolder>

</table>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%">

<tr>

<td align="left" style="padding-left:50px">

<!--Елемент для відображення різного роду даних -->

<asp:MultiView ID="MultiView1" runat="server">

<asp:View ID="V1" runat="server">

<h2>

<asp:Label ID="Label1"

runat="server"

Text="">

</asp:Label>

<asp:Label ID="lbStudent"

runat="server"

Text="Тестирование ">

</asp:Label>

</h2>

<asp:PlaceHolder ID="PlaceHolder2"

runat="server">

</asp:PlaceHolder>

<asp:Button ID="verifyButton"

runat="server"

Text="Далее"

onclick="Button2_Click" />

</asp:View>

<asp:View ID="View1" runat="server">

<asp:PlaceHolder ID="BirnbaunPlHolder"

runat="server">

</asp:PlaceHolder>

<asp:Button ID="verifyBinbaumBtn"

runat="server"

Text="Далее"

onclick="verifyBinbaumBtn_Click" />

</asp:View>

<asp:View ID="V2" runat="server">

</asp:View>

<asp:View ID="OutPutView"

runat="server">

<asp:Panel ID="OutPutPanel"

runat="server">

</asp:Panel>

</asp:View>

<asp:View ID="View4" runat="server">

<asp:Label ID="usrresult" runat="server" Text="Label"></asp:Label>

<asp:Label ID="Birnbaunlabel" runat="server" Text=""></asp:Label>

<asp:Button ID="Button2" runat="server"

Text="Перейти к статистике"

onclick="Button2_Click1" />

</asp:View>

</asp:MultiView>

</td>

</tr>

</table>

<div class="footer">

<span style="float:left;height:100%">Student Version 1.0</span>

<span style="float:right;height:100%">2008-2009&copy;&nbsp;<a href="#">EduBase</a></span>

</div</div>

</form></body></html>

6 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Метою даної комплексної дипломної роботи є розгляд особливостей побудови та програмної реалізації адаптивного контролю знань в системах дистанційного навчання. Розроблений модуль призначений для автоматизації оцінки складності завдань на основі параметричної моделі Раша та статистичного аналізу отриманих результатів.

Система реалізована за допомогою безкоштовного інструментального засобу Microsoft Visual Studio 2008 на мові C# з використанням новітньої технології ASP.NET.

Визначення витрат на створення програмного продукту

Оскільки середа розробки є безкоштовною, витрати на створення програмного продукту складаються з витрат по оплаті праці розробника програми і витрат по оплаті машинного часу при відладці програми:

Зспп=Ззпспп мвсппобщ,

де

Зспп - витрати на створення програмного продукту;

Ззпспп - витрати на оплату праці розробника програми;

Змвспп - витрати на оплату машинного часу;

Зобщ - загальні витрати.

Витрати на оплату праці розробника програми (Ззпспп) визначаються шляхом множення трудомісткості створення програмного продукту на середню годинну оплату програміста (з урахуванням коефіцієнта відрахувань на соціальні потреби):

Ззпспп=t*Tчас

Розрахунок трудомісткості створення програмного продукту.

Трудомісткість розробки програмного продукту можна визначити таким чином:

t= to+ tа+ tб+ tп+ tд+ tот,

де

to - витрати праці на підготовку опису завдання;

tа - витрати праці на розробку алгоритму рішення задачі;

tб - витрати праці на розробку блок-схеми алгоритму рішення задачі;

tп - витрати праці на складання програми по готовій блок-схемі;

tд - витрати праці на підготовку документації завдання;

tот - витрати праці на відладку програми на ЕОМ при комплексній відладці завдання.

Складові витрат можна виразити через умовне число операторів Q. У нашому випадку число операторів у відлагодженій програмі Q=3500.

Розрахунок витрат праці на підготовку опису завдань.

Оцінити витрати праці на підготовку опису завдання не можливо, оскільки це пов'язано з творчим характером роботи, натомість оцінимо витрати праці на вивчення опису завдання з урахуванням уточнення опису і кваліфікації програміста:

to= Q*B/(75…85*K),

де:

B - коефіцієнт збільшення витрат праці унаслідок недостатнього опису завдання, уточнень і деякої недоробки, B=1,2…5;

K - коефіцієнт кваліфікації розробника, для тих, що працюють до 2 років K=0,8;

Коефіцієнт В приймаємо рівним 2.

