Управління спеціальними проектами

Аналіз критеріїв ефективності проекту. Розрахунок чистої ліквідаційної вартості обладнання, ефекту від інвестиційної, операційної, фінансової діяльності. Розрахунок потоку реальних грошей і сальдо. Визначення показників ефективності проекту, окупності.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.12.2010
Размер файла 42,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ, БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Курсова робота з дисципліни:

«Проектний аналіз»

Спеціальність - “Економіка підприємства”.

Вариант №11.

Студентки гр. ЕП-06-1 з.с.

Косенко Наталії Миколаївни

Викладач:

Клімовіч Наталія Іванівна

Дніпропетровськ

2010

Вступ

Метою курсової роботи з дисципліни “Управління спеціальними проектами” є практичне засвоєння методології практичного аналізу, послідовності розрахунку, набуття відчуття цифр, а також основних термінологічних понять методології управління проектами.

Необхідно надати рішення про прийняття або ні цього проекту.

Це можливе лише на основі аналізу критеріїв ефективності проекту.

Тому слід розрахувати:

1. Чисту ліквідаційну вартість обладнання.

2. Ефект від інвестиційної діяльності.

3. Ефект від операційної діяльності.

4. Ефект від фінансової діяльності.

5. Потік реальних грошей.

6. Сальдо реальних грошей.

7. Сальдо нагромаджених реальних грошей.

8. Визначити показники ефективності проекту:

а) ЧДД - чистий дисконтований доход;

б) ІД - індекс доходності;

в) ВНД - внутрішня норма доходності;

г) СО - строк окупності;

д) Кеі - коефіцієнт ефективності інвестицій.

I. Описова частина завдання

У результаті маркетингових досліджень фірма «Альфа» встановила, що її продукція має успіх і надалі користуватиметься великим попитом. Через це керівництво фірми вирішило розглянути проект випуску додаткової або нової продукції. Для реалізації такого проекту потрібно:

1. Придбання устаткування за рахунок кредиту.

2. Збільшення оборотного капіталу за рахунок власних коштів.

3. Додаткове наймання працівників.

4. Збільшення експлуатаційних витрат.

5. Придбання вихідної сировини.

Всі вихідні дані наведено в таблиці. 1.

II. Таблиця вихідних даних . Варіант №11

Таблиця 1.

1. Додаткові інвестиції.

1.1. Придбане устаткування за рахунок кредиту на 5 років, 130000 грн.;

1.2. Під 25% річних;

1.3. Ринкова вартість обладнання через 5 років становили 12 % від первісної вартості;

1.4. Витрати на ліквідацію через 5 років становитимуть 10 % від ринкової вартості;

1.5. Повернення основної суми кредиту рівними частками з 1 року;

1.6. Збільшення оборотного капіталу, 25000 грн.

2. Випуск продукції.

2.1. Прогнозований обсяг випуску на перший рік 40000 грн.;

2.2. Обсяг збільшуватиметься на 5 % щорічно до п'ятого року;

2.3. На п'ятий рік обсяг становитиме 95 % від обсягу першого року;

2.4. В перший рік ціна реалізації становила 4,9 грн. і збільшуватиметься на 2 од.

3. Затрати.

3.1. Витрати на оплату праці в перший рік, 51000 гн.;

3.2. Витрати на оплату праці збільшуватимуться щороку на 5 %;

3.3. Витрати на вихідну сировину в перший рік, 63000 грн.;

3.4. Витрати на вихідну сировину збільшуватимуться на 3 %;

3.5. Постійні витрати за перший рік становитимуть 3000 грн.;

3.6. Постійні витрати збільшуватимуться на 4 % щороку.

4. Норма доходу на капітал, 27 %.

Додаткові умови:

1. Тривалість життєвого циклу - 5 років (для простоти);

2. Амортизація здійснюється рівними частками протягом строку служби;

3. Через 5 років устаткування демонтується і продається;

4. Виробнича площа під нове устаткування є, а для спрощення розрахунків амортизація будівлі не враховується;

5. Решту затрат фірми сплачуватиме з власних коштів;

6. Усі платежі припадають на кінець року;

7. Норму доходу на капітал прийнято за усталеною традицією (табл. 1);

8. Ставка податку на прибуток приймається за Законом України (студент може прийняти свою ставку та обгрунтувати).

III. Розрахунки

1. Чиста ліквідаційна вартість

Таблиця 2.

Чиста ліквідаційна вартість

№ п/п

Показник

Значення

Обладнання

Будівля

Земля

Інше

Всього

1

Ринкова вартість

15 600

-

-

-

15 600

2

Витрати (капітальні вкладення)

