Особливості різних етапів психологічного консультування

Консультування як форма роботи професійного психолога. Основні підходи до психологічного консультування. Етапи консультування згідно Ейдеміллеру. Концепція орієнтованого на клієнта психологічного консультування. Консультування згідно К. Роджерсу.

Рубрика Психология
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 22.09.2010
Размер файла 18,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ЗМІСТ

Вступ

1. Порівняльний аналіз концепцій психологічного консультування

2. Етапи консультування згідно ейдеміллеру

3. Етапи консультування згідно роджерсу

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Психологічне консультування як вид психологічної допомоги адресовано психічно нормальним людям. Психологічна консультація покликана розширити межі самопізнання людини, її здатність сприймати психічний світ людей ширше і на цій основі бачити більше число варіантів поведінки в тій або іншій ситуації. Цим консультування відрізняється від психокорекції і психотерапії, які направлені на вирішення глибинних психологічних проблем.

У термінологічному відношенні корисно розрізняти консультування як вид діяльності і консультацію як безпосередньо консультаційну бесіду. Проте нерідко роботу психолога-консультанта виділяють як самостійну сферу професійної діяльності психолога. У вітчизняній психології професія психолога-консультанта ще не стала достатньо поширеною.

У міжнародній практиці ця професійна спеціалізація утвердилась з 50-х років XX століття. У США в 1951 році Північно-західна конференція рекомендувала найменування «консультативна психологія».

В той же час психологічне консультування і психотерапія нерідко до цих пір розглядаються як єдина психологічна професія. У них використовуються загальні психологічні ідеї і методи. До найбільш авторитетних в світі концепцій психотерапії і психологічного консультування в даний час належать психоаналіз, аналітична психологія К.Г. Юнга, індивідуальна психологія А. Адлера, тілесна психологія В. Рейха, гештальттерапія Ф. Перлза, біхевіоризм Б. Скіннера, гуманістичний підхід К. Роджерса, трансперсональная психологія (С. Гроф, Д. Уїлбер).

Психологи-консультанти можуть працювати в установах, що мають психологічну службу або посаду психолога в штатному розкладі.

1. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Консультування як форма роботи професійного психолога використовується в будь-якій сфері, де необхідні психологічні знання. Це може бути консультування в педагогічній сфері, у сфері промислового виробництва, бізнесу і управління, у сфері проблем здоров'я, в сім'ї і так далі

Консультант в своїй роботі може спиратися на ідеї і методи, розроблені в якій-небудь одній психологічній школі або комбінувати їх самостійно при вирішенні конкретних завдань психологічної допомоги клієнтові.

Можна виділити три основні підходи до психологічного консультування:

а) проблемно-орієнтоване консультування, що фокусується на аналіз суті і зовнішніх причин проблеми, пошук шляхів вирішення;

б) особово-орієнтоване консультування, направлене на аналіз індивідуальних, особових причин виникнення проблемних і конфліктних ситуацій і шляхів запобігання подібним проблемам в майбутньому;

в) консультування, орієнтоване на виявлення ресурсів для вирішення проблеми.

2. ЕТАПИ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЗГІДНО ЕЙДЕМІЛЛЕРУ

Згідно Ейдеміллеру психологічне консультування відбувається у декілька етапів:

1. Встановлення контакту і приєднання консультанта до клієнтів. Досягається за допомогою дотримання конструктивної дистанції, що допомагає оптимальному спілкуванню, прийомів «мімезиса», синхронізації дихання консультанта і заявника, використання предикатів мови, що відображають домінуючу репрезентативну систему, того, хто робить повідомлення про проблему.

2. Збір інформації про проблему із застосуванням прийомів мета-моделювания і терапевтичних метафор. Суб'єктивізації психотерапевтичної мети сприяють питання»: «Чого Ви хочете?», «Якого результату бажаєте досягти?», «Будь ласка, спробуйте сказати про це без негативної частинки «не» - в термінах позитивного результату».

