Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

Характеристика ЗАТ "АВК", аналіз основних фондів та оборотних активів, прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства. Експортні операції як складова частина зовнішньої торгівлі. Сутність експорту і імпорту, організація зовнішньої діяльності.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 28.09.2009
Размер файла 80,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство освіти і науки України
Національний університет харчових технологій
Кафедра менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності

Звіт про проходження переддипломної практики на ЗАТ «АВК»

студента 6 курсу (заочної форми навчання), спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Керівник практики від університету

Київ - 2009

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика ЗАТ «АВК»

Розділ 2. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ «АВК»

2.1 Аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства

2.2 Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства

Розділ 3. Організація зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ «АВК»

Висновки

Список використаної літератури

Додатки 30

Вступ
Метою виробничої переддипломної практики є ознайомитися із господарською діяльністю (у тому числі й зовнішньоекономічною діяльністю) ЗАТ «АВК», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають.
Об'єктом дослідження під час виробничої переддипломної практики є ЗАТ «АВК».
Предметом дослідження під час виробничої переддипломної практики є звичайна господарська діяльність підприємства.
Під час аналізу основних фондів та оборотних активів підприємства, ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати, організації менеджменту на підприємстві, виробництва та реалізації продукції підприємства, собівартості, прибутку, рентабельність та фінансового стану підприємства автор даної роботи широко користувався підручниками з економіки підприємства, основ менеджменту, управління персоналом, стандартизації, метрології та сертифікації у харчовій промисловості, перелік яких наведено у кінці роботи.
Числові дані для всебічного аналізу діяльності ЗАТ «АВК» автор знайшов у таких документах:
1) Форма 1 “Баланс”
2) Форма 2 “Звіт про фінансові результати”
3) Форма 3 “Звіт про рух грошових коштів”
4) Форма 4 “Звіт про власний капітал”
5) Форма 5 “Примітки до річної фінансової звітності”
6) Форма 1-ПВ “Звіт з праці”
7) Форма 1-П “Звіт з продукції підприємства”
8) Форма 1-РС “Кількість працівників і оплачений робочий час, витрати на утримання робочої сили”
Під час аналізу автор використовував статистичні прийоми дослідження числових даних, а саме ряди динаміки та аналіз структури показників.

Розділ 1. Загальна характеристика ЗАТ «АВК»

Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників підприємства

Органи управлiння підприємства - Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада,

Дирекцiя та Ревiзiйна комiсiя

Посадовi особи емiтента:

Генеральний директор Дiкунов Андрiй Олександрович

Головний бухгалтер Краус Людмила Анатолiївна

Голова Спостережної ради Авраменко Лариса Василiвна

Заступник Голови Спостережної ради Яреська Наталья

Член Спостережної ради Кравець Валерiй Миколайович

Голова Ревiзiйної комiсiї - заступник директора з фiнансiв ЗАТ "АВК" Сєменова Любов Анатолiївна

Директор по фiнансам, заступник генерального директора ЗАТ "АВК"-член дирекцiї Приставакiна Лариса Миколаївна

Директор з виробництва дирекцiї з виробництва - член дирекцiї Сальченко Сергiй Олександрович

Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Засновники підприємства:

- Авраменко Володимир Федорович;

- Авраменко Лариса Василiвна;

- Кравець Валерiй Миколайович;

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПЧЕЛА";

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАРТ";

- Концерн "АВК";

- WESTERN NIS ENTERPRISE FUND.

Інформація про цінні папери підприємства

Цiннi папери підприємства:

Акцiї простi iменi. Форма випуску - документарна.

Свiдоцтво 333/05/1/99 вiд 09.12.1999 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Кiлькiсть акцiй 37810948шт. Номiнальна вартiсть 1.00 грн. Вiдповiдно до установчих документiв розмiр заявленого, зареєстрованого та сплаченого статутного фонду ЗАТ "АВК" станом на 31.12.2008р. складає 37810948,00 грн. (Тридцять сiм мi-льйонiв вiсiмсот десять тисяч дев'ятсот сорок вiсiм гривень 00 копiйок). Крiм простих iменних акцiй, Товариство не випускало iншi цiннi папери, якi пiдлягають реєстрацiї. Акцiї на торгiвельнiй бiржi не продавались та до лiстингу не включенi. Розмiщення акцiй Товариства - закрите. Вiдкрите розмiщення акцiй не здiйснювалось.

Історія створення та розвиток компанії "АВК"

Заснування 1991 рік

Генеральний директор Андрій Дикунов

Сфера діяльності кондитерська промисловість

2006 - Запуск на Дніпропетровській фабриці нової високотехнологічної швейцарської лінії по виробництву шоколадних цукерок, що не має аналогів в Україні.

2005 - Запуск нової, сучасної виробничої лінії з випуску жувальних і желейних цукерок, що не мають аналогів в Україні.

2004 - Успішне розміщення п'ятилітніх корпоративних облігацій на 50 млн. гривень.

2003 - Придбання контрольного пакета Дніпропетровської кондитерської фабрики. Створення власної всеукраїнської мережі збуту. Сертифікація виробництва й управління на відповідність стандарту ISO 9001:2000.

2002 - Вивід на ринок одного з перших українських кондитерських продуктів преміального сегмента - цукерок і батончиків «Шедевр». Успішне розміщення перших у галузі корпоративних облігацій.

2001 - Запуск у м. Донецьку нової кондитерської фабрики, створеної компанією «АВК» з нуля, що розширює діапазон виробленої продукції цукерками на вафельній основі, сухими екструзійними виробами, складними борошняними продуктами.

2000 - Система менеджменту якості в ЗАТ «АВК» сертифікована на відповідність вимогам Міжнародного стандарту ISО 9001.

1998 - Реорганізована структура холдингу. Створено ЗАТ «АВК», у якому централізована маркетингова діяльність, продаж, фінанси, науково-дослідні роботи. Розвиток виробництва снекової продукції - створення популярного бренда «Мiкс». Залучення стратегічного інвестиційного партнера - Western NIS Enterprise Fund, капіталізованого урядом США.

1997 - Придбання контрольних пакетів Луганської й Мукачевської кондитерських фабрик. З цього року компанія «АВК» може виробляти повний спектр кондитерської продукції. Активний розвиток виробництва шоколадних цукерок.

1996 - Придбання контрольного пакета Донецької кондитерської фабрики. Випуск екструзійних виробів, що не мають аналогів в Україні. Створення одного з перших українських брендів - батончика «Мажор».

1994 - Запуск виробництва шоколадної та кондитерської глазурі, продаж власних готових кондитерських продуктів - порожніх шоколадних фігурок, випущених на обладнанні власної конструкції й виготовлення.

1993 - Початок виробничої діяльності: створення першого в країні промислового виробництва коррексної упаковки для кондитерських виробів.

1991 - Створення компанії «АВК», спеціалізація - постачання какао-продуктів на кондитерські фабрики України.

