Сучасний стан зовнішньої торгівлі Житомирської області: проблеми та перспективи розвитку

Дослідження наявного стану зовнішньої торгівлі Житомирської області на основі показників зовнішньоторговельного обігу, імпорту та експорту, сальдо торговельного балансу. Аналіз сукупності внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на експорт регіону.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 19.09.2017
Размер файла 94,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Житомирський державний технологічний університет

Сучасний стан зовнішньої торгівлі Житомирської області: проблеми та перспективи розвитку

Бурачек І.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування

Дардалевич В.В., магістр

Анотація

У статті досліджено наявний стан зовнішньої торгівлі Житомирської області на основі показників зовнішньоторговельного обігу, імпорту та експорту, сальдо торговельного балансу за 2012-2016 роки. Визначено вплив типології регіону на стан, проблеми та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі. Охарактеризовано особливості товарної структури експорту регіону. Встановлено сукупність внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на експорт регіону. На основі проведеного дослідження сучасного стану та динаміки зовнішньої торгівлі в області визначено сильні сторони та можливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону.

Ключові слова: експорт, імпорт, сальдо, зовнішня торгівля, зовнішньоторговельний обіг.

Аннотация

В статье исследовано существующее положение внешней торговли Житомирской области на основе показателей внешнеторгового оборота, импорта и экспорта, сальдо торгового баланса за 2012-2016 годы. Определено влияние типологии региона на состояние, проблемы и перспективы развития внешней торговли. Охарактеризованы особенности товарной структуры экспорта региона. Установлена совокупность внутренних и внешних факторов влияния на экспорт региона. На основе проведенного исследования современного состояния и динамики внешней торговли в области определены сильные стороны и возможности развития внешнеэкономической деятельности предприятий региона.

Ключевые слова: экспорт, импорт, сальдо, внешняя торговля, внешнеторговый оборот.

Annotation

The article explores the current state of foreign trade Zhytomyr region based on the performance of foreign trade, imports and exports, trade balance for 2012-2016. The effect on typology region status, problems and prospects of development of foreign trade. The features of the commodity structure of export products of the region. Established a set of internal and external factors impact on exports of the region. Based on the study of the current state and dynamics of foreign trade in the region, identified strengths and opportunities of foreign economic activity of the region.

Key words: export, import, trade balance, foreign trade, foreign trade turnover.

Зовнішня торгівля є складовою врівноваженого економічного розвитку суспільства, сприяє посиленню конкурентоспроможності національної економіки, підвищує рівень життя населення та забезпечує найповніше задоволення його потреб. З огляду на високий ступінь впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на економіку регіонів України в сучасних умовах можна сказати, що зовнішньоекономічна діяльність зазнає негативних змін, що підтверджує необхідність дослідження її стану.

Сьогодні Житомирщина є низько урбанізованим регіоном, що характеризується потужним природно-кліматичним потенціалом, а також володіє розвинутою мережею установ культури, має велику культурну спадщину. Більше половини загального обсягу валової доданої вартості області створюється у процесі виробництва послуг. Тому для подальшого розвитку регіону важливими є аналіз сучасного стану зовнішньої торгівлі регіону, виявлення проблем та перспектив розвитку щодо зміцнення позицій на міжнародній арені. торгівля житомирський експорт імпорт

Теоретичним питанням та проблемам розвитку зовнішньої торгівлі присвятили свої дослідження А. Сміт, Д. Рікардо, В. Леонтьєва, В. Оліна, Е. Хекшер, Д. Х'юм та інші вчені. Окрім того, вітчизняними науковцями досліджуються питання ефективного управління ЗЕД підприємств регіону, формування та використання експортного потенціалу. Цими темами займалися Л. Островський, А. Мазаракі, Ю. Макогон, Т. Мельник, О. Єлісеєнко, Є. Савельєв та інші науковці. Зокрема, А. Мазаракі належить дослідження сучасних тенденцій та чинників розвитку зовнішньої торгівлі; Ю. Макогон висвітлив вплив зовнішньоекономічних зв'язків України на реалізацію можливостей залучення іноземних інвестицій.

Мета статті полягає в аналізі й оцінці стану зовнішньої торгівлі Житомирської області, а також визначенні основних факторів і перспектив подальшого розвитку регіону.

Сьогодні Житомирська область відноситься до групи низько урбанізованих областей, а за структурою економіки -- до областей з переважанням сфери послуг.

Встановлено такі спільні риси областей та місце Житомирщини серед регіонів одного типу.

1. Найкраще розміщення щодо Києва. До 198 км -- Житомирська, Черкаська області; 256-436 км -- Рівненська, Хмельницька, Волинська, Тернопільська області.

