Багатокритеріальна задача лінійного програмування

Розв’язок багатокритеріальної задачі лінійного програмування з отриманням компромісного рішення (для задач з кількома функціями мети) за допомогою теоретико-ігрового підходу. Матриця мір неоптимальності та рядок функції мети. Модуль опису класу.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 15.05.2011
Размер файла 588,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Завдання

Розв'язати багатокритеріальну задачу лінійного програмування з отриманням компромісного розв'язку за допомогою теоретико-ігрового підходу.

Задача (варіант 1):

Z1= x1+2x2+x3 max

Z2= - x1 -2x2+x3+x4 min

Z3= -2x1 -x2+x3+x4 max

з обмеженнями

2x1 -x2+3x3+4x4 10

x1+x2+x3 -x4 5

x1+2x2 -2x3+4x4 12

x 0

2. Теоретичні відомості

У цій роботі реалізовано вирішування таких задач лінійного програмування: розв'язування задач багатокритеріальної оптимізації, тобто пошук компромісного рішення для задач з кількома функціями мети.

Ця задача така:

Задано об'єкт управління, що має n входів і k виходів. Вхідні параметри складають вектор X = {xj}, . Кожен з вхідних параметрів може мати обмеження, що накладене на область його значень. В програмі підтримуються параметри без обмежень на значення, і з обмеженнями невід'ємності (з областю ). Також на комбінації вхідних значень можуть бути накладені обмеження як система лінійних рівнянь або нерівностей:

Вихідні сигнали об'єкта є лінійними комбінаціями вхідних сигналів. Для досягнення ефективності роботи об'єкта управління частину вихідних сигналів треба максимізувати, інші - мінімізувати, змінюючи вхідні сигнали і дотримуючись обмежень на ці сигнали (задоволення усіх нерівностей, рівнянь і обмежень області значень кожного з вхідних параметрів). Тобто вихідні сигнали є функціями мети від вхідних:

Як правило, для багатокритеріальної задачі не існує розв'язку, який би був найкращим (оптимальним) для усіх функцій мети одночасно. Проте можна підібрати такий розв'язок, який є компромісним для усіх функцій мети (в точці цього розв'язку кожна з функцій мети якнайменше відхиляється від свого оптимального значення в заданій системі умов (обмежень).

Тут реалізовано пошук компромісного розв'язку за допомогою теоретико-ігрового підходу, що був розроблений під керівництвом доцента ХАІ Яловкіна Б.Д. Цей підхід дозволяє знайти компромісний розв'язок з мінімальним сумарним відхиленням всіх виходів (значень функцій мети) від їхніх екстремальних значень за даної системи обмежень.

Йде пошук компромісного вектора значень змінних в такому вигляді:

тут - вектор, що оптимальний для i-го критерію (функції мети); i - вагові коефіцієнти.

Для отримання цього вектора виконуються такі кроки розв'язування:

1) Розв'язується k однокритеріальних задач ЛП за допомогою симплекс-методу (для кожної з функцій мети окремо, з тією самою системою обмежень, що задана для багатокритеріальної задачі). Так отримуємо k оптимальних векторів значень змінних (для кожної з цільових функцій - свій).

2) Підраховуються міри неоптимальності для всіх можливих підстановок кожного вектора значень змінних у кожну з функцій мети, за такою формулою:

де Cj - вектор коефіцієнтів j-ої функції мети;

X*i - вектор, що оптимальний для i-ої функції мети;

X*j - вектор, що оптимальний для j-ої функції мети;

Всі ці міри неоптимальності складають квадратну матрицю, рядки якої відповідають k оптимальним векторам X*i для кожної функції мети, а стовпці - k функціям мети Cj. Ця матриця розглядається як платіжна матриця матричної гри двох партнерів X* і Z, що визначена множиною стратегій X*={X*1, …, X*k} першого гравця, і Z={C1X, …, CkX} другого. Всі міри неоптимальності є недодатними, і є коефіцієнтами програшу першого гравця. На головній діагоналі вони рівні нулю (бо є мірами неоптимальності оптимального вектора для своєї ж функції).

3) Матриця мір неоптимальності заміняється еквівалентною їй матрицею додаванням до кожної міри неоптимальності , тобто найбільшого з абсолютних значень всіх мір. Якщо таке найбільше значення рівне нулю, то всі міри рівні нулю, і в такому випадку замість нього до усіх мір додається число 1. В результаті отримуємо матрицю з невід'ємними елементами. На головній діагоналі усі вони рівні максимальному значенню. Така заміна матриці не змінює рішення гри, змінює тільки її ціна. Тобто тепер гра має вигляд не гри програшів, а гри з пошуком максимального виграшу. Для пошуку оптимальної стратегії для першого гравця гра подається як пара взаємнодвоїстих однокритеріальних задач ЛП. Для першого гравця потрібні значення змінних двоїстої задачі :

v1=

v2=

vk=

W=

-

-

-

1

-u1

=

1

-u2

=

1

.

.

.

.

.

-uk

=

1

1

Z =

-1

-1

-1

0

Розв'язавши цю задачу і отримавши оптимальні значення max(Z) = min(W), що досягаються при значеннях змінних двоїстої задачі , можна обчислити вагові коефіцієнти для компромісного розв'язку багатокритеріальної задачі:
,
Компромісний вектор значень змінних для багатокритеріальної задачі є лінійною комбінацією оптимальних векторів кожної функції мети. Це сума векторів, що помножені кожен на свій ваговий коефіцієнт:
Підставивши цей компромісний вектор в кожну функцію мети багатокритеріальної задачі отримуємо компромісні значення цих функцій.
3. Вирішування
Рівняння, нерівності та функції записуються у таблицю:
Розв'язування задачі ЛП для кожної функції мети окремо:
Пошук оптимального розв'язку для функції Z1
Задача для симплекс-метода з функцією Z1
Незалежних змінних немає.
Виключення 0-рядків: немає.
Опорний розв'язок: готовий (усі вільні члени невід'ємні).
Пошук оптимального розв'язку:
Результат для прямої задачі:
У рядку-заголовку:
- x1 = 0;
- y2 = 0;
- y1 = 0;
- y3 = 0;
У стовпці-заголовку:
x3 = 2,33333333333333;
x2 = 4,55555555555556;
x4 = 1,88888888888889;
Функція мети: Z1 = 11,4444444444444.
Пошук оптимального розв'язку для функції Z2
Функцію Z2, що мінімізується, замінили на протилежну їй - Z2, що максимізується. Запис для вирішування симплекс-методом максимізації
Незалежних змінних немає.
0-рядків немає.
Опорний розв'язок: готовий.
Пошук оптимального:
Після отримання розв'язку максимізації для - Z2, взято протилежну до неї функцію Z2, і отримано розв'язок мінімізації для неї

Результат для прямої задачі:

У рядку-заголовку:

- x1 = 0;

- y2 = 0;

- x3 = 0;

- y3 = 0;

У стовпці-заголовку:

y1 = 14;

x2 = 5,33333333333333;

x4 = 0,333333333333333;

Функція мети: Z2 = -10,3333333333333.

