Розробка моделі програмного забезпечення обліку студентів у вищому навчальному закладі

Огляд існуючого програмного забезпечення для управління дистанційним навчанням. Структура системи дистанційного навчання Moodle, її встановлення та налаштування. Розрахунок експлуатаційних витрат і показників економічного ефекту від розробки проекту.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 16.02.2013
Размер файла 2,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

 • ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
 • ВСТУП
 • 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ
  • 1.1 Загальні відомості про дистанційне навчання
  • 1.2 Огляд існуючого програмного забезпечення для управління дистанційним навчанням
  • 1.3 Структура системи дистанційного навчання Moodle
  • 1.4 Можливість розширення системи управління дистанційним навчанням Moodle
 • 2. РОЗРОБКА СИСТЕМИ
  • 2.2 Встановлення системи Moodle
  • 2.2 Налаштування системи Moodle
  • 2.4 Створення діаграм класів
  • 2.5 Створення діаграм станів та компонентів
  • 2.6 Створення діаграми розміщення
 • 3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ
  • 3.1 Оцінка експлуатаційно-технічного рівня
  • 3.2 Планування комплексу робіт по розробці проекту і оцінка трудомісткості
  • 3.3 Розрахунок витрат на розробку проекту
  • 3.4 Розрахунок експлуатаційних витрат
  • 3.5 Розрахунок показника економічного ефекту
 • ВИСНОВКИ
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • ДОДАТОК А

Размещено на http://www.allbest.ru/

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

ПЗ - програмне забезпечення.

ВНЗ - вищий навчальний заклад.

Модель - це спрощене уявлення реального пристрою або процесів, що протікають у ньому.

Методика - сукупність взаємозв'язаних способів та прийомів доцільного проведення будь-якої роботи.

Компонент - це фізична замінна частина системи, що відповідає деякому набору інтерфейсів і забезпечує його реалізацію.

ЕОМ - електронна обчислювальна машина.

Система управління навчанням - система управління навчальною діяльністю, яка використовується для розробки, управління та поширення навчальних онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного доступу.

Moodle (модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) - це безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління навчанням.

Веб-сервіс - програмна система, розроблена для забезпечення взаємодії між декількома комп'ютерами через мережу.

Відомість - сводка каких-нибудь фактических даннях.

ВСТУП

Технічні досягнення знаходять застосування в навчальному процесі, і персональний комп'ютер (ПК) в цьому сенсі не є винятком. Використання обчислювальної техніки дозволяє істотно підвищити ефективність процесу навчання, поліпшити облік і оцінку знань, забезпечити можливість індивідуальної допомоги викладача кожному студенту у вирішенні окремих завдань, полегшити створення і постановку нових курсів.

Розвиток комп'ютерних технологій, засобів комунікації і зв'язку вимагає постійного збільшення обсягу знань, необхідного кожній людині у своїй діяльності. Кожен працівник або претендент на вакансію відчуває необхідність в підвищенні своєї кваліфікації та досвіду. Керівники підприємств зацікавлені у підвищенні рівня знань та перепідготовки своїх співробітників без відриву від виробництва і в короткі терміни.

Дистанційне навчання це нова форма навчального процесу, в якій використовуються традиційні та інноваційні способи навчання. Дистанційне навчання засноване на нових методах представлення даних та навчальних матеріалів в електронному вигляді (гіпертекстова розмітка документів, звук і відео вбудовані в електронний документ, інтерактивність при роботі з даними) і використанні Internet технологій для доставки електронних навчальних матеріалів учням.

Особливості та переваги дистанційного навчання:

Для студентів:

* доступність навчання для великого числа охочих, місце проживання яких віддалене від місця розташування навчального закладу;

* відсутність проблем придбання навчальних матеріалів та посібників. Студент отримує доступ до комплекту необхідних навчальних матеріалів у сучасному електронному вигляді безпосередньо з програм навчального середовища;

* система оцінки знань (електронні тести) об'єктивна і незалежна від викладача;

* підвищується творчий і інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, уміння взаємодіяти з комп'ютерною технікою і освоюючи новітні інформаційні технології.

Для викладачів:

* вільний графік, тому аудиторні заняття зведені до мінімуму або повністю відсутні;

* можливість автоматизувати систему оцінки знань;

* використання сучасних мультимедійних технологій у навчальних матеріалах, що не завжди можливо при аудиторних заняттях;

* синхронне або асинхронне спілкування студентів між собою і з викладачем. Синхронне спілкування може реалізовуватися за допомогою відеоконференцій, а асинхронне припускає електронне листування. Таким чином, зберігається взаємодія викладача з аудиторією "слухачів" курсу.

Для навчальних закладів:

* популяризація та непряма реклама в мережі Internet;

* підвищення престижу;

* кількість студентів може бути у багато разів більшим, ніж при традиційних видах навчання;

* залучення висококласних викладачів незалежно від їх місця проживання;

* участь в інфраструктурі освітнього комплексу на всій території країни та інтеграція у світовий освітній простір.

Використання системи MOODLE не зажадає фінансових витрат на придбання додаткових програмних. Легальність використання гарантується відкритим ліцензійною угодою GNU General Public License. Мета GNU GPL - надати користувачеві права використовувати, копіювати, модифікувати і поширювати програми.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

В даний час в університетах активно використовуються системи дистанційного навчання. Проте вони не достатньо ефективно використовуються у силу свого не доопрацювання. Ці системи досить добре виконують задачі, які від них вимагають, але самі задачі можуть бути набагато ширші. Є можливість звести до мінімуму контактування студентів і викладачів, навіть до повної автоматизації.

Тому розширення можливостей існуючих дистанційних систем має бути пріоритетним завданням для дистанційного навчання. Розроблена таким чином система повинна забезпечувати всі потреби такого навчання реалізовувати всі зв'язки між різними частинами навчального процесу. Цілком природно, що існують подібні системи дистанційної роботи вищого навчального закладу (ВНЗ). Однак усі відомі розробки або не володіють потрібною функціональністю або є комерційними, причому досить дорогими.

1.1 Загальні відомості про дистанційне навчання

Дистанційне навчання - все частіше ми чуємо ці слова, а сама форма навчання все активніше завойовує своє місце в системі освіти України. Термін “дистанційне навчання” говорить сам за себе - це навчання на відстані від навчального закладу. Взагалі в багатьох ця форма навчання більше асоціюється з заочною формою. Але це не зовсім так. Схожа вона тільки загалом, а в цілому має ряд переваг.

