Проектування системи опалення житлової дев'ятиповерхової будівлі у м. Луганськ

Теплотехнічний розрахунок системи опалення житлового будинку. Теплофізичні характеристики будівельних матеріалів для зовнішніх огороджуючих конструкцій, визначення теплових втрат. Конструювання системи опалення; гідравлічний розрахунок трубопроводів.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.03.2014
Размер файла 382,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Людству потрібна енергія, причому потреби в ній збільшуються з кожним роком. Дана проблема загострюється роботою теплоенергетики України в мовах недостачі природних паливних ресурсів. На сьогодні енергозберігаючі технології одержали значний розвиток, зокрема у зниженні експлуатаційних витрат.

Ефективність використання енергоносіїв визначається не тільки ефективністю вироблення тепла й електричної енергії, але й збалансованістю режимів вироблення й поживання цієї енергії.

Розвиток опалення в Україні історично пов'язане з розвитком систем в царській Росії. В 20-ті роки в опалювальній практиці найпоширенішими були двотрубні системи водяного опалення, орієнтовані на місцеві джерела теплоти. У теперішній час найпоширеніші в житлових та громадських будинках однотрубні системи водяного опалення, що запроектовані ще до 1996 року (через те, що є уніфікованими системами опалення, мають більш низьку металоємність і дешевий у їх період будівництва енергоносій).

Опалення - це штучний обігрів приміщень будинку з відшкодуванням тепловтрат для підтримки в них температури на заданому рівні, обумовленому умовами теплового комфорту для людей, і вимогам технологічних процесів, що протікають.

Системи опалення призначені в основному для забезпечення названих температур. Для нормальної життедіяльності людського організму в зимових умовах температура тіла людини повинна дотримуватись не нижче +36°С. Умовами теплового комфорту відповідає температура повітря в діапазоні + 20...+22°С і не менше однократного в 1 ч повітробміну в приміщенні.

Проектування системи опалення для житлових будинків у наш час є дуже важливим і складним завданням.

Система опалення у першу чергу повинна забезпечити розрахункову температуру повітря з огляду на: втрати теплоти через конструкції, що обгороджують; витрату теплоти на нагрівання інфільтруючого зовнішнього повітря; витрати теплоти на нагрівання матеріалів, устаткування і транспортних засобів; тепловий потік, що надходить від електричних приладів, освітлення, технологічного устаткування, комунікацій людей та інших джерел.

В умовах підвищення вимог до систем опалення та жорсткості будівельних норм необхідно одночасно забезпечити максимально комфортні умови в приміщеннях і в той же час підвищити енергозбереження в системі при мінімальних витратах. Проблема енергозбереження є однією з актуальніших сьогодні.

Системи опалення є основним інструментом, що дозволяють створювати й підтримувати теплові комфортні умови в будинках і спорудах. Сьогодні до цих функцій додалася функція керування параметрами мікроклімату, що в сукупності із сучасними вимогами з енергозбереження виводить на перший план саме системи опалення, як більш енергоємні.

Сучасні системи опалення мають принципово інший підхід до регулювання - це не процес налагодження перед пуском з наступною роботою в постійному гідравлічному режимі, це системи з квазістаціонарним, тобто тепловим та гідравлічним режимами, які постійно змінюються в процесі експлуатації, що відповідно вимагає автоматизації систем для відстеження цих змін і реагування на них.

1. Загальна частина

Система опалення проектується для дев'ятиповерхового житлового будинку, що знаходиться в м. Луганськ

Вихідні дані: Географічне розташування будинку м. Луганськ;

Орієнтація на схід;

Вологий режим приміщення нормальний;

Температурна зона 1; кількість градусо-діб опалювального періоду dд?3501.

Розрахункова температура зовнішнього повітря tн = -250С (Сніп Будівельна кліматологія);

Вологість внутрішнього повітря цпов= 55%; за температури tз = -250С.

Температура у системі опалення t1 = 95єC, t2 = 70єC;

Температура з котельні t1 = 150єC, t2 = 70єC;

Умови експлуатації огороджуючих конструкцій. А або Б визначити стосовно від вологісного режиму приміщення та зони вологості району будівництва по додатку 1.

Опір теплопередачі зовнішніх огороджень, якій вимагається:

Rq.min (стін) = мІ К/Вт;

R q.min (підлога 1 поверх) мІ К/Вт;

R q.min (гор. Пер) =мІ К /Вт;

R q.min (вікна, балкон, двері наружні) = 0,5 мІ К /Вт.

