Важливий фактор прискореного розвитку м'ясного скотарства – інтенсивне вирощування телиць

Встановлення оптимального віку і живої маси телиць внутрішньо-породного типу поліської м'ясної породи при різній інтенсивності вирощування. Оцінка відтворної здатності телиць, вирощених при різній інтенсивності вирощування і живої маси при плідній злучці.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 18.09.2012
Размер файла 76,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПРИСКОРЕНОГО РОЗВИТКУ М'ЯСНОГО СКОТАРСТВА - ІНТЕНСИВНЕ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛИЦЬ

І.І. Гончарова, кандидат сільськогосподарських наук

Харківська державна зооветеринарна академія, Україна

Вступ

У м'ясному скотарстві у порівнянні з молочним проблема відтворення стоїть більш гостро. Тут єдиною продукцією корови м'ясної породи є теля, що вирощується до відлучення (6-8 місячного віку). Для відтворення стада найважливіше значення має проблема вирощування ремонтних телиць і вік їх покриття. Практично у всіх господарствах телиць злучають у віці 2-х років і старше, а тому витрати на їх вирощування і утримання починають відшкодовуватися тільки в 3-річному віці (приплід), що знижує чисельність і зростання поголів'я і уповільнює темпи селекції.

На сьогодні в Україні створено і апробовано наприкінці XIX століття три нові м'ясні породи: українська, волинська, поліська. Проте до теперішнього часу не розроблено інтенсивної технології вирощування ремонтних телиць м'ясних порід і не встановлено оптимальний вік їх запліднення. Тому виникає необхідність проведення досліджень відтворних якостей, які мають велике значення для прискорення зростання чисельності м'ясної худоби, зокрема знам'янського внутрішньо-породного типу поліської м'ясної породи [1, 2, 3, 4, 5].

Мета дослідження. Мета нашого дослідження - установити оптимальний вік і живу масу телиць знам'янського внутрішньо-породного типу поліської м'ясної породи при різній інтенсивності вирощування. Тому визначення і розроблення різних варіантів вирощування і ранньої злучки телиць, визначення їх ефективності в конкретних екологічних умовах має велике практичне значення для подальшого розвитку породи і її відтворення в м'ясному скотарстві.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: оцінити відтворну здатність телиць, вирощених при різній інтенсивності вирощування; визначити оптимальну живу масу при плідній злучці і вік запліднення телиць.

Методика досліджень

Дослідження проведено на телицях знам'янського внутрішньо-породного типу поліської м'ясної породи в агрофірмі «Колос» Знам`янського району Кіровоградської області. Після відлучення було сформовано чотири групи телиць по 12 голів у кожній. Дослідні телиці від відлучення і до злучного віку знаходилися при різній інтенсивності вирощування. Так, телиці I контрольної групи, згідно з нормами ВІЖ, мали рівень годівлі (РГ) - 1,57, II дослідної - низький - 1,46, ІІІ - високий - 1,75, IV - помірно-інтенсивний - 1,64. Раціон телиць у всіх групах, як за набором кормів, так і за їх якістю був ідентичним і збалансованим за всіма живильними речовинами, згідно з нормами годівлі молодняка, і був розрахований на отримання середньодобового приросту живої маси від відлучення і до злучки від телиць І групи - 400, ІІ - 300, ІІІ - 700 і ІV - 600 г.

Відтворну здатність оцінювали за показниками плідного запліднення і заплідненими вважали тих телиць, які протягом двох останніх місяців не приходили в охоту після злучки.

Результати досліджень. Дослідження показали, що витрати кормів з урахуванням спожитого молока матері від народження і до парувального віку (табл. 1) були різними між групами і складали по I групі - 3232,0 корм.од, по II-й дослідній групі - 3771,0, по III-й - 2677,0, IV-й - 2752 відповідно.

Таблиця 1. Витрати кормів під час вирощування телиць від народження і до парувального віку на одну голову, кг

У кормі міститься

Група

І

ІІ

ІІІ

ІV

Кормових одиниць

3232,0

3771,0

2677,0

2752,0

Перетравного протеїну, кг

316,7

367,8

267,0

272,0

О.Е. МЖд

36710,0

42820,0

28617,0

31764,0

Сухої речовини, кг

3775,0

4766,0

2864,3

3217,0

Перетравного протеїну, г/к.од

98,0

97,5

99,8

98,6

Телиці III дослідної групи до парувального віку спожили менше кормових одиниць на 555 (17 %); IV дослідної групи - відповідно - на 480 (15 %), чим їх однолітки I контрольної групи. Тварини II-ї дослідної групи, навпаки, спожили більше кормових одиниць на 539,0 (16,7 %), ніж аналоги контрольної групи, за рахунок подовжених термінів вирощування. Така ж тенденція спостерігається і по іншим показникам, таким як перетравний протеїн, суха речовина. Встановлено вірогідну різницю між групами у споживанні обмінної енергії.

Найвищі показники ДОЕ на підтримку встановлено в III і IV групах 43,0 МДж і 42,9 МДж (табл. 2).

Величина чистої енергії підтримки у III і IV групах склала - 12,4 і 10,0 МДж. На підставі цих показників обчислено кількість енергії корму, необхідної на підтримуючий обмін. За період від 8 місяців і до парування висока кількість енергії корму, необхідної на підтримуючий обмін, була у тварин III і IV групи, - 1,75 і 1,64, що більше на 11,4 і 4,6 %, а в II групі, навпаки менше на 7,0 %, ніж у I-й групі.