Повсюдне впровадження сучасних інформаційних технологій у повсякденне життя українських громадян послужило каталізатором для розвитку процесів пов'язаних з дистанційним навчанням. Інтернет як джерело інформації давно вже став реальністю, а розвиток телекомунікації, без яких ця форма навчання немислима, йде швидкими темпами. Таким чином, одне з умов реалізації дистанційного навчання, а саме підготовка технічної бази, фактично поступово виконується.

Незважаючи на те, що саме технічний потенціал сучасних інформаційних технологій допомагає реалізувати одне з головних переваг дистанційних систем - навчання на відстані, створення в навчальному закладі відповідної матеріально-технічної бази не дозволить досягти найвищого ефекту. Головним все-таки є наявність і розробка учбово-методичного забезпечення самостійної роботи студентів або слухачів курсів. Передбачається використання так званих електронних лекцій, головна перевага яких полягає у використанні електронних носіїв інформації, а це у свою чергу дозволяє представляти її в стиснутому і більш об'ємному вигляді. Лекційний матеріал може бути викладений у вигляді тексту, озвучений і доповнений відеоматеріалами; мова йде про відеолекції, презентації, що студент зможе переглянути самостійно в зручний для себе час і в характерному для його темпераменту ритмі. Гарні комп'ютерні тренінги, різного роду тестуючі і навчальні програми, додатковий ілюстративний матеріал, а також доступ у потрібний час до довідкових даних, словникових термінів. Для дистанційного навчання особливого значення набуває наявність і сама головна якість електронних підручників, що повинні бути по всіх дисциплінах навчального плану. Робота з електронним підручником дозволяє зробити навчальний процес індивідуальним. Кожен студент сам вибирає послідовність вивчення навчального матеріалу виходячи зі свого інтересу і можливостей. Використовуючи гіперпосилання, воно в будь-який момент часу може перейти до необхідного розділу або теми, а наявні в електронному підручнику елементи самоконтролю дозволяють відразу ж визначити ступінь засвоєння навчального матеріалу, виявити прогалини в знаннях і відразу перейти до вивчення погано засвоєного матеріалу. Наявність в електронному підручнику мультимедійної складової дозволяє демонструвати динамічні моделі досліджуваних явищ, проводити лабораторні роботи, будувати і перевіряти на працездатність електричні схеми, змінювати їхні параметри і відразу ж одержувати результат. Віртуальні лабораторії допомагають без залучення матеріальних ресурсів проводити дослідження, виявляти закономірності, одержувати результати, аналізувати їх, робити висновки і все це можливо на відстані. Тому дистанційно навчаються інваліди.

Під час дистанційного навчання значно збільшується частка самостійної роботи студентів, а це у свою чергу призводить до зміни змісту форм і методів навчання. Суть роботи викладача в даних умовах полягає не в читанні лекцій, а в створенні учбово-методичного забезпечення дисципліни в електронному вигляді, у постійній роботі над внесенням необхідних змін у навчальний матеріал, підборі кольорових ілюстрацій, графіків, створенні Flash-анімацій, тестів для самоконтролю. За наявності учбово-методичного матеріалу в електронному вигляді можна за допомогою комп'ютерних програм досить швидко зробити електронну книгу. Але її не можна назвати повноцінним електронним підручником; над ним нині працюють спеціальні електронні видавництва.

Для керування навчальним процесом, контролю знань, доставки навчального контента студентам і забезпечення дидактичними матеріалами застосовується спеціалізоване програмне забезпечення. Воно містить систему автоматизованого документообігу, електронні інформаційні бази даних, словники термінів і інтерактивні мультимедійні підручники, інші електронні матеріали по всіх курсах. Програмне забезпечення встановлюється на сервері навчального закладу. Але суть дистанційного навчання полягає не тільки в наданні учбово-методичних матеріалів. Важливо виконати необхідні організаційні заходи для забезпечення прийому студента на навчання, керування його навчанням. Не можна забувати про проведення проміжного і підсумкового контролю знань. Орієнтовну структуру програмного засобу, призначеного для організації дистанційного навчання з використанням сучасних Інтернет технологій наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Орієнтована структура програмного засобу

Модулі програмного засобу системи

дистанційного навчання

Реєстрація

Обробка замовлень

Реєстрація платежів

Керування групами

Бібліотека навчальних матеріалів

Календарний план

Тестування

Спілкування і консультації

Адміністрування

Звіти

Інтерфейс користувача

Дизайн текстів

Мультимедіа-сервер

На підставі вищезазначеного програмного засобу дистанційного навчання можна організовувати віртуальні навчальні центри c залученням викладачів з інших ВНЗ, міст і країн, а також проводити консультації, мережне тестування і підготовку абітурієнтів, забезпечувати самостійну роботу студентів денного відділення, створювати індивідуальні навчальні плани і програми, реалізовувати індивідуальні графіки занять поза стінами навчального закладу. Крім того, навчальний заклад може організувати викладання за окрему плату додаткових дисциплін на вибір слухачів або, наприклад, післядипломне навчання.

З успіхом ця система може бути використана самим навчальним закладом для тестування здобувачів під час прийому на роботу, атестації і тестування викладачів, персоналу і співробітників, передачі і поширення кращого педагогічного досвіду, аналізу ефективності уроків, лекцій, курсів, тренінгів і семінарів.

Для організації системи дистанційного навчання, навчальному закладу, необхідно мати комп'ютерну техніку, об'єднану мережу, яка через сервер підключається до мережі Інтернет.

Дослідження ринку дистанційного навчання говорять про те, що темпи його росту досить високі, а на Заході він оцінюється мільярдами доларів. От чому кожен навчальний заклад на Україні вкрай зацікавлений у тому щоб якнайшвидше зайняти місце на цьому ринку. Це дозволить значно збільшити прибуток навчального закладу, зніме проблему недостачі аудиторій, допоможе вирішити кадрове питання, тому що, використовуючи відеоконференції, читати лекції зможуть професори навчальних закладів з інших міст і навіть закордонних країн. Завдяки дистанційному навчанню слухачі зможуть об'єднати навчання і роботу, відпадають проблеми проживання і харчування в чужому місті, скорочуються матеріальні витрати на проїзд до місця навчання. Інваліди і люди, що за різних причин не можуть пересуватися мають можливість одержати навчання. Навчаючись на дистанційних курсах студент підвищує свій інтелектуальний і творчий потенціал, учитися самостійно приймати рішення.

