Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

Види соціологічного дослідження. Складові програми соціологічного дослідження, характеристика методів збору інформації, вимоги і прийоми формування вибірки. Методи опитування: анкета, інтерв’ю, спостереження. Соціометричний метод дослідження, соціограма.

Рубрика Социология и обществознание
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 03.02.2009
Размер файла 42,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

навчання їх техніці інтерв'ювання;

надання їм можливості пройти практику проведення інтерв'ю;

набуття інтерв'юером вміння ретельно аналізувати і оцінювати процедуру інтерв'ю.

Звертаю увагу курсантів на ще один метод збирання соціологічної інформації як спостереження.

Спостереження як метод збирання інформації не можна віднести до специфічних методів соціології. Остання запозичила його ще з часів перших соціологів із раніше сформованих галузей емпіричного знання і в кінцевому рахунку із природничих наук.

В соціолого-природничому симбіозі спостереження можна в першому наближенні визначити як планомірне цілеспрямоване сприйняття явищ, результати якого в тій або іншій формі фіксуються дослідником і потім перевіряються. При цьому збирається і фіксується за допомогою технічних приладів /кінокамера, фотоапарат, магнітофон, телевізійна та інша техніка/ лише та інформація яка може бути використана для опису, а потім і пояснення проблемної ситуації, яка досліджується.

Звертаю увагу на те, що застосування соціологічного спостереження має три особливості:

воно зазвичай застосовується в комплексі з іншими методами збору інформації, такими, як аналіз документів, опитування і т.д.;

його специфіка в порівнянні з іншими методами полягає у здатності давати багаті конкретними деталями, живі, безпосередні відчуття про об'єкт, що досліджується, а не в їх спогадах і інтерпретації;

спостереження дає можливість одержати дані незалежно як від вміння респондента описати словами свою поведінку, так і від того, чи бажає він взагалі щось говорити про свою поведінку.

Суттєві види спостереження:

включене/формалізоване/ спостереження /спостереження зсередини) ,коли спостерігач стає повноправним учасником групи, яку він спостерігає. Перевага такого спостереження полягає в тому, що воно дає можливість розкрити приховані для зовнішнього ока сторони об'єкта, що досліджуються. Разом з тим, йому притаманні певні негативні моменти: 1) спостерігач, адаптуючись до групи, яку він спостерігає, сам починає реагувати у відповідності з її стандартами, втрачаючи тим самим об'єктивний кут зору; 2) дуже важко знайти виконавця цього методу.

невключене /неформалізоване/ спостереження - це спостереження ззовні, коли дослідник не стає рівноправним учасником спостережної групи. Невключене спостереження значно простіше, але воно дає в деякому сенсі більш поверхову інформацію, ніж включене. В ньому відсутній ефект самоспостереження дослідника.

Розрізняють також відкрите спостереження, яке характеризується тим, що членам досліджуваної групи факт спостереження за ними відомий, від групи він не приховується, і спостереження інкогніто, коли члени спостережної групи не підозрюють, що за ними ведеться спостереження.

Можна також виділити спостереження:

нестандартизоване, у якого немає чіткого плану дій, приписуваних ззовні;

стандартизоване, якого є чітко фіксовані приписи відносно предмету і процедури спостереження.

Можлива також класифікація спостереження, виходячи з тих або інших особливостей його організації:

лабораторне спостереження, коли об'єктом спостереження є більш або менш наближена до реальності модель;

польове спостереження, коли об'єктом спостереження є реальний со-ціальний процес, той або інший аспект соціальної дійсності.

Спостереження бувають систематичні, які проводяться заздалегідь суворо розробленим планом вивчення об'єкта протягом певного часу, і несистематичними /короткочасовими/, коли вони проводяться іншими способами/із документів, за допомогою опитувань і т.д./. Кожний вид /тип/ спостереження має свої позитивні і негативні сторони.

Спостереження називається надійним якщо, будучи повтореним в тих же умовах з тим же об'єктом, воно зможе дати один і той же результат незалежно від того, ким спостереження повторюється - первинним спостережувачем або будь-яким іншим.

Спостереження /спостережувальна процедура, результати спостереження/ називаються обґрунтованими, якщо вони фіксують саме те, що повинно фіксуватися згідно мети соціологічного дослідження. З метою одержання об'єктивної інформації про явище, соціальний факт, що вивчаються, використовуються такі способи контролю: 1) спостереження за спостереженням; 2) контроль іншими методами; 3) звернення до повторного спостереження; 4) виключення із списків оціночних термінів і т.п.

Звертаю увагу курсантів на те, що як основний метод збирання первинної інформації метод спостереження є досить ефективним в монографічних дослідженнях тобто дослідженнях окремого випадку, а також в дослідженнях, які не вимагають великого обсягу вибірки.

