Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

Фінансова діагностика підприємства. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансів підприємства. Аналіз фінансових коефіцієнтів, робочого капіталу та фінансової стійності, показники ліквідності, рентабельність Оцінка, структура інвестиційного проекту.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.08.2010
Размер файла 56,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

на тему:

Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

Зміст

Вступ

1 Фінансова діагностика підприємства

1.1 Аналіз фактичних даних

1.2 Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансів підприємства

1.3 Аналіз фінансових коефіцієнтів

2 Оцінка інвестиційного проекту

Висновки

Список літератури

Вступ

Темою цієї курсової роботи є аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту. Тема є актуальною, оскільки кожне підприємство має оцінювати свою діяльність, щоб контролювати власний стан. Особливо в період кризи варто звертати увагу на зміну цих показників в динаміці. Актуальність оцінки інвестиційного проекту також беззаперечна, бо для ефективної діяльності в сучасному ринку необхідно постійно шукати та впроваджувати інновації. Але, щоб не отримати збиток, необхідно провести попередню оцінку проекту.

Завданнями роботи виступають:

- проведення горизонтального та вертикального аналізу балансу підприємства;

- аналіз фінансових коефіцієнтів;

- визначення інноваційного проекту та формування його грошових потоків;

- оцінка інвестиційного проекту за допомогою показників внутрішньої норми доходності, чистого зведеного прибутку, періоду окупності та індексу рентабельності.

У роботі використовуються методи коефіцієнтів, прогнозування, визначення динаміки в часі тощо.

1 Фінансова діагностика підприємства

1.1 Аналіз фактичних даних

Підприємство «Галактон» на початок 2007 року володіло 75 976,5 тис. грн. активів та пасивів, а на кінець - 130 930,2 тис. грн.. Необоротні активи складали на початок періоду 56 850,3 тис. грн., а на кінець - 103 449,8. Найбільшу частку в них займають основні засоби. Оборотні активи на початок та кінець року складали 19 081 та 27 305,9 тис. грн. відповідно. Витрати майбутніх періодів зросли з 45,2 до 174,5 тис. грн.

Власний капітал підприємства на початок року складав 45 218,6 тис. грн., а на кінець 45 966,6 тис. грн. Довгострокові зобов'язання на кінець року складали 43 235,6 тис. грн., а поточні зобов'язання 577,8 тис. грн. Доходи майбутніх періодів відсутні.

Що стосується фінансових результатів підприємства «Галактон», то його дохід від реалізації продукції за попередній період складав 110 862,6 тис. грн., а за звітний період 119 854,9. Собівартість реалізованої продукції на за звітний період складала 83 495,8 тис. грн. Підприємство за попередній період сплатило податок від звичайної діяльності 2 426,5 тис. грн., а у звітному періоді - 1 181,9 тис. грн. Таким чином, чистий прибуток у звітному році склав 737,7 тис. грн., а у минулому - 5 237,7

1.2 Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансів підприємства

Горизонтальний аналіз дозволяє виявити зміну показників, що характеризують діяльність підприємства, у абсолютному та відносному значенні. Аналіз балансу підприємства «Галактон» наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 - Горизонтальний аналіз балансу підприємства «Галактон»

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна

Відносна оцінка, %

1

2

3

4

5

6

І. Необоротні активи

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

Залишкова вартість

10

514,3

366

-148,3

-40,52

Первісна вартість

11

1542,9

1608

65,1

4,05

Знос

12

1 028,60

1 242,00

213,4

17,18

Незавершене будівництво

20

352,3

326

-26,3

-8,07

Основні засоби:

 

 

 

 

 

Залишкова вартість

30

49 428,50

48 232,80

-1195,7

-2,48

Первісна вартість

31

76 318,40

78 298,90

1980,5

2,53

Знос

32

26 889,90

30 066,10

3176,2

10,56

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

1 449,30

49 419,10

47 969,80

97,07

інші фінансові інвестиції

45

5 105,90

5 105,90

0

0,00

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

-

-

Відстрочені податкові активи

60

0

0

-

-

Інші необоротні активи

70

0

0

-

-

Усього за розділом І

80

56 850,30

103 449,80

46599,5

45,05

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

 