130 000

-

-

-

130 000

3

Нараховано амортизації

130 000

-

-

-

130 000

4

Балансова вартість

0

-

-

-

0

5

Затрати на ліквідацію

1 560

-

-

-

1 560

6

Доход приросту вартості капіталу

14 040

-

-

-

14 040

7

Податки

3 510

-

-

-

3 510

8

Чиста ліквідаційна вартість

10 530

-

-

-

10 530

При розрахунках потрібно використовувати запропоновані дані, а також додаткові умови за якими відбувається протягом п'яти років. Таким чином, вартість обладнання, коли закінчиться строк проекту (12 % від початкової вартості обладнання 130 000 грн.) становитиме 15 600 грн. Капітальні вкладення в даному випадку - нарахована вартість обладнання (пункт 1.1 вихідних даних).
Під час реалізації проекту проводять амортизацію обладнання рівними частинами протягом року. Таким чином, щорічна амортизація становитиме 26000 грн., і після закінчення п'ятого року дорівнюватиме вартості обладнання - 130 000 грн.
Капітальні витрати та амортизаційні нарахування на виробничі приміщення і територію, а також комунікації загального користування в даному розрахунку не виконуємо.
Балансова вартість підприємства, що розглядається, дорівнює 0 (капітальні вкладення - амортизація).
Затрати на ліквідацію в нашому прикладі представлені як 10 % від ринкової вартості обладнання після закінчення строку проекту:
15600х0,10 = 1560
Доход приросту від операції ліквідації складатиме різницю між ринковою вартістю 15600 грн і витратами на ліквідацію 1560 грн. і, таким чином, становитиме 14040 грн.
Для визначення чистої ліквідаційної вартості від доходу, від операції ліквідації потрібно відняти податки (25 %):
14040х0,25 = 3 510 грн.
14040 - 3510 = 10530 грн.
10530 грн. - чиста ліквідаційна вартість.
2. Інвестиційна діяльність
У наведеній таблиці містяться показники проекту, в які можна вкладати інвестиції залежно від умов. У нашому прикладі показано інвестування в обладнання, з урахуванням того, що земля і виробничі приміщення є нашою власністю підприємства.
Інвестування в нематеріальні активи не розглядається.
Приріст оборотного капіталу задається пунктом 1.6 вихідних даних (25000 грн.). Ці кошти згідно з умовами завдання також інвестуються в проект.
Результати інвестиційної діяльності наводяться в табл. № 3.
Таблиця № 3

Інвестиційна діяльність

№ п/п

Показники

Значення показника за кроками розрахунку

1

2

3

4

5

Лікв.

1

Земля

-

-

-

-

-

-

-

2

Будівля

-

-

-

-

-

-

-

3

Обладнання

-130 000

-

-

-

-

-

10 530

4

Нематеріальні активи

-

-

-

-

-

-

-

5

Разом: вкладення в основний капітал

-130 000

-

-

-

-

-

-

6

Приріст оборотного капіталу

-25 000

-

-

-

-

-

-

7

Всього інвестицій

-155 000

-

-

-

-

-

10 530

3. Операційна діяльність

Таблиця № 4

Результати операційної діяльності

№ п/п

Показник

Значення показників (по роках)

1

2

3

4

5

1

Обсяг продажу, од.

40000

42 000

44 100

46 305

38 000

2

Ціна, грн.

4,90

6,90

8,90

10,90

12,90

3

Виручка, грн.

196000

289800

392490

504724,5

490200

4

Позареалізаційні витрати

-

-

-

-

-

5

5.1

5.2.

Змінні затрати:

Оплата праці

Матеріали

51000

63000

53550

64890

56227,5

66836,7

59038,9

68841,8

61990,8

70907,1

6

Постійні затрати

3000

3120

3244,8

3374,6

3509,6

7

Амортизація будівель

-

-

-

-

-

8

Амортизація обладнання

26000

26000

26000

26000

26000

9

% по кредитах

32500

26000

19500

13000

6500

10

Балансовий прибуток

20500

116240

220681

334469,2

321292,5

11

Податки і збори 25%

5125

29060

55170,3

83617,3

80323,1

12

Проектований чистий прибуток

15375

87180

165510,7

250851,9

240969,4

13

Чистий доход від операцій

41375

113180

191510,7

276851,9

266969,4

Обсяг продукції становить 40 000 штук за перший рік і збільшується кожного наступного року на 5 %.

40 000 х 0,05 + 40 000 = 42 000 штук - за другий рік;

42 000 х 0,05 + 42 000 = 44 100 штук - за третій рік;

44100х 0,05+ 44100= 46 305 штук - за четвертий рік;

Відомо також, що протягом п'ятого року випуск становитиме 95 % від першого.

40 000 х 0,95 = 38 000 штук - за п'ятий рік

Ціна одиниці продукції наведена за перший рік, вона становить 4,9 грн за штуку і збільшується кожного наступного року на 2 грн.

4,9 + 2 = 6,9 грн за 1 штуку - на другий рік,

6,9 + 2 = 8,9 грн. за 1 штуку - на третій рік і т.д.

8,9 +2=10,9

10,9+2=12,9 , відповідно.

Щоб визначити виручку від продажу продукції кожного року потрібно: випуск продукції першого року (ВП1) помножити на ціну за 1 штуку першого року.

ВП1 х С1 = ВР1 - отримуємо виручку ВР1 за перший рік і т.д.

40000х4,9=19 600

42000х6,9=289 800

44100х8,9=392 490

46305х10,9=5040724,5

38 000х12,9=490 200 , відносно вихідних даних по кожному року.

Показник змінних затрат у нашому випадку представлені оплатою праці і витратами на матеріали.

Оплата праці перший рік становитиме 51000 грн., кожного наступного року витрати на оплату збільшуватимуться на 5 %. Відповідно:

51000 х 0,05 + 51000 = 53550 грн. - на другий рік;

53550 х 0,05 + 53550 = 56227,5 грн. - на третій рік;

56227,5х0,05 + 56227,5= 59038,9грн. - четвертий рік;

59038,9х0,05 +59038,9= 61990,8 грн- п*ятий рік.

