Кількісні "жорсткі" методи дослідження

Кількісні методи соціологічного дослідження. Специфіка анкетного опитування. Місце спостереження серед інших методів збору даних. Принципи побудови анкети. Метод включеного (польового) спостереження. Взаємодія кількісної та якісної традиції соціології.

Рубрика Социология и обществознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.06.2011
Размер файла 33,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ТЕМА

КІЛЬКІСНІ «ЖОРСТКІ» МЕТОДИ

ПЛАН

Вступ

1. Контент - аналіз

2. Опитувальні методи

3. Спостереження

4. Метод експертних оцінок

5. Соціометричні методики

Висновок

Бібліографічний список

ВСТУП

У найбільш загальному вигляді соціологічне дослідження можна визначити як систему логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, пов'язаних між собою єдиною метою: отримати достовірні дані про досліджуваному явищі чи процесі, про тенденції і протиріччя їх розвитку, щоб ці дані могли бути використані в практиці управління суспільним життям.

У сучасних умовах соціологічне знання знаходить застосування в самих широких сферах життєдіяльності суспільства. Компетентні прикладні соціологічні дослідження, достовірно розкривають різноманіття і сутність різних соціальних явищ, а також закономірності їх змін в об'єктивній реальності, набувають важливого значення. Їх результати дають можливість отримати різноманітну інформацію, яка свідчить про процеси, явища, що відбуваються у внутрішньо колективного життя, суспільство в цілому, дозволяють поглиблювати кількісний і якісний склад одержуваних даних.

Успіх проведення соціологічного дослідження в чималому ступені залежить від вибору дослідником методів збору інформації. У сучасний період все більш широке поширення набувають конкретні соціологічні дослідження, які є джерелом різнобічної соціальної інформації, необхідної для успішного вирішення важливих соціально-економічних завдань, для наукового управління суспільними процесами, тому зараз у цих дослідженнях інтенсивно використовуються кількісні методи.

Все вищесказане обґрунтовує актуальність даної теми.

Об'єктом даної контрольно-курсової роботи є методи, які застосовуються в соціологічних дослідженнях, а предметом - кількісні «жорсткі» методи соціології.

Мета цієї роботи - розглянути і охарактеризувати основні кількісні методи соціологічного дослідження. Відповідно до поставленої мети в роботі також вирішуються такі конкретні завдання:

- Дати загальну характеристику кількісних методів;

- Розглянути опитувальні методи, метод спостереження та аналіз документів, виявити їх основні риси;

- Показати взаємодію кількісної та якісної традиції соціології.

1. КОНТЕНТ-АНАЛІЗ

До кількісних методів емпіричних соціологічних досліджень відносять способи отримання інформації про досліджуваному об'єкті, які дозволяють виявити його кількісні характеристики. Одним з таких методів є контент - аналіз.

Контент - аналіз (формалізований аналіз) - це техніка виведення висновку, виробленого завдяки об'єктивному і систематичному виявленню характеристик тексту, відповідних завданням дослідження.

Сенс проведення контент - аналізу в тому, щоб знайти такі легко підраховувані ознаки, риси, властивості документа, які відображали б суттєві сторони змісту. Тоді зміст стає вимірним.

Переваги контент - аналізу:

* об'єктивність аналізу;

* можливість аналізу великої кількості несистематизованих документів.

Недолік контент-аналізу - поверховість аналізу.

Прийнято вважати, що контент-аналіз складається з трьох основних етапів:

1) виділяються одиниці аналізу, які потім зводяться в категорії аналізу і переводяться в машино читаних вигляд;

2) проводиться підрахунок частотних розподілів, застосовується математичний апарат для виявлення взаємозв'язків одиниць аналізу;

3) здійснюється інтерпретація отриманих результатів.

Вибір об'єкта і одиниць аналізу - чи не найскладніші кроки на цьому шляху. Потрібно знайти відповіді на питання: де мені це шукати і як виявляється досліджуване мною явище, подія, процес.

Об'єктом контент-аналізу можуть бути екземпляри книг, плакатів чи листівок, номери газет, фільми, публічні виступи, теле-та радіопередачі, громадські та особисті документи, журналістські інтерв'ю, відповіді на відкриті питання анкет та ін. Вони складають те, що називається вибіркою, - ту частину текстів, які достатні для аналізу всього масиву публікацій, і забезпечують репрезентативність даних.

Це досить просто, зате з вибором одиниць аналізу доведеться помучитися, оскільки цю роль може виконувати будь-що: теми і проблеми, пропозиції, образи, ідеологеми, метафори, приклади і аналогії, каламбури, алітерації, міфологеми, що кочують образи і багато іншого, іноді дуже екзотичне, скажімо, написи на стінах публічних туалетів.

Таким чином, ідея контент-аналізу передбачає аналіз великих інформаційних масивів, з іншого боку, його відносна дешевизна і технологічність роблять такий аналіз принципово можливим.

Вибір одиниць аналізу залежить від дослідницької програми, об'єкта, предмета, мети, завдань та гіпотез дослідження. Якщо, скажімо, нам належить з'ясувати перспективи страйки робітників підприємства, то стане очевидною потреба контент-аналізу, як мінімум, протоколів зборів робітників, рішень відповідних профспілкових комітетів, розпоряджень керівників, законів, що регулюють страйкову боротьбу, і т.п.

