Опалення та вентиляція спеціалізованого дитячого дошкільного закладу у місті Києві

Проектування та підбір огороджуючих конструкцій будівлі, розрахунок тепловтрат в приміщеннях, визначення теплової потужності системи опалення. Обґрунтування надходжень шкідливостей у основні приміщення будівлі, аеродинамічний розрахунок повітрообмінів.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.05.2012
Размер файла 206,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

74

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до випускної роботи на тему:

Опалення та вентиляція спеціалізованого дитячого дошкільного закладу у місті Києві.

спеціальність Теплогазопостачання і вентиляція

студента Любарця Андрія Олександровича .

група ТВ- 53 .

Керівник роботи к.т.н., доц. Задояниий О. В. .

Консультант к.т.н., доцент Голубенков В.М. .

2005 р.

ЗАВДАННЯ

на випускну роботу студентові

Любарцю Андрію Олександровичу .

Тема проекту (роботи) Опалення та вентиляція спеціалізованого дитячого дошкільного закладу у місті Києві .

затверджена наказом по університету від "____"_____________2005 р. №_______

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) ______________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи) будівельні креслення, експлікація приміщень

Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) теплотехнічний розрахунок та підбір огороджуючих конструкцій, розрахунок тепловтрат в приміщеннях, визначення теплової потужності системи опалення, обґрунтування та розрахунок прийнятої системи опалення, розрахунок надходжень шкідливостей у основні приміщення будівлі, розрахунок повітрообмінів у приміщеннях, обґрунтування та розрахунок прийнятої системи вентиляції. .

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

лист 1,2,3,4,5,6, - плани поверхів з розміщенням обладнання систем опалення та вентиляції, аксонометричні схеми систем опалення та вентиляції; 7,8,9,10 - принципова схема та схема автоматизації індивідуального теплового пункту, план-графік організації будівельно-монтажних робіт, монтажна схема системи вентиляції; .

Консультанти по роботі, із зазначенням відповідних розділів роботи

Підпис, дата

Розділ

Консультант

Завдання видав

Завдання прийняв

ТОМ ТГПВ

к.т.н., доцент Голубенков В.М.

ЕБ

к.т.н., професор Гойко А.Ф.

АТП

ас. Соболевська Т.Г.

ОП

ас. Ольховик В.М.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Пор. №

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

2

Ознайомлення з матеріалами по темі дипломного

1.03.05-4.03.05

проекту та збір вихідних даних для проектування.

3

Проведення теплотехнічного розрахунку зовнішніх

7.03.05-19.03.05

огороджень, розрахунку інфільтрації та теплонад-

ходжень. Складання теплових балансів.

4

Вибір, розрахунок та опис систем опалення,

21.03.05-2.04.05

5

Визначення повітрообмінів, вибір та розрахунок

4.04.05-16.04.05

систем вентиляції.

6

Аеродинамічні розрахунки систем вентиляції та підбір обладнання

18.04.05-7.05.05

7

Розробка заходів з охорони праці.

10.05.05-21.05.05

8

Розробка графічної частини проекту.

16.05.05-28.05.05

ЗМІСТ

Вступ

ЧАСТИНА І. ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС ПРИМІЩЕННЬ

Розділ 1. Вихідні дані

1.1 Характеристика об'єкту

1.2 Розрахункові параметри зовнішнього повітря

Розрахункові параметри для внутрішнього повітря

Розділ 2. Теплотехнічний розрахунок та підбір будівельних огороджуючих конструкцій

2.1 Умови експлуатації та опори теплопередачі огороджуючих конструкцій

Теплотехнічний розрахунок та підбір огороджуючих конструкцій

Розділ 3. Тепловий баланс приміщень

3.1 Розрахунок тепловтрат через огороджуючи конструкції

3.2 Розрахунок тепловтрат на нагрівання вентиляційного повітря

3.3 Визначення стаціонарних теплових надходжень

Тепловий баланс приміщень

ЧАСТИНА ІІ. ОПАЛЕННЯ

Розділ 4. Теплова потужність системи опалення

4.1 Розрахункова теплова потужність системи опалення

Питомі показники роботи системи опалення

Розділ 5. Обґрунтування вибору конструктивних рішень, обладнання та параметрів роботи системи опалення

5.1 Архітектурно-планувальні особливості, призначення будівель та конфігурація системи опалення

5.2 Призначення приміщень та опалювальні прилади

5.3 Запірна та регулювальна арматура

5.4 Трубопроводи системи опалення та їх прокладання

Вибір джерела теплової енергії

Розділ 6. Гідравлічний розрахунок системи водяного опалення

Розділ 7. Розрахунок та підбір опалювальних приладів

Розділ 8. Розрахунок та підбір обладнання теплового пукту

ЧАСТИНА ІІІ. ВЕНТИЛЯЦІЯ

Розділ 9. Принципові рішення. Розрахунок повітрообміні

9.1 Принципові рішення системи вентиляції

9.2 Розрахунок надходжень шкідливостей

9.3 Розрахунок повітрообмінів

Розділ 10. Аеродинамічний розрахунок систем вентиляції. Вибір обладнання

10.1 Аеродинамічний розрахунок систем вентиляції

10.2 Розрахунок калориферів

Розрахунок фільтрів

Розділ 11. Технологія та організація монтажних робіт

Розділ 12. Економіка будівництва

Розділ 13. Автоматика

Розділ 14. Охорона праці

Література

ВСТУП

будівля тепловтрата опалення приміщення

Згідно завданню на дипломне проектування розроблено проект систем опалення та вентиляції спеціалізованого дитячого дошкільного закладу на 60 місць в м. Києві.

Проект включає пояснювальну записку обсягом ___ сторінок та графічну частину на ___ листах формату А1.

У пояснювальній записці опрацьовані та наведені наступні розділи: загальна частина, тепловий режим будівлі у тому числі теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій та тепловий баланс приміщень, опалення, вентиляція, економіка, автоматика, охорона праці та навколишнього середовища, технологія і організація монтажних робіт. В записці також наведені необхідні обґрунтування прийнятих рішень, розрахункові схеми і таблиці з результатами розрахунків. У графічній частині проекту конструктивно опрацьовані всі прийняті принципові рішення.

Дійсний проект розроблений у відповідності з діючими: СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» [1], СНиП ІІ-3-79* «Строительная теплотехника» [2], ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди» [3], додаткових змін, нормами проектування, методичними рекомендаціями та іншими нормативними документами.

Забезпечення нормативних параметрів повітряного середовища в приміщеннях будівлі, підвищення працездатності, покращення умов перебування дітей здійснюється за допомогою встановлених систем опалення та вентиляції повітря.

Запроектовані системи забезпечують надійність та ефективність роботи при зниженні енерговитрат. Ці умови досягаються шляхом використання в даному дипломному проекті сучасних систем опалення з автоматичними регуляторами теплового потоку опалювальних приладів та інш.

