Державне регулювання індустрії туризму: регіональний аспект

Специфіка державного регулювання та підтримки розвитку індустрії туризму. Аналіз стану державного регулювання індустрії туризму на регіональному рівні. Розробка принципів та напрямів удосконалення державного регулювання індустрії туризму на рівні регіону.

Рубрика Спорт и туризм
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.09.2014
Размер файла 171,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

18. Буравченков А.О. Культура і туризм: взаємозалежність, взаємодія і збагачення / А.О. Буравченков, І.П. Гаврилишин // Культура на зламі тисячоліть: [філософія, туризм, освіта]: зб. наук. ст. - К., 1996. - С.89-102.

19. Бухаріна Л.М. Розвиток системи державного регулювання туристичної галузі / Л.М. Бухаріна // Економіка та держава. - 2007. - № 12. - С.87-88.

20. Бухаріна Л.М. Державна туристична політика України / Л.М. Бухаріна // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2008. - № 1. - С.46-50.

21. Бухаріна Л.М. Шляхи вдосконалення механізмів державного регулювання туризму в Україні / Л.М. Бухаріна // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2012. - № 2. - С.33-39.

22. Бухаріна Л.М. Інституційні засади державної політики у сфері туристичних послуг / Л.М. Бухаріна // Економіка та держава. - 2008. - № 5. - С.84-87.

23. Бухаріна Л.М. Нормативно-правове регулювання діяльності у сфері туризму / Л.М. Бухаріна // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2008. - № 4. - С.58-63.

24. Бухаріна Л.М. Підвищення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з субєктами туристичної діяльності / Л.М. Бухаріна // Університетські наукові записки. - 2008. - № 3 (1). - С.442-443.

25. Бухаріна Л.М. Механізми державного регулювання сфери туризму на рівні центрального та місцевих органів виконавчої влади / Л.М. Бухаріна // Актуальні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України: матеріали науково-практичної конференції, 27 листопада 2007 р. - Харків: Вид-во ХарРІНАДУ "Магістр”, 2007. - С.36-37.

26. Бухаріна Л.М. Сутність державного регулювання індустрії туризму / Л.М. Бухаріна // Управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних процесів: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. - Дніпропетровськ, 2007. - Т.1. - С.61-62.

27. Бухаріна Л.М. Напрями формування та розвитку галузі туризму / Л.М. Бухаріна // Децентралізація державного управління та розвитко місцевого самоврядування в контексті європейської практики: матеріали наук. - практ. конф.; тези доп. (2-3 жовтня 2008 р.) / відп. ред.В.Я. Малиновський. - Луцьк, 2008. - С.129-131.

28. Бухаріна Л.М. Проблеми державного регулювання індустрії туризму на регіональному рівні / Л.М. Бухаріна // Наука і вища освіта: тези доповідей учасників ХVІ Міжнар. наук. конф. молодих науковців, м. Запоріжжя, 17-18 квітня 2008 р.: у 4 т. / Класичний приватний університет. - Запоріжжя: КПУ, 2008. - Т.2. - С. 209-210.

29. Бухаріна Л.М. Удосконалення системи управління сферою туризму / Л.М. Бухаріна // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VІІІ Міжнародного наукового конгресу, 2008 р. - Харків: Вид-во ХарРІНАДУ "Магістр”, 2011. - С. 193.

30. Бухарина Л.М. Госудасртвенная политика развития туризма / Л.М. Бухарина // Проблемы прогнозирования и государстывенного регулирования социально-экономического развития: материалы IX Международной научной конференции. - Минск, 2011. - Т.2. - С.225-227.

31. Валевський О.Л. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впровадження: монографія / О.Л. Валевський. - К.: НІСД, 2001. - 240 с.

32. Виноградська А. Розвиток українського туристичного бізнесу / А. Виноградська // Економіка. Фінанси. Право. - 2000. - № 5. - С.13-18.

33. Волошин Н.И. Международный туризм: правовые акты: учебное пособие / Н.И. Волошин. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 400 с.

34. Воротін В. Є. Державне регулювання інтеграційних процесів в Україні та його вплив на економічне зростання / В. Є. Воротін // Вісник УАДУ. - 2007. - № 4. - С.174-186.

35. Гавран В.Я. Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03/В.Я. Гавран; Мін-во освіти і науки України; Національний ун-т "Львівська політехніка”. - Львів, 2010. - 19 с.

36. Гайдук А. Формування туристичної ринкової інфраструктури як фактор підвищення ефективності функціонування ринку туристичних послуг / А. Гайдук // Регіональна економіка. - 1999. - № 2. - С.172-178.