Затрати на матеріали за перший рік становитимуть 63000 грн. і збільшуватимуться кожного наступного року 3 %.

63 000 х 0,03 + 63000 = 64890 грн. - на другий рік;

64890 х 0,03 + 64890 = 66 836,7 грн - на третій рік ;

66836,7 х 0,03+ 66836,7= 68841,8 грн- четвертий рік;

68841,8х 0,03+68841,8=70907,1 грн- п'ятий рік.

Показники постійних затрат на перший рік становить 3000 грн. і збільшуватиметься на 4 % щороку.

3000 х 0,04 + 3000 = 3120 грн. - на другий рік;

3120 х 0,04 + 3120 = 3244,8 грн. - на третій рік;

3244,8 х0,04+ 3244,8= 3374,6 грн- четвертий рік;

3374,6х 0,04+3374,6= 3509,6 грн -п'ятий рік

Показник амортизації будівель у даній роботі не враховується згідно з умовами.

При розгляді технологічного циклу виробництва продукції завжди можна встановити ступінь впливу даного процесу як на знос обладнання, так і на стан виробничого приміщення і згідно з проведеними дослідженнями та розрахунками визначитись з амортизаційними відрахуваннями.

У нашому прикладі амортизація обладнання обчислюється рівними частками протягом строку служби.

130000 / 5 = 26000 грн. щороку.

Для закупівлі обладнання береться предмет у розмірі 130000 грн. під 25 % річних. Отже, наприкінці першого року банку виплачується сума

130000 х 0,25 = 32500 грн.

Основну суму кредиту повертаємо рівними частинами щорічно, починаючи з першого року. Тому сума виплати з першого року. Тому сума виплати по процентах на другий рік відрізнятиметься від суми виплат першого року:

130000 - 26000 = 104 000 грн.

104 000 х 0,25 = 26 000 грн. - виплата по процентах на другий рік.

Протягом другого року буде повернуто ще одну частину основної суми кредиту.

104000 - 26000 = 78 000 грн.

Сума виплат по процентах за третій рік становитиме:

78 000 х 0,25 = 19 500 грн.

Протягом другого року буде повернуто ще одну частину:

78 000-26 000=52 000 грн.

Сума виплат по процентах за четвертий рік становитиме:

13000 грн (от 52 000 грн)

Сума виплат по процентах за п'ятий рік становитиме:

6500 грн (от 26000 грн)

Розрахунок показників балансового прибутку.

Перший рік:

- балансовий прибуток : 196000 - (51000 + 63000 + 3000 + 26000 + 32500) = 20500 грн.

- Показник податків і зборів (25%) : 20500 х 0,25 = 5125 грн.

- Чистий доход від операцій, що проектується : 20500 - 5125 = 15375 грн.

- Показник чистого доходу : 26000 + 15375 = 41375 грн.

Таким чином, результат операційної діяльності за перший рік становитиме 41375 грн.

Другий рік:

- балансовий прибуток : 289800 - (53550 + 64890 + 3120 + 26000 + 26000) = 116240 грн.

- Показник податків і зборів (25%) : 116240 х 0,25 = 29060 грн.

- Чистий доход від операцій, що проектується : 116240 - 29060 = 87180 грн.

- Показник чистого доходу : 26000 + 87180 = 113180 грн.

Таким чином, результат операційної діяльності за Другий рік становитиме 113 180 грн.

Третій рік:

- балансовий прибуток : 392490 - (56227,5 + 66836,7 + 3244,8 + 26000 + 19500) = 220681 грн.

- Показник податків і зборів (25%) : 220681 х 0,25 = 55170,3 грн.

- Чистий доход від операцій, що проектується : 220681 - 55170,3 = 165510,7 грн.

- Показник чистого доходу : 26000 + 165510,7 = 191510,7 грн.

Таким чином, результат операційної діяльності за третій рік становитиме 191510,7 грн.

Четвертий рік:

- балансовий прибуток : 504724,5 - (59038,9 + 68841,8 + 3374,6 + 26000 + 13000) = 334469,2 грн.

- Показник податків і зборів (25%) : 334469,2 х 0,25 =83617,3 грн.

- Чистий доход від операцій, що проектується : 334469,2 -83617,3 = 250851,9 грн.

- Показник чистого доходу : 26000 + 250851,9 = 276851,9 грн.

Таким чином, результат операційної діяльності за четвертий рік становитиме 276851,9 грн.

П'ятий рік:

- балансовий прибуток : 490200 - (61990,8 + 70907,1 + 3509,6 + 26000 + 6500) = 321292,5 грн.

- Показник податків і зборів (25%) : 321292,5 х 0,25 =80323,1 грн.

- Чистий доход від операцій, що проектується : 321292,5 -80323,1 = 240969, 4 грн.

- Показник чистого доходу : 26000 + 240969, 4 = 266969,4 грн.

Таким чином, результат операційної діяльності за п'ятий рік становитиме 266969,4 грн.

4. Фінансова діяльність

Величина власного капіталу 25000 грн. задається умовами п.16. Ці кошти інвестуються в проект разом з іншими і не потребують погашення чи відрахування процентів з даної суми.

