Організація і порядок складання річної звітності

Розгляд особливостей складання річної фінансової звітності підприємств. Характеристика діяльності ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів", знайомство з планом рахунків бухгалтерського обліку. Аналіз вимог до фінансової звітності.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.09.2014
Размер файла 78,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем.

Фінансова звітність складається всіма суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами та надається таким користувачам:

- органам управління підприємства;

- трудовому колективу підприємства (на вимогу);

- власникам (засновникам) підприємства (товариства);

- органам виконавчої влади та іншим користувачам відповідно до законодавства.

До інших користувачів фінансової звітності відносять органи державної статистики.

Для прийняття управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Дані, що є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів. Як наслідок процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організований відповідно до чинного законодавства та забезпечувати користувачів повною, достовірною, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства. У міжнародних стандартах з бухгалтерського обліку підкреслюється, що річні звіти мають бути зрозумілими без додаткових пояснень. А так як є і зовнішні користувачі, то фінансова звітність забезпечує у повній мірі їх потреби, пов'язані з інформацією про даний суб'єкт господарювання.

Фінансова звітність є провідною категорією, що покликана забезпечити користувачів в інформації і як наслідок створити умови для ефективної та цілеспрямованої роботи підприємства. Саме тому дана тема є актуальною в бухгалтерському обліку, адже дає цілісну оцінку про стан підприємства, його конкуренто- та платоспроможність.

Складання річної звітності дає підприємству великі перспективи щодо ефективного співробітництва з партнерами. За допомогою аналізу річних документів можна уникнути видачі кредитів ненадійним клієнтам, а також оцінити доцільність придбання активів того чи іншого підприємства. На основі результатів і ефективності роботи підприємства можна правильно побудувати відносини з замовниками та прогнозувати можливі ризики підприємства.

Метою курсової роботи є розкриття особливостей складання річної фінансової звітності підприємств.

Основним завданням звітності - є задоволення потреби в інформації користувачів з урахуванням їх конкретних потреб.

Предметом дослідження курсової роботи є фінансова звітність підприємств. А об'єктом дослідження виступає ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів».

1.Організаційно-економічна характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (далі по тексту - Товариство)створене відповідно до рішення регіонального відділенням Фонду державного майна України по м. Києву від 6 грудня 1996 року № 7/228-ВІІ шляхом перетворення орендного підприємства «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» в відкрите акціонерне товариство.

Засновниками товариство є Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області та Організація орендарів орендного підприємства «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів»

Товариство має самостійний баланс,рахунки в банках, печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмову марку та торговий знак для товарів і послуг.

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимілізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Предметом діяльності підприємства є:

- Виробництво, переробка, реалізація с/г продукції, в т.ч. круп та комбікормів та їх транспортування;

- Надання послуг із зберігання комбікормів, в т.ч. круп та комбікормів;

- Зберігання, переробка, транспортування та реалізація насіння соняху, ріпаку, сої та інших олійних культур, одержання, транспортування та реалізації продуктів їх переробки (в т.ч. макухи);

- Вироблення, транспортування та реалізація рослинної олії (в т.ч. соняшникової, ріпакової та соєвої);

- Круп'яна та борошномельна промисловість;

- Закупівля, в т.ч. імпорт обладнання для виробництва, переробки та транспортування продукції, в .ч. на умовах лізингу;

- Утилізація та знищення некондиційних с/г культур та продуктів їх переробки, утилізація та знищення їх доходів, в т.ч. твердих відходів, переробка відходів;

- Надання послуг з перевезення вантажів автомобільним, залізничним, річковим, морським, повітряним транспортом, в т.ч. в міжнародному сполученні;

- Надання послуг з перевезення пасажирів та багажу автомобільним, залізничним, річковим, морським, повітряним транспортом, в т.ч. в міжнародному сполученні;

- Транспортування власної продукції, товарів, сировини автомобільним, залізничним, річковим, морським, повітряним транспортом;

- Надання всього комплексу транспортно-експедиторських, в т.ч. міжнародних послуг юридичним та фізичним особам України та інших держав;

- Вирощування, вигодування, переробка, транспортування та реалізація(оптова та роздрібна) м'яса птиці, та продукції її переробки(птахівництво) та субпродуктів;

- Одержання, переробка, транспортування та реалізація супутньої продукції (добові курчата, інкубаторне та товарне яйце, м'ясо птиці тощо);

- Одержання з яєць одноденних курчат бройлерів, інкубація;

- Розведення, вирощування, вигодування, переробка, транспортування і реалізація(оптова та роздрібна) птиці, великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та продукції їх переробки(тваринництво);

- Інші види діяльності не заборонені чинним законодавством.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній зі сферою його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Статутний капітал товариства становить 3 910 059 ( три мільйони дев'ятсот десять тисяч п'ятсот дев'ять) гривень.

Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори Товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери(їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожен учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів виконавчим органом акціонерного Товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, та /або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією для участі у загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган акціонерного товариства.

Акціонерні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі із тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Товариства.

Таблиця 1.1 Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів» за 2011-2012рр

Показник

Період

Відхилення 2012р від 2011р.

2011

2012

Абсолютне, тис. грн.

Відносне, %

1

2

3

4

5

6

1

Чистий дохід (виручка) від реал. продукції

3341

8547

5206

155,82

2

Собівартість реалізованої продукції

2460

2507

47

1,91

3

Валовий прибуток від реалізації

311

4615

4304

1383,92

4

Інші операційні доходи

1814

154

-1660

-91,49

5

Адміністративні витрати

341

496

155

45,45

6

Витрат на збут

95

469

374

393,68

7

Прибуток від операційної діяльності

1548

2595

1047

67,64

8

Дохід від участі в капіталі

-

-

-

-

9

Інші фінансові доходи

10

3

-7

-70,00

10

Прибуток від звичайної діяльності

836

2111

1275

152,51

11

Податок на прибуток

-

-

-

-

12

Чистий прибуток

836

2111

1275

152,51

Здійснюючи аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів» використано форму № 2 «Звіт про фінансовий результат» за 2012 та 2011 роки.

В процесі аналізу визначила абсолютне та відносне відхилення всіх показників фінансово-господарської діяльності підприємства. Зокрема, за результатами порівняльного аналізу можна зробити висновок, що незважаючи на збільшення адміністративних витрат на 45,45% та витрат на збут, що значно збільшились на 393,68% чистий прибуток на ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів» збільшився в порівнянні з попереднім роком збільшився на 1275 тис.грн, тобто на 152,51%.

2. Нормативно - правове обгрунтування роботи

Бухгалтер на ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» для складання річної звітності керується такими нормативними документами:

ѕ Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №1829-111 від 22 червня 2000 року;

ѕ План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування №291 від 30 листопада 1999 року;

ѕ Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємствам надано право самостійно визначати облікову політику з урахуванням вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Метою облікової політики є створення інформаційної системи, яка обслуговує керівництво підприємства, на певний відрізок часу з врахуванням діючого законодавства та інших факторів. Облікова політика затверджується керівництвом підприємства в наказі. З метою надання допомоги - бухгалтерам практикам.

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку.

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом, подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб. Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визначення і розкриття її елементів.

Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Відповідно до П(с)БО 1:

- Баланс (звіт про фінансовий стан) - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал;

- Бухгалтерська звітність - це звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів;

- Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;

- Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

- Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід;

- Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;

- Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі - звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства.

У звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період.

У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

- автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників; тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

- безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

- періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди з метою складання фінансової звітності;

- історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

- нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.

Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов'язані їх застосовувати, а також ті, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно.

Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності.

3.Організація і порядок складання річної звітності

3.1 Вимоги до складання фінансової звітності

річний фінансовий звітність

Відповідно до закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» всі підприємства з початку діяльності до моменту ліквідації повинні вести бухгалтерський облік. Заключним етапом бухгалтерського обліку є складання звітності.

Фінансова звітність має містити достовірну й реальну інформацію, що забезпечується шляхом документування операцій і періодичними інвентаризаціями. Це надає змогу контролювати й уточнювати дані щодо вартості активів і пасивів, операцій, що обліковуються на його позабалансових рахунках. Лише на основі зіставлення аналогічних показників звітного та минулих періодів можна зробити висновок стосовно змін у фінансовому стані підприємства, спрогнозувати тенденції його розвитку.

Одним із основних завдань звітності - надати користувачам достовірну інформацію щодо майнового та фінансового стану підприємства; результатів його господарської та фінансової діяльності за звітний період.

