Методи вивчення психіки тварин і людей

Групи методів вивчення психіки людей та психіки тварин, їх визначення, сутність, характеристика, особливості та порівняльний аналіз. Процес взаємодії тварини з навколишнім середовищем в нескладно контрольованих умовах. Засоби фіксації поведінки тварин.

Рубрика Психология
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.10.2009
Размер файла 27,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

16

Тема: Методи вивчення психіки тварин і людини

Предмет: Зоопсихологія

Зміст

Вступ 3

1. Методи вивчення психіки людей 4

2. Методи вивчення психіки тварин 10

Висновки 15

Список використаної літератури 16

Вступ

Перед вченими давно вже стоїть питання визначити, чим у принципі відрізняється тварина від людини. Однак поки що, крім зовнішньої несхожості, наука не може дати вичерпної і ґрунтовної відповіді стосовно цього питання. Особливо важко піддається науковому аналізу внутрішня сфера індивідів. В окремих випадках спостереження за тваринами, особливо такими як дельфіни, собаки, мавпи, складається враження, що вони думають і відчувають точно так же, як люди. Спеціально для розв'язання даної проблеми була створена така галузь психології як порівняльна психологія - це розділ психології, вивчаючий схожість і відмінності в поведінці і психіці між тваринами і людиною.

Здається, що для вирішення задач даної галузі слід мати спеціальні методи дослідження. Однак, як показує практика, неможливо мати однакові методи як для дослідження психіки людини, так і для дослідження психіки тварини, тому прийнято розрізняти ці методи і вивчати їх в межах різних наукових дисциплін - в психології людини і зоопсихології.

1. Методи вивчення психіки людей

Відповідно до етапів психологічного дослідження доцільно розрізняти чотири групи методів вивчення психіки людей: організаційні, емпіричні, методи обробки даних та інтерпретаційні методи [3; с. 25].

Організаційні методи включають: порівняльний метод, який реалізується зіставленням груп піддослідних, що відрізняються за віком, видом діяльності тощо; лонгітюдний метод, який виявляється у багаторазових дослідженнях тих самих осіб протягом тривалого часу; комплексний метод, коли той самий об'єкт вичається різними засобами й представниками різних наук, що дає змогу з різних боків характеризувати особистість.

На етапі збирання фактичних даних використовуються емпіричні методи: спостереження, самоспостереження, експериментальні методи; психодіагностичні методи (тести, анкети, опитувальники, соціометрія, референтометрія, інтерв'ю, бесіда); аналіз продуктів діяльності; біографічний метод; трудовий метод [3; с. 31].

Методи обробки даних - це кількісні та якісні методи. До кількісних методів належать, наприклад, визначення середніх величин та міри розсіювання, коефіцієнтів кореляції, факторний аналіз, побудова графіків, гістограм, схем, таблиць, матриць тощо. Якісний метод передбачає аналіз і синтез отриманих даних, їх систематизацію та порівняння з результатами інших досліджень.

До інтерпретаційних методів належать генетичний метод аналізу психологічних даних у процесі розвитку - з виділенням стадій, критичних моментів, суперечностей тощо, а також структурний, системний метод, який передбачає встановлення зв'язків між усіма психічними якостями індивіда. Останній полягає у реалізації особистісного підходу, коли всі психічні властивості розглядаються у цілісній системі.

Спостереження. Одним із основних емпіричних методів психологічного дослідження є спостереження, яке полягає в умисному, систематичному та цілеспрямованому сприйнятті психічних явищ з метою вивчення їхніх специфічних проявів у конкретних умовах та з'ясуванні смислу цих явищ, який не може бути даний безпосередньо. Спостереження використовується у процесі дослідження явищ, що підлягають безпосередньому сприйманню, і як метод наукового пізнання змістовно відрізняється від спостереження як засобу пізнання в буденному житті. Психологічне спостереження - це "метод наукового пізнання, спрямований на аналіз зовнішніх проявів індивідуального світу «Я» людини (предмета психології) у безпосередній сенсорно-перцептивній взаємодії з ним" [4; с. 153].

