Планування та фінансування робіт з надзвичайних ситуацій

Планування робіт з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС). Законодавчі і нормативні документи по плануванню і фінансуванню робот при виникненні НС. Складання документів з планування: паспорт ризику і сценарії розвитку НС.

Рубрика Военное дело и гражданская оборона
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.10.2010
Размер файла 47,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Кожна НС є процесом, що може знаходитися в стані розвитку і вичерпаності. Стан розвитку показує, що та або інша ситуація активна і продовжує розвиватися, погіршуючи або поліпшуючи поточну ситуацію. Стан вичерпаності відбиває факт завершення розглянутої ситуації.

По ознаці режиму функціонування СУНС сценарії поділяються на превентивні, використовувані в режимах повсякденної діяльності і підвищеної готовності, і оперативні, застосовувані в надзвичайному режимі. У випадку відсутності превентивних сценаріїв при керуванні ліквідацією Ч З використовуються експрес-сценарії.

За ознакою типу ймовірних оцінок подій, пов'язаних з виникненням і розвитком НС, сценарії поділяються на базові (найбільш ймовірні), песимістичні й оптимістичні.

Базовий сценарій розвитку НС зручний для глибокого і ретельного аналізу з метою підвищення ефективності організації превентивних і оперативних мір протидії Ч С. Песимістичний сценарій розвитку НС - це набір подій і взаємозв'язків між ними, що приведуть до максимальних втрат і збитку в результаті їхнього виникнення і розвитку. Оптимістичні сценарії відбивають, відповідно, ті події і взаємозв'язки між ними, що приведуть до мінімальних втрат і збитку або зовсім виключають них.

Локальні сценарії розвитку НС будуються на окремих підприємствах (об'єктах) з урахуванням конкретних умов виникнення і розвитку факторів ризику, взаємодії з зовнішнім середовищем, можливих альтернативних напрямків розвитку ситуації, початкових подій і даних про обстановку. На основі локальних сценаріїв розвитку НС формуються локальні цілі протидії факторам ризику і курс дій, що переходить у конкретний план дій.

Локальний сценарій є частиною регіонального сценарію:

1) коли масштаби і наслідки локальної НС поширюються на регіони (викид СДЯВ, обмежене радіаційна поразка, ураган і т.д. );

2) техногенно небезпечний об'єкт знаходиться в зоні поразки великомасштабного стихійного лиха (землетрус, селеві паводки, ураган руйнівної сили і т.д. );

3) на території регіону мається безліч потенційна небезпечних підприємств (об'єктів), для яких висока імовірність НС;

4) стихійне лихо уражає велике місто (з населенням 1 млн. і більш людин) або регіон і супроводжується значними втратами і збитком.

В усіх цих випадках виробляються паспорт ризику регіону і регіональний сценарій розвитку НС, комплексно враховуючі усі фактори ризику, включаючи і фактори зовнішнього середовища, альтернативні варіанти розвитку, методи протидії і необхідні ресурси [9].

Локальні сценарії, що є складового регіонального сценарію, покликані забезпечити реалізацію генеральної мети і відповідного їй курсу дій.

Регіональні сценарії також розвертаються в часі, що може збігатися з часовим кроком локальних сценаріїв або відрізнятися від нього.

Регіональні сценарії дозволяють типізувати можливі НС регіону, формувати альтернативні варіанти керування силами і засобами ліквідації НС у випадку їхнього виникнення, координувати зусилля і дії в процесі ліквідації НС у регіоні, розробляти і реалізовувати превентивні і реальні, стратегічні й оперативні плани протидії НС.

Надзвичайна ситуація з моменту її виникнення до локалізації і ліквідації наслідків розвивається в динаміку. Тому сценарій як засіб опису НС і її модель повинні відбивати процеси виникнення ситуацій і взаємозв'язків між ними в залежності від часу. Вибір дискретних моментів часу, у які проводиться оцінка розвитку НС і приймаються керуючі впливи з метою ефективної протидії, здійснюється в залежності від типу і тривалості НС і її можливих наслідків. Часовий крок повинний відповідати реальному процесові розвитку НС і бути адекватним тому інтервалові, протягом якого можуть формуватися можливі нові ситуації і міри протидії їм.