Експеримент - це загальнонауковий метод одержання в контролюючих і управляючих умовах нового знання. В соціологію він прийшов із галузі наук про природу.

До операцій, які становлять експеримент, можна відвести:

постановку і уточнення завдання і основної гіпотези;

вибір емпіричного об'єкту, в межах якого передбачається провести експеримент;

вироблення загального плану експериментальної і контрольної групи;

формулювання робочих гіпотез і їх уточнення шляхом побудови операційних визначень;

створення експериментальної ситуації через запровадження в дію гіпотетичної причини і проведення періодичних вимірювань функціонуючого об'єкта;

аналіз результатів.

Розрізняють натурний /лабораторний, польовий/ і уявний /модельний/ експерименти. Кожний з них має позитивні і негативні сторони.

Проведення натурних експериментів в соціології, су спільному житті справа далеко не проста. Вона обмежена природою соціальних об'єктів дослідження, які складаються із людей і вимагають від дослідника суворого дотримання моральних і юридичних принципів і норм, суть яких зводиться до одного: не нашкодити об'єкту дослідження. Тому більшість натурних соціологічних експериментів здійснюються на малих групах і мав багато спільного з соціально-психологічними експериментами.

Уявні соціологічні експерименти розповсюджені досить широко. Практично вони присутні в кожному соціологічному дослідженні , де є методи статистичного аналізу .Уявні експерименти є основними при моделюванні соціальних процесів на ЕОМ.В цьому випадку експеримент характеризується двома групами елементів: Формалізованим і неформалізованими параметрами. Формалізовані параметри представлені системою мови машин, а неформалізовані параметри - це концепції, цінні сні орієнтації людини. Вони взаємодіють і з формальною стороною в діалоговому режимі.

Підкреслюю, що в наш час, коли відбувається системна трансформація здійснюється чимало експериментів. За характером об'єктів, що можуть бути і об'єктами експериментів, виділяють: економічні , правові ,педагогічні ,політичні, демографічні, естетичні та інші.

За специфікою поставленого завдання експерименти поділяються на:

науково-дослідні, в ході яких перевіряється гіпотеза, яка містить нові відомості наукового знання;

практичні, які мають на меті запровадження корисної новизни в масових масштабах.

За характером логічної структури доказу гіпотези розрізняють експерименти:

паралельні яких існують як експериментальна, так і контрольна група, і в яких доказ здійснюється на порівнянні стану двох об'єктів (експериментального і контрольного) в один і той же час. Прикладом такого експерименту можуть бути досліди професора Е. Мейо /1924-1936 рр./;

послідовні, й яких контрольна група, як самостійно існуючий, поруч розташований з експериментальною групою об'єкт, відсутня. В цьому випадку одна й та ж експериментальна група виступає як контрольна, до введення імпульсу, і як експериментальна - після того, як імпульс здійснив передбачену дію.

Звертаю увагу курсантів на те, що для виявлення ефективності експерименту доцільні його багаторазові проведення, в ході яких відпрацьовується чистота експерименту і перевіряються основні варіанти розв'язання однієї соціальної проб лем й. У свій час Джон Стюарт Мілль не вважав можливим здійснення експерименту в суспільних науках. Сьогодні ми бачимо, що соціальний експеримент - це світова практика .Його основною метою є одержання нового, по можливості більш точного знання про соціальну реальність Зміна соціальної дійсності здійснюється тут опосередковано, Головним чином через розвиток теорії або через підтвердження істинності окремих її положень в даних специфічних умовах.

Звертаю увагу курсантів на те, що одержані після проведення опитування емпіричні дані підлягають інтерпретації, тобто поясненню. Соціолог має зробити висновки, виявити тенденції, перевірити висуненні в програмі соціологічного дослідження гіпотези. Одержану первинну соціологічну інформацію йому треба узагальнити, проаналізувати, науково пояснити, згрупувати одержану дані.

Підкреслюю, що головним підсумковим документом соціологічного дослідження є звіт про науково-дослідну роботу. Він включає ряд обов'язкових розділів: титульний лист, список виконавців, реферат, зміст, перелік умовних позначень і символів, вступ, основна частина, заключення, список використаної літератури, додатки. Загальними вимогами до цього документу є: чіткість і логічність викладу, аргументованість основних положень, висновків, точність формулювань, конкретність викладу результатів роботи, обґрунтованість рекомендацій і пропозицій.

Здобуваючи об'єктивну інформацію про ті або інші сторони суспільного життя, конкретні соціологічні дослідження можуть допомогти соціологу виявити суттєві суперечності, а також тенденції розвитку певних соціальних явищ і процесів. Те і інше дуже важливе для наукового розуміння і вирішення соціальних проблем, регулювання суспільних процесів або для їх всебічного врахування. Головне в конкретному соціологічному дослідженні - одержати об'єктивну інформацію про те, що відбувається в суспільстві, якій його сфері і як це сприймається людьми.

