Оцінка бізнес-плану інноваційного проекту ПП "Офіс-2000"

Сутність та призначення бізнес-планування інноваційного проекту, його інформаційне забезпечення. Короткий опис та оцінка конкурентоспроможності інноваційного проекту ПП "Офіс-2000". Вдосконалення бізнес-планування з використанням комп’ютерних технологій.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.01.2014
Размер файла 2,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Бізнес-планування інноваційних проектів в ринкових умовах господарювання
 • 1.1 Сутність та призначення бізнес-планування інноваційного проекту
 • 1.2 Методологічні основи щодо розробки бізнес-плану інноваційного проекту
 • 1.3 Інформаційне забезпечення розробки бізнес-плану
 • Розділ 2. Оцінка бізнес-плану інноваційного проекту ПП «Офіс-2000»
 • 2.1 Організаційно-економічна характеристика ПП «Офіс-2000»
 • 2.2 Короткий опис інноваційного проекту
 • 2.3 Оцінка конкурентоспроможності інноваційного проекту
 • Розділ 3. Шлляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві
 • 3.1 Пропозиції щодо вдосконалення бізнес-планування на підприємстві ПП «Офіс-2000»
 • 3.2 Вдосконалення бізнес-планування на ПП «Офіс-2000» з використанням комп'ютерних технологій
 • Висновки
 • Список використаних джерел

Вступ

Актуальність теми науково-дослідної роботи. Інноваційні проекти порівняно з іншими інвестиційними проектами характеризуються підвищеним рівнем ризику. Причинами високого рівня ризиків є те, що аналітики підприємств не здатні прогнозувати реакцію ринку на інновацію, оскільки відсутні ретроспективні дані для моделювання майбутнього розвитку подій щодо продукту, який є абсолютно новим для споживачів.

З огляду на це умовою започаткування і реалізації інноваційних проектів є обґрунтування їх окупності й прибутковості у визначений період часу. Таке обґрунтування, як правило, наводиться в бізнес-планах. Більшість технологій бізнес-планування має універсальний характер. Вони не враховують специфіки окремих видів інвестиційних проектів.

Проблема бізнес-планування інноваційних проектів полягає в тому, що досі відсутні спеціально розроблені технології бізнес-планування, які б дозволяли адекватно аргументувати економічну ефективність вкладення коштів в інновації з урахуванням тих чинників, які відрізняють інноваційні проекти від усіх інших інвестиційних проектів.

Вивченням цих питань займалися такі відомі економісти Джевонсон В., Завамін П., Дж. М. Кейнс, Кондратьєв М. Маркс К., Пригожин А., Сміт А., Шумпетер Й. В Україну, практично не створені умови для ефективного здійснення інноваційної діяльності. Перешкоди фінансового, політичного, правового характеру виникають на шляху масової реалізації інновацій. А саме процеси створення нових інноваційних структур, які здатні реалізовувати цілком комерційні проекти, мають стихійний характер.

Актуальність і необхідність дослідження питань розробки бізнес-планів інноваційних проектів і обумовили вибір теми науково-дослідної роботи, визначили її мету, завдання і структуру.

Мета і завдання дослідження. Метою науково-дослідної роботи є узагальнення і розвиток науково-методологічних основ, розробка інструментарію та практичних рекомендацій щодо виявлення ефективних засобів та методів бізнес-планування інноваційних проектів.

Досягнення поставленої мети в науково-дослідній роботі вирішувалось через розв'язання таких методологічних і практичних завдань:

- розглянути сутність та призначення бізнес-планування інноваційного проекту;

- вивчити методологічні основи щодо розробки бізнес-плану інноваційного проекту;

- дослідити інформаційне забезпечення розробки бізнес-плану;

- вивчити організаційно-економічну характеристику ПП «Офіс-2000»;

- провести короткий опис інноваційного проекту;

- оцінити конкурентоспроможність інноваційного проекту;

- обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення бізнес-планування на підприємстві ПП «Офіс-2000»;

- розглянути шляхи вдосконалення бізнес-планування на ПП «Офіс-2000» з використанням комп'ютерних технологій.

Об'єктом науково-дослідної роботи є ПП «Офіс-2000».

Предметом дослідження виступають конкретні рішення щодо розробки бізнес-планів інноваційних проектів.

У роботі використані загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, що дозволило системно обґрунтувати бізнес-планування інноваційних проектів. У процесі обґрунтування теоретичних аспектів роботи використані методи абстрагування для оцінки критеріїв прийняття рішень, методи порівняння для дослідження сучасного стану та перспектив розвитку інвестиційних ресурсів, системного аналізу і синтезу.

Наукова новизна одержаних результатів. В процесі дослідження автором одержані такі найбільш суттєві наукові результати, що розкривають особистий внесок автора у розробку проблеми, яка досліджується:

- обґрунтувано пропозиції щодо вдосконалення бізнес-планування на підприємстві ПП «Офіс-2000»;

- розглянуто шляхи вдосконалення бізнес-планування на ПП «Офіс-2000» з використанням комп'ютерних технологій.

Практична цінність. Теоретичні узагальнення та практичні рекомендації, зроблені в процесі дослідження, можуть бути використані в діяльності українських підприємств.

Структура науково-дослідної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів і, висновків, що викладені на 71 сторінці друкованого тексту. Матеріали науково-дослідної роботи містять 8 таблиць та 9 рисунків, список використаних джерел із 32 найменувань.

Розділ 1. Бізнес-планування інноваційних проектів в ринкових умовах господарювання

1.1 Сутність та призначення бізнес-планування інноваційного проекту

Бізнес-план - це документ, який містить систему ув'язаних в часі та просторі та узгоджених з метою і ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту. Господарська діяльність у ринковій економіці підтверджує тісну взаємодію бізнес-планів і соціально-економічних планів на українських підприємствах. Деякі науковці і практики ототожнюють їх і трактують всі плани, які складають планово-економічні служби підприємств, як бізнес-плани. Однак між цими видами планів є істотні відмінності, зумовлені наявністю у кожного з них свого предмета й місця у сфері планування усередині підприємства. По-перше, бізнес-планування, на відміну від внутрішньогосподарського корпоративного планування, об'єднує не весь комплекс цілей підприємства, а лише одну, що визначає зміст підприємницького проекту [8, с.42].