Розглянемо коло проблем, що встають перед керівником-експертом при формуванні сценаріїв НС.

Сценарій - це спроба зняти невизначеність, що неминуче супроводжує прогнозуванню НС. Це можна виконати або на основі тієї інформації, що вже накопичена суспільством про різні типи НС, або/і на основі отриманої нової інформації за допомогою наукових досліджень, або/і за допомогою особистого досвіду експерта.

Доцільно всі невизначені фактори, що відносяться до НС, розділити на двох категорій:

- зовнішня невизначеність - це фактори, що знаходяться під контролем особи, що приймає рішення (ЛПР) у дуже слабкому ступені. До таких факторів відносяться: тип НС; час і місце початку НС: сила первісного "поштовху" (наприклад, мається на увазі не тільки бальність землетрусу, але масштаб і розмах зв'язаних з ним техногенних катастроф і т.д. ); погодно-кліматичні умови початку НС; зовнішньополітичні і зовнішньоекономічні фактори, що не знаходяться у веденні ЛПР; можливість додаткового постачання ресурсів, необхідних для протидії НС ззовні розглянутої системи і т.д.;

- внутрішня невизначеність - це сукупність факторів, не контрольованих стороною, що оперує, цілком, але на які ЛПР може значно впливати. До таких факторів відносяться: внутрішня соціально-політична й екологічна обстановка в керованій системі; наявність, готовність і придатність наявних у сторони сил, що оперує, засобів, ресурсів, необхідних для протидії Ч З; ефективність системи керування; кваліфікація і моральний стан кадрів і фахівців, приваблюваних для протидії НС; вторинні фактори ризику і їхні причинно-наслідкові взаємозв'язки; ступінь поразки елементів системи і т.д.

При написанні сценарію експерти повинні в максимальній мері зняти невизначеність цих факторів. Крім того, експерти повинні в явному виді вказати значення зовнішніх і внутрішніх факторів, зв'язаних з даної НС, що відповідає описові обстановки, що вводиться [9].

Основними характеристиками НС є втрати і збиток, нанесені НС. Від значень цих показників залежать стратегія, методи і способи організації превентивних і оперативних мір протидії НС.

У цьому зв'язку має сенс формувати роздільно і послідовно сценарії розвитку НС, з обліком і без обліку відповідних дій сторони, що оперує. Це дозволяє об'єктивно оцінити несприятливі наслідки НС і вибрати найбільш ефективну стратегію використання наявних сил і засобів. Ефективність отриманих оцінок і необхідні заходи для протидії НС багато в чому залежать від адекватності побудованого сценарію реальному процесові розвитку Ч С. Крім того, сценарії повинні використовуватися в процесі прийняття рішень різними категоріями осіб. Тому важливого значення набуває форма представлення сценаріїв. Однак, різноманіття форм представлення не повинне відбивати на змісті сценаріїв. Той самий сценарій, незалежно від форми представлення, повинний трактуватися і розумітися однозначно всіма, що використовують цей сценарій.

Основні вимоги до форми представлення сценаріїв такі: простота і зручність аналізу в процесі підготовки і прийнята рішень; можливість оброби на ЕОМ у діалоговому (інтерактивному) режимі; ясність структури сценарію, взаємозв'язків між основними подіями.

Найбільше повно цим вимогам задовольняє представлення сценарію як послідовності його фрагментів, при якому кожен фрагмент представляється за єдиною стандартною формою: час, події, взаємозв'язки між подіями, послідовність подій.

Виділяються текстова, таблична і графічна форми представлення сценаріїв. Текстова форма формується для використання керівництвом системи керування надзвичайною ситуацією Сценарій описується коротко, по фрагментах, з максимальною інформативністю про можливе виникнення і розвиток надзвичайної ситуації.

