Економічна експертиза інвестиційного проекту

Призначення та зміст курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства". Розрахунок техніко-економічних показників інвестиційного проекту. Визначення загальних інвестицій у реалізацію проекту, джерела та умови фінансування, очікуваного прибутку.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 21.10.2013
Размер файла 52,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки

до курсової роботи

«Економічна експертиза інвестиційного проекту»

для студентів спеціальностей 6.050200

та 8.050201 «Менеджмент організацій»

всіх форм навчання

Призначення та зміст роботи

Призначення роботи - практична підготовка студентів до виконання економічних розрахунків у дипломних проектах, а саме обґрунтування інвестиційних рішень і послідовності формування економічних показників підприємства на стадії проектування. Застосування ЕОМ при економічній експертизі інвестиційних проектів дозволяє здійснити окремі елементи варіантного проектування й оцінити, як зміна об'ємно-планувальних рішень. обсяг виробництва, цін, тарифів відіб'ється на ефективності інвестицій. Для цього під керівництвом доцента Г.Л. Васильєвої створено робочу книгу MS Excel, у якій автоматизовані розрахунки для проведення економічної експертизи інвестицій у підприємство будівельної індустрії.

Зміст і послідовність розрахунків приведені на рис. 1.

У додатку Д.1 представлені 28 варіантів індивідуальних завдань. Кожне завдання містить вихідні дані на основі базисного варіанта проекту, а також можливі відхилення від них у ту чи іншу сторону. Наприкінці розрахунків студент складає реальний прогноз показників, що відповідає базисному варіанту, оптимістичний (вибираючи найсприятливіші відхилення у вихідних даних) і песимістичний (вибираючи найгірші відхилення. Результати розрахунків по усіх варіантах фіксуються в таблиці (форма Д.6).

Зміст, послідовність і форми розрахунків економічних показників відображені у наскрізному прикладі. Треба мати на увазі, що нормативна база підлягає щорічному коригуванню відповідно до рівня поточних цін і тарифів та діючих законодавчих актів.

1. Розрахунок техніко-економічних показників інвестиційного проекту

1.1 Визначення обсягів капітальних вкладень в основні фонди

Сума капітальних вкладень в основні фонди (К) визначається на підставі укрупнених показників витрат на: будівельно - монтажні роботи виробничого корпусу (С1), об'єктів допоміжного і обслуговуючого призначення (С2), об'єктів загальнозаводського призначення (С3), придбання та монтаж технологічного устаткування (О1), придбання ЕОМ та офісного обладнання (О2), офісних меблів, легкового автотранспорту, тощо (Оз):

К = С1 + С2 + С3 + О1 + О2 + Оз, (1)

С1 = Сод * V, (2)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1. Зміст та послідовність розрахунків економічних показників

де V - будівельний обсяг головного виробничого корпусу, який приймається згідно з вихідними даними базового варіанта (табл. Д.1);

Сод - укрупнений показник вартості будівельно - монтажних робіт на 1 м3 будівлі (табл. Д.1, прим. а). Вартість допоміжних об'єктів становить

50%, вартість загальнозаводських об'єктів - 80% вартості головного виробничого корпусу.

Вартість О1 визначається множенням укрупненого показника вартості устаткування на одиницю виробничої потужності (Оод) на річний обсяг виробництва збірного залізобетона (табл. Д.1, прим. б).

Вартість О2 становить 0,9%, вартість О3 - 1,1% вартості О1.

Приклад. Розрахувати суму капітальних вкладень у будівництво підприємства збірного залізобетону за наступними вихідними даними:

V = 60 тис. м3; М = 30 тис. м3 збірного залізобетону; Сод = 52 грн./од.;

Оод = 180 грн./од.

С1 = 52 * 60 = 3120 тис. грн. О1 = 180*30 = 5400 тис. грн.

С2 = 0,5*3120 = 1560 тис. грн. О2 = 5400*0,009 = 49 тис. грн.

С3 = 0,8* 3120 = 2496 тис. грн. О3 = 5400*0,011 = 59 тис. грн.

К = 3120+1560+2496+5400+49+59= 12684 тис. грн.

1.2 Розрахунок та розподіл амортизаційних відрахувань

З огляду на те, що вартість введених у дію основних виробничих фондів несуттєво відрізняється від суми витрачених для цього капітальних вкладень (до 1.5%), у прикладі умовно приймається їх тотожність.*

Таблиця 1. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Основні виробничі фонди

Норма амортизації, %

Вартість ОВФ, тис. грн.