Бізнес-план орієнтується, переважно, на розроблення нової стратегії або тактики розвитку підприємства, тоді як соціально-економічне планування може передбачати різні види поточної й перспективної діяльності. По-друге, бізнес-плани розробляються на інноваційні проекти, чітко окреслені конкретними строками їх виконання, після закінчення яких робота над цим бізнес-проектом завершується. Внутрішньовиробниче планування здійснюється безупинно на всіх рівнях управління підприємством. Після виконання річного плану підприємство за відповідного коригування переходить до здійснення чергового плану і т.д. Бізнес-план має не тільки чітко визначені строки, але й вужчі просторові кордони, тоді як будь-який внутрішньовиробничий план таких чітких обмежень не має. По-третє, основне призначення бізнес-плану полягає у розробленні на підприємстві інноваційного (інвестиційного) проекту й одержанні на його виконання необхідних виробничих ресурсів і, передусім, грошових коштів. Пошук надійних інвесторів вимагає найретельнішого обґрунтування багатьох фінансових показників з урахуванням існуючого ступеня ризику не тільки у внутрішній виробничо-господарській діяльності, але й у зовнішніх кредитно-фінансових і банківських структурах. Внутрішньогосподарські плани необхідні підприємству для власного використання, тоді як бізнес-плани більше потрібні для зовнішніх інвесторів і кредиторів. По-четверте, бізнес-плани розробляють безпосередньо під керівництвом і за особистої участі керівника підприємства.

Внутрішньогосподарським плануванням, як правило, займається планово-економічна служба підприємства. Особиста участь кожного керівника в розробленні бізнес-плану нового проекту сприяє не тільки виробленню реальної стратегічної й оперативної мети, але й забезпечує в майбутньому найкращу організацію виконання бізнес-проекту. Робота в ринковій економіці потребує від керівників підприємств приймати самостійні рішення в нових умовах невизначеності та ризикувати. Проте такі рішення повинні бути виваженими, а ризик мінімальним, що може бути досягнуто за допомогою детально розроблених планів діяльності. Бізнес-план є результатом дослідження і організаційної роботи керівника, що ставить за мету вивчення конкретного напряму діяльності підприємства на визначеному ринку в конкретних організаційно-економічних умовах [8, с.42].

Отже, на відміну від внутрішньовиробничих планів, бізнес-план спрямований на розробку та детальний опис процесу виконання проекту підприємства, а не на встановлення планових показників роботи самого підприємства. Тому підприємство може мати в розробленні та виконанні одночасно декілька бізнес-планів (залежно від кількості бізнес-проектів) або один бізнес-план може належати декільком підприємствам (якщо проект об'єднує діяльність декількох підприємств). Крім того, мета складання бізнес-плану може бути різною (проектне планування майбутньої діяльності, отримання фінансування для здійснення проекту, координація роботи підприємств у спільному проекті) [3, с.257].

Значення бізнес-плану в діяльності підприємства зумовлено таким:

- бізнес-план з його конкретними цілями і програмою дій щодо їх досягнення виступає як засіб управління розвитком підприємства;

- розроблення бізнес-плану змушує підприємство моделювати ситуації і розглядати проблеми, які можуть виникнути;

- бізнес-план - засіб для залучення позичкового капіталу для розвитку бізнесу;

- бізнес-план - інструмент комунікацій між підприємством та інвесторами;

- під час складання бізнес-плану набувається досвід оцінки умов конкуренції, визначення оптимальних шляхів товаропросування, використання конкурентних переваг, фінансового планування, розроблення різних сценаріїв діяльності.

Місце бізнес-плану в системі управління торговельним підприємством полягає в тому, що він виконує дві функції:

- зовнішню: ознайомити зацікавлених суб'єктів зовнішнього середовища (для інституцій фінансово-кредитного сектора, інвесторів, засновників, партнерів по бізнесу тощо) із сутністю та основними аспектами підприємницького проекту;

- внутрішню: створити цілісну систему управління реалізацією підприємницького проекту (апаратом управління, персоналом) торговельного підприємства.

Бізнес-план допомагає уявити майбутнє бізнесу: описати вид та тип підприємства; визначити спеціалізацію підприємства, ринкову нішу, можливе місце на даному сегменті ринку; розрахувати фінансові потреби, визначити джерела отримання фінансових ресурсів з вказанням розміру та термінів повернення грошових сум; уточнити напрямки використання грошових засобів; визначитися з потребою в кадрах, їх кількістю, кваліфікацією та оплатою праці; врахувати положення чинного законодавства, зокрема регіональне, регламентуюче ведення торговельного бізнесу; оцінити конкурентне середовище; вивчити ринок; визначити цінову політику підприємства та динаміку цін на обраному ринковому сегменті; встановити цілі з обсягу товарообороту; обрати форми та методи продажу товарів; вивчити умови пропозиції товарів виробниками (постачальниками); скласти план доходів і витрат, інші розділи фінансового плану [2, с. 131].

У сучасній практиці бізнес-планування варто виокремити декілька типів бізнес-планів, вибір яких залежить від групи задач, що визначені на майбутнє:

1. Комерційно-виробничий бізнес-план необхідний для вирішення проблем комерційної і виробничої діяльності під час досягнення цілей розвитку підприємства. Для нього характерне обґрунтування шляхів досягнення цілей розвитку з найменшими витратами. Тому можна говорити і про бізнес-план розвитку підприємства, який передбачає викладення перспектив діяльності підприємства на майбутній плановий період для презентації раді директорів або зібранню акціонерів із зазначенням основних бюджетних витрат і числових значень економічних та фінансових показників, для обґрунтування залучення необхідних інвестицій і ресурсів.

2. Інвестиційний бізнес-план є інструментом заохочення інвесторів. Метою такого плану слугує будівництво нового об'єкта або кардинальні зміни застосовуваної технології діяльності, тобто використання економічних категорій, пов'язаних з поняттям капітальних вкладень. Бізнес-план такого типу передбачає посилення акценту на таких питаннях, як забезпечення повернення кредитів і своєчасної оплати процентів за їх використання. Існують певні стандарти інвестиційних бізнес-планів, розроблені банками та інвестиційними структурами.

3. Бізнес-план фінансового оздоровлення складається підприємством, яке є неплатоспроможним. Для нього характерна складна процедура погоджень розрахунків з кредиторами і власником підприємства, який є потенційним банкрутом.

4. Бізнес-план для отримання кредиту розробляють з метою збільшення оборотного капіталу для реалізації широкомасштабних цілей діяльності, які можуть бути не пов'язанні з основною діяльністю, а спрямовані на диверсифікацію роботи.

5. Бізнес-план структурного підрозділу - викладення вищому керівництву підприємства розробленого плану розвитку господарської діяльності підрозділу, ціллю якого є обґрунтування обсягів і ступеня пріоритетності централізованого виділення ресурсів або величини прибутку, що залишається в розпорядженні окремого підрозділу. Такий бізнес-план особливо важливий для підприємства, яке входить до складу холдингової компанії.

6. Бізнес-план заявки на грант складається з метою отримання фінансових коштів з державного бюджету або благодійних фондів для вирішення соціально-політичних та наукових проблем. Він супроводжується обґрунтуванням прямих та непрямих економічних і соціальних вигод для регіону чи для суспільства в результаті виділення коштів чи ресурсів під запропонований бізнес-проект та ін.[4, с.217]. У цьому контексті бізнес-планування пов'язане як із стратегічними, так і з тактичними планами підприємства.