1.2 Огляд існуючого програмного забезпечення для управління дистанційним навчанням

Сьогодні широко використовується велика номенклатура систем дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням як з відкритим кодом (умовно безкоштовних), так і платних, широковживаних та вузькоорієнтованих.

ATutor - модульна система дистанційним керуванням навчанням з відкритим кодом. Поширюється на основі GNU General Public License. Для установки необхідно мати комп'ютер з веб-сервером Apache 1.3.x, PHP версії > 4.2.0 та MySQL версій > 3.23.x і > 4.0.. Система розроблена із врахуванням доступності та можливістю адаптації за бажанням користувача. Щодо операційної системи сервера, обмежень.

Claroline - платформа дистанційного навчання та електронної діяльності з відкритим кодом. Аналогічно з ATutor, поширюється на основі GNU General Public License. Сумісна з такими операційними системами, як Linux, Mac і Windows. Забезпечує інтуїтивно простий інтерфейс для адміністрування. В основу організації Claroline LMS покладено концепцію просторів, пов'язаних з курсом чи педагогічною діяльністю. Кожен з просторів забезпечений інструментарієм для створення, організації та управління навчальними матеріалами; можливостями для забезпечення взаємодії між користувачами тощо.

Live@EDU - система дистанційного навчання, виконана з використанням технології Active Server Pages на платформі Microsoft. Для установки та коректної роботи системи серверна частина повинна бути забезпеченою ОС Microsoft Windows NT Server 4.0, базою даних Microsoft SQL Server 7.0 та Microsoft Internet Information Server 4.0. Клієнтська частина повинна мати установлену ОС, яка забезпечує доступ до мережі Інтернет та браузер, що обслуговує протокол HTTP версії 3.0, а також програмне забезпечення для перегляду і створення лекційних матеріалів.

eFront є новим поколінням систем електронного навчання, яка об'єднує в собі функції системи управління навчанням та системи створення та управління навчальних матеріалів. Використовується для організації навчального процесу у навчальних закладах, а також для підвищення кваліфікації, атестації та відбору працівників у різномасштабних організаціях. Система побудована на трьох типах користувачів - Адміністратор, Викладач та Студент.

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) - пакет модульного програмного забезпечення з відкритим кодом (ліцензія GNU GPL), який призначений для створення курсів дистанційного навчання та web-сайтів. Ця програма управління дистанційним навчанням орієнтована на взаємодію між викладачем та студентом, також використовується для підтримки очних курсів. В основу проекту покладено п'ять принципів, які об'єднані спільною назвою “соціальний конструктивізм”:

- в сучасному навчальному середовищі ми всі одночасно є потенційними вчителями та учнями;

- ми успішні в навчанні, особливо тоді, коли намагаємось створити щось чи пояснювати щось людям;

- великий внесок в навчання роблять спостереження за роботою наших колег;

- розуміння інших дає змогу вивчити їх більш індивідуально;

- навчальне середовище повинне бути гнучким, забезпечувати учасникам навчального процесу простий інструмент для реалізації їхніх навчальних потреб.

SharePointLMS - система дистанційного навчання, розроблена на потужній багатофункціональній платформі MS Office SharePoint Server 2007. Є комплексним рішенням, яке об'єднує всіх користувачів (викладачі, студенти, адміністратори тощо) у єдиний інформаційно-навчальний простір та забезпечує інструментарій для спільної роботи. На відміну від Moodle, Claroline та ATutor, система є платною.

Таблиця 1.2.1

Модуль розроблення та представлення навчальної інформації в системі

Система

ATutor

Claroline

Реалізація модулів

- створення курсів (вказується опис, доступ, дата публікації);

- модуль відновлення курсів;

- редагування вмісту (ключові слова, схожі теми, попередній перегляд і перевірка відтворення в браузерах);

- словник;

- посилання на інші джерела;

- список літератури.

- створення курсів (вказується опис, доступ);

- публікація документів і посилань на сайти;

- інструктора;

- завантаження файлів.

Система

Live@EDU

eFront

Реалізація модулів

- модуль “Лекції” дає можливість ввести в систему підручник курсу, тобто окремий документ HTML, який складається з багатьох сторінок і файлів;

- модуль “Методичні матеріали” забезпечує розміщення матеріалів викладачем та доступ до них студентові;

- модуль “Бібліографія”.

- модуль “Уроки” дає змогу вибудувати логічну структуру лекційних матеріалів.

Система

Moodle

SharePointLMS

Реалізація модулів

- модуль “Урок” для представлення навчального матеріалу;

- модуль “Глосарій” додає коментарі визначенням та автоматично зв'язує слова в лекціях із визначенням глосарію.

- модуль “Бібліотека документів” створює єдину централізовану точку зберігання навчальних матеріалів

Таблиця 1.2.2

Модуль розроблення тестів

Система

ATutor

Claroline

Реалізація модулів

- тести і анкети (запитання, встановлення категорії, оцінка і статистика тестів).

- тести (множинний вибір, істина/неправда, ввести в текстове поле, відповідності).

Система

Live@EDU

eFront

Реалізація модулів

- модуль “Оцінки” забезпечує можливість викладачеві вводити оцінки за визначені завдання;

- модуль “Тести” дає викладачеві можливість легкого створення тестів, які студенти зможуть заповнити на сторінках WWW.

- модуль “Тести” забезпечує створення тестів, інформацію про виконання завдань користувачами;

- модуль “Звіти” - “Звіти по тестах” дає можливість переглянути статистику правильних та неправильних відповідей на тестові завдання.

Система

Moodle

SharePointLMS

Реалізація модулів

- модуль “Тест” складається з двох частин: теста та бази питань. Тест складається з різноманітних питань, вибраних із бази питань. База питань складається із питань різних типів: зодним варіантом відповіді, багатьма варіантами чи можливістю вписати свій варіант.

- модуль “Тести” призначений для створення тестів, опитувань і роботи з ними.

Таблиця 1.2.3

Контроль лекційного матеріалу

Система

ATutor

Claroline

Реалізація модулів

- опитування учасників курсу (при цьому оцінки не виставляються);

- статистика.

- онлайн вправи зі списком питань;

- статистика;

- вибір сценарію навчання.

Система

Live@EDU

eFront

Реалізація модулів

- завдання;

- папки завдань.

