Проектування діяльності аудиторської фірми за допомогою програмного забезпечення

Умови здійснення аудиторської діяльності та обмеження при створенні аудиторської фірми. Проект створення аудиторської компанії в пакеті "Microsoft Project-2007". Вибір особи на посаду аудитора та приміщення під офіс організації в пакеті "Prime Decisions".

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.07.2011
Размер файла 9,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

28

Міністерство освіти та науки України

Київський університет ринкових відносин

Дисципліна “Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах”

ЗВІТ

з лабораторних робіт по темі №2

Автоматизація процесів управління проектами в фінансово-кредитній сфері

Підготував (ла):

студент (ка) 1 курсу 1 групи

програми “Фінанси”

Прийняв:

доц. Гужва В.М.

Київ 2010

ЗМІСТ

1. ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ В ПАКЕТІ “MICROSOFT PROJECT - 2007”

1.1 ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

1.2 РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУВАННЯ

2. ВИБІР ОСОБИ НА ПОСАДУ АУДИТОРА ТА ВИБІР ПРИМІЩЕННЯ ПІД ОФІС КОМПАНІЇ В ПАКЕТІ «PRIME DECISIONS»

2.1 ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ НА КОНКУРСНИЙ ВИБІР АУДИТОРА

2.2 РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУВАННЯ СППР ВИБОРУ АУДИТОРА

2.3 ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ НА КОНКУРСНИЙ ВИБІР ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

2.4 РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУВАННЯ СППР ВИБОРУ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ В ПАКЕТІ “MICROSOFT PROJECT - 2007”

Згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» існують наступні умови здійснення аудиторської діяльності та певні обмеження при створенні аудиторської фірми:

1. Стаття 3. Аудиторська діяльність

Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Аудит - це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення.

Аудит може проводитися з ініціативи суб'єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов'язковий аудит).

Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські послуги, пов'язані з їх професійною діяльністю, зокрема, по веденню та відновленню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб'єктів господарювання.

Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), визначається Аудиторською палатою України відповідно до стандартів аудиту.

2. Стаття 4. Аудитор

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець або у складі аудиторської фірми.

Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець лише після включення його до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав.

Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.

3. Стаття 5. Аудиторська фірма

Аудиторська фірма - це юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.

Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 відсотків.

Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.

4. Стаття 10. Сертифікація аудиторів

Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю) аудиторів здійснюється Аудиторською палатою України.

Порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, затверджується Аудиторською палатою України за погодженням з Національним банком України.

Право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які мають вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні, необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора.

Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України.

Термін чинності сертифіката не може перевищувати п'яти років.

Продовження терміну чинності сертифіката здійснюється через п'ять років за підсумками контрольного тестування за фахом у порядку, встановленому Аудиторською палатою України.

За проведення сертифікації справляється плата в розмірі, встановленому Аудиторською палатою України, виходячи з кошторису витрат на утримання Аудиторської палати України.

5. Стаття 11. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів - це база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці (далі - Реєстр).

Порядок ведення Реєстру визначається та забезпечується Аудиторською палатою України. Реєстр не рідше одного разу на рік публікується у фаховому виданні Аудиторської палати України. Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до Реєстру. Включеним до Реєстру аудиторським фірмам та аудиторам, зазначеним у частині четвертій цієї статті, видається свідоцтво відповідного зразка. За включення до Реєстру справляється плата в розмірі, встановленому Аудиторською палатою України.

Аудиторська фірма може бути створена у формі приватного підприємства чи господарського товариства та не потребує додаткового ліцензування чи патентування своєї діяльності, окрім вимог наявності в фірмі сертифікованих аудиторів, одним з яких є керівник фірми, та реєстрації фірми в Аудиторській палаті України.

1.1 Теоретична постановка завдання на проектування

На етапі прийняття рішення про створення нового підприємства перед засновниками нового підприємства постають важливі питання пошуку привабливої підприємницької ідеї, пошуку партнерів для ведення спільного бізнесу, а також обґрунтування підприємницької ідеї.