Потрібно зазначити, що розроблення бізнес-плану торговельного підприємства ґрунтується на принципах, методах та інформаційній базі. Вивчення наукових джерел дає змогу акцентувати на головних принципах бізнес-планування .[4, с.217]:

- адекватність - бізнес-план, загалом, та зміст його окремих розділів повинні відповідати наявним ринковим умовам, розмірам та можливостям підприємства, його ресурсному забезпеченню тощо;

- цільовий характер - зміст окремих розділів бізнес-плану повинен розкривати підприємницьку ідею;

- системність - показники, розраховані під час бізнес-планування, мають бути ув'язаними в єдину систему та узгодженими між собою;

- науковість - усі розрахунки, проведені під час розроблення бізнес-плану, мають ґрунтуватись винятково на наукових підходах та методиках;

- оптимальність - під час бізнес-планування потрібно забезпечити обрання найкращого варіанта реалізації підприємницького проекту.

До того ж варто звернути увагу і на додаткові принципи, яких потрібно дотримуватись під час розроблення бізнес-плану торговельного підприємства .[4, с.218]:

- ініціювання - активізація, стимулювання і мотивація дій, проектів, угод;

- координація та інтеграція - взаємозв'язок всіх структурних підрозділів підприємства та орієнтація їх на єдиний результат;

- безпека управління - оцінка можливих ризиків для своєчасного прийняття запобіжних заходів щодо зменшення чи запобігання негативних наслідків;

- контроль - можливість оперативного відслідковування виконання плану, виявлення помилок та можливостей його коригування.

Основними методами проведення планових розрахунків та обґрунтувань під час бізнес-планування є:

- метод оптимізації - передбачає проведення розрахунків згідно з окремими сценаріями (варіантів) та обрання найоптимальнішого за обраними перед розробленням бізнесу-плану критеріями оптимальності;

- метод цільового прибутку - ґрунтується на визначенні розміру прибутку, який є бажаним для підприємства, після чого розраховують ресурсне забезпечення та обсяги товарообороту, за рахунок яких він може бути забезпечений; підприємства, за яких досягається доцільність функціонування підприємства, беззбитковість його діяльності, мінімальна рентабельність вкладеного у підприємство (проект) капіталу, ефективність використання ресурсів тощо;

- балансовий метод - ґрунтується на ув'язці (за допомогою складання умовного балансу) бажаних результатів діяльності підприємства (реалізації підприємницького проекту) з відповідним ресурсним забезпеченням для досягнення цих показників;

- нормативний метод - передбачає розрахунок показників на основі використання науково-обґрунтованих норм та нормативів;

- досвідно-статистичний метод (використовується за умови, коли неможливо застосувати наведені вище методи для розрахунку планових показників) - передбачає використання накопиченого досвіду та інтуїтивних підходів для визначення необхідних планових показників.

Інформаційну базу бізнес-планування можна умовно поділити на внутрішню (можна одержати безпосередньо на підприємстві - фінансова та статистична звітність, інформація управлінського обліку) та зовнішню (одержання можливе лише із зовнішнього середовища функціонування підприємства - статистичні бюлетені, результати маркетингових досліджень ринку, нормативно-правові акти).

Отже, бізнес-планування дозволяє виконувати цілий комплекс завдань торговельного підприємства, пов'язаних з реалізацією підприємницького проекту: визначенням потреби в матеріальних, фінансових, трудових та інтелектуальних ресурсах, мобілізацією джерел їх отримання, оцінюванням очікуваної ефективності використання зазначених ресурсів. Саме бізнес-планування дає змогу сформувати організаційно-економічний механізм інвестиційної (інноваційної) діяльності торговельних підприємств.

1.2 Методологічні основи щодо розробки бізнес-плану інноваційного проекту

Розпочинають розробку бізнес-плану зі збору необхідної інформації, формування так званого інформаційного поля бізнес-плану.

Інформаційне поле бізнес-плану - це сукупність документів, чи даних правового, політичного, економічного, комерційного, зовнішньоекономічного, соціального та науково-технічного характеру, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес-плану .

Бізнес-ідея може бути успішною лише тоді, коли майбутня продукція (послуга) знайде споживача.. Тому це, насамперед, маркетингова інформація: про потенційних споживачів продукції. про технічні та споживчі якості аналогічних видів продукції й ціни на них; про особливості просування даної групи продукції на споживчий ринок.

Часто приваблива з маркетингових позицій підприємницька ідея наштовхується на нездоланні перешкоди виробничого характеру (брак необхідної сировини, устаткування, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо). Тому виробнича інформація є другим елементом формування інформаційного поля бізнес-плану. Виготовляти та реалізовувати продукт треба так, щоб отримати прибуток.

Тому підприємця інтересує і фінансова інформація (рівень рентабельності, необхідний стартовий капітал, потреби в коротко - та довгострокових кредитах, тощо).

Реалізація бізнес-плану проходить при активній взаємодії з навколишнім середовищем. Отже необхідна також інформація про загальноекономічні й галузеві фактори, що впливають на процес реалізації (загальноекономічна ситуація, соціально-політичні умови, законодавчі обмеження, загрози та тенденції розвитку галузі).

Основними (найбільш доступними ) джерелами інформації для бізнес-плану є [11, с.64]:

- власний досвід практичної діяльності;

- безпосередні контакти з майбутніми споживачами, постачальниками;

- відомості про конкурентів, які отримують, збираючи всі наявні дані про них;

- статистична інформація про стан i тенденції розвитку сфери майбутньої діяльності ( публікації з питань підприємництва тощо).

Інформаційне поле бізнес-плану складається не тільки з точної інформації, а також ґрунтується на певних припущеннях (стосовно можливих обсягів продажу та їх динаміки, можливих цін на продукцію, тощо). Тому кожне з основних припущень треба стисло, але чітко обґрунтувати в бізнес-плані, щоб потенційні інвестори могли оцінити рівень їх ймовірності.

На зміст та структуру бізнес-плану впливають [11, с.64]:

- цілі, які ставить перед собою підприємець, опрацьовуючи бізнес-план (залучення зовнішнього капіталу, комунікації з партнерами по бізнесу, тощо);

- розміри бізнесу й обсяги фінансових потреб (чим більше інвестицій потребує проект, тим ширше коло питань має бути висвітлене);

- специфіка сфери майбутнього бізнесу (сфера виробничої діяльності вимагає ґрунтовнішого та «об'ємнішого» бізнес-плану ніж сфера, наприклад, роздрібної торгівлі, де значно менше питань, які слід вирішити);

- конкретні характеристики майбутнього товару (технічна складність, необхідність впровадження нової технології тощо).