2. Значно нижче середньої щільність населення. Значно вище середньої (112,2 осіб/1 км. кв.) -- Чернівецька область. Вище середньої (77,6--99,2 осіб/1 км. кв.) -- Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська області. Нижче середньої (51,7--63,4 осіб/1 км. кв.) -- Волинська, Київська, Черкаська області. Значно нижче середньої (42,3 осіб/1 км. кв.) -- Житомирська область.

3. Дуже низький валовий регіональний продукт на душу населення. Найвищий -- Київська область (40 483 грн.). Низький -- Черкаська (24 558 грн.), Івано-Франківська (23 379 грн.) області. Дуже низький (14 529--20 253 грн.) -- Житомирська область.

4. Значно нижче середнього рівня обсяги капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу. Значно вище середнього -- Київська область. Нижче середнього -- Волинська, Вінницька, Івано-Франківська області. Значно нижче середнього -- Хмельницька, Житомирська, Тернопільська області.

5. Серйозні проблеми на ринку праці. Київська область наближена до оптимальних умов на ринку праці, адже рівень зайнятості близький до середнього (59,5%), низький рівень безробіття (6,1%). Вінницька, Рівненська, Житомирська є областями з серйозними проблемами на ринку праці, оскільки рівень зайнятості нижче середнього (59,6--59,9%), рівень безробіття вище середнього (7,4--9,4% ) [8].

Процеси, що відбуваються в зовнішньоторговельному обороті Житомирщини, відрізняються від загальних по всій Україні загалом. Така специфіка пояснюється тим, що область за економічним потенціалом відноситься до промислово-аграрних регіонів, а також є наслідком еволюційних процесів в зовнішній економічній політиці та економіці держави.

Таблиця 1 Баланс зовнішньоторговельного обігу товарами та послугами області за 2012--2016 роки

Показники

Роки

2016 рік у% до 2012 року

2012

2013

2014

2015

2016

Зовнішньоторговельний обіг, млн. дол. США

985,6

1046,4

1003,2

729,0

894,4

90,7

Експорт товарів, млн. дол. США

550,0

606,1

664,3

441,3

461,8

84,0

Імпорт товарів, млн. дол. США

384,3

384,2

285,9

246,4

331,7

86,3

Сальдо торгівлі товарами, млн. дол. США

165,7

221,9

378,4

194,9

130,1

78,5

Експорт послуг, млн. дол. США

40,6

40,8

38,9

32,1

40,4

99,5

Імпорт послуг, млн. дол. США

10,7

15,3

14,1

9,2

15,5

144,9

Сальдо торгівлі послугами, млн. дол. США

29,9

25,5

24,8

22,9

24,9

83,3

Сукупне сальдо торговельного балансу, млн. дол. США

195,6

247,4

403,2

217,8

155,0

79,2

Радикальні зміни в українсько-російській торгівлі, що відбулися на основі економічних і соціально політичних процесів глобального характеру, призвели до зниження експорту й імпорту товарів та послуг у 2016 році. За даними табл. 1 можна спостерігати, що за 2016 рік зовнішньоторговельний обіг області склав 894,4 млн. дол. США і зменшився на 9,3% порівняно з 2012 роком. Експорт зменшився на 16,0% і склав 461,8 млн. дол. США, а імпорт -- на 13,7%, що склало 331,7 млн. дол. США.

Сукупне сальдо торговельного балансу Житомирської області в 2016 році позитивне і становить 155,0 млн. дол. США, що підтверджує стійкість зовнішньоекономічних зв'язків підприємств регіону.

Коефіцієнт покриття імпорту експортом по товарах у 2016 році складає 1,39, у 2015 році він склав 1,79 (за 2012 рік -- 1,43), що є позитивною тенденцією (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка зовнішньоторговельного обігу, експорту та імпорту товарів Житомирської області

Сьогодні спостерігається тенденція збільшення частки експорту товаровиробників регіону на ринки Європейського Союзу та зменшення на ринки країн СНД (зокрема, РФ).

Динаміка питомої ваги країн ЄС, країн СНД та інших країн світу в експорті товарів області показана на рис. 2.

Рис. 2. Динаміка питомої ваги країн ЄС, країн СНД та інших країн світу в експорті товарів області

Загалом зовнішньоторговельні операції в 2016 році проводились з партнерами зі 105 країн світу. Експортувались товари до 87 країн, а імпортувались -- із 62.