Самоспостереження, тобто суб'єктивне (внутрішнє) спостереження, являє собою процес споглядальної взаємодії з власними внутрішніми психічними процессами. Однією з форм зовнішніх виявів результатів самоспостереження (інтроспекції) є метод словесного звіту, чітка організація та структуралізація якого дає змогу узагальнити та "об'єктивувати»" зміст даних, отриманих у результаті дослідження.

Лабораторний і природний експеримент. У психології експеримент - один із основних, поряд зі спостереженням методів. Експеримент відрізняється від спостереження можливістю активного втручання в ситуацію дослідника, який здійснює планомірні маніпуляції однією або декількома змінними (факторами) та реєструє зміни, що відбуваються з досліджуваним явищем.

Бесіда, інтерв'ю, анкетування. Бесіда в психології - емпіричний метод одержання інформації на основі вербальної (словесної) комунікації. Цей метод досить широко використовується в різних сферах психології: соціальній, медичній, дитячій та ін. В окремих випадках бесіда виступає основним засобом отримання фактичних даних, застосовується також як спосіб введення піддослідного в ситуацію психологічного експериментування: від чіткої інструкції до вільного спілкування в психотерапевтичній ситуації.

Інтерв'ю в психології виступає способом отримання соціально-психологічної інформації за допомогою усного опитування. Розрізняють два види інтерв'ю: вільні - не регламентовані темою та формою бесіди, і стандартизовані - за формою вони близькі до анкети із закритими запитаннями. Проте межі між цими видами інтерв'ю рухливі й залежать від складності проблеми, цілей та етапу дослідження. Ступінь свободи учасників інтерв'ю зумовлюється переліком та формою запитань, змістовий рівень отриманої інформації - багатством та складністю відповідей.

Анкетування - метод соціально-психологічного дослідження за допомогою анкет. У соціальних науках (демографії, соціології, психології) анкетне опитування проводиться з метою з'ясувати дані біографічного характеру, погляди, ціннісні орієнтації, соціальні установки та особистісні риси опитуваних.

Соціометрія, референтометрія. Соціометрія - це розроблена Дж. Морено психологічна теорія суспільства й одночасно соціально-психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних емоційних зв'язків у групі. Метод відтворює методологію соціометричних досліджень і включає цикл вимірювальних процедур та математичних методів обробки первинної інформації, отриманої в результаті здійсненої процедури. Сутність її полягає у визначенні різноманітних персональних та групових індексів. У цілому соціометрія спрямована на вивчення соціальних ролей у малих групах та на вимірювання структури взаємовідносин у групі в цілому.

Референтометрія - один із соціометричних методів, спрямований на виявлення референтності членів групи для кожного індивіда, який входить у цю групу. Референтометрія включає дві процедури: попередня (допоміжна) являє собою з'ясування за допомогою опитувального листка позицій (оцінок, відносин, думок) кожного члена групи з приводу значущого об'єкта, події або людини. Друга процедура виявляє особистостей, позиція яких відображена в опитувальному листку, є найпривабливішою та найцікавішою для інших піддослідних. Даний метод дає змогу виявити мотиви міжособистісних відносин та вибору, переваг у групі. Дані, отримані за допомогою референтометрії, опрацьовуються математично і можуть бути виражені графічно.

Біографічний метод. У психології біографічний метод - це система засобів дослідження, діагностики, корекції та проектування життєвого шляху людини. Даний метод емпіричного пізнання почав розроблятися в першій чверті XX ст. (М.О. Рибніков, Ш. Бюлер). Спочатку обмежувалися ретроспективним описуванням минулих етапів життя людини або всього життєвого шляху історичних персонажів минулого. Надалі біографічний метод почав включати аналіз актуальних та припущених у майбутньому подій (майбутня автобіографія, керована фантазія, графіки життя, каузометрія), а також дослідження кола спілкування (додаткові біографії, лінії відносин суб'єкта). М.О.Рибніков розглядав автобіографію як психологічний документ, що документує особистість та її історію.