Наявність багатьох факторів, що впливають на зміст, структуру та обсяги бізнес-плану свідчить про те, що не існує, універсальної найкращої форми бізнес-плану. Але є низка ключових питань (напрямків), які мають бути ретельно вивчені, оцінені та висвітлені в кожному бізнес-плані. У структурі бізнес-плану можна виділити три блоки питань.

Перший блок - це опис найважливіших аспектів майбутнього бізнесу, економічного середовища, в якому буде здійснюватися діяльність (питання маркетингу). Другий блок - опис організаційно-виробничих заходів, які передбачається здійснити, щоб досягти поставлених цілей з відповідними розрахунками. Третій блок - узагальнює результати розрахунків за допомогою фінансових показників, які, зрештою, і є найважливішим критерієм оцінки привабливості конкретного підприємницького проекту.

У структурі бізнес-плану, як правило, виділяють такі складові [11, с.65]:

1. Титульний аркуш (обов'язкові дані).

2. Зміст бізнес-плану.

3. Резюме.

4. Галузь, фірма та її продукція (послуги):

4.1. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.

4.2. Опис продукту (послуги) фірми.

4.3. Патенти, товарні знаки, інші права власності.

4.4. Стратегія зростання фірми.

5. Дослідження ринку:

5.1. Загальна характеристика ринку продукту.

5.2. Цільовий ринок бізнесу.

5.3. Місце знаходження фірми.

5.4. Оцінка впливу зовнішніх чинників.

6. Маркетинг-план:

6 1. Стратегія маркетингу.

6.2. Передбачувані обсяги продажу.

7. Виробничий план:

7.1. Основні виробничі операції.

7.2. Машини й устаткування.

7.3. Сировина, матеріали та комплектуючі вироби.

7.4. Виробничі й невиробничі приміщення.

8. Організаційний план:

8.1. Форма організації бізнесу.

8.2. Потреба в персоналі.

8.3. Власники бізнесу й команда менеджерів.

8.4. Організаційна схема управління.

8.5. Кадрова політика та стратегія.

9. Оцінка ризиків. При кількісній оцінці ризику слід розрізняти розміри реальної вартості, що пов`язана з ризиком, і обсяг сподіваних прибутків чи збитків. Якщо перший показник на момент прийняття рішення, як правило, відомий, то другий оцінюють з тим чи іншим ступенем невизначеності.

Чим досконалішим є методи дослідження та оцінювання ризику, тим меншим стає чинник невизначеності. Методи, які використовують при кількісній оцінці економічних ризиків, умовно поділяють на дві групи: група апріорних методів і група методів, що базуються на емпіричних підходах. Перші ґрунтуються на теоретичних положеннях, а тому ризик кількісно оцінюється за допомогою логічних міркувань, другі - на вивченні минулих подій та узагальненні статистичної інформації.

Кількісну оцінку ризику проводять на підставі ймовірних розрахунків, що здійснюються ще на їх попередній стадії. Основних критеріїв кількісної оцінки, що зустрічаються в літературі з проблем ризику, декілька. Ось деякі з них.

Виходячи з того, що економічний ризик - це ймовірність невдачі, критерієм його оцінки є ймовірність того, що отриманий результат виявиться меншого значення, що вимагається (намічається планом, прогнозується):

R = Р (Пп - Пф), (1.1)

де, R - критерій оцінки ризику; Р - ймовірність; Пп - заплановане зниження результату; Пф - отриманий результат.

Такий підхід дозволяє оцінити рівень ризику тільки після одержання певного результату, але ж підприємцю потрібна кількісна оцінка ризику на етапі прийняття рішення.

Критерієм оцінки ризику можна вважати абсолютну величину як міру очікуваної невдачі у процесі досягнення мети, що визначається як добуток ймовірності невдачі (небажаних наслідків) на величину цих небажаних наслідків (збитки, платежі тощо):

R = З · Р(З), (1.2)

де, R - сутність ризику; З - очікуваний збиток (небажаний наслідок); Р(З) - ймовірність.

Існують також й інші критерії в кількісній оцінці економічних ризиків.

10. Фінансовий план.

11. Додатки.

Розроблення бізнес-плану - складний і трудомісткий процес. Збирання та систематизація документів, вивчення необхідної інформації, виконання необхідних обчислень, обґрунтування та аналіз - потребують багато часу і різносторонніх знань з питань технології і організації виробництва, економіки, маркетингу та менеджменту тощо. Тому для розробки бізнес-плану формують команду кваліфікованих виконавців або укладають угоду з консалтинговою фірмою. Але в любому випадку необхідно щоб керівник підприємства безпосередньо приймав активну участь в розробці бізнес-плану. Найчастіше, це є обов'язковою вимогою при отриманні кредиту (особливо значного) або залученні сторонніх інвесторів [11, с.66].

Не рекомендується перевантажувати текст бізнес-плану специфічною термінологією, розрахунками. Зазвичай у розділах наводять кінцеві результати відповідних розрахунків, самі ж розрахунки виносять в додатки, на які роблять посилання. Це роблять з метою довести обсяг бізнес-плану до розмірів, що доступні для ознайомлення та полегшити його сприйняття.

Завершується розробка бізнес плану написанням резюме, в якому концентрують в стислій формі: сутність бізнес-ідеї; шляхи її здійснення; висновки про необхідні фінансові ресурси, бажані шляхи та умови їх залучення; очікувані результати.

Виконання розрахунків та підготовка зведених розділів бізнес-плану проводяться за методичними рекомендаціями, що є загальними для всіх планів підприємства.

1.3 Інформаційне забезпечення розробки бізнес-плану

Процес розробки бізнес-плану розпочинається з формування інформаційного поля, тобто зі збирання інформації щодо майбутнього бізнесу.

Інформаційне поле бізнес-плану - сукупність документів чи даних правового, політичного, економічного, комерційного, науково-технічного, зовнішньо-економічного та соціального характеру, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес-плану.

Підприємницька ідея, втілена в будь-який продукт, може бути успішною лише тоді, коли ця продукція знайде споживача. Саме для цього збирають маркетингову інформацію, тобто інформацію про:

- потенційних споживачів продукції майбутнього бізнесу, їхні запити і незадоволені потреби;

- технічні експлуатаційні та споживчі якості аналогічних видів продукції і ціни на них;

- особливості просування даної групи продукції на споживчий ринок, інші відомості, що характеризують ринок майбутнього бізнесу.

Раніше ніж вийти з товаром на ринок, його необхідно спочатку виготовити. Часто приваблива з маркетингових позицій підприємницька ідея наражається на нездоланні перешкоди виробничого характеру, як от:

брак необхідної сировини і матеріалів, машин та устаткування, робітників і спеціалістів відповідної кваліфікації тощо. Тому збирання виробничої інформації, встановлення контактів із потенційними постачальниками є необхідним елементом формування інформаційного поля бізнес-плану.

