Мережні функції ЦСП-PDH

Ефективне формування ієрархічного ряду цифрових систем. Число каналів і швидкість передачі. Перетворення сигналу в цифрову форму. Вузли кінцевої станції. Апаратура виділення і транзиту. Стабільність параметрів каналів. Передача аналогового сигналу.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.11.2016
Размер файла 284,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра комп'ютерної інженерії

Звіт

з навчальної дисципліни:

«Мультиплексні технології»

Лабораторна робота №2

на тему:

«Мережні функції ЦСП-PDH»

Виконав:

студент 402-ТТ групи

Казидуб О.О.

Перевірила:

асистент кафедри

Янко А.С.

Полтава 2014

Лабораторна робота №2

Тема: Мережні функції ЦСП-PDH

Мета: розглянути питання з організації системами передачі мережних функцій на основі ЦСП-PDH.

Завдання:

Навести схему організації зв'язку мережного вузла перемикання (МВП) пункту Б лінії передачі А, Б, В, в якій з ЦСП-PDH вторинного ступеня ієрархії пункту Б виділяються два первинних цифрових потоки (ПЦП) і 10 каналів тональної частоти (КТЧ) для організації зв'язку АБ та БВ відповідно.

Схема організації зв'язку мережного вузла перемикання (МВП) пункту Б лінії передачі А, Б, В, наведена на рис.1.

цифровий передача швидкість апаратура

Рис. 1. Схема організації зв'язку мережного вузла перемикання (МВП) пункту Б лінії передачі А, Б, В.

1). Відомо, що основним завданням апаратури первинної мережі є передача електричних сигналів каналами СП на задану відстань з нормованою якістю. Назвіть, які ще функції має вміти виконувати апаратура СП, щоби забезпечити побудову живучої, реконфігурованої первинної мережі? Функції апаратури СП:

1. Ефективне формування ієрархічного ряду цифрових систем;

2. Швидкість передачі повинна забезпечувати об'єднання цифрових потоків попереднього ступеню;

3. Число каналів і швидкість передачі повинна бути така, щоб забезпечувалась взаємодія цифрових і аналогових систем передачі.

2). Назвіть вузли структурної схеми кінцевої станції ЦСП-PDH, які необхідно використовувати в мережному вузлі для виділення ПЦП (КТЧ або ОЦК) із ВЦСП. Застосовують типові вузли кінцевої станції, оскільки в ЦСП-PDH не використовується апаратура виділення і транзиту.

3). Назвіть вузли структурної схеми кінцевої станції ЦСП-PDH, які необхідно використовувати в мережному вузлі для виділення ПЦП (КТЧ або ОЦК) з ТЦСП. Застосовують типові вузли кінцевої станції, оскільки в ЦСП-PDH не використовується апаратура виділення і транзиту.

4). У чому полягає відмінність процесу виділення каналів та груп каналів у ЦСП-PDH від АСП? Оскільки аналогові пристрої становлять незначну частину апаратури ЦСП, то стабільність параметрів каналів у таких системах значно вища, ніж в аналогових.

5). Які з далі перелічених каналів (КТЧ, ОЦК, ПЦП, ...) вводяться в цифрову комутаційну станцію для організації сполучних ліній поміж районними ЦАТС? ОЦК, додаткові апаратно-програмні засоби.

6). Поясніть призначення вузлів структурної схеми АЦО-ЧД-2. Для перетворення сигналу в цифрову форму, забезпечує можливість передачі в цифровому вигляді сигналів.

7). Як мінімізувати необхідну частоту дискретизації аналогового сигналу зі смуговим спектром? Для зменшення частоти дискретизації спектр сигналу ВГ переносять в смугу частот 12 ... 252 кГц.

8). Як змінюється необхідна кількість розрядів коду ИКМ при аналого-цифровому перетворенні (АЦП) групового сигналу вищих рівнів ієрархії АСП порівняно з АЦП для КТЧ? Розрядність кодових комбінацій ІКМ-сигналу повинна бути не менше 9 біт. Вибирають m = 12 (11 інформаційних і один розряд для передачі службової інформації).

9). Якими чинниками визначається швидкість передачі цифрового сигналу, необхідного для якісної передачі аналогового сигналу? Необхідно забезпечити зв'язок на задану відстань з заданою точністю.

10). Від яких чинників залежить кількість розрядів коду ИКМ сигналу зображення?

11). Як виглядає спектральна характеристика ТВ сигналу й як це впливає на частоту дискретизації цього сигналу?

Спектр сигналу дискретний. Він містить постійну (нульову) складову і гармоніки, частота яких кратна частоті рядків, що й впливає на частоту дискретизації цього сигналу.

12). Яка швидкість потрібна для передавання цифрового сигналу, для передавання ТВ зображення? Що дає використання MPEG кодеків?

