Особливості сімейного консультування на передшлюбному періоді

Сутність поняття "сімейне консультування", його основні принципи. Фактори, що впливають на уявлення про сімейне життя. Психологічні особливості клієнта, які ускладнюють пошук шлюбного партнера. Організація та проведення психологічного консультування.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.05.2015
Размер файла 52,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2. Клієнту дають дамашні завдання: спробувати увійти в контакт з особами протилежної статі процесі роботи з групою.

3. Продовжуються індивідуальні консультації для корекції змін, які відбулись з клієнтом.

4. Для роботи з клієнтами другого типу використовують наступні стратегії:

5. Клієнту пропонується описати ситуації попередніх знайомств і стосунків з особами протилежної статі, а одну з цих цитуацій описати більш докладно.

6. Клієнту переказують основні реалії його розповідей. Ціль: створити умови для того, щоб кліжнт сам замислився над своєю ситуацією і зміг сам зробити висновкию

7. Для стимулювання самоаналізу, більш адекватного сприйняття себе клієнту пропонують згадати свої почуття і написати про це звіт.

8. Включають клієнта в тренінг спілкування для подальшої корекції деструктивних особистісних рис.

Етап 3. Створення індивідуалізованого образу потенційного шлюбного партнера с урахуванням інформації отриманої про себе.

Робота потребує аналізу наступних рефлексивних планів (бесіда за питаннями і аналіз відповідей):

- які якості, на вашу думку повинеи мати ваш ідеальний партнер?

- як ви гадаєте, чи існує насправді така людина?

- чи є які-небудь якості особистості, які ви не бажали б бачити у свого майбутнього партнера?

- що ще, окрім вже названих вами якостей особистості, ви вважаєте важливим для майбутньго сімейного життя?

Завдання: складіть список бажаних якостей характеру потенційного кандидату в порядку значимості для вас. Біля кожної якості поставте бали (за десятибальною шкалою).

Тепер складіть список якостей характеру, неприйнятних в партнері, розмістивши їх так само в порядку значимості.

В кінцевому результаті отримуємо портрет потенційного шлюбного партнера.

Етап 4. Навчити клієнта психотехніці самостійного знайомства.

Можливі два варіанти роботи: груповий (участь в рольових тренінгах) та індивідуальний (навчити алгоритму самостійного знайомства).

Етап 5. Супровід наступної активності клієнта, направленої на пошук потенційного шлюбного партнера.

По мірі розгортання подальшої активності клієнта, направленої на пошук потенційного шлюбного партнера, окремі навички, отримані в ході реалізації даної програми, можуть втратити для клієнта свою значимість, випасти з його внутрішньї схеми. Це почне проявлятись в поведінкових помилках. Задача психолога в ході консультації на цьому етапі: аналізуючи реалії життя клієнта, знаходити ці помилки і реконструювати, обновляти форми роботи.[5]

Цілком зрозуміло, що такі різні уявлення молодих людей про шлюб призведуть в майбутньому до конфліктних ситуацій, з якими деяким з них буде важко впоратись. А якщо важко впоратись, більшість може подумати про розлучення. Адже в наш час це вважається найкращим виходом із ситуації. Багато хто просто тікає від проблем, вони не розуміють, що таким чином проблеми не зникнуть, що вони залишаться з ними. І зруйнувавши перший шлюб, так само зруйнують і другий, і всі наступні. Від проблем не потрібно тікати, їх необхідно вирішувати. Якщо вже не виходить розібратись з проблемою самостійно, то не має нічого поганого якщо подружжя звернеться до сімейного психолога-консультанта, який допоможе їм знайти спільний вихід їх конфліктної ситуації, прийти до компромісного рішення.

Для правильної побудови уявлень про шлюб, про майбутнього партнера існують дуже гарні техніки яким психолог-консультант зможе навчити клієнта. Необхідно лише бути відкритим для цього.

ВИСНОВКИ

В наш час приділяють мало уваги темі сімейного консультування пар на передшлюбному періоді, але ця тема є досить актуальною, адже саме в цей період партнери усвідомлюють чи підходять вони один одному та чи зможуть прожити усе життя пліч опліч у біді та радості.

З проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

- визначено основні теоретичні аспекти сімейного консультування пар у дошлюбний період. Сімейне консультування являє собою послідовність порад фахівця та є одиним з різновидів сімейної психотерапії, що має свої відмітні ознаки і границі терапевтичного втручання. Сімейне консультування розвивалося паралельно із сімейною терапією, взаємно збагачуючи один одного. Основною метою, яка стоїть перед сімейним консультуванням, є вивчення проблеми члена чи членів родини для зміни взаємодії в ній і забезпечення можливостей особистісного росту;

- основними принципами сімейного консультування були виявлені наступні : установлення контакту між консультантом та клієнтом; збір інформації про проблему клієнта; обговорення психотерапевтичного контракту; уточнення проблеми клієнта; проведення власне консультації; «екологічна перевірка»; “страхування” результатів; від'єднання;

- визначені деякі особливості сімейного консультування дршлюбних пар , які полягають у допомозі молодим людям сформувати в своїй уяві свій майбутній шлюб для того, щоб в подальшому виникало значно менше проблем у самому шлюбі;

- виявлені психологічні особливості клієнта, які ускладнюють пошук шлюбного партнера. Кожна людина має свої особливості при виборі шлюбного партнера, деякі психологічні особливості можна класифікувати згідно ознак. Найчастіше в процесі консультування проявляються наступні проблеми з вибором шлюбного партнеру:

1) проблема „маски”, коли майбутні партнери приймають на себе не притаманну їм роль;

2) розрахунок на можливість переробити свою особистість, якщо необхідно підлаштуватись під партнера;

3) потяг змінити свого обранця;

4) ідеалізація партнера;

5) самотність (труднощі у встановленні близьких стосунків з протилежною статтю) та інші.

- у процесі дослідження були проведені дві методики сімейного консультування пар у дошлюбному періоді: методика незакінчених фраз та методика «Рука»;

- у процесі дослідження було проведено аналіз отриманих результатів у ході проведення методик сімейного консультування пар дошлюбного періоду;

- були розроблені рекомендації щодо поліпшення вибору шлюбного партнера, які зпираються на стратегію максимально спонтаної поведінки і відсутності свідомих зусиль (неусвідомлювана стратегія) при пошуку шлюбного партнера.

На позицію молоді стосовно шлюбу і сімейного життя впливає батьківська сім'я. Діти сприймають від батьків форму поведінки, підсвідомі реакції, різноманітні позитивні чи негативні звички, значимі якості моделі подружніх стосунків. На основі концепції дублювання батьківських якостей індивідуум навчається чоловічої та жіночої ролі, має тенденцію несвідомо використовувати в сім'ї модель стосунків батьків незалежно від того подобаються вони йому чи ні. Завдання психолога-консультанта допомогти молодим людям правильно сформулювату уявлення про майбутній шлюб та майбутнього шлюбного партнера.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Альошина Ю. Индивидуальное и семейное консультирование. - К.: Класс, 2004. - 356 с.

2. Андрєєва Т. В. Психология семьи: учеб. пособие/ Андрєєва Т. В.- СПб.: Речь, 2007.-348 с.

3. Андрєєва Т. В. Психология современной семьи. Монография.-СПб.: Речь, 2005.- 436 с.

4. Андрєєва Т. В. Семейная психология: учеб пособие .- СПб.: Речь, 2004.-244 с.

5. Бондарчук О.І. Психологія сім'ї. К.: МАУП, 2001 .-96 с.

6. Введение в практическую социальную психологію. - М.: Смысл, 1996 .-373 с.

7. Гагай В. В. Семейное консультирование: учебник для студентов высших учебных заведений. СПб.: Речь, 2010.- 317 с.

8. Гаранина Е. Ю. Семьевведение: учеб. пособие/ Е. Ю. Гаранина, Н. А. Коноплёва, С. Ф. Карабанова.- М.: Флинта: МПСИ, 2009.- 384 с.

9. Гендерная психология. - СПб.: Питер, 2009 .-496 с.

10. Горбатов Ж.К. Психологія сімейних стосунків.- Львів: Мрія, 2010. - 201 с.

11. Єлізаров А. Н. Психологическое консультирование семьи: Учебное пособие.- М.: Атика,2004. - 115 с.

12. Єлізаров А.Н. Введение в психологическое консультирование: учебное пособие. СПб.: Речь, 2004.-213 с.

13. Журнал практического психолога. - М: Фолиум, 2008 .-220 с.

14. Ивлева В. В. Психология семейных отношений/ авт.- сост. В. В. Ивлева.- Мн.: Соврем. Школа, 2007.- 352 с.

