Дотримання мовних норм як запорука правильного написання текстів документів

Загальні вимоги до створення тексту службового документа. Особливості змістової і лінгвістичної композицій. Лексико-стилістичні, морфологічні і орфографічні мовні норми в оформленні ділових документів. Типові помилки, які найчастіше трапляються в текстах.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид магистерская работа
Язык украинский
Дата добавления 15.09.2013
Размер файла 114,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

помістити (розмістити) у готелі.

Але такі слова завжди розрізняються своєю лексичною сполучуваністю і відтінками значень. Наприклад:

засвоїти урок - освоїти виробництво;

помістити студента (студентів) у гуртожитку - розмістити коробки на стелажах.

Слово помістити вживається як щодо одного предмета, особи, так і щодо багатьох, а дієслово розмістити вживається тільки щодо багатьох предметів, осіб. Пароніми можуть розрізнятися і способами граматичного зв'язку з іншими словами. Наприклад, дієслова:

Сплатити - заплатити - оплатити.

На відміну від дієслів сплатити і заплатити, слово оплатити уживається тільки тоді, коли мова йде про відшкодування яких-небудь витрат і не потребує прийменника за. Воно керує іменником у формі знахідного відмінка без прийменника.

Також пароніми можуть різнитися стилістичним забарвленням. Наприклад:

Туристський - туристичний.

У цьому випадку є відмінності в сполучуваності їх з іншими словами й у відтінках значення, що з'являються при сполученні слів. Наприклад:

туристична путівка, туристські тропи.

Форма туристичний є більш вживаною в діловому і науковому мовленні і має стилістичний, книжний відтінок.

Нерідко укладачі службових документів роблять помилки у вживанні слів-синонімів. Синонімами називаються слова з однаковим або близьким значенням. Наприклад:

Майбутній - прийдешній, поспішати - квапитися.

Синоніми, як і пароніми, розрізняються відтінками значень, лексичною сполучуваністю або стилістичним забарвленням. Наприклад:

Спростовуват и- не погоджуючись з чим-небудь, наводити власні аргументи;

суперечити - стверджувати щось протилежне;

перечити - говорити всупереч з упертості.

Неуважність до розходжень значень синонімів, випадків їхнього вживання призводить до значеннєвої помилки. Наприклад, порівняємо синоніми:

звести - спорудити.

Дієслово звести використовується тільки щодо чогось, що піднімається над іншими. Дієслово спорудити є більш вживаним у сфері мистецтва. Наприклад: звести будинок; спорудити монумент.

Слова-синоніми дефект, недолік, вада вказують на недосконалість чого-небудь, але використовуються в різних умовах. Слово дефект вживається тільки щодо технічних виробів, а слова вада і недолік можуть стосуватися як створеного природою, так і процесів суспільної діяльності. Наприклад: дефект деталі верстата; вади в курсі навчання; недолік сполучних компонентів.

Однієї з причин неправильного вживання слів-синонімів є те, що багатозначне слово може бути синонімічним до іншого лише в одному зі своїх значень. Наприклад:

Неправильно Правильно

Запити до якості продукції Вимоги до якості продукції

Висилаємо відповідь на Вашу Висилаємо відповідь на Ваш

вимогу... запит ...

Очевидно, що слова запит і вимога не є синонімами, хоча окремі компоненти їхнього змісту збігаються.

Крім того, деякі близькі за значенням слова вимагають після себе додатка у різних відмінках, що іноді стає причиною помилок у керуванні. Порівняйте:

Слово Його синонім

Властивий кому? Характерний для кого?

Опанувати що? Оволодівати чим?

Сповнений чого? Наповнений чим?

Багата на що? Славиться чим?

Дорівнювати чому? Рівнятися на що?