Короткострокові кредити в цьому прикладі не наведено, але цілком реальні в будь-якому проекті, залежно від умов і можливостей фінансового розвитку підприємства.

Довгострокові кредити (130000 грн.) у нашому прикладі використовуються для закупівлі обладнання. Слід звернути увагу на умови повернення основної суми кредиту в даному окремому випадку. Початок погашення основної суми кредиту припадає з першого року. Основна сума кредиту погашається рівними частинами. Отже,

130000 : 5 = 26000 грн. - щорічна сума до закінчення реалізації проекту.

Виплата дивідендів у нашому випадку передбачена, але цей показник, як і вищевказаний (короткострокові кредити), реальний в будь-якому проекті, наприклад, якби наше підприємство було акціонерним товариством тощо.

Таким чином:

Показник

Значення за кроками розрахунку

1

2

3

4

5

Сальдо фінансової діяльності

+26000
-130000
-25000=

-129 000

26000

26000

26000

26000

Для розрахунку показника “потік реальних грошей” потрібні дані таблиць № 4 і № 2.

№ п/п

Показник

Значення за кроками розрахунку

1

2

3

4

5

У

13

Чистий доход від операцій

41375

113180

191510,7

276851,9

266969,4

889887

№ п/п

Показник

Обладнання

Будівля

Земля

Інше

Разом

8

Чиста ліквідаційна вартість

10530

-

-

-

10530

Згідно з розрахунком чистий доход реальних грошей у перший рік становитиме:

-129 000 + 41375 = -87625грн.

В наступні чотири роки інвестиції не робляться. Тому значення показника п. 13 табл. 4 по другому, третьому, четвертому роках ідентичні значенням показника “потік реальних грошей” табл. 5.. П'ятого року значення показника “потік реальних грошей” збільшується на суму чистої ліквідаційної вартості, що з'являється на п'ятий рік реалізації проекту:

266969,4+10503=277472,4 грн.

Результати фінансової діяльності наведено в табл. 5.

Таблиця 5.

Фінансова діяльність

№ п/п

Показник

Значення показника за кроками розрахунку

1

2

3

4

5

1

Власний капітал

25 000

-

-

-

-

2

Короткострокові кредити

-

-

-

-

-

3

Довгострокові кредити

130 000

-

-

-

-

4

Погашення заборгованості по кредитах

-26000

-26000

-26000

-26000

-26000

5

Виплата дивідендів

-

-

-

-

-

6

Сальдо фінансової діяльності

129 000

-26000

-26000

-26000

-26000

7

Потік реальних грошей

-87625

113180

191510,7

276851,9

277472,4

8

Сальдо реальних грошей

41375

87180

165510,7

250851,9

251472,4

9

Сальдо нагромаджених грошей

41375

128555

294065,7

544917,6

796390

“Сальдо реальних грошей” :

129000 + (-87625) = 41375 грн. - за 1-й рік

-26000 + 113180 = 87180 грн. - за 2-й рік

-26000 + 191510,7= 165510,7- за 3-й рік

-26000 + 276851,9= 250851,9- за 4-й рік

-26 000 + 277472,4= 251472,4- за 5-й рік

“Сальдо нагромаджених реальних грошей” розраховується шляхом почергового підсумовування.

5. Показники ефективності проекту

За потоком реальних грошей і прийнятою нормою доходу на капітал (п.4 вихідних даних) розраховується такі показники (табл. 6).

Таблиця 6.

№ п/п

Показники

Значення за кроками розрахунку

1

2

3

4

5

1

Ефект від інвестиційної діяльності

-155000

2

Ефект від операційної діяльності

41375

113180

191510,7

276851,9

266969,4

3

Потік реальних грошей

-87625

113180

191510,7

276851,9

277472,4

4

Чистий прибуток

-113625

-87625+

(-26000)

87180

165510,7

250851,9

251472,4

277472,4-26000

5

Коефіцієнт дисконтування при нормі 22 %

0,787

0,621

0,488

0,385

0,303

6

Дисконтований потік реальних грошей (п.3 х п.5)

-68960,9

70284,8

93457,2

106588

84074,1

7

Дисконтований потік чистого прибутку (п.4 х п.5)

-89422,9

54138,8

80769,2

96578

76196,1

Коефіцієнт дисконтування при нормі 22 %:

1

Перший рік: --- = 0,787;

1+0,22

Другий рік : 1

---- = 0,621 и т.п.

( 1+0,22)2

Дисконтований потік реальних грошей (п.3 х п.5)

0,787*(-87625)=-68960,9 грн

0,621*113180=70284,8 грн

0,488*191510,7=93457,2 грн

0,385*276851,9=106588 грн

0,303*277472,4=84074,1 грн , відповідно заданих даних по роках.

Дисконтований потік чистого прибутку (п.4 х п.5)

0,787*(-113625)= -89422,9 грн

0,621*87180=54138,8 грн

0,488*165510,7=80769,2 грн

0,385*250851,9=96578 грн

0,303*251472,4=76196,1 грн., відповідно заданих даних по роках.

Рішення про прийняття проекту можливе лише на основі аналізу критеріїв ефективності проекту.