З'ясування того, що вважати, тобто встановлення одиниць аналізу, - головна, вирішальна, ключова передумова контент-аналізу. Обов'язкова умова: такі одиниці повинні бути однаковими, тоді соціолог отримає чіткі статистичні показники. Домагаються подібного однаковості завдяки стандартизації процедури аналізу тексту, яка, усуваючи суб'єктивні зсуву, розкриває свої можливості тільки при достатньо великих масивах текстів. Одиниці аналізу повинні легко і по можливості однозначно ідентифікуватися в тексті. В ідеалі їх найкраще звести до найуживанішим формальним піктограм, наприклад комами або точкам.

По відношенню до одиниць аналізу, згрупованим за єдиним основи, інакше кажучи, що становлять концептуальне ціле, фахівці вживають інший термін - «категорії аналізу».

Категорії аналізу - його смислові одиниці, що позначають емпіричні ознаки текстової інформації, які є результатом операціоналізації опорних теоретичних понять в концепції дослідження. До категорій аналізу пред'являються певні вимоги: вони повинні виражати теоретичні поняття дослідження, мати відповідно ознаки (смислові одиниці) у тексті, володіти можливостями однозначної реєстрації ознак, що складають ці категорії.

За допомогою категорій виділяють концептуальні зв'язку, моделі, мікро проблеми, тематичні поля.

Категорії аналізу, на думку СІ. Григор'єва і Ю.Є. Растова, повинні бути:

а) доречними, тобто відповідати рішенням дослідницьких завдань;

б) вичерпними, тобто досить повно відображати сенс основних понять дослідження;

в) взаємовиключними (одне і те ж масова частка не повинна входити в різні категорії в однаковому обсязі);

г) надійними, тобто такими, які не викликали б розбіжностей між дослідниками з приводу того, що слід відносити до тієї чи іншої категорії в процесі аналізу документа.

Одиниця рахунку - кількісна характеристика одиниці аналізу, вона фіксує регулярність, з якою зустрічається в тексті та або інша смислова одиниця.

За одиницю рахунку можуть бути прийняті: 1) частота появи ознаки категорії аналізу, 2) обсяг уваги, що приділяється категорії аналізу у змісті тексту. Для встановлення обсягу уваги можуть бути враховані кількість друкованих знаків, абзаци, площа тексту, виражена у фізичних просторових одиницях. Для газетних та інших стандартних текстів - ширина колонки і висота висловлювання. Для текстів, переданих усно, в якості одиниці рахунку можуть використовуватися одиниці часу.

Процедура контент - аналізу включає в себе застосування стандартних правил виділення в досліджуваному тексті однотипних одиниць аналізу (рахунки, спостереження) і підрахунок частоти зустрічальності цих одиниць у вибірці (кількість документів, що піддаються безпосередньому рахунком) як в абсолютних (число разів), так і у відносних (відсотки) величинах.

Обов'язковий момент у такій процедурі - використання математико-статистичних методів рахунку. Адже основу контент-аналізу становить підрахунок зустрічальності деяких компонентів в аналізованому інформаційному масиві, доповнюваний виявленням статистичних взаємозв'язків і аналізом структурних зв'язків між ними, а також постачанням їх тими чи іншими кількісними або якісними характеристиками.

Проведення контент-аналізу вимагає попередньої розробки ряду дослідницьких інструментів. Різні фахівці та джерела називають неоднакове число таких документів. На думку СІ. Григор'єва і Ю.Є. Растова, їх має бути п'ять: 1) класифікатор контент-аналізу, 2) протокол підсумків аналізу (він ще називається - бланк контент-аналізу), 3) реєстраційна картка (кодирувальная матриця), 4) Інструкції досліднику, не посередньо займається реєстрацією і кодуванням одиниць рахунку; 5) каталог (список) проаналізованих документів.

Класифікатором контент-аналізу автори називають загальну таблицю, в яку зведено всі категорії (і під категорії) аналізу і одиницю аналізу. Її основне призначення - гранично чітко зафіксувати те, в яких одиницях виражається кожна категорія, яка використовується в дослідженні. Протокол (бланк) контент-аналізу містить: по-перше, відомості про документ (його автора, час видання, обсяг і т.п.), по-друге, підсумки його аналізу (кількість випадків вживання в ньому певних одиниць аналізу і наступні звідси висновки щодо категорій аналізу). Реєстраційна картка є кодувалною матрицю, В якій зазначається кількість одиниць рахунки, що характеризують одиниці аналізу. Протокол контент-аналізу кожного конкретного документа заповнюється на основі підрахунку даних всіх реєстраційних карток, що відносяться до цього документу. Інструкція кодуальник. Її змістом виступає опис правил співвіднесення одиниць тексту з переліком категорій аналізу, а також правил реєстрації в кодувальній картці. Прикладом може служити список категорій і елементів регламентації, який називають кодифікатором (кодом). Картка містить не тільки список спостережуваних індикаторів, але й дані в документі, який піддався кодуванню (наприклад, номер або назва підрозділу, в якому використовується ця інструкція, її обсяг на сторінках, число розділів і т.п.).

Контент-аналіз преси вимагає порівняно великих витрат часу і коштів, тому може використовуватися і метод експрес-аналізу. У його основі лежить кількісний підрахунок змістовних елементів тексту (факт, конфлікт, аргумент, тема, узагальнення), а також облік якісних характеристик публікацій (відповідність мети, інформативність, актуальність, доказовість, конструктивність). Як і при контент-аналізі, ці характеристики тексту кодуються, позначаються певною цифрою, і потім при читанні тексту дослідник їх фіксує.