Амортизаційні відрахування

Головний виробничий корпус

8

3120,0

249,6

Об'єкти допоміжного призначення

8

1560,0

124,8

Об'єкти загальнозаводського призначення

8

2496,0

199,7

Технологічне устаткування

24

5400,0

1296,0

ЕОМ та ін. офісне обладнання

60

49,0

29,2

легковий автотранспорт, офісні меблі

40

59,0

23,8

Разом

12684,0

1923,0

*Обсяг капітальних вкладень зменшується на зворотні суми, витрати на утримання дирекції підприємства, підготовку експлуатаційних кадрів і пропорційну частину непередбачених витрат
Таблиця 2. Розподіл амортизаційних відрахувань поміж комплексних статей витрат

Статі витрат

Амортизаційні

Витрати на утримання та ремонт ОВФ

Загальновиробничі витрати

374,4

187,2

Загальногосподарькі витрати

252,6

126,3

Утримання та експлуатація устаткування

1296,0

907,2

Амортизаційні відрахування визначаються за нормами, що встановлені у відсотках до балансової вартості груп основних фондів. Приклад розрахунку наведений у табл. 1.

Розподіл амортизаційних відрахувань поміж комплексних статей витрат (табл. 2) виконується так:

амортизаційні відрахування від вартості головного виробничого корпусу й об'єктів допоміжного призначення включаються до складу загальновиробничих витрат;

амортизаційні відрахування від вартості загальнозаводських об'єктів, ЕОМ, офісного обладнання і легкового автотранспорту включаються до складу загальногосподарських витрат;

амортизаційні відрахування від вартості технологічного устаткування включаються у витрати на утримання й експлуатацію устаткування.

Витрати на утримання та ремонт устаткування становлять 70%, інші ОВФ - 50% суми амортизаційних відрахувань.

1.3 Розрахунок виробничих витрат на продукцію

Витрати на виготовлення одиниці продукції визначають шляхом розробки калькуляції.

Витрати поділяються на прямі та непрямі в залежності від засобу включення їх у калькуляцію. До прямих належать витрати, які безпосередньо можна віднести на собівартість того чи іншого виду продукції; наприклад,

затрати сировини та матеріалів, палива й електроенергії на технологічні потреби; заробітної плати робітників - відрядників. Витрати на сировину, матеріали, енергію та паливо на технологічні потреби визначають множенням норм витрат ресурсів на одиницю продукції на їх вартість.

До статті «Основна та додаткова заробітна плата» включається заробітна плата основних виробничих робітників. На суму заробітної плати нараховуються відрахування на соціальне страхування, у пенсійний фонд та інші. На стадії проектування розподіл загального фонду заробітної плати робітників поміж видами виробів виконується на підставі даних про їх річний випуск і трудомісткість, що враховується за допомогою коефіцієнта складності.

До непрямих належать видатки на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничі та загальногосподарські видатки, тобто ті, які не можна безпосередньо визначити за окремим різновидом продукції.

Видатки з утримання та експлуатації устаткування, загальновиробничі та загальногосподарські видатки визначають шляхом складання кошторисів, після чого розраховують їх відсоткове відношення до заробітної плати робітників.

Позавиробничі видатки можна прийняти у розмірі 3% заводської собівартості.

Сума прямих, непрямих витрат та позавиробничих видатків становить повні витрати на виготовлення виробу.

Вихідні дані стосовно видів виробів та річного обсягу їх виробництва, спискової чисельності робітників наведені у табл. Д.1. Обсяг виробництва товарного бетону визначається як різниця між річним обсягом виробництва бетонної суміші та її витрачанням на виготовлення збірних виробів.

Приклад. Розробити калькуляції витрат на збірні залізобетонні вироби та товарний бетон за таких вихідних даних:

виробнича потужність підприємства - 30 тис. м3, у тому числі:

трьохшарові панелі покриття (шифр В) - 20 тис. м3,

сходинкові марші та площадки (шифр Д) - 10 тис. м3.

річний обсяг виробництва бетонної суміші (шифр Ж) - 50 тис. м3.

чисельність промислово - виробничого персоналу, люд.:

а) основних виробничих робітників - 95;

б) допоміжних робітників - 9;

в) управлінського персоналу цеху - 8;

г) адміністративно - управлінського персоналу підприємства - 15.

річний фонд заробітної плати одного робітника - 9,6 тис. грн.,

те ж одного спеціаліста - 11 тис. грн. (табл. Д.1)

Затрати на матеріали та енергоресурси розраховуються на підставі норм їх витрат на 1 м3 та цін, що наведені у табл. Д.4. Шифр виробу приймається також згідно табл. Д.4.

Примітка: річний фонд заробітної плати одного працюючого, а також ціни на ресурси, що приведені у таблицях Д.1 і Д.4, відповідають рівню поточних цін на момент розробки приклада. При виконанні курсової роботи треба використувати поточні ціни, які існують на момент виконання розрахунків.

Розподіл заробітної плати основних виробничих робітників поміж видами виробів

Визначається річний випуск продукції в умовно - натуральних кубометрах (Оун) із застосуванням коефіцієнтів складності (табл. Д.4).

Обсяг виробництва товарного бетону:

50 тис. м3 - 30 тис. м3 = 20 тис. м3.

