Оцінка ефективності інноваційного проекту (на прикладі підприємств текстильної промисловості)

Визначення основних етапів інноваційного процесу. Дослідження ефективності інноваційного проекту на підприємстві текстильної промисловості. Розрахунок показників чистого дисконтованого доходу, індексу рентабельності та терміну окупності інвестицій.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.06.2014
Размер файла 242,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Попова Л.В., Исакова Р.Е., Головина Т.А.. Контроллинг, 2003 Инновационный менеджмент: Учебное пособие для бакалавров / Ж.Д. Дармилова. - К.: «Дашков», 2013. - ISBN: 978-5-394-02123-7.

2. Станковская И.К., Стрелец И.А. Экономическая теория для бизнес-школ: учебник. - М.: Эксмо, 2005.

3. Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності / М.А. Йохна, В.В. Стадник. - К. : Вид. центр "Академія", 2005. - 400 с.

4. Шепель Н.Г. Інноваційний менеджмент [Текст]: конспект лекцій ля студентів з спеціальності 7.05201, 8.050201 «Менеджмент організацій»/ Шепель Н.Г. - ДДТУ. - 2009.

5. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2006. - 295 с.

6. Менеджмент організацій: Підручник/ Л.І.Федулова, І.В.Сокирник, В.В.Стадник, М.А.Йохна; За ред. Л.І. Федулової.- К.: Либідь, 2004.- 448 с.

7. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. - К.: КНЕУ, 2003. - 394 с.

8. Волков О.І. Економіка й організація інноваційної діяльності: підручник/ О.І.Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречан та ін.; Під ред. проф. О.І.Волкова, проф. М.П.Денисенка. - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 960 с.

9. Федосова Р.Н. Современный инструментарий оценки эффективности инновационных проектов / Р.Н. Федосова, С.В. Пименов // Вестник Оренбурского государственного университета. -- 2009. -- № 5. С. 78-81.

10. КВЕД-2010, КВЕД-2012, КВЕД-2013: Розділ 17 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://evrovektor.com/kved/2010/52/Tekstilne-virobnictvo

11. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / П.П. Микитюк. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 400 с. (с. 322-351)

12. Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 448 с.

13. Дудар Т. Г. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Т.Г. Дудар, В.В. Мельниченко. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 256 с. (с. 205-224)

14. Гнатюк С.Н. Социально-экономическая эффективность инноваций: постановка проблемы [Електронний ресурс] / С.Н. Гнатюк, А.А. Антипова // Экономика и социум. - 2012. - № 2. - С. 83-88. - Режим доступу: http://www.iupr.ru/domains_data/files/sborniki_jurnal/Sbornik%20el%20zhurnal%202.pdf.

15. Болбот Е.А. Теоретические и методологические основы эффективности инновационных проектов [Електронний ресурс] / Е.А. Болбот // Труды 49-й научной конференции МФТИ Аэрофизика и космические исследования», ноябрь 2006 р., Москва - Долгопрудный. - М. - Долгопрудный : [МФТИ], 2006. - С. 138-140. - Режим доступу:

http://mipt.ru/students/olympsaconfs/confmipt/f_5ykwxn/conf49/z49/faki/program/faki49-arpev810c68.pdf.

16. Мухамедьярова А.М. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / А.М. Мухамедьярова. - 2-е изд.. М. : ИНФРА-М; 2008. - 176 с. (с. 129-133).

17. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник [Текст] / Г.В. Савицька. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 668 с. (с. 383-425)

18. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.В. Майорова. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 472 с. (с. 255-281)

19. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент : учебник / Р.А. Фатхутдинов. - 4-е изд. -- СПб.: Питер, 2003. -- 400 с. (с. 378-384)

20. Герасимов А.Е. Проблемы повышения эффективности инновационной деятельности / А.Е. Герасимов //Инновации. - 2001. - № 9-10. - С. 46-48.

21. Агарков С.А., Кузнецова Е.С., Грязнова М.О. Инновационный менеджмент и государственная инновационная політика. Монография. Издательство "Академия Естествознания", 2011 год. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rae.ru/monographs/112/

22. Гончаров В.Н. Характеристика инновационного потенциала предприятия в контексте стратегического управления. - Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск -76. - Донецьк, ДонНТУ, 2004.