Форми фінансової звітності, що складає підприємство за певний період мають відповідати загальноприйнятим стандартам; базуватись на даних бухгалтерського обліку та звітності; бути оптимальними за своєю кількістю та складом статистичних показників; не дублювати діючі форми статистичної звітності.

Кожна стаття фінансової звітності може наводитися тоді, коли:

- існує вірогідність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод;

- оцінка статті може бути достовірно визначена.

Однією із важливих вимог, що ставляться до звітності підприємств і організацій всіх форм власності, є повнота і достовірність її показників. Тому до початку складання звітності проводиться значна підготовча робота. Насамперед необхідно перевірити повноту відображення в поточному обліку господарських операцій, оформлених відповідними документами, і завершити облікові записи: уточнити розподіл витрат і доходів між суміжними звітними періодами; перевірити стан розрахунків і списати у встановленому порядку нереальну дебіторську заборгованість, а також кредиторську заборгованість, по якій минули строки задавнення позову; розподілити витрати по обслуговуванню виробництва; визначити фактичну собівартість випущеної із виробництва та реалізованої продукції (робіт, послуг); визначити і списати фінансовий результат (прибутки, збитки) від реалізації та позареалізаційних операцій; списати (для складання річного звіту) використаний протягом року прибуток.

Готуючи фінансову звітність, необхідно дотримуватися таких якісних характеристик:

Зрозумілість -- доступність для розуміння користувачів, які мають достатні знання в сфері ділового та економічного життя, бухгалтерського обліку. Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити такі дані про підприємство: дату звітності та звітний період; валюту звітності та одиницю її виміру; відповідні показники (статті) за звітний та попередній період; облікову політику підприємства та її зміни; аналітичну інформацію щодо статей фінансових звітів; припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності; обмеження щодо володіння активами; участь у спільних підприємствах; виявлені помилки та пов'язані з ними коригування; переоцінку статей фінансових звітів; а також іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Доречність -- вплив на економічні рішення користувачів, оцінку минулих, теперішніх і майбутніх подій, прогнозування результатів діяльності, виправлення помилок у господарській діяльності. Фінансова звітність повинна містити тільки доречну інформацію, що дає змогу належним чином впливати на прийняття рішень, оцінку минулих і майбутніх подій.

Надійність -- в представленій у звітності інформації не повинно бути суттєвих помилок і виправлень. Достовірність досягається відсутністю помилок та перекручень, які можуть вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансова звітність має надати можливість користувачам порівнювати:

- фінансові звіти підприємства за різні періоди;

- фінансові звіти різних підприємств.

Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику та її зміни.

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

- автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;

- безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

- періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

- історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

- нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які було здійснено для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображуються в обліку і звітності у момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей;

- повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, що може вплинути на рішення, які приймаються на її основі;

- послідовності, якій передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

- обачності, згідно з яким методом оцінки, що застосовується в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки та доходів підприємства;

- єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Невід'ємною умовою корисності фінансової звітності є своєчасність її складання і подання. Найдостовірніша інформація втрачає своє значення, якщо вона надана користувачам несвоєчасно. Тому фінансові звіти повинні подаватися користувачам у строки, які забезпечують їх ефективне використання. Зайва деталізація ускладнює складання звітності та її аналіз, використання в управлінні. Тому державним і громадських органам забороняється вимагати, а підпорядкованим підприємствам подавати звітність за незатвердженими формами.

3.2 Загальні принципи подання фінансової звітності

Звітним періодом для подання фінансової звітності на ПАТ «Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормі», є календарний рік. У новоствореному підприємстві перший звітний період становить менше 12 місяців, але не більше 15 місяців.

Податкова звітність подається податковим органам для розрахунку і контролю сплати податків. Окремо складається звітність про використання коштів на соціальні заходи. Платежі у соціальні фонди для підприємства подібні до податків, тому звітність до соціальних фондів часто ототожнюють із податковою звітністю.

Бюджетні установи подають баланс, звіт про виконання загального фонду кошторису установи та інші форми, в яких відображають фактичне надходження і використання коштів за їх видами за звітний період та суми, передбачені кошторисом.

Показники різних форм фінансової звітності взаємопов'язані. Тому розроблені їх алгоритми, що дає можливість за допомогою комп'ютерів контролювати правильність складання звітності.

Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також, згідно із законодавством, іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики; щодо використання бюджетних асигнувань, одержаних з державного бюджету, - органам Державного казначейства, а щодо використання асигнувань, одержаних з місцевих бюджетів, - відповідно фінансовим відділам райдержадміністрації, міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних держадміністрацій.

Платники податку на прибуток подають фінансову звітність органу державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Квартальна фінансова звітність подається підприємствами не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Податкова звітність (податкові декларації) подається за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює:

- календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

- календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

- календарному року - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

- календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним;

- календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Форми фінансової звітності і порядок їх заповнення встановлюються:

- для підприємств (крім банків) - Міністерством фінансів України за погодженням із Державним комітетом статистики України;

- для банків - Національним банком України;

- для бюджетних установ - Державним казначейством України.

Суб'єкти малого підприємництва фінансову звітність складають за скороченою формою.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління, Міністерству економіки і Міністерству фінансів України.

Окремі підприємства та організації зобов'язані до 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань. До таких підприємств належать:

- відкриті акціонерні товариства;

- підприємства емітенти облігацій;

- банки;

- довірчі товариства;

- валютні та фондові біржі;

- інвестиційні фонди;

- інвестиційні компанії;

- кредитні спілки;

- недержавні пенсійні фонди;

- страхові компанії;

- інші фінансові установи.

3.3 Характеристика основних форм звітності

В бухгалтерському обліку виділяють такі форми фінансової звітності:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан);

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

- Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

- Звіт про власний капітал.

Баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.(Додаток А)

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про активи, зобов'язання та власний капітал підприємства.

Баланс складається з двох частин:

- Активу, де представлені господарські засоби;

- Пасиву, де згруповані їхні джерела.

Основним елементом бухгалтерського Балансу є стаття (активна чи пасивна).

Статті балансу розподіляються на однойменні та комплексні. Однойменні статті відображають стан якогось одного виду господарських засобів чи джерел їх утворення. Наприклад, основні засоби, нематеріальні активи, готова продукція, статутний капітал, пайовий капітал. Комплексні статті відображають стан кількох видів господарських засобів чи джерел їх утворення.

Актив має 4 розділи:

- «Необоротні активи» -- відображають інформацію про наявність основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва та інше.

- «Оборотні активи» -- містить інформацію про наявність запасів, дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій, грошових коштів.

- «Витрати майбутніх періодів» -- відображає витрати, які мали місце в даному звітному періоді, а належать до наступних періодів.

- «Необоротні активи та групи вибуття» -- це необоротні активи та групи вибуття, що утримуються для продажу.

Пасив складається з 5 розділів:

- «Власний капітал» -- містить інформацію про всі види власного капіталу підприємства та нерозподілений прибуток, підсумок цього розділу показує розмір власного капіталу.

- «Забезпечення наступних витрат і платежів» -- це інформація про забезпечення виплат персоналу, страхових резервів, цільового фінансування.

- «Довгострокові зобов'язання» -- це вся інформація про довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов'язання.

- «Поточні зобов'язання» -- містить інформацію про короткострокові зобов'язання банків та інші поточні зобов'язання.

- «Доходи майбутніх періодів» -- це доходи, що одержані протягом звітного періоду, але належать до наступних періодів.

Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Показники балансу, як відомо, у бухгалтерському обліку називаються статтями. Статті дають можливість усебічно оцінити діяльність підприємства. А щоб ця оцінка була об'єктивною, треба дотримуватись єдності в оцінці самих статей балансу.

Оцінку статей балансу регламентовано Законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також відповідним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку П(С)БО, затвердженими Міністерством фінансів України.

Основні засоби оцінюються за первісною вартістю, але показуються в балансі за первісною й залишковою вартістю: знос показується окремою статтею і виражає економічний бік основних засобів у формі величини втраченої ними вартості в процесі експлуатації. Зміна первісної вартості основних засобів допускається тільки у разі добудови, дообладнання, реконструкції, капітального ремонту чи часткової ліквідації відповідного об'єкта.

Нематеріальні активи показуються в балансі в сумі витрат на придбання та доведення їх до стану, в якому вони можуть бути придатними для використання. У складі нематеріальних активів відображаються придбані підприємством права користування землею, водою, іншими природними ресурсами, промисловими зразками, товарними знаками, об'єктами промислової та інтелектуальної власності, інші аналогічні майнові права. Вартість нематеріальних активів погашається через щомісячне нарахування зносу, виходячи з їхньої первинної вартості і строку корисного використання, але не більше десяти років чи не більше терміну діяльності самого підприємства. Не нараховується знос на "ноу-хау", гудвіли, знаки для товарів та послуг і т. п.