Література:

Бутенко Й.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. - М, 1989.

Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. - М., 1988.

Городяненко В.Г. Социологический практикум.Учебно-методическое пособие. - Н.: ІУстУ.

Зміст і методика проведення військово-соціологічного опитування. - К., 1993.

Как провести социологическое исследование. - М., 1990.

Краткий словарь по социологии. - М., 1988.

Методика организации социологического исследования в части. - Одесса, 1993.

Методика проектування програми та інструментарію військово-соціологічного дослідження. - К., 1993.

Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1,2. - М., 1990.

Ноэль Э. Массовые опросы. - М., 1978.

Основы социологии. Учебно-методическое пособие для курсантов. - Полтава, 1993.

Овсянников В.Г. Методология и методика в прикладном социологическом исследовании. - Л-д, 1989.

Піча В.М. Соціологія. - К., 2000.

Рабочая книга социолога. - М., 1983.

Радугин А.А., Радугин К.Л. Социология: Курс лекций. - М., 1995.

Рендюк П.Г. Соціологія. - Полтава, 1999.

Социология: Наука об обществе. - Харьков, 1996.

Социология:Учебное пособие. - М., 1995.

Соціологія. - К., 1999.

Соціологія. - Київ-Харків, 1998.

Соціологія. Короткий енциклопедичний словник. - К., 1998.

Тадевосян З.Б. Словарь-справочник по социологии и политилогии. - М., 1996.

Тощенко Ж.Т. Социология. - М., 1994.

Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. - Львів, 1996.

Шаленко В.И. Программа социологического исследования: Учебно-методическое пособие. - М., 1987.

Ядов В.А. Социолоческое исследование: Методология, программа, методы. - Самара: 1995.


Подобные документы

 • Методи збирання інформації в соціологічних дослідженнях. Процес соціологічного дослідження. Групове опитування у трудових колективах. Масові і спеціалізовані опитування. Адаптація респондента до завдань дослідження. Одержання достовірних відповідей.

  контрольная работа [25,7 K], добавлен 25.04.2009

 • Соціологічні дослідження і суспільна практика. Поняття, структура програми соціологічного дослідження. Практичні поради, визначення мети і завдань соціологічного дослідження. Методи соціологічних досліджень. Класифікація видів соціологічного експерименту.

  курсовая работа [68,4 K], добавлен 19.01.2011

 • Поняття соціологічного дослідження, його функції, принципи та етапи проведення. Порядок формування програми соціологічного дослідження. Взаємодія структурних компонентів даної програми. Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень.

  реферат [23,8 K], добавлен 08.12.2010

 • Зміст емпіричного соціологічного дослідження і визначення місця в соціологічному аналізі. Опитування, спостереження, соціальний експеримент і аналіз документів як методи соціологічного дослідження. Технології і структура програм соціологічних дослідження.

  реферат [253,3 K], добавлен 17.02.2013

 • Кількісні методи соціологічного дослідження. Специфіка анкетного опитування. Місце спостереження серед інших методів збору даних. Принципи побудови анкети. Метод включеного (польового) спостереження. Взаємодія кількісної та якісної традиції соціології.

  курсовая работа [33,8 K], добавлен 29.06.2011

 • Розвиток соціологічних методів опитування та їх різновиди. Місце методу опитування серед інших методів збору первинної інформації. Обґрунтування методів та методик, обраних для проведення дослідження на тему "Субкультура в молодіжному середовищі".

  курсовая работа [52,2 K], добавлен 20.07.2014

 • Розробка методологічного розділу програми соціологічного дослідження, визначення основних понять програми. Розробка, логічний аналіз анкети. Організація і методика проведення опитування респондентів. Обробка, аналіз результатів соціологічного дослідження.

  отчет по практике [687,2 K], добавлен 15.05.2010

 • Обґрунтування проблеми соціологічного дослідження, його мета та завдання. Визначення понять програми соціологічного дослідження за темою дослідження. Види та репрезентативність вибірок в соціологічному дослідженні, структура та логічний аналіз анкети.

  курсовая работа [29,8 K], добавлен 06.03.2010

 • Сутність соціологічного дослідження, його значення та елементи. Вивчення ставлення студентів до забобонів, астрологічних прогнозів та ворожіння. Методи збору первісної соціологічної інформації. Особливості проведення та аналіз результатів опитування.

  практическая работа [78,7 K], добавлен 06.04.2011

 • Опитування як метод збору первинної соціологічної інформації шляхом звернення із запитаннями до визначених груп людей. Отримання інформації про події, факти, відомостей про думки опитаних. Основні етапи організації та проведення соціологічного інтерв’ю.

  реферат [16,6 K], добавлен 18.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.