Системи автоматичного перекладу тестів мають досить розвинуті механізми роботи з багатозначними словами, які в різних контекстах перекладаються по-різному. Вирішенню цієї проблеми значною мірою сприяє можливість вибору „пріоритетної підмови” для тексту, що готується до перекладу, тобто передбачуваного лексичного наповнення. Наприклад, якщо обрати пріоритетною підмову „лінгвістика” у системі ProLing Office, то слово предложение буде перекладатися як речення; якщо ж обрати підмову „юридичний”, то як пропозиція. Ось ще кілька поширених помилок перекладу багатозначних слів:

російська українська

содержание вміст/зміст/утримання

(бутылки/книги/иждивенцев)

разрешать дозволяти/вирішувати

(войти/проблему)

заключенный (в тюрму) ув'язнений/укладений

/контракт)

вид (тип, разряд/внешний) вид/вигляд.

Якщо багатозначне слово зустрічається у тексті досить регулярно, і так само регулярно програма при перекладі обирає не те значення, що підходить за контекстом, доцільним є скористатися тимчасовим словником, увівши до нього багатозначне слово з єдиним значенням, а саме з таким, що є найчастіше вживаним.

Фразеологією мови називають сукупність стійких, цілісних за складом і значенням словосполучень і висловів на зразок вузьке місце, витати в хмарах, спіймати облизня й ін. Такі звороти мови називаються фразеологічними або зв'язаними словосполученнями. На відміну від вільних словосполучень на зразок придбати устаткування, піти у відпустку, що складаються в процесі оформлення і вираження думки, фразеологізми відтворюються як готові, заздалегідь утворені одиниці мови. Розходження між вільними і фразеологічними словосполученнями встановлюється при зіставленні речень. Звичайне словосполучення розуміється буквально, а фразеологічний зворот розглядається в переносному значенні. Фразеологізми часто зустрічаються в текстах ділових документів. Наприклад:

У зв'язку з розпорядженням директора про...

Відповідно до досягнутої вірогідності...

У порядку надання виробничої допомоги...

Ці стандартні звороти мови виконають ту ж функцію, що і стійкі словосполучення на зразок узяти до уваги, довести до відома й ін.

Процес стандартизації і фразеологізації ділового мовлення представлений уживанням розщеплених присудків, проникнення яких у ділові тексти зумовлене такими причинами:

1) Не всі словосполучення мають рівнобіжні дієслівні форми: допустити шлюб, виявити увагу, провести захід.

2) Значення сполучення „дієслово + іменник” може не збігатися зі значенням відповідного дієслова: провести змагання- змагатися.

3) У сполученнях „дієслово + іменник” дієслова вказують на факт дії і виражають певні додаткові значеннєві відтінки. Наприклад, дієслово дати не слід зіставляти за значенням з дієсловом допустити, хоча обидва встановлюють факт дії, що розкривається значенням іменника: дати відпустку, не допустити втрати врожаю.

4) У сполученнях „дієслово + іменник” широко використовують терміни, що точно кваліфікують якесь явище: вчинити наїзд- наїхати. Зіставляти це дієслово і сполучення не слід, тому що наїзд - це юридичний термін, найменування виду дорожніх подій.

У сполучення „дієслово + іменник” можна вводити будь-які означення, які не можна замінити конструкціями „дієслово + прислівник”. Наприклад:

Неправильно Правильно

Вимушено наїхав Здійснив змушений наїзд

Помилки у вживанні стійких словосполучень виникають у результаті незнання особливостей їхнього використання. Тому необхідно пам'ятати правила:

1. У дієслівно-іменникових сполученнях дієслова вести, давати, допускати, робити, проводити, робити, виявляти й ін. можуть сполучитися лише з деякими іменниками. Наприклад:

Неправильно Правильно

Одержати успіх Здобути перемогу (верх)

Допусти дефекти Припуститися помилки,

2. Перекручування складу фразеологізму виникає як результат різних лексичних підмін. Наприклад:

Неправильно Правильно

Пропозиції проектного бюро Пропозиції проектного бюро

не витримали будь-якої не витримали жодної критики

критики

3. Часто спостерігається схрещення близьких за значенням фразеологізмів. Наприклад:

Велике значення стали відігравати сіткові графіки. Очевидно, що тут змішано звороти відігравати роль і мати значення.