виробничі запаси

100

9 046,10

12 592,10

3546

28,16

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

-

-

незавершене виробництво

120

0

0

-

-

готова продукція

130

890,6

1 601,50

710,9

44,39

Товари

140

93,9

242,9

149

61,34

Векселі одержані

150

0

0

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

6 015,40

7 424,90

1409,5

18,98

первісна вартість

161

6 116,70

7 509,30

1392,6

18,55

резерв сумнівних боргів

162

101,3

84,4

-16,9

-20,02

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

з бюджетом

170

7,8

11,4

3,6

31,58

за виданими авансами

180

1 589,70

2 778,30

1188,6

42,78

з нарахованих доходів

190

0

0

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

31,7

25,5

-6,2

-24,31

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1 086,00

2 122,00

1036

48,82

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

в національній валюті

230

303,3

496,9

193,6

38,96

в іноземній валюті

240

16,5

10,4

-6,1

-58,65

Інші оборотні активи

250

0

0

-

-

Усього за розділом ІІ

260

19 081,00

27 305,90

8224,9

30,12

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

45,2

174,5

129,3

74,10

Баланс

280

75 976,50

130 930,20

54953,7

41,97

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна

Відносна оцінка, %

І. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

8 788,20

8 788,20

0

0,00

Пайовий капітал

310

0

0

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

-

-

Інший додатковий капітал

330

18 728,00

18 728,00

0

0,00

Резервний капітал

340

961,9

961,9

0

0,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

16 754,60

17 492,40

737,8

4,22

Неоплачений капітал

360

0

0

-

-

Вилучений капітал

370

-14,1

-3,9

10,2

-261,54

Усього за розділом І

380

45 218,60

45 966,60

748

1,63

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

-

-

Інші забезпечення

410

0

0

-

-

Цільове фінансування

420

1 500,00

9 940,00

8440

84,91

Усього за розділом ІІ

430

1 500,00

9 940,00

8440

84,91

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

3 324,40

42 942,00

39617,6

92,26

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

293,6

293,6

0

0,00

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

 

Усього за розділом ІІІ

480

3 618,00

43 235,60

39617,6

91,63

ІV. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

6 413,30

10 753,40

4340,1

40,36

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

 

Векселі видані

520

267

1 464,20

1197,2

81,76

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

16 948,30

16 677,10

-271,2

-1,63

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

509,5

221,5

-288

-130,02

з бюджетом

550

376,8

942,4

565,6

60,02

з позабюджетних платежів

560

99,8

103,6

3,8

3,67

зі страхування

570

273

336,6

63,6

18,89

з оплати праці

580

454,2

535,2

81

15,13

з учасниками

590

0

0

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

45,5

176,2

130,7

74,18

Інші поточні зобов'язання

610

252,5

577,8

325,3

56,30

Усього за розділом ІV

620

25 639,90

31 788,00

6148,1

19,34

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

-

-

Баланс

640

75 976,50

130 930,20

54953,7

41,97

Загалом баланс підприємства зріс на 54953,7 тис. грн. або 42%. Зростання відбулося за рахунок збільшення довгострокових фінансових інвестицій на 97%, а також довгострокових кредитів банків на 42 942 тис. грн. або 92%. В активі балансу зменшився резерв сумнівних боргів на 20%, дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками на 6,2 тис. грн., незавершене будівництво на 8%. Зростають запаси товарів та готової продукції на 61 та 44% відповідно. Витрати майбутніх періодів зросли на 129,3 або 74%. В пасиві балансу відбулося незначне зменшення вилученого капіталу (на 3%), кредиторської заборгованості за товари (на 0,2%), а також поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів (на 1,3%). Вартість виданих векселів зросла на 1 197,2 тис. грн. (82%), цільове фінансування збільшилося на 8440 тис. грн. або на 85%.

Таблиця 2 - Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати підприємства «Галактон»

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Зміна

Відносна оцінка, %

1

2

3

4

5

6

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

119 854,90

110 862,60

-8 992,30

-8,11

Податок на додану вартість

15

19 866,40

17 992,30

-1874,1

-10,42

Акцизний збір

20

0

0

-

-

25

0

0

-

-

Інші вирахування з доходу

30

36,2

29

-7,2

-24,83

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

99 952,30

92 841,30

-7 111,00

-7,66

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

83 495,80

74 593,50

-8 902,30

-11,93

Валовий:

50

16 456,50

18 247,80

1791,3

9,82

Прибуток

Збиток

55

0

0

-

-

Інші операційні доходи

60

377,6

544,9

167,3

30,70

Адміністративні витрати

70

3 733,50

3 697,20

-36,3

-0,98

Витрати на збут

80

7 825,70

4 912,20

-2913,5

-59,31

Інші операційні витрати

90

1 568,10

1 701,40

133,3

7,83

Фінансові результати від операційної діяльності:

100

3 706,80

8 481,90

4775,1

56,30

Прибуток

Збиток

105

0

0

-

-

Доход від участі в капіталі

110

0

0

-

-

Інші фінансові доходи

120

106,4

113,2

6,8

6,01

Інші доходи

130

72,1

2 313,70

2241,6

96,88

Фінансові витрати

140

1 807,60

769,5

-1038,1

-134,91

Витрати від участі в капіталі

150

0

0

 

 

Інші витрати

160

158,1

2 475,10

2317

93,61

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

170

1 919,60

7 664,20

5744,6

74,95

Прибуток

Збиток

175

0

0

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1 181,90

2 426,50

1244,6

51,29

Фінансові результати від звичайної діяльності:

190

737,7

5 237,70

4500

85,92

Прибуток

Збиток

195

0

0

-

-

Надзвичайні:

200

0

0

-

-

Доходи

Витрати

205

0

0

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

-

-

Чистий:

220

737,7

5 237,70

4500

85,92

Прибуток

Збиток

225

0

0

-

-

Таким чином, чистий прибуток підприємства зріс на 4500 тис. грн. або на 86%. Це відбулося за рахунок зниження собівартості продукції на 8 902,3 тис. грн. (12%), зменшення адміністративних витрат на 36,6 тис. грн. (0,01%), витрат на збут на 2 913,5 тис. грн. (59%), зростанні інших доходів на 2 241,6 тис. грн. (97%), а також зменшення фінансових витрат на 1 038,1 тис. грн. або 1,4%. Значно зросли інші витрати (на 94%), а також податок на прибуток від звичайної діяльності (на 51%). На збільшення прибутку не позначилося зменшення доходу від реалізації продукції на 8 992,3 тис. грн., в результаті чого прибуток від реалізації продукції знизився на 0,8%.

Виконаємо вертикальний аналіз фінансів підприємства, що дозволить побачити вагомість кожної статті у загальному результаті.

Таблиця 3 - Вертикальний аналіз балансу підприємства «Галактон»

Актив

Код рядка

Вагомість, %

На початок звітного

періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

Залишкова вартість

10

0,68

0,28

Первісна вартість

11

Знос

12

 -

Незавершене будівництво

20

0,46

0,25

Основні засоби:

 

 

 

Залишкова вартість

30

65,06

36,84

Первісна вартість

31

 -

 -

Знос

32

 -

 -

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших

40

1,91

37,74

інші фінансові інвестиції

45

6,72

3,90

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0,00

0,00

Відстрочені податкові активи

60

0,00

0,00

Інші необоротні активи

70

0,00

0,00

Усього за розділом І

80

74,83

79,01

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

11,91

9,62

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0,00

0,00

незавершене виробництво

120

0,00

0,00

готова продукція

130

1,17

1,22

Товари

140

0,12

0,19

Векселі одержані

150

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

7,92

5,67

первісна вартість

161

 -

 -

резерв сумнівних боргів

162

 -

 -

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

0,01

0,01

за виданими авансами

180

2,09

2,12

з нарахованих доходів

190

0,00

0,00

із внутрішніх розрахунків

200

0,04

0,02

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1,43

1,62

Поточні фінансові інвестиції

220

0,00

0,00

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

0,40

0,38

в іноземній валюті

240

0,02

0,01

Інші оборотні активи

250

0,00

0,00

Усього за розділом ІІ

260

25,11

20,86

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0,06

0,13

Баланс

280

100,00

100,00

Пасив

Код рядка

Вагомість, %

1

2

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

3

4

І. Власний капітал

 

Статутний капітал

300

11,57

6,71

Пайовий капітал

310

0,00

0,00

Додатковий вкладений капітал

320

0,00

0,00

Інший додатковий капітал

330

24,65

14,30

Резервний капітал

340

1,27

0,73

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

22,05

13,36

Неоплачений капітал

360

0,00

0,00

Вилучений капітал

370

-0,02

-0,01

Усього за розділом І

380

59,52

35,11

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0,00

0,00

Інші забезпечення

410

0,00

0,00

Цільове фінансування

420

1,97

7,59

Усього за розділом ІІ

430

1,97

7,59

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

4,38

32,80

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

0,00

0,00

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0,39

0,22

Інші довгострокові зобов'язання

470

0,00

0,00

Усього за розділом ІІІ

480

4,76

33,02

ІV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

8,44

8,21

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0,00

0,00

Векселі видані

520

0,35

1,12

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

22,31

12,74

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

0,67

0,17

з бюджетом

550

0,50

0,72

з позабюджетних платежів

560

0,13

0,08

зі страхування

570

0,36

0,26

з оплати праці

580

0,60

0,41

з учасниками

590

0,00

0,00

із внутрішніх розрахунків

600

0,06

0,13

Інші поточні зобов'язання

610

0,33

0,44

Усього за розділом ІV

620

33,75

24,28

V. Доходи майбутніх періодів

630

0,00

0,00

Баланс

640

100,00

100,00

В балансі активу найбільшу частку складають необоротні активи, що за минулий період складали 74,83% та за звітний - 79,01%. З них у минулому році найбільша частина відповідала залишковій вартості основних засобів (65%), але у поточному році їх частка скоротилася до 37%. Також значно зросла частка довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, з 1,91% до 37,74%. Дещо знизилася частка оборотних активів (з 25,11 до 20,86%), більшою мірою за рахунок зменшення частки виробничих запасів та дебіторської заборгованості за товари.

В пасиві балансу найбільшу частку складає власний капітал - 59,52 та 35,11% відповідно за минулий та звітний періоди. У звітному році його частка зменшилася за рахунок збільшення частки довгострокових зобов'язань підприємства на 28% через те, що підприємство збільшило довгострокові кредити банків. Зросла частка цільового фінансування з 2% до 7,6%. У поточних зобов'язаннях найбільшу частку складає кредиторська заборгованість за товари, але вона знизилася з 22,31 до 12,74%. Інші зобов'язання мають невеликий відсоток у загальній сумі.