ЧАСТИНА І. ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС ПРИМІЩЕННЬ

Розділ 1 Вихідні дані

1.1 Характеристика об'єкту

За призначенням спеціалізований дитячий дошкільний заклад є лікувально-оздоровчим дитячим садом для лікування дітей, хворих на опірно-рухову систему.

За класифікацією згідно ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди» [3], спеціалізований дитячий садок, що проектується, відноситься до «дитячих дошкільних закладів загального, спеціального та оздоровчого типу» споруд.

Проектуємий об'єкт являє собою триповерховий будинок, в якомуй розміщені наступні основні приміщення: басейн; ігрові кімнати; спальні кімнати; медично-процедурні кімнати; логопедичні кабінети.

Фасад будинку зорієнтований на південь.

Установа працює цілодобово.

Основні шкідливості, які виділяються в приміщеннях:

Ш надлишкова теплота,

Ш надлишкова волога,

Ш вуглекисень.

Джерелом теплопостачання для внутрішніх інженерних систем будівлі є теплова мережа. Теплоносій - вода з параметрами 150-700С в опалювальний період, 70-600С - в неопалювальний період.

На підставі виконаних у дипломному проекті розрахунків основні показники будинку дитячого садка наступні:

Характеристика

Значення

Об'єм будівлі, м3

6760

Загальна площа, м2

1174

Розрахункова теплова потужність системи опаленя №1, Вт

11330

Розрахункова теплова потужність системи опаленя №2, Вт

57870

Загальна теплова потужність калориферних установок систем вентиляції, Вт

64520

Питома теплова потужність систем опалення q, Вт/м2

58,95

Питоме теплоспоживання системи опалення w, ГДж/(м2•рік)

0,388

Встановлена потужність електродвигунів інженерних систем, кВт

31,85

1.2 Розрахункові параметри зовнішнього повітря

Розрахункові параметри зовнішнього повітря для міста Києва приймаємо згідно додатку 8 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондициони-рование» [1] :

Ш розрахункова географічна широта - 52° пн.ш.;

Ш барометричний тиск - 990 гПа;

середня добова амплітуді температури повітря в теплий період року - 10,8°С тривалість опалювального періоду - 187 діб.

Період року

Параметр А

Параметр Б

Темпе- ратура, °С

Ентальпія, кДж/кг

Швидкість вітру, м /с

Темпе- ратура, °С

Ентальпія, кДж/кг

Швидкість вітру, м /с

Теплий

23,7

53,6

1

28,7

56,1

1

Холодний

-10

-6.7

5,3

-22

-20.7

4,2

Параметри зовнішнього повітря для розрахунку інженерних систем забезпечення мікроклімату в будинку слід приймати:

Ш параметри А - для систем вентиляції для теплого періоду року.

Ш параметри Б - для систем опалення та вентиляції для холодного періоду року;

Параметри зовнішнього повітря для перехідного періоду року необхідно приймати:

Ш температуру 8 °С,

Ш ентальпію 22,5кДж/кг,

1.3 Розрахункові параметри внутрішнього повітря

Температури внутрішнього повітря в приміщеннях будівлі прийняті згідно з СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» [1] та ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» [4] і наведені в експлікаційних таблицях приміщень далі в пояснювальній записці.

Розрахункові температури повітря у основних приміщеннях складають:

· басейні - 30 °С ;

· ігрових кімнатах - 20 °С;

· спальних кімнатах - 18 °С;

· медично-процедурних кімнатах - 22 °С;

· логопедичних кабінетах - 20 °С.

Розділ 2. Теплотехнічний розрахунок та підбір будівельних огороджуючих конструкцій

2.1 Умови експлуатації та опори теплопередачі огороджуючих конструкцій

Згідно з [1, 5] кліматологічні дані для холодного періоду року для м. Києва становлять:

- середня температура найхолоднішої п'ятиденки забезпеченістю 0,92:

teхт5 = - 22°С;

- тривалість опалювального сезону (періоду із середньою добовою температурою зовнішнього повітря teхт5 ? 8 °С ):

Z'ос=187 діб;

- середня температура зовнішнього повітря опалювального cезону:

t ос. = -1,1°С;

Визначимо кількість градусо-діб опалювального сезону:

S = (tвн - tо.с.) Zо.с., (2.1)

де tвн - розрахункова темпера тура внутрішнього повітря, °С (для холодної пори року):

S = (18 + 1,1) · 187 = 3572 градусо-діб;

При S ? 3501 градусо-діб номер температурної зони слід приймати І.

Зона вологості для м. Києва у відповідності з [2, 5] - нормальна (Н).

Вологісний режим приміщень в зимовий період у залежності від відносної вологості та температури внутрішнього повітря визначаємо за[2, 5].

Для будинків і споруд при температурі 12°С < tвн < 24°С і відносній вологості внутрішнього повітря 50% < < 60 % слід приймати мокрий режим приміщень.

Огороджуючи конструкції підбираються у відповідності з умовами їх експлуатації, які визначають у залежності від вологісного режиму приміщень та зони вологості.

Таким чином, для будинку в м. Києві необхідно приймати умови експлуатації огороджуючих конструкцій Б [5].

Згідно з [5] опір теплопередачі зовнішніх огороджуючих конструкцій виробничих будинків повинен бути не менше потрібного опору теплопередачі Rпотр заг економічно доцільного опору теплопередачі. Rек заг .

2.2 Теплотехнічний розрахунок та підбір огороджуючих

конструкцій

Зовнішні стіни

Згідно з табл.8[5] нормативний опір теплопередачі:

Rн заг = 2,2 , м2·°С/Вт

Приймаємо кладку з суцільної силікатної цегли на цементно - піщаному розчині з утеплювачем із пінополістиролу , опір теплопередачі Rзаг = 2,29 м2·°С/Вт, товщина шару утеплювача ут=70мм; заг=525мм.

Горищне перекриття.

Згідно з табл.8[5] нормативний опір теплопередачі:

Rнзаг=2,7 м2·°С/Вт .

За дод.5[5] приймаємо багатопустотну залізобетонну панель з утеплювачем із пінополістиролу уг = 40 кг/м2; опір теплопередачі Rнзаг=2,76 м2·°С/Вт; товщина шару утеплювача ут=120мм; заг=340мм.

Вікна.

Згідно з табл.8[5] нормативний опір теплопередачі :

Rнзаг = 0,5 м2·°С/Вт ,

За дод.6 приймаємо віконні блоки з однокамерними скло пакетами, (скло з тепло відбиваючим покриттям двійчасті):

Rнзаг=0,52 м2·°С/Вт;

Перекриття над підвалом.

