Удосконалення технології роздоювання корів за умов прив’язного утримання

Організація годівлі корів, корми, їх підготовка до згодовування, засоби роздавання. Водопостачання і поїння тварин. Доїння корів та обробка молока. Видалення гною на фермі. Вирощування ремонтного молодняку. Розрахунок потреби в кормах для поголів’я.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 18.03.2014
Размер файла 69,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

54000 ц х 1,12 ц корм. од. = 60480 ц корм. од.

60480 ц корм. од. х 30 грн. = 1814400 грн., в удосконаленому:

60000 ц х 1,00 ц корм. од. = 60000 ц корм. од.

60000 ц корм. од. х 30 грн. = 1800000 грн.

5. Вартість кормів у структурі собівартості 1 ц молока, як правило, складає 55-60% (статистичні дані). В типовому варіанті всі витрати на виробництво молока (собівартість) складуть:

18144000 грн. - 55%

Х - 100%

Х = 18144000 грн. х 100 / 55% = 3298909,1 грн.;

В удосконаленому: 1800000 грн. х 100 / 60% = 3000000 грн.

6. Собівартість 1 ц молока в типовому варіанті дорівнює:

3298909,1 грн. / 54000 ц = 61,1 грн.;

в удосконаленому: 3000000 грн. / 60000 ц = 50,0 грн.

Різниця склала: 61,1 - 50,0 = 11,1 грн.

7. Випоїли молока телятам згідно схеми випоювання:

6 кг х 20дн. х 1140 гол. = 1368 ц (за умови, що телят на фермі утримуємо 20 днів).

8. Знайдемо кількість молока, яке направляється на реалізацію (товарне):

типовий проект: 54000 ц - 1368 ц =52632 ц, товарність складе 97,5% (52632 ц х 100% / 54000 ц = 97,5%);

удосконалений варіант: 60000 ц - 1368 ц = 58632 ц, товарність складе 97,7% (58632 ц х 100% / 60000 ц = 97,7%).

9. Виручка від реалізації молока складе, типовий варіант:

52632 ц х 70 грн. (вартість 1 ц молока) = 3684240 грн.;

удосконалений: 58632 ц х 70 грн. = 4104240 грн.

10. Прибуток від реалізації молока - це різниця між реалізаційною вартістю і повною його собівартістю, типовий варіант:

3684240 грн. - 32989090,1 грн. = 385330,9 грн.;

удосконалений: 41042240 грн. - 3000000 грн. = 1104240 грн.

11. Рентабельність виробництва молока дорівнює, типовий варіант:

385330,9 грн. х 100% / 3298909,1 грн. = 11,7% ;

удосконалений: 1104240 грн. х 100% / 3000000 грн. = 36,8 %

Різниця склала: 36,8% - 11,7% = 25,1%.

Отже, дані таблиці 11 показують, що удосконалений варіант технології виробництва молока дає змогу знизити затрати праці на 1 ц молока на 1,96 люд.-год., собівартість - на 11,1 грн., збільшити прибуток від реалізації 1 ц молока на 11,1 грн., підвищити рентабельність на 25,1%.

Таблиця 11.

Ефективність від удосконалення типового проекту комплексу

Показники

Типовий проект

Удосконалений проект

+

-

Поголів'я корів на фермі, гол.

1200

1200

-

Надій молока від корови за лактацію, кг

4500

5000

+500

Порода худоби

чорно-ряба

голштинська

-

Затрати кормів на 1 корову в рік, ц корм. од.

56,4

50,0

-6,4

Затрати на виробництво 1 ц молока:

праці, люд.-год.

кормів, ц корм. од.

4,77

1,12

2,81

1,00

-1,96

-0,12

Вартість кормів у собівартості молока,%

55

60

+5

Реалізаційна ціна 1 ц молока, грн..

70

70

-

Собівартість 1 ц молока грн.

61,1

50,0

-11,1

Прибуток від реалізації 1 ц молока, грн..

8,9

20,0

+11,1

Рентабельність виробництва молока, грн.

11,7

36,8

+25,1

ВИСНОВКИ

1. На молочній фермі з прив'язним утриманням заплановано використання корів голштинської породи.

2. Загальне поголів'я корів на молочній фермі складає 1200 корів.

3. Річний надій 5000 кг молока від кожної корови його валове виробництво складе 60000 ц молока.

4. Вироблено і заготовлено, із врахуванням страхового фонду, 72000 ц корм. од. По видах кормів це складає (ц корм. од): грубі 8640, соковиті 18720, зелені 18720, концентрати 25920. В натуральному вигляді кількість по видах кормів дорівнює: сіно 8640 ц, сінаж 14400 ц, курудзяний силос 64800 ц, коренеплоди 48000 ц, зелені 98526,3 ц, концентрати 25920 ц.

5. Одержано телят за рік: 1200 корів х 0,95 = 1140 голів.