1.3 Аналіз фінансових коефіцієнтів

При аналізі фінансового стану підприємства використовуються групи коефіцієнтів, що представлені в таблиці 4.

Таблиця 4 - Розрахунок показників фінансового стану підприємства

Показник

2002 рік

2003 рік

Зміна

Примітка

1

2

3

4

5

0. Операційний аналіз

01. Темп росту валових продажів

(Виручкаxy-Виручкаxx)/Виручкаxx

(010xy-010xx)/010xx

-23,83%

8,11%

+31,94

Темп росту продажів у звітному періоді почав зростати, а у попередньому році знижувався. У порівнянні с середнім по галузі (15%) темп росту досить низький.

02. Коефіцієнт валового прибутку

Пв/В або 050/010

16,46%

13,73%

-2,73%

Частка валового прибутку, що припадає на одиницю виручки знизилася, можна

стверджувати, що собівартість на одиницю продукції зросла, бо загальна собівартість теж зросла.

03. Коефіцієнт операційного прибутку

Поп/В або 100/010

7,65%

3,09%

-4,56%

З адміністративними затратами та витратами на збут ми спрацювали погано, бо коефіцієнт знизився.

04. Коефіцієнт чистого прибутку

Пч/В або 220/010

0,61%

4,72%

+4,11%

Підприємство добре попрацювало з фінансовими ресурсами. Це перекрило невдачі з іншими затратами.

05. Коефіцієнт виробничої собівартості

Зпр/В або 040/010

67,28%

69,66%

+2,38%

Собівартість на одиницю виручки зросла. Варто визначити причини цього.

06. Коефіцієнт витрат на збут

Ззб/В або 080/010

4,43%

6,53%

+2,1%

Витрати на реалізацію продукції зросли. З точки зору маркетингу це добре, але зважаючи на те, що підприємство не виводило нової продукції, то це може мати негативний відтінок.

07. Коефіцієнт загальних та адміністративних затрат

Ззаг/В або (090+070)/010

4,87%

4,42%

-0,45%

Загальні витрати знизилися. Це добре для підприємства.

08. Коефіцієнт процентних платежів

Зф/В або 140/010

0,69%

1,51%

+1,82%

Фінансові затрат зросли. Це пов'язано з тим, що підприємство взяло кредит.

1. Аналіз робочого капіталу та оборотності оборотних активів

1.1 Робочий капітал

Аоб-Зпот або 260-620

-6558,9

-4482,1

+2076,8

Відсутність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не здатне платити власні поточні борги за рахунок оборотних активів. Але значення показника покращується.

1.2 Оборотність активів

Дч / ((Бпоч + Бкін) ч 2) або

035 / ((280поч + 280кін) ч 2)

0,9

0,97

+0,07

Зростає сума гривень реалізації, що припадає на кожну гривню, вкладну в активи підприємства.

Період обороту активів

Т / Об-ть активів

406,91

377,85

-28,06

Тривалість одного обороту дуже велика для торгового підприємства, але його значення знизилося на 28 днів, що має позитивну тенденцію.

1.3 Оборотність постійних активів

Дч / ((Анпоч+Анкін) ч 2) + (Вмппоч+Вмпкін) ч 2)) або

035 / ((080поч + 080кін) ч 2) +

1,16

1,25

+0,09

Оборотність постійний активів краща, зростає та складає більше одного обороту за рік. Сума доходу, що приходиться на одиницю

(270поч + 270кін) ч 2)

постійних активів, зростає.

Період обороту постійних активів

Т / Об-ть пост. активів

314,66

292

-22,66

Тривалість обороту постійних активів менша, за тривалість активів загалом та зменшується.

1.4 Оборотність чистих активів

Дч / (((Бпоч + Бкін) - (Зппоч + Зпкін)) ч 2) або

035 / (((280поч + 280кін) - (620поч + 620кін)) ч 2)

1,24

1,34

+0,1

Оборотність активів без урахування поточних зобов'язань зростає.

Період обороту чистих активів

Т / Об-ть чистих активів

294,35

272,39

-21,96

Період обороту знижується і складає 272 дні, що багато для підприємства.

1.5 Оборотність дебіторської заборгованості

Д / ((Здебпоч.+Здебкін ) ч 2) або

010 / ((160поч +160кін) ч 2)

8,25

8,92

+0,67

Кількість оборотів, що здійснюють за рік кошти, вкладені до розрахунків, висока та зростає. Це означає, що підприємство дуже швидко отримує плату від своїх дебіторів.

Період обороту дебіторської заборгованості

Т / Об-ть Здеб

44,24

40,92

-3,32

Період чекання підприємством одержання коштів після реалізації продукції складає близька 40 днів і він зменшується.

1.6 Оборотність кредиторської заборгованості

Д / ((Зкредпоч+Зкредкін)ч2) або

010 / ((530поч + 530кін) ч 2)

3,3

3,56

+0,26

Кількість разів, що обертається кредиторська заборгованість за рік, зросла. Фірмі треба швидше повертати борги, вона тепер менше користується цими грошима.