4. Неприпустимими є зміни прийнятої граматичної форми слів фразеологічного звороту. Наприклад:

Неправильно Правильно

Змагання при рівних умовах Змагання за рівних умов

Автоматичний переклад усталених мовних зворотів на сьогодні становить собою проблему й лінгвістичну, і технічну. По-перше, для правильного перекладу фразеологізмів з однієї мови на іншу потрібним є вичерпний перелік таких одиниць в обох мовах; крім того, не всі фразеологізми перекладаються з мови на мову. По-друге, якщо програма-перекладач перевірятиме кожне слово в тексті на можливість його входження в усталену конструкцію, то з огляду на великий обсяг фразеологічного словника мови час, витрачений сучасним комп'ютером на переклад, невиправдано затягнеться. Тому найчастіше системи Пролінг Офіс, Прагма та Language Master 98 перекладають усталені вирази дослівно, руйнуючи при цьому і форму фразеологізму, і його значення. Порівняйте розбіжність лексичного наповнення при однаковому значенні у російських й українських фразеологізмах:

Російська мова Українська мова

Принести благодарность Скласти подяку

Принести вред Завдати шкоди

Нуждаться в помощи Потребувати допомоги

Заслуживать внимания Заслуговувати на увагу, бути вартим уваги

Оставить под вопросом Залишити нерозв'язаним

Приняться за работу Взятися до праці (до роботи)

Ввиду того что Через те, що

Зважаючи на те, що 3 огляду на те, що

Ввиду вышеизложенного Зважаючи на викладене вище

Это вызывается тем, что Це викликається тим, що

Це залежить від того, що Це спричиняється тим, що

При виправленні помилок буквального перекладу фразеологізмів з однієї мови на іншу доцільно користуватися спеціальними словниками, які фіксують такі усталені звороти.

3.6 Стилістичні помилки

Нерідко укладачі ділових документів викладають у тексті документа те, що ніколи не вживають в усному мовленні. Наприклад:

Ми повинні просити Вас звільнити нас від обов'язку послати Вам пропозицію.

В очікуванні сприятливої від Вас відповіді...

Це призводить до виникнення такої стилістичної помилки, як штучне подовження мовлення. Значною мірою ділове мовлення подовжує використання архаїзмів і канцеляризмів, про які йшлося при розгляді лексичних помилок.

У мовленні ділової кореспонденції неприпустимими є занадто довгі звороти, тому укладачі службових документів повинні прагнути до застосування вже готових сучасних конструкцій, що полегшить сприйняття документа. Наприклад:

Неправильно Правильно

Необхідно мати Необхідно

Повторіть знову Повторіть

Усе ще залишається Залишається

Ми просимо Просимо

Ми повідомляємо Повідомляємо

Що точно збігається Що збігається

Абсолютно новий Новий

Зібрані разом Зібрані

Що тривають далі Що тривають

Співпрацювати разом Співпрацювати

Кожен окремо Кожен

Зараз завод почав... Завод почав...

Направляємо Вас для Направляємо Вас

керування і виконання... з метою для

Не відмовте повідомити Просимо повідомити

Надалі повідомте Повідомте

Піклування Турбота

З приводу Вашого прохання Щодо Вашого прохання

Пойменовані Перераховані (зазначені)

Перепроваджуємо Направляємо

Вважаємо за можливе просити Просимо

Багато висловів узагалі не слід уживати, складаючи текст документа. Наприклад:

У чеканні Вашої відповіді...

Пред'явник цього...

Підняти на належний рівень.

Системи автоматичного перекладу не тільки продублюють стилістичні помилки вихідного документа, а й можуть додати нових. Як правило, програми помиляються, обираючи з варіантів можливого перекладу слова такий, що не відповідає стилістичному оформленню документа. Наприклад, рос. требувати от... в офіційно-діловому стилі слід перекладати українською мовою як вимагати від..., а не жадати від...

Отже, перш ніж детальніше зупинитися на аналізі можливих помилок у текстах ділових документів, зокрема й таких помилок, що виникають після автоматичного перекладу тексту з однієї мови на іншу, слід побіжно дати загальні рекомендації щодо такого перекладу [51, с. 31].