Варто підкреслити, що майже до 100% від загального обсягу реалізованої продукції підприємств легкої промисловості, які виробляють взуття та одяг, експортується до країн ЄС. Основними експортерами є Житомирська та Бердичівська філії СП ТОВ «РІФ-1», ПАТ «Бердичівська фабрика одягу», ПрАТ ВКФ «Леся»(м. Новоград-Волинський), ПрАТ «Арсанія» (м. Коростень), ДП «Модітал» та ТОВ «Фешен Груп» (м. Житомир).

У загальному експорті товарів найбільше відвантажень деревини і виробів з деревини, а саме 98,0 млн. дол. США, що склало 21,2% до загального обсягу експорту, продуктів рослинного походження, що склало 83,4 млн. дол. США (18,1%), а також машин, обладнання, електротехнічного обладнання, що склало 56,6 млн. дол. США (12,3%) (табл. 2).

Таблиця 2 Товарна структура експорту товарів Житомирської області

Назва товарів

Роки

2016 рік до 2014 року у%

2014

2015

2016

млн. дол. США

питома

вага,%

млн. дол. США

питома

вага,%

млн. дол. США

питома

вага,%

Живі тварини; продукти тваринного походження

18,5

2,8

10,8

2,4

11,3

2,5

61,1

Продукти рослинного походження

102,1

15,4

55,8

12,6

83,4

18,1

81,7

Готові харчові продукти

44,

6,8

30,1

6,8

9,2

2,0

20,5

Мінеральні продукти

121,7

18,3

48,7

11,0

41,3

8,9

33,9

Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

5,9

0,9

3,2

0,7

5,7

1,2

96,6

Полімерні матеріали, пластмаси

8,0

1,2

5,9

1,3

5,7

1,2

71,3

Деревина і вироби з деревини

119,3

18,0

97,9

22,2

98,0

21,2

82,1

Текстильні матеріали та текстильні вироби

48,1

7,2

39,6

9,0

47,7

10,3

99,2

Взуття, головні убори, парасольки

9,3

1,4

7,5

1,7

7,5

1,6

80,6

Вироби з каменю, гіпсу, цементу

37,5

5,6

29,6

6,7

31,9

6,9

85,1

Недорогоцінні метали та вироби з них

32,5

4,9

23,8

5,4

30,6

6,6

94,2

Машини, обладнання, електротехнічне обладнання

70,2

10,6

43,6

9,9

56,6

12,3

80,6

Інші товари

46,3

6,9

44,8

10,3

32,9

7,2

71,1

Усього

664,3

100,0

441,3

100,0

461,8

100,0

Х

Важливий вплив на експорт Житомирської області встановлюють внутрішні і зовнішні фактори середовища, у якому знаходиться регіон. Серед внутрішніх виділяють такі:

підвищення зношеності основних засобів на більшості підприємств в умовах скорочення зовнішніх та внутрішніх інвестиційних ресурсів;

поглиблення диференціації розвитку районів області через низьку мотивацію та недостатні умови для розвитку малого та середнього бізнесу;

зменшення чисельності населення окремих районів області, які не мають яскраво виражених інвестиційних переваг;

скорочення виробництва та, відповідно, кількості робочих місць у промисловості та сільському господарстві через нестабільність ринків збуту та зростання вартості імпортних енергоносіїв;

недостатній розвиток вітчизняних систем сертифікації і контролю якості експортної продукції на фоні значного посилення вимог до споживчих й екологічних характеристик, а також до безпеки продукції, яка реалізується на ринках промислово розвинених країн.

Щодо зовнішніх чинників, то серед них виділяють такі: посилення міжнародної конкуренції протягом останнього десятиліття; стрімке підвищення вимог споживачів до якості продукції, зумовлене впровадженням у виробництво інноваційних технологій; низький світовий рейтинг надійності регіонів України для кредитів та інвестицій, що ускладнює використання іноземних фінансових ресурсів для розвитку експортного потенціалу області; низька ефективність політики уряду щодо зовнішньої економічної інтеграції тощо.

Отже, наявні внутрішні і зовнішні чинники середовища визначають необхідність здійснення термінових кроків щодо формування цільової системи заходів державного стимулювання та вдосконалення експорту.

Прогнозоване зростання інвестиційної привабливості України та поліпшення бізнес-клімату зможуть стати порівняльними перевагами Житомирської області з урахуванням цілого ряду сильних сторін регіону, зокрема таких, як розвинена магістральна транспортна інфраструктура із значним транзитним потенціалом, кордон з Республікою Білорусь; значні запаси корисних копалин в безпосередній близькості від залізниць та автомобільних шляхів; значні запаси лісів. Область може скористатися можливістю залучення інвестицій за умови поліпшення бізнес-клімату в Україні, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу; розширити ринки збуту продукції в Європу у зв'язку із підписанням угоди про асоціацію із ЄС.