Період обороту кредиторської заборгованості

Т / Об-ть Зкред

110,60

102,5

-8,1

Період погашення підприємством заборгованості знижується. Фірмі на 8 днів треба швидше повертати борги.

1.7 Оборотність товарно-матеріальних запасів

Св / (((Взап+Твар+Незбуд+ГП +Т)поч +(Взап+Твар+Незбуд+ +ГП +Т)кін)ч2) або

040 / (100+110+120+130+ +140)поч+ (100+110+120+130+ +140)кін)ч2)

6,1

6,83

+0,73

Зростає швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів підприємства. Продукціє менше зберігається на складах.

Період обороту товарно-матеріальних запасів

Т / Об-ть запасів

59,84

53,44

-6,4

Для збереження поточного рівня продажу поповнення запасів необхідно здійснювати через приблизно 53 дні. Підприємство добре

1

2

3

4

5

спрацювало з запасами, період обороту знижується.

1.8 Фінансовий цикл

Тобтмз + Тоб д.з. - Тоб к.з.

-61,6

+1,42

+63,02

Від'ємне значення говорить про те, що гроші приходять раніше, ніж фірма з ними розстається. Це добре, але тенденція погіршується.

2. Показники ліквідності та платоспроможності

2.1 Коефіцієнт поточної ліквідності

Аоб/Зпот або

260/620

0,74

0,85

+0,11

На одну гривню поточних зобов'язань припадає менше гривні поточних активів. При значенні менше 1 фірма має неліквідний баланс і не може за рахунок оборотних засобів погасити борги. Зростання коефіцієнта є позитивним.

2.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності

Аоб-Запаси/Зпот або

(260-(100…140)/620

0,35

0,41

+0,06

На одну гривню поточних зобов'язань припадає лише 41 коп. найбільш ліквідних поточних активів (без запасів). Це низький показник (менше 1). Зростання є позитивним.

2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грош.кош./Зпот

(220+230+240)/620

0,012

0,016

+0,004

Фірма не готова негайно погасити поточну заборгованість (менше 0,2) за рахунок грошових коштів.

3. Показники рентабельності

3.1 Рентабельність оборотних активів

(Чист.приб/((АОбпоч+АОбкін)ч2)

*100

(220/((260поч+260кін)ч2)*100

22,58%

3,18%

-19,4%

Сума гривень чистого прибутку на одиницю оборотних активів значно знизилася і є дуже низькою. Це відбулося за рахунок збільшення оборотних активів

3.2 Рентабельність продажу

(Вал.приб./Чист.дох).*100

(050/035)*100

19,65%

16,46%

-3,19%

Розмір прибутку, що надходить з кожної гривні від продажу продукції знижується і є досить низьким.

3.3 Рентабельність продукції

(Вал.приб/Св)*100

(050/040)*100

24,46%

19,71%

-4,75%

Сума прибутку, що отримало підприємство в розрахунку на одну гривню понесених витрат знижується.

3.4 Рентабельність активів

(Чист.приб./((Апоч+Акін)ч2) *100

(220/((280поч+280кін)ч2)*100

5,06%

0,71%

-4,35%

На одну гривню активів припадає 0,007 грн. прибутку. Підприємство недостатньо ефективно використовує свої активи.

3.5 Рентабельність чистих активів

7,01%

0,001%

-7,009%

Сума чистого прибутку, що припадає на гривню чистих

1

2

3

4

5

(Чист.приб/(((Бпоч + Бкін) - (Зппоч + Зпкін)) ч 2)*100

220/(((280поч + 280кін) - (620поч + 620кін)) ч 2)*100

активів дуже мала і знижується надалі. Це відбувається за рахунок збільшення активів і поточних зобов'язань.

3.6 Рентабельність власного капіталу

(Чист.приб/((ВКпоч+ВКкін)ч2) *100

(220/((380поч+380кін)ч2)*100

11,49%

1,62%

-9,87%

Величина одержаного чистого прибутку в розрахунку на одну гривню капіталу фірми знизилася і є недостатньою. За рахунок зниження суми чистого прибутку.

4. Аналіз фінансової стійкості

4.1 Коефіцієнт відповідності власних та позикових коштів

(ВК+Знас.вит+Дмайб.пер.)/

(Здов.+Зпот.)

(380+430+630)/(480+620)

3,19

0,75

-2,44

По нормативу значення має прямувати до одиниці. У фірми співвідношення коштів вирівнялося за рахунок збільшення позикового капіталу.

4.2 Коефіцієнт автономії

ВК/Б або 380/640

0,59

0,35

-0,24

Частка власного капіталу у загальній сумі балансу знизилася. Фірма стала менш незалежною за рахунок збільшення позик.

4.3 Коефіцієнт маневреності власного капіталу

(Аоб-Зпот.)/ВК або

(260-620)/380

-0,14

-0,09

+0,05

Фірма не може фінансувати поточну діяльність за рахунок власного капіталу. Але значення покращується.