Одним із методичних прийомів організації та проведення психологічного дослідження в межах біографічного методу є вчування. Цей прийом передбачає спільну роботу експериментатора та особистості над змістовними матеріалами її особистого життя.

Біографічний метод та різноманітні його модифікації досить широко застосовуються не тільки у сфері психологічного дослідження, айв психологічній практиці: індивідуальному консультуванні, психотерапії і навіть у сфері професійної підготовки спеціалістів. Відомі психотерапевтичні техніки - психоаналіз, психосинтез, трансакційний аналіз, нейролінгвістична терапія та ін. - досить активно застосовують прийоми біографічного методу.

Проективні та клінічні методи, тестування. Тестування - "метод психологічної діагностики, провідним організаційним моментом якого є застосування стандартизованих запитань та задач (тести), що мають певну шкалу значень" [4; с. 178]. Метод використовується для стандартизованого вимірювання індивідуальних відмінностей особистості. Виділяють три основні сфери застосування тестового методу: а) освіта, б) професійна підготовка та відбір, в) психологічне консультування та психотерапія. Тестовий метод дає змогу з певною мірою ймовірності встановити актуальний рівень розвитку в індивіда необхідних навичок, знань, особистісних характеристик тощо.

Тести інтелекту - методики психологічної діагностики, призначені для виявлення розумового потенціалу індивіда. В більшості з них піддослідному на спеціальному бланку пропонують установити вказані інструкцією логічні відношення класифікації, аналогії, узагальнення тощо між термінами, поняттями, явищами, які подаються в задачах тесту. Свої рішення піддослідний подає або в письмовому вигляді, або роблячи відповідну помітку на запропонованому бланку відповідей. Іноді задачі складаються з малюнків, геометричних фігур тощо. В задачах тестів "на дію" для рішення необхідно скласти з представлених деталей зображення предмета, геометричну фігуру, зібрати з кубиків, що мають різнооформлені сторони, заданий малюнок і т.п. Успішність дій піддослідного визначається кількістю правильно виконаних завдань, за нею виводиться коефіцієнт інтелектуальності (інтелекту).

Тести креативності - сукупність методик для вивчення та оцінки творчих здібностей особистості. Здібність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації була виділена серед інтелектуальних здібностей в окремий тип і дістала назву - креативність. Вивчення факторів творчих досягнень особистості ведеться в двох напрямах: 1) аналіз життєвого досвіду та індивідуальних особливостей творчої особистості (особистісні фактори); 2) аналіз творчого мислення та його продуктів (фактори креативності: чіткість, гнучкість мислення, чуттєвість до проблем, оригінальність, винахідливість, конструктивність під час вирішення проблем та ін.).

Тести досягнень - одна з методик психологічної діагностики, яка виявляє ступінь володіння особистістю конкретними знаннями, навичками, вміннями. Тести досягнень близькі за змістом тестам спеціальних здібностей, однак, на відміну від них, виявляють те, що було засвоєно піддослідними в ході виконання конкретної діяльності з конкретними завданнями та вимогами, а не узагальнені вміння, які формуються в процесі накопичування життєвого досвіду.

Тести особистісні - методики психодіагностики, за допомогою яких вимірюються різні сторони особистості та її характеристики: установки, цінності, відношення, емоційні, мотиваційні та між-особистісні властивості, типові форми поведінки. Відомо декілька сот різновидів осббистісних тестів, у зв'язку з цим особливо важливим є правильне тлумачення та відповідальне використання результатів цих тестів. Тести, як правило, будуються в одній з трьох форм їх можливої організації: 1) шкали та опитувальні листи; 2) ситуативні тести або тести діяння, в яких подаються перцептивні, когнітивні або оціночні задачі, оцінку себе, своїх особистісних конструктів, тощо; 3) проективні методи. Існують також тести змішаних форм.

