Структурні схеми каналів зв’язку

Специфіка різних сфер застосування систем зв'язку. Структурні схеми каналів передачі інформації, перетворення інформації в кодуючому пристрої. Поняття детермінованого, недетермінованого, випадкового сигналу. Особливості передачі і збереження інформації.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 03.04.2010
Размер файла 286,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

8

Міністерство освіти та науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Реферат

Структурні схеми каналів зв'язку

Чернівці

2008

План

1. Структурні схеми каналів зв'язку

2. Сигнали і перешкоди

Висновок

Література

1. Структурні схеми каналів зв'язку

Каналом зв'язку прийнято називати сукупність технічних засобів, що необхідні для передачі повідомлення від джерела до споживача. Цими засобами є передавач, лінія зв'язку і приймач. Канал зв'язку разом з джерелом і споживачем утворює систему зв'язку. Розрізняють системи передачі дискретних повідомлень (наприклад, система телеграфного зв'язку) і системи передачі неперервних повідомлень (системи радіомовлення, аналогового телебачення, телефонії і т. п.). Існують також системи зв'язки змішаного типу, в яких неперервні повідомлення передаються дискретними сигналами, наприклад системи імпульсно-кодової модуляції. Система зв'язку називається багатоканальною, якщо вона забезпечує незалежну передачу декількох повідомлень по одному спільному каналу зв'язку.

Лінією зв'язку називається середовище для передачі сигналів від передавача до приймача. У системах електричного зв'язку, зокрема, це пара дротів, кабель або хвилевід, в системах радіозв'язку - область вільного простору (ефір), в якому розповсюджуються електромагнітні хвилі, в системах оптичного зв'язку - область вільного простору або оптоволокно.

Специфіка різних сфер застосування систем зв'язку (систем передачі інформації) вимагає різного підходу до їх реалізації. Система передачі даних по телефонних каналах абсолютно не схожа на систему космічного зв'язку або цифрову систему тропосферного зв'язку. Проте в методах побудови і призначення окремих пристроїв найрізноманітніших систем багато спільного. Це дає можливість розглядати неперервні і дискретні (включаючи цифрові) системи зв'язку із спільних позицій, відволікаючись від специфіки їх застосування і конкретних умов роботи, що дозволяє з'ясувати ряд важливих положень, характерних для будь-якої системи передачі інформації.

Канал передачі інформації в найпростішому випадку складається з провідної лінії зв'язку ЛЗ (рис.1, а) з джерела інформації І на вході і приймача П на виході. У випадку багатоканальної передачі або радіоканалу додатково використовуються модулятор М і демодулятор Д (рис.1, б), у випадку передачі цифрових сигналів - кодер К і декодер Д (рис.1, в-ж), а у випадку необхідності додаткової обробки сигналів - обчислюючі пристрої S на виході (рис.1, г-ж) і Р на вході (рис.1, д-ж). При особливо високих вимогах до достовірності передачі інформації можуть використовуватися прямі ПК і зворотні ЗК канали з інформаційним (рис.1, е) або обчислюючим оберненим зв'язком (рис.1, ж).

Рис. 1. Структурні схеми каналів передачі інформації

В цифрових системах для економнішого використання ліній зв'язку, а також для зменшення впливу різних перешкод і спотворень дискретна послідовність, що передається в загальному випадку може бути піддана подальшому перетворенню в кодуючому пристрої К, який може складатися з ряду операцій, що включають облік статистики випадкової послідовності, що поступає, для усунення надлишкової інформації (статистичне кодування), а також введення додаткових елементів для зменшення впливу перешкод і спотворень (перешкодостійке кодування). Крім того, до складу кодуючого пристрою в загальному випадку можуть входити пристрої статистичного аналізу дискретної послідовності, що поступає, якщо її статистика заздалегідь невідома, а також пристрої, що перетворюють дискретну послідовність з одного алфавіту в іншій. В результаті ряду перетворень на виході кодера утворюється випадкова послідовність елементів, яка за допомогою модулятора змінює один або декілька параметрів сигналу-носія інформації, що генерується в пристрої, який його передає. Процес зміни параметрів сигналу - носія відповідно до змін дискретної послідовності називається маніпуляцією на відміну від модуляції - для неперервних сигналів. Сукупність операцій, пов'язаних з перетворенням повідомлень, що передаються, називається способом передачі.