Таким чином отримаємо

to= 3500*2/(78*0,8) = 112,18 (люд-год).

Розрахунок витрат праці на розробку алгоритму.

Витрати праці на розробку алгоритму рішення задачі:

tа = Q/(60…75*K)

tа = 3500/(70*0,8)=62,5 (люд-год).

Розрахунок витрат праці на розробку блок-схеми.

Витрати праці на розробку блок-схеми алгоритму рішення задачі обчислимо таким чином:

tб= Q/(60…75*K)

tб = 3500/(71*0,8)=61,62 (люд-год).

Розрахунок витрат праці на складання програми.

Витрати праці на складання програми по готовій блок-схемі обчислимо таким чином:

tп= Q/(60…75*K)

tп = 3500/(72*0,8)=60,76 (люд-год).

Розрахунок витрат праці на відладку програми.

Витрати праці на відладку програми на ЕОМ при комплексній відладці завдання:

tот=1.5* tAот,

де tAот - витрати праці на відладку програми на ЕОМ при автономній відладці одного завдання;

tAот= Q/(40…50*K)

tAот = 3500/(48*0,8)=91,15 (люд-год)

Звідси tот=1,5*91,15=136,73 (люд-год).

Розрахунок витрат праці на підготовку документації.

Витрати праці на підготовку документації по завданню визначаються:

tд= tдр+ tдо,

де

tдр - витрати праці на підготовку матеріалів в рукопису;

tдо - витрати на редагування, друк і оформлення документації;

tдр= Q/(150…200*K)

tдр = 3500/(180*0.8) = 24,31 (люд-год)

tдо=0.75*tдр

tдо =0.75*24,31=18,22 (люд-год)

Звідси

tд=24,31+18,22=42,53(люд-год).

Отже, загальну трудомісткість розробки програмного продукту можна розрахувати:

t= to+ tа+ tб+ tп+ tд+ tот,

t = 112,18 +62,5 +61,62+60,76 +42,53+136,73 = 476,32 (люд-год).

Розрахунок середньої зарплати програміста.

Середня зарплата програміста в сучасних ринкових умовах може варіюватися в широкому діапазоні. Для розрахунку візьмемо середню годинну оплату праці, яка складає Тчас.=8 грн/година, що означає 1408 грн в місяць при 8-ми годинному робочому дні і 5-ти денному робочому тижню.

Витрати на оплату праці програміста складаються із зарплати програміста і нарахувань на соціальні потреби. Нарахування на соціальні потреби включають:

33,2% - пенсійний фонд;

1,4% - соціальне страхування;

1.6% - відрахування до державного фонду зайнятості на випадок безробіття;

1% - на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності.

Разом нарахування на соціальні потреби складають 37,2%.

Тобто 1408грн*37,2%=520,96грн

Звідси витрати на оплату праці програміста складають:

Ззпспп= 1408+520,96=1928,96грн.

Витрати на оплату машинного часу.

Витрати на оплату машинного часу при відладці програми визначаються шляхом множення фактичного часу відладки програми на ціну машино-години орендного часу:

Змвспп час*tЕОМ,

де

Счас - ціна машино-години орендного часу, грн/год;

tЕОМ - фактичний час відладки програми на ЕОМ;

Розрахунок фактичного часу відладки.

Фактичний час відладки обчислимо за формулою:

tеом = tп + tдо + tот ;

tеом =60,76 +18,22 +136,73 = 215,71 години

Розрахунок ціни машино-години.

Ціну машино-години знайдемо по формулі:

Сгод = Зеомеом,

де

Зеом - повні витрати на експлуатацію ЕОМ на протязі року;

Теом - дійсний річний фонд часу ЕОМ, год/рік.

Розрахунок річного фонду часу роботи ПЕОМ.

Загальна кількість днів в році - 365. Число святкових і вихідних днів - 114(10 святкових і 52*2- вихідні).

Час простою в профілактичних роботах визначається як щотижнева профілактика по 3 години.

Разом річний фонд робочого часу ПЕОМ складає:

Теом = 8*(365-114)-52*3=1852 год.

Розрахунок повних витрат на експлуатацію ЕОМ.