Проективні методи в психології - група методів дослідження особистості, в основі яких лежить механізм виявлення проекцій в отриманих даних експерименту з наступною їх інтерпретацією. Поняття проекції для позначення методу дослідження було введене в дослідницьку практику Л. Френком. Проективні методи характеризуються створенням експериментальної ситуації, яка допускає множину можливих інтерпретацій під час сприйняття її піддослідним. За кожною такою інтерпретацією вимальовується унікальна система особистісних смислів та особливостей когнітивного стилю суб'єкта.

2. Методи вивчення психіки тварин

Методи вивчення психіки тварин значним чином відрізняються від групи методів дослідження психічної сфери людини. В першу чергу, різниця полягає в тому, що кількість таких методів для тварин є значно меншою. Тварини не можуть розмовляти, писати, малювати, а значить, для дослідження їх психіки не уявляється можливим застосовувати методи бесіди, самоспостереження, тестування, інтерв'ю, анкетування та ін.

Вчені виокремлюють головними методами дослідження психіки тварин два методи: спостереження і експеримент [2; с. 32].

Вважається, що "найадекватніше віддзеркалення дійсності тварина здійснює, відображаючи власну поведінку" [7; с. 64]. Тому для того, щоб одержати більш менш цілісне уявлення про психічні функції, процеси, стани, мотивації, здібності тварин, необхідно проаналізувати рухову активність тварин, направлену на пристосування до конкретних умов зовнішнього середовища. При цьому, "грамотний аналіз поведінки тварин можливий тільки при знанні екології. Іншого способу вивчення психіки тварин не існує" [6; с. 48].

Курт Фабрі пише у зв'язку з цим: "Недоступний прямому спостереженню внутрішній світ тварини можна розкрити через доступну сприйняттю дослідника рухову активність тварини і аналіз цієї активності" [6; с. 49]. Це положення історично в психологічній науці іноді абсолютно заперечувалося (наприклад, в психології свідомості), а часом зводилося в абсолют, наприклад, в біхевіоризмі. Біхевіоризм взагалі замінив поняття "психіка" поняттям "поведінка". Поведінку біхевіорісти вважали єдиною науковою реальністю і істинним предметом психології, тоді як сучасні зоопсихологи вважають, що вивчення поведінки - це метод, за допомогою якого можна відповідати на питання про закономірності функціонування власне психічного, наприклад, про закономірності побудови "образу світу" тваринами.

Конкретно психологічний аналіз поведінки тварини здійснюється шляхом детального вивчення рухів піддослідної тварини в ході рішення певних задач. Ці задачі ставляться так, щоб по рухах тварини можна було з найбільшою точністю судити про психічну якість, що вивчається. Одночасно повинні враховуватися фізіологічний стан тварини, зовнішні умови, при яких проводиться досвід, і взагалі всі істотні чинники, здатні зробити вплив на результат експерименту.

Важливу роль виконують в зоопсихологічних дослідженнях і спостереження за поведінкою тварини в природних умовах. Тут важливо прослідити зміни, що наступають в поведінці тварини при тих або інших змінах в навколишньому середовищі. Це дозволяє судити як про зовнішні причини психічної діяльності, так і про пристосувальні функції останньої. "Як у лабораторних, так і в польових умовах високо розвинута спостережливість дослідника є найважливішою запорукою успіху його роботи" [6; с. 52].

Хоча вивчення структури поведінки тварини припускає в першу чергу якісну оцінку його активності, чимале значення мають і точні кількісні оцінки в зоопсихологічних дослідженнях. Це відноситься до характеристики як поведінки тварини, так і зовнішніх умов (параметрів середовища).