Пошук оптимального розв'язку для функції Z3

Задача для симплекс-методу максимізації

Незалежних змінних і 0-рядків немає.

Опорний розв'язок вже готовий.

Пошук оптимального:

Результат для прямої задачі:

У рядку-заголовку:

- x1 = 0;

- x2 = 0;

- y1 = 0;

- x4 = 0;

У стовпці-заголовку:

x3 = 3,33333333333333;

y2 = 1,66666666666667;

y3 = 18,6666666666667;

Функція мети: Z3 = 3,33333333333333.

Підрахунок мір неоптимальності

Матриця мір неоптимальності та рядок функції мети, стовпець вільних членів і заголовки задачі ЛП, що будуть використані далі

До мір додана найбільша за модулем міра . Матриця у формі задачі ЛП

Розв'язування ігрової задачі:

Незалежних змінних немає.

0-рядків немає.

Опорний розв'язок вже готовий.

Пошук оптимального розв'язку:

Результат для двоїстої задачі (відносно розв'язаної):

У рядку-заголовку:

u1 = 0,402684563758389;

u3 = 0,174496644295302;

v1 = 0,319280641167655;

У стовпці-заголовку:

- v3 = 0;

- v2 = 0;

- u2 = 0;

Функція мети: Z = 0,577181208053691.

############

Вагові коефіцієнти (Li[Func]=ui/W(U)):

l[Z1] = 0,697674418604651

l[Z2] = 0

l[Z3] = 0,302325581395349

Компромісні значення змінних

x1 = 0

x2 = 3,17829457364341

x3 = 2,63565891472868

x4 = 1,31782945736434

Компромісні значення функцій мети:

Z1 = 8,9922480620155

Z2 = -2,4031007751938

Z3 = 0,775193798449612

Вирішування закінчено. Успішно.

4. Текст програми

Модуль опису класу, що виконує роботу з задачами ЛП:

unit UnMMDOpr;

interface

Uses SysUtils, Types, Classes, Forms, Controls, StdCtrls, Dialogs, Graphics,

Grids, UControlsSizes, Menus;

Const sc_CrLf=Chr(13)+Chr(10);

sc_Minus='-';

sc_Plus='+';

sc_Equal='=';

sc_NotEqual='<>';

sc_Mul='*';

sc_Space=' ';

sc_KrKm=';';

sc_BrOp=' ('; sc_BrCl=')';

sc_XVarName='x';

sc_YFuncName='y';

sc_DualTaskFuncNameStart='v';

sc_DualTaskVarNameStart='u';

sc_RightSideValsHdr='1';

sc_DestFuncHdr='Z';

sc_DualDestFuncHdr='W';

sc_TriSpot='…'; sc_Spot='.';

sc_DoubleSpot=':';

sc_DoubleQuot='"';

lwc_DependentColor:TColor=$02804000;

lwc_IndependentColor:TColor=$02FF8000;

lwc_RightSideColColor:TColor=$02FFD7AE;

lwc_HeadColColor:TColor=$02808040;

lwc_FuncRowColor:TColor=$02C080FF;

lwc_DestFuncToMaxNameColor:TColor=$024049FF;

lwc_DestFuncToMinNameColor:TColor=$02FF4940;

lwc_DestFuncValColor:TColor=$02A346FF;

lwc_ValInHeadColOrRowColor:TColor=$025A5A5A;

lwc_SolveColColor:TColor=$02AAFFFF;

lwc_SolveRowColor:TColor=$02AAFFFF;

lwc_SolveCellColor:TColor=$0200FFFF;

bc_FixedRows=2; bc_FixedCols=1;

{Кількість стовпців перед стовпцями змінних та після них,

які можна редагувати, для редагування таблиці задачі

лінійного програмування (максимізації чи мінімізації функції):}

bc_LTaskColsBeforeVars=1; bc_LTaskColsAfterVars=1;

bc_LTaskRowsBeforeVars=bc_LTaskColsBeforeVars;

bc_LineEqM1ColsBeforeVars=1;

bc_LineEqM2ColsAfterVars=1;

bc_NotColored=-1;

bc_Negative=-1; bc_Zero=0; bc_Positive=1;

bc_MenuItemColorCircleDiameter=10;

sc_DependentVar='Залежна змінна (>=0)';

sc_IndependentVar='Незалежна змінна (будь-яке дійсне число)';

sc_FreeMembers='Вільні члени (праві сторони рівнянь)';

sc_InequalFuncName='Назва функції умови-нерівності';

sc_DestFuncCoefs='Рядок коефіцієнтів функції мети';

sc_DestFuncName='Назва функції мети';

sc_DestFuncToMaxName=sc_DestFuncName+', що максимізується';

sc_DestFuncToMinName=sc_DestFuncName+', що мінімізується';

sc_OtherType='Інший тип';

sc_DestFuncVal='Значення функції мети';

sc_ValInHeadColOrRow='Число у заголовку таблиці';

sc_SolveCol='Розв''язувальний стовпець';

sc_SolveRow='Розв''язувальний рядок';

sc_SolveCell='Розв''язувальна комірка';

Type

TWorkFloat=Extended; {тип дійсних чисел, що використовуються}

TSignVal=-1..1;

{Ідентифікатор для типу елемента масиву чисел та імен змінних.

Типи змінних: залежні, незалежні, функції (умови-нерівності).

Залежні змінні - це змінні, для яких діє умова невід'ємності:}

THeadLineElmType=(bc_IndependentVar, bc_DependentVar, bc_FuncVal, bc_Number,

bc_DestFuncToMax, bc_DestFuncToMin, bc_OtherType);

THeadLineElmTypes=set of THeadLineElmType;

TVarNameStr=String[7]; {короткий рядок для імені змінної}

TValOrName=record {Елемент-число або назва змінної:}

ElmType:THeadLineElmType;

Case byte of

1: (AsNumber:TWorkFloat); {для запису числа}

2: (AsVarName:TVarNameStr; {для запису назви змінної}

{Для запису номера змінної по порядку в умові задачі (в рядку

чи стовпці-заголовку):}

VarInitPos: Integer;

{Відмітка про те, що змінна була у рядку-заголовку (True), або

у стовпцю-заголовку (False):}

VarInitInRow: Boolean);

End;

TValOrNameMas=array of TValOrName; {тип масиву для заголовків матриці}

TFloatArr=array of TWorkFloat; {тип масиву дійсних чисел}

TFloatMatrix=array of TFloatArr; {тип матриці чисел}

TByteArr=array of Byte; {масив байтів - для поміток для змінних}

TByteMatrix=array of TByteArr;

{Стани об'єкта форматування таблиці у GrowingStringGrid:}

TTableFormatState=(fs_EnteringEqs, fs_EnteringLTask, fs_SolvingEqsM1,

fs_SolvingEqsM2, fs_SolvingLTask,

fs_NoFormatting, fs_FreeEdit);

{Тип переходу до двоїстої задачі: від задачі максимізації до

задачі мінімізації, або навпаки. Ці два переходи виконуються за

різними правилами (різні правила зміни знаків «<=» та «>=»