Маніпульований дискретним повідомленням сигнал випромінюється в середовище (лінію зв'язку), виконуючи роль переносника інформації між пунктами передачі і прийому. При цьому він може послаблюватися із-за поглинання і розсіювання енергії і спотворюватися внаслідок завмирання, відбиття від неоднорідностей ЛЗ, перешкод і т. п. Тому поступаючи в приймач сигнали можуть істотно відрізнятися від випромінюваних передавачем не лише енергією, але і статистичними характеристиками і спектральним складом. У приймачі суміш сигналу і перешкод перетворюється в дискретне повідомлення, відповідне переданому повідомленню. Це перетворення складається з ряду операцій, обернених виконуваним в передаючій частині системне. Після фільтрації і підсилення у виборчій частині приймача сигнал демодулюється, внаслідок чого утворюється дискретна послідовність, яка повинна відповідати послідовності на виході кодера. Повнота цієї відповідності залежить від коректуючи можливостей кодованої послідовності, рівня сигналу і перешкод, їх статистики, характеристик декодера і т. п. Сформована в результаті декодування цифрова послідовність поступає до одержувача інформації. Таким чином, в приймальній частині системи передачі інформації здійснюється ряд операцій, пов'язаних з перетворенням сигналів, що приймаються на фоні перешкод, в вихідні повідомлення тієї або іншої форми. Сукупність цих операції називається способом прийому.

2. Сигнали і перешкоди

Передача і збереження інформації здійснюються за допомогою сигналів; тут ми обмежимося розглядом найбільш часто використовуваного електричного сигналу. Фізичною величиною, що визначає такий сигнал, є напруга (або струм), що змінюється в часі згідно із законом, що відображує повідомлення, яке передається. При цьому розрізняють сигнали дискретні (перервні в часі) і неперервні в часі, детерміновані і випадкові, прості і складні. Сигнал називається детермінованим (регулярним), якщо його математичним представленням є задана функція часу. З інформаційної точки зору це означає, що такому сигналу відповідає відоме повідомлення, що не представляє для одержувачі інтересу, оскільки суть зв'язку полягає в тому, щоб передати одержувачу невідомі йому відомості. Отже, інформаційні сигнали і супроводжуючі їх перешкоди для одержувача є випадковими (недетермінованими). Поняття детермінованої сигналу є відносним: якщо для відправника він детермінований, то для одержувача той же сигнал буде недетермінованим, оскільки повідомлення, що передається на приймальному кінці невідоме. Реальні сигнали, що передаються по системах зв'язку, як правило, володіють поєднанням властивостей детермінованих і недетермінованих сигналів: деякі параметри сигналу одержувачеві відомі заздалегідь, а деякі для нього є випадковими.

Випадковим сигналом називається сигнал, математичним описом якого є випадкова функція часу. Між сигналами і перешкодами немає принципової різниці. Перешкода - це теж сигнал, але небажаний для даної системи або пристрою. У ряді випадків одне і те ж коливання для однієї системи є сигналом, а для іншої - перешкодою. Наприклад, електромагнітні хвилі даної радіостанції є корисним сигналом для даного приймача і перешкодою для іншого, налаштованого на іншу радіостанцію в тому ж діапазоні частот.

Прикладом простого (елементарного) сигналу є дискретний сигнал у вигляді посилки постійного струму або відрізку гармонійного коливання. Такий сигнал несе просту інформацію типу «так або ні», «плюс» або «мінус». Сигнал, що являє собою сукупність елементарних сигналів, називається складеним, або складним. Для таких сигналів в теорії зв'язку вводиться поняття бази сигналу

В = 2TF,

де F - смуга частот сигналу; Т - його тривалість.

Для простих сигналів В ? 1, для складних В > 1. Тому прості сигнали часто називають вузькосмуговими, а складні - широкосмуговими.

Література

1. Уолрэнд Дж. Телекоммуникационные и компьютерные сети. Вводный курс. М.: Постмаркет, 2001. - 480 с.

2. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Основы Сетей передачи данных. Курс лекций. - М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-Университет Информационных Технологий», 2003. - 248 с.

3. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Комп'ютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2003. - 864 с.

4. Агуров П.В. Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования. - СПб.:Петербург, 2005. - 496 с.

5. Агуров П.В. Интерфейс USB. Практика использования и программирования. - СПб.:Петербург, 2005. - 576 с.

6. А.В. Фролов, Г.В. Фролов. Модемы и факс-модемы. Программирование для MS-DOS и Windows. - М.: Диалог-МИФИ, 1995.

7. Гнедов Г.М. Контроль аппаратуры передачи данных. М.: Радио и связь. 1981.

8. Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування: Підручник. - К.: Вища шк., 2001. - 255 с.

9. Гук М. Аппаратные средства IBM PC: Энциклопедия. - СПб.: Питер, 2001. - 928 с.


Подобные документы

 • Різноманітність галузей застосування систем передачі інформації і використаних каналів зв’язку. Структурна схема цифрової системи передачі інформації, її розрахунок. Розрахунки джерел повідомлень, кодеру каналу, модулятора, декодера, демодулятора.

  контрольная работа [740,0 K], добавлен 26.11.2010

 • Поняття про інформацію та джерела її передачі: голосовий апарат людини, випромінювачі систем звукопідсилення, друкований текст, радіопередавальні пристрої. Види технічних каналів витоку інформації: електромагнітних, електричних, акустичних та вібраційних.

  реферат [156,0 K], добавлен 31.05.2014

 • Склад і основні вимоги, які пред'являються до системи передачі інформації. Вибір апаратури перетворення і передачі телемеханічної інформації, її сполучення з апаратурою зв’язку. Розрахунок найбільшого можливого кілометричного згасання. Рознесення частот.

  курсовая работа [89,7 K], добавлен 27.02.2014

 • Схема цифрової системи передачі інформації. Кодування коректуючим кодом. Шифрування в системі передачі інформації. Модулятор системи передачі. Аналіз роботи демодулятора. Порівняння завадостійкості систем зв’язку. Аналіз аналогової системи передачі.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 04.02.2013

 • Використання фазокодоманіпульваних сигналів у системах широкосмугового зв’язку, їх переваги перед системами існуючого вузькосмугового зв’язку. Системи тропосферного зв’язку з кодовим розподілом каналів. Умови вибору фазокодоманіпульованого сигналу.

  реферат [136,8 K], добавлен 25.01.2010

 • Шляхи забезпечення захисту мовної інформації в каналі зв'язку, сучасні методи криптографічного захисту. Аналіз організації інформаційного обміну по мережах зв'язку загального користування. Основні методи перетворення мовного сигналу і їх взаємозв'язок.

  контрольная работа [380,4 K], добавлен 13.10.2010

 • Аналіз існуючої схеми і ліній зв’язку. Існуюча схема організації каналів тональної частоти. Порівняння аналогової та цифрової системи передачі. Економічне обґрунтування переоснащення. Обґрунтування вибору цифрової апаратури, показники "DX-500ЗТ".

  дипломная работа [366,4 K], добавлен 18.02.2014

 • Ефективне формування ієрархічного ряду цифрових систем. Число каналів і швидкість передачі. Перетворення сигналу в цифрову форму. Вузли кінцевої станції. Апаратура виділення і транзиту. Стабільність параметрів каналів. Передача аналогового сигналу.

  лабораторная работа [284,9 K], добавлен 06.11.2016

 • Основні терміни і поняття: складання глосарію. Сучасний рівень документних комунікацій у розвитку підприємництва. Характеристика основних каналів передачі ділової інформації. Схема еволюції комунікаційних каналів за період соціального розвитку людства.

  контрольная работа [79,3 K], добавлен 10.03.2010

 • Розгляд структурної схеми симплексної одноканальної системи передачі дискретних повідомлень. Розрахунок основних структурних елементів цифрової системи: джерела повідомлень, кодерів джерела та каналу, модулятора, каналу зв'язку, демодулятора, декодера.

  реферат [306,2 K], добавлен 28.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.