4.4 Коефіцієнт забезпечення запасів власними джерелами фінансування

(Аоб-Зпот.)/Запаси

(260-620)/(100…140)

-0,65

-0,31

+0,34

Підприємство не може фінансувати запаси за рахунок власних коштів. Це пов'язано зі збільшенням зобов'язань фірми.

4.5 Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

Здов./Анеоб або 480/080

0,06

0,41

+0,35

Частка основних фондів, що фінансується за рахунок довгострокових інвестицій, зросла.

4.6 Коефіцієнт стійкого фінансування

(ВК+Здов)/Б або (380+480)/280

0,64

0,68

+0,04

Частка майна підприємства, що фінансується за рахунок стійких джерел покращилася. Незалежність фірми від джерел фінансування збільшилася.

4.7 Коефіцієнт матеріальної власності майна

(ОЗ+Вир.зап.+Нез.вир.)/Б або

(030+100+120)/280

0,77

0,37

-0,4

Частка майна підприємства, що має матеріальну форму знизилася через значне збільшення довгострокових фінансових інвестицій у сумі балансу.

Виходячи з розрахованих показників можна зробити висновок, що загалом продажі підприємства зросли, але валовий прибуток знизився за рахунок збільшення собівартості. Зросли також затрати на збут та фінансові затрати. Але варто зазначити, що чистий прибуток фірми зріс за рахунок гарної роботи з фінансовими ресурсами.

Аналіз робочого капіталу показав на його відсутність. Оборотність всіх видів активів та заборгованостей зростає, а період окупності зменшується. Це позитивні тенденції, окрім кредиторської заборгованості, бо фірмі треба швидше повертати борги.

Показники ліквідності та платоспроможності дуже низькі, хоча і мають тенденцію до зростання. Підприємство не готове негайно погасити заборгованість.

Рентабельність активів, продукції, продажу, власного капіталу знижується. Це небезпечно для підприємства, оскільки цей показник і так досить низький.

Аналіз фінансової стійності показав, що співвідношення власних та позикових коштів вирівнялося за рахунок збільшення позикового капіталу. В результаті цього підприємство стало менш незалежним та не може фінансувати запаси за рахунок власних коштів.

Таким чином, загальний стан підприємства «Галактон» можна вважати незадовільним, оскільки його стан погіршується. Коефіцієнти не відповідають бажаним значенням. Можливо, компанію чекає банкрутство, якщо її керівництво не впровадить необхідних заходів.

2 Оцінка інвестиційного проекту

Закрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Бліц-Інформ" утворено в грудні 1992 року. "Бліц-Інформ" пройшов шлях від малого підприємства до найбільшої в Україні компанії, завоювавши популярність і заслужений авторитет не тільки в нашій країні, але й за кордоном. З моменту заснування головними задачами ЗАТ "Холдингова компанія "Бліц-Інформ" є розвиток і підтримка вітчизняного бізнесу. Компанія не тільки змогла вирости до рівня Холдингу, об'єднавши під одним дахом кілька виробничих напрямків, але й, завдяки активній інформаційно-просвітительській діяльності, сформувати особливе медіа-середовище. ЗАТ "Холдингова компанія "Бліц-Інформ" об'єднує у своїй структурі такі підрозділи:

o Видавництво "Бліц-Інформ", що випускає газету "Бізнес", журнал "Наталі", газету "Бухгалтерія", регіональні видання;

o Зразкова друкарня "Бліц-Принт";

o Завод картонної упаковки "Бліц-Пак";

o Завод м'якої упаковки "Бліц-Флекс".

У минулі роки найбільш ефективними напрямками інноваційного розвитку були технологічного, тому доцільно у наступному році впровадити інновацію саме з цього напрямку.

Оцінимо ефективність впровадження нового методу друку - ролевий офсетний друк.

Отже підприємство планує направити 15 млн. грн. інвестицій на впровадження ролевого офсетного друку. На необоротні засоби припадає 13,5 млн. грн. Розподіл інвестиційних коштів буде мати наступну структуру, табл. 5.

Таблиця 5 - Структура інвестицій, грн.

Інвестиційна

потреба

Рік

1

2

3

4

5

6

Загальна сума

1. Устаткування та механізми

12 900 000

500 000

100 000

-

-

-

13 500 000

2. Установка та наладка обладнання

35 000

10 000

5 000

-

-

-

50 000

3. Ліцензія та технологія

1 000 000

-

-

-

-

-

1 000 000

4. Проектні роботи

16 750

16 750

16 750

16 750

16 750

16 750

100 500

5. Навчання персоналу

13 335

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

80 000

6. Вкладання в оборотні засоби

33 335

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

200 000

7. Супутні інвестиції

3 250

3 250

3 250

3 250

3 250

3 250

19 500

8. Непередбачені витрати

8 335

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

50 000

Загальна сума

14 010 005

584 999

179 999

74 999

74 999

74 999

15 000 000

Підприємство планує забезпечити інвестиції з двох джерел коштів: власних та позичкових. Власні кошти складають 75% від загальної суми або 11 250 000 грн. Позичкові відповідно - 3 750 000 грн. Позику підприємство планує брати у банку під 25% річних. Джерела інвестиційного забезпечення у розподілу по роках подані у табл. 6.