Таблиця 2. Ефективність витрат енергії у телиць за період від 8 місяців до парувального віку

Показники

Група

I

II

III

IV

Мінімальна концентрація ДОЕ в СР раціону, МДж

7,8

7,5

8,8

8,3

Чиста енергія підтримки, МДж/добу

8,2

6,4

12,4

10,0

Доступна для обміну енергія на підтримку, (ДОЕп)

42,4

42,2

43,0

42,9

Спожита ДОЕ, МДж

66,5

62,0

75,7

70,6

Відношення спожитої ДОЕ до ДОЕ на підтримку

1,57

1,46

1,75

1,64

Примітка: * - парувальний вік у телиць - I групи - 20 міс.; II - 23 міс.; III - 15 міс.; IV- 16 міс.

Телиці з різною інтенсивністю вирощування мали неоднакову живу масу, середньодобові прирости та відтворні здібності (табл. 3, 4).

Таблиця 3. Динаміка живої маси телиць, кг (М±m)

Вік, міс

Група

І

ІІ

ІІІ

ІV

8

237,0±0,96

239,1±0,63

240,0±1,28

238,1±0,71

12

290,4±1,33

280,2±1,20

330,0±2,18

315,0±2,88

15

335,0±3,94

320,2±3,61

385,0±4,04

365,0±4,45

18

363,0±4,35

338,7±6,12

421,8±5,33

399,3±6,00

20

384,0±6,29

357,9±7,10

448,0±6,73

423,0±6,40

23

410,6±6,58

381,7±7,16

480,5±7,33

453,0±6,70

Із даних таблиці 3 видно, що жива маса телиць при народженні не відрізнялася, але різна інтенсивність вирощування телиць у післямолочний період зумовила одержання високої живої маси у тварин ІІІ і ІV групи. Так, телиці ІІІ групи з 8 - до 15-місячного віку збільшили живу масу на 145,0±3,6 кг, ІV - на 126,9±4,5 кг. У віці 15 місяців перевага телиць ІІІ-ї групи - порівняно з контрольною (І) становила 50 кг (14,9 %, Р > 0,99), з ІV - відповідно на 30 кг (8,96 %, Р > 0,99). Середньодобовий приріст телиць від відлучення і до злучного віку дорівнював по І контрольній групі 401,6г, по ІІ дослідній - 312,3 г, по ІІІ - 684,0г, по ІV - 536,2 г.

Отримані дані (табл. 4) свідчать, що телиці ІІІ і ІV груп на 3-4 місяців були молодшими, а контрольна, напроти, старше при плідній злучці. Установлено, що найбільшу живу масу при плідній злучці мали телиці третьої групи, які досягли 386,0 кг у 15 місяців і були злучені, четвертої групи - 385,3 кг у 16 міс. Телиці (контрольної) групи, досягли такої живої маси і були злучені у віці 20 міс. Злучка телиць другої групи була здійснена у віці 23 місяці при їх живій масі 382,0 кг. Заплідненість від злучки була вищою у тварин ІІІ і ІV груп у порівнянні з контрольною на 6 % і 2,9 %. 16міс.

Таблиця 4. Показники відтворної здатності телиць (М±m)

Показник

Група

І

ІІ

ІІІ

ІV

Злучка, діб: перша

460,0±4,26

472,0±4,81

385,0±4,56

420,0±3,46

плідна

606,0±4,9

690,0±4,56

460,0±4,35

480,0±4,02

Жива маса при плідній злучці, кг*

384,0±6,29

382,0±7,72

386,0±3,21

385,3±4,05

Заплідненість, %

70,0

66,0

76,0

72,9

Примітка: * - телиці І групи були злучені у 20 міс; ІІ - у 23 міс; ІІІ - у15 міс; ІV - у

телиця м'ясний вирощення злучка

Висновки

1. Ремонтних телиць м'ясних порід необхідно вирощувати інтенсивно на рівні 600-700 г середньодобового приросту і одержанням живої маси 385 кг у 15-16-міс. віці.

2. Економічний ефект інтенсивного вирощування обумовлюється скороченням періоду від народження і до отелення на 7-8 міс., зниженням витрат праці на вирощування, підвищенням відтворної здатності і, що особливо важливо - прискоренням породоутворювального процесу за рахунок виявлення потенціалу продуктивності і відбору тварин з оптимальними параметрами в більш ранньому віці.

Література

1. Білозерський О. Розведення та селекція м`ясної худоби в Україні / О. Білозерський, Ю. Вдовиченко // Тваринництво України. -- 2004. -- №. 4. -- С. 2--4.

2. Гончарова І.І. Оцінка господарсько--корисних ознак ремонтних телиць різної інтенсивності вирощування / І.І. Гончарова // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб.наук.пр. ХДЗВА. -- Х. : РВВ ХДЗВА, 2010. -- Вип.21 -- Ч. 1. -- С. 92--97.

3. Лебедев С. Связь уровня кормления с развитием воспроизводительной системы тёлок / С. Лебедев, А. Мирошников // Молочное и мясное скотоводство. -- 2005. -- № 4. -- С. 29--31.

4. http://212.26.146.91/doc/

5. http://www.agronauka.com.ua/2010-08-16-17-19-46/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.