3. Обговорення психотерапевтичного контракту: розподіл відповідальності, тривалість роботи, тривалості одного сеансу, періодичності зустрічей, умов оплати, можливих санкцій за порушення сторонами обумовлених умов. Консультант зазвичай відповідає за забезпечення безпеки консультації, за технологію доступу до дозволу проблем клієнта, а він, у свою чергу, за власну активність, щирість, бажання здійснити зміну своєї ролевої поведінки.

4. Уточнення проблеми клієнта з метою максимальної її суб'єктивізації і тестування ресурсів клієнта або його сім'ї. Цьому допомагають питання типу: «Як Ви раніше справлялися з труднощами, що Вам допомагало?», «У яких ситуаціях Ви були сильними, як Ви використовували свою силу?».

5. Зміцнення віри клієнта в успішність і безпеку процедури консультування і власне її проведення. Можна використовувати затвердження наступного змісту: «Ваше бажання здійснити зміни, Ваш колишній досвід, активність і щирість у поєднанні з прагненням консультанта співробітничати з Вами, його професійними якостями і досвідом будуть надійною гарантією успішності роботи». Власне консультування включає:

а) обговорення з учасниками позитивних і негативних сторін стереотипів поведінки, що склалися. Тут можливі такі питання: «Що найгірше для Вас в обставинах, що склалися?», «Що є найкращим в засуджуваній ситуації?»;

б) Сумісний пошук нових шаблонів поведінки - «віяла рішень». Консультант пропонує наступні питання: «Чого Ви ще не робили, щоб вирішити проблему?», «Як поводилися значущі для Вас люди, що опинилися в схожій ситуації?», «А Ви змогли б так поступити?», «Що ж Вам заважає зробити такий же вчинок?». На цьому етапі можна також використовувати прийоми візуалізації: клієнти, знаходячись в трансі (чому сприяє точне проходження «по маршруту проблем заявника»), створюють образи нової ситуації і фіксують, кінестетичні відчуття, що виникають при цьому.

6. Проведення екологічної перевірки - завдання клієнта або членам, консультованої сім'ї представити себе в схожій ситуації через 5-10 років і досліджувати свій стан.

7. «Страхування результату» з метою отримання клієнтами упевненості в тому, що вони здатні освоїти нові стереотипи поведінки. Для цього використовуються домашні завдання, запрошення на повторну консультацію через деякий час для обговорення отриманих результатів.

8. Процедура «від'єднання». У ряді випадків «від'єднання» можна відбутися автоматично при досягненні клієнтами необхідного ефекту. Проте, іноді консультант вимушений його стимулювати, використовуючи, наприклад, «парадоксальні завдання», точне виконання яких приводить до результату прямо протилежному заданому.

Таким чином, концепція психологічного консультування по Е. Ейдемллеру - це спеціально організований процес навчання клієнта (людини, що потребує допомоги), що актуалізує додаткові психологічні сили і здібності (особові ресурси), що дозволяють йому знайти нові варіанти виходу з важкої життєвої ситуації.

Кожен вид психологічного консультування має свої цілі, напрям і технологію. Так, сімейне консультування має на меті сумісне вивчення консультантом і клієнтом проблеми для зміни ролевої взаємодії в його сім'ї і забезпечення можливостей особового зростання.

Особлива увага в процесі консультування додається аналізу ситуації, що склалася, особливостям ролевої взаємодії пошуку особових ресурсів суб'єктів консультування, засудженню способів вирішення проблеми.

У всіх випадках основним методом психологічного консультування є бесіда - пряме або непряме отримання відомостей шляхом мовного спілкування.

А за основу прийняті методики аналітико-сімейної екзестенціальної психотерапії, що базується на аналітичній психодрамі, гештальт-терапії інших психологічних теоріях.