Оун = 20 * 1,2 + 10 * 2 +20 • 0.1 = 46 тис. м3.

Визначається річний фонд заробітної плати основних виробничих робітників:

ЗПріч. = 9,6 тис. грн./люд.• 95 люд. = 912 тис. грн.

Розраховуються видатки на зарплату на 1 м3 умовно - натуральний кубометр виробів:

ЗПун = 912000: 46000 = 19.83 грн./ м3.

Визначається заробітна плата на 1 м3 кожного виду продукції:

а) трьохшарові панелі покриття: 19,83*1,2 = 23,79 грн/м3

б) сходинкові марші та площадки: 19,83*2 = 39,65 грн./м3

в) товарний бетон: 19,83*0,1 =1,98 грн./ м3.

Розрахунок непрямих витрат

Кошториси витрат на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничих і загальногосподарських витрат наведені у табл. 3-5. Сума витрат у відповідному кошторису розділяється на річний фонд заробітної плати основних виробничих робітників. Отримане відношення (у відсотках) використовується для визначення розміру непрямих витрат у відповідної калькуляції.

Таблиця 3. Кошторис витрат на утримання та експлуатацію устаткування

Витрати

Сума, тис. грн.

Обґрунтування та вихідні дані

Амортизаційні відрахування

Утримання та поточний ремонт устаткування

Технологічний інструмент та інші витрати

Разом

У тому числі:

а) амортизаційні відрахування

б) інші постійні витрати

1296

907,2

64,8

2268,0

1296,0

972,0

Табл.2

Табл.2

5% амортизаційних відрахувань

Відсоток до заробітної плати основних робітників:

2268/912 * 100 = 248,7%

Таблиця 4. Кошторис загальновиробничих витрат

Статті витрат

Сума, тис. грн.

Обгрунтування та вихідні дані

1. Заробітна плата цехового персоналу

а) спеціалістів, службовців

б) допоміжних робітників

Разом

2. Відрахування на соціальні потреби

3. Амортизаційні відрахування будівель та споруд

4. Утримання та ремонт будівель та споруд

5. Водопостачання, вентиляція, освітлення

6. Витрати на раціоналізацію, охорону праці та інші

Разом

У т.ч. а) амортизаційні відрахування

б) витрати щодо управління та організації виробництва (постійні)

88

86,4

174,4

64,2

374,4

187,2

117,6

183,6

1101,3

374,4

726,9

Табл.Д.1, гр. 11,14

Табл.Д.1, гр. 10,13

38,6% від фонду заробітної плати*

Табл.2

Табл.2

1,96 грн. на 1м3 будівлі

20% від суми попередніх витрат

Відсоток до заробітної плати основних робітників:1101,3/ 912 * 100 = 120,8%

Таблиця 5. Кошторис загальногосподарських витрат

Статті витрат

Сума, тис. грн.

Обгрунтування та вихідні дані

1. Основна та додаткова заробітна плата управлінського персоналу

2. Відрахування на соціальні потреби

3. Амортизаційні відрахування будівель, споруд, ЕОМ та офісного обладнання

4. Утримання і ремонт будівель та споруд загальногосподарського призначення

5. Інші витрати (наукові досліди, винахідництво, канцелярські, відрядження та ін.)

Разом

У т.ч. а) амортизаційні відрахування

б) адміністративні витрати, спрямовані на управління підприємством (постійні)

165

60,7

252,6

126,3

241,8

846,5

252,6

593,9

Табл.Д.1, гр. 12,14

36,8% від фонду заробітної плати*

Табл.2

Табл.2

40% від суми попередніх витрат

* У прикладі прийнята норма 36,8%. Враховуючи те, що відрахування на соціальні потреби змінюються щорічно, в розрахунках слід приймати норму згідно діючому законодавству на момент виконання завдання.

Відсоток до заробітної плати основних робітників

846,5 / 912 * 100 = 92,8%

Непрямі витрати належить включити в калькуляцію трьохшарових панелей покриття (табл. 6) у таких розмірах:

а) витрати на утримання та експлуатацію устаткування:

23,79*248,7/100 = 59,17 грн./ м3,

б) загальновиробничі витрати: 23,79*120,8 / 100 = 28,73 грн./ м3,

в) загальногосподарські витрати: 23,79*92,8 / 100 =22,08 грн./ м3.

Аналогічно розраховуються непрямі витрати, які включаються в калькуляції сходинкових маршей і площадок (табл. 7) та товарного бетону (табл. 8).

Таблиця 6. Калькуляція №1 загальних витрат на виготовлення 1 м3 трьохшарових панелей покриття

Статті витрат

Одиниця

Ціна одиниці, грн.

Витрачання ресурсів на 1 м3

Витрати на 1 м3 виробу, грн.