Але завдання фірми полягає не лише втому, щоб виготовити і довести свій продукт до споживача. Зробити це треба так, щоб окупити всі витрати на виробництво та реалізацію та ще й отримати певний прибуток. З цією метою потрібно зібрати фінансову інформацію (рівень рентабельності аналогічної продукції, необхідний стартовий капітал, потреби в кредитах, оподаткування, страхування тощо).

З погляду системного підходу будь-який підприємницький проект - відкрита система, яка може існувати за умови активної взаємодії з навколишнім діловим середовищем. Це означає, що успіх реалізації підприємницького проекту багато в чому залежатиме від того, як вдало він буде пристосований до реальної дійсності. Отже, для опрацювання бізнес-плану необхідна також інформація про загальнополітичні й галузеві фактори.

Основними джерелами інформації для опрацювання бізнес-плану, як правило є:

- власний досвід практичної діяльності;

- безпосередні контакти з майбутніми споживачами, постачальниками, торговими агентами;

- відомості про конкурентів, які отримують, збираючи всі на явні дані про них, контактуючи з їх працівниками;

- статистична інформація про стан і тенденція розвитку галузі (сфера майбутньої діяльності);

- поточні аналітичні огляди економічної та ринкової ситуації;

- рекламні матеріали, інформаційно-комерційні матеріали виставок, ярмарків та науково-практичних конференцій;

- публікації з питань підприємництва тощо.

Корисним є також самостійне опитування потенційних споживачів.

Водночас інформаційне поле бізнес-плану не може складатися тільки з фактичної інформації. Будь-яке передбачення майбутнього, втому числі й розробка бізнес-плану, завжди характеризується тим чи іншим ступенем невизначеності.

Таким чином, правильно складений бізнес-план показує перспективу розвитку підприємства, тобто дає відповідь на найважливіше питання: чи варто вкладати кошти в цю справу і чи принесе вона доходи, які відшкодують усі витрати.

Розділ 2. Оцінка бізнес-плану інноваційного проекту ПП «Офіс-2000»

2.1 Організаційно-економічна характеристика ПП «Офіс-2000»

Об'єктом дослідження роботи є ПП «Офіс-2000».

Юридична адреса підприємства: 18006, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Горького, 27.

Видавництво Офіс-2000» активно і впевнено працює на ринку навчальної книги України. На сьогодні ПП Офіс-2000» має репутацію надійного і стабільного партнера.

Тематика видань ПП Офіс-2000»:

- медицина: лікувальна справа, стоматологія, фармація;

- іноземні мови: фахове вивчення мов, переклад, словники, книги для читання;

- технічні науки;

- сільське господарство;

- харчова та переробна промисловість;

- культура та мистецтво.

Напрямки комерційної діяльності ПП Офіс-2000»:

- комплектація бібліотек навчальних закладів всіх рівнів акредитації;

- співробітництво з книготорговельними організаціями;

- участь у виставках-ярмарках книжкової продукції;

- книга-поштою;

- покупка в Інтернеті.

Розглянемо організаційну структуру управління ПП «Офіс-2000», яка представлена на рис.2.1.

Як видно з рис.2.1. підприємство має організаційну структуру, яка характеризується горизонтальним та вертикальним поділом праці, має лінійні зв'язки.

Горизонтальний поділ праці є однорівневим. Головне призначення - сприяти найбільш ефективній взаємодії частин організації при вирішенні виникаючих проблем. Вони мають ряд важливих переваг: економлять час, підвищують якість взаємодії, розвивають у керівників самостійність, ініціативність, вмотивованість.

Рис.2.1. Організаційна структура управління ПП «Офіс-2000»

Вертикальний поділ праці - це зв'язки підпорядкування, необхідність у них виникає при ієрархічності управління. Дані зв'язку служать каналами передачі розпорядчої та звітної інформації, створюючи тим самим стабільність в організації.

Лінійні зв'язки відображають рух управлінських рішень інформації між лінійними керівниками

Поділ на підрозділи відбувається відповідно до цілей і стратегії організації. Кожен підрозділ має мати чітко визначені завдання і функції.

Організаційна структура ПП «Офіс-2000» доцільна для даного підприємства, працівники якого виконують приблизно однакові дії (надають однотипні послуги, обслуговують один сегмент ринку). Перевагою цієї структури є можливість швидко приймати рішення, реагувати на зміни у зовнішньому оточенні і забезпечувати неформальний підхід до мотивації і контролю діяльності співробітників.

Така структура задовольняє виповненню цілей та завдань, які стоять перед підприємством. Так, наприклад, для виконання завдання реалізація продукції за встановлений термін, на складі слідкують за наявність товару, відділ торгівлі слідкує який саме товар необхідно, а головний механік слідкує за доставкою, в бухгалтерії проводиться аналіз успішного виконання завдань.

Робота, яка повинна виконуватись на підприємстві, розподілена між підрозділами. Це дозволяє економити час та трудові ресурси.

Перед кожним працівником стоять свої завдання, цілеспрямоване виконання яких кожним окремо приведе до конкурентоспроможного функціонування всього підприємства. Кожний працівник має свого безпосереднього керівника, від якого отримує завдання та поради, та перед яким відповідає за виконану роботу.

На основі фінансової звітності підприємства (додатки А, Б, В, Г, Д, Е) проведемо аналіз фінансових результатів ПП Офіс-2000» за 2010-2012 рр.

Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складемо ущільнений баланс.

За даними табл.2.1 ми бачимо, що вартість нематеріальних активів ПП Офіс-2000» складає на кінець 2012 року 239,30 тис. грн., що на 115,50 тис. грн. менше показника на кінець 2011 року (темп приросту за останній рік склав -32,55%), та на 249,20 тис. грн. менше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2012-2011 рр. становить -51,01%).

Залишкова вартість основних засобів ПП Офіс-2000» становить на кінець 2012 року 15586,20 тис. грн., що на 4462 тис. грн. більше показника на кінець 2011 року (темп приросту за цей період склав 40,11%), та на 6624,40 тис. грн. більше значення показника на кінець 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 73,92%).

Загальна вартість необоротних активів ПП Офіс-2000» склала на кінець 2012 року 16693,10 тис. грн., що на 4522,40 тис. грн. більше показника за 2011 рік (темп приросту необоротних активів за останній рік становить 37,16%), та на 6627,60 тис. грн. більше значення показника 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 65,84%).

Виробничі запаси ПП Офіс-2000» становлять на кінець 2012 року 1138,30 тис. грн., що на 262,40 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -18,73%) та на 240 тис. грн. менше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить -17,41%).

Таблиця 2.1

Ущільнений баланс ПП Офіс-2000» (актив) 2010-2012 роки

Активи

На кінець року, тис. грн.

