Розробка програми соціологічного дослідження

Методологія дослідження ставлення студентів до проблеми безробіття. Програма соціологічного дослідження по темі "Молодь і безробіття в Україні". Аналіз відношення молоді до безробітних, думка щодо причин безробіття. Бачення шляхів подолання цієї ситуації.

Рубрика Социология и обществознание
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 09.03.2016
Размер файла 302,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

1.Програма соціологічного дослідження по темі «Молодь і безробіття в Україні»

соціологічний безробіття молодь

1.1 Методологія дослідження

Методологія - вчення про правила мислення при створенні теорії; його філософська, теоретична основа, сукупність методів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об'єкта її пізнання.

Методологічна функція дає змогу визначити проблему, сформувати цілі, з'ясувати вихідне уявлення про предмет і об'єкт дослідження, сформувати наукове припущення про ефективне вирішення проблеми безробіття молоді в Україні.

Щоб перейти до аналізу даних конкретного соціологічного дослідження, потрібно сформувати тему, цілі, завдання дослідження, потім зібрати певні дані за допомогою анкетування і врешті - решт, зробити ґрунтовний аналіз результатів конкретного соціологічного дослідження і надати ці результати у вигляді графіків, діаграм, гістограм.

Тема дослідження: «Молодь і безробіття в Україні».

Мета дослідження:

· виявити ставлення студентів до проблеми безробіття в Україні;

· визначити відношення молоді до безробітних людей;

· виявити думку молоді щодо причин безробіття;

· дослідити пропозиції молоді щодо подолання безробіття в Україні.

Цілі дослідження:

· за допомогою соціологічного дослідження, визначити думку в суспільстві, щодо нашої проблеми;

· за допомогою результатів цього дослідження, можна буде визначити напрямок, у якому діяти, задля вирішення даної проблеми;

· визначити стан безробіття серед молоді в Україні;

Об'єктом конкретного соціологічного дослідження є вивчення проблеми безробіття.

Предмет дослідження: відношення студентів до проблеми безробіття молоді в Україні.

Завдання:

Найголовнішим завданням на теперішній час є вивчення безробіття - як соціального явища; економічної, політичної та соціальної кризи.

Тож подолання безробіття можливе при економічній та політичній стабільності в нашій державі.

Таким чином, головним завданням нашої держави є зменшення кількості безробіття серед молоді, створюючи нові робочі місця.

1.2 Методика дослідження

Методична частина містить опис методики та організації характеристик дослідження. Велике значення у цьому розділі має розрахунок і обґрунтування вибірки. Уся процедура означає необхідність добору тих людей, серед яких буде проводитись дослідження.

Вибірка - це сукупність елементів об'єкта соціологічного дослідження, що підлягає безпосередньому вивченню, сукупності способів, прийомів, процедур відбору елементів об'єкта, одиниць спостереження й вивчення при масових соціологічних дослідженнях.

Більшість соціологічних досліджень носять не суцільний, коли вивчаються не всі елементи об'єкта, а вибірковий характер. При розгляді будь - якої системи побудови вибірки повинні бути враховані 2 фактори:

· наявність або відсутність ймовірного механізму відбору;

· наявність або відсутність об'єктивності при відборі.

Облік цих факторів дає такі основні види вибірки:

· випадкова

· цілеспрямована

Вибіркова сукупність - певна кількість відібраних за суворими правилами елементів генеральної сукупності.

Випадкова - передбачає випадковий відбір одиниць аналізу, згідно з яким кожна одиниця генеральної сукупності має однакову можливість потрапити до вибіркової сукупності.

ь Власне випадкова

ь Механічна

ь Гніздова

ь Районована

ь Комбінована

Цілеспрямована (невипадкова) - в основі не перелік одиниць відбору, а статистичні дані, що описують об'єкт за найбільш значущими характеристиками.

ь Стихійна (перший зустрічний)

ь Квотна

ь Метод основного масиву

ь Типова

Досить складним питанням є розрахунок обсягу вибірки, тобто визначення кількості респондентів. У соціології є правило, згідно з яким що більш дисперсний склад об'єктів дослідження то більшим повинен бути обсяг вибірки, оскільки в ній має бути як - найщільніше відображена ця різноманітність. І навпаки, що однорідніший склад сукупності, тим менша кількість осіб необхідна для обстеження. При масових опитуваннях, якщо величина вибірки не менше 5000 осіб, достатньо опитати не менше 500 осіб. Якщо ж величина генеральної сукупності 5000 осіб і більше, то доцільно обстежити 10% складу.