Сировина та матеріали

а) цемент

б) щебінь

в) пісок

г) сталь арматурна

д) пінопласт

е) вода

Разом

Допоміжні матеріали - 5%

Транспортно - заготівельні витрати - 20% від (192,57 + 9,63)

Загальна вартість матеріалів

Паливо

Енергія (стисле повітря)

Заробітна плата основних робітників

Відрахування на соціальні потреби

Утримання та експлуа-тація устаткування

Загальновиробничі витрати

Загальногосподарські витрати

Разом витрати підприємства

Витрати на збут та інші - 3%

Повні витрати

Ціна підприємства

т

м3

м3

т

м3

м3

грн

грн

грн

грн

г/ кал.

тис. м3

грн

грн

грн

грн

грн

грн

грн

грн

грн

170

28

6

2050

115

1

75

17

0,13

0,45

0,19

0,045

0.56

0.08

0.34

0.19

22,10

12,60

1,14

92,25

64,40

0.08

192,57

9,63

40,44

242,64

25,50

3,23

23,79

8,76

59,17

28,73

22,08

413,89

12,42

426,31

470,0

Примітка: Ціна відзначається шляхом додавання до витрат прибутку, який забезпечить не менш як 10% рентабельності виробу, тобто повні витрати належить помножити на К = 1.1 та округлити до десяти або п'яти гривень.

Таблиця 7. Калькуляція №2 загальних витрат на виготовлення 1 м3 сходинкових маршей та площадок

Статті витрат

Одиниця

Ціна одиниці, грн.

Витрачання ресурсів на 1 м3

Витрати на 1 м3 виробу, грн.

1. Сировина та матеріали

а) цемент

б) щебінь

в) пісок

г) сталь арматурна

д) вода

Разом

2. Допоміжні матеріали - 5%

Транспортно - заготівельні витрати - 20% від (308,8 + 15,44)

Загальна вартість матеріалів

3. Паливо

4. Енергія (стисле повітря)

5. Заробітна плата основних робітників

1. Відрахування на соціальні потреби

2. Утримання та експлуатація устаткування

3. Загальновиробничі витрати

4. Загальногосподарські витрати

Разом витрати підприємства

Позавиробничі витрати - 3%

Повні витрати

Ціна підприємства

т

м3

м3

т

м3

грн

грн

грн

грн

г/ кал.

тис. м3

грн

грн

грн

грн

грн

грн

грн

грн

грн

170

28

6

2050

1

75

10.0

0.43

1,0

0.42

0.1

0.18

0.34

0.19

73,1

28,0

2,52

205,0

0.18

308,8

15,44

64,85

389,09

25,50

3,23

39,65

14,59

98,61

47,88

36,8

655,36

19,66

675,02

745,0

Таблиця 8. Калькуляція №3 загальних витрат на виготовлення 1 м3 товарного бетону

Статті витрат

Одиниця

Ціна одиниці, грн.

Витрачання ресурсів на 1 м3

Витрати на 1 м3 виробу, грн.

Сировина та матеріали

а) цемент

б) пісок

в) щебінь

г) вода

Разом

Допоміжні матеріали - 5%

Транспортно - заготівельні витрати - 20% від (83,07 + 4,15)

Загальна вартість матеріалів

Паливо

Енергія (стисле повітря)

Заробітна плата основних робітників

Відрахування на соціальні потреби - 39,5% від з - пл.

Утримання та експлуатація устаткування

Загальновиробничі витрати

Загальногосподарські витрати

Разом витрати підприємства

Витрати на збут та інші

Повні витрати

Ціна підприємства

т

м3

м3

м3

грн

грн

грн

грн

г/ кал.

тис. м3

грн

грн

грн

грн

грн

грн

грн

грн

грн

170

6

28

1.0

75

17

0.31

0.41

0.99

0.19

0.04

0.06

52,70

2,46

27,72

0.19

83,07

4,15

17,44

104,67

3,0

1,02

1,98

0,73

4,93

2,39

1,84

120,57

3,62

124,18

140

За результатами розрахунків витрат на одиницю продукції та встановлених цін підприємства розраховуються вартісні показники річної програми підприємства (табл. 9).

Таблиця 9. Розрахунок вартісних показників річної програми підприємства

Вироби

Річний обсяг, тис. м3

Ціна одиниці грн/ м3

Витрати грн/м3

Вартість річного обсягу продукції, тис. грн

Витрати, тис.

грн.

Прибуток від реалізації, тис. грн.

повні

у т.ч. змінні (пямі)

повні

у.т.ч. змінні

Виріб 1

20,00

470

426,31

303,91

9400

8526

6078

874

Виріб 2

10,00

745

675,02

472,06

7450

6750

4721

700

Товарн.бетон

20,00

140

124,18

111,40

2800

2484

2228

316

Разом

19650

17798

13027

1890

Для подальших розрахунків фінансових показників діяльності підприємства та аналізу беззбитковості з повних витрат виділяються змінні (прямі) витрати, які змінюються пропорційно обсягу виробництва. До них умовно можна віднести витрати, які наведені в рядках 1-6 відповідних калькуляцій (табл. 9 гр. 5,8).