Генеральний директор Андрій Дикунов

Сфера діяльності кондитерська промисловість

Компанія «АВК» - один з найбільших національних виробників кондитерської продукції. Компанія «АВК» заснована 1991 року. До її складу входять 5 кондитерських фабрик, розташованих у Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Мукачеві.

Головні зусилля компанія «АВК» зосереджує на розвитку своєї брендової продукції, а у виробництві робить ставку на високоякісні, складні у виготовленні вироби, такі як шоколадні комбіновані цукерки, екструзійні та борошнисті вироби. Великою популярністю користуються солодощі компанії під марками «Шедевр», «Фрутта», «Жувіленд». Асортимент продукції компанії «АВК» нараховує понад 300 найменувань кондитерських виробів.

Компанія «АВК» займає одне з провідних місць на кондитерському ринку України. За 15 років існування компанії здобуто значний досвід роботи на ринку України та СНД, створено високопрофесійну команду, розроблено абсолютно нові напрямки діяльності.

Інноваційні технології та модернізація виробництва.

За останні два роки загальний обсяг інвестицій, спрямованих на придбання нового обладнання та модернізацію існуючих технологічних ліній, становить понад 100 млн. гривень. Значна частина коштів традиційно йде на забезпечення інноваційних розробок спеціалістів компанії - маркетологів, технологів. Така багаторічна корпоративна політика дозволила не лише зберегти виробництво давно відомих і улюблених споживачами цукерок - «Гулівер», «Стріла», «Курочка Ряба», але й налагодити випуск якісно нових продуктів і брендів - «Шедевр», «Крем-Суфле», «Жувіленд», «Королівський шарм», «Hrusters», «Молен Руж de Paris», «Крем-Десерт», «Конфетель», «Фрутта», «Бам-Бук». Так, у жовтні 2006 р. «АВК» запустила в Дніпропетровську нову високотехнологічну швейцарську лінію по виробництву шоколадних цукерок, що не має аналогів в Україні. На цій лінії випускаються цукерки із шоколадним мусом і унікальними кремовими начинками під торговельними марками «Конфетель» і «Крем-Десерт».

Сьогодні на фабриках компанії діють найновіші лінії, які не мають аналогів в Україні, з випуску шоколадних і желейно-жувальних цукерок, печива, порожніх вафель, виробництва краплинної глазурі. Потужності «АВК» дозволяють випускати до 450 тон продукції на добу.

Якість продукції.

Система управління якістю компанії «АВК» сертифікована на відповідність вимогам світових стандартів ISO 9001. Перший сертифікат якості ISO 900:94 отримано компанією ще 2000 року й щорічно підтверджується аудитами. У 2003 році виробництво та управління компанії "АВК" було сертифіковано на відповідність стандарту ISO 9001:2000.

Розвиток дистриб'юторської мережі.

Свою продукцію компанія розповсюджує у всіх регіонах країни за допомогою власної мережі збуту. Мережа забезпечує присутність виробів під торговельною маркою «АВК», а також самостійними брендами компанії («Шедевр», «Клубжеле», «Жувіленд», «Крем-Cуфле») у більш ніж 48000 роздрібних торговельних точках України, що становить більше 67%.

Окрім того, власна мережа збуту дозволяє забезпечувати дотримання корпоративних стандартів викладення продукції в торгівельних точках.

Збільшення експорту.

Кондитерські вироби «АВК» користуються величезним попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках. Зараз компанія експортує свою продукцію в 20 країн близького та дальнього зарубіжжя, що закріплює позиціонування компанії, як сильного національного виробника.

Ділова репутація та інвестиційна привабливість.

Сильне та професіональне управління, повна легальність бізнесу та прозорі фінансові операції - важливі аргументи у боротьбі за лідерство. «АВК» - перша в кондитерському сегменті національного ринку компанія, яка 2002 року випустила власні облігації, а 2003 року успішно розмістила 5-річні папери на 50 мільйонів гривень. Сьогодні цінні папери компанії вважаються одними з найнадійніших та найпривабливіших на українському фінансовому ринку.

Інвестування коштів у навчання співробітників.

Значну частину свого прибутку компанія «АВК» планово інвестує у підвищення кваліфікації своїх співробітників. Інвестиції в професійний розвиток співробітників щороку зростають і за останні 2 роки склали понад 100 тис. гривень. Серед партнерів «АВК» у сфері освіти - рейтингові вузи й організації: Міжнародний інститут менеджменту, Києво-Могилянська бізнес-школа, Міжнародний інститут бізнесу, Міжнародна харчова академія РАСН та ін. Компанія зацікавлена у ефективних співробітниках та в їхньому кар'єрному зростанні. «АВК» - це місце для професіоналів, які можуть зробити кар'єру винятково завдяки своїм професійним якостям. Фахівці - головна цінність компанії.

З 2003 року компанія є партнером Міністерства освіти і науки України у проведенні всеукраїнського конкурсу студентських та наукових робіт, спрямованих на розвиток харчової галузі. Десятки студентів та аспірантів за ці два роки отримали грошові премії, грамоти і найголовніше - стимул розвиватися далі, розробляти і привносити на виробництво передові національні технології.

1. Переможець фестивалю «Вибір року 2005» ТМ «Шедевр» у номінації «Цукерки року премiум-класу».

2. Почесний диплом лауреата Міжнародного конкурсу Міжнародна премія «Олімп» за присвоєння звання «Золота торгівельна марка». Нагороджується торгівельна марка «АВК» - 2004 рік.

3. Цукерки “Шедевр із вершковим кремом і цільним горіхом” займають 1-ше місце на обласному рівні конкурсу “100 кращих товарів України” в 2003 році.

4. Переможець фестивалю «Вибір року 2002» у номінації «Ласощі» - торгівельна марка «Клубжеле».

5. Диплом 8-ої міжнародної виставки-ярмарку «Ласощі 2002».

· 1-ше місце одержали: сластики «Клубжеле», тришарове печиво «Тайго», цукерки «Кармелла», «Ванесса», «Лорелла», цукерки «Фрукти в крем-брюле», вафельний батончик з начинкою «Боніта»;

· 2-ше місце - крекер «Фан».

6. Диплом за випуск високоякісних кондитерських виробів, використання сучасних технологій, постійне розширення й відновлення асортиментів (Слов'янський базар, Харків 2002 рік).

7. Диплом Центра Незалежних Експертиз «За відмінну якість». Оцінка продукції «Мікс» - «Відмінно», 2001 рік.

8. Золоті медалі 7 міжнародної спеціалізованої виставки-ярмарку «Ласощі 2001» одержали шоколадно-вафельний торт і цукрове печиво «Ажур», срібло в карамелі «Му-Му», бронзою відзначений чорний шоколад «АВК», що також одержав диплом у номінації «Симпатія виставки». Диплом у номінації «Самий смачний продукт виставки» по праву належить серії батончиків «Мажор», а найвітамінішим продуктом стала серія цукерок «Клубжеле».

