Визначення сутності особистісно-професійних цінностей психолога

Сутність цінності з точки зору С.Л. Рубінштейна, М. Рокича, Л.В. Романюка. Аналіз структури особистості, проведений Н.І. Непомнящою, з позиції цілісного підходу. Професійно важливі якості та особистісно-професійні цінності практичного психолога.

Рубрика Психология
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 27.03.2012
Размер файла 18,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Науменко Ігор Юрійович

Студент IV курсу 42 ПС групи

Науковий керівник: проф.. Зелінська Т. М.

Визначення сутності особистісно-професійних цінностей психолога

професійна цінність психолог

Актуальність проблеми. В процесі розбудови української держави можна спостерігати зростання потреб у психологах в різних галузях (бізнес, політика, медицина тощо), розширення освітянських установ з підготовки психологів, підвищення інтересу до цієї професії. Орієнтація сучасної педагогічної освіти на виховання професіоналів потребує не тільки ретельної фахової підготовки студентської молоді, але й індивідуального усвідомлення значення загальнолюдських та професійних цінностей, що закладається у стратегію і тактику модернізації суспільного життя. У зв'язку з цим виникає проблема в організації підготовки студентів, що забезпечувала б цілеспрямоване формування необхідного рівня виявлення, усвідомлення і розвитку професійних цінностей майбутнього фахівця.

Дослідженням цінностей займалися ряд вчених: В.В. Зарицька, Е.Ф. Зєєр, В.Й. Бочелюк, Н.П. Локалова, Н.І. Непомняща, М. Рокич, Л.В. Романюк, С.Л. Рубінштейн, В.В. Сорочан, О.Р. Фонарьов та ін.

Метою нашої статті є теоретично розкрити поняття «особистісно-професійні цінності психологів».

М. Рокич зазначає: «Цінність - це укорінена впевненість, що певний стиль поведінки або кінцевий стан існування індивіда переважно в особистому або соціальному відношенні протилежному або оберненому стилю поведінки або кінцевому існуванню. Система цінностей є укоріненою впорядкованістю сукупністі переконань, що стосуються переважних стилів поведінки або кінцевих станів існування відповідно до континіуму відносної важливості.» [5, с. 5]. Цей автор розділив цінності на два типи: інструментальні та термінальні цінності. Термінальні(чи кінцеві) цінності - це наші переконання про цілі і кінцеві стани, до яких ми прагнемо(наприклад, щастя, мудрість і так далі). Інструментальні(чи опосередковані) цінності відносяться до уявлень про бажані методи поведінки з метою досягти цінностей термінальних(тобто поводитися чесно або перейняти на себе відповідальність) [5].

С.Л. Рубінштейн розкрив сутність цінності як чогось важливого для людини в світі, і тільки визнана цінність здатна виконати найважливішу ціннісну функцію - функцію орієнтиру веління. Вчений під цінностями розумів значимість для людини чого-небудь в світі: «Цінності - похідні від співвідношення світу та людини, виражаючи те, що в світі, включаючи й те, що створює людина в процесі історії, значимого для людства» [7, с.369]. Автор визначає цінності подвійним чином: по-перше, цінності як об'єкти і явища життєвого світу, що придбали для особистості високу значущість, життєвий сенс(онтологічний аспект); по-друге, цінності як смислові структури внутрішнього світу особистості, що проектуються у свідомість у вигляді ідеалів(онтичний аспект). Цінність - значущість для людини чогось у світі. До цінностей передусім відноситься ідеал - ідея, зміст якої виражає щось значиме для людини [7].

Л.В. Романюк вважає, що цінність - це глибинний вияв потреби людини, яка бажає завжди перебувати в комфортному середовищі позитивного ставлення до самої себе і, водночас, хоче, щоб це середовище змінювалось, розвивалось у певному напрямку, з певною здатністю, за певними принципами [6].

Аналіз структури особистості, проведений Н.І. Непомнящою, з позиції цілісного підходу привів до виділення важливішої «узагальненої форми фіксації особистісного досвіду, а саме, «цінності». Авторка підкреслює той факт, що ціннісність володіє більшою узагальненістю, ніж відповідні потреби, мотиви, інтереси, так як відображає найбільш загальні для даної людини відношення до світу. Ціннісність включає взаємозв'язок виділеності (тобто вибіркової значимості для суб'єкта певної сторони дійсності) та змісту образу «Я» [4].

Е.Ф. Зєєр вважає, що особистісно-професійні цінності - це орієнтири, на основі яких людина обирає, освоює та виконує свою професійну діяльність. «Професійна діяльність - це соціально значуща діяльність, виконання якої потребує спеціальних знань, умінь і навичок, а також, професійно обумовлених якостей особистості» [2, с. 29]. Під професійно важливими якостями автор розуміє психологічні якості особистості, що визначають продуктивність (продуктивність, якість, результативність та ін..) діяльності [2].

Поняття «особистісно-професійні цінності» з погляду вчених [1, 3, 8, 9] значною мірою пов'язане із поняттям «професійно важливі якості», які в свою чергу є фактором привабливості професії та мотивом професійної діяльності.

Згідно поглядів Н.П. Локалової, професійно важливі якості - це психологічні якості, індивідуальні властивості суб'єкта, необхідні для певної професії, які впливають на ефективність праці людини та успішність засвоєння професійної діяльності; вони є складовою професійної свідомості людини [3].