Капітальні вкладення відображаються в балансі за фактичними витратами замовника. До складу капітальних вкладень відносять витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель чи їхніх частин, устаткування, інструменту, інвентарю, інші капітальні роботи й витрати на проектно-дослідницькі, геологорозвідувальні та бурові роботи, на відведення земельних ділянок і переселення у зв'язку з будівництвом, на підготовку кадрів для підприємства, що будується.

Фінансові вкладення також оцінюються в балансі за фактичними витратами. До таких вкладень належать витрати на придбання цінних паперів, облігацій, внески в статутні фонди інших підприємств та ін.

Витрати на об'єкти капітального будівництва, що перебувають у тимчасовій експлуатації, до введення їх в постійну експлуатацію до складу основних засобів не включаються і в бухгалтерському обліку та звітності відображаються як незавершені капітальні вкладення.

Устаткування оцінюється за фактичною собівартістю.

Виробничі запаси (матеріали, паливо, інші матеріальні ресурси) оцінюються в балансі за фактичною собівартістю. Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається, виходячи із витрат на їх придбання плюс витрати на транспортування, зберігання і доставку, що здійснювалась сторонніми організаціями.

Готова продукція відображається у звітності за фактичною виробничою собівартістю, яка складається із витрат, пов'язаних з використанням основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів та інших витрат на виробництво продукції.

Товари на підприємствах роздрібної торгівлі відображаються в балансі за продажними (роздрібними) цінами, а на оптових складах та базах торгового чи постачальницько-збутового підприємства - за продажними (роздрібними) цінами або цінами, за якими їх було придбано. Різниця між цінами закупки і продажними (роздрібними) цінами в балансі показується окремою статтею.

Продукцію (вироби), що не пройшли всіх стадій (фаз, етапів) виробництва, передбачених технологічним процесом, а також вироби, які не укомплектовані та не пройшли випробувань і технічного приймання, відносять до незавершеного виробництва.

Витрати, що здійснені у звітному році, але відносяться до наступного звітного періоду, відображають в балансі окремою статтею як витрати майбутніх періодів і списують на витрати виробництва чи обігу з настанням відповідного строку.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відображається кожною стороною у своєму балансі в сумах, що випливають із правильного поточного обліку. Заборгованість бюджету та фінансовим органам має бути погодженою з ними. Неврегульованих сум за цими розрахунками не може бути. Нереальна дебіторська заборгованість (щодо якої минули строки позовної давності) списується з рішення керівника підприємства на результати фінансово-господарської діяльності. Списану дебіторську заборгованість іще протягом не менше 5 років треба рахувати на позабалансовому обліку з метою її стягнення на випадок позитивних змін майнового стану боржника.

Нереальні суми кредиторської заборгованості (з минулими строками позовної давності) на підприємствах недержавної форми власності підлягають віднесенню на результати фінансово-господарської діяльності в наступному місяці після закінчення строку позовної давності. У решті випадків суми кредиторської, а також депонентської заборгованості з минулим строком позовної давності підлягають перерахуванню підприємствами й установами до відповідного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця після закінчення терміну позовної давності.

Більшість статей пасиву балансу оцінюється за фактичними сумами, що випливають із даних поточного бухгалтерського обліку.

Статутний капітал відображається в балансі як сукупність внесків учасників / власників у спільне майно під час створення підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, що їх визначено засновницькими документами.

Окремими статтями за фактичною величиною показують інші капітали, резерви, позики, кредиторську заборгованість. З метою рівномірного включення майбутніх витрат у витрати виробництва чи обігу звітного періоду підприємства можуть створювати резерви: на майбутню оплату відпусток; на виплату винагороди за вислугу років, включаючи відрахування на державне соціальне страхування від цих сум; на виробничі витрати для підготовчих робіт на підприємствах промисловості із сезонним виробництвом; на майбутні витрати для ремонту предметів прокату.

Прибуток, його використання чи збиток протягом року відображаються в балансі окремими статтями розгорнуто. Затверджені суми використаного за звітний рік прибутку списуються під час складання річного бухгалтерського звіту. У річній звітності може бути відображеним тільки непокритий збиток чи нерозподілений прибуток звітного року.