9. Диплом лауреата конкурсу "Обличчям до споживача", згідно якому за результатами порівняльних випробувань та за співвідношенням "ціна/якість" желейні цукерки «Клубжеле», що виробляються компанією "АВК", одержали оцінку "Дуже добре" (16.06.2000).

10. Сертифікат відповідності BVQI. Розробка й виробництво шоколаду, кондитерських виробів і напівфабрикатів, 2000 рік.

11. Диплом виставки-ярмарку “Ласощі. Весна'99» за активну роботу зі збільшення асортименту продукції й підвищенню її конкурентоспроможності (Київ, квітень 1999 року).

12. Міжнародна Європейська організація з якості обрала компанію "АВК" для вручення нагороди в номінації "Премія якості"- 1997 (Париж, 10/11/1997).

13. Міжнародна Європейська організація з якості обрала компанію "АВК" для вручення нагороди в номінації "Краща торгівельна марка" - 1996 (Мадрид, 1996).

Як видно із наведеної вище таблиці вищі посадові особи підприємства мають дуже великий досвід роботи.

У наступному разділі звіту буде проаналізовано фінансово-економічний стан досліджуваного підприємства ЗАТ «АВК».

Розділ 2. Аналіз фінансово - економічного стану ЗАТ «АВК»

2.1 Аналіз оборотних активів підприємства

У цьому пункті звіту про проходження переддипломної практики на ЗАТ «АВК» проаналізуємо використання оборотних активів підприємства.

ОСНОВНI ЗАСОБИ Основнi засоби на пiдприємствi класифiкуються по групам у вiдповiдностi до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Об'єкт, який визнається в якостi основного засобу, оцiнюється по первiснiй вартостi (фактичної вартостi). Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. За перiод 2008 року надiйшло основних засобiв на суму 323548 тис.грн., а саме по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 9585 тис.грн.; - машини та обладнання - 145911 тис.грн.; - транспортнi засоби - 1738 тис.грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - 2554 тис.грн.; - iншi необоротнi матерiальнi активи - 163760 тис.грн.. У 2008 роцi вiдбулась переоцiнка основних засобiв, в результатi якої було дооцiнено первiсну вартiсть на 269532 тис.грн. та знос на 112496 тис.грн., у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 51245 тис.грн. (знос - 14798 тис.грн.); - машини та обладнання - 218284 тис.грн. (знос - 97697 тис.грн.); - iнструменти, прилади та iнвентар - 3 тис.грн. (знос - 1 тис.грн.).

При вибуттi основних засобiв фiнансовий результат об'єктiв визначався вирахуванням з доходу вiд вибуття основних засобiв їх залишкової вартостi, непрямих податкiв i витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобiв. Протягом перiоду, що перервiряється вибуло основних засобiв на первiсну вартiсть 9169 тис. грн. (знос - 5611 тис.грн.), у тому числi: - машини та обладнання - 2544 тис.грн. (знос - 1559 тис.грн.); - транспортнi засоби - 517 тис.грн. (знос - 369 тис.грн.); - iнструменти, прилади та iнвентар - 696 тис.грн. (знос - 537 тис.грн.); - iншi необоротнi матерiальнi активи - 5412 тис.грн. (знос - 3146 тис.грн.). Згiдно до наказу про облiкову полiтику пiдприємства, нарахування зносу пiдприємством здiйснювалося вiдповiдно до П(С)БО № 7 прямолiнiйним методом та методом зменшення вартостi, зi строками корисного використання основних засобiв. Сума нарахованого зносу (амортизацiї) за 2008 р. склала 41996 тис.грн., а саме по групам: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1917 тис.грн.; - машини та обладнання - 34434 тис.грн.; - транспортнi засоби - 1016 тис.грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - 770 тис.грн.; - iншi необоротнi матерiальнi активи - 3859 тис.грн. У звiтному перiодi вiдбулось коригування первiсної вартостi та зносу групи "Iнструменти, прилади та iнвентар" на 4 тис.грн. вiдповiдно. Коригування вiдбулось в результатi внутрiшнього перемiщення до нематерiальних активiв.

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 242 вiд 18.10.1999р. За станом на 01.01.2008р. на балансi товариства значились нематерiальнi активи на первiсну вартiсть 11732 тис. грн., знос яких становив 761 тис. грн., а саме: - права та знаки для товарiв i послуг - 9876 тис. грн.; - iншi нематерiальнi активи (програмне забезпечення) - 1856 тис. грн. зi зносом 761 тис. грн. За перiод 2008 року вiдбулось надходження нематерiальних активiв на суму 41 тис.грн. та вибуття на первiсну вартiсть та знос 6 тис.грн. вiдповiдно. Нарахування зносу (амортизацiї) нематерiальних активiв товариством здiйснювалося прямолiнiйним методом. Сума нарахованого зносу (амортизацiї) нематерiальних активiв за звiтний перiод становила 189 тис. грн. У звiтному перiодi вiдбулось коригування первiсної вартостi та зносу на 4 тис.грн. вiдповiдно. Коригування вiдбулось в результатi внутрiшнього перемiщення з групи основних засобiв "Iнструменти, прилади та iнвентар". Так, станом на 31.12.2008р. на балансi Товариства значаться нематерiальнi активи на первiсну вартiсть 11771 тис.грн., знос - 948 тис.грн. та залишкову вартiсть - 10823 тис.грн.

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО За станом на 31.12.2008р. на балансi Товариства значиться залишок капiтальних iнвести-цiй на суму 26555 тис.грн., а саме: капiтальне будiвництво та iншi капiтальнi витрати.

ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ Бухгалтерський облiк довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй Товариства ведеться вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України №91 вiд 26.04.2000р. За станом на 31.12.2008р. на балансi ЗАТ "АВК" значаться довгостроковi фiнансовi iнвес-тицiї на загальну суму 47466 тис. грн., а саме: " акцiї АТ "Кондитерська фабрика "АВК" м. Донецьк"; " акцiї ЗАТ "Кондитерська фабрика "АВК" м. Луганськ"; " акцiї ВАТ "Кондитерська фабрика "АВК" м. Мукачеве"; " акцiї ЗАТ "Кондитерська фабрика "АВК" м. Днiпропетровськ"; " частка у статутному капiталi ТОВ "Русток"; " частка у статутному капiталi ТОВ "АВК" м. Київ"; " частка у статутному капiталi ТОВ "Концерн "АВК""; " частка у статутному капiталi ТОВ "АВК" у Росiйськiй Федерацiї, м. Алексєєвка Белгородської областi; " частка у статутному капiталi ТОВ "АВК - Транзит" у Росiйськiй Федерацiї, м. Тюмень. За станом на 31.12.2008р. на балансi ЗАТ "АВК" поточних фiнансових iнвестицiй не значиться. Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй на дату балансу не здiйснювалося.

ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ Облiк вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань вiдбувається вiдповiдно до вимог П(С)БО №17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 грудня 2000 р. N 353. За станом на 31.12.2008р. на балансi товариства значаться вiдстроченi податковi активи 13 тис.грн.