Повні річні витрати підприємства 17760 тис. грн.

У тому числі

а) змінні (прямі) витрати 13027 тис. грн.

б) амортизаційні відрахування 1923 тис. грн.

в) непрямі (постійні) витрати 2810 тис. грн.

1.4 Розрахунок потреби інвестицій в оборотні кошти

До розрахунку приймається частка оборотних коштів, що нормуються, яка призначена для створення початкових виробничих запасів та витрат.

Норматив оборотних коштів у виробничих запасах визначається як добуток середньодобового споживання матеріалів у вартісному виразі та норми запасу в днях. В норму запасу включаються:

а) підготовчий запас;

б) поточний запас;

в) резервний (страховий) запас.

Вихідні дані для розрахунків наведені в табл. 10 та Д.4

Для визначення сереньодобового обсягу виробництва приймається 360 днів на рік. Тоді в нашому прикладі обсяг виробництва становить:

трьохшарових панелей покриття 20000/360 = 56м3 на добу;

сходинкових маршей та площадок 10000/360 = 28/м3 на добу;

товарного бетону 20000/360 = 56м3 на добу.

Таблиця 10. Вихідні дані для визначення обсягу оборотних коштів у виробничих запасах

Вид матеріалу

Норма запасу, днів

Ціна одиниці, грн./од.

поточного

підготовчого

резервного

разом

відпускна

З урахуванням трансп. затрат

1) сталь

50

2

20

72

2050

2460

2) цемент

10

3

7

20

170

204

3) щебінь

20

2

10

32

28

33,6

4) пісок

4

2

2

8

6

7,2

5) пінопласт

30

2

15

47

115

138

6) керамзит

15

2

8

25

62

74,4

Розрахунки нормативу оборотних коштів у виробничих запасах наведені у табл. 11.

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві (ОКнв) залежить від тривалості виробничого циклу, обсягу виробленої продукції та річних витрат на її виробництво:

ОКнв - Вр/360 *Тц, /6/

де Вр - річні витрати підприємства;

Тц - тривалість виробничого циклу.

Для підприємств збірного залізобетону Тц - 1.5 доби.

В нашому прикладі: ОКнв = 17760/360*1.5= 74 тис. грн.

Для розрахунку нормативу оборотних коштів у готової продукції на складі (ОКнг) з урахуванням її комплектації норма запасу дорівнює 10 діб:

ОКнг = 17760/360 * 10 =493 тис. грн.

Сума нормованих оборотних коштів:

1824,6+74+493 = 2391,92 тис. грн., тобто 2400 тис. грн.

Якщо у перший рік експлуатації (другий з початку будівництва) планується використання потужності підприємства на 60% (табл. Д.3), сума інвестицій в оборотні кошти становить 1440 тис. грн.

1.5 Розрахунок основних техніко-економічних показників

1. Річний прибуток від реалізації:

Пр = Цр - ВП, (7)

де Пр - річний прибуток від реалізації;

Цр - виручка від реалізації обсягу продукції;

ВП - річні витрати підприємства на виготовлення продукції.

2. Рентабельність виробничих фондів підприємтсва:

Рв = П/(Ф + ОК) 100 (8)

де Рв - рентабельність виробничих фондів;

П - загальний (валовий) прибуток підприємства за рік;

(Ф + ОК) - середня величина основних виробничих фондів і оборотних коштів підприємтсва за рік.

3. Затрати на 1 грн. товарної продукції (3):

З = ВП / Цр (9)

4. Коефіцієнт фондовіддачі (Кф):

Кф = Цр /Ф. (10)

5. Річний виробіток одного працюючого у натуральних вимірниках:

Вп = Vр/Чп (11)

де Vp - річний обсяг продукції у натуральних вимірниках;

Чп - чисельність працюючих;

6. Річний виробіток одного робітника у натуральних вимірниках:

Вр= Vр/Чр, (12)

де Чр - сумарна чисельність робітників

Сумарна чисельність робітників Чр визначається як сума основних та допоміжних робітників по варіанту, помножена на К = 1.25, який враховує робітників обслуговуючих цехів.

7. Питомі капітальні вкладення Кп:

Кп =К/N, (13)

де К - капітальні вкладення у будівництво;

N - виробнича потужність підприємства.

Результати розрахунків відображаються у таблиці 12.

Таблиця 12. Техніко-економічні показники проекту підприємства будіндустрії

Показники

Значення показника

1. Річний обсяг виробництва продукції

а) у натуральних вимірниках, тис. м3

б) у цінах підприємства, тис. грн.

30

19650

2. Витрати на виробництво річного обсягу продукції, тис. грн.

17760

3. Прибуток від реалізації, тис. грн.

1890

4. Рівень рентабельності виробничих фондів, %

13

5. Затрати на 1 грн. Товарної продукції, коп.

