Розрахунок ефективності інвестиційного проекту

Визначення доцільності витрат на придбання нової машини на основі показників поточної вартості грошового потоку і середньозваженої вартості капіталу; термін окупності проекту. Обґрунтування ефективності інвестицій на основі внутрішньої ставки доходу.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 04.03.2013
Размер файла 21,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст контрольної роботи:

Тестові завдання модуля 1

Тестові завдання модуля 2

Завдання 3

Завдання 4

Література

Тестові завдання модуля 1

1.- 4 11.- 1,2

2.- 4 12.- 2

3.- 4 13.- 2

4.- 4 14.- 2

5.- 4 15.- 4

6.- 1 16.- 3

7.- 3 17.- 1

8.- 1 18.- 4

9.- 1 19.- 3

10.- 2 20.- 4

Тестові завдання модуля 2

1.- 1 11.- 1

2.- 4 12.- 1

3.- 3 13.- 2

4.- 3 14.- 3

5.- 2 15.- 4

6.- 1 16.- 2

7.- 4 17.- 4

8.- 2 18.- 4

9.- 1 19.- 4

10.- 3 20.- 4

Завдання 3

Підприємство розглядає доцільність придбання нової машини, експлуатація якої протягом 4 років принесе такі грошові потоки: 8000, 6000, 5000, 3000. Ставка дисконту 12%. Вартість та установка машини - 16000

Вихідні дані щодо варіантів завдання 3:

Показники

Варіант 5

1. Ціна нового устаткування

16000

2. Вартість доставки і монтажу

2000

3. Виручка від продажу непотрібних основних фондів

2000

4. Норма амортизації, %

15

5. Прибуток по рокам реалізації проекту:

1 рік

8000

2 рік

6000

3 рік

5000

4 рік

3000

5 рік

-

6. Ставка дисконту в %

12

Розрахунок поточної вартості проекту:

Рік

Грошовий потік

Дисконтний множник щодо ставки дисконту 12%

Поточна вартість (ПВ)

1

8000

0,893

7144

2

6000

0,797

4782

3

5000

0,712

3560

4

3000

0,636

1908

Всього:

17394

Поточна вартість грошового потоку для кожного року розраховується так:

ПВ = ГП · ДМ,

де: ГП - грошовий потік;

ДМ - дисконтний множник.

Для знаходження дисконтного множника керуємось додатком 1

Для ставки дисконту 12% дисконтний множник:

першого року складає 0,893

другого року - 0,797

третього року - 0,712

четвертого року - 0,636

Тоді ПВ першого року дорівнює 8000 · 0,893 = 7144;

ПВ другого року - 6000 · 0,797 = 4782;

ПВ третього року - 5000 · 0,712 = 3560;

ПВ четвертого року - 3000·0,636 = 1908;

Знайдемо ЧПВ проекту = ПВ - ПI,

де ПІ - початкові інвестиції

ЧПВ = 17394 - 16000 =1394

показник ефективність інвестиційний витрата

Прийняття рішення про доцільність інвестицій на основі показника ЧПВ ґрунтується на правилі: якщо ЧПВ більше або дорівнює 0, проект є доцільним. Проаналізуємо, чому так у нашому прикладі. Початкові інвестиції щодо проекту - 16000.

В перші два роки експлуатації машини буде здобуто: (7144+4782 ) = 11926, тобто витрати на придбання нової машини не окупаються за 2 роки.

Визначимо далі доцільність і ефективність нашого інвестиційного проекту на основі внутрішньої ставки доходів (ВСД).

В наведеному прикладі поточна вартість проекту (17394) вище початкових інвестицій (16000). Це ознака того, що ВСД значно вище. Для визначення конкретної величини ВСД продисконтуємо грошові потоки по ставці дисконту 15%. Ставка дисконту 15% була знайдена виконанням інтерактивних розрахунків, які послідовно виконувались з застосуванням різних дисконтних множників до того часу, поки було підібрано таке значення ставки дисконту, при якій початкові інвестиції дорівнювали або майже дорівнювали поточній вартості проекту. Розрахунки наведені в таблиці

Рішення:

Рік

Грошовий потік

Дисконтний множник щодо ставки дисконту 15%

Поточна вартість

1

8000

0,87

6960

2

6000

0,756

4536

3

5000

0,658

3290

4

3000

0,572

1716

Всього:

16502

Застосуємо наведену формулу

,

Підставляємо відповідні значення:

,

Таким чином, ВСД нашого інвестиційного проекту складає 12,20%, що свідчить про його привабливість.