2. Розрахункова частина

2.1 Теплотехнічний розрахунок зовнішніх огороджуючи конструкцій

Тепловтрати через огородження, що виникають під впливом низької температури зовнішнього повітря й вітру, є складним фізичним процесом теплопередачі за участю конвекції, випромінювання й теплопровідності.

Мінімальний необхідний опір тeплoпepeдaчi Rq.mіn Вт/(м2 К), повинно забезпечуватися у вcix випадках як мінімально припустимі санітарно - гігієнічним нормам. 3 цією метою проводять теплотехнічний розрахунок зовнішніх будівельних конструкцій.

Теплотехнічний розрахунок виконують для зовнішніх огороджень будинку у відповідності ДБН ВД.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» [1.]. Конструкції зовнішніх огороджень приймаємо згідно завдання на проектування. ри нормальному режимі експлуатації приміщень визначають умови експлуатації огороджень, які залежать від режиму в приміщенні й вологості кліматичної зони. Умови експлуатації - А.

3 урахуванням умов експлуатації огороджень визначають теплофізичні характеристики матеріалів шарів огороджень i зводять їх у таблиці.

Розрахунок зовнішньої стіни проводимо в такій послідовності.

1. Визначаємо розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів для зовнішньої стіни.

2.1.1 зовнішня стінова панель

Таблиця 1

Теплотехнічні показники будівельних матеріалів

Наіменування матеріалів

Щільність с, кг/м3

Теплопроводність л,Вт/(м·0С)

Теплозасвоення S, Вт/(м·0С)

Товщина д, мм

Визначаємо загальний опір теплопередачі через огорожі, R020С/Вт):

де

бв - коефіцієнт теплопередачі внутрішньої поверхні.

Для жилих будинків бв = 8.7 Вт/м 0С

бн - 23 Вт/м єС - тільки для зовнішніх стін;

Rв- опір теплообміну у внутрішній поверхні огородження, (м2·0С)/Вт

Rн- опір теплообміну у зовнішній поверхні огородження, (м2· 0С) /Вт

Rв.п- термічний опір замкнутої повітряної прослойки приймається із дод.4, (м2·К) /Вт;

Опір багатошарової конструкції огорожі визначається формулою:

,

Де - R1,R2….Rn- термічні опори окремих слоїв конструкції, (м2 0С/Вт), які дорівнюють:

, ,…

де n- число слоїв зовнішнього огородження;

д - товщина слою, м;

л- коефіцієнт теплопровідності матеріального слою, Вт/(м2·0С).

Визначив товщину потрібного опору теплопередачі і прирівнявши її до дійсного термічного опору R0, маємо рівняння з одним невідомим, котрим є товщина основного слою стіни:

РозвЧязуючи рівняння 3.9 відносно невідомої величини, знайти товщину основного слою (кладки),м

лх- коефіцієнт теплопровідності основного матеріалу стіни, (Вт/м·0С).

Rк-термічний опір конструкції огорожі (м2·0С) /Вт;

м2·0С/Вт

Стосовно конструкції зовнішньої стіни, яка приведена на мал. 1, товщина цегляної стіни визначиться із балансового рівняння:

м

Приймаємо товщину утеплювача дут= 0,19 м.

Опір теплопередачі для зовнішніх огороджуючих конструкцій із умов теплозбереження визначають по його нормативному значенню

=2,8 мІ 0С /Вт ? = 2,8 мІ 0С /Вт

Визначаємо коефіцієнт теплопередачі:

Кст =

Визначаємо теплову інерцію будівлі D за формулою:

де R1, R2…Rn-термічні опори окремих слоїв конструкції (м2·0С /Вт);

S1,S2…Sn- коефіцієнти теплозасвоєння матеріалів слоїв конструкції Вт/(м20С).