Згідно з табл.8[5] нормативний опір теплопередачі:

Rнзаг=2,3 м2·°С/Вт ,

За дод.5 приймаємо таку конструкцію перекриття: паркет =17мм на мастиці, стяжка з легкого бетону =50мм, гідроізоляція, утеплювач із пінополістиролу =80мм, багатопустотна залізобетонна панель =220мм, Rнзаг=2,3 м2·°С/Вт,загальна товщина конструкції заг=370мм.

Зовнішні двері.

Згідно з підрозділом [2] опір теплопередачі дверей повинен бути не менше 0,6 Rпотрзаг стін будинку, визначеного за формулою(1) при розрахунковій температурі зовнішнього повітря t'зовн= tзовн5, тобто:

R'заг==0,46 м2·°С/Вт.

За дод.7 приймаємо дерев'яні подвійні двері з тамбуром між ними, для яких: Rзаг=0,43 м2·°С/Вт,що близько за величиною до R'заг=0,46 м2·°С/Вт.

Результати розрахунку та підбору огороджуючих конструкцій зводимо у таблицю.

Результати підбору огороджуючих конструкцій.

Номер

по

порядку

Найменування

огороджуючої

конструкції

Опір теплопередачі,

М2°С/Вт

Коефіцієнт

теплопередачі

К, Вт / м2 °С

Товщина

конструкції

зат , мм

Rнзаг

Rпотрзаг

R аг

1

2

3

4

5

6

7

1

Зовнішня стіна

2,20

-

2,29

0,437

595

2

Горищне перекриття

2,70

-

2,76

0,363

340

3

Вікна

0,50

-

0,52

1,924

-

4

Покриття над

підвалом

2,30

-

2,30

0,435

370

5

Зовнішні двері

-

0,46

0,43

2,326

-

Розділ 3. Тепловий баланс приміщень

3.1 Розрахунок тепловтрат через огороджуючи конструкції

Тепловтрати через огороджуючи конструкції складаються з основних Qо та додаткових Qд тепловтрат і обчислюються за формулою:

Qог =Qо+Qд=Qо(1 + ), Вт (3.1)

де - сума додаткових тепловтрат виражених в частках від основних тепловтрат.Додаткові тепловтрати через огородження в частках від основних тепловтрат приймаємо згідно з вимогами [ 1, дод. 8] у таких розмірах:

- у приміщеннях будь-якого призначення через зовнішні вертикальні та нахилені стіни, двері та вікна, звернені на північ, схід, північний схід і північний захід - в розмірі ( = 0,1; на південний схід і захід - в розмірі = 0,05;)

- у громадських і адміністративно-побутових приміщеннях при наявності двох зовнішніх стін і більше - = 0,15, якщо одне із огороджень звернено на північ, схід, північний схід і північний захід, і = 0,1 - в інших випадках;

- для зовнішніх воріт, не обладнаних повітряними, або повітряно-тепловими завісами - в розмірі = 3 при відсутності тамбура та в розмірі = 1 наявності тамбура біля воріт.

Основні тепловтрати через огороджуючи конструкції приміщення визначаємо під сумуванням тепловтрат через окремі огороджуючи конструкції, обчислених за формулою:

Qо = А / Rзаг· ( tp - text ) · n = K A· (tp - text ) ·n , Вт (3.2)

де А - розрахункова площа огороджуючої конструкції, м2;

Rзаг - опір теплопередачі огороджуючої конструкції , м2·°С/Вт, приймаємо за таблицею 3;

К - коефіцієнт теплопередачі огороджуючої конструкції, приймаємо за таблицею 3;

tp - розрахункова температура повітря, °С, у приміщенні з урахуванням її підвищення по висоті;

text - розрахункова температура зовнішнього повітря, °С;

n - коефіцієнт, що враховує положення зовнішньої поверхні огородження стосовно до зовнішнього повітря, приймаємо за даними таблиці.

Розрахунки проводимо в табличному вигляді у п. 3.4.

3.2 Розрахунок тепловтрат на нагрівання вентиляційного повітря

Втрати теплоти Qв, Вт, розраховують для кожного опалюваного приміщення, що має одне або більшу кількість вікон чи балконних дверей в зовнішніх стінах, виходячи із необхідності забезпечення підігріву зовнішнього повітря в об'ємі однократного повітрообміну в годину, за формулою

, (3.3)

де 0,28 - коефіцієнт переводу з кДж/год у Вт; Сп ? 1 кДж/(кг•°С) - питома теплоємність повітря; свн - густина внутрішнього повітря, кг/м3; Ап - площа підлоги приміщення, м2; hп - висота приміщення, м; Kв = 1 - кратність повітрообміну в приміщенні, год-1; tвн - розрахункова температура внутрішнього повітря приміщення, °С; tзовн5 - температура найхолоднішої п'ятиденки, °С; KЗ.П - коефіцієнт урахування впливу зустрічного теплового потоку в конструкціях, який дорівнює 0,7 для приміщень з вікнами у потрійних рамах, 0,8 - для вікон і балконних дверей з роздільними рамами та 1 - для одинарних вікон і балконних дверей у спарених рамах.

Густину внутрішнього повітря, кг/м3, слід визначати за формулою

(3.4)

Приміщення, в яких об'єм витяжки перевищує однократний повітрообмін, повинні, як правило, проектуватись з припливною вентиляцією підігрітим повітрям.

Втрати теплоти Qв на нагрівання зовнішнього повітря, що надходить у вхідні вестибюлі (холи) та сходові клітки будинків через зовнішні двері при їх відчиненні і відсутності повітряно-теплових завіс, слід розраховувати за формулою

, (3.5)

де H - висота будинку (від рівня землі до оголовка витяжної шахти), м; р - кількість людей, що знаходяться в будинку (у курсовому проекті "Опалення житлового будинку" рекомендується визначати величину р із розрахунку 13 м2 житлової площі на людину); Вв - коефіцієнт, що враховує кількість вхідних тамбурів і приймається Вв = 1 при одному тамбурі (двох дверях), Вв = 0,6 - при двох тамбурах (трьох дверях).

Розрахунки проводимо в табличному вигляді у п. 3.4.

3.3 Визначення стаціонарних теплових надходжень

Тепловий потік Qm, Вт, що регулярно надходить в опалювані приміщення від освітлення, обладнання, людей тощо, слід ураховувати для кожного приміщення окремо.

Для житлових будинків та прирівняних до них величину побутових теплонадходхень обчислюють із розрахунку 10 Вт на 1 м2 загальної площі [6], тобто

. (3.6)

де Аз.п - загальна площа приміщення, м2.

3.4 Тепловий баланс приміщень

На підставі введених в Україні у 1996 році «Нових правил розрахунку теплової потужності систем опалення» [6] тепловий баланс в приміщеннях будівлі визначаємо за формулою

, Вт (3.7)

де Q1 - тепловий баланс приміщення, Вт; Qог - основні та додаткові втрати теплоти через огороджуючі конструкції, Вт; Qв - тепловтрати на нагрівання інфільтраційного (вентиляційного) повітря; Qm - регулярні теплові надходження, Вт.