Повні витрати на експлуатацію можна визначити по формулі:

Зеом = (Ззп+ Зам+ ЗЕЛ+ Здм+ Зпр+ Зін),

де,

Ззп - річні витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу, грн/рік;

Зам - річні витрати на амортизацію, грн/рік;

ЗЕЛ - річні витрати на електроенергію, споживану ЕОМ, грн/рік;

Здм - річні витрати на допоміжні матеріали, грн/рік;

Зпр - витрати на поточний ремонт комп'ютера, грн/рік;

Зін - річні витрати на інші і накладні витрати, грн/рік.

Амортизаційні відрахування.

Річні амортизаційні відрахування визначаються по формулі:

Замбал*Нам,

де Сбал - балансова вартість комп'ютера, грн/шт.;

Нам - норма амортизації, %;

Нам =25%.

Балансова вартість ПЕОМ включає відпускну ціну, витрати на транспортування, монтаж устаткування і його відладку:

Сбал = Срин +Зуст ;

де

Срин - ринкова вартість комп'ютеру, грн/шт.,

Зуст - витрати на доставку і установку комп'ютера, грн/шт;

Комп'ютер, на якому велася робота, був придбаний за ціною

Срин =5000 грн, витрати на установку і наладку склали приблизно 10% від вартості комп'ютера.

Зуст = 10%* Срин

Зуст =0.1*5000=500 грн.

Звідси, Сбал = 5000 +500 =5500 грн./шт.;

а Зам=5500*0,25= 1375 грн/год.

Розрахунок витрат на електроенергію.

Вартість електроенергії, споживаної за рік, визначається по формулі:

Зел = Реом * Теом * Сел * А,

де

Реом - сумарна потужність ЕОМ,

Теом - дійсний річний фонд часу ЕОМ, год/рік;

Сел - вартість 1кВт*год електроенергії;

А - коефіцієнт інтенсивного використання потужності машини.

Згідно технічному паспорту ЕОМ Реом =0.22 кВт, вартість 1кВт*год електроенергії для споживачів Сел =0,2436 грн., інтенсивність використання машини А=0.98.

Тоді розрахункове значення витрат на електроенергію:

Зел = 0.22 * 1852* 0.2436* 0.30 = 29,78 грн.

Розрахунок витрат на поточний ремонт.

Витрати на поточний і профілактичний ремонт приймаються рівними 5% від вартості ЕОМ:

Зтр = 0.05* Сбал

Зтр = 0.05* 5500 = 275 грн.

Розрахунок витрат на допоміжні матеріали.

Витрати на матеріали, необхідні для забезпечення нормальної роботи ПЕОМ, складають близько 1 % від вартості ЕОМ:

Звм =0,01* 5500 =55 грн.

Інші витрати по експлуатації ПЕОМ.

Інші непрямі витрати, пов'язані з експлуатацією ПЕОМ, складаються з вартості послуг сторонніх організацій і складають 5% від вартості ЕОМ:

Зпр = 0,05* 5500 =275 грн.

Річні витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу.

Витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу складаються з основної заробітної плати, додаткової і відрахувань на заробітну плату:

Ззп = Зоснзп +Здопзп +Зотчзп.

Основна заробітна плата визначається, виходячи із загальної чисельності тих, що працюють в штаті:

Зоснзп =12 *іокл,

де

Зіокл - тарифна ставка і-го працівника в місяць, грн;

12 - кількість місяців.

У штат обслуговуючого персоналу повинні входити інженер-електронщик з місячним окладом 1500 грн. і електрослюсар з окладом 1200 грн. Тоді, враховуючи, що даний персонал обслуговує 20 машин, маємо витрати на основну заробітну плату обслуговуючого персоналу, які складуть:

Зоснзп = 12*(1500+1200)/20=1620 грн.

Додаткова заробітна плата складає 60 % від основної заробітної плати:

Здопзп = 0.6 *1620 = 972 грн.

Відрахування на соціальні потреби складають 37,2% від суми додатковою і основною заробітних плат:

Зотчзп = 0,372*(1620 + 972) = 959,04 грн.

Тоді річні витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу складуть:

Ззп = 1620 +972 +959,04 = 3551,04 грн.

Повні витрати на експлуатацію ЕОМ в перебігу року складуть:

Зеом = 3551,04 + 1375+ 29,78 + 55 + 275+ 275= 5560,82 грн.