Зоопсихологічному експерименту, як правило, передує спостереження за тваринами в природних умовах. Переважно таким вимогам відповідає експеримент в природних умовах. Оптимальний варіант - спостереження за повсякденною життєдіяльністю тварин в умовах природного експерименту, поставленого самою природою. Допустимі дослідження в штучно створених експериментатором ситуаціях, за умови їх екологічної адекватності

Зоопсихологічні методи припускають цілісний, аутекологічний, для таксонов хребетних тварин і деяких безхребетних, - синекологічний підхід. Аутекологія вивчає зв'язок окремої особини з природним середовищем. Синекологічний підхід до вивчення психології тварин є ширшим за аутекологічний, котрий входить в синекологічний підхід складовою частиною. Синекологічний підхід припускає, що особина живе не "сама по собі, а в популяції і, більш того, в коадаптивному комплексі близьких видів. Коадаптація - спільна адаптація (пристосування). Ніхто з психологів не стане заперечувати такий очевидний факт, що психологія людини визначається всією сукупністю її суспільної практики, а не тільки внутрішніми чинниками. Вивчаючи ссавців, зоопсихологи також стали враховувати вплив сукупної тваринної практики (практики популяції, зграї, сімейної групи, коадаптивного комплексу видів) на формування образу світу у тварин.

Конкретні методи зоопсихологічних експериментальних досліджень відрізняються великою різноманітністю, хоча всі вони, як вже мовилося, зводяться до постановки перед твариною певних задач. У практиці дослідження психіки тварин можна виокремити декілька основних експериментальних методів.

Метод «лабіринту». Піддослідній тварині ставиться задача знаходження шляху до певної, безпосередньо не сприйманої їм «мети», якою є найчастіше харчова приманка, але може бути і притулок («будинок») або інші сприятливі умови. При відхиленні від правильного шляху в окремих випадках може застосовуватися покарання тварини. У простому вигляді лабіринт має вид Т-образного коридору або трубки. В цьому випадку при повороті в одну сторону тварина одержує нагороду, при повороті в іншу її залишають без нагороди або навіть карають. Складніші лабіринти складаються з різних комбінацій Т-образних (або ним подібних) елементів і тупиків, захід в які розцінюється як помилки тварини. Результати проходження твариною лабіринту визначаються, як правило, по швидкості досягнення «мети» і по кількості допущених помилок.

Метод «лабіринту» дозволяє вивчати як питання, пов'язані безпосередньо із здібністю тварин до навчання (до вироблення рухових навиків), так і питання просторової орієнтації, зокрема роль шкірно-м'язової і інших форм чутливості, пам'яті, здібності до перенесення рухових навиків в нові умови, до формування чуттєвих узагальнень та ін.

Диференційоване дресирування. Диференційоване дресирування. направлене на виявлення здатності піддослідної тварини до розрізнення одночасно або послідовно об'єктів, що пред'являються, та їх ознак. Вибір тваринам одного з об'єктів, що пред'являються, винагороджується (позитивне дресирування), в інших випадках одночасно з підкріпленням правильного вибору карається неправильний (позитивно-негативне дресирування). Послідовно зменшуючи відмінності між ознаками об'єктів (наприклад, їх розміри), можна виявити межі розрізнення (диференціювання). Таким чином, можна одержати відомості, що характеризують наприклад, особливості зору у тварини (його гостроту, кольорозпізнавання, сприйняття величин і форм).

Цим же методом вивчаються процеси формування навиків (зокрема, на поєднання різних подразників), пам'ять тварин (шляхом перевірки збереження результатів дресирування через певний проміжок часу), здібність до узагальнення. У останньому випадку, як правило, поступово збільшують відмінність об'єктів (фігур), що послідовно пред'являються, виявляючи здатність тварини орієнтуватися по окремих загальних ознаках цих об'єктів.

Варіантом диференційованого дресирування є метод «вибору на зразок» (застосовується лише до вищих тварин). Тварині пропонується зробити вибір серед ряду об'єктів, керуючись зразком, який показується їй безпосередньо експериментатором або в спеціальному апараті. Правильний вибір підкріплюється. Цей метод застосовується переважно також для вивчення сенсорної сфери тварин.