Чистий дисконтований доход (ЧДД) .

t Rt - Зt

ЧДД = У ------------,

t = 0 (1 + d)t

де Rt - результати, яких досягають на на t-му кроці розрахунку;

Зt - затрати, які здійснюються на тому ж етапі;

t - тривалість розрахункового періоду (номер кроку розрахунку, на якому проект закривається);

d - постійна норма дисконту (для інвестора - норма доходу на капітал).

Якщо ЧДД > 0, то проект ефективний, якщо ЧДД < 0 - проект збитковий, якщо ЧДД = 0 - то не прибутковий і не збитковий.

На основі проведених розрахунків, які наведено в табл. 6, можна розрахувати ЧДД як суму дисконтованого потоку реальних грошей за 5 років:

ЧДД = -89422,9+54138,8+80769,2+96578+76196,1=218259,2 > 0

Індекс доходності (ІД).

1   t Rt - Зt

ИД = --- У -----------,

k t=0 (1 + d)t

де Зt - затрати на t-му кроці за умови, що до них не входять капіталовкладення;

Rt - результати, які досягаються на t-му кроці розрахунку;

k - сума дисконтованих капіталовкладень.

ІД тісно пов'язані з ЧДД. Якщо ЧДД > 0, то ИД > 1, і навпаки.

-89422,9+54138,8+80769,2+96578+76196,1 218259,2

ІД = --------------------------------------------------------- = ------------- = 1,7 > 1

130 000 130 000

Внутрішня норма доходності (ВНД) - це норма дисконту d, за якої величина наведених ефектів (ЧДД) дорівнює наведеним капіталовкладенням:

t Rt - Зt t Кt

У ---------------- = У ---------------

t=0 (1 + d)t t=0 (1 + d)t

При d = 27 % значення ЧДД > 0 і дорівнює 218259,2   грн.

Розглянемо зміни ЧДД при різних значеннях d.

Таблиця 7.

№ п/п

Показники

Роки

Всього

1

2

3

4

5

1

Потік реальних грошей

-87625

113180

191510,7

276851,9

277472,4

2

Коефіцієнт дисконтування при d = 40 %

0,714

0,510

0,364

0,260

0,186

3

Дисконтований потік реальних грошей при d = 40 %

-62564,3

57721,8

69709,89

71981,49

51609,87

188458,8

4

Коефіцієнт дисконтування при d = 60 %

0,625

0,391

0,244

0,153

0,095

5

Дисконтований потік реальних грошей при d = 60 %

-54765,6

44253,38

46728,61

42358,34

26359,88

104934,6

6

Коефіцієнт дисконтування при d = 90 %

0,526

0,277

0,146

0,077

0,040

7

Дисконтований потік реальних грошей при d = 90 %

-46090,8

31350,86

27960,56

21317,6

11098,9

45637,16

8

Коефіцієнт дисконтування при d = 110 %

0,476

0,227

0,108

0,051

0,024

9

Дисконтований потік реальних грошей при d = 110 %

-41709,5

25691,86

20683,16

14119,45

6659,338

25444,3

10

Коефіцієнт дисконтування при d = 120 %

0,454

0,207

0,094

0,043

0,019

11

Дисконтований потік реальних грошей при d = 120 %

-39781,8

23428,26

18002,01

11904,63

5271,976

18825,12

12

Коефіцієнт дисконтування при d = 130 %

0,435

0,189

0,082

0,036

0,016

13

Дисконтований потік реальних грошей при d = 130 %

-38116,9

21391,02

15703,88

9966,668

4439,558

13384,25

14

Коефіцієнт дисконтування при d = 160 %

0,384

0,147

0,06

0,022

0,008

15

Дисконтований потік реальних грошей при d = 160 %

-33648

16637,46

11490,64

6090,742

2219,779

2790,623

16

Коефіцієнт дисконтування при d = 170 %

0,37

0,137

0,051

0,019

0,006

17

Дисконтований потік реальних грошей при d = 170 %

-32421,3

15505,66

9767,046

5260,186

1664,834

-223,524

Враховуючи те, що ВНД показує максимально припустимий відносний рівень витрат, які можна асоціювати з даним проектом, визначимо більш точно її значення за формулою:
f(d1)
ВНД = d1 + --------------- x (d2 - d1),
f(d1) - f(d2)
де d1 - величина ставки дисконту, за якої значення ЧДД - позитивне (>0);
d2 - величина ставки дисконту, за якої значення ЧДД - позитивне (< 0);
f(d1) - позитивне значення ЧДД при ставці дисконту d1;
f(d2) - позитивне значення ЧДД при ставці дисконту d2.
Таким чином, значення ВНД проекту, що розглядається, (перевищення якого робить проект збитковим) дорівнює:
2790,623
ВНД = 160 + ----------------------------- х (170 - 160) = 169,3%.
2790,623 - (-223,524)
Строк окупності капітальних вкладень (СО) - це мінімальний часовий інтервал від початку здійснення проекту (початку інвестування), коли затрати, пов'язані з реалізацією проекту покриваються сумарними результатами його здійснення.
При рівномірності розподілу прогнозованих доходів:
К
СО = ------
D ,
де К - одноразові капітальні затрати;
D - щорічний доход від капіталу.
При нерівномірності розподілу прогнозованих доходів СО розраховується прямим підрахуванням кількості років (місяців, кварталів), протягом яких інвестицію буде погашено комулятивними доходами, тобто:
n
СО = n, при У Pt ? K,
t=0
де, n - кількість років;
К - капітальні затрати.
Для проекту, що розглядається,
Дисконтований потік чистого прибутку (таб.6, п.7)
-89423+54138,8+80769,2+96578+76196,1= 218259,2
Період -5 років.
К- 130 000 грн.
130 000

СО = ------------------------- = 3 роки.