- звіти по користувачу ( вкладки “Уроки”, “Курси”, “Докладніше”);

- звіти по уроках: вкладка “Запитання” дає інформацію про відповіді учнів на тести цього уроку;

- “Активність” є звітом про активність студентів за вказаний період часу.

Система

Moodle

SharePointLMS

Реалізація модулів

- журнал реєстрації активності користувачів (студентів) в блоці “Управління”. Можливими параметрами фільтрації журналу є день, назва курсу, група, учасник, виконане завдання.

- модуль “Навчальна програма” призначений для створення впорядкованої структури представлення навчальних матеріалів, а також створення системи тестування та контролю успішності студентів курсу;

- модуль “Відвідування” призначений для реєстрації відвідувань студентів Курсу;

- “Щоденник”. Модуль зберігає всю інформацію про успішність учня

1.3 Структура системи дистанційного навчання Moodle

Вибір Moodle був визначений економічними (система безкоштовна) і техніч­ними причинами. Ця система працює без модифікацій в будь-якій операційній системі. Вона проектується як набір модулів і дозволяє додавати або видаляти елементи на різних рівнях. Moodle вимагає тільки одну базу даних, яка може бути використана спільно з іншими застосуваннями. Використання Moodle дає істотні переваги. Взаємодія користувачів (студентів і викладачів) з системою здійснюється тільки через стандартний браузер, що важливе для гуманітарних ВНЗ, оскільки не вимагається спеціальної підготовки користувачів. Зокрема, не вимагається знання засобів створення веб-сторінок.

У системі забезпечується єдиний механізм публікації навчальних матері­алів на сайті. Це дозволяє підтримувати єдину структуру серверу (стиль офор­млення, навігацію, пошук), що особливо важливе, коли матеріали розробляють­ся незалежно різними викладачами. У Moodle організована можливість опера-тивного оновлення матеріалів. Розміщувати і редагувати матеріали може будь-який викладач. Таким чином, виключаються затримки і витрати, пов'язані з роботою веб-майстра.

Система надає можливість використання інтерактивних елементів в курсі - тестів, інтерактивних уроків, опитів, анкет, форумів, системи обміну повідом­леннями і чатів. Також у системі реалізується можливість контролю і аналізу використання навчальних ресурсів. Викладач бачить, як студенти використо­вують матеріали курсу і може управляти доступом до цих матеріалів.

Система управління електронним дистанційним навчанням Moodle

Moodle (Модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) - безкоштовна, відкрита (Open Source, під ліцензією GNU Public License) система управління навчанням. Система реалізує філософію «педагогіки соціального конструкціонізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання.

Moodle перекладена на десятки мов і використовується в 197 країнах світу.

Лідером і ідеологом системи є Martin Dougiamas з Австралії. Проект є відкритим і в ньому беруть участь і безліч інших розробників.

Moodle написана на PHP з використанням SQL-бази даних. Moodle може працювати з об'єктами SCO та відповідає стандарту SCORM.

Moodle дозволяє організувати навчання в процесі спільного вирішення навчальних завдань, здійснювати взаємообміну знаннями.

Широкі можливості для комунікації - одна з найбільш сильних сторін Moodle. Система підтримує обмін файлами будь-яких форматів - як між викладачем і студентом, так і між самими студентами. Сервіс розсилки дозволяє оперативно інформувати всіх учасників курсу або окремі групи про поточні події. Форум дає можливість організувати навчальне обговорення проблем, при цьому обговорення можна проводити по групах. До повідомлень у форумі можна прикріплювати файли будь-яких форматів. Є функція оцінки повідомлень - як викладачами, так і студентами. Чат дозволяє організувати обговорення навчальних проблем у режимі реального часу. Сервіси «Обмін повідомленнями», «Коментар» призначені для індивідуальної комунікації викладача та студента: рецензування робіт, обговорення індивідуальних навчальних проблем. Сервіс «учительський форум» дає педагогам можливість обговорювати професійні проблеми.

Важливою особливістю Moodle є те, що система створює і зберігає портфоліо кожного студента: всі здані ним роботи, всі оцінки та коментарі викладача до робіт, всі повідомлення в форумі.

Викладач може створювати і використовувати в рамках курсу будь-яку систему оцінювання. Всі поля по кожному курсу зберігаються в відомості.

Moodle дозволяє контролювати "відвідуваність", активність студентів, час їх навчальної роботи в мережі.

При підготовці та проведенні занять у системі Moodle викладач використовує набір елементів дистанційного курсу, до якого входять:

Глосарій

Ресурс

Завдання

Форум

Wiki

Урок

Тест.

Поєднуючи різні елементи курсу, викладач організує вивчення матеріалу таким чином, щоб форми навчання відповідали цілям та завданням конкретних занять.

Глосарій дозволяє організувати роботу з термінами, при цьому словникові статті можуть створювати не лише викладачі, але й студенти. Терміни, які занесені до глосарію, підсвічуються у всіх матеріалах курсів і є гіперпосиланнями на відповідні статті глосарія. Система дозволяє створювати як глосарій курсу, так і глобальний глосарій, доступний учасникам всіх курсів.

В якості ресурсу може виступати будь-який матеріал для самостійного вивчення, проведення дослідження, обговорення: текст, ілюстрація, web-сторінка, аудіо чи відео файл та інше. Для створення web-сторінок в систему вбудований візуальний редактор, що дозволяє викладачу, що не знає мови розмітки HTML, з легкістю створювати web-сторінки, що включають елементи форматування, ілюстрації, таблиці.

Виконання завдання - це вид діяльності студента, результатом якої зазвичай стає створення та завантаження на сервер файлу будь-якого формату або створення тексту безпосередньо в системі Moodle (за допомогою вбудованого візуального редактора).

Викладач може оперативно перевірити складені студентом файли або тексти, прокоментувати їх і, при необхідності, запропонувати доопрацювати в певних напрямках. Якщо викладач вважає це необхідним, він може відкрити посилання на файли, складені учасниками курсу, і зробити ці роботи предметом обговорення в форумі. Така схема дуже зручна, наприклад, для творчих курсів.

Якщо дозволено викладачем, кожен студент може здавати файли неодноразово - за результатами їх перевірки; це дає можливість оперативно коригувати роботу , добиватися повного вирішення поставленої задачі.

Всі створені в системі тексти, файли, завантажені студентом на сервер, зберігаються в портфоліо.