Найпоширенішим і часто вживаним у соціологічному дослідженні є метод опитування. Він охоплює використання таких дослідницьких процедур, як анкетування, поштове опитування, інтерв'ю. Опитування - це метод безпосереднього або опосередкованого збирання первинної вербальної інформації.

Серед видів опитування чільне місце посідає анкетування, основним інструментом якого є анкета. Саме за допомогою анкетування я провела своє соціологічне дослідження. Соціологічна анкета -- це система запитань, об'єднаних єдиним дослідницьким задумом і спрямованих на з'ясування кількісно-якісних характеристик об'єкта і предмета аналізу. До анкети висувається ряд вимог, яких треба дотримуватись при їх конструюванні.

Структура анкети:

ь Вступ;

ь Блоки простих запитань;

ь Блоки складних запитань;

ь Прикінцеві запитання;

ь «Паспортичка».

Робочий план дослідження:

I. Перший розділ:

· Розробка програми дослідження;

· Підготовка інструментального дослідження;

· Проведення пілотажного дослідження.

ІІ. Другий розділ «організаційно - методичний»:

· З'ясування наступних питань: «що треба зробити?», «де?», «коли?», «в які строки?».

ІІІ. Третій розділ:

· Обробка отриманої інформації;

· Вибракування анкет;

· Кодування запитань;

· Обробка інформації.

ІV. Четвертий розділ «аналітичний»:

· Підготовка звітів за результатами дослідження, що містять висновки, практичні рекомендації, щодо розв'язання проблем.

Розділ 2. Аналіз результатів дослідження

Таблиця 1

Перше питання конкретного соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», було таким: «Чи є для вас проблема масового безробіття молоді в Україні актуальною?» .

Це питання я внесла до анкети, щоб дізнатись, чи є в Україні безробітна молодь, і наскільки ця проблема для них актуальна.

Результатом дослідження є те, що 11 людей відповіли на дане питання «Так» , 4 людини відповіло «Ні» і лише 1 людина відповіла «Складно відповісти».

Висновок: отже для більшості респондентів проблема безробіття є актуальною.

Таблиця 2

Друге питання соціологічного дослідження, яке я хочу проаналізувати, стосується актуальності даної проблеми.

66,7% опитуваних людей, вказали на те, що після навчання поїдуть за кордон.

26,7% респондентів подали свій варіант вирішення даної проблеми.

І лише 6,6% населенню байдуже до цієї проблеми.

Висновок: отже, більшість молодих спеціалістів прагнуть виїхати закордон.

Таблиця 3

В наступному питанні конкретного соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні»: «Чи читали Ви відому книгу А.Кристоцького "Безробіття молоді - стихійне лихо України"?» .

Це питання я внесла до анкети, щоб дізнатись, наскільки чесно респонденти відповідають на дані запитання.

Результатом дослідження є те, що 1 людина відповіла на дане питання «Так» , 13 людей відповіло «Ні» і 1 людина відповіла «Якраз хочу прочитати». Висновок: це питання-пастка, 2 респонденти збрехали, такої книги не існує.

Таблиця 4

Слідуючим питанням конкретного соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», було таким: «Оцініть стан безробіття молоді в Україні за 5 бальною шкалою» .

Це питання я внесла до анкети, щоб дізнатись , як оцінює стан безробіття особисто молодь в Україні, і наскільки ця проблема для них актуальна.

Переважаючим стало значення 2/4, тобто більша за природню, але менше глобальної.

Висновок: отже, респонденти оцінили стан безробіття на 2,3,4.

Таблиця 5

Відповідь на питання мого соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні» «Як на Вашу думку, впливає безробіття молоді на загальний стан держави ?» була досить очікуваною .

Результатом дослідження є те, що 14 людей відповіли на дане питання «Негативно» , і лише одна людина відповіла «Взагалі не впливає», відповідь «Позитивно» не дав жоден з опитуваних мною респондентів.

Висновок: практично всі респонденти вважають, що безробіття саме молоді негативно впливає на державу.

Таблиця 6

Наступне питання, даного соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні» я присвятила саме бажанню молоді працювати.

53.3 % молоді вважає що молодь хоче працювати, 40 % молоді вважає що не вся молодь бажає працювати, 6,7 % молоді дало відповідь «Ні».

Висновок: думки респондентів розділились практично навпіл.

Одні вважають, що безробітні хочуть знайти роботу, а інші вважають що не всі до цього прагнуть.