2.1.2 Підлога першого поверху

Таблиця 2

Таблиця матеріалів

Наіменування матеріалів

Щільність, с, кг/м3

Теплопроводність, л,Вт/(м·0С)

Теплозасвоення, S, Вт/(м 0С)

Товщина д, м

Визначаємо загальний опір теплопередачі:

де

бв = 8.7 Вт/м2 0С - коефіцієнт теплопередачі внутрішньої поверхні

бн = 12 Вт/м2 0С - коефіцієнт теплопередачі зовнішньої поверхні;

Опір багатошарової конструкції огорожі визначається формулою:

,

Де - R1,R2….Rn - термічні опори окремих слоїв конструкції, (м2·0С/Вт) , які дорівнюють:

, ,…

де n- число слоїв зовнішнього огородження;

д - товщина слою, м;

л- коефіцієнт теплопровідності матеріального слою, Вт/(м2· К).

Знаходимо товщину утеплювача, м:

м

= мІ 0С /Вт

Визначаємо коефіцієнт теплопередачі:

K =

Визначаємо теплову інерцію будівлі D за формулою:

=3,61 мІ 0С/Вт ? = 3,5 мІ 0С/Вт

2.1.3 Горищне перекриття

Таблиця 3

Таблиця матеріалів

Наіменування матеріалів

Щільність, с, кг/м3

Теплопроводність, л,Вт/(м·0С)

Теплозасвоення, S, Вт/(м0С)

Товщина д, м

Визначаємо загальний опір теплопередачі:

, де

бв = 8.7 Вт/м2 0С;

бн = 12 Вт/м2 0С.

Визначаємо товщину утеплювача:

м

мІ0С/В, где

R =3,3 мІ 0С/Вт ? 3,3= мІ 0С /Вт

Визначаємо коефіцієнт теплопередачі огородження, Вт/(м 0С):

K =

Визначаємо теплову інерцію будівлі D за формулою:

Вікна та балконні двері:

Rq.min = 0,6 м2 0С /Вт

K = = Вт/м2 0С

- коефіцієнт теплопередачі для вікон та

Таблиця 4

Теплофізичні показники огороджень

№ з/п

Найменування огородження

Rq.min, м2 0С /Вт

, м2 0С/ Вт

К, Вт/м2 0С

Товщина, м

1

Зовнішня стіна (ЗС)

2

Вікно (ВП), балконні двері (БД)

3

Перекриття (ГП)

4

Покриття на підвалом (ПП)

5

Зовнішні подвійні двері (ПД)

2.2 Розрахунок теплових втрат зовнішніми огороджувальними конструкціями

У кожнім приміщенні будинку проставляють нумерацію. Приміщення першого поверху позначають 101, 102 і т.д. Приміщення другого поверху - 201, 202 і т.д. Сходову клітку позначають ЛК, її вважають за одне приміщення. Приміщення розташовують соосно. Для кожного приміщення проставляють температуру внутрішнього повітря.

Тепловтрати ділять на:1 - основні; 2 -додаткові.

Основні тепловтрати знаходять за формулою:

Qо = К F (tв - tн) n, де

К - коефіцієнт теплопередачі;

F - площа огорожі, мІ

tв - температура внутрішнього повітря приміщення

Для житлових вуглових кімнат tв = 20єС;

Для житлових не вуглових кімнат tв = 18єС;

Для коридорів tв = 18єС;

Для кухонь tв = 18єС;

Для сходинкової клітки tв = 16єС;

tн - температура найбільш холодної п'яти днівки:

tн = - єС - для м.

К - коефіцієнт відношення зовнішнього огородження до зовнішнього повітря

Визначаємо h висоту поверху

h1эт = hэт + дпідлоги, де

hэт - висота поверху, м

дпідлоги - товщина підлоги

h1эт = 2,8 + 0,30 = 3,1 м

Введемо позначки:

СТ - стеля;

ЗС- зовнішня стіна;

ПВ - подвійне вікно;

ПД- підлога;

ПД - подвійні двері.

2.3 Визначення додаткових тепловтрат

- розрахунок по сторонах світу;

- розрахунок на обдуваємість приміщень з двома зовнішніми огорожами і більше 5%;

- розрахунок на підігрів повітря, що попадає через зовнішні двері: 80 n,

де n - етажність

С тамбуром:

5эт = 80 · 5= 400%

- розрахунок на обдуваємість огорож повітрям.

2.4 Визначення теплової потужності системи опалення

Для визначення теплової потужності системи опалення Qоп необхідно скласти тепловий баланс приміщень і будівлі в цілому виді,Вт:

де Qпот- втрати тепла через зовнішні огорожі( потенційні тепловтрати),Вт;

Qв.- втрати тепла через зовнішні огорожі на нагрів повітря , який поступає в приміщення при вентиляції.

