Аналіз ефективності грошово-кредитної політики України в післякризовий період

Стабілізація гривні як головна мета грошово-кредитної політики України. Порівняльний аналіз фактичних і прогнозних показників індексу споживчих цін, монетарної бази та ВВП за 2010-2012 рр. Огляд післякризового становища Національним банком України.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 26.12.2013
Размер файла 134,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Аналіз ефективності грошово-кредитної політики України в післякризовий період

В умовах активної глобалізації актуальною постає проблема проведення коректної грошово-кредитної політики держави. Саме цей захід є одним з головних засобів нейтралізації та подолання наслідків фінансово-економічної кризи. Тому, орієнтуючись на наведені нижче статистичні данні проаналізуємо, наскільки ефективним було проведення даних заходів.

В першу чергу зіставимо основні прогнозні показники, що характеризують ефективність грошово-кредитної політики, з фактичними.

Таблиця 1

Прогнозні показники монетарної сфери, зазначені в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2010-2012рр.

№ п/п

Показник

2010р

2011р

2012р

1

Індекс споживчих цін, %

-

108,9

107,9

2

ВВП реальний, %

103,0

104,5

104,7

3

Монетарна база, %

111

114

116

4

Середній обмінний курс, грн. за дол. США

-

-

-

З таблиці 1 видно, що з огляду на післякризове становище Національним банком України не було спрогнозовано приріст споживчих цін у 2010. грошовий кредитний політика монетарний

Крім того, помітним аспектом є те, що НБУ неспроможний визначити майбутній обмінний курс національної грошової одиниці на наступний рік. Як зазначається у Основних засадах грошово-кредитної політики офіційний курс гривні до долара США встановлюватиметься на підставі її котирувань на міжбанківському ринку, сприяючи формуванню в суспільстві об'єктивної оцінки валютних ризиків. У 2011 році на міжнародних фінансових ринках відчуватимуться наслідки «валютних війн», поточне загострення яких пов'язане з невирішеністю структурних проблем низки провідних індустріальних країн.[3].

Зрозуміло, що причиною такої невизначеності є потенційна нестабільність валютного ринку і у післякризовий період та значна прив'язка національної грошової одиниці до долара США. Як відомо до настання нещодавньої фінансово-економічної кризи у Основних засадах даний показник регулярно зазначався та щороку збігався з досягнутими значеннями.

Таблиця 2

Фактичні показники монетарної сфери, зазначені в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2011-2012рр.

№ п/п

Показник

2010р

2011р

2012р*

1

Індекс споживчих цін, %

109,1

104,6

100

2

ВВП реальний, %

104,2

105,2

103,7

3

Монетарна база, %

115,8

106,3

103,4

4

Середній обмінний курс, грн. за дол. США

7,97

8,03

8,15

*- станом на ІІІ квартал 2012 року. [4].

Отож проведемо порівняльний аналіз індексу споживчих цін, реального ВВП та монетарної бази. користуючись наведеними нижче рисунками.

Рис.1. Порівняльний аналіз фактичних і прогнозних показників індексу споживчих цін за 2010-2012 рр., у %.

Рис.2. Порівняльний аналіз фактичних і прогнозних показників ВВП реального за 2010-2012 рр., у %.

Рис.3. Порівняльний аналіз фактичних і прогнозних показників монетарної бази за 2010-2012 рр., у %.

З даних графіків яскраво видно, що в жодному році за жодним показником реальні значення не досягли прогнозних. Однак у 2011 році спостерігається наближення значення ВВП до прогнозованого рівня. Відхилення становить 0,7%. Загалом же спостерігаються чіткі похибки, особливо у монетарній базі. Причиною цього може бути слабка прогнозованість показників, що не дає можливості дати точних результатів. З іншого боку можна говорити про недієздатність інструментів грошово-кредитної політики, які не дають вивести монетарну динаміку на прогнозований рівень.

Переглянемо окремо кожен з фактичних показників.

Позитивною насамперед є динаміка зниження індексу споживчих цін, та досить стабільний середній обмінний курс, що свідчить про стійкість національної грошової одиниці. В той же час станом на ІІІ квартал 2012 року спостерігається зниження реального ВВП на 1,3%.[4]. Аналітиками передбачається продовження падіння ВВП реального у ІV кварталі. Варто також відмітити, що показники монетарної бази знижуються. Це безумовно сприяє уповільненню ділової активності у країні загалом.