218259,2/5

Показник ефективності інвестицій (Кэи) - це рентабельність капіталовкладень:

ЧП

Кэи = ---------------- ,

К - ЛС

де, ЧП - чистий прибуток (балансовий прибуток мінус відрахування до бюджету);

ЛС - ліквідаційна вартість проекту з дисконтуванням грошових потоків.

Для проекту, що розглядається,

218259,2/5

Кэи = --------------------- х 100 % = 36,54 %

130000 - 10530

VI. Аналіз результатів

Рішення про прийняття проекту можливе лише на основі аналізу критеріїв ефективності проекту.

Чистий дисконтований доход (ЧДД) - абсолютний показник, який є основним показником, що характеризує абсолютне збільшення капіталу підприємства.

Якщо ЧДД > 0, то проект ефективний, якщо ЧДД < 0 - проект збитковий, якщо ЧДД = 0 - то не прибутковий і не збитковий.

Для даного проекту ми маємо - 218259,2 > 0

Індекс доходності (ІД) - це відносний показник, що характеризує питому прибутковість капіталу і являє собою відношення суми наведених ефектів до величини капітальних вкладень.

ІД тісно пов'язані з ЧДД. Якщо ЧДД > 0, то ИД > 1, і навпаки.

У нашому випадку:

ІД = 1,7 > 1

Внутрішня норма доходності (ВНД) - це норма дисконту d, за якої величина наведених ефектів (ЧДД) дорівнює наведеним капіталовкладенням:

При d = 27 % значення ЧДД > 0 і дорівнює 218259,2   грн.

Враховуючи те, що ВНД показує максимально припустимий відносний рівень витрат, які можна асоціювати з даним проектом,

Таким чином, значення ВНД проекту, що розглядається, (перевищення якого робить проект збитковим) дорівнює:

ВНД = 169,3%.

Строк окупності капітальних вкладень (СО) - це мінімальний часовий інтервал від початку здійснення проекту (початку інвестування), коли затрати, пов'язані з реалізацією проекту покриваються сумарними результатами його здійснення.

СО = 3 роки.

Показник ефективності інвестицій (Кэи) - це рентабельність капіталовкладень:

Для проекту, що розглядається,

Кэи = 36,54 %

Висновок:

Враховуючи вище згадані цифри, ми можемо стверджувати, що наданий проект може розвиватися та бути прибутковим з рентабельністю на рівні 36,54 %, зі строком окупності - 3 роки.

VII. Аналіз чутливості проекту

Аналіз чутливості - це техніка аналізу проектного ризику, яка показує, як змінити значення NPV проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов.

Проведення аналізу чутливості - досить проста операція, яка легко піддається алгоритмізації. Аналіз чутливості має такі недоліки. Наприклад, NPV інвестиційних проектів по розробці вугільних родовищ практично завжди чутлива до змін змінних витрат та ціни продажів. Аналіз чутливості розглядає зміну окремих змінних проекту, виявляючи величину їх критичних значень.

Визначимо чутливість результатів проекту, якщо вихідні параметри (V - обсяг виробництва; Ц - ціна; ПВ - постійні витрати; ЗВ - змінні витрати, інвестиції та % за кредитом) змінимо на 5, 10, 15, 25 % і стійкість проекту.

Розрахунок еластичності NPV за змінними проекту та критичних значень показників проекту наведено у таблиці.

Таблиця 7.1. Аналіз чутливості проекту і важливості при зміні вихідних параметрів на 5%.

Показники

Базове знання показника

Базова NPV

Зміна показника

Нова величина NPV

% зміни NPV

Еластичність NPV

Рейтинг показника важливості

Можливість прогнозування показника

Критичне значення показників NPV =0

від-носна

нове зна-чення

Обсяг продажу

38000

6,861

5%

39900

1180

82,8

0,288

3

Середня низька

4396

Ціна

12,9

6,861

5%

13,545

-1200

276

0,76

1

Залежно від продукту

9,6

Постійні витрати

3509,6

6,861

-5%

3685,08

-717

110,5

1,105

2

Середня низька

4,3

Зміні витрати

132897,9

6,861

5%

139542,7

1187

82,8

0,828

3

Низька

3,4

Інвестиції і % за кредитом

6500

6,861

-5%

6825

1865

72

0,72

4

Низька

7,5

Таблиця 7.2. Аналіз чутливості проекту і важливості при зміні вихідних параметрів на 10%