Таблиця 7

Наступне питання, мого соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні» було відкритим. Проте відповіді опитаних респондентів розділились лише на дві половини. Одній половині опитаних шкода безробітну молодь, інша ж не бачить для них іншого виходу як здобувати якісну освіту і вирушати за кордон в пошуках роботи.

Висновок: респонденти із співчуттям відносяться до безробітних та частина радить вирушати за кордон.

Таблиця 8

Восьме питання соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», яке я хочу проаналізувати, стосується можливості повної ліквідації безробіття серед молоді. 80 % опитуваних людей, вказали на те, що не вірять в повну ліквідацію безробіття серед молоді в Україні. 20% респондентів не можуть відповісти на поставлене питання. Висновок: більшість респондентів вважають, що неможливе існування країни без безробітних.

Таблиця 9

Особливим, на мою думку питанням соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», було «Якби безробітні організували протест проти безробіття, Ви б їх підтримали? ». Що показує скільки соціально -, політично-активної молоді є в нашій країні.

8 респондентів, вказали на те, що подумають про те, чи підтримувати протест безробітних, чи ні.

5 респондентів підтримали б цей протест абсолютно.

2 респонденти не бажають участувати в подібних заходах, адже вважають що це нічим не допомагає, а лише приносить збитки самій молоді.

Висновок: загалом найменша кількість респондентів не підтримали б протест безробітних, а більшість подумали б, деякі кількість точно підтримали.

Таблиця 10

Слідуючим питанням соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», було «Якби Ви втратили хорошу роботу, Ви б погодились на більш важку і з меншою заробітною платою? ». Що показує скільки респондентів працюватимуть у випадку звільнення за меншу заробітну плату більше, адже жити на щось потрібно.

Висновок: отже більшість респондентів будуть шукати все ж таки кращий варіант а інші погодились би на роботу, навіть з меншою заробітною платою.

Таблиця 11

В даному відкритому питанні соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні» «Що на Вашу думку є основною причиною масового безробіття молоді в Україні? ». Що показує що майже всі респонденти винуватять у безробітті економічну кризу,зміну влади та небажання працювати.

Висновок: респонденти вважають, що основними причинами безробіття є економічна криза та зміна влади.

Таблиця 12

Відкрите питання соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», «Якими на Вашу думку будуть майбутні наслідки безробіття? » показує думки молоді є в нашій країні.

5 респондентів, вказали на погіршення рівня життя населення.

9 респондентів вважають що наслідком буде загострення кризового стану.

Висновок: отже респонденти вважають, що всі перераховані наслідки, крім спаду народжуваності, є свій варіант - еміграція.

Таблиця 13

Слідуючим питанням конкретного соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», було таким: «Чи здійснює уряд країни заходи по зниженню рівня безробіття» .

Це питання я внесла до анкети, щоб дізнатись , як оцінює молодь роботу уряду над скороченням безробіття серед молоді.

Переважаючим стала відповідь «Ні», тобто більшість респондентів думає що уряд не працює над подоланням цієї проблеми.

Висновок: респонденти вважають, що уряд не робить нічого для покращення ситуації безробіття.

Таблиця 14

Завершальним питанням конкретного соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», було таким: «Які шляхи вирішення проблеми Ви б могли запропонувати?» .

Переважаючим стала відповідь «Надання підприємцям пільг на найм робочої сили », тобто більшість респондентів думає, що таким чином вирішиться дана проблема.

Висновок: респонденти висловили свою точку зору щодо вирішеної проблеми безробіття, більшість вважає, що необхідно надати підприємцям пільги на найм робочої сили.

Висновки та пропозиції

Отже, в результаті проведення дослідження, ми можемо зробити висновок, що наша гіпотеза повністю підтвердилась:

Ш Студентів цікавить проблема безробіття в Україні.

Ш Внаслідок економічної кризи в Україні значно збільшилася кількість безробітних.

Ш Подолання безробіття можливе при економічній та політичній стабільності в нашій державі.

Пропозиції:

Ш розробити спільні механізми державної молодіжної політики щодо зайнятості населення;

Ш посилити співпрацю між міністерствами щодо зайнятості молоді;

Ш знизити оподаткування для підприємств, за умови збереження робочих місць (для компенсування витрат на прийом нових працівників);

Ш надавати державою пільгові кредити для виплати зарплати додатково зайнятим на виробництві (студенти), які за розміром будуть дорівнювати зарплаті;

Ш створення нових робочих місць, за рахунок взяття кредитів для технічного переобладнання і розширення підприємств;

Ш створення центрів навчання молодих людей тим професіям, шанси на зайнятість у який найбільш високі;

Список використаної літератури

1. Закон України "Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004 -2008 роки" від 18 листопада 2003 р.