Таблична форма використовується фахівцями й експертами по протидії надзвичайним ситуаціям для аналізу можливих варіантів розвитку НС і розробки ефективних заходів протидії. Ця форма застосовується більш широко в інтерактивному режимі роботи ЕОМ для докладного аналізу розвита НС оцінок різних варіантів розвита НС, формування прогностичних і оперативних мір протидії. При цьому на екрані відображається фрагмент сценарію в деякий момент часу (таблиця 1). Наступні фрагменти розміщаються на наступній сторінці екрана і т.д., тобто сценарій представляється як послідовність фрагментів [7].

Математична форма представлення сценарію описується графом (звичайно у виді дерева), що використовується фахівцями і математиками для одержання різних оцінок і залежностей у ході аналізу варіантів розвита НС.

У процесі керування, зв'язаного з ліквідацією наслідків НС, можуть бути використані усі форми представлення сценаріїв.

Пропонується наступний склад і зміст етапів формування сценаріїв розвита НС:

1. Можливий час розвита НС і/або її наслідків на інтервалі [0,7] розбивається на дискретні моменти часу tі з кроком і.

Моменти відповідають точкам контролю за розвитком НС і введенню керуючих впливів з метою поліпшити обстановку і ситуацію. Крок сценарію вибирається виходячи з умови ефективного впливу сил і засобів, а також підготовки необхідних ресурсів на розвиток Ч С в процесі протидії.

2. Формування початкової обстановки (t=0) і умов, при яких настає і розвивається НС , і оцінка втрат (збитку).

На цьому етапі моделюється настання НС і описуються можливі умови її протікання в цій обстановці. Конкретизуються мети протидії, оцінюється їхня ефективність, обмеження на протікання і наслідки Ч З, ресурсне забезпечення. Проводиться песимістична попередня оцінка втрат (людські втрати) і збитку від НС.

Розробляються заходи щодо протидії надзвичайної ситуації в різних варіантах її розвитку.

3. Організація і запровадження в дію сил і засобів швидкого реагування для проведення рятувальних і інших невідкладних робіт у зонах поразки в залежності від масштабів і збитку НС.

Описується процес мобілізації і розгортання сил і засобів швидкого реагування в зонах поразки, забезпечення матеріалами і харчуванням, надання швидкої медичної допомоги, у тому числі підготовки до прийому додаткових сил і засобів протидії, транспортних засобів усіх типів, пунктів розгортання стаціонарів для реабілітації потерпілих і т.д. Таким чином, на даному етапі коротко описуються всі заходи, ресурси, а також сили і засоби, необхідні для ефективної протидії НС.

4. Формування поточної обстановки (у момент tі ) і умов розвитку НС, а також коректування оцінок очікуваного збитку, тобто на цьому етапі описується поточний комплекс робіт аналогічно п. 2.

На сучасний момент у якості вихідної береться обстановка і найважливіші показники, отримані в момент часу tі-1. Далі описуються заходи з урахуванням нових умов, характерних для даного моменту. Процес описується до повної ліквідації передбачуваної (наявної) НС.

5. Перевірка повноти і реальності отриманого сценарію і його корекція для максимальної адекватності реальному розвиткові НС.

Сценарій перевіряється експертами (експертна оцінка) і на основі результатів навчання і тренувань розвитку НС, по розробленому сценарії.

6. Формування по заданому сценарії курсу дій і оперативних планів протидії надзвичайної ситуації.

На основі розробленого сценарію визначається курс дій (граф цілей і задач з логікою "І"), превентивні й оперативні плани дій по зниженню ризику і збитку у виді безлічі різних форм документів і описів (у момент tі ) і розподілу їх по організаційних структурах для виконання. Таким чином, на основі сценарію формується генеральна мета операції, що забезпечує для системи створення бажаної ситуації в майбутньому. Сформульована генеральна мета розвертається в ієрархію цілей і задач, називану курсом дій.

Курс дій - це граф цілей і задач, утворений у результаті прийняття рішень з повного альтернативного графа.