Форум зручний для навчального обговорення проблем, для проведення консультацій. Форум можна використовувати і для завантаження файлів студентами - в такому випадку навколо цих файлів можна побудувати навчальне обговорення, дати можливість самим студентам оцінити роботи один одного.

При додаванні нового форуму викладач має можливість вибрати його тип із декількох: звичайний форум з обговоренням однієї теми, доступний для всіх загальний форум або форум з однією лінією обговорення для кожного користувача.

Форум Moodle підтримує структуру дерева. Ця можливість зручна як у випадку розгалуженого обговорення проблем, так, наприклад, і при колективному створенні текстів за принципом «добавь фрагмент» - як послідовно, так і до будь-яких фрагментів тексту, твори іншими студентами.

Повідомлення з форуму можуть, за бажанням викладача, автоматично розсилатися учням по електронній пошті через 30 хвилин після їх створення (протягом цього часу повідомлення можна відредагувати або видалити).

Всі повідомлення студента у форумі зберігаються в портфоліо.

Moodle підтримує дуже корисну функцію колективного редагування текстів (елемент курсу «Wiki»).

Елемент курсу «Урок» дозволяє організувати Покрокове вивчення навчального матеріалу. Масив матеріалу можна розбити на дидактичні одиниці, в кінці кожної з них дати контрольні питання на засвоєння матеріалу. Система, налаштована викладачем, подбає про те, щоб, за результатами контролю, перевести учня на наступний рівень вивчення матеріалу чи повернути до попереднього. Цей елемент курсу зручний ще й тим, що він дозволяє проводити оцінювання роботи учнів в автоматичному режимі: викладач лише задає системі параметри оцінювання, після чого система сама виводить для кожного студента загальну за урок оцінку, заносить її в відомість.

Елемент курсу «Тести» дозволяє викладачу розробляти тести з використанням запитань різних типів:

Питання в закритій формі (множинний вибір)

Так / ні

Коротка відповідь

Числове

Відповідність

Випадкове питання

Вкладена відповідь

Питання тестів зберігаються в базі даних і можуть повторно використовуватися в одному або різних курсах. На проходження тесту може бути дано кілька спроб. Можливо встановити ліміт часу на роботу з тестом. Викладач може оцінити результати роботи з тестом, просто показати правильні відповіді на питання тесту. Moodle зареєстрована і використовується у більш ніж 43000 офіційних.

1.4 Можливість розширення системи управління дистанційним навчанням Moodle

Поняття CASE використовується в даний час в дуже широкому сенсі. Первісне його значення було обмежено лише завданнями автоматизації розробки програмного забезпечення. Сучасні ж CASE-засоби охоплюють велику область підтримки численних технологій проектування інформаційних систем: від простих засобів аналізу і документування до повномасштабних засобів автоматизації, що покривають весь життєвий цикл програмного забезпечення.

В даному розділі буде представлений огляд деяких найбільш поширених CASE-засобів і їх порівняння за наступними параметрами:

Підтримка UML.

Підтримка генерації вихідного коду.

Підтримка зворотного інжинірингу.

Підтримка генерації схем баз даних.

Можливості інтеграції з зовнішніми продуктами.

Можливості багатокористувацької роботи.

Наявність засобів документування та створення звітів.

Можливість скасування / повтору дій користувача (undo/redo).

Клас підтримуваних інформаційних систем.

Ціна ліцензії.

Для огляду були обрані наступні засоби: Sybase PowerDesigner (v. 12.0), MS Visio (2007), Dia (v. 0.97), SmartDraw (2009), Enterprise Architect (v. 7.5), ArgoUML (v. 0.28), Rational Rose (v. 7.0), Visual Paradigm (v. 4.0), QReal.

З таблиці 1.1 видно, що засоби, які мають найбільшу кількість функцій це Sybase PowerDesigner, Enterprise Architect, Rational Rose і Visual Paradigm.

Але зважаючи на те, що лише Rational Rose можливо використовувати безкоштовно (IBM Academic Initiative), було прийнято рішення використовувати саме цей case-засіб для досягнення цілей проекту.

Таблиця 1.1

Огляд найбільш поширених case-засобів

Підтримка UML

Підтримка генерації вихідного коду

Підтримка зворотного інжинірингу

Підтримка генерації схем баз даних

Можливості інтеграції з зовнішніми продуктами

Можливості багатокористувацької роботи

Наявність засобів документування та створення звітів

Можливість скасування / повтору дій користувача

Клас підтримуваних інформаційних систем

Ціна ліцензії

Sybase Power Designer

+

+

+

+

+

+

+

+

Windows

$50-$300

MS Visio

+

-

-

+

+

+

+

+

Windows

$200-$600

Dia

+

-

-

-

-

-

+

+

Windows

Linux

FREE

SmartDraw

+

-

-

-

+

-

+

+

Windows

$200-4000

Enterprise Architect

+

+

+

+

+

+

+

+

Windows

$100-$900

ArgoUML

+

+

+

-

-

-

-

+

будь яка система з Java 5 або 6

FREE

Rational Rose

+

+

+

+

+

+

+

+

Windows

Sun SPARC station

Hewlett-Packard

IBM RS/6000

FREE

(IBM Academic Initiative)

Visual Paradigm

+

+

+

+

+

+

+

+

Windows

Linux

Mac OS

$60-$2000

QReal

+

+

+

+

-

+

-

-

Windows

Linux

Mac OS

FREE

Rational Rose - призначена для автоматизації етапів аналізу і проектування ПЗ, а також, для генерації кодів на різних мовах програмування і випуску проектної документації. Окрім функцій, які були наведені в таблиці Rational Rose має багато інших можливостей серед яких [10]:

- Rational Rose - призначена для автоматизації етапів аналізу і проектування ПЗ, а також, для генерації кодів на різних мовах програмування і випуску проектної документації;

- повна підтримка компонентів CORBA і J2EE, включаючи реалізацію технології компонентної розробки додатків CBD (Component-Based Development), мови визначення інтерфейсу I DL (Interface Definition Language) і мови визначення даних DDL (Data Definition Language).

Виходячи з аналізу предметної області, була поставлена мета і завдання на дипломну роботу

Метою роботи є розробка моделі програмного забезпечення обліку студентів у вищому навчальному закладі на мові UML. Для досягнення мети були вирішені наступні завдання:

- аналіз об'єкта моделювання, тобто виділення його основних властивостей і розкладання об'єкта з метою виявлення складових і характеру зв'язків між ними;

- розробка інформаційної моделі, тобто виявлення властивостей, станів та інших характеристик елементарних об'єктів, формування уявлення про елементарні об'єкти, що становлять вихідний об'єкт;

- розробка математичної моделі програмного забезпечення обліку студентів в ВНЗ, запис моделі в термінах мови моделювання UML;

- розрахунок економічного ефекту, що доводить доцільність та ефективність розробки моделі.