Прибуток (збиток), виявлений у звітному році, але такий, що є наслідком операцій минулих років, зараховується на результати фінансово-господарської діяльності звітного року.

Доходи, отримані у звітному періоді, але такі, що належать до наступних звітних періодів, відображаються в обліку й звітності окремою статтею як доходи майбутніх періодів. Ці доходи підлягають зарахуванню на результати фінансово-господарської діяльності тільки із настанням відповідного звітного періоду.

Господарські засоби та джерела їх утворення групуються в балансі за економічно однорідними групами - статтями балансу. Кількість статей балансу не регламентується нормативними актами, але їх має бути стільки, щоб відобразити стан майна не тільки в цілому, а й згідно з його галузевими особливостями, щоб створити передумови для забезпечення контролю за збереженням майна, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, бути важливим джерелом інформації для аналізу та управління діяльністю підприємства. У зв'язку з цим Міністерство фінансів України розробляє та затверджує номенклатуру статей балансу, погоджуючи її з Держкомстатом України.

Для одержання узагальнених даних про стан та використання господарських засобів їх об'єднують в групи та розділи. При цьому назва і кількість статей балансу тісно пов'язані з класифікацією національного майна та джерел його утворення. А тому слід відрізняти три способи групування господарських засобів та джерел їх утворення, які відображаються на різних статтях балансу:

перший - за функціональною роллю господарських засобів (актив) та порядком утворення й цільовим призначенням (пасив);

другий - за способом перенесення вартості засобів виробництва на продукт, у створенні якого вони брали участь, а джерел - за формами утворення та цільовим призначенням;

третій - за цільовим призначенням засобів господарства і джерел їх утворення.

Групування статей балансу за першим способом відбувається для отримання даних про обсяг ресурсів підприємства в цілому з відокремлюванням закріплених за сферою виробництва засобів праці, предметів праці; сферою обігу - предметів обігу, коштів, коштів у розрахунках; невиробничою сферою - засобів довгострокового споживання, засобів короткострокового споживання. Відтак для визначення обсягу матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, закріплених за сферами виробництва, обігу і невиробничою сферою, за першою ознакою групують статті: основні засоби; виробничі запаси (матеріали, паливо, устаткування, запасні частини); незавершене виробництво; готова продукція; товари; кошти, цінні папери; дебіторська заборгованість покупців за відвантажену продукцію, векселі отримані, заборгованість підзвітних осіб та інших дебіторів; матеріальні цінності невиробничої сфери - актив балансу.

З метою поліпшення використання даних балансу в управлінні, посилення аналітичної роботи на підприємстві групування статей балансу за другим способом здійснюється так, щоб отримати відомості про склад і обсяг основних і оборотних засобів. При цьому основні й оборотні засоби беруться з кожної сфери діяльності підприємства - виробництва, обігу, невиробничої сфери. Це дає змогу на підставі показників складу й обсягу основних засобів уявити загальний стан матеріально-технічної бази господарства. Нормальні показники оборотних засобів - це необхідна передумова нормального фінансового стану підприємства, який безпосередньо залежить від структури, обсягу й стану виробничих запасів, незавершеного виробництва, коштів, розрахунків та інших активів.

Кінцеві результати виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства значною мірою залежать від того, наскільки господарські засоби та джерела їх утворення використовуються за цільовим призначенням. А тому на кожному підприємстві має бути створено дійовий контроль, чітко визначено об'єкти й суб'єкти контролю за цільовим використанням господарських засобів та їх джерел. У цих випадках об'єкти контролю здебільшого збігаються з назвами статей балансу, за винятком комплексних статей, які розподіляються на складові частини.

Об'єднання статей балансу в економічно однорідні групи не є завершальним процесом їх групування.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід.(Додаток Б)

Метою складання Звіту про фінансовий результат є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки за звітний період.

Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу.

Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді актів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу.

Прибуток - це сума на яку доходи перевищують витрати.

Збиток - це сума на яку витрати перевищують доходи.

Звіт про фінансовий результати складається з 3 розділів:

- «Фінансові результати» -- містить інформацію про фінансові результати підприємства за видатками діяльності і в цілому по підприємству.

- «Елементи операційних витрат» -- відображає операційні витрати за елементами.

- «Розрахунок показників прибутковості акцій» -- заповнюють акціонерні товариства проста акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах.