90

6. Вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

12684

7. Коефіцієнт фондовіддачі

1,55

Загальна чисельність працюючих, люд.

у т.ч. робітників

153

130

Виробіток одного працюючого, м3 / люд.

196

10. Виробіток одного робітника, м3 / люд.

231

11. Капітальні вкладення у будівництво, тис. грн.

12684

12. Питомі капітальні вкладеня, грн./м3

423

13. Інвестиції в оборотні кошти, тис. грн.

1440

14. Термін окупності капітальних вкладень в основні та оборотні фонди, років (без урахування фактору часу):

6,5-7

15. Середня ставка доходу, %

19

16. Чиста поточна вартість (NPV), тис. грн.

- 602

17. Внутрішня норма ефективності (IRR), %

9,3

Примітка: Позиції 14-16 заповнюються за результатами економічної експертизи проекту.

1.6 Аналіз беззбитковості підприємства

Треба визначити мінімальний обсяг виробництва збірних виробів, який забезпечує беззбитковість підприємства.

Вихідними даними щодо аналізу є калькуляції собівартості збірних виробів та питома вага кожного виду в річному обсязі виробництва.

Приклад: Підприємство виробляє зовнішні стінові панелі та фундаментні блоки, які мають такі вихідні дані (табл. 13).

Таблиця 13. Вихідні дані до аналізу беззбитковості

Показники

Виріб 1

Виріб 2

Ціна, грн/м3

470

745

Змінні витрати, грн/м3

303,91

472,06

Маржинальний прибуток, грн/м3

166,09

272,94

Доля виробу у річному обсязі, %

67

33

Постійні витрати, тис. грн. на рік

4733

Сумарний зважений маржинальний прибуток:
166,09*0,67+ 272,94*0,33 = 201,3 грн/м3

Точка беззбитковості: 4733/201,3 24 тис. м3

у тому числі:

а) панелі покриття: 24 * 0.67 = 16 тис.м3

б) сходинкові марші і площадки: 24*0,33 = 8 тис. м3

2. Економічна експертиза інвестиційного проекту

2.1 Розрахунок загальних інвестицій у реалізацію проекту

Загальний обсяг інвестицій включає такі затрати:

капітальні вкладення в будівництво підприємства;

інвестиції в оборотні кошти;

затрати підготовчого періоду (приймаються в розмірі 0.5% від вартості будівництва);

організаційні витрати щодо здійснення інвестиційного проекту (0.5% від вартості будівництва);

придбання земельної ділянки (вихідні дані наведені у табл. Д.2).

Приклад: Розрахувати загальну суму інвестицій у реалізацію проекту.

Капітальні вкладення в будівництво підприємства - 12684 тис. грн.

Інвестиції в оборотні кошти - 1440 тис. грн.

Витрати підготовчого періоду - 12684*0.005 = 63,42 тис. грн.

Організаційні витрати - 12684*0,005 = 63,42 тис. грн.

Придбання прав користування земельною ділянкою:

в нашому прикладі 13200 м2 * 0,16 тис. грн/м2 = 2112 тис. грн. (Табл.Д.3).

Загальна сума інвестицій:

12684+1440+64+64+2112 = 16363 тис. грн.

Тривалість будівництва та введення в дію об'єкту складає 1 рік.

2.2 Джерела та умови фінансування інвестицій

80% - власні кошти інвестора (акціонерний капітал);

20% - позикові кошти (довгостроковий кредит комерційного банку на умовах рівномірного погашення за 5 років, починаючи з 3-го року зі сплатою за кредит 15% річних. Строк одержання кредиту - за 1 міс. до введення об'єкта в експлуатацію).

В розрахунках сума позикових коштів визначається з точністю до 10 тис. грн. і округлюється в більшу сторону.

Приклад: 16363*20/100 = 3273 тис. грн. Приймається сума кредиту в розмірі 3280 тис. грн.

Таблиця 14. Обслуговування позикових коштів (тис. грн.)

Показники

Р о к и

1. Отриманий кредит

3280

2. Проценти

41

492

492

394

295

197

98

3. Погашення кредиту

-

-

656

656

656

656

656

4. Заборгованість

3280

3280

2624

1968

1312

656

-

2.3 Розрахунок очікуваного прибутку по роках інвестиційного циклу

інвестиція курсовий економічний фінансування

Після закінчення будівництва та введення в дію виробничих потужностей підприємство поступово нарощує обсяг виробництва. В таблиці Д.3 наведені проценти використання проектної потужності по роках експлуатації підприємства.

В таблицях 15, 16 наведений приклад розрахунку прогнозних фінансових показників, який ґрунтується на використанні попередніх розрахунків та даних табл. Д.3.

В прикладі проектний обсяг виробництва у вартісних вимірниках становить 19650 тис. грн. (табл. 12 п. 1б). Обсяг виробництва (в% до потужності) по роках с початку будівництва приймається (згідно табл. Д.3):

Роки

1

2

3

4-7

8

9

%

-

60

90

100

100

90

Таблиця 15. Розрахунок амортизаційних відрахувань по роках реалізації проекту (тис. грн.)