Обґрунтувати підприємницьку ідею можна за допомогою бізнес-плану, який передбачає системний виклад концепції майбутнього бізнесу та детальну характеристику ринкових, виробничих, організаційних та фінансових аспектів підприємницької діяльності. Бізнес-план можна вважати формою експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення нової підприємницької ідеї. Добре розроблений та обґрунтований бізнес-план е важливим підґрунтям так званої бізнес-пропозиції, що використовується в процесі переговорів з партнерами, та залучення надійних інвесторів і кредиторів.

Основою організації фірми є наявність мінімального законодавчо встановленого рівня початкового статутного капіталу для можливих видів діяльності (станом на 01.07.2010 року):

- 0 грн. - для неприбуткових фінансових організацій - кредитних спілок та недержавних пенсійних фондів;

- 888 грн. (1 мінімальна заробітна плата згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік») - для виробничо-комерційних фірм у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю - ТОВ згідно Закону України “Про господарські товариства»;

- 1,1 млн. грн. (1250 мінімальних заробітних плат згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік») - для виробничо-комерційних фірм у вигляді акціонерних товариств - ЗАТ, ВАТ, ПАТ згідно Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 1 млн. євро (10,2 млн. грн) - для товариств - небанківських виробничо-фінансових установ з частковими банківськими ліцензіями;

- 1-1,5 млн. євро (10,2-15,3 млн. грн) - для страхових організацій;

- 8 млн. євро (81,6 млн. грн.) - для комерційних банків;

Робота команди засновників фірми (підприємства, установи) має основні етапи :

- підготовча робота по установчому договору, в якому обґрунтовуються напрямки роботи фірми та необхідна сума початкового капіталу;

- обґрунтовується структура початкового капіталу (основні та нематеріальні засоби, оборотний капітал) та шляхи формування початкового капіталу;

- заключення установчого договору та відкриття накопичувального рахунку для зосередження коштів статутного фонду (емісія акцій чи внесення дольових внесків);

- реєстрація емісії акцій в Державній комісії по цінним паперам та проведення підписки, попередня часткова сплата статутного фонду на накопичувальний рахунок чи передача в статутний фонд основних та нематеріальних засобів засновників(відчуження);

- організація та проведення установчих зборів товариства, прийняття статуту, вибори керівних органів засновників, ревізійної комісії засновників, виконавчої дирекції товариства;

Далі починає діяти виконавча дирекція товариства :

- реєстрація статуту в органах державної виконавчої влади;

- реєстрація створеної фірми в органах державної виконавчої влади - державний реєстратор Єдиного державного реєстру;

- реєстрація в органах державної статистики, податковій адміністрації, Пенсійному фонді, фондах соціального страхування;

- відкриття за довідкою податкової адміністрації розрахункових рахунків в банках та перерахування коштів з накопичувального рахунку;

- оформлення печаток та штампів фірми з реєстрацією в органах МВС;

- заключення договорів, прийом персоналу, початок виробничої діяльності;

Проект створення підприємства має 9 етапів (табл. 1.1):

1. Заснування юридичної особи, формування джерел статутного капіталу

2. Створення виконавчої структури підприємства

3. Отримання ліцензії Аудиторської палати України для затвердження форм діяльності в статуті підприємства

4. Довгострокова оренда приміщення підприємства чи отримання дозволу на будівництво власного приміщення для розташування підприємства, отримання документів юридичної адреси підприємства

5. Державна реєстрація підприємства та відкриття банківських та податкових рахунків

6. Розробка проектно-будівельної документації для будівництва власного приміщення чи переобладнання орендованого приміщення

7. Проведення тендерів та поставка матеріалів, техніки та обладнання

8. Поставка матеріалів, техніки та обладнання, початок будівництва чи переобладнання

9. Готовність приміщення (акти дозвільних систем на експлуатацію), наявність персоналу, придбання офісних меблів, сейфів, комп'ютерно-офісної техніки, сертифікованого програмного забезпечення аудиторської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, підключення в мережу Інтернет, початок діяльності.