З метою відображення податкових різниць Звіт доповнено розділом 4 «Податкові різниці» та розділом 5 «Узгодження фінансових результатів та податкового прибутку (збитку)».

Звіт про фінансовий результат складається з наростаючим підсумком з початку року на підставі інформації, що містяться на рахунках 7, 8 та 9 класу.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) відображає результати фінансово-господарської діяльності підприємства за визначений період (квартал або рік). Звіт розкриває структуру доходів та витрат підприємства за звітний період, визначає загальну суму операційного прибутку, доходи (витрати) за іншими видами діяльності, а також величину чистого прибутку (збитку), отриманого підприємством протягом звітного періоду. Як правило, у Звіті знаходять відображення також основні елементи операційних витрат та показники прибутковості акцій, якщо підприємство створено у формі акціонерного товариства.

Звіт про рух грошових коштів відображує рух грошових коштів на підприємстві протягом звітного періоду.(Додаток В) Він складається з трьох розділів, у яких розкривається рух коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Результат звіту показує зміни у стані грошових коштів, що відбулися протягом звітного періоду. Звіт дає змогу відповісти на запитання: збільшився чи зменшився обсяг грошових коштів на підприємстві й за рахунок чого це збільшення чи зменшення відбулося? Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначають коригуванням прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, забезпечень, пов'язаних з операційною діяльністю, амортизації необоротних активів, прибутку (збитку) від неопераційної діяльності, витрат на сплату процентів, сплачений податок на прибуток, доходів та витрат майбутніх періодів.

За статтею «Чистий рух коштів від операційної діяльності» відображають результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначають на основі аналізу змін у статтях розділу Балансу «Необоротні активи» та статті «Поточні фінансові інвестиції». При розрахунку чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності враховують надходження коштів у результаті реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; отримані відсотки, дивіденди, інші надходження, а також витрати коштів на придбання фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, інші платежі, пов'язані з інвестиційною діяльністю.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначають на основі змін у статтях балансу за розділом «Власний капітал» та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: «Забезпечення наступних витрат і платежів», «Довгострокові зобов'язання» і «Поточні

зобов'язання» («Короткострокові кредити банків» і «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями», «Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками» тощо). У статті «Надходження власного капіталу» відображуються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу.

У статті «Отримані позики» відображують надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).

У статті «Інші надходження» показують інші надходження грошових коштів, пов'язані з фінансовою діяльністю.

У статті «Погашення позик» відображують виплати грошових коштів для погашення отриманих позик, а статті «Сплачені дивіденди» -- суми дивідендів, сплачені грошовими коштами. Стаття «Інші платежі» слугує для відображення грошових коштів для викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та за іншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю.

У статті «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» відображують результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Стаття «Чистий рух коштів за звітний період» призначена для відображення різниці між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях: «Чистий рух коштів від операційної діяльності», «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» та «Чистий рух коштів від фінансової діяльності».

У статті «Залишок коштів на початок року» показують залишок грошових коштів та їх еквівалентів на початок року, наведений у балансі.

У статті «Залишок коштів на кінець року» наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях «Залишок коштів на початок року» та «Чистий рух коштів за звітний період». Розрахований у такий спосіб показник має дорівнювати наведеному в Балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.

Звіт про власний капітал відображує зміни, що відбулися у складі власного капіталу протягом звітного періоду, і показує причини, що привели до таких змін.(Додаток Д)

Усі складові власного капіталу -- статутний, додатковий, резервний, неоплачений та вилучений, а також нерозподілений прибуток, наводять у рядках Звіту в грошовому вираженні на початок та на кінець звітного періоду.

Причини, в результаті яких відбулися зміни в капіталі, показані у відповідних розділах звіту: «Коригування», «Переоцінка активів», «Розподіл прибутку», «Внески учасників», «Вилучення капіталу», «Інші зміни в капіталі».

У статті «Переоцінка активів» наводять дані, які відображують збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, нематеріальних та інших активів відповідно до чинного законодавства.

У статті «Розподіл прибутку» відображають розподіл прибутку серед акціонерів та спрямування прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства, до статутного і резервного капіталу.

Стаття «Внески учасників» передбачена для відображення даних про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства.