при переході від нерівностей до залежних змінних, і від залежних змінних

до нерівностей). І двоїсті задачі для максимізації і мінімізації

виходять різні}

TDualTaskType=(dt_MaxToMin, dt_MinToMax);

{Процедури для форматування екранної таблиці GrowingStringGrid під час

роботи з нею у потрібному форматі, а також для вирішування

задач ЛП і відображення проміжних чи кінцевих результатів у

такій таблиці:}

TGridFormattingProcs=class(TObject)

Private

{Робочі масиви:}

CurHeadRow, CurHeadCol:TValOrNameMas; {заголовки таблиці}

CurTable:TFloatMatrix; {таблиця}

{Масиви для зберігання умови (використовуються для

багатокритеріальної задачі):}

CopyHeadRow, CopyHeadCol:TValOrNameMas; {заголовки таблиці}

CopyTable:TFloatMatrix; {таблиця}

InSolving, SolWasFound, WasNoRoots, WasManyRoots,

EqM1TaskPrepared, EqM2TaskPrepared, LTaskPrepared: Boolean;

{Прапорець про те, що вміст CurGrid ще не був прочитаний

даним об'єктом з часу останнього редагування його користуваем:}

CurGridModified: Boolean;

{В режимах розв'язування (CurFormatState=fs_SolvingEqsM1,

fs_SolvingEqsM2, fs_SolvingLTask)

- координати розв'язувальної комірки у GrowingStringGrid

(відносно екранної таблиці);

в режимах редагування (CurFormatState=fs_EnteringEqs, fs_EnteringLTask)

- координати комірки, для якої викликано контекстне меню

(відносно верхньої лівої комірки таблиці коефіцієнтів (що має

тут координати [0,0])):}

CurGridSolveCol, CurGridSolveRow: Integer;

{Номери стовпця і рядка-заголовків у CurGrid:}

CHeadColNum, CHeadRowNum: Integer;

{Режим форматування і редагування чи розв'язування задачі:}

CurFormatState:TTableFormatState;

{Екранна таблиця для редагування чи відображення результатів:}

CurGrid:TGrowingStringGrid;

CurOutConsole:TMemo; {поле для відображення повідомлень}

{Адреси обробників подій екранної таблиці CurGrid, які цей

об'єкт заміняє своїми власними:}

OldOnNewCol:TNewColEvent;

OldOnNewRow:TNewRowEvent;

OldOnDrawCell:TDrawCellEvent;

OldOnDblClick:TNotifyEvent;

OldOnMouseUp:TMouseEvent;

OldOnSetEditText:TSetEditEvent;

{Процедура встановлює довжину рядка-заголовка CurHeadRow відповідно

до ширини екранної таблиці CurGrid і заповнює нові елементи

значеннями за змовчуванням. Використовується при зміні розмірів

екранної таблиці. Після її виклику можна вказувати типи змінних

у рядку-заголовку (користувач вибирає залежні та незалежні):}

Procedure UpdateLTaskHeadRowToStrGrid (SGrid:TStringGrid);

{Процедура для підтримки масиву стовпця-заголовка під час

редагування таблиці. Встановлює довжину масиву відповідно до висоти

екранної таблиці і координат вписування в неї таблиці задачі,

заповнює нові комірки значеннями за змовчуванням:}

Procedure UpdateLTaskHeadColToStrGrid (SGrid:TStringGrid;

NewRows: array of Integer);

{Функції для переходів з одного режиму до іншого:}

Procedure SetNewState (Value:TTableFormatState);

Function PrepareToSolveEqsWithM1: Boolean;

Function PrepareToSolveEqsWithM2: Boolean;

Function PrepareToSolveLTask: Boolean;

Procedure SetNewGrid (Value:TGrowingStringGrid); {перехід до нового CurGrid}

Procedure SetNewMemo (Value:TMemo); {перехід до нового CurOutConsole}

{Процедури форматування GrowingStringGrid для набору таблиці

лінійних рівнянь:}

procedure EditLineEqsOnNewRow (Sender: TObject; NewRows: array of Integer);

procedure EditLineEqsOnNewCol (Sender: TObject; NewCols: array of Integer);

procedure EditLineEqsOnDrawCell (Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;

Rect: TRect; State: TGridDrawState);

{Процедура форматування GrowingStringGrid відображення таблиці

у процесі розв'язання системи рівнянь способом 1 і 2:}

procedure SolveLineEqsM1OrM2OnDrawCell (Sender: TObject;

ACol, ARow: Integer; Rect: TRect; State: TGridDrawState);

{Процедури форматування GrowingStringGrid для набору таблиці

задачі максимізації чи мінімізації лінійної форми (функції з

умовами-нерівностями чи рівняннями):}

procedure EdLineTaskOnNewRow (Sender: TObject; NewRows: array of Integer);

procedure EdLineTaskOnNewCol (Sender: TObject; NewCols: array of Integer);

procedure EdLineTaskOnDrawCell (Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;

Rect: TRect; State: TGridDrawState);

procedure EdLineTaskOnDblClick (Sender: TObject);

{Процедура реагує на відпускання правої кнопки миші на

комірках рядка-заголовка та стовпця-заголовка таблиці.

Формує та відкриває контекстне меню для вибору типу комірки із можливих

типів для цієї комірки:}

procedure EdLineTaskOnMouseUp (Sender: TObject;

Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

{Процедура перевіряє наявність об'єкта TPopupMenu. Якщо його немає

(SGrid. PopupMenu=Nil), то створює новий.

Видаляє усі пунтки (елементи, теми) з меню:}

Procedure InitGridPopupMenu (SGrid:TStringGrid);

{Додає пункт меню для вибору типу комірки в таблиці з заданим

написом SCaption і кругом того кольору, що асоційований з даним

типом SAssocType. Для нового пункту меню настроює виклик

процедури обробки комірки для задавання їй обраного типу SAssocType.

Значення SAssocType записує у поле Tag об'єкта пункту меню:}

Procedure AddCellTypeItemToMenu (SMenu:TPopupMenu;

SCaption: String; IsCurrentItem: Boolean; SAssocType:THeadLineElmType;

ToSetReactOnClick: Boolean=True);

{Обробник вибору пункту в меню типів для комірки

рядка - чи стовпця-заголовка.}

Procedure ProcOnCellTypeSelInMenu (Sender: TObject);

{Процедури для нумерації рядків і стовпців при відображенні

таблиць у ході вирішення задачі, або з результатами. Лише

проставляють номери у першому стовпцю і першому рядку:}

procedure NumerationOnNewRow (Sender: TObject; NewRows: array of Integer);

procedure NumerationOnNewCol (Sender: TObject; NewCols: array of Integer);

{Процедура для реагування на редагування вмісту комірок

під час редагування вхідних даних. Встановлює прапорець

CurGridModified:=True про те, що екранна таблиця має зміни:}

procedure ReactOnSetEditText (Sender: TObject; ACol, ARow: Longint;

const Value: string);

{Зчитує комірку з екранної таблиці в рядок-заголовок.