ЗАПАСИ Облiк запасiв товариства ведеться вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 246 вiд 20.10.1999р. Облiк товарно - матерiальних цiнностей здiйснювався на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку. На 31.12.2008 р. на балансi Товариства значаться запаси на загальну вартiсть 137401 тис.грн., у тому числi: - виробничi запаси - 99375 тис.грн., а саме: " сировина i матерiали - 72867 тис. грн.; " паливо - 72 тис. грн.; " тара i тарнi матерiали - 21974 тис. грн.; " будiвельнi матерiали - 215 тис.грн.; " запаснi частини - 458 тис. грн.; " малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 3789 тис. грн. - незавершене виробництво - 2944 тис.грн.; - готова продукцiя - 33389 тис.грн.; - товари - 1693 тис.грн.

Зарахування на баланс пiдприємства придбаних запасiв здiйснюється по первiснiй вартостi згiдно вимогам П(С)БО 9 "Запаси". При вiдпуску запасiв у виробництво та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Оцiнка за середньозваженою собiвартiстю проводиться по кожнiй одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi залишку таких запасiв на початок мiсяця i вартостi одержаних у звiтному мiсяцi запасiв на сумарну кiлькiсть таких запасiв на початок звiтного мiсяця i одержаних у звiтному мiсяцi запасiв. При вiдпуску товарiв до реалiзацiї у фiрмових магазинах - метод цiни продажу. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання.

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Аналiтичний та синтетичний облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 10 <Дебiторська заборгованiсть>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999р. N 237. За станом на 31.12.2008р. на балансi товариства значиться довгострокова дебiторська заборгованiсть на загальну суму 10755 тис. грн. - розрахунки по споживчому кредиту. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за роботи й послуги по первiснiй вартостi на 31.12.2008 р. складає 418790 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за термiнами непогашення: " до 12 мiсяцiв - 418748 тис. грн.; " вiд 12 до 18 мiсяцiв - 39 тис. грн.; " вiд 18 до 36 мiсяцiв - 1 тис. грн.. Згiдно до наказу про облiкову полiтику пiдприємства величина резерву сумнiвних боргiв ви-значається на основi класифiкацiї по строкам виникнення дебiторської заборгованостi. Станом на 31.12.2008р. резерв сумнiвних боргiв не нарахований, так як вся заборгованiсть не вважається сумнiв-ною та безнадiйною. Основними дебiторами за товари, роботи та послуги є: " ТОВ "Дiад" - 3685 тис. грн.; " ТОВ "Фудсервiс" - 2186 тис. грн.; " ТОВ "Солодке життя" - 6985 тис. грн.; " ТОВ Фiрма "Престиж" - 1416 тис. грн; " ТОВ "Луганськшарм" (м. Луганськ) - 3599 тис. грн.; " ТОВ "ВФI" - 1528 тис. грн.; " ТОВ "Фараон" - 4645 тис. грн.; " ТОВ "АТБ-маркет" - 6933 тис. грн.; " ТОВ Торговий дiм "Альфа Маркет" - 2190 тис. грн.; " ТОВ "АВК" м. Київ" - 45424 тис. грн.; " ТОВ "САВ сервiс - Мова" - 8546 тис. грн.; " СПД Бережной Є.В. - 17397 тис. грн.; " ТОВ "Скарлет - Кiровоград - плюс" - 2016 тис. грн.; " ТОВ "АТ-Крим" (м. Севастополь) - 3225 тис. грн.; " ДП ТД "Пальмiра" - 1531 тис. грн.; " ТОВ Компанiя "Крок" - 1483 тис. грн.; " ТОВ "Славiя" - 1000 тис. грн.; " ТОВ "Ходак" (м. Черкаси) - 2323 тис. грн.; " ТОВ Фiрма "Континент" - 1948 тис. грн.; " ТОВ "Комерцiйна фiрма "Агропродукт" - 2422 тис.грн.; " ЧП Бекiжева (м. Ставрополь, Росiя) - 2095 тис. грн.; " ЧП Панков (м. Волгоград, Росiя) - 1695 тис. грн.; " ТОВ "АВК" (м. Белгород, Росiя) - 187296 тис. грн.; " ТОВ "АВК - транзит" - 60195 тис.грн.; " ТОВ "АВК" м. Москва (Росiя) - 16041 тис.грн.; " ТОВ "Вейсалогли" (Азербайджан) - 7669 тис. грн.; " ТОО "Свiт XXI" (м. Актобе, Казахстан) - 1873 тис. грн.; " ТОО "Свiт" (м. Уральськ) - 4833 тис.грн.; " ТОО "Арт - Агенцiя "Джингл" (м. Алмати) - 1155 тис.грн.; " ТОО Кommon Market (м. Караганда, Казахстан) - 2868 тис. грн.; " ТОВ "ДОС ЛТД" (м. Бiшкек) - 2208 тис.грн.; " ТОВ "Ритм столiття" - 1338 тис.грн.; " iншi - 9042 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у розмiрi 134305 тис.грн., у тому числi: " по ПДВ - 122959 тис.грн.; " по податку на прибуток - 11340 тис.грн.; " по податку з власникiв транспортних засобiв - 3 тис.грн.; " по комунальному податку - 2 тис.грн.; " по iншим мiсцевим податкам - 1 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за станом на 31.12.2008р. складає 108953 тис. грн., а саме: " розрахунки з постачальниками та пiдрядчиками - 17607 тис. грн.; " розрахунки по займам - 4188 тис. грн.; " розрахунки по вiдшкодуванню нанесених збиткiв - 25 тис.грн.; " розрахунки по оплатi працi - 269 тис.грн.; " розрахунки з iншими кредиторами - 86864 тис.грн.

ГРОШОВI КОШТИ Облiк касових операцiй, операцiй по розрахунковому рахунку ведеться вiдповiдно до Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України № 637 вiд 15.12.2004 р. За станом на 31.12.2008 р. на балансi Товариства значиться залишок коштiв у розмiрi 35204 тис.грн., а саме в нацiональнiй валютi (15529 тис.грн.) та в iноземнiй валютi (19675 тис.грн.) на поточних та iнших рахунках у банках.

ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ За станом на 31.12.2007р. на балансi пiдприємства значаться витрати майбутнiх перiодiв у розмiрi 27 тис.грн., а саме передплата за послуги та iншi.