Тоді ціна машино-години часу, що орендується, складе

Сгод = 5560,82 /1852 = 3 грн.

А витрати на оплату машинного часу складуть:

Змвспп =Сгод*tеом

Змвспп = 3 * 215,71= 647,13 грн.

Розрахунок загальних витрат.

Загальні витрати - 643

Зспп=Ззпспп +Змвспп+Ззаг

Зспп =1928,96+ 647,13 +643= 3219,09 грн.

Тобто собівартість програмного продукту 3219,09 грн.

А зараз визначимо ціну програмного продукту:

Ц = Зспп + Р,

Где Ц - ціна програмного продукту;

Р - 15% від витрат на створення програмного продукту.

Ц = 3219,09 +482,86=3181 грн.

Ціна програмного продукту дорівнює 3701,95 грн.

В порівнянні з іншими програмними продуктами, які виконують аналогічні функції та мають вартість орієнтовно $1000, розроблена програма за умови тиражування обійдеться значно дешевше, ніж аналоги.

Економія від використання однієї розробленої програми представлятиме:

8,1 - курс долара Національного банку України

ЕК = $1000 * 8,1-3701,95 = 4398,05 грн.

7. ОХОРОНА ПРАЦІ

Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Одна з найважливіших задач охорони праці - забезпечення безпеки працюючих, тобто забезпечення такого стану умов праці, при якому виключено дію на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

Законодавство України про охорону праці складається із загальних законів України та спеціальних законодавчих актів. Загальними законами України, що визначають основні положення з охорони праці є Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю (КЗпП), Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” де вказані основні вимоги гігієни та санітарії, параметри мікроклімату на робочих місцях регламентовані ДОСТ 12.1.005-88 і СанПіН 2.24.548-96. Норми штучного та природного освітлення визначені БНіП ІІ-4-79/85. Пожежна безпека викладена в законі України „Про пожежну безпеку” і „Правила про пожежну безпеку в Україні”.

Крім загальних законів України, правові відносини у сфері охорони праці регулюються спеціальними законодавчими актами, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями уряду України, нормативними актами міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади. Сьогодні проводиться значна робота з питань вдосконалення законодавчої бази з питань охорони праці, адаптації українського законодавства з охорони праці до вимог Європейського Союзу.

7.1 Аналіз небезпечних та шкідливих факторів на робочому місці

Фактори виробничого середовища впливають на функціональний стан і працездатність оператора. Існує поділ виробничих факторів на небезпечні й шкідливі. Небезпечний виробничий фактор - це виробничий фактор, вплив якого в певних умовах приведе до травми або до іншого раптового погіршення здоров'я. Вплив же шкідливого виробничого фактору в певних умовах приведе до захворювання або зниження працездатності.

Небезпечні й шкідливі виробничі фактори підрозділяються за природою дії на наступні групи: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні. Перші три групи включають вплив виробничою технікою й робітничим середовищем. Психофізіологічні фактори характеризують зміни стану людини під впливом напруженості праці. Включення їх у систему факторів виробничої небезпеки обумовлене тим, що надмірні трудові навантаження в підсумку можуть також привести до захворювань.

Оператор ЕОМ може зіткнутися з наступними фізично небезпечними й шкідливими факторами:

· несприятливі мікрокліматичні умови;

· підвищений рівень шуму;

· недостатнє або надмірне освітлення.

· підвищений рівень рентгенівських випромінювань;

· підвищенні значення електричного струму та підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

· психофізіологічні шкідливі і небезпечні виробничі чинники.

Відповідно діючим нормативним документам (СН 512-78 та ДСанПіН 3.3.2.007-98) площа на одне робоче місце становить 13,0 мІ; об'єм - 32,5 мі. Стіна, стеля, підлога приміщення виготовляються з матеріалів, дозволених для оформлення приміщень санітарно-епідеміологічним наглядом. Підлога приміщення вкрита діелектричним килимком, випробуваним на електричну міцність.

Висота робочої поверхні столу для оператора ПЕОМ - 690 мм, ширина повинна забезпечувати можливість виконання операцій в зоні досягнення моторного ходу; висота столу 725 мм, ширина 800 мм, глибина 900 мм. Простір для ніг: висота 600 мм, ширина 500 мм, глибина на рівні колін 500 мм, на рівні витягнутої ноги 650мм.