Вхідні дані:

SCol - номер комірки у рядку-заголовку.

Для екранної таблиці використовуються координати комірки відповідно до

координат рядка-заголовка та стовпця заголовка (верхнього лівого кута

таблиці з заголовками): HeadColNumInGrid і HeadRowNumInGrid:}

Procedure ReadHeadRowCell (SCol: Integer);

{Зчитує комірку з екранної таблиці в стовпець-заголовок.

Вхідні дані:

SRow - номер комірки у стовпці-заголовку.

Для екранної таблиці використовуються координати комірки відповідно до

координат рядка-заголовка та стовпця заголовка (верхнього лівого кута

таблиці з заголовками): HeadColNumInGrid і HeadRowNumInGrid:}

Procedure ReadHeadColCell (SRow: Integer);

{Процедура для зчитування таблиці та її заголовків із CurGrid:}

Function ReadTableFromGrid: Boolean;

{Процедура для відображення таблиці та її заголовків у CurGrid:}

Function WriteTableToGrid (SHeadColNum, SHeadRowNum: Integer;

ToTuneColWidth: Boolean=True):Boolean;

{Визначення розмірів таблиці задачі, і корегування довжини

заголовків таблиці та зовнішнього масиву таблиці (масиву масивів):}

Procedure GetTaskSizes (Var DWidth, DHeight: Integer);

{Жорданове виключення за заданим розв'язувальним елементом матриці:}

Function GI (RozElmCol, RozElmRow: Integer;

Var SDHeadRow, SDHeadCol:TValOrNameMas; Var SDMatrix:TFloatMatrix;

Var DColDeleted: Boolean; ToDoMGI: Boolean=False;

ToDelColIfZeroInHRow: Boolean=True):Boolean;

{Відображення таблиці, обробка віконних подій доки користувач не

скомандує наступний крок (якщо користувач не скомандував вирішувати

до кінця):}

Procedure WaitForNewStep (HeadColNum, HeadRowNum: Integer);

{Пошук ненульової розв'язувальної комірки для вирішування системи

рівнянь (починаючи з комірки [CurRowNum, CurColNum]):}

Function SearchNozeroSolveCell (CurRowNum,

CurColNum, MaxRow, MaxCol: Integer;

HeadRowNum, HeadColNum: Integer;

ToSearchInRightColsToo: Boolean=True):Boolean;

{Зміна знаків у рядку таблиці і відповідній комірці у

стовпці-заголовку:}

Procedure ChangeSignsInRow (CurRowNum: Integer);

{Зміна знаків у стовпці таблиці і відповідній комірці у

рядку-заголовку:}

Procedure ChangeSignsInCol (CurColNum: Integer);

{Функція переміщує рядки таблиці CurTable (разом із відповідними

комірками у стовпці-заголовку CurHeadCol) з заданими типами комірок

стовпця-заголовка вгору.

Повертає номер найвищого рядка із тих, що не було задано

переміщувати вгору (вище нього - ті, що переміщені вгору):}

Function ShiftRowsUp (SHeadColElmTypes:THeadLineElmTypes;

ToChangeInitPosNums: Boolean=False):Integer;

{Аналогічна до ShiftRowsUp, але переміщує вниз.

Повертає номер найвищого рядка із тих, що переміщені вниз (вище

нього - рядки тих типів, що не було задано переміщувати донизу):}

Function ShiftRowsDown (

SHeadColElmTypes:THeadLineElmTypes;

ToChangeInitPosNums: Boolean=False):Integer;

{Вирішування системи лінійних рівнянь способом 1:}

Function SolveEqsWithM1: Boolean;

{Вирішування системи лінійних рівнянь способом 2:}

Function SolveEqsWithM2: Boolean;

{Вирішування задачі максимізації лінійної форми (що містить

умови-нерівності, рівняння та умови на невід'ємність окремих

змінних і одну функцію мети, для якої треба знайти максимальне

значення):}

Function SolveLTaskToMax (DualTaskVals: Boolean):Boolean;

Function PrepareDFuncForSimplexMaximize: Boolean;

Function PrepareDestFuncInMultiDFuncLTask (SFuncRowNum,

MinDestFuncRowNum: Integer):Boolean;

{Процедура зчитує значення функції мети у таблиці розв'язаної

однокритеріальної задачі, і значення усіх змінних або функцій

в цьому розв'язку. Відображає значення цих змінних,

функцій-нерівностей, і функції мети в Self. CurOutConsole:}

Procedure ShowLTaskResultCalc (DualTaskVals: Boolean);

{Процедура зчитує значення функції мети у таблиці розв'язаної

однокритеріальної задачі, і значення усіх змінних або функцій в

цьому розв'язку:}

Procedure ReadCurFuncSolution (Var SDValVecs:TFloatMatrix;

Var SDDestFuncVals:TFloatArr; SVecRow: Integer;

ToReadFuncVals: Boolean; DualTaskVals: Boolean);

Procedure BuildPaymentTaskOfOptim (

Const SOptimXVecs:TFloatMatrix; Const SOptimFuncVals:TFloatArr;

SFirstDFuncRow: Integer);

Procedure CalcComprVec (Const SVarVecs:TFloatMatrix;

Const SWeightCoefs:TFloatArr; Var DComprVec:TFloatArr);

Function CalcDFuncVal (Const SVarVec:TFloatArr;

SDestFuncRowNum: Integer):TWorkFloat;

{Вирішування задачі багатокритеріальної оптимізації лінійної

форми з використанням теоретико-ігрового підходу.

Умовою задачі є умови-нерівності, рівняння та умови на

невід'ємність окремих змінних, і декілька функцій мети, для

яких треба знайти якомога більші чи менші значення.

Функція повертає ознаку успішності вирішування:}

Function SolveMultiCritLTask: Boolean;

{Процедури для зміни позиціювання таблиці з заголовками у

екранній таблиці CurGrid. Працюють лише у режимі fs_FreeEdit:}

Procedure SetHeadColNum (Value: Integer);

Procedure SetHeadRowNum (Value: Integer);

public

{Прапорці для керування кроками вирішування:

Continue - продовжити на один крок;

GoToEnd - при продовженні йти всі кроки до кінця вирішування без

відображення таблиці на кожному кроці;

Stop - припинити вирішування.