Висновок: На основі вище викладеного матеріалу стверджуємо, що досягнення головної мети грошово-кредитної політики України - стабілізація гривні (це завдання також ставить перед Україною і МВФ) - часто несе за собою негативні наслідки: падіння реального ВВП, зменшення монетарної бази, невизначеність прогнозів щодо валютного курсу. Крім того варто відмітити про значні відхилення прогнозних показників НБУ від фактичних. З огляду на це можна стверджувати, що грошово-кредитна політика України є не досить ефективною та потребує значних удосконалень. Зокрема більшість вчених зазначають, що головною метою повинно стати саме забезпечення зростання ВВП.

Список використаних джерел

1. Жаліло Я.А. Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ. Аналітична доповідь/ Я.А. Жаліло, Д.С. Покришка та ін. / за ред. Я.А. Жаліла. - К. : Вид-во НІСД, 2010. - 104 с.

2. Теландівський О.Т. Аналіз ефективності грошово-кредитної політики// Науковий вісник НЛТУ. - 2012. - №22.4. - С.236-241.

3. Основні засади грошово-кредитної політики (2010-2013). [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

4. Монетарний огляд. ІІІ квартал 2012 року. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Формування грошово-кредитної політики України за нових економічних відносин. Інституціональний аспект аналізу грошово-кредитної політики. Досягнення і проблеми макроекономічної стабілізації грошово-кредитної моделі. Удосконалення і приорітети розвитку.

  курсовая работа [72,4 K], добавлен 02.10.2007

 • Мета грошово-кредитної політики держави - реалізація системи заходів у сферах грошового обігу та кредиту. Стратегічні та проміжні цілі. Національний банк України як головний інструмент проведення грошово-кредитної політики держави. Зарубіжний досвід.

  реферат [149,5 K], добавлен 20.03.2009

 • Грошово-кредитна політика та її етапи в системі макроекономічного регулювання. Механізм впливу монетарної політики на функціонування економічної системи. Основні етапи розвитку грошово-кредитної політики України. Уповільнення темпів зростання цін.

  курсовая работа [777,2 K], добавлен 13.11.2012

 • Механізм дії та структура грошово-кредитної системи України. Методи грошово-кредитного регулювання. Динаміка основних показників орієнтування грошово-кредитної системи. Економічне становище м. Києва за січень 2015 р. Сучасна монетарна стратегія України.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 02.01.2017

 • Визначення особливостей ролі грошей в економіці України з урахування здійснення сучасної грошово-кредитної політики. Дослідження методів державного регулювання кількості грошей в обігу. Огляд напрямів підвищення ефективності управління грошовою масою.

  курсовая работа [206,5 K], добавлен 23.05.2013

 • Загальна характеристика правової природи Національного банку України, його функції та головні операції. Ефективність та основні напрями грошово-кредитної політики України, аналіз платіжного балансу. Ліквідність банківської системи та її регулювання.

  научная работа [679,7 K], добавлен 28.05.2016

 • Монетарна політика у системі макроекономічного регулювання. Особливості та причини неефективності грошово-кредитної політики на початку 90-х років XX ст. Роль монетарної політики у досягненні фінансової стабільності та економічного зростання в Україні.

  курсовая работа [76,0 K], добавлен 03.10.2008

 • Грошово-кредитна політика - основна складова загальнодержавної економічної системи: зміст, інструменти, цілі. Місце Центрального Банку у бюджетному регулюванні, підтримці стабільності цін, гривні. Механізм взаємозв’язку монетарної і фіскальної політики.

  презентация [237,7 K], добавлен 04.04.2011

 • Сутність, функції та структура кредитного ринку. Динаміка кредитування та залучення внесків членів кредитних спілок. Юридичні особи публічного права. Особливості прогнозування основних засад розвитку грошово-кредитної політики в 2016-2020 роках.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 20.12.2015

 • Ознайомлення із науковою діяльністю економіста Мілтона Фрідмана. Етапи розвитку монетарної концепції Фрідмана як основи грошово-кредитної політики. Відстоювання вченим ідеї про виняткове значення стійкості грошей для нормального функціонування економіки.

  реферат [27,7 K], добавлен 02.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.