2. Опитувальні методи

Опитування - метод одержання первинної соціологічної інформації, заснований на усному або письмовому зверненні до досліджуваної сукупності людей з питаннями, зміст яких представляє проблему дослідження на емпіричному рівні. При застосуванні методу опитування питання є основним інструментом отримання емпіричної інформації. Учасники опитування, що відповідають на питання дослідження, називаються респондентами.

Опитування приваблює дослідників ще й тому, що він здається майже універсальним методом. Будучи, безсумнівно, найкращим джерелом знання про внутрішні мотиви людей, цей метод при дотриманні належних пересторог дозволяє отримати не менш надійну, ніж у спостереженні або за документами, інформацію про події минулого чи сьогодення, про продукти діяльності, коротше - про що завгодно. Питати можна про все, навіть про те, чого самому ні побачити, ні прочитати жодним чином не вдасться.

Мистецтво використання цього методу полягає в тому, щоб знати, про що саме питати, як питати, які задавати питання і, нарешті, як переконатися в тому, що можна вірити отриманим відповідям. Додавши дещо інших умов, як-то: кого питати, де вести бесіду, як обробити дані і чи не можна дізнатися всі ці речі, не вдаючись до опитування, - ми отримаємо більш-менш повне уявлення про можливості цього методу.

Різновиди опитування

Існують два великі класи опитувальних методів: інтерв'ю та анкетні опитування.

Інтерв'ю - проводиться за певним планом бесіда, що передбачає прямий контакт інтерв'юера з респондентом (опитуваним), причому запис відповідей останнього виробляється або інтерв'юером (його асистентом), або механічно (на плівку).

Є безліч різновидів інтерв'ю. За змістом бесіди розрізняють так звані документальні інтерв'ю (вивчення подій минулого, уточнення фактів) та інтерв'ю думок, мета якого - виявлення оцінок, поглядів, суджень; особливо виділяються інтерв'ю з фахівцями-експертами, причому організація і процедура інтерв'ю з експертами істотно відрізняються від звичайної системи опитування. За технікою проведення істотно різняться вільні, не стандартизовані і формалізовані (а також підлозі стандартизовані) інтерв'ю. Вільні інтерв'ю - це тривала бесіда (кілька годин) без суворої деталізації питань, але за загальною програмою ("путівник інтерв'ю"). Такі інтерв'ю доречні на стадії розвідки в формулятівном плані дослідження. Стандартизоване інтерв'ю припускає, як і формалізоване спостереження, детальну розробку всієї процедури, включаючи загальний план бесіди, послідовність і конструкцію питань, варіанти можливих відповідей.

Залежно від особливостей процедури інтерв'ю може бути інтенсивним ("клінічним", тобто глибоким, триваючим іноді годинами) і фокусуватися на виявлення щодо вузького кола реакцій опитуваного. Мета клінічного інтерв'ю - отримати відомості про внутрішні мотиви, мотиви, схильності опитуваного, а фокусуючого - витягти інформацію про реакції суб'єкта на задану дію. У сфокусоване інтерв'ю прагнуть визначити, які саме смислові одиниці аналізу тексту опинилися в центрі уваги опитаних, які - на периферії і що зовсім не залишилося в пам'яті.

Так звані не направлення інтерв'ю носять "терапевтичний" характер. Ініціатива перебігу бесіди належить тут самому респонденту, інтерв'ю лише допомагає йому "вилити душу".

Нарешті, за способом організації можна вказати на групові та індивідуальні інтерв'ю. Перші застосовують відносно рідко, це - планована бесіда, в процесі якої дослідник прагне викликати дискусію в групі. Методика проведення читацьких конференцій нагадує дану процедуру. Телефонні інтерв'ю використовують для швидкого зондажу думок.

Опитування за анкетою передбачає жорстко фіксований порядок, зміст і форму запитань, ясну вказівку способів відповіді, причому вони реєструються опитуваним або наодинці з самим собою (заочний опитування), або в присутності анкетера (прямий опитування).

Анкетні опитування класифікують передусім за змістом і конструкції задаються. Розрізняють відкриті опитування, коли респонденти висловлюються у вільній формі. У закритому опитувальному аркуші всі варіанти відповідей заздалегідь передбачені. Напівзакриті анкети комбінують обидві процедури. Зондажні або експрес-опитування застосовується в обстеженнях громадської думки і містить всього 3-4 пункту основної інформації плюс кілька пунктів, пов'язаних з демографічними і соціальними характеристиками опитуваних. Такі анкети нагадують листи всенародних референдумів. Опитування поштою відрізняють від анкетування на місці: в першому випадку очікується повернення опитувального листа по заздалегідь оплаченого поштового відправлення, у другому - анкетер сам збирає заповнені листи. Групове анкетування відрізняється від індивідуалізованого. У першому випадку анкетуют відразу до 30-40 осіб: анкетер збирає опитуваних, інструктує їх і залишає для заповнення анкет, в другому - він звертається індивідуально до кожного респондента.