У статті «Вилучення капіталу» наводять дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

У статті «Інші зміни в капіталі» відображають дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до зазначених вище статей, зокрема списання невідшкодованих збитків, безоплатно отримані активи та інші зміни. У статті «Залишок на кінець року» показують величини всіх складових власного капіталу на кінець звітного року, які визначають додаванням скоригованих залишків відповідних складових на початок року та всіх змін, що відбулися в них протягом року внаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку, вилучення капіталу тощо.

Висновок

Метою курсової роботи на тему «Організація і порядок складання річної звітності» на ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» є розкриття особливостей складання річної фінансової звітності підприємств. Дана тема є актуальною в бухгалтерському обліку, адже дає цілісну оцінку про стан підприємства, його конкуренто- та платоспроможність.

Курсова робота виконана по матеріалах ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів». Діяльність товариства направлене на виробництво і реалізацією круп, комбікормів, надання послуг пов'язанях зі зберіганням та транспортуванням продуктів виробництва.

Товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством, статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими нормативними документами. Метою діяльності даного підприємства є одержання прибутку від здійснення виробничої, посередницької та іншої діяльності у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством і статутом.

Звітним періодом для подання фінансової звітності є календарний рік. У новоствореному підприємстві перший звітний період становить менше 12 місяців, але не більше 15 місяців. Річна фінансова звітність подається підприємствами не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Відповідно до П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» виділяють такі форми річної фінансової звітності:

-- Баланс (Звіт про фінансовий стан);

-- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

-- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

-- Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

-- Звіт про власний капітал.

Баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.


Подобные документы

 • Мета складання фінансової звітності, її елементи та принципи формування. Особливості консолідованого балансу, групування статей активу й пасиву. Склад квартальної та річної фінансової звітності бюджетних установ, сутність приміток до фінансових звітів.

  курсовая работа [35,4 K], добавлен 06.07.2011

 • Економічна сутність та класифікація необоротних активів. Інформаційне забезпечення для складання річної звітності. Загальна характеристика показників фінансово-господарської діяльності ВАТ "Демітекс". Порядок складання статистичної звітності фірми.

  курсовая работа [307,9 K], добавлен 22.03.2011

 • Нормативне регулювання обліку і аудиту фінансової звітності. Організація та методика складання форми звітності №1 "Баланс" та №2 "Звіт по фінансові результати" на підприємстві. Методика проведення та документальне оформлення аудиту фінансової звітності.

  дипломная работа [609,7 K], добавлен 06.11.2011

 • Зміст та етапи розвитку бухгалтерського обліку, його форми та принципи, особливості організації в бюджетних установах. Облікова політика підприємств. Сучасні підходи до складання фінансової звітності. Основи регулювання та контролю бухгалтерського обліку.

  курсовая работа [415,8 K], добавлен 04.08.2011

 • Фінансово-економічна характеристика господарства ПОСП "Нива". Принципи підготовки фінансової звітності. Зміст статей бухгалтерського балансу. Звіт статей про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал. Примітки до фінансової звітності.

  курсовая работа [102,0 K], добавлен 10.12.2009

 • Нормативна база обліку фінансової звітності. Головні вимоги до звітності. Виправлення помилок, відображення змін та впливу інфляції у фінансовій звітності. Роль прибутку як фінансового ресурсу. Порядок складання фінансової звітності на підприємстві.

  курсовая работа [80,1 K], добавлен 18.12.2013

 • Сутність бухгалтерського балансу. Склад і порядок формування фінансової, податкової, соціальної та статистичної звітності ТзОВ "Формат-М". Аналіз рядків форм звітів. Складання фінансової звітності підприємства за даними умовного числового прикладу.

  курсовая работа [49,5 K], добавлен 10.01.2011

 • Поняття фінансової звітності, її сутність і особливості, класифікація та основні форми, характеристика та відмінні риси, нормативно-правова база. Організація бухгалтерського обліку в ТОВ "Алло", пропозиції щодо удосконалення його облікової політики.

  курсовая работа [120,5 K], добавлен 30.04.2009

 • Особливості фінансової звітності – бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітний період. Характеристика нормативно-правового забезпечення фінансової звітності.

  контрольная работа [22,7 K], добавлен 23.08.2010

 • Особливості нормативно-правового регулювання складання фінансової звітності на малих підприємствах. Загальна характеристика ТК "МКТ "Діалог". Знайомство з основними напрямками емпіричного дослідження: вивчення особистих мотивів, виявлення мотивацій.

  курсовая работа [122,9 K], добавлен 18.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.