1.2 Результати проектування

Таблиця 1.1 - Структура робіт проекту

Рис. 1.1 - Діаграма Ганта (фрагмент 1)

Рис. 1.2 - Діаграма Ганта (фрагмент 2)

Рис. 1.3 - Діаграма Ганта (фрагмент 3)

Рис. 1.4 - Сіткова діаграма (фрагмент 1)

Рис. 1.5 - Сіткова діаграма (фрагмент 2)

Рис. 1.6 - Лист ресурсів

Рис. 1.7 - Зведені результати проекту

Рис. 1.8 - Структура зведених витрат проекту створення аудиторської

фірми

2. ВИБІР ОСОБИ НА ПОСАДУ АУДИТОРА ТА ВИБІР ПРИМІЩЕННЯ ПІД ОФІС КОМПАНІЇ В ПАКЕТІ «PRIME DECISIONS»

2.1 Теоретична постановка завдання на конкурсний вибір аудитора

аудиторський фірма пакет microsoft

Мета роботи: знайомство з системами підтримки прийняття рішень (СППР) та їх використання для підтримки прийняття рішень при створенні аудиторської фірми. В якості СППР в роботі використовується пакет «Prime Decisions».

Конкурсний вибір претендентів на посаду аудитора зі спеціалізацією «Аудит в банківсько-страхових компаніях» в аудиторську фірму проводимо за наступними показниками:

1. Профільна освіта (оптимум - вища по спеціальності «Бухоблік та аудит в банках»);

2. Наявність сертифіката аудитора, виданого Аудиторською палатою України;

3. Термін чинності сертифіката аудитора до переосвічення;

4. Наявність посвідчення про включення до Реєстра аудиторських фірм та незалежних аудиторів, як фізособи приватного підприємця

5. Вік (оптимум -35-40 років);

6. Загальний стаж роботи в аудиторських фірмах чи незалежним аудитором (оптимум -5-10 років);

7. Стаж роботи в бухгалтерії чи внутрішньому аудиті в банківській сфері на фінансово-економічних посадах (оптимум -5-10 років);

8. Стаж роботи в бухгалтерії чи внутрішньому аудиті в страховій сфері на фінансово-економічних посадах (оптимум - 5-10 років);

9. Стаж роботи юристом в банківсько-страховій сфері (оптимум - 5 років);

10. Бажаємий рівень місячної заробітної плати (оптимум - не більше 1000 доларів США);

11. Стан здоров'я по сертифікатам нарколога та психіатра (оптимум -10 балів);

12. Наявність сезонно-хвильових захворювань (алергія, астма)

13. Сімейний стан (оптимум - одружений);

14. Кількість дітей в віці до 16 років(оптимум -2);

2.2 Результати проектування СППР вибору аудитора

Рис. 2.1 - Побудова дерева рішень, введення альтернатив конкурсних

пропозицій та атрибутів характеристик конкурсантів на посаду

аудитора, ранжування оптимальних значень атрибутів характеристик

конкурсантів

Рис. 2.2 - Дерево рішень

Рис. 2.3 - Альтернативні претенденти на посаду аудитора

Рис. 2.4 - Результати розрахунку сумарних інтервалів значень для

претендентів

Рис. 2.5 - Інтервали характеристики «Профільна освіта» для

претендентів

Рис. 2.6 - Інтервали профілю «Наявність сертифіката аудитора»

Рис. 2.7 - Інтервали профілю «Внесення до Реєстру аудиторів»

Рис. 2.8 - Інтервали профілю «Стаж роботи в аудиторських фірмах»

Рис. 2.9 - Інтервали профілю «Стаж роботи в банках»

Рис. 2.10 - Інтервали профілю «Стаж роботи в страхових компаніях»