При проведенні опитувань не треба забувати, що з їх допомогою виявляються суб'єктивні думки і оцінки, які схильні до коливань, впливів умов опитування та інших обставин. Щоб мінімізувати викривлення даних, пов'язані з цими факторами, будь-який різновид опитувальних методів слід практикувати в стислі терміни. Не можна розтягувати опитування на довгий час, так як до кінця опитування можуть змінитися зовнішні обставини, а інформація про його проведення буде передаватися опитуваними один одному з якимись коментарями, і ці судження стануть впливати на характер відповідей тих, хто пізніше потрапить до складу респондентів.

Специфіка анкетного опитування

Анкета заповнюється опитуваним самостійно, тому її конструкція і все коментарі повинні бути гранично ясні для респондента.

Основні принципи побудови анкети полягають у наступному:

Перший принцип: програмна логіка питань не повинна бути змішуваність з логікою побудови анкети. Опитувальний лист будується під кутом зору психології сприйняття опитуваного.

Другий принцип - неодмінний облік специфіки культури та практичного досвіду опитуваної аудиторії.

Третій принцип випливає з того, що одні й ті ж питання, розташовані в різній послідовності, дадуть різну інформацію.

Четвертий принцип - смислові "блоки" опитувального листа повинні бути приблизно одного об'єму. Домінування якогось "блоку" неминуче позначається на якості відповідей з інших смисловим "блокам".

П'ятий принцип стосується розподілу питань за ступенем їх труднощі. Перші питання повинні бути більш простими, далі йдуть складніші (бажано по дійно, не оціночні), потім - ще складніше (мотиваційні), потім - спад (знову по дійні, фактологічні) і в кінці - найбільш складні питання (один-два), після чого - завершальна "паспортичка".

Особливості інтерв'ювання

Ідеальне інтерв'ю нагадує жваву і невимушену бесіду двох одно зацікавлених у ній людей. Проте один з учасників - інтерв'юер - пам'ятає, що в даній ситуації він виступає як професійний дослідник, що імітує роль рівноправного співрозмовника.

Формалізоване інтерв'ю практично нічим не відрізняється від опитування по анкеті, за винятком того, що відповіді записуються не самим респондентом, але інтер'єром. До подібного способу вдаються для того, щоб: (а) отримати безпосереднє враження від живої реакції опитуваних по предмету дослідження (це допомагає краще інтерпретувати їх судження) і (б) у випадку, коли письмове опитування виявляється неможливим або складним внаслідок різнорідності аудиторії, необхідності пояснити багато питань з урахуванням відмінностей у культурі та освіті респондентів, особливостей фізичних умов проведення опитування (наприклад, на робочому місці, коли опитуваний не може перервати роботу) і т.п.

Переваги інтерв'ю перед анкетним опитуванням розкриваються повною мірою при використанні полу формалізованих або неформалізованих його варіантів. У таких інтерв'ю передбачений лише список основних питань, частково їх порядок (він може змінюватися за обставинами), а отримана інформація служить для формулювання гіпотез, виявлення соціальних проблем, що підлягають далі більш систематичного аналізу.

Ведення бесіди передбачає поступове включення в розмову з таким розрахунком, щоб, добившись більш невимушеної атмосфери, підтримувати у інтерв'йованого інтерес до бесіди і вести її за наміченим планом.

(1) Встановлення першого контакту. Мета - створити сприятливу атмосферу для розмови.

(2) Закріплення контакту і перші питання по плану інтерв'ю.

На цьому етапі триває загальна розвідка.

(3) Перехід до основних питань інтерв'ю повинен супроводжуватися вступними словами, які підкреслюють важливість подальшої розмови.

(4) Важливий елемент мистецтва інтерв'ю - швидке відновлення контакту з респондентом у разі його втрати. Опитуваний може чомусь відмовитися відповідати на запитання або починає відповідати невпопад.

Загальна оцінка можливостей методу опитування

Як уже говорилося, при вивченні суб'єктивних станів людей, мотивації, думок і відношення до подій опитування мають великі переваги перед іншими методами збору даних.

Інтерв'ю дають більш глибоку і розгорнуту панораму суб'єктивного світу опитуваних, анкетні опитування - масову представницьку картину. Доцільно, як це роблять багато радянських та зарубіжні дослідники, комбінувати анкетне опитування (у тому числі поштовий) і інтерв'ю в одному дослідженні. Для інтерв'ю відбирають 5-6% з тих, хто піддається анкетному опитуванню. Вибіркове інтерв'ювання опитаних по анкеті дає можливість (а) перевірити обґрунтованість і надійність анкетних відомостей і (б) поглибити інтерпретацію даних в цілому.

Поєднання опитування і спостереження підвищує достовірність інформації матеріалів документальних свідоцтв робить її ще більш переконливою.

Інтерв'ю та анкетні опитування можуть бути цілком використані як єдине джерело даних. І звичайно, використання опитувальних методів - важливий канал вивчення громадської думки різних верств населення нашої багатонаціональної країни, а без вивчення громадської думки немислимо наукове регулювання соціальних процесів.

анкета спостереження соціологія кількісний

3. СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Під наглядом в соціології розуміють пряму реєстрацію подій очевидцем.

У широкому сенсі будь-яке наукове знання починається з спостереження - безпосереднього сприйняття живої дійсності. В одних випадках ми спостерігаємо самі, в інших - користуємося даними спостережень інших осіб.

Класифікація спостережень проводиться по різних підставах.