Абсолютне відхилення, ±

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2012/

2011

2012/

2010

Нематеріальні активи

488,50

354,80

239,30

-115,50

-249,20

-32,55

-51,01

Незавершене будівництво

615,20

691,70

867,60

175,90

252,40

25,43

41,03

Основні засоби

8961,80

11124,20

15586,20

4462

6624,40

40,11

73,92

Всього необоротні активи

10065,50

12170,70

16693,10

4522,40

6627,60

37,16

65,84

Виробничі запаси

1378,30

1400,70

1138,30

-262,40

-240

-18,73

-17,41

Незавершене виробництво

12,60

7,80

3,40

-4,40

-9,20

-56,41

-73,02

Готова продукція

102,80

1272,80

5595,90

4323,10

5493,10

339,65

5343,48

Товари

16,10

3,70

4,80

1,10

-11,30

29,73

-70,19

Дебіторська заборгованість за товарами

649,10

700,10

656,90

-43,20

7,80

-6,17

1,20

Дебіторська заборгованість за розрахунками

1526,10

2000,10

10400,10

8400

8874

419,98

581,48

Інша поточна дебіторська заборгованість

197,50

239,00

240,40

1,40

42,90

0,59

21,72

Грошові кошти

20,90

181,50

257,20

75,70

236,30

41,71

1130,62

Інші оборотні активи

109,00

163,10

193,70

30,60

84,70

18,76

77,71

Всього оборотні активи

4012,40

5968,80

18490,70

12521,90

14478,30

209,79

360,84

Вартість активів

14077,90

18139,50

35183,80

17044,30

21105,90

93,96

149,92

Залишки готової продукції становлять на кінець 2012 року 5595,90 тис. грн., що на 4323,10 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 339,65%) та на 5493,10 тис. грн. більше значення показника 2010 року (темп приросту залишків готової продукції за 2 роки становить 5343,48%).

Дебіторська заборгованість ПП Офіс-2000» за розрахунками становлять на кінець 2012 року 10400,10 тис. грн., що на 8400 тис. грн. більше показника на кінець 2011 року (темп приросту заборгованості дебіторів за останній рік становить 419,98%). У порівнянні із показником на кінець 2010 року, дебіторська заборгованість збільшилась на 8874 тис. грн. (темп приросту за 2 роки становить 581,48%).

Грошові кошти становлять на кінець 2012 року 257,20 тис. грн., що на 75,70 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 41,71%) та на 236,30 тис. грн. більше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить 1130,62%).

Загальна вартість оборотних активів на кінець 2012 року становить 18490,70 тис. грн., що на 12521,90 тис. грн. більше показника на кінець 2011 року. Темп приросту оборотних коштів за останній рік становить 209,79%. У порівнянні із показником за 2010 рік, оборотні кошти збільшилися на 14478,30 тис. грн., а темп приросту склав 360,84%.

Загальна вартість майна ПП Офіс-2000» становить на кінець 2012 року 35183,80 тис. грн., що на 17044,30 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 93,96%) та на 21105,90 тис. грн. більше значення показника за 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 149,92%).

Статутний капітал становить на кінець 2012 року 1358,50 тис. грн. За досліджуваний період значення показника не змінилося.

Інший додатковий капітал становить на кінець 2012 року 5462,10 тис. грн. За досліджуваний період значення показника не змінилося.

Резервний капітал ПП Офіс-2000» становить на кінець 2012 року 384,10 тис. грн., що на 44,50 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 13,10%) та на 296,10 тис. грн. більше значення показника за 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 336,48%).

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) становить на кінець 2012 року 16108,50 тис. грн. Це на 9758,60 тис. грн. більше показника на кінець 2011 року (темп приросту за останній рік становить 153,68%). У порівнянні із показником за 2010 рік, нерозподілений прибуток (збиток) більший на 15177,90 тис. грн. (темп приросту за 2 роки становить 1630,98%).

Таблиця 2.2

Ущільнений баланс ПП Офіс-2000» (пасив) 2010-2012 роки

Джерела формування майна

На кінець року, тис. грн.

Абсолютне відхилення, ±

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2012/

2011

2012/

2010

Статутний капітал

1358,50

1358,50

1358,50

0

0

0

0

Інший додатковий капітал

5462,10

5462,10

5462,10

0

0

0

0

Резервний капітал

88,00

339,60

384,10

44,50

296,10

13,10

336,48

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

930,60

6349,90

16108,50

9758,60

15177,90

153,68

1630,98

Всього власний капітал

7839,20

13510,10

23313,20

9803,10

15474

72,56

197,39

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2940,60

3825,50

8845,60

5020,10

5905

131,23

200,81

Інші поточні зобов'язання

13,70

16,30

31,00

14,70

17,30

90,18

126,28

Всього короткострокових зобов'язань

5018,70

4629,40

10099,60

5470,20

5080,90

118,16

101,24

Баланс

14077,90

18139,50

35183,80

17044,30

21105,90

93,96

149,92

Загальна сума власного капіталу становить на кінець 2012 року 23313,20 тис. грн., що на 9803,10 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 72,56%) та на 15474 тис. грн. більше значення показника 2010 року (темп приросту власного капіталу за 2 роки становить 197,39%).

Кредиторська заборгованість ПП Офіс-2000» за товари, роботи, послуги становлять на кінець 2012 року 8845,60 тис. грн., що на 5020,10 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 131,23%) та на 5905 тис. грн. більше значення показника на кінець 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 200,81%).

Поточні зобов'язання за розрахунками становлять на кінець 2012 року 1223 тис. грн., що на 435,40 тис. грн. більше показника попереднього року та на 807,60 тис. грн. більше значення показника на кінець 2010 року.

Інші поточні зобов'язання становлять на кінець 2012 року 31,00 тис. грн., що на 14,70 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 90,18%) та на 17,30 тис. грн. більше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить 126,28%).

Загальна сума короткострокових зобов'язань ПП Офіс-2000» становить на кінець 2012 року 10099,60 тис. грн., що на 5470,20 тис. грн. більше показника на кінець 2011 року (темп приросту за останній рік становить 118,16%) та на 5080,90 тис. грн. більше значення показника на кінець 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 101,24%).

Розглянемо структуру доходів на рисунку 2.2.

Чистий дохід в 2012 році склав 147185,20 тис. грн., що на 82301,80 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав (126,85% (147185,20 - 64883,40) / 64883,40 * 100). У порівнянні із показником за 2010 рік чистий дохід збільшився на 86617,70 тис. грн., а темп приросту за 2010-2012 роки склав 143,01% ((147185,20 - 60567,50) / 60567,50 * 100). Питома вага чистого доходу в доходах підприємства в 2012 році склала 99,93% (147185,20 / 147283,20 * 100).

Рис.2.2. Структура доходів ПП Офіс-2000» за 2010-2012 роки

Загальна сума доходів в 2012 році становила 147283,20 тис. грн., що на 81863,60 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 125,14%. У порівнянні із показником за 2010 рік загальна сума доходів збільшилася на 86246,60 тис. грн.