2. РОЗРОБКА СИСТЕМИ

2.2 Встановлення системи Moodle

Для запуска інсталяційного скрипта (install.php) просто потрібно набрати адресу сайту Moodle у web-браузері, або прямо вказати назву файлу скрипта http://yourserver/install.php. Інсталятор спробує запустити сесію для куків. Якщо отримано вікно попередження, потрібно перевірити, чи включений прийом куків у браузері!

Moodle виявить, що відсутній файл конфігурації і почне покрокове налаштування, щоб допомогти створити новий файл конфігурації config.php. По закінченню процесу Moodle спробує записати створений файл до його постійного місця розташування. Як інший шлях (якщо web-серверу не дозволено писати в каталог сайту), можливо натиснути на кнопку завантаження, зберегти собі на комп'ютері файл конфігурації та потім іншим методом записати цей файл в головний каталог Moodle на сервері.

Веб-сервер повинен бути налаштований для віддачі index.php в якості типової сторінки (можливо налаштовано на index.html, Default.htm тощо).

Для перевірки в Apache потрібно використати параметр DirectoryIndex у вашому httpd.conf. Зазвичай це виглядає так:

DirectoryIndex index.php index.html index.htm

Іndex.php знаходиться в списку файлів кореневого каталогу сайту.

По-друге, якщо користуватись Apache 2, потрібно включити змінну AcceptPathInfo, яка дозволяє скриптам передавати аргументи виду http://server/file.php/arg1/arg2. Це важливо для створення відносних зв'язків між ресурсами та полегшення доступу інших людей до вашого сайту. Можеливо зробити це додавши такі рядки у httpd.conf.

AcceptPathInfo on

По-третє, Moodle вимагає цілого ряду параметрів PHP для своєї нормальної роботи. На більшості серверів всі вони включені стандартно. Але деякі PHP сервери (та деякі старші PHP версії) можуть мати інші налаштування. Все це визначається у файлі конфігурації PHP (зазвичай це php.ini):

magic_quotes_gpc = 1 (бажано але не обов'язково)

magic_quotes_runtime = 0 (обов'язково)

file_uploads = 1

session.auto_start = 0

session.bug_compat_warn = 0

Якщо не має доступу на сервері до httpd.conf або php.ini, або Moodle знаходиться на одному сервері з іншими програмами, які вимагають особливих налаштувань можливо все одно змінити типові параметри.

Для цього потрібно створити файл з назвою .htaccess в кореневому каталозі Moodle та вписати туди наступні значення. Це буде працювати тільки на Apache та при дозволеній зміні конфігурації в головному конфігураційному файлі.

DirectoryIndex index.php index.html index.htm

<IfDefine APACHE2>

AcceptPathInfo on

</IfDefine>

php_flag magic_quotes_gpc 1

php_flag magic_quotes_runtime 0

php_flag file_uploads 1

php_flag session.auto_start 0

php_flag session.bug_compat_warn 0

Можна також змінити максимальний обсяг для завантажуваних файлів:

LimitRequestBody 0

php_value upload_max_filesize 2M

php_value post_max_size 2M

Найлегший спосіб все це зробити, з копіювати простий файл з lib/htaccess та відредагувати його за своїми потребами. Він містить додаткові інструкції. Для командного рядка Unix копіювання буде виглядати так:

cp lib/htaccess .htaccess

Для Moodle також потрібно деяка частина простору на жорсткому диску сервера для збереження завантажуваних файлів, таких як документи курсу та фотографії користувачів.

Інсталятор Moodle спробує самостійно створити цей каталог, але якщо йому це не вдасться, доведеться створити каталог вручну.

Для більшої безпеки каталог НЕ ПОТРІБНО розміщувати в місці прямого доступу з Інтернету. Найлегший спосіб - це розмістити каталог даних ЗА МЕЖАМИ WEB КАТАЛОГУ. Але, якщо права на сервері обмежені, просто захистіть цей каталог, прописавши відповідні директиви у файлі .htaccess:

deny from all

AllowOverride None

Сам Moodle може писати в каталог даних всі завантажувані файли, встановіть для програми web-сервера (наприклад, Apache) права на читання, запис та входження в цей каталог.

На Unix машинах, це означає, що власником каталогу повинен бути хтось на зразок "nobody" або "apache", і він має права на читання, запис та входження.

Після того, як коректно створено config.php, про що було описано в попереднії кроках, інсталятор спробує отримати доступ до першої сторінки сайту для продовження процесу встановлення, вважаючи за користувача "admin".

При першому доступі до сторінки адміністрування, буде ознайомлено з ліцензією GPL. Треба погодитися з нею перед тим як продовжити встановлення.

Далі Moodle почне встановлення у визначеній базі даних всіх таблиць та початкових даних. Коли наступний етап цього процесу буде пройдено, буде видано повідомлення про це (зеленим або червоним кольором) в такому виді:

CREATE TABLE course ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, category int(10) unsigned NOT NULL default '0', password varchar(50) NOT NULL default '', fullname varchar(254) NOT NULL default '', shortname varchar(15) NOT NULL default '', summary text NOT NULL, format tinyint(4) NOT NULL default '1', teacher varchar(100) NOT NULL default 'Teacher', startdate int(10) unsigned NOT NULL default '0', enddate int(10) unsigned NOT NULL default '0', timemodified int(10) unsigned NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (id)) TYPE=MyISAM

SUCCESS

...і так далі, пройшовши: Main databases set up successfully.

Якщо ж цього не видно, значить виникли проблеми з базою даних або з деякими параметрами у config.php. Перевірте, чи PHP не налаштований в "Safe Mode" (комерційні web-хостинги інколи включають safe mode). Можливо перевірити змінні PHP створивши маленький файл, прописавши в ньому <?php phpinfo() ?> та переглянути результат у браузері. Треба змінити налаштування та переглянути ще раз.

Далі натиснути кнопку "Продовжити".