Наведена методика розрахунків теплового балансу у приміщеннях реалізована в програмному комплексі «АРАМИС» (стар. «АРС-ПС», авт. Я.М.Кугель, НДІАБВ), який був використований для розрахунків в дипломному проекті.

Строительство специализированного детского учреждения

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

- местность ...................................Киев

- тип местности .............................. B

- средняя температура за отопительный период,C -1.1

- длительность отопительного периода,суток ... 187

- стоимость 1ГДж тепла, у.е. ................. 1000

- стоимость 1Гкал тепла, у.е. ................ 4186

- нормативный срок эксплуатации,лет .......... 10

- тип здания ................................. О

- высота здания,м ............................ 15

- режим расчета по параметрам ................ Б

- расчетная температура наружного воздуха,С .. -22

- расчетная скорость ветра,м/с ............... 4.2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:

- суммарные теплопотери здания,кВт ............ 62.47

ккал/ч ......... 53726

- годовое потребление тепла, ГДж .............. 502.4

Гкал.............. 120

- стоимость наружных ограждений,у.е. .......... 184918

- стоимость энергии на отопление,у.е./год .... 502382

- приведенные затраты,у.е./год ................ 520874

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГРАЖДЕНИЙ ПОМЕЩЕНИЙ

======================================================================================================================

:Обоз:Ори-:tнар.: РАЗМЕРЫ,м:Кол:Коэф.: Rт : Rв :ПЛОЩАДЬ,м2 : НАДБАВКИ,% :К-во :Tдв,:ПОТЕРИ ТЕПЛА,Вт

ПРИМЕЧАНИЯ :наче:ента:воз- : X : Z :огр: n:м2.С/:м2.ч/:Ограж-:Вклю- :Ори-:Пол, :Выс :людей: ч/ :Основ-:Инфиль

:ние :ция :духа : : Y :аж.: :Вт :кг :дения :чения :ент.:двери:ота : :сут.:ные :трация

======================================================================================================================

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=101 Температура воздуха в помещении = 16.0

Стена наружная 61 СЗ -22 5.8 1.4 1 1 2.37 0 8.12 0 0 0 0 0 0 130.2 0

Стена наружная 61 СВ -22 8.3 1.4 1 1 2.37 0 11.62 0 0 0 0 0 0 186.3 0

Пол на грунте 1-я 81 -22 12.7 2 1 1 2.1 0 25.4 0 0 0 0 0 0 459.6 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 12.7 2 1 1 4.3 0 25.4 0 0 0 0 0 0 224.5 0

Пол на грунте 3-я 83 -22 11.04 1 1 1 8.6 0 11.04 0 0 0 0 0 0 48.78 0

Пол на грунте 4-я 84 -22 3.5 4.2 1 1 14.2 0 14.7 0 0 0 0 0 0 39.34 0

Стена тамбура 62 -21 6.8 3 1 0.75 1.54 0 20.4 2.4 0 0 0 0 0 324.4 0

Дверь двойная с т 96 -21 1.2 2 1 0.75 0.43 0.34 2.4 0 0 0 0 0 154.9 388.5

Стена венткамеры 64 -21 6.8 3 1 1 2.7 0 20.4 0 0 0 0 0 0 279.6 0

Итого теплопотери через ограждения.........................................................................1847 388.5

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=102 Температура воздуха в помещении = 18.0

Стена наружная 61 ЮВ -22 2 3.6 1 1 2.37 0 7.2 1.44 0 0 0 0 0 97.22 0

Окно 2 стекла,спа 71 ЮВ -22 1.2 1.2 1 1 0.5 0.45 1.44 0 0 0 0 0 0 115.2 0

Стена тамбура 63 -21 2 3.6 1 0.75 1.54 0 7.2 2.52 0 0 0 0 0 88.89 0

Дверь двойная с т 96 -21 1.2 2.1 1 0.75 0.43 0.34 2.52 0 0 0 0 0 0 171.4 409.5

Стена венткамеры 64 5 3.2 3.6 1 1 2.23 0 11.52 0 0 0 0 0 0 67.16 0

Пол на грунте 1-я 81 -22 1.8 2 1 1 2.1 0 3.6 0 0 0 0 0 0 68.57 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 6.2 1 1 1 4.3 0 6.2 0 0 0 0 0 0 57.67 0

Пол на грунте 3-я 83 -22 6.8 1 1 1 8.6 0 6.8 0 0 0 0 0 0 31.63 0

Пол на грунте 4-я 84 -22 24.8 1 1 1 14.2 0 24.8 0 0 0 0 0 0 69.86 0

Итого теплопотери через ограждения................................................................. 767.6 409.5

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=103 Температура воздуха в помещении = 15.0

Стена наружная 61 СВ -22 5 1.8 1 1 2.37 0 9 0 0 0 0 0 0 140.5 0

Стена наружная 61 ЮВ -22 1.5 1.8 1 1 2.37 0 2.7 0 0 0 0 0 0 42.15 0

Стена наружная 61 ЮВ -22 1.5 3.6 1 1 2.37 0 5.4 1.44 0 0 0 0 0 61.82 0

Окно 2 стекла,спа 71 ЮВ -22 1.2 1.2 1 1 0.5 0.45 1.44 0 0 0 0 0 0 106.6 0

Стена тамбура 63 -21 2.5 3.6 1 0.75 1.54 0 9 2.64 0 0 0 0 0 111.5 0

Дверь двойная с т 96 -21 1.2 2.2 1 0.75 0.43 0.34 2.64 0 0 0 0 0 0 165.8 378

Пол на грунте 1-я 81 -22 14.6 1 1 1 2.1 0 14.6 0 0 0 0 0 0 257.2 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 9.2 1 1 1 4.3 0 9.2 0 0 0 0 0 0 79.16 0

Пол на грунте 3-я 83 -22 2.3 1 1 1 8.6 0 2.3 0 0 0 0 0 0 9.895 0

Итого теплопотери через ограждения....................................................................... 974.6 378

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=104 Температура воздуха в помещении= 16.0

Стена наружная 61 ЮВ -22 2.5 3.6 1 1 2.37 0 9 1.44 0 0 0 0 0 121.2 0

Окно 2 стекла,спа 71 ЮВ -22 1.2 1.2 1 1 0.5 0.45 1.44 0 0 0 0 0 0 109.4 0

Пол на грунте 1-я 81 -22 2.3 2 1 1 2.1 0 4.6 0 0 0 0 0 0 83.24 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 2.3 2 1 1 4.3 0 4.6 0 0 0 0 0 0 40.65 0

Пол на грунте 3-я 83 -22 2.3 0.5 1 1 8.6 0 1.15 0 0 0 0 0 0 5.081 0

Итого теплопотери через ограждения .......................................................................... 359.6 0