Метод «проблемної клітки». Перед твариною ставиться задача або відкрити для себе вихід з клітки, приводячи в дію різні пристосування (важелі, педалі, затвори і т.п.), або ж, навпаки, проникнути в клітку, де знаходиться їжа, відмикаючи засувки. Іноді застосовуються і невеликі ящики або шкатулки із затворами, відмикання яких дає піддослідній тварині доступ до корму. При більш складній постановці експерименту всі механізми і пристрої діють лише в строго певній послідовності, яка повинна засвоюватися і запам'ятовуватися тваринами. Цим методом досліджуються складні форми навчання і моторні елементи інтелектуальної поведінки тварин. Особливо зручно застосовувати цей метод, природно, для вивчення тварин з розвиненими хапальними кінцівками - щурів, єнотів, мавп та ін. Це відноситься і до постановки експериментів, в яких тваринам доводиться користуватися знаряддями для досягнення прикорму. Ці експерименти також служать переважно для виявлення вищих психічних здібностей тварин.

Елементи дій з знаряддями виразно виступають вже в дослідах із застосуванням прив'язаної до мотузка приманки; тварина може оволодіти кормовим об'єктом, лише притягуючи його за мотузок до себе. Ускладнюючи ситуацію різними поєднаннями мотузків і варіюючи їх взаємне розташування, можна одержати цінні дані не тільки про ефекторні, але і про сенсорні (зорові і дотикові) компоненти інтелекту тварин.

Найчастіше як знаряддя в експериментах застосовуються палиці (прості або складні), за допомогою яких тварини (як правило, мавпи) можуть присунути до себе або збити кормовий об'єкт. Широко застосовуються в дослідах з мавпами (особливо людиноподібними) ящики і інші предмети, з яких вони повинні спорудити «піраміди» для діставання високо підвішеного плоду. І в цьому випадку найбільше значення має аналіз структури предметної діяльності тварини в ході розв'язання задачі.

Разом з такими більш менш складними експериментами велику роль виконує в зоопсихологічних дослідженнях аналіз звичного, непідкріплюваного маніпулювання різними предметами. Такі дослідження дозволяють судити про ефекторні здібності тварин, їх орієнтовно-дослідницьку діяльність, ігрову поведінку, здібності до аналізу і синтезу та ін.

У всіх зоопсихологічних дослідженнях широко застосовується фото- і кінозйомка, звукозапис й інші засоби фіксації поведінки тварин.

Висновки

Методи дослідження психіки людини відрізняються від методів дослідження психіки тварини, перш за все, змістовною спрямованістю в отриманні психологічної інформації. Якщо при вивченні психології людини деякі дані поставляють методи самоспостереження, самооцінювання, то при дослідженні тварин вчені позбавлені такої можливості. Вони змушені самі трактувати зовнішні прояви поведінки тварин, інтерпретуючи її особливості в залежності від індивідуального досвіду і суб'єктивного розуміння ситуації.

Зоопсихологія вивчає психіку на основі аналізу поведінки: детальний аналіз руху тварин в найпростіших ситуаціях, організованих зоопсихологом. Для зоопсихології важливі набуті особливості. Вона розглядає процес взаємодії тварини з навколишнім середовищем в нескладно контрольованих умовах. Знаючи минулий досвід тварини і ставлячи її в нову ситуацію, зоопсихолог вивчає віддзеркалення навколишнього середовища в її свідомості. Найголовнішими методами отримання психологічної інформації вважаються спостереження і експеримент.

Досліджуючи психіку людини, в більшості випадків вчені ставлять перед собою більш значимі завдання, що пов'язані з мотивацією людини, її суспільними і духовними потребами, залежністю від соціальних чинників. Людина здатна пояснити і передати свої відчуття, зафіксувати їх за допомогою тестів, проективних методик. Найголовнішими методами дослідження психіки людини слід вважати тести, бесіди і експеримент, в ході якого людина, як правило, свідомо приймає участь в його організації і проведенні.

Список використаної літератури

1. Гічан І.С. Порівняльна психологія. Зоопсихологія: Конспект лекцій. - К. : НАУ, 2003. - 73с.