Переклад тексту документа рекомендується починати з виправлення усіх можливих помилок:

1. Композиційних помилок, які полягають у неправильній побудові тексту службового документа, непропорційному розташуванні його частин.

2. Логічних, які виникають на основі незнання законів логіки, таких як: закону тотожності, закону протиріччя, закону виключеного третього, закону достатньої підстави.

3. Синтаксичних, а саме: неправильний порядок слів у реченні, використання дієприслівникового звороту та прийменників, уживання паралельних конструкцій.

4. Морфологічних, до яких належать неузгодженість означень, нераціональне використання кількісних числівників, неправильний вибір стану.

5. Лексичних, які пов'язані з незнанням лексичних особливостей мови.

6. Стилістичних, найпоширеніша з них - штучне подовження мови.

ВИСНОВКИ

1. При вивченні тексту службових документів слід дотримуватися загальних вимог, зокрема таких як:

· об'єктивність, яка забезпечується точно знайденими фактами;

· логічна послідовність, що досягається за рахунок чіткого розподілу тексту документа на окремі пункти, а також виділення головного, основного, найважливішого серед фактів, що повідомляються;

· повнота інформації, яка вичерпує всі обставини, пов'язані з вирішенням питання, що розглядається;

· точність, ясність викладу: чим глибше працівник проникає в сутність справи, про яку йдеться в діловому папері, тим точніше він про неї висловлюється і тим яснішою буде вона для тих, хто ознайомлюється з цим документом;

· переконливість забезпечується обґрунтуванням висловленої думки й доказовістю матеріалу;

· лаконічність, що досягається продумуванням послідовності усіх етапів викладу змісту;

· нормативність мовних засобів, тобто мовне оформлення тексту має відповідати нормам сучасної української літературної мови.

Важливим елементом у створенні документа є композиція тексту, тобто побудова тексту, яка об'єднує всі його елементи в єдине ціле. Це форма вираження і розвитку теми.

2. Під час виконання магістерської роботи нами було розглянуто та розкрито мовні норми, які найчастіше вживаються у текстах службових документів, зокрема:

· лексичні - регулюють правильність використання слова відповідно до властивого йому значення, а також правила сполучуваності слів у реченні;

· стилістичні - регламентують доцільність використання мовних засобів у конкретних стилях мови;

· граматичні (морфологічні та синтаксичні) - визначають літературні форми слів, правила побудови словосполучень та речень;

· орфографічні - фіксують систему правил написання слів.

Мовне оформлення тексту має відповідати нормам сучасної української літературної мови. Головна вимога - зрозумілість - забезпечується вживанням загальновідомих слів, офіційних термінів, унормованих у словниках, довідниках. Оскільки мова виконує активну стимулювальну й регулювальну роль у діяльності органів управління, то добір відповідних мовних конструкцій впливає на дієвість директивної і розпорядчої документації. Це зобов'язує документознавців добре володіти українською літературною мовою, її законами й нормами, щоб щоразу добирати лише найдоцільніші та найпереконливіші мовні засоби.

3. При дослідженні теми магістерської роботи особлива увага приділялася помилкам, які найчастіше трапляються в текстах ділових документів.

Найпоширеніші з них:

1. Композиційні помилки, що полягають у неправильній побудові тексту службового документа, непропорційному розташуванні його частин, зокрема можна зробити висновки, що кожен аспект змісту повинен займати визначне місце в логічній структурі документа й не збігатися з іншим аспектом. При цьому важливим є знання правила виділенн, побудови абзацу й зв'язку речень в абзаці;

2. Логічні, що виникають на основі незнання законів логіки, таких як:

- закону тотожності;

- закону протиріччя;

- закону виключеного третього;

- закону достатньої підстави.