За ступенем формалізованості виділяють неконтрольоване (або нестандартне, безструктурної) і контрольоване (стандартизоване, структурний) спостереження. У першому дослідник користується лише загальним принциповим планом, у другому - реєструє події за детально розробленою процедурою.

Залежно від положення спостерігача розрізняють співучасників (або включене) і просте спостереження.

Під «включеним спостереженням» в соціології зазвичай розуміють або особливий метод збору соціологічних даних, або цілісну дослідницьку стратегію, тобто методологію соціальних і гуманітарних досліджень, якісно відмінну від методології природничих наук.

Метод включеного (або польового) спостереження отримує кілька розрізнювальне тлумачення в різних теоретичних перспективах, залежно від того, як розуміються природа і цілі соціологічного дослідження. Не менш різноманітні і сфери використання польових спостережень в соціології, ті «життєві світи», галузі соціального досвіду, які можуть стати предметом етнографічного опису.

Включене спостереження ґрунтується на широкому колі джерел інформації. Спостерігач «явно або неявно бере участь в повсякденному житті людей протягом досить тривалого часу, спостерігаючи за подіями, прислухаючись до сказаного, задаючи питання. По суті, він збирає будь-які доступні дані, які можуть пролити світло на питання, що цікавлять його (або її) проблеми ».

У загальному випадку, включене спостереження частіше засноване на неформалізованих інтерв'ю, менш репрезентативних даних, нестатистичні підході до обґрунтування висновків і причинних моделей.

У простому спостереженні дослідник реєструє події «зі сторони». В обох випадках спостереження може проводитися відкритим способом і інкогніто, коли спостерігає маскує свої дії. Нарешті, одна з модифікацій включеного спостереження - так зване стимулюючу, в процесі якого дослідник створює деяку експериментальну обстановку для того, щоб краще виявити стану об'єкта, у звичайній ситуації.

За умовами організації спостереження поділяються на польові (спостереження в природних умовах) і лабораторні (в експериментальній ситуації).

Процедура будь-якого спостереження складається з відповідей на питання: "Що спостерігати?", "Як спостерігати?" і "Як вести записи?".

Що спостерігати?

На це питання відповідає програма дослідження, зокрема стан гіпотез, емпіричні індикатори виділених понять, стратегія дослідження в цілому.

При відсутності чітких гіпотез, коли дослідження здійснюється за формулятивному плану, застосовують просте, або безструктурне, спостереження. Його мета - придумати гіпотези для більш суворого опису спостережуваного об'єкту. Орієнтири такого спостереження можна намітити лише в узагальненому вигляді.

(1) Загальна характеристика соціальної ситуації, включаючи такі елементи, як: сфера діяльності (виробнича, невиробнича, уточнення її особливостей і т.д.); правила і норми, що регулюють стан об'єкта в цілому (формальні і загальноприйняті, але не закріплені в інструкціях або розпорядженнях), ступінь саморегуляції об'єкта спостереження (якою мірою його стан визначається зовнішніми факторами і внутрішніми причинами).

(2) Спроба визначити типовість об'єкта, що спостерігається в даній ситуації щодо інших об'єктів і ситуацій; екологічне середовище, район життєдіяльності, загальна економічна і політична атмосфера, стан суспільної свідомості на даний момент.

(3) Суб'єкти або учасники соціальних подій. Залежно від загальної задачі спостереження їх можна класифікувати: за демографічними і соціальними ознаками (стать, вік, сімейний стан, а також освіта, дохід і т.д.); за змістом діяльності (характер праці, сфера занять, сфера дозвілля); щодо статусу в колективі або групі (керівник, колега, підлеглий; адміністратор, громадський діяч, член колективу); за офіційними функцій у спільній діяльності на досліджуваному об'єкті (обов'язки, права, реальні можливості їх здійснення; правила, яким вони слідують строго і якими нехтують) ; по неофіційних відносин і функцій (дружні зв'язки, неформальне лідерство, авторитет).

(4) Мета діяльності та соціальні інтереси суб'єктів і груп: загальні і групові цілі та інтереси; офіційні і неформальні; схвалювані і не одоб'рюючі в даному середовищі; узгодженість інтересів і цілей.

(5) Структура діяльності з боку: зовнішніх спонукань (стимули), внутрішніх усвідомлених намірів (мотиви), коштів, що залучаються для досягнення цілей (за змістом засобів і по моральної їх оцінкою), за інтенсивністю діяльності (продуктивна, репродуктивна; напружена, спокійна) і за її практичних результатів (матеріальні і духовні продукти).

(6) Регулярність і частота спостережуваних подій: за низкою зазначених вище параметрів і по типових ситуацій, які ними описуються.

Спостереження, здійснюване за таким орієнтовним планом, має спільним завданням структурувати об'єкт, виділити в ньому різнорідні властивості, елементи, функції дійових осіб або груп. У міру накопичення даних і після їх попереднього аналізу задачі спостереження уточнюються. Якісь сторони подій піддаються більш детальному спостереженню, інші - зовсім опускаються. Спостереження поступово переходить у стадію більш формалізованого пошуку.

Складанню жорсткої процедури контрольованого спостереження передує детальний аналіз проблеми на основі теорії і даних неконтрольованого спостереження. Тепер окремі явища, події, форми поведінки людей повинні бути інтерпретовані в поняттях логіки дослідження, вони набувають сенсу індикаторів якихось більш загальних властивостей чи соціально значущих дій.