Показники

Базове знання показника

Базова NPV

Зміна показника

Нова величина NPV

% зміни NPV

Еластичність NPV

Рейтинг показника важливості

Можливість прогнозування показника

Критичне значен-ня показників NPV =0

від-носна

нове зна-чення

Обсяг продажу

38000

6,861

10%

41800

1239

86,94

0,3024

3

Середня низька

4615,8

Ціна

12,9

6,861

10%

14,19

-1260

289,8

0,798

1

Залежно від продукту

10,08

Постійні витрати

3509,6

6,861

10%

3860,56

-752,85

116,025

1,16025

2

Середня низька

4,515

Зміні витрати

132897,9

6,861

10%

146187,69

1246,35

86,94

0,8694

3

Низька

3,57

Інвестиції і % за кредитом

6500

6,861

10%

7150

1958,25

75,6

0,756

4

Низька

7,875

Таблиця 7.3. Аналіз чутливості проекту і важливості при зміні вихідних параметрів на 15%

Показники

Базове знання показника

Базова NPV

Зміна показника

Нова величина NPV

% зміни NPV

Еластичність NPV

Рейтинг показника важливості

Можливість прогнозування показника

Критичне значен-ня показників NPV =0

від-носна

нове зна-чення

Обсяг продажу

38000

6,861

15%

43700

1357

95,22

0,3312

3

Середня низька

5055,4

Ціна

12,9

6,861

15%

14,835

-1380

317,4

0,874

1

Залежно від продукту

11,04

Постійні витрати

3509,6

6,861

15%

4036,04

-824,55

127,075

1,27075

2

Середня низька

4,945

Зміні витрати

132897,9

6,861

15%

152832,585

1365,05

95,22

0,9522

3

Низька

3,91

Інвестиції і % за кредитом

6500

6,861

15%

7475

2144,75

82,8

0,828

4

Низька

8,625

Таблиця 7.4. Аналіз чутливості проекту і важливості при зміні вихідних параметрів на 20%

Показники

Базове знання показника

Базова NPV

Зміна показника

Нова величина NPV

% зміни NPV

Еластичність NPV

Рейтинг показника важливості

Можливість прогнозування показника

Критичне значення показників NPV =0

від-носна

нове зна-чення

Обсяг продажу

38000

6,861

20%

45600

1416

99,36

0,3456

3

Середня низька

5275,2

Ціна

12,9

6,861

20%

15,48

-1440

331,2

0,912

1

Залежно від продукту

11,52

Постійні витрати

3509,6

6,861

20%

4211,52

-860,4

132,6

1,326

2

Середня низька

5,16

Зміні витрати

132897,9

6,861

20%

159477,48

1424,4

99,36

0,9936

3

Низька

4,08

Інвестиції і % за кредитом

6500

6,861

20%

7800

2238

86,4

0,864

4

Низька

9

Проект з більш чутливою NPV розглядається як ризикований, оскільки малі зміни вхідної змінної спричиняють великий розкид значень NPV довкола очікуваного, тобто більшу невизначеність, а отже і більший ризик.

Аналіз чутливості досить простий у практичному застосуванні, однак має істотні недоліки. Наприклад, NPV інвестиційних проектів по розробці вугільних родовищ практично завжди чутлива до змін змінних витрат та ціни продажів. Однак, якщо фірмою укладено контракт на поставку фіксованого обсягу вугілля за ціною, яка враховує інформацію, даний проект може бути цілком безпечним незважаючи на високу чутливість NPV.

Це говорить про те, що власний ризик проекту залежить не тільки від чутливості NPV до зміни значень вхідних змінних, а й від інтервалу ймовірних значень цих змінних, який визначається їх імовірнісним розподілом.

Аналіз чутливості розглядає зміну окремих змінних проекту, виявляючи величину їх критичних значень. В аналізі чутливості розглядається окремий вплив кожної змінної на результуючу величину. Втім, на практиці всі змінні впливають на результати проекту одночасно, погіршуючи або поліпшуючи результуючу величину чистої поточної вартості проекту. Тому наступним кроком при аналізі ризиків є аналіз сценаріїв, який на основі прогнозу ймовірності настання базового, песимістичного чи оптимістичного сценарії покаже можливість реалізації даного проекту.

Показник

Чутливість

Рейтинг

Обсяг продажу

Середня низька

Низький

Ціна

Залежно від продукту

Середній

Постійні витрати

Середня низька

Середній

Зміні витрати

Низька

Середній

Інвестиції і % за кредитом

Низька

Низький

Зробимо висновки. В аналізі чутливості, ми змінюємо кожну змінну величину на декілька визначених процентних пункти, вище та нижче очікуваної величини, не зачіпаючи інші фактори. Таким чином, визначаємо вплив кожного фактора (обсяг продажу, змінні фактори і вартість капіталу) на значення NPV. Набір значень NPV зображується на графіку разом із змінною величиною, що була змінена. Схема показує графіки чутливості проекту для трьох ключових вхідних змінних величин (чим крутіший нахил, тим чутливіша NPV до змін у змінних величинах.

В нашому випадку на ефективність проекту впливає показник інвестицій і % за кредитом, потім значний вплив мають змінні витрати та обсяги продажу.