3. ЕТАПИ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЗГІДНО РОДЖЕРСУ

Психолог і психотерапевт К. Роджерс дає декілька інше визначення поняття суті консультування. Він стверджує, що психологічне консультування, це структурована, вільна від розпоряджень взаємодія, яка дозволяє клієнтові досягти свідомості настільки, що це дає йому можливість зробити позитивні кроки в світлі з його новою орієнтацією.

Він використовує концепцію орієнтованого на клієнта психологічного консультування, засновану на психоаналізі Фрейда і самоаналізу Д. Хорні.

Мета психологічного консультування у такому разі не вирішити окрему проблему, а допомогти індивідові «вирости» так, щоб він сам зміг справлятися з існуючою, а також з подальшими проблемами, будучи вже більш інтегрованою особою. Якщо він зможе знайти достатню цілісність, щоб вирішити якусь одну проблему, будучи більшою мірою особою незалежною, відповідальною, ясно мислячою і добре організованою, то на цьому ж рівні він зможе вирішувати і всі свої нові проблеми.

В процесі консультування виробиться більше етапів:

1. Людина звертається за допомогою. Це важливий вольовий вчинок.

2. Ситуація надання допомоги, як правило, визначена. Спочатку клієнтові дають зрозуміти, що консультант не має відповідей, але що ситуація консультування сама по собі забезпечує клієнтові можливість за підтримки консультанта виробити власне вирішення його проблеми.

3. Консультант стимулює вільний прояв відчуттів, пов'язаних з проблемою. В деякій мірі це досягається дружнім, зацікавленим розташованим відношенням консультанта.

4. Консультант розпізнає, приймає і прояснює негативні відчуття клієнта. Якщо консультант повинен прийняти ці відчуття, він повинен бути готовий реагувати не на реальний зміст того, що говорить йому клієнт, а на ті відчуття, які ховаються за цим.

5. Якщо індивід достатньо повно виразив свої негативні відчуття, за цим слідує вельми слабкий і нерішучий прояв позитивних імпульсів, які сприяють зростанню індивіда в ході терапії. Чим сильніше і глибше вираз негативних відчуттів (за умови, що вони усвідомлюються і приймаються), тим більше вірогідність подальшого прояву позитивних відчуттів - любові, самоповаги, соціальних імпульсів, прагнення до зрілості.

6. Консультант визнає і приймає виражені клієнтом позитивні відчуття точно так, як і негативні. У сприйнятті позитивних переживань немає ні схвалення, ні похвали. Вони розглядаються як частина особи, не більше і не менше, так само як і негативні прояви. Моральні установки не мають відношення до даного вигляду терапії. Саме це ухвалення як зрілих, так і незрілих імпульсів, агресивних і соціальних установок, відчуття провини і позитивних проявів дає індивідові можливість перший раз в житті зрозуміти себе таким, який він є насправді.

7. Наступний етап консультування інсайт - саморозуміння і самосприйняття. Він забезпечує основу для подальшого просування індивіда до нових рівнів інтеграції.

8. З настанням інсайта - тут слід ще раз підкреслити, що перераховані етапи зовсім не є ні взаємовиключними, ні зв'язаними жорсткою послідовністю - переплітається процес визначення можливих рішень, вибору лінії поведінки.

9. Потім слідує один з самих хвилюючих моментів терапії - включення в поки, ймовірно, нетривалу, але дуже значущу на даному етапі позитивну діяльність.

10. Немає сенсу довго затримуватися на завершальних етапах терапевтичного процесу. Як тільки індивідові вдається пережити глибокий інсайт і спробувати із страхом і невпевненістю виконати ряд позитивних дій, то все подальше - це вже елементи його подальшого зростання.

11. Спостерігається все зростаюча інтеграція поведінки з боку клієнта. Вже менше страху при ухваленні рішень і більше упевненості в самостійних діях. Консультант і клієнт тепер співробітничають, але на іншому рівні. Особисті взаємини між ними досягають свого піку.