Таблиця 2.1. Показники оборотності коштів та алгоритми їх розрахунку

Умовні позначення

Найменування показників

Алгоритм розрахунку (номери рядків форми 1 "Баланс" та форми 2 "Звіт про фінансові результати")

К о

Оборотність оборотних засобів, оборотів

Чистий дохід ф 2 р. 035 / Середня величина оборотних активів ф 1 р. 260 (середнє значення)

Д о

Оборотність оборотних засобів, днів

360 : К о

К оз

Оборотність виробничих запасів, оборотів

Собівартість реалізованої продукції ф 2 р. 040 : Середні виробничі запаси ф 1 р. (100+110+120+130+140)

Д оз

Оборотність виробничих запасів, днів

360 : К оз

К ор

Оборотність коштів у розрахунках, оборотів

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середні кошти у розрахунках (середня дебіторська заборгованість) (ф 1 р. 150+160+170+180+190+200+210)

Д ор

Оборотність коштів у розрахунках, днів

360 : К ор

К од

Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середня дебіторська заборгованість (ф 1 р. 160+170+180+190+200+210)

Д од

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості

360 : К од

К кз

Коефіціент оборотності кредиторської заборгованості

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середня кредиторська заборгованість (ф 1 р. 620)

Д кз

Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості

360 : К кз

К оч

Коеф оборотності чистого робочого капіталу

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середній чистий робочий капітал (ф 1 р. 260+270-620)

Д оч

Тривалість одного обороту усіх робочих активів, днів

360 : К оч

К оф

Коеф оборотності фіксованих активів

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середні фіксовані активи (ф 1 р. 080-010)

Д оф

Тривалість одного обороту фіксованих активів

360 : К оф

К оа

Коеф оборотності усіх активів

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середні активи (ф 1 р 280)

Д оа

Тривалість одного обороту усіх активів

360 : К оа

К овк

Оборотність власного капіталу, оборотів

Чистий дохід ф 2 р. 035 / Середня сума власного капіталу ф 1 р. 380

К ок

Оборотність всього капіталу, оборотів

Чистий дохід ф 2 р. 035 / Середня сума власного капіталу ф 1 р. 280

У таблиці 2.1. вище наведено показники оборотності коштів та алгоритми їх розрахунку (ми бачимо, що необхідно мати дані форм 1 та 2, що розрахувати ці показники). Результати розрахунків наведено у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Показники оборотності коштів ЗАТ «АВК» на 31.12.2007 та 31.12.2008 роки

Умовні позначення

Найменування показників

На 31.12.2007

На 31.12.2008

К о

Оборотність оборотних засобів, оборотів

3,46

1,61

Д о

Оборотність оборотних засобів, днів

104,05

223,82

К оз

Оборотність виробничих запасів, оборотів

9,43

7,43

Д оз

Оборотність виробничих запасів, днів

38,16

48,45

К ор

Оборотність коштів у розрахунках, оборотів

4,97

2,03

Д ор

Оборотність коштів у розрахунках, днів

72,39

177,53

К од

Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості

4,97

2,03

Д од

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості

72,39

177,53

К кз

Коефіціент оборотності кредиторської заборгованості

5,91

1,91

Д кз

Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості

60,92

188,42

К оч

Коеф оборотності чистого робочого капіталу

8,34

10,17

Д оч

Тривалість одного обороту усіх робочих активів, днів

43,14

35,40

К оф

Коеф оборотності фіксованих активів

7,00

1,90

Д оф

Тривалість одного обороту фіксованих активів

51,40

189,54

К оа

Коеф оборотності усіх активів

2,28

0,86

Д оа

Тривалість одного обороту усіх активів

157,69

416,26

К овк

Оборотність власного капіталу, оборотів

5,47

4,18

К ок

Оборотність всього капіталу, оборотів

2,28

0,86

Із таблиці вище робимо висновок, що на кінець 2008 року порівняно із кінцем 2007 року знизилися оборотність оборотних засобів, оборотність виробничих запасів, оборотність фіксованих активів, оборотність усіх активів, оборотність коштів у розрахунках, оборотність кредиторської заборгованості, це є негативними явищами для підприємства, але ж на кінець 2008 року порівняно із кінцем 2007 року підвищилися оборотність дебіторської заборгованості, оборотність чистого робочого капіталу, це є позитивними явищами для підприємства.

На кінець 2008 року порівняно із кінцем 2007 року знизилися оборотність майже усіх коштів підприємства, що свідчить про погіршення його фінансового становища.

2.2 Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства

У цьому пункті звіту про проходження переддипломної практики дамо аналіз фінансового стану ЗАТ «АВК».