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=105 Температура воздуха в помещении= 18.0

Стена наружная 61 ЮВ -22 3.4 3.6 1 1 2.37 0 12.24 1.44 0 0 0 0 0 182.3 0

Окно 2 стекла,спа 71 ЮВ -22 1.2 1.2 1 1 0.5 0.45 1.44 0 0 0 0 0 0 115.2 0

Пол на грунте 1-я 81 -22 3.1 2 1 1 2.1 0 6.2 0 0 0 0 0 0 118.1 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 3.1 2 1 1 4.3 0 6.2 0 0 0 0 0 0 57.67 0

Пол на грунте 3-я 83 -22 3.1 0.5 1 1 8.6 0 1.55 0 0 0 0 0 0 7.209 0

Итого теплопотери через ограждения........................................................................... 480.5 0

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=107 Температура воздуха в помещении= 21.0

Стена наружная 61 ЮВ -22 3.5 3.6 1 1 2.37 0 12.6 0 0 0 0 0 0 228.6 0

Пол на грунте 1-я 81 -22 3.3 2 1 1 2.1 0 6.6 0 0 0 0 0 0 135.1 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 3.3 2 1 1 4.3 0 6.6 0 0 0 0 0 0 66 0

Пол на грунте 3-я 83 -22 3.3 2 1 1 8.6 0 6.6 0 0 0 0 0 0 33 0

Пол на грунте 4-я 84 -22 3.3 0.2 1 1 14.2 0 0.66 0 0 0 0 0 0 1.999 0

Итого теплопотери через ограждения..........................................................................464.7 0

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=108 Температура воздуха в помещении= 20.0

Пол на грунте 1-я 81 -22 2 2 1 1 2.1 0 4 0 0 0 0 0 0 80 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 2 0.9 1 1 4.3 0 1.8 0 0 0 0 0 0 17.58 0

Итого теплопотери через ограждения.........................................................................97.58 0

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=109 Температура воздуха в помещении= 25.0

Перегородка толщ. 65 20 2.1 3.3 1 1 0.42 0 6.93 0 0 0 0 0 0 82.5 0

Перегородка толщ. 65 18 2.1 3.3 1 1 0.42 0 6.93 0 0 0 0 0 0 115.5 0

Перекрытие над ба 55 20 2.2 1.8 2 1 2.7 0 3.96 0 0 0 0 0 0 14.67 0

Перекрытие над ба 55 16 0.5 1.8 1 1 2.7 0 0.9 0 0 0 0 0 0 3 0

Итого теплопотери через ограждения.........................................................................215.7 0

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=110 Температура воздуха в помещении= 16.0

Стена наружная 61 ЮВ -22 6.5 2.4 1 1 2.37 0 15.6 0 0 0 0 0 0 250.1 0

Стена наружная 61 СВ -22 1.3 1.7 1 1 2.37 0 2.21 0 0 0 0 0 0 35.43 0

Стена наружная 61 СВ -22 1.3 3.2 1 1 2.37 0 4.16 0 0 0 0 0 0 66.7 0

Стена наружная 61 ЮЗ -22 2.8 2.4 1 1 2.37 0 6.72 0 0 0 0 0 0 107.7 0

Пол на грунте 1-я 81 -22 10.8 2 1 1 2.1 0 21.6 0 0 0 0 0 0 390.9 0

Итого теплопотери через ограждения.........................................................................850.9 0

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=111 Температура воздуха в помещении= 30.0

Стена бассейна 62 ЮВ -22 5.5 2.8 1 1 2.202 0 15.4 2.88 0 0 0 0 0 295.7 0

Окно 2 стекла,спа 71 ЮВ -22 1.2 1.2 2 1 0.5 0.45 1.44 0 0 0 0 0 0 299.5 0

Стена бассейна 62 СВ -22 5.5 1 1 1 2.202 0 5.5 0 0 0 0 0 0 129.9 0

Стена бассейна 62 ЮЗ -22 8.3 3.6 1 1 2.202 0 29.88 3.96 0 0 0 0 0 612.1 0

Окно 2 стекла,спа 71 ЮЗ -22 1.2 1.2 1 1 0.5 0.45 1.44 0 0 0 0 0 0 149.8 0

Дверь балконная с 44 ЮЗ -22 1.2 2.1 1 1 0.42 0.13 2.52 0 0 0 0 0 0 312 0

Стена внутренняя 63 25 6.8 3 1 1 0.42 0 20.4 2.52 0 0 0 0 0 212.9 0

Дверь одинарная б 41 25 1.2 2.1 1 1 0.215 0.34 2.52 0 0 0 0 0 0 58.6 52.5

Стена внутренняя 63 18 6.8 3 1 1 0.42 0 20.4 3.36 0 0 0 0 0 486.9 0

Дверь одинарная б 41 18 1.6 2.1 1 1 0.215 0.34 3.36 0 0 0 0 0 0 187.5 126

Стена внутренняя 63 20 6.8 3 1 1 0.42 0 20.4 0 0 0 0 0 0 485.7 0

Пол на грунте 1-я 81 -22 23.8 1 1 1 2.1 0 23.8 0 0 0 0 0 0 589.3 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 23.8 1 1 1 4.3 0 23.8 0 0 0 0 0 0 287.8 0

Пол на грунте 3-я 83 -22 25.3 1 1 1 8.6 0 25.3 0 0 0 0 0 0 153 0

Пол на грунте 4-я 84 -22 13.8 1 1 1 14.2 0 13.8 0 0 0 0 0 0 50.54 0

Перекрытие над ба 55 18 1.65 1 1 1 2.7 0 1.65 0 0 0 0 0 0 7.333 0

Перекрытие над ба 55 16 53.7 1 1 1 2.7 0 53.7 0 0 0 0 0 0 278.4 0

Перекрытие над ба 55 20 7.8 1 1 1 2.7 0 7.8 0 0 0 0 0 0 28.89 0

Перекрытие над по 54 5 5.7 1 1 1 1.24 0 5.7 0 0 0 0 0 0 114.9 0

Перекрытие над по 54 12 6.85 1 1 1 1.24 0 6.85 0 0 0 0 0 0 99.44 0

Перекрытие над та 55 -22 6 2.5 1 0.75 1.9 0 15 0 0 0 0 0 0 307.9 0

Стена венткамеры 64 16 6.5 3.5 1 1 2.23 0 22.75 0 0 0 0 0 142.8 0

Итого теплопотери через ограждения................................................................... 5291 178.5

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=112 Температура воздуха в помещении= 25.0