При відсутності інформації про можливий, з погляду учасника проекту, межах зміни значень зазначених параметрів рекомендується провести варіантні розрахунки реалізуємості й ефективності проекту послідовно для наступних сценаріїв:

1) збільшення інвестицій. При цьому вартість робіт, виконуваних вітчизняними підрядниками, і вартість устаткування вітчизняної поставки збільшуються на 20 %, вартість робіт і встаткування інофірм - на 10 %. Відповідно змінюються вартість основних фондів і розміри амортизації в собівартості;

2) збільшення на 20 % від проектного рівня виробничих витрат і на 30% питомі (на одиницю продукції) прямих матеріальних витрат на виробництво й збут продукції. Відповідно змінюється вартість запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва й готової продукції в складі оборотних коштів;

3) зменшення розміру виручки до 80 % її проектного значення

4) збільшення на 100% часі затримок платежів за продукцію, що поставляє без передоплати;

5) збільшення відсотка за кредит на 40 % його проектного значення по кредитах у гривні на 20 % по кредитах у ВКВ.

Звичайно практикується використання принаймні трьох сценаріїв (оптимістичного, найбільш імовірного й песимістичного). Ці сценарії рекомендується розглядати на тлі несприятливого розвитку інфляції, що задає експертно. Звичайно при не занадто більших змінах параметрів проекту відповідні зміни елементів грошових потоків і узагальнюючих показників ефективності проекту виражаються залежностями, близькими до лінійного. У цьому випадку проект, реалізований і ефективний при декількох сценаріях, буде реалізованим і ефективним при будь-яких "середніх" сценаріях.

Проект уважається стійким стосовно можливих змін параметрів, якщо при всіх розглянутих сценаріях: ЧДД (NPV) позитивний і забезпечується необхідний резерв фінансової реалізуємості проекту. Якщо при якому-небудь із розглянутих сценаріїв хоча б одне із зазначених умов не виконується, рекомендується провести більше детальний аналіз меж можливих коливань відповідного параметра й при можливості уточнити верхні границі цих коливань. Якщо й після такого уточнення умови стабільності проекту не дотримуються, рекомендується при відсутності додаткової інформації відхилити проект.

Література

1. Верба В., Загородніх О. Проектний аналіз: підручник. К.: КНЕУ, 2000. - 322 с.

2. Воркут Т. А. Проектний аналіз. - К.: Укр. Центр духовної культури,2000. - 440 с.

3. Катасонов В.Ю., Морозов Д.С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. - М.: Анкил, 2000. - 272 с.

4. Мазур И.И. и др. Управление проектами. - М.: Економика, 2001.-574с.

5. Проектний аналіз. За ред. С.О. Москвина. - К.: Либра, 1998 - 368 с.

6. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: Навч. пос. - Дніпропетровськ: ДАУБП, 2000. - 224 с.


Подобные документы

 • Якісний аналіз ризиків експлуатаційної фази життєвого циклу інвестиційного проекту. Визначення впливу ризику на вхідні параметри. Розрахунки можливих значень критерію ефективності проекту - чистої сучасної вартості. Чутливість критеріїв ефективності.

  курсовая работа [344,7 K], добавлен 31.10.2014

 • Визначення доцільності витрат на придбання нової машини на основі показників поточної вартості грошового потоку і середньозваженої вартості капіталу; термін окупності проекту. Обґрунтування ефективності інвестицій на основі внутрішньої ставки доходу.

  контрольная работа [21,0 K], добавлен 04.03.2013

 • Розрахунок потрібної кількості обладнання та його завантаження, вартості основних фондів, потрібної чисельності працівників, фонду оплати праці, потреби матеріалів, витрат на програму і визначення відпускної ціни, техніко-економічних показників.

  курсовая работа [293,2 K], добавлен 29.08.2014

 • Визначення основних етапів інноваційного процесу. Дослідження ефективності інноваційного проекту на підприємстві текстильної промисловості. Розрахунок показників чистого дисконтованого доходу, індексу рентабельності та терміну окупності інвестицій.

  курсовая работа [242,7 K], добавлен 04.06.2014

 • Оцінка ефективності використання власного і позиченого капіталу, особливості показників доходності. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Метод визначення чистої теперішньої вартості. Аналіз рентабельності проекту.

  контрольная работа [297,8 K], добавлен 05.03.2011

 • Методи розрахунку витрат проекту. Визначення початкової вартості виробничих фондів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Розрахунок вигод проекту і характеристика. Розрахунок грошових потоків по кредиту. Комплексна оцінка інноваційного проекту.

  контрольная работа [38,5 K], добавлен 03.01.2009

 • Діагностика ефективності господарської діяльності підприємства, що вивчається, аналіз результативності. Розробка основних параметрів проекту та ресурсного забезпечення. Обґрунтування економічної доцільності та передумов реалізації розробленого проекту.

  дипломная работа [198,6 K], добавлен 08.07.2016

 • Оцінка конкурентоспроможності авіаційного транспорту. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту. Дослідження ефективності інвестиційного проекту при заданих джерелах інвестування та інтенсивності використання виробничого потенціалу.

  курсовая работа [415,1 K], добавлен 29.05.2014

 • Характеристика, структура й джерела фінансування проектів. Економічна сутність вартості капіталу. Абсолютна й порівняльна ефективність. Методика й критерії оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів з урахуванням вартості грошей у часі.

  курсовая работа [604,7 K], добавлен 04.06.2013

 • Аналіз вигід і витрат проходить через всі аспекти, за якими проводиться оцінка інвестиційного проекту, знаходить вираження в фінансовому та економічному аналізі, передбачається співставлення вигід і витрат за системою показників, критеріїв ефективності.

  реферат [45,4 K], добавлен 22.12.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.