Ширина й глибина сидіння 400 мм, висота поверхні сидіння 450 мм, кут нахилу поверхні від 15є вперед до 5є назад. Поверхня сидіння плоска, передній край закруглений.

Мікроклімат виробничих приміщень і стан повітряної середи в робочій зоні - головні чинники, які визначають умови праці. Основні параметри мікрокліматичних умов - температура, вологість, швидкість руху повітря і барометричний тиск впливають на теплообмін і загальний стан організму людини. Норми виробничого мікроклімату встановлені системою стандартів безпеки праці ГОСТ 12.1.005-88 та СанПіН 2.24.548-96.

За інтенсивністю праці, виходячи з загальних енергозатрат організму, робота оператора ПК відноситься до категорії Іа (затрати енергії до 139 Вт), яка характеризується роботами, що виконуються в положенні сидячи чи стоячи і не потребують систематичного фізичного навантаження.

В холодні періоди року температура повітря, швидкість його руху і відносна вологість повітря відповідно складають: 22-24 С; 0,1 м/с; 40-60%; в теплі періоди року температура повітря - 23-25 Сє; відносна вологість 40-60 %; швидкість руху повітря - 0,1 м/с.

Одним з найважливіших фізіологічних механізмів організму є терморегуляція, що залежить від мікрокліматичних умов навколишньої середи. Терморегуляція підтримує тепловий баланс організму людини при різноманітних метеорологічних умовах і тяжкості роботи, що виконується за рахунок звуження або розширення поверхні кровоносних судин і відповідної роботи потових залоз.

На організм людини і обладнання ПЕОМ великий вплив виявляє відносна вологість. При відносній вологості повітря більш 75-80% знижується опір ізоляції, змінюються робочі характеристики елементів, зростає інтенсивність відмов елементів ПЕОМ. Швидкість руху повітря виявляє вплив на функціональну діяльність людини і роботу приладів ПЕОМ.

Несприятливий мікроклімат в процесі роботи викликає недомагання і втому організму, порушує нервову і розумову діяльність, сприяє зниженню спостережливості і швидкості реакції.

При роботі на ПЕОМ людина наражається на шумовий вплив з боку багатьох джерел, наприклад, шум, викликаний роботою принтера (70 дБА). Діючи на слуховий аналізатор, шум змінює функціональний стан багатьох систем органів людини внаслідок взаємодії між ними через центральну нервову систему. Це виявляє вплив на органи зору людини, вестибулярний апарат і рухові функції, а також призводить до зниження мускульної дієздатності. При роботі в умовах шуму спостерігається підвищена втомлюваність і зниження дієздатності, погіршується увага і мовна комутація, створюються передумови до помилкових дій працюючих. Згідно з вимогами СанПіН 2.2.2.542-96 гранично допустимий рівень шуму становить 50 дБА.

Освітлення робочого місця - найважливіший фактор створення нормальних умов праці. Освітленню варто приділяти особливу увагу, тому що при роботі з монітором найбільшу напругу одержують очі. Недостатнє освітлення робочих місць - одна з причин низької продуктивності праці. В цьому випадку очі працюючого сильно напружені, важко розрізняють предмети, у людини знижується темп і якість роботи, погіршується загальний стан.

Електронно-променеві трубки, які працюють при напрузі понад 10 кВ є джерелами рентгенівського випромінювання. Шкідливий вплив рентгенівських променів пов'язаний з тим, що, проходячи через біологічну тканину, вони викликають в тканині іонізацію молекул тканинної речовини, що може призвести до порушення міжмолекулярних зв'язків, що в свою чергу, призводить до порушення нормальної течії біохімічних процесів і обміну речовин.

Небезпечний і шкідливий вплив на людей здійснюють електричний струм, електричні дуги, електромагнітні поля, що проявляються у вигляді електротравм і професійних захворювань. Ступінь небезпечного й шкідливого впливів на людину електричного струму, електричної дуги, електромагнітних полів залежить від величини напруги і струму, частоти електричного струму, шляхів проходження струму через тіло людини, тривалості впливу на організм людини, умов зовнішнього середовища.

До психофізіологічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів можна віднести: фізичні перевантаження (статичні й динамічні), нервово-психічні перевантаження (розумова напруга й перенапруга, монотонність праці, емоційні перевантаження, стомлення, емоційний стрес, емоційне перевантаження).