Таблиця 6 - Джерела інвестиційного забезпечення проекту, грн.

Джерело інвестицій

Рік

Загальна сума

1

2

3

4

5

6

Власні кошти

10507503,75

438749,25

134999,25

56249,25

56249,25

56249,25

11 250 000

Позичковий капітал

3502501,25

146249,75

44999,75

18749,75

18749,75

18749,75

3 750 000

Загальна сума

14 010 005

584 999

179 999

74 999

74 999

74 999

15 000 000

Протягом шести років підприємство буде погашати борг банку. Графік погашення подано у табл. 7. Сума, що буде виплачувати підприємство кожного року буде складатися з основної частини та відсотків банку.

Таблиця 7 - Графік погашення боргу позичкового капіталу, грн.

Рік

1

2

3

4

5

6

Початкова сума

3750000

3 125 000

2500000

1875000

1250000

625000

Погашення боргу

625 000

625 000

625 000

625 000

625 000

625 000

Відсотки

937500

781250

625000

468750

312500

156250

Виплата з відсотками

1 562 500

1 406 250

1 250 000

1 093 750

937 500

781 250

Залишкова вартість

3 125 000

2 500 000

1 875 000

1 250 000

625 000

0

Далі побудуємо прогноз грошових потоків на наступні шість років реалізації інноваційного проекту. Підприємство планує отримувати кожного року прибуток у розмірі 6 100 000 грн. Амортизаційні виплати визначаються у розмірі 20% від суми вкладень у необоротні фонди. Податок на прибуток складає 25%.

Таблиця 8 - Прогноз грошових потоків, грн.

Рік

1

2

3

4

5

6

Чистий прибуток до амортизації, відсотків та податку

6 100 000

6 100 000

6 100 000

6 100 000

6 100 000

6 100 000

мінус проценти

937 500

781 250

625 000

468 750

312 500

156 250

мінус амортизація

2 580 000

2 680 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

Чистий прибуток до податку

982 500

1 038 750

1 175 000

1 331 250

1 487 500

1 643 750

Чистий прибуток після податку

736 875

779 062,5

881 250

998 437,5

1 115 625

1 232 812,5

Плюс амортизація

2 580 000

2 680 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

Мінус виплата основної частини боргу

1 562 500

1 406 250

1 250 000

1 093 750

937 500

781 250

Чистий грошовий потік

2 954 375

3 252 813

3 531 250

3 804 688

4 078 125

4 351 563

Отже чистий грошовий потік інноваційного проекту має позитивне значення та має тенденцію до зростання. Далі розрахуємо його ефективність за допомогою таких показників: чистого зведеного прибутку (NPV), індексу рентабельності (PI), періоду окупності (PP) і внутрішньої норми доходності (IRR).

Для подальших розрахунків нам необхідно продисконтувати отриманий грошовий потік. За ставку дисконтування оберемо ставку по депозиту у банку, 21%. Отримаємо табл. 9.

Таблиця 9 - Дисконтований грошовий потік, грн.

Рік

Чистий грошовий потік

Дисконтований грошовий потік

1

2 954 375

2441632,231

2

3 252 813

2221714,705

3

3 531 250

1993298,566

4

3 804 688

1774914,798

5

4 078 125

1572293,727

6

4 351 563

1386541,918

Чистий зведений прибуток.

У розрахунку цього показника у якості обсягу інвестицій використані власні вкладення підприємства, що складають 75% від загального обсягу або 11 250 000 грн.

NPV = - I +

CFi

,

(1 + r)n

де CFi - чистий грошовий потік;

r - ставка дисконтування;

n - кількість років реалізації інноваційного проекту.

NPV=-11 250 000+ 2441632,231 + 2221714,705 + 1993298,566 + 1774914,798+ + 1572293,727 + 1386541,918 = 140395,9452 грн.

Значення є більше нуля, проект ефективний.

Внутрішня норма доходності.

NPV = - I +

CFi

= 0.

(1 + r)n

Розраховуючи цей показник, скористаємося функцією «Поиск решения» в Microsoft Excel. Маємо такий результат.

ІRR = 21,475%.

Ставка внутрішньої норми доходності вище за ставку вартості капіталу, тому проект є ефективним. Але різниця дуже незначна.

Індекс рентабельності.

PI =

УCFi(1+r)i

УI

Значення індексу має дорівнювати чи бути більшим нуля. Тоді проект є ефективним.

PI =

2441632,231 + 2221714,705 + 1993298,566 + 1774914,798+

+ 1572293,727 + 1386541,918

=0,76.

15 000 000

Значення є дуже низьким, проект не приносить підприємству прибутку. Тому проект не можна вважати ефективним за цим показником.

Період окупності.

де - відповідно результат і витрати, отримані в і-му році;

m - рік, в якому доходи перевищують затрати.

В нашому випадку сукупні доходи (11 390 395,95 грн.) перевищують вкладені інвестиції (15 000 000 грн.) лише після закінчення проекту. Тому період окупності складає більше 6 років.