2. Калягина Г.В. Сравнительная психология и зоопсихология: Учеб. пособие. - СПб. : Питер, 2003. - 412с.

3. М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - К. : Вища школа, 2001. - 487с.

4. Психологічний словник / Н.А. Побірченко (ред.), В.В. Синявський (авт.-уклад.), О.П. Сергєєнкова (авт.-уклад.). - К. : Науковий світ, 2007. - 274с.

5. Туриніна О.Л., Сердюк Л.З. Порівняльна психологія: Навч. посібник. - К. : МАУП, 2005. - 228с.

6. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии: Учебник. - М. : Психология, 2001. - 462с.

7. Чайченко Г.М. Поведінка і психіка тварин: Навч. посібник. - К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2000. - 199с.


Подобные документы

 • Природа та специфіка психіки. Дослідження етапів біологічної еволюції людської психіки. Особливості філогенетичної історії психіки. Вивчення періодизації еволюційного розвитку психіки. Властивості зовнішнього поводження тварини, які пов'язані із психікою.

  реферат [26,1 K], добавлен 21.07.2010

 • Предмет психології. Місце науки "психології" в системі наук. Розвиток психіки. Мозок, психіка та свідомість. Розвиток психіки. Розходження психіки тварин і людини. Процеси та направлення в психології. Пізнавальні процеси. Направлення в психології.

  курсовая работа [29,8 K], добавлен 07.08.2008

 • Розкриття мотиваційного змісту пізнання психіки людини. Визначення його динамічно-енергетичного аспекту прояву. Аналіз ролі і взаємозв’язку потягів, потреб, квазіпотреб, імпульсів, мотивації досягнень, атрибутування мотиваційного процесу психіки особи.

  статья [23,9 K], добавлен 11.10.2017

 • Взаємозалежність людського мозку, психіки і Всесвіту, розвиток людської психіки. Трансперсональна сфера психіки. Поняття, які входять в сутність особистості. Що становить собою людська психіка. Системи і механізми психіки. Психічна структура особистості.

  курсовая работа [44,4 K], добавлен 08.06.2012

 • Наука, що вивчає факти, закономірності й механізми психіки. Головні ознаки психіки. Процеси активного відображення людиною дійсності в формі відчуттів, сприймань, мислення, почуттів та інших явищ психіки. Пізнавальні та емоційно-вольові психічні процеси.

  учебное пособие [3,1 M], добавлен 30.10.2013

 • Аналіз педагогічних конфліктів, способів попередження і вирішення. Фізіологічні основи здоров’я людини і психіки - функції мозку, що полягає у віддзеркаленні об'єктивної дійсності в ідеальних образах, на основі яких регулюється життєдіяльність організму.

  контрольная работа [19,3 K], добавлен 13.05.2010

 • Теоретичний аналіз впливу хронічних захворювань на психіку людей середнього віку. Основні принципи психологічного аналізу змін психіки у хворих хронічними захворюваннями. Емпіричне вивчення особливостей мислення та сприймання хворих та здорових людей.

  курсовая работа [44,0 K], добавлен 24.03.2009

 • Вивчення психологічних аспектів девіантної поведінки. Класифікація вікових непатологічних ситуаційно-особистісних реакцій підлітків: емансипації, групування з однолітками, захоплення і зумовлених формуванням самосвідомості та сексуальними потягами.

  курсовая работа [27,5 K], добавлен 14.12.2011

 • Пізнавальні процеси психіки. Соціально-психологічні аспекти взаємовідносин у соціальних групах. Основи теорії виховання. Психічні стани та властивості. Тести для дослідження особистості. Емоційні процеси психіки. Форми організації і методи навчання.

  учебное пособие [513,2 K], добавлен 19.12.2010

 • Визначення місця експерименту у системі емпіричних методів дослідження психіки. Підходи до розуміння сутності експерименту, які були започатковані у вітчизняній психології. Методи вимірювання психічних явищ. Види валідності психологічного експерименту.

  контрольная работа [56,0 K], добавлен 14.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.