Рис. 2.11 - Інтервали профілю «Стаж роботи юристом»

Рис. 2.12 - Вагомість окремих атрибутів

Рис. 2.13 - Попарне порівняння альтернатив претендентів для головної

цілі

Рис. 2.14 - Правила рішення для головної цілі

Згідно з даними рис. 2.14, на посаду аудитора по спеціалізації «Аудит в банківсько-страхових установах» повинен бути вибраний претендент Гладкова В.І., оскільки вона:

- хоч і має небанківську спеціалізацію «Облік та аудит підприємств»;

- має 6-річний стаж роботи в бухгалтерії банку та 1 річний стаж роботи в аудиторській фірмі; має сертифікат аудитора;

- та зареєстрована в Реєстрі Аудиторської палати України як фізична особа - аудитор, тобто може заміщувати директора аудиторської фірми.

2.3 Теоретична постановка завдання на конкурсний вибір приміщення для аудиторської фірми

Конкурсний вибір приміщення для розташування аудиторської фірми проводимо за наступними показниками:

1. Вартість щомісячної орендної плати за приміщення, грн../м2;

2. Необхідність авансової оплати за оренду;

3. Договірний строк оренди приміщення (мінімум - максимум);

4. Площа орендованого приміщення м2 (оптимум - 150 м2);

5. Поверх розташування орендованого приміщення та організація входу до нього;

6. Стан орендованого приміщення та обсяги ремонту для початку роботи;

7. Обсяги робіт для встановлення офісно-компьютерної техніки, захисного заземлення, автоматів захисту електромережі, пожежно-охоронної сигналізації;

8. Наявність централізованої охорони та пропускного режиму в будівлі орендованого приміщення;

9. Віддаленість орендованого приміщення від ділового центру міста;

10. Наявність міського транспорту та автостоянки біля будівлі орендованого приміщення.

2.4 Результати проектування СППР вибору приміщення для аудиторської фірми

Рис. 2.15 - Побудова дерева рішень, введення альтернатив конкурсних

пропозицій та атрибутів характеристик приміщень, ранжування

оптимальних значень атрибутів характеристик приміщень

Рис. 2.16 - Результати розрахунку сумарних інтервалів значень для

конкуруючих пропозицій приміщень

Рис. 2.17 - Вагомість окремих атрибутів

Рис. 2.18 - Попарне порівняння альтернатив претендентів для головної

цілі

Рис. 2.19 - Правила рішення для головної цілі

Таким чином, згідно даним рис. 2.19, повинно бути прийняте рішення про вибір пропозиції оренди готового «під ключ» офісного приміщення в елітній 28-поверховій будівлі, оскільки офіс не потребує ремонту та ремонтно-будівельних робіт по розгортанню офісно-компьютерної техніки, а також системи пожежно-охоронної сигналізації. В цілому, висока вартість орендної плати компенсується відсутністю витрат на переобладнання та ремонт приміщення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 6 липня 2010 року N 2435-VI.

2. Закон України „Про акціонерні товариства від 17 вересня 2008 року N 514-VI // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 6 липня 2010 року N 2435-VI.

3. Закон України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” від 27 квітня 2010 року N 2154-VI // Із змінами станом від 8 липня 2010 року N 2461-VI.

4. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року N 1576-XII // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 6 липня 2010 року N 2435-VI.

5. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про податок на додану вартість “ від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 29 червня 2010 року N 2372-VI.

6. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” від 15 травня 2003 року N 755-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 7 липня 2010 року N 2453-VI.

7. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 року N 1105-XIV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 1 липня 2010 року N 2388-VI.

8. ЗАКОН УКРАЇНИ - «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 року N 2240-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 1 липня 2010 року N 2388-VI.

9. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року N 1533-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 1 липня 2010 року N 2388-VI.

10. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року N 1058-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 8 липня 2010 року N 2461-VI.

11. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року N 1775-III» // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 8 липня 2010 року N 2467-VI.

12. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 року N 98/96-ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 9 червня 2009 року N 1484-VI.

13. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про аудиторську діяльність» (Законом України від 14 вересня 2006 року N 140-V цей Закон викладено у новій редакції) // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 1 липня 2010 року N 2388-VI.

14. Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків //Наказ Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 року N 80 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України станом від 8 серпня 2005 року N 317).

15. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах // Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 23 червня 2004 року N 295).

16. Про затвердження форм реєстраційних карток // Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 9 червня 2004 року N 67.

17. Про затвердження зразків заяв та повідомлення, що надаються (надсилаються) державному реєстраторові // Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 9 червня 2004 року N 66.

18. Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу// Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 9 червня 2004 року N 65 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва станом від 27 березня 2006 року N 29).

19. Про затвердження Форми виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Порядку її оформлення // Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 13 квітня 2004 року N 47.

20. Про затвердження Порядку оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця // Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 6 квітня 2004 року N 39.

21. Про затвердження Опису бланків свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців// Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 2 квітня 2004 року N 37.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Означення аудитора, аудиторської фірми та кваліфікаційної вимоги на право здійснення діяльності. Статутні завдання і Функції Аудиторської палати України. Фактори внутрішньогосподарського ризику господарських операцій підприємства спиртової промисловості.

  контрольная работа [21,2 K], добавлен 21.09.2012

 • Дослідження структури та функцій Аудиторської палати України. Аналіз правових засад здійснення аудиторської діяльності. Огляд питань контролю якості аудиторських послуг та професійної етики. Повноваження професійної громадської організації аудиторів.

  реферат [25,2 K], добавлен 22.10.2015

 • Відносини між суб’єктами аудиторської діяльності в процесі надання аудиторських послуг. Поняття "аудит" та "аудиторська діяльність". Нормативно-правові документи та процедура сертифікації аудиторів. Проведення аудиту в умовах комп’ютерного забезпечення.

  курсовая работа [40,3 K], добавлен 13.08.2008

 • Аудит в системі економічних відносин держави. Міжнародний досвід аудиторської діяльності. Професійні організації аудиторів. Правове регулювання аудиторських послуг, консультацій та експертиз. Аудит в системі судочинства.

  дипломная работа [125,1 K], добавлен 13.06.2004

 • Загальна характеристика аудиторської діяльності. Поняття та зміст аудиторської діяльності. Види аудиту і аудиторських послуг. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні. Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг.

  курсовая работа [41,5 K], добавлен 31.12.2008

 • Виникнення та розвиток аудиту у системі фінансово-господарського контролю. Історія аудиторської діяльності. Зміст і функції аудиторського контролю, класифікація його організаційних форм. Організація і регулювання аудиторської діяльності в Україні.

  реферат [54,0 K], добавлен 18.03.2014

 • Особливості рекламного оголошення аудиторської фірми. Правила укладання договору на проведення оглядової перевірки фінансової інформації, зокрема фінансової звітності. Програма аудиту товарів. Ризики і порушення в системі обліку і внутрішнього контролю.

  контрольная работа [43,6 K], добавлен 21.10.2010

 • Рекламне оголошення аудиторської фірми. Договір про надання аудиторських послуг, характеристика клієнта. План виконання завдання з підготовки фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва. Програма аудиту поточних зобов’язань за розрахунками.

  контрольная работа [562,4 K], добавлен 03.11.2010

 • Предмет аудиторської перевірки діяльності підприємства, її призначення та напрямки. Програма аудиторської перевірки статутного фонду підприємств різних організаційних форм. Визначення джерела та способів отримання аудиторських доказів під час перевірки.

  контрольная работа [16,2 K], добавлен 06.07.2009

 • Суть, завдання та функції аудиту. Організація та планування аудиторської діяльності. Етапи проведення аудиторської перевірки та оформлення її результатів. Аудит класифікації, збереження, надходження, вибуття, амортизації та використання основних засобів.

  курсовая работа [356,7 K], добавлен 12.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.