Таким чином, побудуємо зведену таблицю результатів оцінки інвестиційного проекту.

Таблиця 10 - Результати оцінки інвестиційного проекту

Показник

Значення

Норматив

NPV

140395,9452 грн.

? 0

IRR

21,475%.

? r

PI

0,76

? 1

PP

Більше 6 років

? тривалості проекту

Отже проект є ефективним за внутрішньою норою доходності та чистим зведеним прибутком, а за періодом окупності та рентабельністю неефективним. Оскільки два із чотирьох показників не відповідають нормативу, то проект варто відхилити або переглянути і можливо скоригувати.

Висновки

Таким чином, мета, що була поставлена на початку курсової роботи, досягнута. У першій частині було проведено фінансову діагностику підприємства «Галактон» за допомогою горизонтального, вертикального аналізу та аналізу коефіцієнтів. Було встановлено, що підприємство знаходиться у важкому стані, майже всі коефіцієнти мають тенденцію до погіршення. Можливо, компанію чекає банкрутство, якщо її керівництво не впровадить необхідних заходів.

В другій частині було проведено оцінку інноваційного для компанії «Бліц-Інформ» проекту - ролевого офсетного друку. Були сформовані грошові потоки та визначено графік погашення кредиту в банку. Аналіз показників ефективності виявив розбіжні результати щодо ефективності проекту. За внутрішньою норою доходності та чистим зведеним прибутком він є ефективним, а за періодом окупності та рентабельністю неефективним. В результаті цього проект рекомендується відхилити, бо компанія майже напевно отримає збитки.

Отже, проведення фінансової діагности є невід'ємною частиною діяльності кожного підприємства. Це дозволяє отримати точне та повне уявлення щодо стану компанії та допомагає визначитися з діями, що необхідно впровадити для подальшої ефективної діяльності.

Список літератури

1. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсової роботи з дисципліни «Управління інноваційним розвитком»/ Укладач О.А. Біловодська. - Суми: Вид-во СумДУ, 2006.

2. ЗАТ "Холдингова компанія "Бліц-Інформ" http://www.blitz.kiev.ua/

3. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / за ред. проф. Г.Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002.

4. Савчук В.П. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия. - Киев: Максимум, 2008.

5. Показники фінансового стану http://www.finprog.narod.ru/Financier_2_0_1_formulas.txt


Подобные документы

 • Сутність і ознаки фінансової кризи підприємства, методи її діагностики. Характеристика діяльності підприємства КП "Оптова база". Аналіз та діагностика фінансового стану підприємства. Шляхи покращення стану підприємства та попередження банкрутства.

  дипломная работа [91,6 K], добавлен 09.10.2010

 • Аналіз динаміки та структури активів і пасивів, оцінка коефіцієнтів ліквідності, рентабельності та платоспроможності підприємства, його фінансової стійкості та ділової активності. Аналіз показників фінансових результатів діяльності підприємства.

  контрольная работа [117,0 K], добавлен 29.05.2013

 • Економіко-організаційна характеристика приватного підприємства ПАТ "Родина". Діагностика та структурно-динамічний аналіз майна і джерел формування фінансових ресурсів підприємства; оцінка показників ліквідності, платоспроможності та ділової активності.

  курсовая работа [887,4 K], добавлен 01.06.2014

 • Основи аналізу ліквідності підприємства. Сутність та завдання аналізу ліквідності підприємства. Аналіз ліквідності підприємства. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

  курсовая работа [123,3 K], добавлен 07.07.2008

 • Загальні відомості про підприємство, організація та структура підприємства, майно підприємства. Аналіз трудових ресурсів, основних засобів, продукції, балансу підприємства, майнового стану та ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності.

  курсовая работа [715,8 K], добавлен 13.06.2014

 • Фінансово–економічні результати діяльності підприємства: економічна сутність балансу, показники оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз прибутків та збитків підприємства, оцінка рентабельності. Шляхи покращення фінансового стану ТОВ "Поліграфіст".

  курсовая работа [62,2 K], добавлен 14.01.2010

 • Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства, показники конкурентоспроможності та рентабельності. Аналіз оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність, склад і структура запасів. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

  курсовая работа [103,0 K], добавлен 18.11.2010

 • Характеристика майнового положення підприємства на підставі аналізу активу балансу. Аналіз структури необоротних та оборотних активів, структури пасиву балансу, оцінка ліквідності підприємства. Оцінка рентабельності та коефіцієнтів ділової активності.

  контрольная работа [87,1 K], добавлен 09.02.2010

 • Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства, методика проведення аналізу. Аналіз ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активності ЗАТ "АВАНГАРД". Шляхи, напрямки і резерви покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [887,6 K], добавлен 22.11.2011

 • Організація діяльності ПрАТ "Богуславський маслозавод"; аналіз фінансового стану: формування аналітичних балансів, визначення коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності; оцінка показників ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності.

  контрольная работа [142,2 K], добавлен 25.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.