Проведемо аналіз витрат досліджуваного підприємства в табл.2.3.

Собівартість реалізації продукції в 2012 році становила 126337,90 тис. грн., що на 71714,20 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за 2011-2012 роки склав 131,29%. У порівнянні із показником за 2010 рік собівартість реалізації продукції збільшилася на 70323,30 тис. грн., а темп приросту за цей період склав 125,54%.

Питома вага собівартості реалізації у загальних витратах підприємства в 2012 році склала 94,76%.

Таблиця 2.3

Аналіз динаміки та структури витрат ПП Офіс-2000» за 2010-2012 роки

Види витрат, тис. грн.

За рік, тис. грн.

Абсолютне відхилення, ±

Темп приросту, %

Питома вага у підсумку за рік, %

Відхилення питомої ваги, %

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

2010

2011

2012

2012 від 2011 рр.

2012 від 2010 рр.

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

56014,60

54623,70

126337,9

71714,20

70323,30

131,29

125,54

94,69

94,35

94,76

0,42

0,07

Адміністративні витрати

1796,20

2079,90

3322,90

1243

1526,70

59,76

85,00

3,04

3,59

2,49

-1,10

-0,54

Витрати на збут

279,40

382,90

677,60

294,70

398,20

76,97

142,52

0,47

0,66

0,51

-0,15

0,04

Інші операційні витрати

549,20

476,30

2911,50

2435,20

2362,30

511,27

430,13

0,93

0,82

2,18

1,36

1,26

Інші витрати

266,90

257,50

71,20

-186,30

-195,70

-72,35

-73,32

0,45

0,44

0,05

-0,39

-0,40

Всього витрати

59153

57897,40

133321,1

75423,70

74168,10

130,27

125,38

x

x

x

x

x

Адміністративні витрати склали в 2012 році 3322,90 тис. грн., що на 1243 тис. грн. більше значення попереднього року. Темп приросту за останній рік склав 59,76%.

У порівнянні із показником за 2010 рік адміністративні витрати збільшилися на 1526,70 тис. грн., за період з 2010 по 2012 роки темп приросту адміністративних витрат склав 85,00%. Питома вага адміністративних витрат у загальній їх сумі в 2012 році склала 2,49% (3322,90 / 133321,10 * 100).Витрати на збут в 2012 році склали 677,60 тис. грн., що на 294,70 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 76,97% ((677,60 - 382,90) / 382,90 * 100). У порівнянні із показником за 2010 рік витрати на збут збільшилися на 398,20 тис. грн., темп приросту за цей період склав 142,52%. Питома вага витрат на збут у витратах підприємства в 2012 році склала 0,51%.

Загальна сума витрат в 2012 році склала 133321,10 тис. грн., що на 75423,70 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 130,27%. У порівнянні із показником за 2010 рік загальна сума витрат збільшилася на 74168,10 тис. грн., темп приросту витрат за 2 роки склав 125,38%.

2.2 Короткий опис інноваційного проекту

Ділова ідея полягає у створенні рекламного агентства «Талан». Саме тому створення рекламного агентства «Талан» пов'язане з цілю надання повного циклу рекламних послуг різним фірмам (замовникам) для представленнях їхніх пропозицій потенційному споживачу в оригінальній, надзвичайній формі, яка б спонукала до покупок і тісних стосунків. Для цього наше агентство буде:

- проводити дослідження мотивів споживачів із залучення до роботи професійних психоаналітиків;

- проводити дослідження ринків збуту, конкурентів з визначенням їхніх слабких місць;

- розробляти рекламні плани та рекламні компанії з визначенням їх цілей та концепцій;

- на основі вивчення ринку та споживачів розробляти стратегії маркетингу та сприяти їх втіленню;

- допоможе у пошуку назви товару і створенню його упаковування;

- поможе у пошуку і виборі ефективних засобів масової інформації для розміщення реклами;

- розробить творчий задум і проведе його попередній іспит;

- розробить план уявлення товару у сфері торгівлі;

- розробить форми відбитку творчого задуму в матеріалах, використовуваних у сфері стимулювання збуту і при організації реклами в місцях продажу;

- розробить план пропагандистських заходів для створення вигоди з нового товару;

- розробить план стимулювання зацікавленості серед співробітників сфери збуту;

- займатиметься проведенням BTL - заходів, таких як презентацій, семінарів,вечірок, конкурсів, лотерей, мерчендайзинг.

На сьогоднішній день рекламу використовують переважно як крайній захід при спаді продаж або великими організаціями і підприємствами. Створена нами система цін допоможе, як фізичним так і юридичним особам з різним доходом, використовувати рекламу, як постійний,і необхідний елемент їхньої діяльності.

Розробляючи реклами ми будемо використовувати нестандартні ідеї та підходи виходячи подачі від вже проївшися шаблонів, однак в той же час реклама буде не містити ніяких елементів, які виходитимуть за межі пристойності і моралі ( що останнім часом характерне для певних компаній). Це будуть тривалі й тісні стосунки фірм з споживачами та нами.

Отже, основною місією нашого проекту є забезпечення перетворення процесу інформування споживачів різними фірмами і підприємствами за допомогою якісної та «справжньої» реклами у постійний процес .

1. Назва: рекламне агентство «Талан» є Товариством з обмеженою відповідальністю.

2. Місцезнаходження: Для створення агентства буде орендовано офіс за адресою: 18006, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Горького, 21.

3. Товар рекламного агентства «Талан».

Товар фірми можна умовно розділити на чотири категорії:

1. «Не комерційний» до даного сегменту відноситься в основному плакатна продукція.

Плакат (франц. рlасаrd - об'ява, афіша) - різновид дизайну, малюнок великого формату з лаконічним яскраво вираженим (взагалі кольоровим) зображенням, який супроводжується коротким, запам'ятовуючимся текстом.

В ТОВ «Талан» плакат являється поліграфічне розмноження на основі створеного художником оригіналу. Плакат повинен сприйматися на великій відстані, виділятися серед інших джерел інформації. Щоб привернути увагу та зацікавити глядача, активізувати його сприйняття, спрямувати його мислення і волю до дій.

Плакат

Плакат

Плакат

Плакат для Амагами

Плакат для вечірки Dj One

Плакат

Плакат для Амагами

Плакат для вечірки Dj fest від Київстара

Рис.2.3. Плакати виготовлені ТОВ «Талан»

Плакат використовує ряд специфічних засобів: образотворчі метафори, загальноприйняті символи, співставлення різномасштабних зображень, різночасних і відбуваючихся в різноманітних умовах подій, узагальнення форми предметів. Важливу роль у плакаті грає характер шрифту та розташування тексту, яскраве умовне декоративне кольорове рішення. В систему умовних образотворчих засобів плакату іноді вводиться фотографія (самостійно або у сукупності з малюнком, живописом) рис. 2.3.