Тепер повинна показатися форма, де можна визначити конфігурацію інших змінних сайту, таких як стандартна мова, SMTP-хост, тощо. Типові значення будуть достатніми та безпечними для більшості сайтів. Прокрутимо сторінку донизу та клацнемо на кнопку "Зберегти зміни".

Далі побачимо ще сторінки, які покажуть повідомлення про створення додаткових таблиць в базі даних потрібних для різних модулів Moodle. Як і до цього підтвердження повинно бути зеленого кольору.

На кожній сторінці прокрутіть донизу та натисніть кнопку "Продовжити".

Наступна сторінка - це форма, де повинно буде вказати різні параметри Moodle сайту та його першої сторінки, такі як назва, формат, опис, тощо. Вкажіть ці дані та натисніть кнопку "Зберегти зміни".

Під кінець треба створити головного адміністратора сайту, для доступу до функцій адміністрування. Для цього потрібно заповнити деталі - Ваше ім'я, електронна пошта і так далі - та натисніть "Зберегти зміни". Не всі поля обов'язкові, але, якщо виявиться, що потрібно додати інформації, завжди можна повернутися.

Після успішного встановлення буде повернуто на головну сторінку сайту! Адміністративні команди зліва сторінки (вони зібрані в блок "Керування сайтом") будуть видимі тільки. Всі подальші дії в адмініструванні Moodle можуть бути виконані з цього меню, наприклад:

створення та видалення курсів

створення та редагування нових облікових записів

адміністрування ролей

зміна установок сайту (наприклад, дизайну) і т.д.

Деякі модулі в Moodle вимагають постійної перевірки своїх задач. Наприклад, Moodle потрібно перевіряти стан дискусій, щоб надсилати копії повідомлень адресатам розсилки.

Скрипт, який відповідає за всі ці дії, знаходиться в каталозі адміністрування і називається cron.php. Але він не може виконуватися самостійно, тому потрібно встановити механізм для періодичного запуску цього скрипта (наприклад, кожні п'ять або десять хвилин). Така "періодичність" заставить виконувати скрипт для виконання функцій кожного модуля. Одна з різновидностей такого механізму періодичної дії називається cron service.

Машина, на якій запускається cron не обов'язково повинна бути тією ж самою, де запускається Moodle. Наприклад, якщо web-хостінг не надає Вам доступу до сервісу cron, можна запускати цю службу на іншому сервері або навіть на домашньому комп'ютері. Але основне, щоб файл cron.php запускався регулярно.

Навантаження на цей сценарій не дуже велике, тому 5 хвилин буде оптимальною цифрою.

2.2 Налаштування системи Moodle

Moodle - це система управління вмістом сайту (Content Management System - CMS), спеціально розроблена для створення якісних онлайн-курсів викладачами. Так E-learning системи часто називаються системами управління навчанням (Learning Management Systems - LMS) або віртуальними освітніми середовищами (Virtual Learning Environments - VLE).

Можливості Moodle для викладачів:

- moodle використовує педагогіку соціального конструкціонізму, яка включає взаємодію, активне навчання, критичну рефлексію і ін.;

- moodle підходить для 100% онлайн-курсів;

- moodle має простий, ефективний, сумісний для різних браузерів web-інтерфейс;

- список курсів містить опис кожного курсу на сервері, надаючи доступ до цієї інформації і гостя;

- курси розбиваються на категорії. є механізм пошуку курсів з ключового слова. moodle може підтримувати тисячі курсів;

- більшість текстових елементів (ресурси, форуми, журнали і т.д.) можуть бути відредаговані, використовуючи упроваджений редактор html.

Можливості Moodle, цікаві для адмінaістраторів:

- moodle працює без модифікацій в unix, linux, windows, mac os x, netware і будь-якій іншій операційній системі, що підтримує php;

- moodle проектується як набір модулів і дозволяє гнучко додавати або видаляти елементи на різних рівнях;

- moodle легко оновлюється від версії до версії. він має внутрішню систему для оновлення власної бази і відновлення;

- moodle вимагає тільки одну базу даних і може бути використаний спільно з іншими застосуваннями;

- moodle включає базу даних широкого призначення, яка підтримує різні типи баз даних;

- особливе звернення уваги на безпеку на будь-якому рівні. форми перевіряються, дані перевіряються на достовірність, cookies шифруються і т.д.

Щоб розпочати роботу з середовищем moodle перш за все необхідно пройти авторизацію на сайті. для авторизації достатньо мати власний логін та пароль. якщо ви ще не маєте власного облікового запису ви маєте можливість зайти до сайту використовуючи гостьовий доступ або створити новий обліковий запис, зареєструвавши нового користувача;

якщо ви вже маєте власний логін та пароль, ви можете увійти до сайту. треба вказати свій логін і пароль та натиснути кнопку вхід:

Рис. 2.1. Блок Вхід

На цій сторінці, до якої ви потрапите, розташовані форма для ідентифікації, кнопка гостьового доступу (до деякіх курсів є доступ навіть якщо ви ще не зареєстровані у системі), та кнопка на випадок якщо Ви забули або втратили свій пароль:

Рис. 2.2. Вхід на сайт

У випадку коли введені невірні логін чи пароль, або коли обліковий запис ще не був підтверджений, ви автоматично потрапляєте на цю сторінку, на якій також з'являється пояснення можливої помилки.

Для реєстрації нового користувача потрібно натиснути відповідне посилання у блоці Вхід. Після натискання кнопки Ви потрапите на сторінку, де необхідно заповнити інформацію про Вас та вказати адресу Вашої електронної пошти.

Рис. 2.3. Реєстрація нового користувача

На зазначену Вами адресу електронної пошти буде відправлено листа з інструкціями із завершення реєстрації. Якщо у Вас з'являться проблеми з реєстрацією, повідомте про це адміністратора сайту.

В середовищі Moodle є декілька типів облікових записів користувачів:

- студент - має доступ тільки до матеріалів курсів (цей тип створюється за замовченням).

- викладач з правом редагування - може створювати завдання та робити перевірку (ставити оцінки, робити коментарі та зауваги);

- викладач без права редагування - може тільки робити перевірку виконаних студентами завдань (оцінювати та додавати коментарі);

- автор курсів - має доступ створювати нові курси, викладати в них та призначати до них інших викладачів;

- адміністратор - має повний доступ. тільки адміністратор може змінювати права користувачів. якщо ви викладач або автор курсів, але у вас ще не має відповідного доступу - звертайтесь до адміністратора moodle.