Вперше метод контрольованого спостереження використовував американський психолог Р. Бейлз (1950 р.) для вивчення послідовних фаз у груповій діяльності.

Місце спостереження серед інших методів збору даних

Спостереження - незамінне джерело інформації на стадії загальної розвідки по формулятивному плану. Цей етап пов'язаний з виділенням особливостей досліджуваного об'єкта в першому наближенні, і прямий контакт з об'єктом принесе тут чимало несподіваних вражень, які будуть стимулювати висування гіпотез і розробку більш детальних процедур. Особливо корисні спостереження при дослідженні системи організації, діяльності підприємств і установ, тобто щодо автономних "соціальних одиниць". У прикладних дослідженнях - це незамінний метод роботи соціолога-консультанта, який завжди починає з комбінації спостереження, інтерв'ю та вивчення документів даної організації.

Просте спостереження доцільно також застосовувати як додатковий метод в комплексі з іншими (вивчення документів, опитування).

Структуроване спостереження може бути основним методом збору даних по описових або пояснювальним гіпотезам, якщо об'єкт дослідження достатньо локалізована. Для лабораторних експериментів цей метод - один з провідних.

Як самодостатній метод спостереження - основа для відносно вузьких за обсягом монографічних досліджень. Більш поширений спосіб застосування цього методу - доповнення до інших джерел отримання інформації. Так, включене спостереження в поєднанні з подальшими масовими обстеженнями (за документами, опитуванням) дозволяє доповнити сухий, але репрезентативний матеріал живими відомостями, підвищить обґрунтованість інтерпретації даних.

Серед недоліків цього методу - вказана вище небезпека включеного спостерігача втратити об'єктивність, стаючи в позицію тих, в середовищі кого він діє. Але така зацікавленість разом з тим може бути і перевагою, якщо соціолог тверезо оцінює ситуацію і неухильно слід добре продуманої концепції дослідження.

В цілому ж спостереження як метод збору первинних даних або наводить на гіпотези і служить трампліном для використання більш представницьких методик, або застосовується на заключній стадії масових обстежень для уточнення і інтерпретації основних висновків.

4. МЕТОД ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

Інтерв'ювання, анкетування, поштову та пресовий опитування, телефонне інтерв'ю призначені, насамперед, для масових обстежень. Їх організатори прагнуть зібрати дані, що відображають знання, думки, ціннісні орієнтації та установки респондентів, їхнє ставлення до тих чи інших подій і т.д. Таким чином, джерелом соціологічної інформації, що дає оцінку тим чи іншим сторонам об'єкта дослідження, виступають представники того самого об'єкта.

На практиці виникають ситуації, коли важко або взагалі неможливо виділити об'єкт - носій проблеми і відповідно використати його як джерело інформації. Найчастіше такі ситуації пов'язані зі спробою прогнозувати зміну того чи іншого соціального явища, процесу; з необхідністю уявити стан даного дослідника предмета через один, два, п'ять років і більше або дати об'єктивну оцінку таким сторонам діяльності і якостями людей, з яких їх самооцінка може виявитися перекрученою.

Подібна інформація може виходити тільки від компетентних осіб-експертів, які мають глибокі знання про предмет або об'єкт дослідження.

Як сформувати групу експертів? Перш за все, в якості критеріїв доцільно використовувати три ознаки - рід занять, стаж роботи та рівень кваліфікації з цікавого соціолога профілю. При необхідності враховуються також рівень і характер освіти, вік і ін.

Центральним критерієм відбору експертів виступає їх компетентність. Для її визначення застосовують методи самооцінки експертів і колективної оцінки авторитетності експертів.

При відборі експертів методом самооцінки виникає проблема її завищення. Однак, на думку фахівців, «досвід численних експертиз і у нас, і за кордоном показує, що групи з високою самооцінкою, як правило, помиляються у своїх судженнях при проведенні експертизи менше інших».

Метод колективної оцінки застосовується для формування групи експертів у тому випадку, коли вони знають один одного як спеціалісти. Найчастіше це вчені, творчі діячі відомі політики, економісти.

Опитування компетентних осіб іменуються експертними, а результати опитувань - експертними оцінками. Можна виділити чотири основні функції цього методу в соціологічному дослідженні: оцінка стану об'єкта; оцінка причин соціального явища або процесу; прогноз тенденцій розвитку соціальних процесів; вироблення форм і методів вирішення соціальної проблеми. Прогноз найбільш наочно демонструє відміну експертної оцінки від інформації, одержуваної в ході масового опитування. Якщо в останньому соціолог прагне виміряти різноманіття думок, установок, поведінки респондентів, то завдання експертного опитування полягає в тому, щоб знайти таку узгоджену колективну оцінку характеру проблеми і породили її причин, яка може стати основою прогнозу еволюції проблеми та її наслідків.

У масовому опитуванні стійкість, а часом і достовірність даних як деяких середньостатистичних показників тим вище, чим більше сукупність опитаних. Що стосується експертного опитування, то завдяки високій компетентності беруть участь у ньому осіб думку навіть одного експерта (а тим більше групи) можна вважати досить обґрунтованим і достовірним.