37. Герасимова А. Туристический бизнес: особенности бухучёта и налогообложения / А. Герасимова, М. Скапенкер // Экономика и жизнь. - 1996. - № 14. - апрель.

38. Глобальний етичний кодекс туризму, 1999 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.world-tourizm.org.

39. Гринів Л.С. Методологія і методика визначення нормативної ціни природних курортних ресурсів та платежів за їх використання / Л.С. Гринів. - Львів, 1992. - 26 с.

40. Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах: зб. наук. праць. Київ, 2009. 238 с.

41. Гудзь П.В. Информация в системе маркетингового управления курортным городом / П.В. Гудзь // Економіка та право. 2001. № 1. С.71-74.

42. Гудзь П.В. Механізми розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.10.01/П.В. Гудзь; НАН України; Ін-т пробл. ринку та екон. - прав. досліджень. - Донецьк, 2003. - 36 с.

43. Гулич О.І. Актуальні питання інформаційного забезпечення розвитку туристично-рекреаційного бізнесу в регіоні / О.І. Гулич // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика сталого розвитку: принципи формування, механізми реалізації: зб. наук. праць. / НАН України; Інститут регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І. Долішній. Львів, 2008. Вип.5 (ХХХVІ). - С.563-569.

44. Данилишин Б.М. Україна: проблеми сталого розвитку: наукова доповідь / Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, Е.М. Лібанова. - К.: РВПС України НАН України, 2007.

45. Декларація з довкілля та сталого розвитку [Електронний ресурс]. - Ріо-де-Жанейро, 1992. - Режим доступу: www.world-tourizm.org.

46. Декларація з світового туризму [Електронний ресурс]. Маніла, 1980. - Режим доступу: www.world-tourizm.org.

47. Державне регулювання економіки: підруч. для студ. екон. спец. вузів / І.Р. Михасюк, А.Ф. Мельник, М.І. Крупка, З.М. Залога; за ред.І.Р. Михасюка. - К.: Атіка: Ельга-Н, 2010. - 592 с.

48. Державне регулювання економіки: навч. - метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / С.М. Чистов та ін. - К.: КНЕУ, 2008. - 208 с.

49. Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України: навчальний посібник / кол. авт.: В.М. Вакуленко, О.С. Ігнатенко, О.Ю. Лебединська та ін. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 112 с.

50. Державне управління: словник-довідник / уклад.: В.Д. Бакуменко (кер. творч. кол.), Д.О. Безносенко, І.М. Варвар та ін.; за заг. ред.В.М. Князєва, В.Д. Бакуменка. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.

51. Дергачов В. Формування зон вільного підприємництва туристичного курортно-рекреаційного призначення / В. Дергачов, О. Живицький, М. Тараканов // Економіка України. - 1992. - № 1. - 60-64 с.

52. Джафари Д. Феноменология туризма / Д. Джафари // Теория и практика физической культуры. - 2007. - № 8. - С.23-27.

53. Дмитренко В.М. Напрями вдосконалення механізмів розвитку туризму на регіональному рівні / В.М. Дмитренко // Держава та регіони. Серія: Державне управління - 2008. - № 4. - С.69-74.

54. Дмитренко В.М. Виставкова діяльність, як складова туризму / В.М. Дмитренко // Матеріали круглого столу Всесвітньої Туристичної біржі (WTM) Лондон, Великобританія, 2009. - С.4-5.

55. Добровольский А.Б. Активізація туризму в Україні на основі розвитку вільних економічних зон / А.Б. Добровольський // Проблеми економічної політики у вільних економічних зонах: матеріали міжнар. наук. - практ. конф. - Чернівці, 1995. - Ч.3. - С.75-78.

56. Документи Всесвітньої Туристської Організації (ВТО), рішення її Генеральних Асамблей [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.world-tourizm.org.

57. Долішній М. Концептуальні засади розвитку регіональної політики / М. Долішній // Зовнішньоекономічний кур'єр. - 2011. - № 7-8. - С.5-8.

58. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. Дюркгейм. - М., 1991.

59. Економічний аналіз та його роль в управлінні регіоном // Регіональне управління: навчальний посібник / кол. авт.: Л.М. Зайцева, С.М. Серьогін та ін.; за наук. та заг. ред.Л.М. Зайцевої. - Д., 2000. - С.35-62.

60. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму. Методологія формування. Механізм реалізації / В.К. Євдокименко. - Чернівці: Прут, 2009. - 288 с.