Висновки

Таким чином, зовнішня торгівля Житомирської області є динамічною, що відповідає загальносвітовій тенденції посилення взаємодії країн світу у сфері торгівлі та свідчить про залежність зовнішньоекономічної діяльності регіону від факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Подальший розвиток зовнішньої торгівлі регіону залежить від виваженої політики держави щодо стимулювання власного виробництва, мінімізації впливу кризових явищ на регіон, а також чіткого встановлення стратегічних зовнішньоекономічних цілей розвитку.

Бібліографічний список

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Дячек В. Зовнішня торгівля товарами підприємств України: статистичний огляд та можливі шляхи розвитку / В. Дячек // Бізнес Інформ. - 2012. - № 1. - С. 11-19.

3. Експрес-випуск «Зовнішня торгівля України товарами за 2016 рік» / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Єлісєєнко О. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України / О. Єлісєєнко, Г. Скобєлєва // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2014. - № 4. - С. 9-12.- [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2014_4_3.pdf.

5. Мазаракі А. Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України / А. Мазаракі, Т Мельник // Вісник КНТЕУ - 2011. - № 2. - С. 5-11.

6. Мельник Т Іллегалізація сфери зовнішньої торгівлі товарами в Україні / Т Мельник, Т Вишинська // Економічний часопис ХХІ ст - 2014. - № 7-8 (1). - С. 44-47.

7. Сидяга Б. Проблеми розвитку торговельного потенціалу України / Б. Сидяга // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2014. - Вип. 1 (10). - С. 250-256. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/ stories/pdf/2014/14sbvtpu.pdf.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області. Структура експорту за технологічними секторами. Особливості високотехнологічного сектору, який домінує в експортних поставках Харківської області. Структура експорту за окремими товарними групами.

  контрольная работа [237,1 K], добавлен 02.09.2010

 • Характеристика ЗАТ "АВК", аналіз основних фондів та оборотних активів, прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства. Експортні операції як складова частина зовнішньої торгівлі. Сутність експорту і імпорту, організація зовнішньої діяльності.

  отчет по практике [80,5 K], добавлен 28.09.2009

 • Особливості збору та аналізу статистики зовнішньої торгівлі. Форми обліку експорту-імпорту товарів на Україні. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. Способи обчислення вартісних показників. Грошове вираження інтернаціональної вартості.

  реферат [34,8 K], добавлен 21.12.2008

 • Значення Придніпровського регіону для економіки України, його природно-ресурсний потенціал та демографічна ситуація. Стан промисловості, сільського господарства, транспорту та зовнішньої торгівлі. Проблеми та перспективи економічного розвитку регіону.

  курсовая работа [449,2 K], добавлен 05.01.2014

 • Соціально-економічна сутність поняття "людський потенціал", його структура та значення для розвитку продуктивних сил Житомирської області. Передумови та фактори впливу на розвиток людського потенціалу в епоху модернізаційних змін економіки країни.

  курсовая работа [120,7 K], добавлен 12.02.2013

 • Внутрішні ресурси України і ступінь її інтеграції в світогосподарську систему. Створення механізму сталого розвитку експорту. Процес регулювання зовнішньої торгівлі. Фактори, які впливають на експорт. Створення кластерів зовнішньоторговельного профілю.

  реферат [19,4 K], добавлен 15.07.2009

 • Економічна сутність внутрішньої торгівлі. Передумови розвитку торгівлі в Донецькій області. Рівень розвитку торгівлі в Донецькій області. Регіональні особливості продовольчих та непродовольчих товарів. Територіальні відмінності в розміщенні торгівлі.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 15.10.2011

 • Характеристика основних завдань та нормативно-законодавчої бази Головного управління статистики Сумської області. Ознайомлення з інвестиційною діяльністю Сумщини та аналіз сучасного стану зовнішньої торгівлі послугами і товарами за 2005-2008 роки.

  отчет по практике [1,1 M], добавлен 12.04.2010

 • Економічна суть та склад валового внутрішнього продукту країни. Основні методи числення валового внутрішнього продукту. Поняття експорту, організація експортних операцій держави. Оцінка впливу величини експорту та зовнішньої торгівлі на ВВП України.

  курсовая работа [75,5 K], добавлен 23.11.2015

 • Значення, основні функції та роль у розвитку і розміщенні продуктивних сил регіону торгівлі. Передумови розвитку та розміщення торгівлі в Черкаській області. Регіональні особливості і динаміка структури торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.

  курсовая работа [91,7 K], добавлен 30.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.