Qд.т..- додаткові тепловтрати,Вт

Визначення тепловтрат на нагрів вентиляційного повітря проізвести по формулі:

Qв = 0,337Аh(tВ-tЗ), Вт,

де Аn- площа полу, розраховуємого приміщення, м2;

Додаткові тепловтрати на будівлю визначають по формулі:

, Вт,

де Аж-площа жилого приміщення,м2;

Акв- площа квартири, м2;

Розрахунок теплової потужності системи опалення виповнити в табличній формі

2.5 Визначення питомої теплової характеристики будівлі

Визначаємо тепловтрати усієї споруди:

Qспор. = Q1пов. + 7 Q5пов. + Q9пов. + Qхк.

2.6 Конструювання та розрахунок системи опалення

Система опалення - це комплекс елементів і пристроїв, призначених для одержання. переносу й передачі тепла від теплоносія повітрю опалювального приміщення. Основними функціями системи опалення є одержання, перенос і передача тепла. Дана система опалення по місці розміщення генератора теплоти є місцевої, по виду теплоносія - води.

Приймаємо систему водяного опалення з горищного підлогою магістраллю Т1 та зворотною магістраллю Т2 у підвалі. В будівлі встановлені чавунні радіатори .

В приладах встановлені крани подвійного регулювання.

Вибір типу системи обґрунтовується безшумністю дії, простотою центрального регулювання системи, забезпеченням рівномірного прогріву приміщень, а також невисокою температурою нагрівання поверхонь опалювальних приладів

Магістралі - це трубопроводи, що з'єднують головний зворотний стояк, що подає стояк і розподільний, що подає. Магістралі прокладають по периметру будинку уздовж зовнішніх стін.

Стояки системи опалення Г-Г- і Т-Образні. Призначення стояків передбачають із урахуванням мінімізації їх кількості. Відособлений стояк проектують для сходової клітки (Г-Образний). Стояки прокладають відкрито, уздовж зовнішніх стін, переважно під віконними прорізами й передбачають ухил.

Радіаторний вузол містить у собі опалювальний прилад, що подає й зворотну підводки, що замикає ділянка й регулюючу арматури

2.7 Тепловий розрахунок системи водяного опалення

Розрахунок стояку

Визначаємо теплове навантаження стояку:

Qст. = Qком1 + 7•Q ком 5 ·+Qком9 + Qхк Вт

Визначаємо кількість води Gст., яка проходить крізь стояк:

(кг/год),

де с - теплоємкість води, с = 4,19 Дж/кг єС;

tг - температура гарячої води, tг = 95 єС;

tо - температура зворотної води, tо = 70 єС;

кг/год

Згідно d труб та швидкості руху води приймаємо коефіцієнт затикання л = 0,45

Визначаємо кількість води, яка проходить крізь прилад.

Gпр. = л Gст. (кг/час),

Де л - коефіцієнт затікання;

Gст. - кількість води, яка проходить крізь стояк.

Gпр. = 0,45 320,5= 144 кг/год

Визначаємо температуру води, яка входить до приладу:

, (єС), де

t1 - температура гарячої води;

Qст. - теплове навантаження стояку.

УQпр - сумарні тепловтрати приміщень, які обслуговують опалювальні прилади, роз ташовані за рухом води до розрахунку опалювального приладу, табл. 12.2 (Любарець, Зайцев);

в2 - коефіцієнт врахування додаткових тепловтрат опалювальних приладів, розташованих в зовнішніх огородженнях; в2 = 1,01

в3 - коефіцієнт, враховує спосіб установки опалювальних приладів; в3 = 1;

0С;

єС

Визначаємо температурний напір в опалювальному приладі:

, (єС)

де tвх - температура води, що входить в опалювальний прилад, 0С;

tо п.- температура води, в опалювальному приладі, 0С;

tвн - температура в кімнаті, 0С;

Визначаємо температуру в опалювальному приладі:

де

б= 0,45 - коефіцієнт затікання;

0С;

0С;

Приймаємо номінальний тепловий потік qном. = 185 Вт/мІ.

Визначаємо тепловіддачу відкрито прокладених сталевих труб в опалювальному приміщенні:

(Вт), де

qтр. - тепловий потік 1 м відкрито прокладених труб, визначаємо по dтр та по Дtтр (по графіку Любарець, стор.144);

lв. - довжина вертикально прокладених труб;

lг. - довжина горизонтально прокладених труб.

lв. = hпов. = 2,9 м;

під. - довжина підводки;

dст. = 15 мм;

Lпід. = 0,5 м;

Визначаємо теплову потужність в опалювальних приладах.