6. Всі технологічні процеси з годівлі, догляду, утримання, доїння корів, видалення з приміщення гною і інші виконуються виробничою бригадою в кількості 66 чоловік. Виробничі процеси з роздавання кормів здійснюються мобільними кормороздавачами.

7. Необхідна кількість кормів в натурі, ц: Грубі корми, в тому числі сіно 8640, сінаж 14400; Соковиті, в тому числі силос 64800, кормовий буряк 48000; Зелені корми 98526,3 ц; Концентровані корми 25920ц.

8. Водопостачання централізоване, напування автонапувалками ПА-1.

9. Доїння корів - в «Молокопровід».

10. Видалення гною проводиться ланцюгово-пластинчатим транспортером ТСН-2Б.

11. Витрати кормів на виробництво 1ц молока в нашому проекті складають 1,00 ц корм. од.

12. Витрати праці на виробництво 1 ц молока дорівнюють 2,81 люд.-год.

13. Собівартість виробництва 1 ц молока за удосконаленої технології в нашому проекті складає 50,0 грн.

ПРОПОЗИЦІЇ

З метою удосконалення технології, підвищення рівня молочної і м'ясної продуктивності корів, здешевлення виробництва продукції і підвищення її ефективності слід впровадити на молочному комплексі:

1. Високопродуктивну молочну Голштинську породу худоби.

2. Перевести поголів'я на безприв'язний спосіб утримання .

3. Доїння корів проводити на високопродуктивних доїльних установках «Молокопровід-200», доїти корів основного стада 2 рази на добу. Обов'язково проводити роздоювання корів та телиць впродовж перших 100 днів лактації.

4. Краще проводити багатократне роздавання кормів ( 3-5 разів на день) згодовуючи при цьому кормосумішки, що підвищить засвоюваність кормів, а отже і молоко продуктивність тварин.

корм ремонтний доїння молодняк

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Баканов В. Н., Мельник В. К. Кормление сельскохозяйственных животных. - М.: Агропромиздат, 1989. - 511 с.: ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений).

2. В. І. Костенко, Й. З. Сірацький, М. І. Шевченко, Ю. Д. Рубан, Є. І. Адмін. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини. - Київ, «Урожай», 1995. - 470 с.

3. Гігієна тварин: Практикум / В. В. Демчук, Й. А. Андрусишин, Є. С. Гаврилець та ін; За ред. М. В. Демчука. - К.: Вид-во «Сільгоспосвіта», 1994. - 328 с.

4. Демчук М. В., Чорний М. В., Захаренко М. О., Високос М. П. Гігієна тварин: Підручник. Друге видання. - Харків: Еспада, 2006. - 520 с.: іл.

5. Деталізовані норми годівлі сільськогосподарських тварин. Довідник/ М. Т. Ноздрін, М. М. Карпусь та ін; За ред. М. Т. Ноздріна. - К.: Урожай, 1999. - 344 с.

6. Животноводческие комплексы РСФСР. Редакторы: З. В. Купцова, А. Б. Мещанкина. Москва: Россельхозиздат, 1972. - 148 с.

7. Практикум із годівлі сільськогосподарських тварин: навч. посіб./ {Ібатуллін І. І., Кононенко В. К., Столюк В. Д. та ін.}; під ред. акад. УААН І. І. Ібатулліна. - К.: Аграрна освіта, 2009. - 328 с.

8. Рубан Ю. Д. Скотарство і технологія Виробництва молока та яловичини: Підручник для студентів вищих аграрних навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації за напрямом «Зооінженерія». - Х.: Еспада,2002. - 576 с.

9. Ружевский А. Б. и др. Породы крупного рогатого скота/ А. Б. Ружевский, Ю. Д. Рубан, П. П. Бердник. - М.: Колос, 1980. - 246 с., ил. - (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб заведений).

10. Скотоводство/ А. П. Бегучев, Т. И. Безенко, В. А. Голосов и др.; Под ред. Л. К. Эрнста и др. - 2-е пераб. Узд. - М.: Колос, 1984. - 519 с. ил.

11. Скотоводство/ Е. А. Арзуманян, А. П. Бегучев, А. А. Соловьёв, Б.В. Фандеев; Пор ред. Е. А. Арзуманяна. - 3-е изд., пераб. и доп. - М.: Колос, 1984. - 399 с., ил. - (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений).

12. Скотоводство. Под ред. Л. К. Эрнста, А. П. Бегучева, Д. Л. Левантина. М.: Колос, 1977.

13. Технологія виробництва молока і яловичини/ {В. І. Костенко, Й. З. Сірацький, Ю. Д. Рубан та ін.}; за заг. ред. В І. Костенка. - К.: Аграрна освіта, 2010. -530 с.

14. Технологічний процес молочних ферм і комплексів на 400, 600, 800,1000,1200,1400, 1600,1800, 2000 корів. Відповідальний за випуск В. А. Павленко. - К.: Урожай, 1977. - 130 с.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.