В принципі прогностична експертна оцінка правомірна стосовно будь-яких соціальних явищ і процесів. Наприклад, можна попросити експертів висловити свою думку щодо того, хто має найбільші шанси у регiонi бути обраним головою адміністрації або депутатом законодавчого органу (в цьому випадку в якості експертів можуть виступити журналісти, вчені-політологи, провідні політики); оцінити тенденцію зміни попиту населення на певні групи товарів (експертами в цьому випадку можуть бути товарознавці великих магазинів або керівники оптових торгових баз, торгових будинків); дати прогноз перспектив економічного розвитку країни (його можуть зробити керівники та провідні фахівці наукових і аналітичних інститутів з проблем економіки); назвати причини кризових явищ в системі освіти (з цих питань компетентну думку можуть висловити керівники навчальних закладів) та ін

У прикладній соціології розроблений ряд прийомів опитування експертів, що використовуються для отримання прогностичної оцінки. Основний інструментарій експертних опитувань - анкета чи бланк інтерв'ю, розроблені за спеціальною програмою. Програма прогнозного опитування експертів не настільки деталізована, як анкета масового опитування, і носить переважно концептуальний характер. У ній однозначно формулюється підлягає прогнозом явище, пропонуються можливі варіанти його результату у вигляді гіпотез. У тих випадках, коли складно дати однозначну формулювання їх причини, в анкеті експерта найкраще використовувати відкриті питання з повною свободою вибору форми відповіді.

Процедура опитування експертів може бути очною або заочною (поштове опитування, телефонне інтерв'ю).

Обмін думками - одна з найбільш простих форм експертного прогнозу. Вона передбачає одноразову присутність усіх експертів за «круглим столом», де і виявляється домінуюча позиція з дискутованих питань, сформульованому дослідником.

Група експертів для дискусії підбирається за певним правилом. Вона повинна включати кілька підгруп: генераторів ідей, активно висувають різноманітні припущення про прогнозований соціальне явище чи процесі; регуляторів, що стежать за тим, щоб полеміка не набувала хаотичного характеру, проходила в рамках об'єктивного обговорення; селекторів, які оцінюють і відбирають найбільш значущі ідеї, висунуті генераторами ідей; стимуляторів, шляхом формулювання все нових і нових припущень стимулюючих генераторів ідей до вироблення оцінок і, нарешті, президента круглого столу, який утримує увагу експертів на центральній темі дискусії. У якості останнього може виступити організатор дослідження. Оптимальне число експертів за «круглим столом» - 10-15. Обговорення проблеми може відбуватися в кілька турів, поки не вдасться виробити більш-менш узгоджену оцінку.

Звичайно, експертна оцінка - не істина в останній інстанції. Експерти теж можуть допустити помилку. Однак це не скасовує важливості участі експертів у складанні прогностичних моделей при виробленні управлінських рішень.

5. Соціометричної методики

Соціометричні методики використовуються соціологами для виявлення:

* неофіційних лідерів малих груп, тобто таких їх членів, які мають найбільший вплив на інших;

* «ізгоїв» колективу, тобто людей, що відкидаються більшістю групи;

* кандидатів, які заслуговують рекомендації до висунення на посади офіційних керівників колективів;

* характеру соціально-психологічного клімату колективу і тенденції його трансформації;

* диференціації первинних (тобто офіційно не разділяючих на більш дрібні складові) колективів на що реально склалися в ньому соціально-психологічні угруповання;

* причин і рушійних сил усередині колективних конфліктів (міжособистісних, особистісно-групових і між групових).

При вирішенні вищеназваних завдань соціометричні методики можуть грати роль як головних, так і додаткових методів. Але в будь-якому випадку вони обов'язково сполучаються з іншими методами - аналізом відповідної документації, спостереженням, експертним опитуванням і т.д.

Соціометричні методики включають в себе спеціальні техніки опитування, обробки та інтерпретації даних.

Будь соціометричне дослідження починається з отримання попередньої інформації про обстежуваному об'єкті шляхом вивчення наявної документації про нього, в т.ч. списку членів групи, оцінок даної групи та її членів експертами, спостереження за умовами життєдіяльності колективу і поведінкою його членів. На цьому етапі дослідник повинен завоювати довіру групи, пробудити інтерес її членів до дослідження, їхнє бажання дати щирі відповіді на питання соціометричної анкети, визначити такий час (і місце) для проведення соціометричного опитування, яке забезпечить участь в ньому всіх членів групи.

Соціо метричні опитування - друга фаза характеризується дослідження і головний засіб отримання соціологічної інформації. Він принципово відрізняється від усіх інших соціологічних опитувань. Результатом інтерв'ювання, анкетування, пресових, телефонних та інших опитувань виступає інформація, що дозволяє розподілити респондентів на статистичні групи за ознакою, відповідному змісту кожного питання. У соціо метричном опитуванні досягається інша мета. Кожному члену колективу пропонується обрати тих його членів, які відповідають, на думку вибирає, визначеному социіо метричному умовою. Ці умовою формулюються в самих питаннях. Відповіді на питання такого роду всіх членів групи дозволяють виявити контури склалася в ній структури соціально-психологічних відносин, насамперед, по вектору взаємних симпатій і антипатій.

Третя фаза - особлива обробка отриманої інформації, її перетворення або в соціограмму, або в соціоматриці, або й те й інше.

Всі різновиди соціограм з математичної точки зору постають орієнтованими графами. Тому вони можуть і повинні аналізуватися на основі тієї галузі дискретної математики, яка називається теорією графів.

Соціоматриці - інший спосіб узагальнення та обробки даних, отриманих соці ометричним опитуванням. За формою вона нагадує таблицю підсумків спортивного змагання. Соціоматриці, по суті справи, містить у собі ту ж інформацію, яку несуть соціограми.