Стена наружная 61 ЮЗ -22 6.84 1 1 1 2.37 0 6.84 0 0 0 0 0 0 135.6 0

Перегородка толщ. 65 21 2.9 3.6 1 1 0.42 0 10.44 2.52 0 0 0 0 0 75.43 0

Дверь одинарная б 41 21 1.2 2.1 1 1 0.215 0.34 2.52 0 0 0 0 0 0 46.88 42

Перегородка толщ. 65 20 3.3 3.6 1 1 0.42 0 11.88 0 0 0 0 0 0 141.4 0

Пол на грунте 1-я 81 -22 3 2 1 1 2.1 0 6 0 0 0 0 0 0 134.3 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 3 2 1 1 4.3 0 6 0 0 0 0 0 0 65.58 0

Пол на грунте 3-я 83 -22 3 0.2 1 1 8.6 0 0.6 0 0 0 0 0 0 3.279 0

Перекрытие над ба 55 20 5.45 1 1 1 2.7 0 5.45 0 0 0 0 0 0 10.09 0

Итого теплопотери через ограждения...................................................................... 612.6 42

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=113 Температура воздуха в помещении= 21.0

Стена наружная 61 ЮЗ -22 7.87 1 1 1 2.37 0 7.87 0 0 0 0 0 0 142.8 0

Стена наружная 61 СЗ -22 6.7 3.6 1 1 2.37 0 24.12 4.32 0 0 0 0 0 359.2 0

Окно 2 стекла,спа 71 СЗ -22 1.2 1.2 3 1 0.5 0.45 1.44 0 0 0 0 0 0 371.5 0

Пол на грунте 1-я 81 -22 19 1 1 1 2.1 0 19 0 0 0 0 0 0 389 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 5.8 1.4 1 1 4.3 0 8.12 0 0 0 0 0 0 81.2 0

Итого теплопотери через ограждения........................................................................... 1344 0

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=114 Температура воздуха в помещении= 20.0

Пол на грунте 3-я 83 -22 4.04 1 1 1 8.6 0 4.04 0 0 0 0 0 0 19.73 0

Итого теплопотери через ограждения.........................................................................19.73 0

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=115 Температура воздуха в помещении= 20.0

Пол на грунте 3-я 83 -22 1.64 1 1 1 8.6 0 1.64 0 0 0 0 0 0 8.009 0

Итого теплопотери через ограждения.........................................................................8.009 0

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=116 Температура воздуха в помещении= 18.0

Стена наружная 61 СЗ -22 5.3 1 1 1 2.37 0 5.3 0 0 0 0 0 0 89.45 0

Пол на грунте 1-я 81 -22 2.8 2 1 1 2.1 0 5.6 0 0 0 0 0 0 106.7 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 2.8 2 1 1 4.3 0 5.6 0 0 0 0 0 0 52.09 0

Пол на грунте 3-я 83 -22 2.8 2 1 1 8.6 0 5.6 0 0 0 0 0 0 26.05 0

Пол на грунте 4-я 84 -22 2.8 0.3 1 1 14.2 0 0.84 0 0 0 0 0 0 2.366 0

Итого теплопотери через ограждения.........................................................................276.6 0

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=117 Температура воздуха в помещении= 18.0

Стена наружная 61 СЗ -22 4.3 1 1 1 2.37 0 4.3 0 0 0 0 0 0 72.57 0

Стена венткамеры 64 5 4.8 3.6 1 1 2.23 0 17.28 0 0 0 0 0 0 100.7 0

Пол на грунте 1-я 81 -22 2.2 2 1 1 2.1 0 4.4 0 0 0 0 0 0 83.81 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 2.2 2 1 1 4.3 0 4.4 0 0 0 0 0 0 40.93 0

Пол на грунте 3-я 83 -22 2.2 2 1 1 8.6 0 4.4 0 0 0 0 0 0 20.47 0

Пол на грунте 4-я 84 -22 2.2 0.4 1 1 14.2 0 0.88 0 0 0 0 0 0 2.479 0

Итого теплопотери через ограждения......................................................................... 321 0

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=118 Температура воздуха в помещении= 5.0

Стена наружная 61 СЗ -22 5.51 1 1 1 2.37 0 5.51 0 0 0 0 0 0 62.77 0

Стена наружная 61 ЮЗ -22 5.9 1 1 1 2.37 0 5.9 0 0 0 0 0 0 67.22 0

Пол на грунте 1-я 81 -22 11.6 1 1 1 2.1 0 11.6 0 0 0 0 0 0 149.1 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 2.6 2 1 1 4.3 0 5.2 0 0 0 0 0 0 32.65 0

Пол на грунте 3-я 83 -22 2.6 2 1 1 8.6 0 5.2 0 0 0 0 0 0 16.33 0

Пол на грунте 4-я 84 -22 2.6 1.7 1 1 14.2 0 4.42 0 0 0 0 0 0 8.404 0

Итого теплопотери через ограждения......................................................................... 336.5 0

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=119 Температура воздуха в помещении= 18.0

Стена наружная 61 СЗ -22 2.3 3.6 1 1 2.37 0 8.28 1.44 0 0 0 0 0 115.4 0

Окно 2 стекла,спа 71 СЗ -22 1.2 1.2 1 1 0.5 0.45 1.44 0 0 0 0 0 0 115.2 0

Стена венткамеры 64 5 6 3.6 1 1 2.23 0 21.6 0 0 0 0 0 0 125.9 0

Перегородка толщ. 65 5 3.5 3.6 1 1 0.42 0 12.6 0 0 0 0 0 0 390 0

Пол на грунте 1-я 81 -22 2.2 2 1 1 2.1 0 4.4 0 0 0 0 0 0 83.81 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 2.2 2 1 1 4.3 0 4.4 0 0 0 0 0 0 40.93 0

Пол на грунте 3-я 83 -22 2.2 1.7 1 1 8.6 0 3.74 0 0 0 0 0 0 17.4 0

Итого теплопотери через ограждения........................................................................... 888.7 0

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=120 Температура воздуха в помещении= 16.0

Перегородка толщ. 65 5 2.1 3.6 1 1 0.42 0 7.56 2.52 0 0 0 0 0 132 0

Дверь одинарная б 41 5 1.2 2.1 1 1 0.215 0.34 2.52 0 0 0 0 0 0 128.9 115.5

Пол на грунте 2-я 82 -22 1.8 0.6 1 1 4.3 0 1.08 0 0 0 0 0 0 9.544 0

Пол на грунте 3-я 83 -22 1.8 2 1 1 8.6 0 3.6 0 0 0 0 0 0 15.91 0

Пол на грунте 4-я 84 -22 1.8 1.4 1 1 14.2 0 2.52 0 0 0 0 0 0 6.744 0

Итого теплопотери через ограждения....................................................................... 293.1 115.5