Методика визначення терміну окупності проекту

Термін (строк) окупності проекту - це кількість років, за які повертаються (окупаються) початкові інвестиції. Визначається цей показник так. Початкові інвестиції - 16000. За перші 2 роки повертається вартість (7144+4782 ) = 11926. Залишаються не здобутими 4074 (16000-11926). В третьому році поточна вартість складає 3560. Тобто, щоб отримати 4074 необхідно ще 4074 : 3560 = 1,14 року, що складає більш ніж один рік. Таким чином термін (строк) окупності інвестиційного проекту складає 3 рок

Завдання 4

Розглянемо розрахунок середньозваженої вартості капіталу

Показники

Питома вага (доля), %

Вартість капіталу за рік, %

Зовнішні джерела фінансування

1. Короткострокові позики

80000

8

8

2. Довгострокові позики в банках

-

-

-

3. Заборгованість по облігаціям

200000

20

20

Акціонерний капітал

4. Привілейовані акції

50000

5

8

5. Прості акції

400000

40

14

Внутрішні джерела фінансування

6. Нерозподілений прибуток

160000

16

13

Разом заборгованість, власний та акціонерний капітал

890000

89

Середньозважена вартість капіталу:

Таким чином, в нашому прикладі фірма повинна платити 14,3% в рік на весь залучений капітал. ВСД інвестиційних проектів фірми не може бути нижче за зрозумілим причинам: витрати будуть вище доходів.

ВСД нашого інвестиційного проекту складає 12,20%, а середньозважена вартість капіталу 14,3%, а це свідчить про те що даний проект буде не рентабельним.

Література

1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МИ "ИТЕМ Лтд", 1995

2. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности.- К.: Либра, 1996

3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К.:"Ника-центр". 1999

4. Инвестиционно-финансовый портфель. Книга инвестиционного менеджера. Под ред. Ю.Б. Рубина. - М.: Саминтэк. 1993

5. Інвестування. Пересада А.А. та ін. - К., КНЕУ, 2001

6. А.В. Філіпенко. Інвестування. Опорний конспект лекцій. - Харків., ХІНЕМ. 2004

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз критеріїв ефективності проекту. Розрахунок чистої ліквідаційної вартості обладнання, ефекту від інвестиційної, операційної, фінансової діяльності. Розрахунок потоку реальних грошей і сальдо. Визначення показників ефективності проекту, окупності.

  курсовая работа [42,9 K], добавлен 17.12.2010

 • Використання основних показників оцінки ефективності інвестицій у практиці фінансового аналізу інвестиційних проектів в умовах невизначеності. Позитивне інвестиційне рішення про реалізацію проекту на основі показника внутрішньої норми доходності.

  курсовая работа [62,6 K], добавлен 30.11.2014

 • Визначення основних етапів інноваційного процесу. Дослідження ефективності інноваційного проекту на підприємстві текстильної промисловості. Розрахунок показників чистого дисконтованого доходу, індексу рентабельності та терміну окупності інвестицій.

  курсовая работа [242,7 K], добавлен 04.06.2014

 • Визначення норми доходу для інвестиції іноземного резидента у купівлю акцій закритого акціонерного товариства. Розрахунок показника грошового потоку на основі даних, наведених у звітах про прибутки та збитки. Знаходження поточної вартості підприємства.

  контрольная работа [63,0 K], добавлен 15.07.2010

 • Характеристика, структура й джерела фінансування проектів. Економічна сутність вартості капіталу. Абсолютна й порівняльна ефективність. Методика й критерії оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів з урахуванням вартості грошей у часі.

  курсовая работа [604,7 K], добавлен 04.06.2013

 • Якісний аналіз ризиків експлуатаційної фази життєвого циклу інвестиційного проекту. Визначення впливу ризику на вхідні параметри. Розрахунки можливих значень критерію ефективності проекту - чистої сучасної вартості. Чутливість критеріїв ефективності.

  курсовая работа [344,7 K], добавлен 31.10.2014

 • Методи розрахунку витрат проекту. Визначення початкової вартості виробничих фондів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Розрахунок вигод проекту і характеристика. Розрахунок грошових потоків по кредиту. Комплексна оцінка інноваційного проекту.

  контрольная работа [38,5 K], добавлен 03.01.2009

 • Призначення та зміст курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства". Розрахунок техніко-економічних показників інвестиційного проекту. Визначення загальних інвестицій у реалізацію проекту, джерела та умови фінансування, очікуваного прибутку.

  методичка [52,6 K], добавлен 21.10.2013

 • Оцінка конкурентоспроможності авіаційного транспорту. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту. Дослідження ефективності інвестиційного проекту при заданих джерелах інвестування та інтенсивності використання виробничого потенціалу.

  курсовая работа [415,1 K], добавлен 29.05.2014

 • Формування інвестиційного задуму (ідеї) проекту, Дослідження інвестиційних можливостей. Сутність проектного аналізу. Техніко-економічне обґрунтування інвестицій. Особливості складання бізнес-плану, зразковий склад проекту. Оцінка ефективності проекту.

  реферат [23,7 K], добавлен 13.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.