2. Широкоформатний друк, даний сегмент представлений баннерами і біллбордами, далі приведена умовна класифікація даної продукції.

Розрізняють наступні види банерів:

- Брандмауери. Рекламна конструкція гіперформату (10х30 м, 15х50 м та ін.), розташована на стінах будинків або інших споруд. Щити 6х3 м, розташовані на стінах, також відносять до брандмауерів;

- Біллборд. Популярний вид носія зовнішньої реклами. Найпоширеніший розмір білбордів - 3*6м. Розташовують білборди на узбіччях автомобільних доріг, що дозволяє проводити як короткострокові, так і довгострокові рекламні компанії. Матеріалом для друку слугує папір або банерна тканина, в залежності від строків та цілей рекламної компанії;

- Розтяжки. розміром 1х10 м розташовуються над проїзною частиною вулиці, між будинками або опорами міського освітлення. Виготовляється з матеріалів на основі тканини або вінілової плівки;

- Тролі. Рекламний щит, прикріплений до ліній електропостачання тролейбусів, трамваїв поперек руху міського транспорту.

При виготовленні даної продукції використовується матеріал:

- Вініл. Банерна тканина являє собою вінілове полотно, армоване поліестеровою ниткою. Завдяки міцній основі, стійкому ПВХ-шару, а також спеціальному акриловому покриттю з обох боків, яке необхідне для подальшого повноцінного друку, тканина є всепогодньою, не боїться атмосферних опадів, перепадів температур, не блякне на сонці, легко зварюється та шиється.

Може бути трьох типів:

- Front light (для експонування при природньому освітленні або з фронтальним підсвічуванням);

- Back light (для експонування з заднім підсвічуванням);

- Stop Light (з чорною світлонепроникною підложкою для стендової графіки тощо).

- Будівельна сітка - це високоміцний матеріал для широкоформатного друку з високими вимогами до вітрового навантаження. Блокуючий ефект матової поверхні проти відблисків на зворотному боці. Тильний бік сітки іноді покриті папером, який видаляється, для захисту друкарського обладнання від чорнил, що проникають через отвори в сітці. Для кріплення сітки робляться спеціальні кишені або встановлюють люверси.

На рис.2.4. зображено біллборди та банери виготовленні ТОВ «Талан».

3. Друкована реклама - дана продукція представлена різноманітними проспектами, календарями, листівками, буклетами, флайєрами.

Друкована реклама - один із основних рекламних засобів, розрахований виключно на зорове сприйняття.

До основних видів рекламної друкованої продукції можна віднести: проспект, буклет, плакат, листівку та ін.

Вивіска

Борд заводу

Салон-перукарня «Фея»

Салон-перукарня «Фея»

Біллборд «КБС»

біллборд фірми «Фея-люкс»

біллборд фірми «АБЗ»

Банер для туристичної фірми Оксани Пустовіт

Вивіска

Постери для фірми «Допомога»

Рис.2.4. Бандери та біллборди виготовленні фірмою «Талан»

Проспект - зброшуроване або переплетене друковане видання, яке інформує про певні заходи податкових органів. Може носити яскраво виражений ювілейний характер (детально описувати історію, діяльність служби, органу тощо).

Буклет - на відміну від проспекта, не зброшуроване, а декілька разів сфальцоване видання (тобто складене «гармошкою»). Може мати різні розміри, обсяг, варіанти фальцування, але в розгорнутому вигляді його розмір не перевищує розмір стандартного типографського друкованого аркуша. Недороге й економніше видання, виготовляється великими тиражами, розраховане на короткочасне використання.


Подобные документы

 • Принципи, сутність і призначення бізнес-планування. Цілі, завдання, ознаки і функції бізнес-плану, його структура. Аналіз методики складання бізнес-плану, інформаційне поле. Шляхи вдосконалення та експертна оцінка бізнес-планування в умовах України.

  курсовая работа [424,7 K], добавлен 21.05.2012

 • Сутність процесу бізнес планування та мета його складання. Особливості обґрунтування бізнес ідеї, структура та етапи розробки. Вивчення та розробка бізнес плану нової виробничої лінії на ВАТ "Іскра". Проблеми розробки та впровадження бізнес плану.

  магистерская работа [242,9 K], добавлен 10.08.2010

 • Формування інвестиційного задуму (ідеї) проекту, Дослідження інвестиційних можливостей. Сутність проектного аналізу. Техніко-економічне обґрунтування інвестицій. Особливості складання бізнес-плану, зразковий склад проекту. Оцінка ефективності проекту.

  реферат [23,7 K], добавлен 13.05.2010

 • Визначення основних етапів інноваційного процесу. Дослідження ефективності інноваційного проекту на підприємстві текстильної промисловості. Розрахунок показників чистого дисконтованого доходу, індексу рентабельності та терміну окупності інвестицій.

  курсовая работа [242,7 K], добавлен 04.06.2014

 • Теоретичні основи планування інноваційної діяльності підприємств. Види планування та їх застосування до інноваційної діяльності. Розробка інноваційного проекту на підприємстві, аналіз його ефективності. Впровадження проекту, напрямки його оптимізації.

  курсовая работа [418,0 K], добавлен 30.03.2015

 • Сутність і завдання бізнес-планування в діяльності підприємства. Стратегічні та тактичні завдання. Складові бізнес-плану за стандартами BFM Group Ukraine. Операційний та фінансовий леверидж. Дисконтований період окупності. Звіти про дослідження ринку.

  реферат [26,3 K], добавлен 15.04.2013

 • Бізнес-план у ринковій системі господарювання. Формування інформаційного поля та комп’ютеризація процесу бізнес-планування. Аналіз ефективності використання основних фондів і матеріальних ресурсів підприємства. Розробка заходів диверсифікації виробництва.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 23.09.2016

 • Структурне місце бізнес-планування в системі планування діяльності підприємства. Економічне діагностування ринку упаковки в Україні та оцінка конкурентної позиції ТОВ "ДКБ "РОТЕКС". Економічне обґрунтування ефективності бізнес-плану підприємства.

  дипломная работа [7,4 M], добавлен 06.07.2010

 • Опис послуг салону краси "Шик". Аналіз ринків збуту, оцінка основних конкурентів салону. SWOT-аналіз конкурентних переваг організації. Розробка плану по прибутку й рентабельності салону. Визначення джерел ризику проекту й заходи для їхньої компенсації.

  бизнес-план [48,6 K], добавлен 04.08.2016

 • Методи розрахунку витрат проекту. Визначення початкової вартості виробничих фондів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Розрахунок вигод проекту і характеристика. Розрахунок грошових потоків по кредиту. Комплексна оцінка інноваційного проекту.

  контрольная работа [38,5 K], добавлен 03.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.