ЭТАЖ=1 ПОМЕЩЕНИЕ=121 Температура воздуха в помещении= 5.0

Стена наружная 61 СЗ -22 5 3.6 1 1 2.37 0 18 2.88 0 0 0 0 0 172.3 0

Окно 2 стекла,спа 71 СЗ -22 1.2 1.2 2 1 0.5 0.45 1.44 0 0 0 0 0 0 155.5 0

Пол на грунте 1-я 81 -22 4.8 2 1 1 2.1 0 9.6 0 0 0 0 0 0 123.4 0

Пол на грунте 2-я 82 -22 4.8 1 1 1 4.3 0 4.8 0 0 0 0 0 0 30.14 0

Итого теплопотери через ограждения............................................................................481.3 0

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=201 Температура воздуха в помещении= 20.0

Стена наружная 61 СЗ -22 8.4 3.3 1 1 2.37 0 27.72 10 0 0 0 0 0 314 0

Окно 2 стекла,спа 71 СЗ -22 5 2 1 1 0.5 0.45 10 0 0 0 0 0 0 840 0

Стена тамбура 63 -21 3 2.75 1 0.75 1.54 0 8.25 2.835 0 0 0 0 0 108.1 0

Дверь двойная с т 96 -21 1.35 2.1 1 0.75 0.43 0.34 2.835 0 0 0 0 0 0 202.7 430.5

Стена наружная 61 СВ -22 82 1 1 1 2.37 0 82 6.7 0 0 0 0 0 1334 0

Окно 2 стекла,спа 71 СВ -22 6.7 1 1 1 0.5 0.45 6.7 0 0 0 0 0 0 562.8 0

Перекрытие над та 55 -22 6 2.5 1 0.75 1.9 0 15 0 0 0 0 0 0 248.7 0

Чердачное перекры 51 -22 2.5 7.4 1 1 2.77 0 18.5 0 0 0 0 0 0 280.5 0

Итого теплопотери через ограждения........................................................................3891 430.5

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=202 Температура воздуха в помещении= 21.0

Стена наружная 61 СВ -22 7.2 3.3 1 1 2.37 0 23.76 5.04 0 0 0 0 0 339.6 0

Окно 2 стекла,спа 71 СВ -22 1.2 2.1 2 1 0.5 0.45 2.52 0 0 0 0 0 0 433.4 0

Стена наружная 61 ЮВ -22 6.6 3.3 1 1 2.37 0 21.78 5.04 0 0 0 0 0 303.7 0

Окно 2 стекла,спа 71 ЮВ -22 1.2 2.1 2 1 0.5 0.45 2.52 0 0 0 0 0 0 433.4 0

Перегородка толщ. 65 16 2.6 3 1 1 0.42 0 7.8 1.89 0 0 0 0 0 70.36 0

Дверь одинарная б 41 16 0.9 2.1 1 1 0.215 0.34 1.89 0 0 0 0 0 0 43.9552.5

Перекрытие 52 15 9.5 1 1 1 0.168 0 9.5 0 0 0 0 0 0 339.3 0

Перекрытие 52 16 10.6 1 1 1 0.168 0 10.6 0 0 0 0 0 0 315.5 0

Перекрытие над та 55 -22 6 2.5 1 0.75 1.9 0 15 0 0 0 0 0 0 254.6 0

Стена тамбура 63 -21 4 1 1 0.75 1.54 0 4 0 0 0 0 0 0 81.82 0

Итого теплопотери через ограждения........................................................................2616 52.5

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=203 Температура воздуха в помещении= 20.0

Стена наружная 61 ЮВ -22 4 3.3 1 1 2.37 0 13.2 4.5 0 0 0 0 0 154.2 0

Окно 2 стекла,спа 71 ЮВ -22 2.25 2 1 1 0.5 0.45 4.5 0 0 0 0 0 0 378 0

Перегородка толщ. 65 16 4 3 1 1 0.42 0 12 0 0 0 0 0 0 114.3 0

Итого теплопотери через ограждения........................................................................... 646.5 0

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=204 Температура воздуха в помещении= 20.0

Стена наружная 61 ЮВ -22 2.6 3.3 1 1 2.37 0 8.58 2 0 0 0 0 0 116.6 0

Окно 2 стекла,спа 71 ЮВ -22 2 1 1 1 0.5 0.45 2 0 0 0 0 0 0 168 0

Перегородка толщ. 65 16 3.5 3 1 1 0.42 0 10.5 1.89 0 0 0 0 0 82 0

Дверь одинарная б 41 16 0.9 2.1 1 1 0.215 0.34 1.89 0 0 0 0 0 0 35.16 42

Итого теплопотери через ограждения........................................................................... 401.8 42

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=205 Температура воздуха в помещении= 16.0

Стена наружная 61 ЮВ -22 3.1 3.3 1 1 2.37 0 10.23 2.52 0 0 0 0 0 123.6 0

Дверь балконная с 44 ЮВ -22 1.2 2.1 1 1 0.42 0.13 2.52 0 0 0 0 0 0 228 0

Перегородка толщ. 65 5 2.5 3 1 1 0.42 0 7.5 0 0 0 0 0 0 196.4 0

Перегородка толщ. 65 12 2.5 3 1 1 0.42 0 7.5 0 0 0 0 0 0 71.43 0

Итого теплопотери через ограждения.......................................................................... 619.5 0

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=206 Температура воздуха в помещении= 5.0

Стена наружная 61 СВ -22 3.4 3.3 1 1 2.37 0 11.22 0 0 0 0 0 0 127.8 0

Стена наружная 61 ЮВ -22 2.7 3.3 1 1 2.37 0 8.91 2.52 0 0 0 0 0 72.8 0

Окно 2 стекла,спа 71 ЮВ -22 1.2 2.1 1 1 0.5 0.45 2.52 0 0 0 0 0 0 136.1 0

Итого теплопотери через ограждения................................................... ........................ 336.7 0

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=207 Температура воздуха в помещении= 12.0

Стена наружная 61 ЮВ -22 2.5 3.3 1 1 2.37 0 8.25 2.52 0 0 0 0 0 82.2 0

Окно 2 стекла,спа 71 ЮВ -22 1.2 2.1 1 1 0.5 0.45 2.52 0 0 0 0 0 0 171.4 0

Перегородка толщ. 65 5 3.3 3 1 1 0.42 0 9.9 0 0 0 0 0 0 165 0

Итого теплопотери через ограждения ............................................................................418.6 0

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=208 Температура воздуха в помещении= 16.0

Стена наружная 61 ЮВ -22 7.4 3.3 1 1 2.37 0 24.42 0 0 0 0 0 0 391.5 0

Стена наружная 61 ЮЗ -22 5.3 3.3 1 1 2.37 0 17.49 5.04 0 0 0 0 0 199.6 0

Окно 2 стекла,спа 71 ЮЗ -22 1.2 2.1 2 1 0.5 0.45 2.52 0 0 0 0 0 0 383 0

Перегородка толщ. 65 12 3.2 3.3 1 1 0.42 0 10.56 0 0 0 0 0 0 100.6 0

Итого теплопотери через ограждения........................................................................... 1075 0

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=209 Температура воздуха в помещении= 18.0