7.2 Заходи щодо нормалізації шкідливих та небезпечних факторів

Згідно БНіП 2.04.05-91 система вентиляції, кондиціювання повітря й повітряного опалення передбачена для суспільних, адміністративно-побутових і виробничих категорій. Витяжні отвори розташовані у стелі. Для забезпечення безпеки життєдіяльності працівників у приміщенні підтримується необхідна якість повітря, тобто оптимальні параметри мікроклімату, сталість газового складу й відсутність шкідливих домішок у повітрі. Для цього в ці приміщення подається певна кількість чистого зовнішнього повітря. Для підтримки температури та інших параметрів мікроклімату використовується опалення, вентиляція, кондиціювання, що є найважливішою частиною інженерного спорудження.

Ефективне рішення проблеми захисту від впливу шуму досягається проведенням комплексу заходів, в які входить ослаблення інтенсивності цього шкідливого виробничого чинника в джерелах і на шляху розповсюдження звукових хвиль. Зниження виробничого шуму в приміщеннях, де розміщені ПЕОМ, досягається за рахунок акустичної обробки приміщення - зменшення енергії відбитих хвиль, збільшення еквівалентної площі звукопоглинаючих поверхонь, наявність в приміщеннях штучних звукопоглиначів. З метою зниження шуму в самих джерелах встановлюються шумогасячі прокладки або амортизатори. В якості засобів звукопоглинання застосовуються не горючі або тяжко горючі спеціальні перфоровані плити, панелі, мінеральна вата з максимальним коефіцієнтом поглинання в межах частот 31,5-8000 Гц.

При правильно розрахованому і виконаному освітленні очі працюючого за комп'ютером протягом тривалого часу зберігають здатність добре розрізняти предмети не втомлюючись. Це сприяє зниженню професійного захворювання очей, підвищується працездатність. Штучне освітлення в приміщеннях експлуатації ПЕОМ реалізується системою загального рівномірного освітлення. У виробничих і адміністративно-суспільних приміщеннях, у випадках переважної роботи з документами, допускається застосування системи комбінованого освітлення (до загального освітлення додатково встановлюються світильники місцевого освітлення, призначені для освітлення зони розташування документів).

Освітленість на поверхні стола в зоні розміщення робочого документа повинна бути 300 - 500 лк, також допускається установка світильників місцевого освітлення для підсвічування документів, але з такою умовою, щоб воно не створювало відблисків на поверхні екрана й не збільшувало освітленість екрана більш ніж на 300 лк. Як джерела світла при штучному висвітленні повинні застосовуватися переважно люмінесцентні лампи типу ЛБ. Допускається застосування ламп накалювання у світильниках місцевого освітлення.

Для розрахунку штучного освітлення використовують метод світлового потоку.

Розрахунок за даним способом зводитися до визначення необхідної кількості світильників N для установки в приміщеннях, що визначається по формулі:

Де: Ф - світловий потік лампи, люмен;

Е - нормована освітленість, люкс;

kз - коефіцієнт запасу (для люмінесцентних ламп kз = 1,1);

S - площа освітлювального приміщення, м2;

Z - коефіцієнт мінімальної освітленості (для люмінесцентних ламп

Z = 1,1);

N - кількість електричних ламп;

з - коефіцієнт використання світлового потоку.

Значення коефіцієнта використання освітлювальної установки з визначають залежно від типу світильника, коефіцієнтів відбиття стелі, стін і підлоги, а також від індексу приміщення і, що характеризує співвідношення розмірів освітлюваного приміщення. Показник приміщення обчислюють по формулі:

Де: L і b - довжина та ширина приміщення, м;

hn - висота підвісу світильника над робітничою поверхнею, м.

В приміщенні з розмірами L = 6 м, b = 4 м, h = 3 м робітнича поверхня знаходиться на рівні 0,8 м від полу, тому hn = 2,2 м.

Отже, показник приміщення рівний:

По довіднику визначаємо величину коефіцієнту використання світлового потоку з = 0,45 для і = 1,1 та коефіцієнтів відбивання світла - 70%, 50%, 30%.