Можливі два шляхи формування генеральних цілей з відповідними ієрархіями цілей і задач і отже два шляхи формування курсу дій: із всіх альтернативних сценаріїв вибирається найбільш ймовірний і відповідно до нього виробляються генеральна мета і курс дій; для кожного альтернативного сценарію будується своя генеральна мета зі своєю ієрархією цілей і задач (варіантне планування) [12].

Однак у всіх випадках для кожного сценарію розглядається кілька альтернативних генеральних цілей, і, виходить, кілька альтернативних курсів дій.

Таким чином, сформовані сценарій дозволяє адекватно відбити процес розвитку НС, розробити стратегії організації і реалізації превентивних і оперативних мір протидії НС, сформувати стратегічні і тактичні плани дій, провести якісний аналіз наслідків, а також прогнозувати дані про передбачувані втрати і збиток.

Інформаційною основою побудови сценаріїв розвитку НС є паспорти ризику регіону і вхідних у нього об'єктів, а також дані про сили і засоби протидії НС. Методологічною основою побудови є методи структурного і матричного аналізу й апарата знакових графів, що дозволяють виділяти осередкові структури НС, аналізувати їхню взаємодію і процес розвитку Ч С в цілому. Організаційною основою побудови сценаріїв розвитку НС є структура систем керування забезпеченням безпеки і ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації в регіоні. В організаційну структуру керування входять комітет з надзвичайним ситуаціям з відповідним апаратом, комісія з надзвичайних ситуацій і місцеві органи керування.

При розробці сценаріїв розвитку НС, стратегічних, тактичних і оперативних планів підвищення безпеки й організації протидії НС необхідно використовувати нові економічні механізми ринку. У таблиці 1 приведений ряд нових економічних методів і механізми їхньої реалізації. Необхідно відзначити, що страхування і грошова компенсація зм'якшують очікувані негативні економічні наслідки, але не впливають на імовірність несприятливих подій.

Платежі за ризик, з яких можна створювати фонди для попередження причин HС и боротьби з наслідками аварій і катастроф, можуть ефективно впливати на зниження ризику. Однак відсутність небажаних подій може порозуміватися не стільки стимулюючою дією платежів, скільки неправильною оцінкою ризику. Тому, якщо аварій не буває протягом тривалого часу, частину грошей бажано повертати підприємству.

Доцільно також уводити платні квоти на ризик, що підприємства могли б перекуповувати друг у друга. Наприклад, заводові необхідно розширити виробництво, а це зв'язано зі збільшенням ризику. Щоб загальний ризик у регіоні не зріс, такий завод може субсидіювати заходи з підвищення безпеки на одному з прилеглих підприємств, здобуваючи тим самим у нього необхідні квоти на передбачуване збільшення ризику [12].

Щоб зацікавити персонал у безаварійній роботі, можна вводити надбавки до зарплати за реалізацію зобов'язань колективу по зниженню рівня ризику. При порушенні зобов'язань працівники повинні повертати частина грошей підприємству. Найбільш ефективними є прямі інвестиції держави підприємствам і організаціям на проведення заходів для зменшення ризику.

Таким чином, для зниження рівня сукупного ризику і зменшення масштабів наслідків НС необхідний комплекс заходів від удосконалювання технічних систем і систем керування безпекою до введення нових економічних механізмів.

Таблиця 1

Економічні методи підвищення безпеки і протидії надзвичайної ситуації

Економічний метод

Зміст методу

Страхування

Виплата страхових внесків

Грошова компенсація збитку

Виплата грошових компенсацій за нанесений збиток

Платежі за ризик зі створенням фондів для боротьби з наслідками аварій і катастроф

Внесення платежів за ризик з метою ефективного протистояння наслідкам НС

Застосування квот на ризик з організацією ринку квот

Ризик оплачується визначеними засобами (ризик має "ціну") у виді квот, що можуть вільно продаватися і купуватися з метою зниження або збереження рівня ризику в регіоні

Надбавки до зарплати за зобов'язання колективу по зниженню ризику

Виплачуються надбавки колективові за прийняті їм зобов'язання по зниженню ризику аварій