2. Кравченко В.Л. Молодіжний сегмент ринку праці: новітні тенденції та перспективи розвитку в Україні // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил в Україні. - 2007. - Вип. 5. - С. 197-203.

3. Пазюк О., Пономарьова О. Проблеми безробіття в Україні // Україна: аспекти праці. - 2010. - №2. - С. 3 - 10.

4. Перепелиця М.Л. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект). - К.: Укр. ін-т сон., досліджень, Укр. центр політичного менеджменту, 2014.

5. Раковська О.А. Соціальні орієнтири молоді: тенденції, проблеми, перспективи - М.: Знание, 2013. - 158 с.

8. Результати моніторингового опитування населення України стосовно соціального становища молоді. - К.: Український інститут соціальних досліджень, 2013.

9. Соціологія молоді: Підручник / За ред. Д-ра социол. Наук, проф., Чл.-кор. РАН В.М. Кузнєцова. - М.: Гардаріки, 2014.-335 с.

10. Стадник В.К., Зволінський О.В., Любаренко Г.С. Прогнозування ринку праці в контексті проблем молодіжного безробіття. - К., 2013.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розгляд питання працевлаштування молоді в Україні. Теоретичне вивчення та обґрунтування сучасної проблеми безробіття. Проведення дослідження щодо виявлення ставлення студентів до даної проблеми; визначення її причин і пошук дієвих шляхів виходу.

  курсовая работа [736,2 K], добавлен 15.05.2014

 • Розробка методологічного розділу програми соціологічного дослідження, визначення основних понять програми. Розробка, логічний аналіз анкети. Організація і методика проведення опитування респондентів. Обробка, аналіз результатів соціологічного дослідження.

  отчет по практике [687,2 K], добавлен 15.05.2010

 • Поняття соціологічного дослідження, його функції, принципи та етапи проведення. Порядок формування програми соціологічного дослідження. Взаємодія структурних компонентів даної програми. Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень.

  реферат [23,8 K], добавлен 08.12.2010

 • Розробка методологічного розділу програми конкретного соціологічного дослідження. Розробка та логічний аналіз анкети. Організація та методика проведення опитування респондентів. Аналіз та узагальнення результатів соціологічного дослідження, статистика.

  практическая работа [1,8 M], добавлен 28.04.2015

 • Розробка методологічного розділу програми конкретного соціологічного дослідження. Організація та методика проведення опитування респондентів. Вибірка в соціологічному дослідженні. Розробка та логічний аналіз анкети. Статистика та обробка результатів.

  лабораторная работа [473,5 K], добавлен 11.12.2009

 • Особливості розробки методологічного розділу програми соціологічного дослідження щодо ставлення людини до вивчення іноземної мови. Визначення основних понять за темою дослідження. Обґрунтування вибірки дослідження, розробка і логічний аналіз анкети.

  курсовая работа [125,1 K], добавлен 24.02.2010

 • Розробка методологічного розділу програми соціологічного дослідження на тему "Ігроманія". Вибірка, розробка, аналіз анкети. Визначення місць, де представники молоді найчастіше грають в азартні ігри. Дослідження впливу який має реклама ігроманії на молодь.

  отчет по практике [1,4 M], добавлен 31.10.2011

 • Теоретичні основи проблеми міграції. Визначення соціологічного об’єкту та предмету соціологічного дослідження. Мета та завдання соціологічного дослідження. Операціоналізація понять та попередній системний аналіз об’єкту соціологічного дослідження.

  курсовая работа [28,0 K], добавлен 12.06.2010

 • Соціологічне дослідження стосовно ставлення молоді (студентства) до системи освіти на сучасному етапі. Дослідження важливості здобуття освіти для студентів 1-го курсу. Визначення готовності студентів до змін та реформ в системі сучасної освіти.

  практическая работа [2,4 M], добавлен 26.05.2010

 • Розробка методологічного розділу програми соціологічного дослідження на тему "Патріотизм у розумінні сучасної молоді", визначення понять, вибірка, розробка і логічний аналіз анкети, організація та методика опитування респондентів, аналіз результатів.

  курсовая работа [149,5 K], добавлен 19.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.