Групи основних фондів та показники

Норма амортизації%

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Будівлі та споруди

8

Амортизаційні відрахування

Залишкова вартість

7176

574

6602

528

6074

486

5588

447

5141

411

4730

378

4351

348

4003

320

3683

2.ЕОМта ін. оф. обладнання

Амортизаційні відрахування

Залишкова вартість

60

40

49

29

19

12

8

5

3

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

58

24

36

14

21

9

13

5

8

3

5

2

3

1

2

1

1

3. Автотранспорт, оф. меблі

Амортизаційні відрахування

залишкова вартість

40

59

4. Інші основні фонди

амортизаційні відрахування

залишкова вартість

24

5400

1296

4104

985

3119

749

2370

569

1802

432

1369

329

1041

250

791

190

601

Разом амортизаційні відрахування

1923

1539

1248

1023

847

709

599

511

залишкова вартість

12684

10761

9222

7974

6951

6104

5395

4796

4285

Таблиця 16. Прогнозний звіт про прибутки

Показники

Роки

Обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Виручка від реалізації

11790

17685

19650

19650

19650

19650

19650

17685

Табл.9, Д3

2. Змінні (прямі) витрати

7816

11724

13027

13027

13027

13027

13027

11724

Табл.9, Д3

3. Непрямі витрати

2823

2823

2823

2823

2823

2823

2823

2823

Табл.9

4. Операційні витрати

10626

14534

15837

15837

15837

15837

15837

14534

р. 2 + р. 3

5. Амортизаційні відрахування

1923

1539

1248

1023

847

709

599

511

Табл.15

6. Проценти за кредит

41

492

492

394

295

197

98

Табл.14

7. Постійні витрати

41

5225

4841

4451

4128

3854

3618

3409

3321

р. 3 + р. 5 + р. 6

8. Загальні витрати

41

13041

16565

17478

17155

16881

16645

16436

15045

р. 2 +р. 7

9. Прибуток від реалізації

-41

-1251

1120

2172

2495

2769

3005

3214

2640

10. Податок на прибуток

0

280

543

624

692

751

803

660

11. Чистий прибуток

-41

-1251

840

1629

1871

2077

2254

2410

1980

2.4 Розрахунок ефективності капітальних вкладень в основні та оборотні фонди

Економічна експертиза може виконуватись з використанням так званих простих методів (метод терміну окупності і метод середньої ставки доходу), а також методів дисконтування грошових потоків.

Термін окупності визначається як кількість років, що потрібні для покриття початкових інвестицій чистими доходами (грошовим потоком).

Розрахунок терміну окупності за допомогою простих методів за даними нашого прикладу наведений у табл. 17.

Значення капітальних вкладень передається з попередніх таблиць, але з протилежним знаком. Чистий доход є сумою чистого прибутку та амортизаційних відрахувань.

З таблиці 17 можна зробити висновок:

Термін окупності початкових інвестицій 6-6,5 років.

Середня ставка доходу ССД визначається за формулою:

ССД = ?ЧП: Т / К: 2, (14)

Де УЧП - сума чистого прибутку за розрахунковий період Т;

К - інвестиції у виробничі фонди.

ССД = (-41-1251+840+1629+1871+2077+2254+2410+1980):9 / (14124: 2)*100 =19%

Висновок: середній щорічний чистий прибуток становить 19% річних, що більше, ніж проценти, які можна отримати в разі альтернативного використання капіталу у формі депозиту (10%).

Таблиця 17. Розрахунок терміну окупності інвестицій в основні та оборотні фонди

Роки

Інвестиції

Чистий доход разом

У тотму числі

Баланс (чисті грошові потоки)

Чистий прибуток

Амортизацій ні відрахування

1

-14124

-41

-41

0

-14165

2

672

-1251

1923

-13493

3

2379

840

1539

-11114

4

2876

1629

1248

-8238

5

2894

1871

1023

-5344

6

2924

2077

847

-2420

7

2963

2254

709

543

8

3010

2410

599

3553

9

2491

1980

511

6044

Економічна оцінка інвестицій із урахуванням фактора часу:

а) Розрахунок NPV - чистої поточної вартості, що визначається як різниця між дисконтованими чистими доходами від інвестицій, ліквідаційною вартістю основних фондів та інвестиційними витратами:

, (15)

де ЧД - чистий доход у t-ий рік;

t - порядковий номер року від початку інвестиційного процеса;

К - інвестиції у основні та оборотні фонди;

Т - кінцевий рік періоду, що оцінюється;

Е - дисконтна ставка, яка у прикладі приймається 0,1.

В прикладі, що разглядається:

NPV = 672/1.1 + 2379/1.1І + 2876/ 1.1і + 2894/1.14 + 2924/1.15 + + 2963/1.16 + 3010/1.17 + 2491/1.18 + 4285/1.19 - 14124 602 тис. грн.