Qо.п. = (Qі- 0,9 Qтр.) в2•в3(Вт)

де в2 - коефіцієнт врахування додаткових втрат теплоти опалювальними приладами, розташованими в зовнішніх огородженнях, значення коефіцієнта в2 наведені в табл. 12.2;

в3 - коефіцієнт, що враховує спосіб установки опалювальних приладів, визначається за даними табл. 12.3.

Вт

Вт

Визначаємо тепловий потік опалювального приладу:

де

, tн=70 0С;

N = 0,3 (табл.12.1, Любарець стор. 137);

ц2 - по графіку 12.2, стор.139 Любарець;

в - коефіцієнт відносно баром. тиску (стор. 139 Любарець), в = 0,985;

с - коефіцієнт, який враховує схему руху і витрату теплоносія; с = 1;

ш1 - поправочний безрозмірний коефіцієнт, який враховує зменшення теплового потоку опалювального приладу під час руху води в ньому за схемою “знизу-вгору”; для чавунних секційних радіаторів;

Ш2 - поправочний коефіцієнт на число рядів опалювальних приладів по вертикалі, який враховує зменшення теплового потоку верхніх приладів, омиваючих нагрітим потоком повітря від розташованих нижче приладів;

Ш3 - поправочний коефіцієнт, який враховує зменшення теплового потоку опалювальних приладів при їхній установці у два ряди в глибину,

;

Витрата крізь опалювальний прилад:

де

Qі - тепловтрати приміщень, у якому встановлені прилади;

Gп.в. - витрати на опалювальній гілці (стояку), кг/год;

Qп.в. - тепловтрати приміщень, які опалюються гілкою, Вт.

кг/год;

кг/год;

кг/год

Де р=0,02 - по табл.

Gн. =360 кг/год;

;

;

Вт;

Вт;

Визначаємо розрахункову кількість секцій опалювальних приладів:

, де

Qн - номінальний тепловий потік, 185 Вт;

- необхідний тепловий потік для кожного радіатора.

теплотехнічний гідравлічний житловий опалення

3. Гідравлічний розрахунок трубопроводів системи водяного опалення

Гідравлічний розрахунок системи опалення полягає у визначенні діаметрів трубопроводів при відомих навантаженнях теплового потоку та перепаді тисків. В даному проекті пропонується використовувати метод розрахунку за питомими втратами тисків. Гідравлічний розрахунок починають з побудови аксонометричної схеми системи опалення, на якій наводять усі необхідні для розрахунку дані:

- розрахункове циркуляційне кільце розбивають на розрахункові ділянки - відрізки трубопроводу одного діаметра з постійним тепловим потоком, які також нумерують і на них указують довжину в метрах і витрату теплоносія;

- на кожному нагрівальному приладі проставляють теплові потоки та кількість секцій.

Розрахунок починають із самої протяжної і навантаженої ділянки.

Як відомо з гідравліки, при русі реальної рідини по трубах завжди мають місце втрати на подолання опору двох видів тертя і місцевих опорів.

Визначаємо теплові навантаження на розрахункових ділянках.

Q1діл=Qспор.= 161147 Вт

Q2діл = 9347 Вт

Наявний циркуляційний тиск визначаємо:

Рр = (80…100) ?l , де

?l - сума довжин головного циркуляційного кільця

l = l1 + l2 + l3 +.. ln

? l = 73,3 м.

Рр = 100 73,3 =7330 Па

Визначаємо удільні втрати тиска від тертя.

Rср = , Па

Витрати води на розрахункових ділянках:

, де

С = 4,19 - теплоємкість води;

в1 = 1,07 - коефіцієнт на поправку теплового потоку;

в2 = 1,02 - коефіцієнт на встановлення опалювального приладу;

tг = 95єС;

tо = 70єС.

По значенням D та G на розрахункових ділянках можливі для розрахункового кільця. Згідно цього діаметру при заданій витраті теплоносія підбираємо значення R - значення удільних лінійних втрат тиску та відповідаючу данному режиму швидкість - w (довід. Староверов стор. 235). Діаметри труб, важливо вибрати таким чином, щоб швидкість не була більшою допустимих значень.