61. Європейська Рамкова Конвенція загальних принципів транскордонного співробітництва // На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів / за ред.С. Максименка, І. Студеннікова. - К.: Логос, 2000. - С.186-196.

62. Живицкий А.В. Рекреационные аспекты концепции устойчивого развития приморских регионов Украины / А.В. Живицкий, Е.А. Доманюк, И.А. Бердников // Экономические инновации. - 2009. - Вып.6. - С.78-87.

63. Жученко В.Г. Розвиток туристсько-рекреаційної діяльності на Україні: передумови та перспективи / В.Г. Жученко // Регіон. перспективи. - 2012. - № 1. - С.83-84.

64. Закон України "Про туризм” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.

65. Зелінський К. Удосконалення статистичної методології і практики в сфері рекреації / К. Зелінський // Статистика України. - 1999. - № 3. - С.32-34.

66. Зінченко В.А. Міжнародний молодіжний туризм в Україні (70-80-ті роки XX ст.) / В.А. Зінченко; НАН України; Ін-т історії України. - К.: Ін-т історії України, 2008. - 58 с.

67. Зорин И.В. Теоретические основы профессионального туристского образования: монографія / И.В. Зорин. - М.: Совет. спорт, 2001. - 264 с.

68. Ільїна О.В. Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни / О.В. Ільїна; Луцьк. ін-т розвитку людини Відкрит. міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна”. - Луцьк: Терен, 2011. - 104 с.

69. Казачковська Г.В. Підвищення ефективності функціонування міського рекреаційно-курортного господарства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.10.01/Г.В. Казачковська; НАН України, Ін-т екон. - прав. досліджень. - Донецьк, 2003. - 20 с.

70. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма / Н.И. Кабушкин. - 4-е изд. - М.: Новое Знание, 2004. - 432 с.

71. Калитюк В.А. Рекреаційно-туристичний комплекс в умовах ринку / В.А. Калитюк. Львів, 2009. 162 с.

72. Карсекін В.І. Проблеми розвитку готельного господарства в Україні / В.І. Карсекін, Т.І. Ткаченко // Економіка України. - 1997. - № 9. - С.41-46.

73. Кравців В.С. Науково-методичні підходи та алгоритм розробки регіональних програм розвитку рекреаційної сфери / В.С. Кравців, В.О. Полюга, О.І. Гулич // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи: збірник наукових праць / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Львів, 2004. Вип.1 (XLV). С.9-17.

74. Крачило М.П. Іноземний туризм в Україні. Стан і шляхи розвитку / М.П. Крачило // Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи: зб. наук. пр. - К.: Слов'янський діалог, 1995. - С.39-45.

75. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления / В.А. Квартальнов; Рос. междунар. акад. туризма. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 489 с.

76. Квартальнов В.А. Туризм / В.А. Квартальнов. - М.: Фінанси та статистика, 2011. - 320 с.

77. Керецман В.Ю. Державне регулювання регіонального розвитку: теоретичні аспекти: монографія / В.Ю. Керецман. - К.: Вид-во НАДУ, 2002. - 188 с.

78. Кифяк В. Розвиток міжнародного туризму як один із факторів становлення економіки України / В. Кифяк // Економіка України. - 1995. - № 7. - С.85-88 с.

79. Козырев В.М. Туристическая рента как фактор саморазвития отрасли / В.М. Козырев // Теория и практика физ. культуры. - 2000. - № 8. - С.27-31.

80. Козюра І.В. Місцеве самоврядування в Україні (становлення та еволюція): навчальний посібник / І.В. Козюра, О.Ю. Лебединська. - Ужгород: Патент, 2010. - 224 с.

81. Концепція розвитку українських курортів: проект Держтурадміністрації України. - К.: ДТАУ, 2004. - 14 с.

82. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм / Ф. Котлер, Дж. Боузн, Дж. Майкенз. - М., 2008. - 700 с.

83. Король О.Д. Основи туристичного маркетингу / О.Д. Король; Чернівец. нац. ун-т ім.Ю. Федьковича. - Чернівці: Рута, 2002. - 110 с.

84. Кравців B. C. Туризм в Україні: стан та шляхи активізації / В.С. Кравців // Зовнішньоекономічний кур'єр. - 2010. - № 7-8. - С.9-10.

85. Крайник О.П. Економічний розвиток регіону: монографія / О.П. Крайник; за ред. М.І. Долішнього; УАДУ при Президентові України; Львів. регіон. ін-т. - Л.: Ліга-Прес, 2002. - 294 с.