15. Ковалёв С. В. Психология семейных отношений/ Ковалёв С. В.- М.: Мысль, 1987.- 465 с.

16. Обозов Н.Н. Експериментальная психология: теория и методи. учебник для вузов/ Т. В. Корнилова - М.: Аспект Пресс, 2005. - 384 с.

17. Корольчук М. С. Психологія сімейних взаємин: навч. посібник. /М. С. Корольчук, П. П. Криворучко, В. І., Осьодло та ін.-М. МПСИ, 2009.- 384 с.

18. Корсин Р., Ауэрбаха А. Психологическая энциклопедия.2-е изд./ под ред. Р. Корсин, А. Ауэрбаха.- СПб.: Питер, 2003- 1096 с.:ил.

19. Методология и история психологи. - Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009 .-160 с.

20. Москвичёва Н. Л. Образ семьи и его динамика до геронтогенеза/ Ананьевские чтения-2003: Материалы научно - практ. конф. 28- 30 окт. 2003 г.- СПб: СПбГУ, 2003. - 215 с.

21. Общая психология. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998 .-448 с.

22. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 1999 .-536 с.

23. Основи психології. - К.: Либідь, 1995 .-632 с.

24. Поліщук В. М. Психологія сім'ї: навч. посібник/ Поліщук В. М., Ільїна Н. М., Поліщук С. А, та ін.; за заг. ред. В. М, Поліщука.-2-ге вид., доп. - Суми: Університетська книга, 2009.- 282 с.

25. Практикум по социально-психологическому тренінгу. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000 .-352 с.

26. Про становище сімей в Україні. К.: ВД "Шкільний світ", 2002 .-192 с.

27. Туриніна О. Л. Практикум з психології.- К.: МАУП, 2001 .-296 с.

28. Шнейдер Л. Б. Семейная психология: учеб. пособие для вузов,- 4-е изд.- М.: Академический проект; Трикста, 2008.-736 с.

29. Эволюция психотерапии: Сборник статей. Т. 2. Осень патриархов: психоаналитически ориентированная и когнитивно-бихевиоральная терапия / Под ред. Дж.К. Зейга / Пер. с англ. -- М.: Независимая фирма “Класс”, 1998. 416 с.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

 • Консультування як форма роботи професійного психолога. Основні підходи до психологічного консультування. Етапи консультування згідно Ейдеміллеру. Концепція орієнтованого на клієнта психологічного консультування. Консультування згідно К. Роджерсу.

  реферат [18,4 K], добавлен 22.09.2010

 • Призначення психологічного консультування безробітних, об’єктивні підстави його виділення в окремий напрямок роботи психолога служби зайнятості. Психологічні особливості безробітних, методи вирішення їх емоціональних проблем, пов'язаних з втратою роботи.

  реферат [18,9 K], добавлен 07.09.2009

 • Особливості психологічного консультування пацієнтів при переживанні провини. Причини виникнення невротичної провини, три джерела екзистенційної вини. Консультування обсессивних особистостей, виявлення підсвідомого внутрішнього конфлікту пацієнту.

  контрольная работа [21,2 K], добавлен 23.02.2011

 • Функції та види уваги. Принципи і методи консультування. Психоконсультативна допомога, методи взаємодії психолога з клієнтом. Технологічні правила консультування. Етапи і побудова консультації. Особистість консультанта, психологічні особливості клієнтів.

  контрольная работа [30,4 K], добавлен 16.06.2010

 • Історія виникнення особистісно-орієнтованого консультування, для якого ціллю є не зміст проблеми, а глибокі переживання клієнта. Теорія та основні техніки консультування: інтерв'ю, групові заняття, рефлексійна техніка, метафора, емпатичні відповіді.

  реферат [25,2 K], добавлен 25.10.2011

 • Основні напрямки та цілі психологічної підтримки безробітним в службі зайнятості. Поняття психологічного консультування, його сутність, складові елементи та проблематика. Розвиток адективної оцінної діяльності, спрямованої на аналіз особистої поведінки.

  статья [29,0 K], добавлен 20.11.2009

 • Етика професійної діяльності шкільних психологів, функції: психологічна діагностика, коректувальна робота, консультування батьків і вчителів. Складання психолого-педагогічної характеристики класного колективу. Сімейне консультування і робота з батьками.

  реферат [27,9 K], добавлен 26.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.