Таблиця 6

Коефіцієнти місцевого опору на розрахунковій ділянці

№ участку

d,мм

Найменування опору

1

2

3

4

1

50

2 відводи+3 трійника на проході

3,3

2

25

1 трійник на відгалуженні

1,5

3

32

1 трійник на проході, засувка

2,0

4

25

Трійник на проході з поворотом, засувка

2,0

5

32

Трійник на проході з поворотом, засувка

2,5

6

32

Трійник на проході з поворотом, засувка

1,5

7

25

Трійник на проході прямий, засувка

2,0

8

32

Трійник на проході прямий, засувка

3,5

9

32

Трійник на проході з поворотом, засувка

3,0

10

32

Трійник на проході з поворотом, засувка

2,5

11

25

Трійник на проході прямий, засувка

2,0

12

32

Трійник на проході прямий, засувка

1,0

13

40

2 відводи + 2 трійника на проході, засувка

1,5

Остаточні втрати тиску при гідравлічному розрахунку системи опалення беруть з 10%-ним запасом на невраховані опори. Якщо ця умова не дотримується, то на окремих ділянках треба збільшити або зменшити діаметр трубопроводів, тим самим змінивши величину втрат тиску на ділянці.

Помилка складає: ,

що відповідає умовам нев?язки.

На малому циркуляційному кільці:

ДРр= 2810 Па;

Помилка складає: %, що відповідає умовам нев?язки.

Гідравлічний розрахунок системи опалення представляємо у вигляді таблиці.

3.1 Розрахунок елеватора

У проекту проведено устаткування арматури і контрольно-вимірювальних приладів (грязьовиків, елеватора, засувок, термометрів і манометрів), а також підібрати елеватор (мал. 1).

Мал. 1 - Елеватор

Розрахунок елеватора містить у собі такі визначення:

1) коефіцієнт змішання

U = ,

де Т1 - температура теплоносія з трубопроводу, що подає (150°С);

- температура теплоносія після елеватора (95°С);

- температура теплоносія із зворотного трубопроводу (70°С);

2) діаметр горловини, мм.

dг =,

де G - витрата теплоносія в системі опалення, (т/год);

- втрати напору в системі опалення, кПа;

3) діаметр сопла, мм:

,

де - діаметр горловини;

u - коефіцієнт змішання;

4) знаходимо номер елеватора за діаметром горловини з табл. 9:

Таблиця 9

Підбір елеватора

15

20

25

30

35

№ елеватора

1

2

3

4

5

Висновки

Розрахунок виконаний відповідно до завдання вимоги норм і правил.

В проекті застосовані сучасні технології і устаткування.

Для збільшення економічності системи опалення в проекті заплановані конструктивні експлуатаційні заходи.

В проекті по вихідним даним зробили теплотехнічний розрахунок зовнішніх огорож конструкції. Виявили чи потрібен утеплювач в даній конструкції.

Наступним етапом розрахунку є тепловий розрахунок системи опалення всієї будівлі. Під час розрахунку вибрали систему розводки опалення верхню; розрахували їх навантаження та зробили всі підключення опалювальних приладів.

В гідравлічному розрахунку розрахували необхідний тиск в системі для її нормальної роботи, порахували загальну кількість опалювальних приладів, які необхідно встановити в кожному приміщенні та виявили опори в системі.

Система опалення розрахована для житлової дев'ятиповерхової будівлі.

Література

Алексеев Г.Н. Общая теплотехника: Учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1980.

Богословський В.Н. Будівельна теплофізика: Підручник для технікумів. -М.:ИНФРА-М, 2003.

Богуславский Л.Д., Ливчак В.И., Титов В.П. и др. Енергозбереження в системах теплопостачання, вентиляції та кондиціювання повітря: Справочное пособие. -М.: Стройиздат, 1990.

Варфоломеева А.П. Надежность систем водяного опалання: Учебное пособие. -М.: ЦМИПКС, 1998.

Кононович Ю.В. Тепловой режим зданий массовой застройки. - М.: Стройиздат, 1986.

6. Калмаков А.А., Кувшинов Ю.Я., Романова С.С. и др. Автоматика і автоматизація систем теплогазопостачання и вентиляції: Підручник для вузів. -М.: Стройиздат, 1986.

7. Іонін А.А. Надежность систем теплових мереж. - М.: Стройиздат, 1989.