86. Крючков А.А. История международного и отечественного туризма / А.А. Крючков. - М.: Высш. шк. по туризму и гостиничному хозяйству, 1999. - 93 с.

87. Кудинов Б.Ф. Из истории развития туризма / Б.Ф. Кудинов. - М.: Профиздат, 1986.

88. Кулагина Г. Туристская деятельность в сателлитных счетах СНС / Г. Кулагина, А. Татаринов // Вопросы статистики. - 2009. - № 1. - С.27-32.

89. Курортні ресурси України / за ред. М.С. Лободи. - К.: ТАМЕД, 1999. - 344 с.

90. Лебединський Ю.П. Ресурсосбережение и экология / Ю.П. Лебединський, Ю.В. Склянкин, П.И. Попов. - К.: Политиздат Украины, 1990. - 223 с.

91. Лебедько С. Туристические приоритеты - 99/С. Лебедько // Компаньон. - 1999. - № 23. - С.37-38.

92. Лугова О.В. Управління інвестиційними ресурсами адміністративно-територіальних формувань в туристичній сфері / О.В. Лугова // Упр. сучас. міст. - 2003. - № 2/4-6 (10). - С.107-114.

93. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. - К.: Альтерпрес, 2011. 436 с.

94. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: навчальний посібник / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. - С.28.

95. Мацола B.I. Рекреаційно-туристичний комплекс України / В.І. Мацола. - Львів: Інститут регіональних досліджень НАНУ, 1997. - 259 с.

96. Менеджмент туристичної індустрії: навчальний посібник / за ред.І.М. Школа. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 662 с.

97. Мерзляк А.В. Механізми державного управління іноземними інвестиціями: регіональний аспект: монографія / А.В. Мерзляк; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 300 с.

98. Мілашевська О.І. Організаційно-методичні засади формування спеціальних туристично-рекреаційних зон: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03/О.І. Мілашевська; Наук. - дослід. екон. ін-т. - К., 1998. - 20 с.

99. Методические рекомендации по экономической оценке и оптимизации использования лечебных рекреационных ресурсов. - Львов, 1983. - 40 с.

100. Мироненко Н.С. Рекреационная география / Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов. - М.: Изд-во МГУ, 1981. - 207 с.

101. Митровцій І. Організація туристично-рекреаційного процесу в нових економічних умовах: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / І. Митровцій, С. Болдижар. - Режим доступ: www.tour. сom.ua/publications.

102. Мордвінов О.Г. Природокористування в аграрній сфері перехідної економіки України / О.Г. Мордвінов; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: Вид-во НДПУ, 2011. - 187 с.

103. Мордвінов О.Г. Державне управління аграрним природокористуванням України в умовах ринкової трансформації: автореф. дис. д-ра наук з держ. упр.: 25.00.05/О.Г. Мордвінов; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2009. - 32 с.

104. Наймушин А. Социальний туризм / А. Наймушин, В. Белолипцев. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 245 с.

105. Населення і трудові ресурси села: навчальний посібник / за ред.П.Т. Саблука, М.К. Орлатого. - К.: Ін-т аграр. політики УААН, 2002. - 277 с.

106. Наказ Держтурадміністрації України та Держкомстату України "Про затвердження Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності” від 12.11.2003 р. № 142/394 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.

107. Національна система туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича" / Г.П. Науменко, С.В. Грибанова, О.П. Дорошко та ін. - К., 1998. - 401 с.

108. Нижник Н.Р. Системний підхід в організації державного управління: навчальний посібник / Н.Р. Нижник, О.А. Машков; за заг. ред. Н.Р. Нижник. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 160 с.

109. Окландер М.А. Статистичний моніторинг внеску туризму в економіку території / М.А. Окландер, О.Г. Милашко // Статистика України. - 2002. - № 4. - С.49-52.

110. Олесневич Д.Л. Регіональна організація туризму у Великобританії / Д.Л. Олесневич, С.П. Кузик // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми. - Л., 1998. - С.52.

111. Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку: навчальний посібник / кол. авт.: Н.Р. Нижник, С.Д. Дубенко, Н.Г. Плахотнюк та ін.; за заг. ред. Н.Р. Нижник. - К.: НІЧЛАВА, 2003. - 288 с.

112. Организация туризма / под ред.Н.И. Кабушкина, А.П. Дуровича. - М.: Новое Знание, 2004. - 632 с.

113. Орлов А. Правові проблеми визначення понять курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних територій / А. Орлов // Підприємство, господарство і право. 2008. № 5. С.48-50.