Щоб змінити Ваші особисті дані, введені під час регістрації, треба перейти до сторінки редагування Вашого профілю. Це можна зробити натиснувши на посилання з Вашим ім'ям та прізвищем, яке з'являється у правій верхній частині сторінки після того, як Ви авторизуєтесь на сайті:

Рис. 2.4. Зміна особистих данних

На сторінці, куди Ви потрапите Ви побачите закладення: Профіль, Про мене та Повідомлення в форумі. На сторінці профіль представленні Ваші особисті данів тому вигляді, в якому іх можуть бачити інші користувачі. Профіль містить прізвище та ім'я, зображення чи фото та інші особисті дані які ви вказали під час реєстрації.

Щоб змінити інформацію про себе необхідно перейти на закладення Про мене. Ця сторінка містить обов'язкові та не обов'язкові для заповнення елементи.

Обов'язкові поля:

- ім'я, прізвище - максимум 20 символів;

- e-mail адреса - дійсний адрес електронної пошти;

- показувати e-mail - показувати ваш e-mail адрес іншим користувачам, тільки іншим слухачам курсу або не показувати нікому;

- пошту активовано - адреса доступна для отримання повідомлень чи не доступна;

- формат e-mail - може бути звичайний текстовий або html;

- повідомлення типу дайджесту - дозволяє налаштувати спосіб отримання повідомлень з форумів:

- жодного дайджесту - ви отримуєте всі повідомлення як одне через форум, на який ви підписані;

- повне - отримуєте один лист з усіма новими повідомленнями форуму, до якого ви підписані. один лист із повідомленнями за день;

- предмети - отримуєте один e-mail із назвами тем повідомлень будь-якого форуму, до якого ви підписані.

- автопідписка на форум - якщо обрано автоматична підписка, система буде надсилати вам копії нових повідомлень форуму, до якого ви підписані;

- слідкування за форумом - виділення повідомлень, які адресовані вам;

- під час редагування тексту - використовувати richtext html-редактор або використовувати звичайні текстові сторінки;

- місто, країна, часова зона, мова та коротенький опис.

Не обов'язкові поля:

- поточний малюнок, фотографія - ви можете завантажити своє фото або будь-яке графічне зображення;

- web-сторінка - адреса веб-сторінки;

- номер icq, skype id, aim id, yahoo id, msn id - номери або ідентифікаторі інтернет месенджерів;

- індивідуальний номер - ваш індівідуальний номер, які бачить тільки викладач;

- телефон - номер телефону, який можуть бачити тільки викладачі;

- адреса - поштова адреса.

Інтерфейс Moodle складається з таких часток:

- заголовок з навігаційним рядком;

- ліва і права частина з блоками;

- область даних курсу.

Перше, що Ви бачите коли потрапляєте на головну сторінку сайту це список категорій зі всіма доступними курсами

Рис. 2.5. Список категорій

За допомогою цього списку Ви можете зайти в категорії, де можна дізнатися про доступні курси, дізнатися про викладачів і прочитати короткий опис про курс. Або безпосередньо перейти до курсу, якщо ви ще не записані на нього на сторінці з'явиться запрошення записатися до курсу.

Коли ви вже записані до курсів або ви є викладачем або автором курсів, то після авторизації ви побачите список з коротким описом тільки тих курсів до яких ви записані або до яких ви призначені як викладач.

Рис. 2.6. Доступні курси

Напроти назви курсу можуть бути наступні іконки:

- це означає, що до курсу дозволений гостьовий доступ.

- ключ

При створенні нового курсу по замовчуванню з лівого і правого боку додаються основні блоки встановлені в Moodle. Щоб додати, видалити або перемістити ці блоки необхідно увійти до режиму редагування, натискує на кнопку Редагувати.

Щоб додати новий блок потрібно вибрати необхідний блок з меню в правій нижній частині сторінки.

Рис. 2.7. Додавання нового блоку

За допомогою кнопок управління блоками можна видалити блок, сховати від студентів курсу та перемістити.

Коли ви додаєте будь-який ресурс до курсу, в цьому блоці з'являються посилання на всі ресурси такого типу. Для студентів це швидкий доступ до специфічних завдань, для викладачів це швидкий перехід до перевірки завдань, оцінювання, коментування.

Блок Завдання курсу має такий вигляд:

Рис. 2.8. Вигляд блоку «Завдання курсу»

Цей блок може містити наступні пункти меню:

- учасники - показує список кожного користувача записаного на курс;

- групи - групи студентів курсу;

- про мене - дозволяє користувачеві додати інформацію про себе до його профайлу.

Наступна опція "Групи". Вона дозволяє вам визначати групи студентів в межах вашого курсу. Для редагування групи, натискуйте на "Редагувати", і побачите екран.

Якщо ваш курс не має студентів, то ви бачитимете тільки своє ім'я. Щоб додати студентів, натискуйте на імена студентів, і натискуйте "Додати вибраніх в групу".

Цей блок показує користувачеві список категорії курсів цього сайту, на які він записаний. Також за допомогою посилання можна продивитися всі існуючі курси.

Також за допомогою цього блоку можна виконувати швидку навігацію між різноманітними курсами.

Рис. 2.9. Навігація між курсами

Блок Календар дозволяє користувачам додавати події до календаря, залежно від прав доступу:

Адміністратор - може створювати події для всіх курсів і користувачів.

Викладач - може створювати події для слухачів курсів або для окремої групи.

Студент - має можливість створювати події тільки для себе.

Якщо ви додаєте завдання, форум, тест або чат, з відміченим терміном завершення, то ці події з'являться в календарі автоматично. Ви можете переглядати події попередніх і наступних місяців за допомогою навігації в блоці Календар.

Щоб подивитися яку подію призначено на ту або іншу дату потрібно навести курсор на необхідну дату і через секунду з'явитися пояснення подій цієї дати.

При створенні нового курсу до нього автоматично додається форум Новини, на який підписаний кожен студент курсу. Це дозволяє викладачеві посилати всім студентам новини або інші повідомлення, які додаються на форум. Всі додані повідомлення до цього форуму показуватимуться списком в блоці Новини форуму.

У системі Moodle є декілька спеціальних вбудованих фільтрів, які автоматично роблять посилання на записі глосарію, на назви, тощо. Деякі модулі Moodle підтримують фільтр Автопосилання. Ви бачите автоматичне посилання на ресурс кожного разу, коли ім'я цього ресурсу згадується, або на термін із словника там, де він указується.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.