Отже, логічні помилки в текстах ділових документів не належать до власне мовних, і тому не контролюються системами перевірки орфографії і граматики електронних текстів, вбудованих у пакет Microsoft Office. Можна з упевненістю сказати, що всі помилки цього типу збережуться в українському перекладі, тож виправити й відредагувати композиційні й логічні неточності слід у російськомовному варіанті тексту ще до початку процедури перекладу.

3. Синтаксичні, а саме:

- неправильний порядок слів у реченні;

- використання дієприслівникового звороту та прийменників;

- уживання паралельних конструкцій та ін.

Таким чином, можна зробити висновки, що зазвичай труднощі при складанні службових документів викликають варіанти узгодження присудка з підметом, сполучення збірних іменників й іменних конструкцій з числівниками.

4. Морфологічні, до яких належать:

- неузгожденність означень;

- нераціональне використання кількісних числівників;

- неправильний вибір стану.

5. Лексичних, які пов'язані з незнанням лексичних особливостей мови, з яких можна відокремити:

- невиправдане вживання іноземних слів;

- неправильне використання слів і термінів;

- застосування плеоназмів і тавтологій та ін.

6. Стилістичних, найпоширеніша з них - штучне подовження мови. Системи автоматичного перекладу не тільки продублюють стилістичні помилки вихідного документа, а й можуть додати нових. Як правило, програми помиляються, обираючи з варіантів можливого перекладу слова такий, що не відповідає стилістичному оформленню документа.

Таким чином, текст - головний реквізит, завдяки якому складається та оформлюється весь документ. Грамотним вважається текст документа, у якому логічно викладено думки, правильно вжито відповідні терміни і застосовано слова на позначення та роз'яснення понять. Відсутність помилок - це запорука правильного й однозначного витлумачення інформації адресатом.

Список використаної літератури

1. Бахтін М.М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках / М.М. Бахтін // Антологія світової літературно-критичної думки. - Л.: Літопис, 1996. - 450 с.

2. Бевзенко С.П., Литвин Л.П., Семеренко Г.В. Сучасна українська мова: Синтаксис : навч. посібник / С.П. Бевзенко, Л.П. Литвин, В.Г. Семеренко. - К.: Вища шк., 2005. - 270 с.

3. Бибик С.П. Ділові документи та правові папери / С.П. Бибик. - Х.: Фоліо, 2005 - 493 с.

4. Брусенская Л.Л. Учебный словарь лингвистических терминов / Л.Л. Брусенская. - Ростов-н/Д: Феникс, 2005. - 251 с.

5. Вирган І.М. Російсько-український словник сталих виразів / І.М. Вирган, М.А. Пилинська. - Х.: Знання, 2000. - 655 с.

6. Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч. посібник. для вищ. та серед спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. - 4-те видання, перероб. і доп. - К.: А.С.К., 2005. - 400с.

7. Головач А.С. Зразки оформлення докумкнтів / А.С. Головач. - Донецьк: Сталкер, 1998. - 352 с.

8. Головащук С.І. Українське літературне слововживання : словник-довідник / С.І. Головащук. - К.: Вища шк., 1995. - 319с.

9. Горбул О. Д. Ділова українська мова / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік , С.А. Яременко. - К. : Тов-во Знання, КОО, 2002. - 226 с.

10. Гриднєва Л.М. Граматика ділової людини. Норма. Типологія помилок : навч. посібник / Л.М. Гриднєва. - 2-е вид. - К.: Либідь, 2000. - 425 с.

11. Гринев С.В. Введение в лингвистику текста : учеб. Пособие / С.В. Гринев // Лингв. фак. Моск. пед. ун-та. - 2-е изд., доп. и испр. - М.: Сиглалъ, 1999. - 60 с.

12. Губенко Л.Г. Ділові папери в менеджменті : навч. посібник / Л.Г. Губенко, в. Д. Немцов, М.О. Чуприна. - К.: ТОВ „УВПК „Ексоб”, 2003. - 272 с.

13. Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч. посібник / А.Н. Діденко. - 4-те вид. - К.: Либідь, 2004. - 384 с.