8. Ливчак И.Ф. Квартирне опалення. - 2 - є изд. - М.: Стройиздат, 1982.

9. Пырьков В.В. «Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование», 2007г.

10. С.А. Чистович, В.К. Аверьянов, Ю.Я. Темпель, С.И. Быков, «Автоматизированные системы теплоснабжения и отопления». -Л.: Стройиздат, Ленингр. Отд-ние, 1987. 248 с., ил.

11. ДБН В.2.6.-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», Мінбуд України, Київ 2006.

12. Сканави А. Н. Отопление: Учебник для студентов вузов, М., 2002 576 с.: ил.

13. Будівельна кліматологія ДСТУ-НБВ.1.1.-27:2010, Київ Мінрегіонбуд України, 2011.

14. Жилые здания. Основные положения ДБН В.2.2-15-2005.

15. «Проектування систем водяного опалення» (посібник для проектувальників, інженерів і студентів технічних ВНЗ) Відень - Київ - Сімферополь, 2010 р.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Опалення: теплотехнічний розрахунок конструкцій будівлі, покриття та перекриття над неопалюваним підвалом, розрахунок вікон будівлі, вхідних дверей до будинку. Визначення втрат теплоти приміщеннями, опис прийнятої системи опалення та вентиляції.

  курсовая работа [122,2 K], добавлен 25.03.2013

 • Проект системи опалення і вентиляції для п’ятиповерхового трьохсекційного житлового будинку у місті Чернігів. Матеріал зовнішніх стін. Тепловий баланс приміщень. Гідравлічний розрахунок системи водяного опалення та вентиляційної системи будинку.

  курсовая работа [189,2 K], добавлен 12.03.2013

 • Проектування та підбір огороджуючих конструкцій будівлі, розрахунок тепловтрат в приміщеннях, визначення теплової потужності системи опалення. Обґрунтування надходжень шкідливостей у основні приміщення будівлі, аеродинамічний розрахунок повітрообмінів.

  дипломная работа [206,5 K], добавлен 12.05.2012

 • Принципи та головні напрямки підбору огороджуючих конструкцій сучасного житлового будинку. Розрахунок тепловтрат приміщень будинку, що проектується. Методика та основні етапи конструювання систем водяного опалення та систем вентиляції житлового будинку.

  контрольная работа [46,6 K], добавлен 13.06.2011

 • Системи опалення та їх типи. Теплозабезпечення у закладах ресторанного і готельного господарства. Види труб, які використовуються для з’єднання всіх елементів систем опалення. Розрахунок втрат тепла. Системи енергозбереження при опаленні будівель.

  контрольная работа [26,5 K], добавлен 25.06.2014

 • Призначення опалювальних систем та їх класифікація. Системи водяного опалення з верхнім і нижнім розведенням трубопроводів. Газове та електричне опалення. Залежність втрат тепла будівлею від конструкції огороджень і від матеріалів, з яких вони виконані.

  контрольная работа [22,7 K], добавлен 02.06.2014

 • Основні етапи роботи щодо монтажу опалення. Розрахунок потрібної товщини огороджуючої конструкції та тепловитрат кутових і середніх приміщень проектованої будівлі. Характеристика повітрообмінів та розмірів вентиляційних каналів. Роль техніки безпеки.

  курсовая работа [367,1 K], добавлен 11.12.2010

 • Теплотехнічний розрахунок товщини огороджуючої конструкції. Визначення тепловитрат приміщеннями будівлі. Конструювання та вибір обладнання теплового пункту. Електричний розрахунок апарату для підігріву води. Визначення розмірів вентиляційних каналів.

  курсовая работа [979,9 K], добавлен 26.11.2013

 • Проектування системи водопостачання. Визначення об’єму водонапірного баку і режиму роботи насосів свердловин. Розрахунок радіаторів і самоплавних трубопроводів. Планування житлового масиву і загальних розмірів будинків. Гідравлічний розрахунок теплотраси.

  курсовая работа [167,1 K], добавлен 15.01.2014

 • Конструктивні та планувальні рішення житлового будинку. Теплотехнічний розрахунок огороджуючої конструкції. Розрахунок та конструювання великорозмірних залізобетонних елементів сходової клітки. Визначення складу і об'ємів будівельно-монтажних робіт.

  дипломная работа [2,6 M], добавлен 20.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.