114. Пал Л.А. Аналіз державної політики / Л.А. Пал; пер. з англ.І. Дзюб. - К.: Основи, 2009. - 422 с.

115. Панасюк Б. Державне регулювання економіки / Б. Панасюк // Економіка України. - 1994. - № 1. - С. 19-23.

116. Педагогіка туризму: навчальний посібник / В.К. Федорченко, Н.А. Фоменко, М.І. Скрипник, Г.С. Цехмістрова. - К.: Слово, 2004. - 296 с.

117. Пермінова Г. Тенденції розвитку туризму в Україні на межі тисячоліть у контексті світового досвіду / Г. Пермінова // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: зб. наук. пр.: у 2 ч. - К., 1999. - Ч.2. - С.570-577.

118. Пилипенко С. Туристична галузь України: інвестиційний аспект / С. Пилипенко // Командор. Вісн. держ. службовця. - 2002. - № 1. - С.38-41.

119. Пи П. Туризм как экономический феномен / П. Пи // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература: реф. журн. - Серия 2. Экономика. - 1994. - № 2. - С.58-94.

120. Полюга В. Аспекти статистичного вивчення стану туристичної галузі регіону / В. Полюга // Регіональна економіка. - 2001. - № 2. - С.176-180.

121. Полюга В. Методи активізації діяльності суб'єктів туристичного господарювання на ринку рекреаційних послуг / В. Полюга // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. - Чернівці: АНТ Лтд, 2004. Вип.1. Економічні науки. - Ч.2. - С.38-41.

122. Правове регулювання туристської діяльності в Україні: станом на 1 січ. 2002 р. / за заг. ред.В.К. Федорченка. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 800 с.

123. Про затвердження Програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 трав. 2004 р. № 612 // Офіц. вісн. України. - 2004. - № 19. - Ст.1328.

124. Про утворення Ради з питань туризму: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серп. 2004 р. № 1045 // Офіц. вісн. України. - 2004. - № 32. - Ст.2164.

125. Про утворення Наукового центру розвитку туризму: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серп. 2002 р. № 1132 // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 34. - Ст.1572.

126. Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квіт. 2002 р. № 583 // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 18. - Ст.935.

127. Про схвалення Концепції розвитку санаторно-курортної галузі: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квіт. 2003 р. № 231-р. // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 17. - Ст.785.

128. Затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 трав. 2004 р. № 298-р. - К., 2004.

129. Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 черв. 2003 р. № 390-р // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 27. - Ст.1339.

130. Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму: Указ Президента України від 14 груд. 2001 р. № 1213/2001 // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 51. - Ст.2266.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Готельна індустрія як основна ланка матеріально-технічної бази туризму. Готелі - складовий елемент індустрії туризму, заклади харчування - матеріальна складова індустрії гостинності. Вплив індустрії гостинності на Євро 2012 в контексті розвитку туризму.

  курсовая работа [61,9 K], добавлен 13.12.2009

 • Вихід України на міжнародну арену як самостійної держави. Механізми реалізації державної політики в галузі туризму. Проблеми державного регулювання туристичної галузі в Україні. Шляхи вирішення проблем та перспектива розвитку туристичної галузі.

  реферат [37,5 K], добавлен 31.10.2008

 • Передумови та напрями туризму в Україні. Перспективи туризму як засобу розвитку здоров'я та безпеки суспільства, сучасні підходи до нього. Стан та перспективи ділового та яхтового туризму. Сільський туризм як перспективний напрямок розвитку індустрії.

  курсовая работа [46,4 K], добавлен 10.04.2011

 • Стан і перспективи розвитку готельного господарства України. Впровадження принципів гостинності у сфері в'їзного та внутрішнього туризму. Питання дотримання національних стандартів якості обслуговування та підготовки персоналу в готельній індустрії.

  курсовая работа [264,2 K], добавлен 10.06.2014

 • Регулювання туристської діяльності на міжнародному рівні. Інструменти регулювання міжнародної туристської діяльності. Туристичні відносини України та світу. Туристична сфера України як плацдарм до розвитку національної економіки та міжнародного туризму.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 28.03.2014

 • Розгляд проблем, що постають перед галуззю ділового туризму України на сучасному етапі. Огляд рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності національного туристичного продукту. Дослідження місця ділового туризму у розвитку туристичної індустрії.

  статья [173,4 K], добавлен 11.09.2017

 • Законодавче регулювання і динаміка розвитку туризму в Україні. Географічного положення, історико-культурні ресурси, архітектурні і сакральні пам’ятки Волині. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 13.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.