Для керування прапорці можуть встановлюватися іншими потоками

програми, або і тим самим потоком (коли процедури даного класу

викликають Application. ProcessMessages):}

Continue, GoToEnd, Stop: Boolean;

{Властивість для керуання станом форматування:}

Property TableFormatState:TTableFormatState read CurFormatState

write SetNewState default fs_NoFormatting;

{Прапорець про те, що зараз задача у ході вирішування

(між кроками вирішування):}

Property Solving: Boolean read InSolving;

Property SolutionFound: Boolean read SolWasFound;

Property NoRoots: Boolean read WasNoRoots;

Property ManyRoots: Boolean read WasManyRoots;

{Властивість для задавання екранної таблиці:}

Property StringGrid:TGrowingStringGrid read CurGrid write SetNewGrid

default Nil;

{Поле для відображення повідомлень:}

Property MemoForOutput:TMemo read CurOutConsole write SetNewMemo

default Nil;

{Номери стовпця і рядка-заголовків у CurGrid. Змінювати можна

тільки у режимі fs_FreeEdit. В інших режимах зміна ігнорується:}

Property HeadColNumInGrid: Integer read CHeadColNum write SetHeadColNum;

Property HeadRowNumInGrid: Integer read CHeadRowNum write SetHeadRowNum;

{Таблиця і її заголовки у пам'яті:}

Property Table:TFloatMatrix read CurTable;

Property HeadRow:TValOrNameMas read CurHeadRow;

Property HeadCol:TValOrNameMas read CurHeadCol;

{Читання і запис таблиці та режиму редагування у файл

(тільки у режимах редагування):}

Function ReadFromFile (Const SPath: String):Boolean;

Function SaveToFile (Const SPath: String):Boolean;

{Процедури для читання і зміни таблиці і її заголовків.

Не рекомендується застосовувати під час вирішування

(при Solving=True):}

Procedure SetTable (Const SHeadRow, SHeadCol:TValOrNameMas;

Const STable:TFloatMatrix);

Procedure GetTable (Var DHeadRow, DHeadCol:TValOrNameMas;

Var DTable:TFloatMatrix);

{Вибір кольору для фону комірки за типом елемента

стовпця - або рядка-заголовка:}

Function GetColorByElmType (CurType:THeadLineElmType):TColor;

{Вибір назви комірки за типом елемента

стовпця - або рядка-заголовка:}

Function GetNameByElmType (CurType:THeadLineElmType):String;

{Зчитування умови задачі із CurGrid та відображення прочитаного

на тому ж місці, де воно було. Працює у режимах

fs_EnteringEqs і fs_EnteringLTask.}

Function GetTask (ToPrepareGrid: Boolean=True):Boolean;

{Приймає останні зміни при редагуванні і відображає таблицю:}

Procedure Refresh;

Procedure ResetModified; {скидає прапорець зміненого стану}

Procedure UndoChanges; {відкидає останні зміни (ResetModified+Refresh)}

{Перехід від зчитаної умови задачі максимізації чи мінімізації

лінійної форми до двоїстої задачі. Працює у режимі редагування

задачі максимізації-мінімізації (fs_EnteringLTask):}

Function MakeDualLTask: Boolean;

{Розміри прочитаної таблиці задачі:}

Function TaskWidth: Integer;

Function TaskHeight: Integer;

{Запускач вирішування. Працює у режимах fs_SolvingEqsM1,

fs_SolvingEqsM2, fs_SolvingLTask:}

Function Solve (ToGoToEnd: Boolean=False):Boolean;

Constructor Create;

Destructor Free;

End;

{Визначає знак дійсного числа:}

Function ValSign (Const Value:TWorkFloat):TSignVal; overload;

Function ValSign (Const Value:TValOrName):TSignVal; overload;

Function GetValOrNameAsStr (Const Value:TValOrName):String;

Procedure ChangeSignForValOrVarName (Var SDValOrName:TValOrName);

Procedure DeleteFromArr (Var SArr:TValOrNameMas; Index, Count: Integer);

overload;

Procedure DeleteFromArr (Var SArr:TFloatArr; Index, Count: Integer); overload;

Procedure DelColsFromMatr (Var SDMatrix:TFloatMatrix; ColIndex, Count: Integer);

Procedure DelRowsFromMatr (Var SDMatrix:TFloatMatrix; RowIndex, Count: Integer);

Procedure ChangeRowsPlaces (Var SDMatr:TFloatMatrix; Row1, Row2: Integer);

overload;

Procedure ChangeRowsPlaces (Var SDMatr:TFloatMatrix;

Var SDHeadCol:TValOrNameMas; Row1, Row2: Integer;

ToChangeInitPosNums: Boolean=False); overload;

Procedure ChangeColsPlaces (Var SDMatr:TFloatMatrix; Col1, Col2: Integer);

overload;

Procedure ChangeColsPlaces (Var SDMatr:TFloatMatrix;

Var SDHeadRow:TValOrNameMas; Col1, Col2: Integer;

ToChangeInitPosNums: Boolean=False); overload;

{Транспонування двовимірної матриці:}

Procedure Transpose (Var SDMatrix:TFloatMatrix);

implementation

const

sc_InvCoordsOfResolvingElm=

'Немає розв''язуючого елемента з такими координатами';

sc_ZeroResolvingElm='Розв''язуючий елемент рівний нулю';

sc_MatrixSize='Розміри матриці';

sc_NoGrowingStringGrid='GrowingStringGrid не заданий' + sc_TriSpot;

sc_UnknownVarType='Невідомий тип змінної';

sc_TableIsNotReady=': таблиця не готова' + sc_TriSpot;

sc_WrongEditMode=': не той режим редагування'+

' задачі. Не можу перейти до розв''язування' + sc_TriSpot;

sc_EmptyTable=': таблиця пуста' + sc_TriSpot;

sc_CantReadTaskInCurMode=

': у поточному режимі умова задачі не зчитується';

sc_CantWriteTaskInCurMode=

': не можу записати умову задачі з поточного режиму'+sc_TriSpot;

sc_CantCloseFile=': не можу закрити файл:'+sc_DoubleQuot;

sc_StartSolving=': починаю розв''язування' + sc_TriSpot;

sc_ZeroKoef=': нульовий коефіцієнт';

sc_SearchingOther=' шукаю інший' + sc_TriSpot;

sc_AllKoefIsZeroForVar=': усі коефіцієнти є нулі для змінної';

sc_AllKoefIsZero=': усі коефіцієнти для потрібних змінних є нулі'+sc_TriSpot;

sc_FreeVar=': вільна змінна (у її стовпці лише нулі, не впливає на результат)';

sc_NoRoots='Коренів немає.';

sc_NoVals='Значень немає.';

sc_ManyRoots='Коренів безліч.';

sc_UnlimitedFunc='Функція мети не обмежена.';

sc_SolutionFound='Корені знайдено.';

sc_ValFound='Значення знайдено.';

sc_SolvingStopped=': розв''язування припинено' + sc_TriSpot;

sc_ExcludingFreeVars=': виключаю незалежні змінні' + sc_TriSpot;

sc_CantExcludeFreeVars=': не можу виключити усі незалежні змінні.'+

sc_Space+sc_UnlimitedFunc;

sc_AllFreeVarsExcluded=': усі незалежні змінні виключені.';

sc_NoTableAreaToWork=

': Увага! У таблиці більше немає комірок для наступної обробки'+sc_TriSpot;

sc_ExcludingZeroRows=': виключаю 0-рядки' + sc_TriSpot;

sc_AllZeroInRow=': усі елементи - нулі у рядку';

sc_NoMNN=': не можу знайти МНВ для стовпця';

sc_AllZeroRowsExcluded=': усі 0-рядки виключені.';

sc_SearchingBaseSolve=': шукаю опорний розв''язок' + sc_TriSpot;