Для освітлення використовується люмінесцентна лампа типу ЛБ, потужністю 40 Вт, світловий потік лампи 3000 лм. При загальному типі освітлення значення Е = 300 лк.

Підставимо всі отримані дані в формулу і визначимо необхідну кількість світильників:

Отже, за результатами проведених розрахунків можна зробити висновок, що для оптимального освітлення у приміщенні площею 24 м2, необхідно встановити 7 світильників з люмінесцентними лампами потужністю 40 Вт.

Електронно-променеві трубки, магнетрони, тиратрони та інші електровакуумні прилади, що працюють при напрузі вище 6 кВ, є джерелами „м'якого” рентгенівського випромінювання. При технічній експлуатації апаратури, в якій напруга вище 15 кВ, використовують засоби захисту для відвертання рентгенівського опромінення операторів і інженерно-технічних робітників, бо при такій напрузі рентгенівське випромінювання розсіюється в навколишньому просторі виробничого приміщення. Засобами захисту від „м'якого” рентгенівського випромінювання є застосування поляризаційних екранів, а також використання в роботі моніторів, що мають біокерамічне покриття і низький рівень радіації.

В якості засобів захисту від чинності м'яких рентгенівських променів застосовуються екрани з сталевого листа (0,5-1 мм) або алюмінію (3 мм), спеціальної гуми. Для відвертання розсіювання рентгенівського випромінювання по виробничому приміщенню встановлюють захисні огорожі з різноманітних захисних матеріалів, наприклад, свинцю або бетону.


Подобные документы

 • Дослідження теоретичних аспектів проектування автоматизованих систем тестування знань. Розробка програми, яка призначена для забезпечення автоматизації процесу формування тестів та всього процесу контролю знань у дистанційній навчальній системі.

  дипломная работа [2,1 M], добавлен 26.10.2012

 • Особливості та переваги проведення тестувань в мережі інтернет з метою дистанційного навчання чи оцінювання знань. Створення web-сайту з розширеними можливостями та системи дистанційного тестування. Реляційна схема бази даних конструктора тестів.

  дипломная работа [2,1 M], добавлен 25.11.2012

 • Створення дистанційного навчального курсу за темою "Граматика англійської мови". Особливості використання каскадних таблиць стилю CSS. Функціональні можливості мови розмітки даних HTML. Інструкція для користувача, вимоги до програмного забезпечення.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 06.06.2013

 • Огляд існуючого програмного забезпечення для управління дистанційним навчанням. Структура системи дистанційного навчання Moodle, її встановлення та налаштування. Розрахунок експлуатаційних витрат і показників економічного ефекту від розробки проекту.

  дипломная работа [2,1 M], добавлен 16.02.2013

 • Основні функціональні можливості програми для забезпечення комп'ютерної системи дистанційного управління приладами. Функція пульта дистанційного керування мартфонів. Реалізація пультів дистанційного управління на основі апаратно-програмного комплексу.

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 09.07.2015

 • Розгляд засобів конфіденційності інформації, яка міститься в документованому середовищі систем дистанційного навчання. Запропоновані способи поліпшення надійності та захищеності документованої інформації, які базуються на захисті доступу до інформації.

  статья [197,4 K], добавлен 22.02.2018

 • Загальні відомості про дистанційне навчання. Класифікація та характеристика соціальних сервісів. Історія соціальних мереж, технологія та статистика. Удосконалення дистанційного навчання у веб-центрі. Полегшення роботи при написанні звітів, відеоуроки.

  курсовая работа [2,1 M], добавлен 15.04.2013

 • Розробка навчального курсу в системі дистанційного навчання Moodle для спеціальності "Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка". Складання логіко-функціональної схеми роботи програмного забезпечення: структура, функціональні модулі, інтерфейс.

  дипломная работа [3,2 M], добавлен 22.10.2012

 • Вибір засобів створення електронної системи. Загальні відомості про електронний підручник. Технології розробки та структурна організація проекту. Метод підготовки тестування при розробці курсу дистанційного навчання. Етапи написання тестової програми.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 20.02.2012

 • Аналіз інформаційних систем, етапів обробки інформації, Web-програмування. Огляд засобів ідентифікації користувача в САТДН. Розробка інформаційної і адміністративної підсистем для системи автоматизованого тестування для дистанційного навчання (САТДН).

  дипломная работа [10,3 M], добавлен 21.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.