14. Дротянко Л.Г. Філософські проблеми мовознавства: навч. посібник. / Л.Г. Дротянко. - К.: Вид. центр. КНЛУ, 2002. - 245 с.

15. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. - Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО”, 2005. - 480 с.

16. Зубенко Л.Г. Ділові папери в менеджменті : навч. посібник / Л.Г. Зубенко. - К.: ТОВ „УВПК „Ексоб”, 2003. - 272 с.

17. Лихачев М.Т. Документы и делопроизводство / М.Т. Лихачев. - М.: Экономика, 1991. - 258 с.

18. Ковалик І.І. Методика лінгвістичного аналізу тексту / І.І. Ковалик, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ. - К.: Вища шк., 1984. - 118 с.

19. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне спілкування / А. П. Коваль. - К.: Вища шк., 1982. - 336 с.

20. Козачук Г.О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови / Г. О. Козачук, Н.Г. Шкуратяна. - К.; Вища шк., 1993. - 367 с.

21. Комова М.В. Документознавча термінологія : навч. Посібник / М.В. Комова. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2003. - 168 с.

22. Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підручник / М.П. Кочеган. - К.: Вид. центр „Академія”, 1999 - 288 с.

23. Кузнецов И.Н. Офисная документация. Подготовка оформления И.Н. Кузнецов. - М.: Книжный Дом, 2004. - 832 с.

24. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль : навч. Посібник / А.В. Мамрак. - 3-е вид. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 364 с.

25. Маратова А.Ф. Мова сучасних ділових документів / А.Ф. Маратова. - К.: Наук. думка, 1981. - 140 с.

26. Мацько Л.І. Українська мова : навч. посібник / Л.І . Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоренко. - К., Вища шк. 1998. - 415 с.

27. Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник / З.О. Мацюк, Н.А. Станкевич. - К.: Каравела, 2005 - 352 с.

28. Молдованов М.І. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою / М.І. Молдованов. - К.: Техніка, 1992. - 322 с.

29. Нелюба А.А Теорія і практика ділової мови / А.А. Нелюба. - Х.: Акта, 1997. - 192 с.

30. Орфографічний словник української мови / Уклад.: С. І. Головащук, М.М. Пещак, В.М. Русанівський, О.О. Тараненко. - К.: Довіра, 1994. - 864 с.

31. Паламар Л.М. Мова ділових паперів : практ. посібник / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. - 4-е вид. - К.: Либідь, 2000. - 296 с.

32. Палеха Ю. Управлінське документування : навч. посібник: У 2 ч. - Ч. 1: Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). - 3-тє вид., доп / Ю. Палеха. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003 - 383 с.

33. Панько Т.І. Українське термінознавство : підручник / І. М. Качан, Г.П. Мацюк. - Л.: Світ, 1994 - 216 с.

34. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика / М.І. Пентилюк. - К.: Вища шк., 1995. - 239 с.

35. Пізнюк Л.В. Лінгвістичні основи документознавства : навч. посібник / Л. В. Пізнюк. - К.: Ун-т Україна, 2007. - 360 с.

36. Плешкевич Е.А. Понятие „реквизит документа”: к постановке вопроса / Е. А. Плешкевич // Делопроизводство. - 2005. - № 1. С. 21 - 22.

37. Поберезська Г.Г. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності : навч. посібник / Г.Г. Поберезська, І.М. Волинець. - К.: Знання, 2008. - 351 с.

38. Погиба Л.Г. Складання ділових паперів : практикум : навч. посібник / Л.Г. Погиба. - К.: Либідь, 2002. - 230 с.

39. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. - 3-е изд / Л. В. Рахманин. - М.: Высш. шк., 1988. - 485 с.

40. Різун В.В. Нариси про текст. Теоретичні питання комунікації тексту / В.В. Різун, А.І. Мамалига. - К.: Либідь, 1998. - 336 с.

41. Скібіцька Л.І. Діловодство : навч. посібник / Л.І. Скібіцька. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 224 с.

42. Сучасна українська мова : підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д. Пономарева. - 2-е вид., перероб. - К.: Либідь, 2001. - 400 с.

43. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т української мови. - 4-те вид., випр. й доп. - К.: Наук. думка, 1993. - 240 с.

44. Фельзер А.Б. Діловодство: Довідкова допомога / А.Б. Фельзер, М.А, Міссерман. - К.: Вища шк., 1988. - 205 с.

45. Харлампович І.Л. Культура мови: Оформлення документів / І.Л. Харлампович // Секретарь-референт. - 2008. - № 1 - С. 32 - 33.

46. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення / С.В. Шевчук. - К.: Літера, 2000. - 480 с.

47. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: енцикл. Словник / І.Б. Штерн. - К.: АртЕк, 1998. - 336 с.

48. Ющук І.П. Українська мова : підручник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів / І.П. Ющук. - К.: Либідь, 2003. - 640 с.

49. Яковенко В.В. Велика та мала літери в ділових паперах / В.В. Яковенко // Секретарь-референт. - 2007. - № 4. - С. 23 - 25.

50. Яковенко В. В. Причини виникнення лексико-стилістичних помилок в усному та писемному мовленні / В.В. Яковенко // Секретарь-референт. - 2007. - № 3. - С. 30 - 31.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Класифікація службових документів та загальні правила їх оформлення. Вимоги до тексту службових документів, мова ділового стилю. Внутрішнє та зовнішнє узгодження службових документів. Підпис як спосіб засвідчення документу. Форма затвердження документів.

  курсовая работа [27,5 K], добавлен 09.12.2010

 • Етапи розвитку діловодства. Процес створення розпорядчих документів. Наказове, колегіальне та виконавче діловодство. Основні способи вживання шаблонів при оформленні документів. Історія створення Генерального регламенту. Поняття документа та його види.

  контрольная работа [27,0 K], добавлен 03.04.2010

 • Аналіз терміносистеми дослідження. Зберігання документів: сутність, методи. Відповідальність за невиконання вимог по зберіганню документів. Створення архіву на підприємстві. Експертиза цінності документів. Передача документів на державне зберігання.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 18.05.2011

 • Функції та значення документа в управлінні. Основні положення класифікації документів. Вимоги до головних документних класифікацій. Розподіл документів за певними класами, призначення інформаційно-пошукової мови. Систематизація та індексація документів.

  курсовая работа [40,2 K], добавлен 17.10.2012

 • Роль службових документів в системі діловодства. Види і оформлення довідково-інформаційних документів. Особливості використання документів у Залуквянській загальноосвітній школі I-III ступенів, аналіз окремих видів довідково-інформаційних документів.

  курсовая работа [59,6 K], добавлен 17.10.2012

 • Журнал "Кадровик України" - видання нового покоління. Розділи журналу та їх тематика. Питання діловодства в журнал, загальні вимоги до складання документів. Службові та розпорядчі документи. Реквізити документів, бланки та особливості їх оформлення.

  курсовая работа [260,4 K], добавлен 10.03.2010

 • Структура наукової теорії спічрайтерства. Економічні принципи, що становлять основу сучасного господарського поступу за Г. Манківом. Методологічна культура спічрайтерства. Вимоги до оформлення службового листа та створення документів спічрайтером.

  курсовая работа [36,3 K], добавлен 07.12.2010

 • Поняття про довідковий апарат архівів. Каталогізація документів: основні параметри створення інформаційної структури. Типо-видова структура довідкового апарату архівів документів. Інформатизація архівної справи в Україні. Процес зберігання даних в архіві.

  курсовая работа [44,0 K], добавлен 13.04.2015

 • Обліково-фінансові документи: заявка-зобов’язання, відмова від акцепту, план, звіт, розписка, акт. Вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів. Налагодження параметрів для оформлення документів на персональному комп'ютері.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 10.07.2015

 • Опис автоматизованих систем документообігу. Єдина система стандартизації документів, автоматизація створення каталогів. База даних - одиниця автоматизації системи документообігу. Використання інтернет-технологій для автоматизації каталогізації документів.

  курсовая работа [46,1 K], добавлен 09.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.