ВИСНОВОК

У нашій країні все більш широке поширення набувають конкретні соціологічні дослідження, які є джерелом різнобічної соціальної інформації, необхідної для успішного вирішення важливих соціально-економічних завдань, для наукового управління суспільними процесами.

В останні десятиліття в цих дослідженнях інтенсивно використовуються математичні методи. Це закономірний етап у розвитку соціології. Сьогодні соціологи вже не сумніваються в тому, що в соціальних дослідженнях необхідно поєднувати кількісний і якісний аналіз, що соціологія повинна застосовувати сучасні математико-статистичні методи так само, як природознавство і економіка.

Однак практичне використання цих методів наштовхується на відомі труднощі. Пояснюється це багато в чому тим, що соціологи, як правило, не володіють спеціальними математичними знаннями, а обслуговують їх математики - знанням предмету дослідження.

Для того щоб знайти спільну мову з математиком, соціолог перш за все повинен розуміти сенс, особливості і можливості статистичних методів. Проте становище його досить важко: чисто математичні керівництва виявляються практично недоступними через відсутність відповідної підготовки, а керівництва, розроблені, скажімо, для інженерів чи біологів, можуть бути використані лише в обмеженій мірі через специфіку соціологічного матеріалу.

Бібліографічний СПИСОК

1. Батигін Г. Лекції з методології соціологічних досліджень. Підручник для вузів. М.: Аспект-прес. 2001. С. 277

2. Горшков М.К., Шереги Ф.Е. Прикладна соціологія: методологія і методи. М.: Інститут соціології РАН. 2011. С. 372

3. Девятко І. Ф. Методи соціологічного дослідження. Єкатеринбург: Изд-во Урал. 1998. С. 208

4. Добреньков В.І., Кравченко А.І. Методи соціологічного дослідження: Підручник. М.: ИНФРА-М. 2004. С. 768

5. Татарова Г. Методологія аналізу даних в соціології. М.: NOTA BENE. 2004. С. 224

6. Толстова Ю. Вимірювання в соціології. М.: ИНФРА-М. 2005. С. 224

7. Ядов В. А. Соціологічне дослідження: методологія, програма, методи. Самара: Видавництво «Самарський університет». 1995. С.508

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розвиток соціологічних методів опитування та їх різновиди. Місце методу опитування серед інших методів збору первинної інформації. Обґрунтування методів та методик, обраних для проведення дослідження на тему "Субкультура в молодіжному середовищі".

  курсовая работа [52,2 K], добавлен 20.07.2014

 • Види соціологічного дослідження. Складові програми соціологічного дослідження, характеристика методів збору інформації, вимоги і прийоми формування вибірки. Методи опитування: анкета, інтерв’ю, спостереження. Соціометричний метод дослідження, соціограма.

  реферат [42,6 K], добавлен 03.02.2009

 • Зміст емпіричного соціологічного дослідження і визначення місця в соціологічному аналізі. Опитування, спостереження, соціальний експеримент і аналіз документів як методи соціологічного дослідження. Технології і структура програм соціологічних дослідження.

  реферат [253,3 K], добавлен 17.02.2013

 • Методи збирання інформації в соціологічних дослідженнях. Процес соціологічного дослідження. Групове опитування у трудових колективах. Масові і спеціалізовані опитування. Адаптація респондента до завдань дослідження. Одержання достовірних відповідей.

  контрольная работа [25,7 K], добавлен 25.04.2009

 • Загальні критерії наукового дослідження в соціології. Систематичність при проведенні спостережень, обробці матеріалу і розгляді результатів. Способи і методи збору соціологічного матеріалу для отримання відповідей на питання. Типи соціологічних теорій.

  реферат [24,4 K], добавлен 25.07.2010

 • Поняття інформації та аналіз інформації. Спостереження як метод збирання інформації. Оцінювання даних спостереження. Аналіз документів та їх текстів. Класичні методи аналізу документів. Валідність висновків дослідження та репрезентованність вибірки.

  реферат [35,6 K], добавлен 19.07.2011

 • Структура соціологічного дослідження. Социальная сутність сім'ї і шлюбу. Методи збору емпіричного матеріалу. Соціологія науки і освіти. Сутність і структура особистості. Девіантна поведінка та соціальний контроль. Спадкоємність і традиції в культурі.

  лекция [199,2 K], добавлен 07.05.2015

 • Сутність соціологічного дослідження, його значення та елементи. Вивчення ставлення студентів до забобонів, астрологічних прогнозів та ворожіння. Методи збору первісної соціологічної інформації. Особливості проведення та аналіз результатів опитування.

  практическая работа [78,7 K], добавлен 06.04.2011

 • Загальні відомості про використання соціологічних методів. Поняття та сутність анкети, її значення у дослідженні. Методи усного опитування (інтерв'ю), їх класифікація та умови використання. Можливості вивчення особистості через оцінювання та самооцінку.

  контрольная работа [34,1 K], добавлен 16.10.2010

 • Суть спостереження як методу дослідження в соціології. Види спостережень у педагогічних дослідженнях, їх загальна характеристика. Поняття методики і техніки спостережень, особливості його організації та проведення досліджень. Обробка і аналіз результатів.

  курсовая работа [30,1 K], добавлен 16.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.