23. Сучасні проблеми економіки: нові погляди науковців. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 24-25 лютого 2012 року): У 2-х частинах. - Дніпропетровськ.: НО "Перспектива", 2012. - Частина 1.- C.104.

24. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків. Навч. посіб. / За заг. ред. Донець Л. І. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 472 с.

25. Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления : учебник [Текст] / М.Л. Разу, А.М. Лялин. - М. : Кнорус, 2007. - 768 с.

26. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент : учебное пособие. [Текст] / О.М. Хотяшева. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 384 с.

27. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. - М. : Экономика, 1989. - 358 с.

28. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: учебник / Р.А. Фатхутдинов. - 7-е изд., испр. И доп. - М. : Дело, 2005. - 448 с.

29. Карюк В.І. Методика вибору стратегічних альтернатив у процесі формування інноваційної стратегії підприємства / В.І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2012. - Вип. 27, Т.1. - С. 385-391.

30. Горфинкель В.Я. Инновационный менеджмент : кчебник. [Текст] / В.Я. Горфинкель, Б.Н. Чернышев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник, 2008. - 464 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Оцінка інноваційного розвитку в промисловості України. Аналіз сучасного стану інноваційного розвитку за різними галузями промисловості та регіонами. Основні проблеми і їх актуальність на сьогоднішній день, перспективні напрямки інноваційного розвитку.

  научная работа [49,8 K], добавлен 16.12.2014

 • Визначення доцільності витрат на придбання нової машини на основі показників поточної вартості грошового потоку і середньозваженої вартості капіталу; термін окупності проекту. Обґрунтування ефективності інвестицій на основі внутрішньої ставки доходу.

  контрольная работа [21,0 K], добавлен 04.03.2013

 • Сутність та призначення бізнес-планування інноваційного проекту, його інформаційне забезпечення. Короткий опис та оцінка конкурентоспроможності інноваційного проекту ПП "Офіс-2000". Вдосконалення бізнес-планування з використанням комп’ютерних технологій.

  курсовая работа [2,1 M], добавлен 11.01.2014

 • Теоретичні аспекти інноваційного потенціалу промисловості. Сучасний стан інноваційного потенціалу промисловості України. Проблеми впровадження інновацій на підприємствах, шляхи їх вирішення. Формування механізму використання інноваційного потенціалу.

  курсовая работа [84,4 K], добавлен 06.03.2014

 • Методи розрахунку витрат проекту. Визначення початкової вартості виробничих фондів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Розрахунок вигод проекту і характеристика. Розрахунок грошових потоків по кредиту. Комплексна оцінка інноваційного проекту.

  контрольная работа [38,5 K], добавлен 03.01.2009

 • Аналіз критеріїв ефективності проекту. Розрахунок чистої ліквідаційної вартості обладнання, ефекту від інвестиційної, операційної, фінансової діяльності. Розрахунок потоку реальних грошей і сальдо. Визначення показників ефективності проекту, окупності.

  курсовая работа [42,9 K], добавлен 17.12.2010

 • Теоретичні основи планування інноваційної діяльності підприємств. Види планування та їх застосування до інноваційної діяльності. Розробка інноваційного проекту на підприємстві, аналіз його ефективності. Впровадження проекту, напрямки його оптимізації.

  курсовая работа [418,0 K], добавлен 30.03.2015

 • Використання основних показників оцінки ефективності інвестицій у практиці фінансового аналізу інвестиційних проектів в умовах невизначеності. Позитивне інвестиційне рішення про реалізацію проекту на основі показника внутрішньої норми доходності.

  курсовая работа [62,6 K], добавлен 30.11.2014

 • Сутність інновацій, інноваційного процесу та інноваційного менеджменту. Чинники активізації інноваційної діяльності підприємства. Інноваційна активність промислових підприємств України. Пропозиції щодо активізації інноваційного процесу в Україні.

  реферат [41,7 K], добавлен 19.08.2010

 • Концепція і алгоритм створення проекту в проектному аналізі. Визначення середнього очікуваного значення доходу, відхилення від нього та коефіцієнту варіації. Визначення інвестиційних можливостей підприємства. Оцінка показників ефективності проекту.

  контрольная работа [253,1 K], добавлен 04.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.