Стандарт MPEG- 1 призначений для запису відеоданих на компакт- диски і передачі ТВ зображень по низькошвидкісних каналах зв'язку (швидкість цифрового потоку 1,5 Мбіт/с і менше). У стандарті MPEG-1 використовується стандарт розгортки з чіткістю в 4 рази меншою, ніж в мовному телебаченні: 288 активних рядків у ТВ кадрі і 352 відліки в активній частині ТВ рядка. Суб'єктивна оцінка якості ТВ зображення залежно від швидкості передачі відеоданих показала, що стандарт MPEG-1 можна ефективно використовувати при кодуванні відеоданих до швидкості 3,5 Мбіт/с, тому що в інтервалі швидкостей від 1,5 до 3,5 Мбіт/c збільшення швидкості передачі відеоданих супроводжується адекватним покращенням якості ТВ зображення. Однак подальше підвищення швидкості передачі відеоданих вже не веде до адекватного покращення якості, і при швидкості передачі відеоданих 3,5 Мбіт/с і кращу якість зображення виходить при кодуванні відеоданих за стандартом MPEG-2. Стандарт MPEG-2 був спеціально розроблений для кодування ТБ сигналів мовного телебачення , і він дозволяє отримати повну чіткість декодованого ТБ зображення. При швидкості передачі відеоданих 9 Мбіт/с якість ТВ зображення відповідає студійному. Пакет стандартів MPEG передбачає також можливість переходу до телебачення високої чіткості. Спочатку для цієї мети призначався стандарт MPEG-3. Однак на наступних етапах робіт він був об'єднаний зі стандартом MPEG-2, після чого стандарт MPEG-3 як самостійний стандарт перестав використовуватися. Наступний напрямок - стандарт MPEG-4, призначений для передачі відеоданих в низькошвидкісних системах мультимедіа і відеоконференцій по цифровим телефонним каналам. Стандарт MPEG- 4 не призначений для кодування програм мовного телебачення .

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Специфіка різних сфер застосування систем зв'язку. Структурні схеми каналів передачі інформації, перетворення інформації в кодуючому пристрої. Поняття детермінованого, недетермінованого, випадкового сигналу. Особливості передачі і збереження інформації.

  реферат [286,2 K], добавлен 03.04.2010

 • Використання фазокодоманіпульваних сигналів у системах широкосмугового зв’язку, їх переваги перед системами існуючого вузькосмугового зв’язку. Системи тропосферного зв’язку з кодовим розподілом каналів. Умови вибору фазокодоманіпульованого сигналу.

  реферат [136,8 K], добавлен 25.01.2010

 • Проектування каналу збору аналогових даних реальної мікропроцесорної системи, який забезпечує перетворення аналогового сигналу датчика - джерела повідомлень в цифровий код. В такому каналі здійснюється підсилення, фільтрація і нормування сигналу.

  курсовая работа [305,8 K], добавлен 18.09.2010

 • Частотний спектр сигналу. Спектр перетворення Фур'є сигналу. Віконне перетворення Фур'є. Схема заданого нестаціонарного сигналу. Принцип невизначеності Гейзенберга. ВПФ при вузькому та широкому значенні ширини вікна. Сутність ідеї вейвлет-перетворень.

  реферат [299,4 K], добавлен 04.12.2010

 • Принципи побудови STM ЦСП-SDH. Використання стандартизованого лінійного оптичного сигналу. Швидкість налаштування та конфігурування пристроїв. Тривалість циклу передачі всіх STM-N. Цілісність зв'язку на маршруті від точки зборки до точки розборки.

  лабораторная работа [19,4 K], добавлен 06.11.2016

 • Особливості міліметрового та субміліметрового діапазонів. Основні лінії передачі сигналу, їх переваги та недоліки. Розрахунок основних параметрів метало-діелектричної лінії передачі непарних хвиль на основі Т-подібного розгалуження плоских хвилеводів.

  дипломная работа [2,4 M], добавлен 19.08.2011

 • Процес перетворення неперервних повідомлень у дискретні за часом та рівнем. Квантування - процес виміру миттєвих відліків. Перетворення аналогового сигналу в сигнал ІКМ. Інформаційні характеристики джерела повідомлення. Етапи завадостійкого кодування.

  курсовая работа [915,1 K], добавлен 07.02.2014

 • Спектральний аналіз детермінованого сигналу. Дискретизація сигналу Sv(t). Модуль спектра дискретного сигналу та періодична послідовність дельта-функцій. Модулювання носійного сигналу. Амплітудні та фазові спектри неперіодичних та періодичних сигналів.

  курсовая работа [775,5 K], добавлен 05.01.2014

 • Аналіз організації передачі даних по каналах комп’ютерних мереж. Фізична сутність та порядок організації їх каналів. Сутність існуючих методів доступу до каналів комп’ютерних мереж. Місце процесів авторизації доступу при організації інформаційних систем.

  дипломная работа [2,4 M], добавлен 12.09.2010

 • Застосування OFDM сигналу на фізичному рівні мережі WIMAX. Введення станції користувачів в систему і ініціалізація. Виділення часу на можливість передачі. Пряме виправлення помилок. Методи боротьби із завмираннями. Адаптивна модуляція і Кодова залежність.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 28.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.