12. На цьому етапі з'являється відчуття, що потреба в допомозі слабшає, і у клієнта наступає усвідомлення, що відносини наближаються до завершення. Як і на початку терапії, немає ніякого тиску на клієнта у зв'язку з його бажанням піти.

Порівнявши різні концепції психологічного консультування, ми, в першу чергу, визначимо критерій порівняння. Найбільш важливим критерієм можна вважати мету психологічного консультування (таблиця 1).

Так, розглянувши дві точки зору на психологічне консультування, представлені концепцією Е. Ейдеміллера и К. Роджерса, ми побачили, що в першому випадку метою є допомогти людині зрозуміти своє життя, способи її побудови, в ній парадокси, що ховаються, і дилеми, а також знаходити шляхи створення осмисленого майбутнього. Даний тип психологічного консультування можна охарактеризувати за допомогою двох головних аспектів. По-перше, розуміння ролі людини у взаємодії з іншими індивідами. Особливо підкреслюється взаємозв'язок людини зі своїм життєвим контекстом (світом). Саме консультування направлене не стільки на зміну особи, скільки на глибше і ширше розуміння її проблем і можливостей. По-друге, психологічні проблеми вирішуються шляхом аналізу взаємодії з універсальними екзистенціальними чинниками, головними з яких є: відчуття буття; свобода, її межі, потенціал людських ресурсів.

У концепції психологічного консультування С. Роджерса, направленою на внутрішній світ клієнта за мету прийнято досягнення клієнтом самопізнання. Цей процес керується неофрейдистською теорією самоаналізу, згідно якої кожна людина може самостійно або за допомогою консультанта досліджувати свої підсвідомі процеси: визначати чинники, що заважають особовому зростанню, розкривати їх причини, прояви і наслідки і виявляти взаємозв'язки з іншими сферами особи, зокрема з іншими схильностями, що дозволяють позбавиться від невпевненості в собі.

Таблиця 1 - Порівняння цілей концепцій психологічного консультування

Концепція

Цілі консультування

Психоаналітичний напрям

Перевести в свідомість витиснений в несвідоме матеріал; допомогти клієнтові відтворити ранній досвід і проаналізувати конфлікти

Адлеріанський напрям (індивідуальна психологія А. Адлера - Д. Шлієн, Дрейкур)

Трансформувати цілі життя клієнта; допомогти йому сформувати соціально значущі цілі і скоректувати помилкову мотивацію

Терапія поведінки (Ю.А. Альошина, Г.С. Обрамова, А.О. Обозів)

Виправити неадекватну поведінку і навчити ефективній поведінці

Раціонально-емоційна терапія (A. Елліс)

Усунути «саморуйнуючий»

підхід клієнта до життя і допомогти сформувати толерантний і раціональний підхід

Орієнтована на клієнта терапія (К. Роджерс)

Створити сприятливий клімат консультування, відповідний для самодослідженняі розпізнавання чинників, що заважають зростанню особи; заохочувати відвертість клієнта досвіду

Екзистенціальна терапія

(Е. Ейдеміллер, Ст. Франкл)

Допомогти клієнтові усвідомити свою свободу і власні можливості; спонукати до ухвалення відповідальності за те, що відбувається з ним; ідентифікувати блокуючі свободу чинники

ВИСНОВОК

Психологічне консультування як професія є ще новою областю психологічної практики, що виділилася з психотерапії. Ця професія виникла у відповідь на потреби людей, що не мають клінічних порушень, що проте шукають психологічну допомогу.

Деяка невизначеність предмету психологічного консультування відбивається в різноманітності визначень.

Визначення психологічного консультування охоплюють стрижньові установки консультанта відносно людини взагалі і клієнта зокрема. Консультант приймає клієнта як унікального, автономного індивіда, за яким признається і поважається право вільного вибору, самовизначення, право жити власним життям. Тим більше важливо визнати, що будь-яке навіювання або тиск заважає клієнтові прийняти відповідальність на себе і правильно вирішувати свої проблеми.