Висновок: оскільки NPV має позитивне значення, інвестиції у розглядуваний проект можна рахувати доцільними.

б) Розрахунок внутрішньої норми ефективності IRR - дисконтної ставки, за якої поточна вартість дисконтованих чистих доходів і ліквідаційної вартості основних фондів дорівнює обсягу капітальних вкладень, тобто

(16)

Підбираючи значення дисконтної ставки, знаходимо таке, яке задовольняє цій умові.

В прикладі, що розглядається, за умови IRR = 11% дисконтовані чисті доходи та дисконтована залишкова вартість основних фондів дорівнюють сумі інвестицій. Отже, інвестиції в проект доцільні, оскільки альтернативне використання капіталу дає 10% річного прибутку.

Література

інвестиція курсовий економічний фінансування

Закон України про оподаткування прибутку підприємств. - К.: «Укртиппроект», 1998.

Економіка підприємства/ за ред. С.Ф. Покропивного. - К.: «Хвиля-Прес», Донецьк, 1995».

Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства. Навч.посібник. - К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ - 2000», 2001.

Тугай А.М., Шилов Е.Й., Гойко А.Ф. Економіка будівельної організації: курс лекцій. - К.: «Міленіум», 2002.

Шилов Э.И., Кухленко О.В. и др. Методы оценки эффективности и привлекательности инвестиционных проектов. - К., 1997.

Дудіна Е.В., Васильєва Г.Л. Економіка підприємства: Методичні вказівки до учбового практикуму для студентів спец. 6.050200 та 8.050201 «Менеджмент організацій». - К.: КНУБА, 2001.

Дудіна Е.В., Ізмайлова К.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для спец. 6.050200 та 7.050201 «Менеджмент організацій». - К.: КДТУБА, 1988. - 31 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємства в ринкових умовах. Програма реалізації продукції та прийнята технологія виробництва. Вимоги до організації виробництва. Визначення умов фінансування. Оцінка ефективності інвестиційного проекту.

  курсовая работа [184,7 K], добавлен 03.12.2013

 • Формування інвестиційного задуму (ідеї) проекту, Дослідження інвестиційних можливостей. Сутність проектного аналізу. Техніко-економічне обґрунтування інвестицій. Особливості складання бізнес-плану, зразковий склад проекту. Оцінка ефективності проекту.

  реферат [23,7 K], добавлен 13.05.2010

 • Використання основних показників оцінки ефективності інвестицій у практиці фінансового аналізу інвестиційних проектів в умовах невизначеності. Позитивне інвестиційне рішення про реалізацію проекту на основі показника внутрішньої норми доходності.

  курсовая работа [62,6 K], добавлен 30.11.2014

 • Визначення доцільності витрат на придбання нової машини на основі показників поточної вартості грошового потоку і середньозваженої вартості капіталу; термін окупності проекту. Обґрунтування ефективності інвестицій на основі внутрішньої ставки доходу.

  контрольная работа [21,0 K], добавлен 04.03.2013

 • Середовище втілення будівельного проекту, його функціональні та економічні переваги. Кошторисна документація проекту, обсяг та структура інвестиційних витрат. Економічна оцінка будівельного проекту за системою показників інвестиційного менеджменту.

  курсовая работа [3,0 M], добавлен 25.06.2015

 • Оцінка конкурентоспроможності авіаційного транспорту. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту. Дослідження ефективності інвестиційного проекту при заданих джерелах інвестування та інтенсивності використання виробничого потенціалу.

  курсовая работа [415,1 K], добавлен 29.05.2014

 • З’ясування сутності фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел їх формування. Здійснення розрахунків грошових надходжень інвестиційного проекту. Оволодіння методами оцінки економічної ефективності проекту. Прийняття рішень в умовах ризику.

  курсовая работа [76,3 K], добавлен 22.11.2015

 • Фінансова діагностика підприємства. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансів підприємства. Аналіз фінансових коефіцієнтів, робочого капіталу та фінансової стійності, показники ліквідності, рентабельність Оцінка, структура інвестиційного проекту.

  курсовая работа [56,4 K], добавлен 08.08.2010

 • Концепція і алгоритм створення проекту в проектному аналізі. Визначення середнього очікуваного значення доходу, відхилення від нього та коефіцієнту варіації. Визначення інвестиційних можливостей підприємства. Оцінка показників ефективності проекту.

  контрольная работа [253,1 K], добавлен 04.08.2010

 • Розрахунок потреби в інвестиціях та визначення джерел фінансування. Розрахунок щорічних амортизаційних відрахувань і загальновиробничих витрат. Аналіз результатів розрахунків та висновки про доцільність бізнесової ідеї виробництва і реалізації кавоварок.

  курсовая работа [94,5 K], добавлен 21.08.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.