Прямі інвестиції держави в зниження ризику аварій і катастроф

Фінансування державою потенційно небезпечних підприємств (об'єктів) з метою зниження ризику

Висновок

Під плануванням розуміється цілеспрямований, організований і безперервний процес виділення різних елементів і аспектів організації, визначення їхнього стану і взаємодії на даний час, прогнозування їхнього розвитку на деякий період у майбутньому, а також складання і програмування набору дій і ресурсів для досягнення бажаних результатів. Планування зв'язане, з одного боку, із запобіганням помилкових дій, а з іншого боку - зі зменшенням числа невикористаних можливостей. Таким чином, планування знаходиться у взаємозв'язку з прогнозуванням і реалізацією планів, тобто вони розглядаються не роздільно, а як взаємозалежні частини єдиного процесу керування ризиком.

Постановою КМУ № 415 від 29.03.2002 р. передбачене розподілення і використання резервного фонду бюджету з метою фінансування робіт з ліквідації НС і їхніх наслідків.

Складанням документів по плануванню і фінансуванню займаються уповноважені органи з цих питань.

Документи являють собою розробку сценаріїв стратегічного або поточного розвитку подій НС. Основні характеристики ризику об'єктів і територій відбивають у паспортах ризику.

Список літератури

Постанова Кабинета Министров Украины № 415 от 29.03.2002

Атаманюк В.Г. Гражданская оборона. - М.: Высш. шк., 1986.

Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Под ред. Э.А. Арустамова. - М., 2000.

Безпека життєдіяльності. Підручник / За ред. Я.Бедрія. - Львів: Афіша, 1998.

Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. Навчальний посібник. Видання друге. - Львів.: Афіша, 2001.

Желібо Е.П. Безпека життєдіяльності.: Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2001. - 320 с.

Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження. Наукові керівники: член - кореспондент НАН України С.І. Дорогунцов і генерал - лейтенант В. Ф.Гречанінов. - К.: НАН України, 1995.

Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань”, ВРУ, № 22. - К., 1998.

Методика прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними речовинами при аваріях (руйнуваннях) на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті. Держгідромет СРСР. - М., 1991.

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. - Л., 2000. - 186 с.

Пістун І.П. та інші. Безпека життєдіяльності. - Львів, 1995.

Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. - К., 2004. - 439 с.


Подобные документы

 • Правила виконання рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій. Захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій. Прогнозування та оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС з викидом радіонуклідів в атмосферу.

  контрольная работа [13,4 K], добавлен 28.09.2009

 • Аналіз вимог щодо розроблення планів у сфері цивільного захисту. Комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій.

  контрольная работа [1,2 M], добавлен 15.12.2012

 • Надзвичайні ситуації: загальні положення. Огляд статистичних даних надзвичайних ситуацій в Україні за 2011 рік. Основні завдання та принципи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Моніторинг надзвичайних ситуацій в Україні.

  реферат [31,3 K], добавлен 02.04.2012

 • Досліджено динаміку надзвичайних ситуацій в Україні за 2007-2016 роки та вплив погодних умов на число надзвичайних ситуацій природного характеру. Створені карти розповсюдження надзвичайних ситуацій на території України та виявлено найпроблемніші регіони.

  статья [747,2 K], добавлен 22.02.2018

 • Державна політика в сфері цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Моніторинг небезпек. Планування, прогнозування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного, біологічного зараження.

  курс лекций [839,2 K], добавлен 16.12.2011

 • Головні положення нормативно-правової бази у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Режими функціонування та склад єдиної системи цивільного захисту. Права та обов'язки службовців та населення за умов цивільної оборони.

  курсовая работа [55,4 K], добавлен 08.09.2011

 • Оцінка інженерного захисту робітників промислового об’єкта. Підвищення стійкості промислового об‘єкта в умовах надзвичайних ситуацій. Організація проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єкті командиром зведеної рятувальної команди.

  практическая работа [52,7 K], добавлен 17.04.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.