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Аналiтичний та синтетичний облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 <Зобов'язання>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20. Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства. Станом на 31.12.2008р. на балансi ЗАТ значаться довгостроковi зобов'язання у розмiрi 527410 тис.грн., а саме заборгованiсть за довгостроковими кредитами банкiв, у тому числi: " кредитна лiнiя, надана ЗАТ "Донгорбанк" згiдно договору № 28 вiд 30.06.2006р., вiдсоткова ста-вка - 9,5% рiчних, строк повернення 29.06.2011р. - 15476 тис грн., " кредитна лiнiя, надана ЗАТ "Донгорбанк" згiдно договору № 28 вiд 30.06.2006р., вiдсоткова ста-вка - 12,0% рiчних, строк повернення 29.06.2011р. - 15020 тис грн., " кредит, наданий "CITIBANK N.A." згiдно договору вiд 05.10.2007р.., вiдсоткова ставка libor+3,0%, строк погашення 04.10.2012р. - 108706 тис. грн. " кредит, наданий "CITIBANK N.A." згiдно договору вiд 02.07.2008р.., вiдсоткова ставка libor+маржа, строк погашення 15.06.2015р. - 388208 тис. грн. Заборгованiсть за короткостроковими кредитами банкiв у розмiрi 317733 тис.грн. - це: " кредитна лiнiя, надана АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/298/2008-КЛТ вiд 14.11.2008р., вiдсоткова ставка встановлюється в додаткових угодах по кожному наданому кре-диту, строк повернення 13.11.2009р. - 2000 тис.грн.; " кредит у виглядi овердрафту, наданий АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/203/2008-О, вiдсоткова ставка в розмiрi процентної ставки "овердрафт" АТ "Кредитпром-банк" з урахуванням маржi 4,5%, але не бiльше 15% рiчних та не менше 10% рiчних, строк по-вернення 09.01.2009р. - 2941 тис.грн.; " кредитна лiнiя, надана АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/101/2008-КЛТ вiд 27.03.2008р., вiдсоткова ставка встановлюється в додаткових угодах по кожному наданому кре-диту, строк повернення 26.03.2009р. - 4475 тис.грн.; " кредитна лiнiя (Долари США), надана АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/101/2008-КЛТ вiд 27.03.2008р., вiдсоткова ставка встановлюється в додаткових угодах по кожному наданому кредиту, строк повернення 26.03.2009р. - 8662 тис.грн.; " кредитна лiнiя (Долари США), надана АТ "Кредитпромбанк" згiдно договору № 3.3ДС/57/2007-КЛТ вiд 28.02.2007р., вiдсоткова ставка встановлюється в додаткових угодах по кожному нада-ному кредиту, строк повернення 26.02.2010р. - 23100 тис.грн.; " вiдновлювана кредитна лiнiя, надана ТОВ "УнiКредит Банк" згiдно договору № 088-СВ вiд 27.02.2008р., вiдсоткова ставка встановлюється в додаткових угодах по кожному наданому кре-диту або процентна ставка в розмiрi КIВОR + 2% рiчних, строк повернення 27.02.2009р. - 35787 тис.грн.; " генеральна кредитна лiнiя, надана АБ "IНГ Банк Україна" згiдно договору № 08/20 вiд 14.05.2008р., вiдсоткова ставка 4% рiчних додатково до базової ставки банку, строк повернення 30.11.2008р. - 35670 тис.грн.; " генеральна кредитна лiнiя (Долари США), надана АБ "IНГ Банк Україна" згiдно договору № 08/20 вiд 14.05.2008р., вiдсоткова ставка 4,25% рiчних + ЛIБОР, строк повернення 30.11.2008р. - 50050 тис.грн.; " кредитна лiнiя, надана АКIБ "УкрСiббанк" згiдно договору № КС-04-40 вiд 23.03.2004р., вiдсот-кова ставка встановлюється в додаткових угодах, строк повернення 18.09.2009р. - 10000 тис.грн.; " кредитна лiнiя, надана АКIБ "УкрСiббанк" згiдно договору № КС-04-34 вiд 09.03.2004р., вiдсот-кова ставка встановлюється в додаткових угодах, строк повернення 18.02.2009р. - 15000 тис.грн.; " кредитна лiнiя, надана АТ "Калiон Банк Україна" згiдно договору б/н вiд 01.09.2006р. (Додатко-ва угода № 2 вiд 31.07.2007р.), вiдсоткова ставка встановлюється в додаткових угодах, строк повернення 15.09.2009р. - 67580 тис.грн.; " кредит (Долари США), наданий Citibank N.A. згiдно договору б/н вiд 05.10.2007р., вiдсоткова ставка ЛIБОР + Маржа (3%), погашення кредиту 17 рiвними платежами щокварталу, перший платiж через 12 мiсяцiв пiсля дати договору - 27176 тис.грн.; " кредит (Долари США), наданий Citibank N.A. згiдно договору б/н вiд 02.07.2008р., вiдсоткова ставка шестимiсячний ЛIБОР + Маржа, строк остаточного повернення 15.06.2015р. - 35292 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за станом на 31.12.2008р. скла-дає 383112 тис. грн. Основними кредиторами за товари, роботи, послуги є: " АТЗТ "Темпо" - 4961 тис.грн.; " ЗАТ "Белiкський МКК" - 5850 тис.грн.; " ЗАТ "Лiновицький цукрокомбiнат "Червоний" - 2340 тис.грн.; " ЗАТ НВО "Агрокомплекс" - 7971 тис.грн.; " ТОВ "Бумiмпекс" - 4123 тис.грн.; " ТОВ "Наргус" - 8262 тис. грн.; " ТОВ "ТД "Наталка" - 3528 тис.грн.; " ТОВ "ТД "Крохмальпродукт" - 2110 тис.грн.; " ТОВ "Фiрма "Астара - Київ" - 7573 тис.грн.; " ТОВ "Агропродiнвест" - 4727 тис.грн.; " ТОВ "Молагробiзнес" - 2096 тис.грн.; " ТОВ "Профi - Прес" - 5855 тис.грн.; " ТОВ "ТД "ЕФКО - Харкiв" - 2734 тис.грн.; " СПД Кобзев В.I. - 2360 тис.грн.; " ТОВ "Квадра - ПАК" - 2226 тис.грн.; " ТОВ "Станкотехимпорт ЛТД" - 44668 тис.грн.; " ДП "Медiа Дирекцiя" - 11712 тис.грн.; " "Guan Chong Cocoa manufacturer Sdn.Bhd." Malaysia - 2381 тис.грн.; " "Premium vegetable oils SDN BHD." Kuala Lumpur, Malaysia - 7892 тис.грн.; " "Rotopak Matbaacilik Ambalaj Sanayii ve Ticaret" Turkey - 4274 тис.грн.; " "Symprise GmBH & Co.Kg." Germany - 2456 тис.грн.; " "Cargill B.V.", Amsterdam, Holland - 17734 тис. грн.; " "Cargill Palm Products" Malaysia - 13949 тис. грн.; " "ADM COCOA POLSKA" - 5871 тис. грн. " "Akoleo S.A." Switzerland - 9305 тис. грн.; " "Continaf B.V.", Amsterdam - 5691 тис. грн. " "AarhusKarlshamn", Sweden - 70008 тис. грн.; " "Barry Callebaut" France - 4026 тис.грн.; " "OLAM INTERNATIONAL LIMITED" - 28060 тис. грн.; " Franz Haas Waffel-und Keksanlagen-Industrie - 28956 тис. грн.; " M.C.AUTOMATIONS - 3039 тис. грн.; " SACMI PACKAGING S.p.A, Italy - 3426 тис.грн.; " iншi - 52948 тис. грн. Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв вiд покупцiв складають 28 тис.грн., а саме ава-нси вiд: " ТОВ "Молпромсервiс" - 21 тис.грн.; " ТОВ "Kompas" - 2 тис.грн.; " ПП Попович М.В. - 2 тис.грн.; " ТОВ "Парнас" - 1 тис.грн.; " Iншi - 2 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть з бюджетом, це заборгованiсть по наступним податкам: " по податку з доходiв фiзичних осiб - 201 тис.грн.; " по податку на землю - 11 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть зi страхування, це за розрахунками з: " Пенсiйним фондом - 442 тис.грн.; " Фондом страхування на випадок безробiття - 21 тис.грн.; " Фондом страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi - 13 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання у розмiрi 21 тис.грн., це: " за розрахунками з пiдзвiтними особами - 17 тис.грн.; " за розрахунками по претензiям - 2 тис.грн.; " за розрахунками з iншими кредиторами - 2 тис.грн.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ ПЕРСОНАЛУ За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значаться залишок забезпечення наступ-них витрат i платежiв (забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам) у розмiрi 1157 тис. грн. Нарахування резерву вiдпусток вiдбувається вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про застосування Пла-ну рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталiв, зобов'язань та господарських операцiй пiд-приємств та органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999р.

СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ Вiдповiдно до установчих документiв розмiр заявленого, зареєстрованого та сплаченого статутного капiталу ЗАТ "АВК" станом на 31.12.2008р. складає 37810948,00 грн. (Тридцять сiм мiльйонiв вiсiмсот десять тисяч дев'ятсот сорок вiсiм гривень 00 копiйок), що подiлений на 37810948 (Тридцять сiм мiльйонiв вiсiмсот десять тисяч дев'ятсот сорок вiсiм) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 (одна) гривня кожна. Статутний капiтал сформований та оплачений цiлком грошовими коштами. Заборгованiсть засновникiв по внескам до Статутного капiталу вiдсутня. Розмiр Статутного капiталу в 2008 р. не змiнювався. Аналiтичний облiк Статутного капiталу вiдбувався на рахунку 40 "Статутний капiтал" та вiдповiдає дiючому законодавству. За звiтний перiод додатковий випуск акцiй не вiдбувався.

ДОДАТКОВИЙ ВКЛАДЕНИЙ КАПIТАЛ За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться додатковий вкладений капi-тал (фонд дооцiнки активiв) у розмiрi 30315 тис. грн.

IНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться iнший додатковий капiтал у розмiрi 176800 тис. грн., який складається iз: - фонду дооцiнки активiв - 176112 тис. грн.; - технiчна допомога - 688 тис. грн. У звiтному перiодi вiдбулось збiльшення iншого додаткового капiталу на суму до оцiнки основних засобiв (157036 тис.грн.) та суму дооцiнки ТМЦ (сировини i матерiалiв, незавершеного виробництва на 1016 тис.грн.). Також, у звiтному перiодi вiдбулось списання фонду пiдприємства, який було створено у 1999 роцi у розмiрi 73270 тис.грн. на нерозподiлений прибуток.

РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться резервний капiтал у розмiрi 9453 тис. грн.

НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться нерозподiлений прибуток у сумi 66728 тис. грн. За звiтний перiод вiдбулось зменшення нерозподiленого прибутку на суму збитку, отриманого за результатами роботи у 2008 роцi (145313 грн.) та на суму нарахованих дивiдендiв власникам (16160 тис.грн.), а також збiльшення на суму списаного фонду пiдприємства у розмiрi 73270 тис.грн.

Облiк доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та витрат здiйснювався вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999р. № 290, П(С)БО 16 <Витрати>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 318 вiд 31.12.1999 р., а також Закону України <Про оподаткування прибутку пiдприємств> № 283/97-ВР вiд 22.05.1997р. (зi змiнами та доповненнями). Доход вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. За звiтний перiод виручка вiд реалiзацiї склала 2012389 тис. грн., податок на додану вар-тiсть - 237266 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за перiод 2008 року склала - 1353973 тис. грн. До складу iншого операцiйного доходу у розмiрi 161183 тис.грн. входять: " дохiд вiд операцiйної оренди активiв - 45940 тис.грн.; " дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 14994 тис.грн.; " дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 93911 тис.грн.; " дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi - 385 тис.грн.; " дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 11 тис.грн.; " iншi операцiйнi доходи - 5942 тис.грн.

Адмiнiстративнi витрати Товариства за звiтний перiод склали 62958 тис. грн. - це: ви-трати на оплату працi та соцiальнi заходи апарату управлiння, амортизацiя необоротних активiв, витрати на податки, витрати на паливо, МШП, iншi матерiали, послуги банку, комунальнi послуги та послуги зв'язку, витрати на вiдрядження та iншi. Витрати на збут у 2008 роцi склали 206127 тис.грн.. До складу витрат на збут включенi витрати на оплату працi та соцiальнi заходи, витрати на маркетинговi послуги, рекламу, витрати на вiдрядження, амортизацiя необоротних активiв, витрати на податки та збори та iншi витрати, пов'язанi зi збутом. Iншi операцiйнi витрати у звiтному перiодi склали 143436 тис.грн., а саме: " собiвартiсть витрат, пов'язаних з операцiйною орендою - 39539 тис.грн.; " втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 77229 тис.грн.; " признанi штрафи, пенi - 439 тис.грн.; " собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв - 13630 тис.грн.; " iншi - 12599 тис.грн. Iншi фiнансовi доходи у розмiрi 66 тис.грн. це отриманi дивiденди та банкiвськi вiдсотки. До складу iншого доходу, отриманого у 2008 роцi у розмiрi 40033 тис.грн. входить дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi. Фiнансовi витрати за звiтний перiод склали 59743 тис.грн, а саме вiдсотки за наданий кредит. Iншi витрати 2008 року склали 295481 тис.грн., а саме втрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi. За перiод 2008 року ЗАТ "АВК" отримало чистий збиток у розмiрi 145313 тис.грн.

СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ Вiдповiдно до установчих документiв розмiр заявленого, зареєстрованого та сплаченого статутного капiталу ЗАТ "АВК" станом на 31.12.2008р. складає 37810948,00 грн. (Тридцять сiм мiльйонiв вiсiмсот десять тисяч дев'ятсот сорок вiсiм гривень 00 копiйок), що подiлений на 37810948 (Тридцять сiм мiльйонiв вiсiмсот десять тисяч дев'ятсот сорок вiсiм) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 (одна) гривня кожна. Статутний капiтал сформований та оплачений цiлком грошовими коштами. Заборгованiсть засновникiв по внескам до Статутного капiталу вiдсутня. Розмiр Статутного капiталу в 2008 р. не змiнювався. Аналiтичний облiк Статутного капiталу вiдбувався на рахунку 40 "Статутний капiтал" та вiдповiдає дiючому законодавству. За звiтний перiод додатковий випуск акцiй не вiдбувався.

ДОДАТКОВИЙ ВКЛАДЕНИЙ КАПIТАЛ За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться додатковий вкладений капi-тал (фонд дооцiнки активiв) у розмiрi 30315 тис. грн.

IНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться iнший додатковий капiтал у розмiрi 176800 тис. грн., який складається iз: - фонду дооцiнки активiв - 176112 тис. грн.; - технiчна допомога - 688 тис. грн. У звiтному перiодi вiдбулось збiльшення iншого додаткового капiталу на суму до оцiнки основних засобiв (157036 тис.грн.) та суму дооцiнки ТМЦ (сировини i матерiалiв, незавершеного виробництва на 1016 тис.грн.). Також, у звiтному перiодi вiдбулось списання фонду пiдприємства, який було створено у 1999 роцi у розмiрi 73270 тис.грн. на нерозподiлений прибуток.

РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться резервний капiтал у розмiрi 9453 тис. грн.

НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК За станом на 31.12.2008 р. на балансi ЗАТ "АВК" значиться нерозподiлений прибуток у сумi 66728 тис. грн. За звiтний перiод вiдбулось зменшення нерозподiленого прибутку на суму збитку, отриманого за результатами роботи у 2008 роцi (145313 грн.) та на суму нарахованих дивiдендiв власникам (16160 тис.грн.), а також збiльшення на суму списаного фонду пiдприємства у розмiрi 73270 тис.грн.

Таблиця 2.3. Перелік показників структури активів і капіталу та алгоритми їх розрахунку

Умовні позначення

Найменування показників

Алгоритм розрахунку (номери рядків форми 1 "Баланс")

Ск

Структурний капітал

300 + 310 + 320 + 330

Статутний капітал + Пайовий капітал + Додактовий вкладений капітал + Інший додатковий капітал

Вк

Власний капітал

Ск + 340 + 350

Структурний капітал + Резервний капітал + Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Пк

Постійний капітал

Вк + 480

Власний капітал + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу)

Рк

Робочий капітал

260 + 270 - 620

Усього оборотних активів (сума розділу 2 активу балансу) + Витрати майбутніх періодів (сума розділу 3 активу балансу) - Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу)

ОК в

Власні обігові кошти

260 - 620

Усього оборотних активів (сума розділу 2 активу балансу) - Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу)

А нл

Активи найбільш ліквідні

150 + 230 + 240

Векселі одержані + Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті + Грошові кошти та їх еквіваленти у іноземній валюті