Стена наружная 61 ЮЗ -22 1 3.3 1 1 2.37 0 3.3 0 0 0 0 0 0 55.7 0

Стена тамбура 63 -21 2 3 1 0.75 1.54 0 6 1.89 0 0 0 0 0 78.06 0

Дверь двойная с т 96 -21 0.9 2.1 1 0.75 0.43 0.34 1.89 0 0 0 0 0 0 128.6 409.5

Итого теплопотери через ограждения....................................................................... 262.3 409.5

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=210 Температура воздуха в помещении= 20.0

Стена тамбура 63 -21 1.8 3 1 0.75 1.54 0 5.4 0 0 0 0 0 0 107.8 0

Перегородка толщ. 65 16 5.5 3 1 1 0.42 0 16.5 1.89 0 0 0 0 0 139.1 0

Дверь одинарная б 41 16 0.9 2.1 1 1 0.215 0.34 1.89 0 0 0 0 0 0 35.16 42

Итого теплопотери через ограждения........................................................................ 282.1 42

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=211 Температура воздуха в помещении= 20.0

Стена наружная 61 ЮЗ -22 2.5 3.3 1 1 2.37 0 8.25 2 0 0 0 0 0 110.8 0

Окно 2 стекла,спа 71 ЮЗ -22 2 1 1 1 0.5 0.45 2 0 0 0 0 0 0 168 0

Стена тамбура 62 -21 6.8 3 1 0.75 1.54 0 20.4 1.89 0 0 0 0 0 369.6 0

Дверь двойная с т 96 -21 0.9 2.1 1 0.75 0.43 0.34 1.89 0 0 0 0 0 0 135.2 430.5

Итого теплопотери через ограждения.................................................................... 783.5 430.5

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=212 Температура воздуха в помещении= 22.0

Стена наружная 61 ЮЗ -22 4.8 3.3 1 1 2.37 0 15.84 4.6 0 0 0 0 0 208.7 0

Окно 2 стекла,спа 71 ЮЗ -22 4.6 1 1 1 0.5 0.45 4.6 0 0 0 0 0 0 404.8 0

Стена наружная 61 СЗ -22 3.3 3 1 1 2.37 0 9.9 2 0 0 0 0 0 146.7 0

Окно 2 стекла,спа 71 СЗ -22 2 1 1 1 0.5 0.45 2 0 0 0 0 0 0 176 0

Итого теплопотери через ограждения......................................................................... 936.1 0

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=213 Температура воздуха в помещении= 22.0

Стена наружная 61 СЗ -22 3.5 3 1 1 2.37 0 10.5 4.6 0 0 0 0 0 109.5 0

Окно 2 стекла,спа 71 СЗ -22 2.3 2 1 1 0.5 0.45 4.6 0 0 0 0 0 0 404.8 0

Итого теплопотери через ограждения........................................................................... 514.3 0

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=214 Температура воздуха в помещении= 20.0

Стена наружная 61 СЗ -22 2.8 3 1 1 2.37 0 8.4 0 0 0 0 0 0 148.9 0

Итого теплопотери через ограждения...........................................................................148.9 0

ЭТАЖ=2 ПОМЕЩЕНИЕ=215 Температура воздуха в помещении= 20.0

Стена наружная 61 СЗ -22 2.5 3 1 1 2.37 0 7.5 2 0 0 0 0 0 97.47 0

Окно 2 стекла,спа 71 СЗ -22 2 1 1 1 0.5 0.45 2 0 0 0 0 0 0 168 0

Итого теплопотери через ограждения........................................................................... 265.5 0


Подобные документы

 • Опалення: теплотехнічний розрахунок конструкцій будівлі, покриття та перекриття над неопалюваним підвалом, розрахунок вікон будівлі, вхідних дверей до будинку. Визначення втрат теплоти приміщеннями, опис прийнятої системи опалення та вентиляції.

  курсовая работа [122,2 K], добавлен 25.03.2013

 • Теплотехнічний розрахунок системи опалення житлового будинку. Теплофізичні характеристики будівельних матеріалів для зовнішніх огороджуючих конструкцій, визначення теплових втрат. Конструювання системи опалення; гідравлічний розрахунок трубопроводів.

  курсовая работа [382,3 K], добавлен 12.03.2014

 • Основні етапи роботи щодо монтажу опалення. Розрахунок потрібної товщини огороджуючої конструкції та тепловитрат кутових і середніх приміщень проектованої будівлі. Характеристика повітрообмінів та розмірів вентиляційних каналів. Роль техніки безпеки.

  курсовая работа [367,1 K], добавлен 11.12.2010

 • Принципи та головні напрямки підбору огороджуючих конструкцій сучасного житлового будинку. Розрахунок тепловтрат приміщень будинку, що проектується. Методика та основні етапи конструювання систем водяного опалення та систем вентиляції житлового будинку.

  контрольная работа [46,6 K], добавлен 13.06.2011

 • Проект системи опалення і вентиляції для п’ятиповерхового трьохсекційного житлового будинку у місті Чернігів. Матеріал зовнішніх стін. Тепловий баланс приміщень. Гідравлічний розрахунок системи водяного опалення та вентиляційної системи будинку.

  курсовая работа [189,2 K], добавлен 12.03.2013

 • Компонування схеми будівлі. Статичний розрахунок несучих елементів будівлі. Визначення пустотної плити попереднього напруження. Підбір площі поперечної арматури. Конструктивний розрахунок без попередньо напруженого таврового ригеля довжиною 6 метрів.

  курсовая работа [2,1 M], добавлен 07.10.2014

 • Архітектурно-планувальне рішення будівлі, загальна характеристика. Генеральний план ділянки, об'ємне рішення. Санітарно-технічне та інженерне обладнання будівлі: опалення, водопостачання, каналізація. Оздоблювальні роботи в будівлі, специфікація.

  курсовая работа [134,2 K], добавлен 07.04.2012

 • Системи опалення та їх типи. Теплозабезпечення у закладах ресторанного і готельного господарства. Види труб, які використовуються для з’єднання всіх елементів систем опалення. Розрахунок втрат тепла. Системи енергозбереження при опаленні будівель.

  контрольная работа [26,5 K], добавлен 25.06.2014

 • Проектування балкової клітки; визначення товщини настилу. Конструювання головної балки: визначення навантажень зусиль отриманої сталі і підбір перерізу. Розрахунок і конструювання оголовка і бази колони: підбір перерізу елементів за граничною гнучкістю.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.02.2013

 • Техніко-економічні показники та характеристика будівлі арматурного цеху. Об’ємно-планувальне рішення. Під’ємно-транспортне обладнання. Характеристика каркасу будівлі. Конструктивний розрахунок підошви фундаменту. Внутрішнє і зовнішнє опорядження будівлі.

  курсовая работа [201,0 K], добавлен 22.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.