sc_BaseSolveFound=': опорний розв''язок знайдено.';

sc_SearchingOptimSolve=': шукаю оптимальний розв''язок' + sc_TriSpot;

sc_NoSolveMode=': поточний режим не є режимом для розв''язування'+sc_TriSpot;

sc_ValNotAvail='значення не доступно' + sc_TriSpot;

sc_ResultIs='Результат ';

sc_ForDualTask='для двоїстої задачі (відносно розв''язаної):';

sc_ForDirectTask='для прямої задачі:';

sc_InHeadRow='У рядку-заголовку:';

sc_InHeadCol='У стовпці-заголовку:';

sc_ResFunc='Функція мети:';

sc_CanMakeOnlyInELTaskMode='до двоїстої задачі можна переходити лише у '+

'режимі fs_EnteringLTask' + sc_TriSpot;

sc_CanMakeDTaskOnlyForOneDFunc=': можу переходити до двоїстої задачі ' +

'тільки від однокритеріальної задачі ЛП (з одною функцією мети). '+

'Всього функцій мети: ';

sc_CantChangeStateInSolving=

': не можу міняти режим під час розв''язування…';

sc_CantDetMenuItem=': не визначено пункт меню, який викликав процедуру…';

sc_UnknownObjectCall=': невідомий об''єкт, який викликав процедуру: клас ';

sc_NoCellOrNotSupported=': комірка не підтримується або не існує: ';

sc_Row='Рядок'; sc_Col='Стовпець';

sc_CantOpenFile=': не можу відкрити файл: «';

sc_EmptyFileOrCantRead=': файл пустий або не читається: «';

sc_FileNotFullOrHasWrongFormat=': файл не повний або не того формату: «';

sc_CantReadFile=': файл не читається: «';

sc_CantCreateFile=': не можу створити файл: «';

sc_CantWriteFile=': файл не вдається записати: «';

sc_CurRowNotMarkedAsDestFunc=

': заданий рядок не помічений як функція мети: рядок ';

sc_RowNumsIsOutOfTable=': задані номери рядків виходять за межі таблиці!..';

sc_NoDestFuncs=': немає рядків функцій мети! Задачу не розумію…';

sc_OnlyDestFuncsPresent=': у таблиці всі рядки є записами функцій мети!..';

sc_ForDestFunc=': для функції: ';

sc_SearchingMin='шукаю мінімум';

sc_SearchingMax='шукаю максимум';

sc_CalculatingNoOptMeasures=': підраховую міри неоптимальності…';

sc_AllMeasurIsZero=': усі міри рівні нулю, додаю до них одиницю…';

sc_UniqueMeasureCantSetZero=': є тільки одна міра оптимальності (і одна'+

' функція мети). Максимальна за модулем - вона ж. Додавання цієї'+

' максимальної величини замінить її на нуль. Тому заміняю на одиницю…';

sc_WeightCoefs='Вагові коефіцієнти (Li[Func]=ui/W(U)):';

sc_ComprVarVals='Компромісні значення змінних';

sc_DestFuncComprVals='Компромісні значення функцій мети:';

Function ValSign (Const Value:TWorkFloat):TSignVal; overload;

Var Res1:TSignVal;

Begin

Res1:=bc_Zero;

If Value<0 then Res1:=bc_Negative

Else if Value>0 then Res1:=bc_Positive;

ValSign:=Res1;

End;

Function ValSign (Const Value:TValOrName):TSignVal; overload;

Var Res1:TSignVal;

Begin

If Value. ElmType=bc_Number then

Res1:=ValSign (Value. AsNumber)

Else

Begin

If Pos (sc_Minus, Value. AsVarName)=1 then Res1:=bc_Negative

Else Res1:=bc_Positive;

End;

ValSign:=Res1;

End;

Function GetValOrNameAsStr (Const Value:TValOrName):String;

Begin

If Value. ElmType=bc_Number then

GetValOrNameAsStr:=FloatToStr (Value. AsNumber)

Else GetValOrNameAsStr:=Value. AsVarName;

End;

Procedure DeleteFromArr (Var SArr:TValOrNameMas; Index, Count: Integer); overload;

{Процедура для видалення з одновимірного масиву чисел чи назв змінних

SArr одного або більше елементів, починаючи з елемента з номером Index.

Видаляється Count елементів (якщо вони були у масиві починаючи із елемента

з номером Index).}

Var CurElm: Integer;

Begin

If Count<=0 then Exit; {якщо немає елементів для видалення}

{Якщо є хоч один елемент із заданих для видалення:}

If Length(SArr)>=(Index+1) then

Begin

{Якщо у масиві немає так багато елементів, скільки холіли видалити, то

коригуємо кількість тих, що видаляємо:}

If (Index+Count)>Length(SArr) then Count:=Length(SArr) - Index;

{Зсуваємо елементи масиву вліво, що залишаються справа після видалення

заданих:}

For CurElm:=Index to (Length(SArr) - 1-Count) do

SArr[CurElm]:=SArr [CurElm+Count];

{Видаляємо з масиву зайві елементи справа:}

SetLength (SArr, Length(SArr) - Count);

End;

End;

Procedure DeleteFromArr (Var SArr:TFloatArr; Index, Count: Integer); overload;

{Процедура для видалення з одновимірного масиву дійсних чисел

SArr одного або більше елементів, починаючи з елемента з номером Index.

Видаляється Count елементів (якщо вони були у масиві починаючи із елемента

з номером Index).}

Var CurElm: Integer;

Begin

If Count<=0 then Exit; {якщо немає елементів для видалення}

{Якщо є хоч один елемент із заданих для видалення:}

If Length(SArr)>=(Index+1) then

Begin

{Якщо у масиві немає так багато елементів, скільки холіли видалити, то

коригуємо кількість тих, що видаляємо:}

If (Index+Count)>Length(SArr) then Count:=Length(SArr) - Index;

{Зсуваємо елементи масиву вліво, що залишаються справа після видалення

заданих:}

For CurElm:=Index to (Length(SArr) - 1-Count) do

SArr[CurElm]:=SArr [CurElm+Count];

{Видаляємо з масиву зайві елементи справа:}

SetLength (SArr, Length(SArr) - Count);

End;

End;

Procedure DelColsFromMatr (Var SDMatrix:TFloatMatrix; ColIndex, Count: Integer);

{Процедура для видалення із матриці дійсних чисел

SHeadArr одного або більше стовпців, починаючи зі стовпця з номером ColIndex.

Видаляється Count стовпців (якщо вони були у матриці починаючи зі стовпця

з номером ColIndex).}

Var CurRow: Integer;

Begin

If Count<=0 then Exit; {якщо немає елементів для видалення}

{Видаляємо елементи у вказаних стовпцях з кожного рядка. Так

видалимо стовпці:}

For CurRow:=0 to (Length(SDMatrix) - 1) do

Begin

DeleteFromArr (SDMatrix[CurRow], ColIndex, Count);

End;

End;

Procedure DelRowsFromMatr (Var SDMatrix:TFloatMatrix; RowIndex, Count: Integer);

{Процедура для видалення із матриці дійсних чисел

SHeadArr одного або більше рядків, починаючи з рядка з номером RowIndex.