Мною були розглянуті дві концепції психологічного консультування з порівнянням їх цілей.

Перша концепція Е. Едеймеллера, що базується на методиках екзистенціальної терапії визначає психологічне консультування як організований процес навчання клієнта, що актуалізує додаткові психологічні сили і здібності (особові ресурси), що дозволяють йому знайти нові варіанти виходу з важкої життєвої ситуації.

Її метою є допомогти клієнтові усвідомити власний потенціал і спонукати до ухвалення відповідальності.

Друга концепція К. Роджерса, орієнтована на клієнта полягає у взаємодії клієнта і консультанта, кінцевою метою якого є самопізнання і самоаналіз клієнта.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: теория и опыт: учеб. пособие для студ. высш. пед. заведений / Г.С. Абрамова. - М.: 2001. - 238 с.

2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. Изд - во 2 - е, 1999.

3. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика: учеб. Пособие 2007.

4. Голустова О.В. Психологическое консультирование: конспект лекций: пособие для подготовки к экзаменам. М: А - Приар, 2007, 240 с.

5. Елизаров А.Н. Концепции и методы психологической помощи. М., 2004.

6. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного консультирования. - М., 2005.

7. Колесников Г.И. Психологическое консультирование: Учеб. Пособие для вузов. 2-еузд. Ростов н/Д: Феникс, 2006.

8. Красило А.И. Психологическое консультирование: проблемы, технологи: Учеб. Пособие для вузов 2007.

9. Лисенко Е.М. Групповое психологическое консультирование: Краткий курс лекций. 2006.


Подобные документы

 • Сутність поняття "сімейне консультування", його основні принципи. Фактори, що впливають на уявлення про сімейне життя. Психологічні особливості клієнта, які ускладнюють пошук шлюбного партнера. Організація та проведення психологічного консультування.

  курсовая работа [52,5 K], добавлен 04.05.2015

 • Особливості психологічного консультування пацієнтів при переживанні провини. Причини виникнення невротичної провини, три джерела екзистенційної вини. Консультування обсессивних особистостей, виявлення підсвідомого внутрішнього конфлікту пацієнту.

  контрольная работа [21,2 K], добавлен 23.02.2011

 • Призначення психологічного консультування безробітних, об’єктивні підстави його виділення в окремий напрямок роботи психолога служби зайнятості. Психологічні особливості безробітних, методи вирішення їх емоціональних проблем, пов'язаних з втратою роботи.

  реферат [18,9 K], добавлен 07.09.2009

 • Індивідуальне життя як предмет психологічного консультування. Перетворення індивідуальної свідомості психолога в системі наукових понять. Психологічне консультування у світлі культурно-історичної теорії Л.С. Виготського. Побудова ідеальних об'єктів.

  реферат [20,5 K], добавлен 27.04.2010

 • Історія виникнення особистісно-орієнтованого консультування, для якого ціллю є не зміст проблеми, а глибокі переживання клієнта. Теорія та основні техніки консультування: інтерв'ю, групові заняття, рефлексійна техніка, метафора, емпатичні відповіді.

  реферат [25,2 K], добавлен 25.10.2011

 • Психофізіологічні основи тривожності. Психологічне консультування як діалог индивидуальностей. Консультування тривожних та вороже настроєних і агресивних клієнтів. Види i спосіби маскування тривожності. Механізми, види та способи психологічного захисту.

  контрольная работа [35,5 K], добавлен 13.10.2010

 • Функції та види уваги. Принципи і методи консультування. Психоконсультативна допомога, методи взаємодії психолога з клієнтом. Технологічні правила консультування. Етапи і побудова консультації. Особистість консультанта, психологічні особливості клієнтів.

  контрольная работа [30,4 K], добавлен 16.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.