В.В. Сорочан до професійно важливих якостей відносять: психологічні процеси (розумові, сенсорні, мнемічні, мовленнєві), властивості та стани, біологічно обумовлені характеристики людини, ставлення до себе, до праці і до інших людей тощо. Професійно важливі якості відносять до психологічних засобів праці [8].

О.Р. Фонарьов пропонує чотири рівні професійно важливих якостей: по-перше діяльнісні та поведінкові якості; по-друге індивідуально-психологічні якості; по-третє соціально-психологічна характеристика; по-четверте морально-психологічні (духовно-моральні якості) характеристики [9, с.67].

Вчені найчастіше виділяють серед професійно важливих якостей практичного психолога: емпатійність, концентрацію на клієнті, бажання та здібність йому допомогти, врівноваженість, терпимість, гнучкість, впевненість у собі, позитивне ставлення до самого себе, високий рівень інтелекту та ін. [1, 3, 9].

В.Й. Бочелюк та В.В. Зарицька зазначають, що сучасні соціальні вимоги до професійно-кваліфікованого рівня психолога високі. Професія психолога відноситься до сфери людина-людина, і успішна діяльність фахівця в цій сфері у вирішальному ступені обумовлена сформованістю у нього якостей, необхідних в даній системі. Професійно важливими якостями для системи людина-людина є перш за все особисті компоненти діяльності, включаючи емоційно-вольову сферу, комунікативні і організаторські можливості [1, с. 21].

Отже, згідно проаналізованої літератури особистісно-професійні цінності психолога - це професійно важливі якості, якими повинен володіти психолог, а саме: діяльнісні та поведінкові якості, індивідуально-психологічні якості, соціально-психологічні та морально-психологічні характеристики (емпатійність, концентрація на клієнті, бажання та здібність йому допомогти, врівноваженість, терпимість, гнучкість, впевненість у собі, позитивне ставлення до самого себе, високий рівень інтелекту). Лише за умови усвідомлення особистісно професійних цінностей та співставлення їх з професійно важливими якостями, якими він повинен володіти, психолог може надати клієнту кваліфіковану допомогу.

Література

1. Бочелюк В.Й., Зарицька В.В. Психологія: вступ до спеціалізації: навч. Посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 288 с.

2. Зеер, Э. Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузув. - М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2005. - 336 с.

3. Локалова Н.П. Психология: Введение в профессию. - СПб.: Питер, 2010. - 176с.

4. Непомняща Н.І. Психодіагностика особистості: теорія і практика: навчальний посібник для студ. ВНЗ. - Москва, 2003. - 354 с.

5. Рокич М. Природа человеческих ценностей. - Нью-Йорк, 1973. - 276с.

6. Романюк Л.В. Психологія становлення цінностей особистості у швидко змінюваному світі/Л.В. Романюк//Психологія особистості: теорія, досвід, практика. - Київ: Наука і освіта, 2009. - №8. - С. 47-51.

7. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. - М., 1973. - 558 с.

8. Сорочан В.В. Психология профессиональной деятельности. - М.: МИЭМП, 2005. - 70 с.

9. Фонарёв А.Р. Психологические особенности личностного становлення профессионала. - М.: из-тво НПО «МОДЭК», 2005. - 560 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Соціально-психологічні проблеми особистісно-професійного розвитку майбутнього психолога. Післядипломна освіта як важливий етап професійного розвитку особистості психолога. Основні аспекти арт-терапії та їх застосування у роботі з майбутніми психологами.

  контрольная работа [265,6 K], добавлен 24.04.2017

 • Розвиток особистості дитини в освітній організації, як проблема діяльності практичного психолога. Методики діагностування особистості дитини віком 14-15 років. Напрямки, форми і методи роботи психолога з розвитку особистості дитини в освітній організації.

  дипломная работа [189,2 K], добавлен 14.10.2010

 • Сутність ціннісних орієнтацій, їх функцій і місця в структурі розвитку особистості. Постановка проблеми цінностей. Цінності людини як основна максима в структурі її особистості, індивідуально інтегрована частина духовних загальнолюдських принципів.

  реферат [26,2 K], добавлен 07.04.2011

 • Психологічна корекція як сфера діяльності практичного психолога. Методи проведення тренінгів, поведінковий напрям в роботі. Комунікація: основні підходи в психології; формування групи, презентація тренінга; аналіз комунікативної некомпетентності.

  курсовая работа [41,8 K], добавлен 16.02.2011

 • Психологічні особливості індивіда. Професійно важливі якості як важлива складова психологічних основ підготовки фахівця. Мета культурної політики. Індивідуально-психологічні особливості, які є умовою для успішного здійснення продуктивної діяльності.

  контрольная работа [21,9 K], добавлен 22.07.2014

 • Характеристика спеціальних умінь практичного психолога у збереженні власного психічного гомеостазу, що включають самопізнання як невід'ємний компонент життя особистості і копітка робота, що вимагає від суб'єкта значних зусиль, невпинної праці над собою.

  реферат [21,1 K], добавлен 03.01.2011

 • Аналіз проблеми спрямованості особистості у філософської, психологічної та педагогічної літератури. Формування відповідних компонентів професійної спрямованості майбутніх психологів. Методики діагностування типу спрямованості особистості студентів.

  автореферат [61,0 K], добавлен 19.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.