Видаляється Count рядків (якщо вони були у матриці починаючи з рядка

з номером RowIndex).}

Var CurElm: Integer;

Begin

If Count<=0 then Exit; {якщо немає елементів для видалення}

{Якщо є хоч один рядок із заданих для видалення:}

If Length(SDMatrix)>=(RowIndex+1) then

Begin

{Якщо у матриці немає так багато рядків, скільки холіли видалити, то

коригуємо кількість тих, що видаляємо:}

If (RowIndex+Count)>Length(SDMatrix) then Count:=Length(SDMatrix) - RowIndex;

{Зсуваємо рядки матриці вгору, що залишаються знизу після видалення

заданих:}

For CurElm:=RowIndex to (Length(SDMatrix) - 1-Count) do

SDMatrix[CurElm]:=SDMatrix [CurElm+Count];

{Видаляємо з матриці зайві рядки знизу:}

SetLength (SDMatrix, Length(SDMatrix) - Count);

End;

End;

Procedure ChangeSignForValOrVarName (Var SDValOrName:TValOrName);

{Зміна знаку числа або перед іменем змінної:}

Begin

If SDValOrName. ElmType=bc_Number then {для числа:}

SDValOrName. AsNumber:=-SDValOrName. AsNumber

Else {для рядка-назви:}

Begin

If Pos (sc_Minus, SDValOrName. AsVarName)=1 then

Delete (SDValOrName. AsVarName, 1, Length (sc_Minus))

Else SDValOrName. AsVarName:=sc_Minus+SDValOrName. AsVarName;

End;

End;

{Жорданове виключення за заданим розв'язувальним елементом матриці:}

Function TGridFormattingProcs.GI (RozElmCol, RozElmRow: Integer;

Var SDHeadRow, SDHeadCol:TValOrNameMas; Var SDMatrix:TFloatMatrix;

Var DColDeleted: Boolean;

ToDoMGI: Boolean=False; {прапорець на модифіковане Жорданове виключення}

ToDelColIfZeroInHRow: Boolean=True):Boolean;

{Функція виконує Жорданове виключення для елемента матриці

SDMatrix з координатами (RozElmCol, RozElmRow). Окрім обробки матриці,

здійснюється заміна місцями елементів у рядку і стовпцю-заголовках

матриці (SDHeadRow, SDHeadCol).

Вхідні дані:

RozElmCol - номер стовпця матриці, у якому лежить розв'язувальний елемент.

нумерація з нуля;

RozElmRow - номер рядка матриці, у якому лежить розв'язувальний елемент.

нумерація з нуля.

Розв'язувальний елемент не повинен бути рівним нулю, інакше виконання

Жорданового виключення не можливе;

SDHeadRow, SDHeadCol - рядок і стовпець-заголовки матриці. Рядок-заголовок

SDHeadRow повинен мати не менше елементів, ніж є ширина матриці. Він

містить множники. Стовпець-заголовок SDHeadCol повинен бути не коротшим

за висоту матриці. Він містить праві частини рівнянь (чи нерівностей)

системи. Рівняння полягають у тому що значення елементів

стовпця-заголовка прирівнюються до суми добутків елементів відповідного

рядка матриці і елементів рядка-заголовка. Елементи у цих заголовках

можуть бути числами або рядками-іменами змінних. Якщо довжина

рядка-заголовка менша за ширину або стовпця-заголовка менша за висоту

матриці, то частина комірок матриці, що виходять за ці межі, буде

проігнорована;

SDMatrix - матриця, у якій виконується Жорданове виключення;

ToDoMGI - прапорець, що вмикає режим модифікованого Жорданового виключення

(при ToDoMGI=True здійснюється модифіковане, інакше - звичайне).

Модифіковане Жорданове виключення використовується для матриці, у якій

було змінено знак початкових елементів, і змінено знаки елементів-

множників у рядку-заголовку. Використовується для симплекс-методу.

ToDelColIfZeroInHRow - прапорець, що вмикає видалення стовпця матриці із

розв'язувальним елементом, якщо після здійснення жорданівського

виключення у рядок-заголовок зі стовпця-заголовка записується число нуль.

Вихідні дані:

SDHeadRow, SDHeadCol - змінені рядок та стовпець-заголовки. У них

міняються місцями елементи, що стоять навпроти розв'язувального елемента

(у його стовпці (для заголовка-рядка) і рядку (для заголовка-стовпця).

У заголовку-рядку такий елемент після цього може бути видалений, якщо

він рівний нулю і ToDelColIfZeroInHRow=True.

Тобто Жорданове виключення змінює ролями ці елементи (виражає один

через інший у лінійних рівняннях чи нерівностях);

SDMatrix - матриця після виконання Жорданового виключення;

DColDeleted - ознака того, що при виконанні Жорданового виключення

був видалений розв'язувальний стовпець із матриці (у його комірці

у рядку-заголовку став був нуль).

Функція повертає ознаку успішності виконання Жорданового виключення.

}

Var CurRow, CurCol, RowCount, ColCount: Integer;

SafeHeadElm:TValOrName;

MultiplierIfMGI:TWorkFloat;

CurMessage: String;

Begin

{Визначаємо кількість рядків і стовпців, які можна обробити:}

RowCount:=Length(SDMatrix);

If RowCount<=0 then Begin GI:=False; Exit; End;

ColCount:=Length (SDMatrix[0]);

If Length(SDHeadCol)<RowCount then RowCount:=Length(SDHeadCol);

If Length(SDHeadRow)<ColCount then ColCount:=Length(SDHeadRow);

If (RowCount<=0) or (ColCount<=0) then Begin GI:=False; Exit; End;

{Перевіряємо наявність розв'язуючого елемента у матриці (за координатами):}

If (RozElmCol>(ColCount-1)) or (RozElmRow>(RowCount-1)) then

Begin

CurMessage:=sc_InvCoordsOfResolvingElm+': ['+IntToStr (RozElmCol+1)+';'+

IntToStr (RozElmRow+1)+']'+sc_CrLf+

sc_MatrixSize+': ['+IntToStr(ColCount)+';'+IntToStr(RowCount)+']';

If Self. CurOutConsole<>Nil then

Self. CurOutConsole. Lines. Add(CurMessage);

MessageDlg (CurMessage, mtError, [mbOk], 0);

GI:=False; Exit;

End;

{Якщо розв'язуючий елемент рівний нулю, то виконати Жорданове виключення

неможливо:}

If SDMatrix [RozElmRow, RozElmCol]=0 then

Begin

CurMessage:=sc_ZeroResolvingElm+': ['+IntToStr (RozElmCol+1)+';'+

IntToStr (RozElmRow+1)+']='+FloatToStr (SDMatrix[RozElmRow, RozElmCol]);

If Self. CurOutConsole<>Nil then

Self. CurOutConsole. Lines. Add(CurMessage);

MessageDlg (CurMessage, mtError, [mbOk], 0);

GI:=False; Exit;

End;