А шр

Активи, що швидко реалізуються

160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 250

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги + Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом + Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом + Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом + Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом + Інша поточна дебіторська заборгованість + Поточні фінансові інвестиції + Інші оборотні активи

А пр

Активи, що повільно реалізуються

040 + 045 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 - 270

Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств + Інші довгострокові фінансові інвестиції + Виробничі запаси + Тварини на вирощуванні та годівлі + Незавершене виробництво + Готова продукція + Товари - Витрати майбутніх періодів

А вр

Активи, що важко реалізуються

080 - (040 + 045)

Усього необоротних активів (Сума розділу 1 активу балансу) - (Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств + Інші довгострокові фінансові інвестиції)

П нт

Найбільш термінові зобовязання

520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600

П кт

Пасиви короткосрокові

500 + 510 + 610

Короткострокові кредити банків + Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями + Інші поточні зобовязання

П дт

Пасиви довгострокові

480

Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу)

П пп

Пасиви постійні

380

Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу)

К фс

Коефіціент фінансової стабільності

380 : (430 + 480 + 620)

Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) : [(Забезпечення наступних виплат та платежів (Сума розділу 2 пасиву балансу)) + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) + Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу)]

К сф

Коефіціент фінансової стійкості

(380 + 480) : 280

(Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу)) : Баланс активів

К мк

Коефіціент мультиплікації капіталу

280 : 380

Баланс активів : Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу)

К зв

Коефіціент забезпечення власними засобами

(380 - 080) : (260 + 270)

[Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) - Усього необоротних активів (Сума рохділу 1 активу балансу)] : [(Усього оборотних активів (сума розділу 2 активу балансу) + Витрати майбутніх періодів (сума розділу 3 активу балансу)]

К пм

Коефіціент участі власних і довготермінових позикових коштів у матеріальних запасах

(380 + 480 + 500) : (100 + 110 + 120 + 130 + 140)

[Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) + Короткосрокові кредити банків] : [Виробничі запаси + Тварини на вирощуванні та годівлі + Незавершене виробництво + Готова продукція + Товари]

К ср

Коефіціент структури робочого капіталу

(260 + 270 - 620) : 280

[(Усього оборотних активів (сума розділу 2 активу балансу) + Витрати майбутніх періодів (сума розділу 3 активу балансу) - Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу)] : Баланс активів

К сз

Коефіціент структури залученого капіталу

480 : (480 + 620)

Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) : (Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) + Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу))

К сд

Коефіціент структури довготермінових вкладень

480 : 080

Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) : Усього необоротних активів (Сума рохділу 1 активу балансу)

К км

Коефіціент маневреності власного капіталу

(380 + 460 - 080) : 380

(Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) + Відстрочені податкові зобовязання - Усього необоротних активів (Сума рохділу 1 активу балансу)) : Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу)

К дп

Коефіціент довготривалості залучення позикових коштів

480 : (380 + 480)

Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) : (Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу))

У таблиці вище показано алгоритм розрахунку показників фінансового стану.

Таблиця 2.4. Показники структури активів і капіталу ЗАТ «АВК» на 31.12.2007 та 31.12.2008 роки

Умовні позначення показника

Найменування показників

На 31.12.2007

На 31.12.2008

Ск

Структурний капітал

160144

244926

Вк

Власний капітал

324528

321107

Пк

Постійний капітал

475778

848517

Рк

Робочий капітал

212740

132028

ОК в

Власні обігові кошти

212667

132001

А нл

Активи найбільш ліквідні

12549

35204

А шр

Активи, що швидко реалізуються

356967

662048

А пр

Активи, що повільно реалізуються

188418

184840

А вр

Активи, що важко реалізуються

219454

670180

П нт

Найбільш термінові зобовязання

138272

384898

П кт

Пасиви короткосрокові

162100

317754

П дт

Пасиви довгострокові

151250

527410

П пп

Пасиви постійні

324528

321107

К фс

Коефіціент фінансової стабільності

0,7164

0,2608

К сф

Коефіціент фінансової стійкості

0,6119

0,5466

К мк

Коефіціент мультиплікації капіталу

2,3959

4,8343

К зв

Коефіціент забезпечення власними засобами

0,1171

-0,4751

К пм

Коефіціент участі власних і довготермінових позикових коштів у матеріальних запасах


Подобные документы

 • Характеристика ВАТ "Київський ювелірний завод", аналіз його фінансово-економічного стану, основних фондів та оборотних активів, прибутку, рентабельності. Опис політики підприємства щодо досліджень та розробок, організація зовнішньоекономічної діяльності.

  отчет по практике [123,8 K], добавлен 28.09.2009

 • Фінансово–економічні результати діяльності підприємства: економічна сутність балансу, показники оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз прибутків та збитків підприємства, оцінка рентабельності. Шляхи покращення фінансового стану ТОВ "Поліграфіст".

  курсовая работа [62,2 K], добавлен 14.01.2010

 • Сутність фінансового стану, інформаційна база аналізу. Діагностика фінансово-економічного стану ТОВ "ЛОГОС". Аналіз показників ліквідності, прибутковості і ділової активності. Поліпшення структури балансу, інтегральні методи оцінки фінансового стану.

  курсовая работа [157,2 K], добавлен 23.09.2011

 • Теоретичні основи фінансового стану підприємства, основні джерела фінансового аналізу. Методика проведення аналізу активів та пасивів. Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства. Визначення шляхів підвищення його фінансового стану.

  дипломная работа [4,0 M], добавлен 28.01.2012

 • Аналіз фінансових результатів діяльності торговельного підприємства. Динаміка структури активів. Аналіз показників оборотності та рентабельності сукупних активів організації, обсягів джерел формування оборотних активів, структури власного капіталу.

  курсовая работа [57,2 K], добавлен 21.03.2011

 • Дослідження наявного стану зовнішньої торгівлі Житомирської області на основі показників зовнішньоторговельного обігу, імпорту та експорту, сальдо торговельного балансу. Аналіз сукупності внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на експорт регіону.

  статья [94,9 K], добавлен 19.09.2017

 • Сутність фінансового аналізу та його задачі. Інформаційні джерела фінансового аналізу. Сутність фінансової стійкості підприємства. Аналіз структури балансу, майна, запасів та витрат підприємства. Аналіз прибутку, рентабельності, фінансової стійкості.

  дипломная работа [64,5 K], добавлен 07.12.2008

 • Організаційно–економічна характеристика та основні фінансово–господарські показники діяльності підприємства. Завдання, джерела інформації та прийоми економічного. Аналіз собівартості продукції. Оцінка фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [66,1 K], добавлен 30.03.2007

 • Структура джерел формування активів підприємства. Аналіз стану ліквідності та показників рентабельності підприємства. Оцінка співвідношення оборотних і необоротних активів. Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих засобів.

  курсовая работа [122,4 K], добавлен 27.09.2012

 • Сутність, структура, джерела та організація управління капітальними ресурсами підприємства. Загальна характеристика, аналіз та комплексна оцінка фінансового стану ПП "Байда". Рекомендації щодо вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [96,4 K], добавлен 10.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.