{Виконуємо Жорданове виключення у матриці:}

{Обробляємо усі елементи матриці, що не належать до рядка і стовпця

розв'язуючого елемента:}

For CurRow:=0 to RowCount-1 do

For CurCol:=0 to ColCount-1 do

If (CurRow<>RozElmRow) and (CurCol<>RozElmCol) then

Begin

SDMatrix [CurRow, CurCol]:=

(SDMatrix [CurRow, CurCol]*SDMatrix [RozElmRow, RozElmCol] -

SDMatrix [CurRow, RozElmCol]*SDMatrix [RozElmRow, CurCol]) /

SDMatrix [RozElmRow, RozElmCol];

End;

{+1, якщо задано зробити звичайне Жорданове виключення;

-1 - якщо задано модифіковане:}

MultiplierIfMGI:=(1-2*Abs (Ord(ToDoMGI)));

{Елементи стовпця розв'язуючого елемента (окрім його самого)

ділимо на розв'язуючий елемент:}

For CurRow:=0 to RowCount-1 do

If CurRow<>RozElmRow then

SDMatrix [CurRow, RozElmCol]:=MultiplierIfMGI*SDMatrix [CurRow, RozElmCol]/

SDMatrix [RozElmRow, RozElmCol];

{Елементи рядка розв'язуючого елемента (окрім його самого)

ділимо на розв'язуючий елемент з протилежним знаком:}

For CurCol:=0 to ColCount-1 do

If CurCol<>RozElmCol then

SDMatrix [RozElmRow, CurCol]:=-MultiplierIfMGI*SDMatrix [RozElmRow, CurCol]/

SDMatrix [RozElmRow, RozElmCol];

{Заміняємо розв'язуючий елемент на обернене до нього число:}

SDMatrix [RozElmRow, RozElmCol]:=1/SDMatrix [RozElmRow, RozElmCol];

{Міняємо місцями елементи рядка і стовпця-заголовків, що стоять у

стовпці і рядку розв'язуючого елемента:}

SafeHeadElm:= SDHeadRow[RozElmCol];

SDHeadRow[RozElmCol]:=SDHeadCol[RozElmRow];

SDHeadCol[RozElmRow]:=SafeHeadElm;

{Якщо виконуємо модиівковане Жорданове виключення, то змінюють

знаки і ці елементи, що помінялись місцями:}

If ToDoMGI then

Begin

ChangeSignForValOrVarName (SDHeadRow[RozElmCol]);

ChangeSignForValOrVarName (SDHeadCol[RozElmRow]);

End;

DColDeleted:=False;

{Якщо у рядку-заголовку навпроти розв'язуючого елемента опинився нуль,

і задано видаляти у такому випадку цей елемент разом із стовпцем

розв'язуючого елемента у матриці, то видаляємо:}

If ToDelColIfZeroInHRow and (SDHeadRow[RozElmCol].ElmType=bc_Number) then

If SDHeadRow[RozElmCol].AsNumber=0 then

Begin

DeleteFromArr (SDHeadRow, RozElmCol, 1);

DelColsFromMatr (SDMatrix, RozElmCol, 1);

DColDeleted:=True;

End;

GI:=True;

End;

Procedure ChangeRowsPlaces (Var SDMatr:TFloatMatrix; Row1, Row2: Integer);

overload;

Var SafeCurRow:TFloatArr;

Begin

SafeCurRow:=SDMatr[Row1];

SDMatr[Row1]:=SDMatr[Row2];

SDMatr[Row2]:=SafeCurRow;

End;

Procedure ChangeRowsPlaces (Var SDMatr:TFloatMatrix; Var SDHeadCol:TValOrNameMas;

Row1, Row2: Integer; ToChangeInitPosNums: Boolean=False); overload;

{Процедура міняє місцями рядки у таблиці зі стовпцем-заголовком.

Вхідні дані:

SDMatr - таблиця;

SDHeadCol - стовпець-заголовок таблиці;

Row1, Row2 - рядки, що треба поміняти місцями;


Подобные документы

 • Задача лінійного програмування. Розв’язання задачі геометричним методом. Приведення системи рівнянь до канонічного вигляду. Розв’язання симплекс-методом. Розв’язок двоїстої задачі. Задача цілочислового програмування і дробово-лінійного програм.

  контрольная работа [385,2 K], добавлен 04.06.2009

 • Лінійне програмування як один з найбільш популярних апаратів математичної теорії оптимального управління рішень. Опис існуючих методів розв’язку задач лінійного програмування. Завдання, основні принципи, алгоритми і головна мета лінійного програмування.

  курсовая работа [363,8 K], добавлен 03.12.2009

 • Теоретичні основи та приклади економічних задач лінійного програмування. Розробка математичної моделі задачі (запис цільової функції і системи обмежень) і програмного забезпечення її вирішення за допомогою "Пошуку рішень" в Excel симплекс-методом.

  курсовая работа [993,9 K], добавлен 10.12.2010

 • Використання мови програмуванння Java при виконанні "задачі лінійного програмування": її лексична структура і типи даних. Методи розв’язання задачі. Особливості логічної структури програми, побудова її зручного інтерфейсу за допомогою симплекс методу.

  курсовая работа [437,9 K], добавлен 24.01.2011

 • Загальний вид двовимірного завдання лінійного програмування. Алгоритм рішення задач графічним методом. Максимізація (мінімізація) цільової функції. Послідовність рішення завдань лінійного програмування симплексом-методом. Принцип перетворення Гауса.

  контрольная работа [149,8 K], добавлен 24.11.2010

 • Початковий опорний план, перехід від одного до іншого. Оптимальний розв’язок, його головні критерії. Знаходження опорного плану задачі, складання симплексної таблиці. Приклад оформлення першої та другої таблиці для розв’язку задач лінійного програмування.

  лекция [479,7 K], добавлен 10.10.2013

 • Застосування симплекс-методу для розв’язання оптимізаційних задач лінійного програмування, що містять три змінні. Функції ітераційної обчислювальної процедури, що виконують приведення до зручного для розв’язання оптимального вигляду ЗЛП за кілька кроків.

  курсовая работа [359,5 K], добавлен 18.09.2013

 • Основні визначення дослідження операцій. Модель "затрати-випуск" В.В. Леонтьєва. Загальний вигляд задачі лінійного програмування. Розв'язання за допомогою симплекс-методу. Економічна інтерпретація основної та спряженої задач. Поліпшення плану перевезень.

  учебное пособие [1,1 M], добавлен 27.12.2010

 • Метод Якобі є узагальненням симплекса-методу лінійного програмування. Він використовується для дослідження чутливості оптимального значення функції до змін у правих частинах обмежень. Умови існування екстремумів функцій при відсутності обмежень.

  курсовая работа [326,6 K], добавлен 09.01.2009

 • Постановка задачі багатокритеріальної оптимізації та її та математична модель. Проблеми і класифікація методів вирішення таких задач, способи їх зведення до однокритеріальних. Метод послідовних поступок. Приклад розв'язування багатокритеріальної задачі.

  курсовая работа [207,3 K], добавлен 22.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.