Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

Дослідження сутності, видів, класифікації податків в Україні. Спрощена система інтегрованого оподаткування сільгоспвиробників у вигляді фіксованого сільськогосподарського податку. Організація обліку та звітності у системі оподаткування на районному рівні.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 07.07.2010
Размер файла 2,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

20. Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України // Постанова правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2004 року N 211 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами правління Пенсійного фонду України від 31 січня 2005 року N 31)

21. Порядок розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та заповнення форми розрахунку // Наказ Державної податкової адміністрації України від 26 березня 2005 року N 170

22. Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 23 квітня 1999 р. N 658 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України станом від 20 листопада 2004 року N 1789)

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 " Звіт про фінансові результати”, Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

26. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розподілу платників податків за категоріями уваги та їх супроводження органами державної податкової служби // Наказ ДПА України від 23 лютого 2005 року № 78

27. Про затвердження форми податкової декларації по ПДВ та Порядку її

заповнення і подання //Наказ Державної податкової адміністрації України від 30 травня 1997 року N 166 /Із змінами і доповненнями, внесеними наказом ДПА України від 30.09.2004 № 466

28. Про затвердження Методичних рекомендацій по визначенню питомої ваги доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальному обсязі валового доходу підприємства // МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 29 грудня 2003 року N 419

29. Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання // Наказ Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2004 року N 143 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної податкової адміністрації України від 10 грудня 2004 року N 593)

30. Автоматизована інформаційна система «ОБЛІК податків і платежів». ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС СИСТЕМИ // ДПА України, 1999 -2004

31. Буряковский В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В., Водолазская О.А. Налоги. Днепропетровск, “Пороги”, 1998.

32. Економіка підприємства: Навч.метод. посібник для самост. вивч. дисц./ І .О.Швиданенко, С.Ф.Покропивний, С.М.Клименко та ін. К.: КНЕУ, 2000 248с

33. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного Вид 2ге, перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2000. 528с.

34. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. - Москва: Финансы и статистика, 2000.

35. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. К.: МАУП,2000

36. Клебанова Т.С., Дубровина Н.А. и др. Эконометрия на персональном компьютере. Учебное пособие. - Харьков: ИЗД ХГЭУ, 2002. - 208с.

37. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002. - 311 с.

38. Ковалев В.В. Финансовый анализ, Москва, “Финансы и статистика”, 1995

39. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. М.: ИКЦ «Дис», 1997.

40. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / Держ. подат. адміністрація України; Акад. ДПС України. -- Ірпінь: Акад. ДПС України,2001.--355 с.

41. Михасюк І., Залога З., Мельник А., Крупка М. Державне регулювання економіки, Київ, “ЕльгаН”, 2000.

42. Податковий кодекс України (основні положення доопрацьованого проекту) // «Вісник податкової служби України», серпень 2000 р., № 30, с. 31.

43. Подання Президента України до Верховної Ради - 2005 “Про внутрішнє та зовнішнє положення України в 2004 році”(статистичні таблиці) // інформаційна система “ЛІГАЗАКОН”

44. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика : Підручник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ - Київ : “Таксон”, 1996 - 238 с.

45. Римма Грачова Як нам облаштувати податкову систему // газета «Дзеркало Тижня», 19 січня 2005

46. Савченко Л. А., Цимбалюк А. В., Капіца В. А. та ін. Фінансовоправовий механізм формування дохідної частини бюджетів: Курс лекцій / Держ.

подат. адміністрація України; Акад. ДПС України. -- Ірпінь: Акад. ДПС України, 2003. -- 356 с.

47.Савицкая Г.А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск: Нов. знание, 2000. 688 с.

48.Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. К.: Издательский дом «Максимум», 2001. 600 с.

49. Статистика підприємництва: навч.посібник / під ред. П.Г.Вашківа - К.: “Слобожанщина”, 1999 - 600 с.

50. Федонін О.С., Репіна І.М., Олексик О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.посібник. К.:КНЕУ,2004.316 с.

51. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов/ под.ред. Г.Поляка. - Москва, “Финансы”,1997

52. Фінанси підприємств.Підручник /За ред.А.М.Поддєрьогіна - К.:КНЕУ,2000

53. Чефранов О. Фіксований сільгоспподаток (частина 1) // “Бухгалтерський тиждень», 22 грудня 2004 р., № 51 (103), с. 41

54. Чефранов О. Фіксований сільгоспподаток (частина 2) // «Бухгалтерський тиждень», 5 січня 2005 р., № 1 (105), с. 37

55. Чефранов О. Перерахунок фіксованого сільгоспподатку за новою формою // «Бухгалтерський тиждень», 26 квітня 2005 р., № 17 (121), с. 12

55. Циганок Ю. Земельний податок2005: нараховуємо, звітуємо та сплачуємо // «Бухгалтерський тиждень», 5 січня 2005 р., № 1 (105), с. 12

56. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.А.Швандера. 3є изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИДАНА, 2001. - 718 с.

57. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля. 3є изд., переб. и доп. М.: ЮНИТИДАНА, 2002. 718 с

58. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И.Волкова. - М. ИНФРАМ, 2002.601 с.

59. Экономика и статистика фирм: Учебник/ В.Е.Адамов, С.Д.Ильенкова. 3е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2000. 288 с.

60. WWW.LIGAZAKON.COM.UA - Законодавчо-довідкова система Верховної ради України, 2006

ДОДАТКИ

Додаток А

Декларація про податок на прибуток несільськогосподарського підрозділу ТОВ “УНІРЕМАГРО” за 2005 рік

(дата, штамп ДПА)

УЗГОДЖЕНО.

Рішення Комітету Верховної Ради України

з питань фінансів і банківської діяльності

від 31.03.2004 № 06 10/239

Затверджено Наказ Державної податкової адміністрації України

31.03.2004 №143

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

67072,0

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

67072,0

приріст балансової вартості запасів

01.2 K1

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3 K2

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами

01.4 K3

прибуток від операцій з землею

01.5 K1

інші доходи, крім визначених у 01.1 +01.5

01.6

Коригування валових доходів, у тому числі : (+02.1+02.2+02.3)

02

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

02.2

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3 K4

Скоригований валовий дохід (01+02)

03

67072,0

Валові витрати, у тому числі:

04

66858,0

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

62133,0

убуток балансової вартості запасів

04.2 K1

4677,0

витрати на оплату праці

04.3

48,0

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування

04.4

сума внесків на довгострокове страхування життя, додаткове пенсійне страхування

04.5 P1

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6 P2

витрати, пов'язані із виконанням довгострокових договорів

04.7 K2

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)

04.8 P3

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10 K1

85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11 P4

інші витрати, крім визначених у 04.104.11

04.12

Коригування валових витрат, у тому числі: (+05.1+05.2+05.3)

05

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

05.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

05.2

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05.3 K4

Скориговані валові витрати (04+05)

06

66858,0

Сума амортизаційних відрахувань

07 K1

144,0

Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний () (+03(+06)07)

08

70,0

Балансові збитки, некомпенсовані прибутками до 01.01.2004

09

Прибуток, звільнений від оподаткування

10 K5

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (080910)

11

70,0

за базовою ставкою

11.1

70,0

за пільговою ставкою * .. .. %

11.2

Нарахована сума податку **, у тому числі:

12

18,0

за базовою ставкою

12.1

18,0

за пільговою ставкою

12.2

Зменшення нарахованої суми податку:

13 K6

Податкове зобов'язання звітного періоду ** (12 13)

14

18,0

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

17,0

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)***

16

Сума податку до сплати (позитивне значення 14 15 16)

17

1,0

* пільгові ставки зазначаються платниками самостійно

** у разі позитивного значення

*** не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.

Таблиця 1. Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів

Показники

Код рядка

На початок року

Запаси, використані не у господарській діяльності

На кінець звітного періоду

Приріст () Убуток (+) (345)

1

2

3

4

5

6

Балансова вартість усього, у тому числі: (сума рядків A1A6 відповідної графи)

A

1000100,0

995423,0

4677,0

на складах (місцях зберігання)

A1

1000100,0

995423,0

4677,0

у незавершеному виробництві

A2

у готовій продукції

A3

малоцінні та швидкозношувані предмети на складах

A4

на оптових складах (місцях зберігання)

A5

у роздрібній торгівлі

A6

Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Код рядка

Показники

Балансова вартість на початок роз рахункового кварталу

Амортизаційні відрахування

Розрахунковий квартал

Звітний період наростаючим підсумком

1

2

3

4

5

Б1

Основні фонди групи 1

Б2

Основні фонди групи 2

42800,0

144,0

144,0

Б3

Основні фонди групи 3

Б4

Основні фонди групи 4

07

Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (сума рядків Б1, Б2, Б3, Б4, В графи 5)

144,0

Додаток Б

Декларація про податок на додану вартість ТОВ “УНІРЕМ АГРО” 2005 року

01

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦIЯ

З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

011

Звiтна

012

Звiтна нова

013

Спецiальнi режими оподаткування:

0131

переробного пiдприємства (пункт 11.21 Закону)

0132

сільськогосподарського пiдприємства (пункт 11.21 Закону)

0133

сільськогосподарського товаровиробника (пункт 11.29 Закону)

0134

технологiчного парку (пункт 11.12 Закону)

0135

заготiвельного пiдприємства (пункт 11.35 Закону)

0136

Код рядка

I. ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Колонка А

Колонка Б

Обсяг продажу без урахування ПДВ

Сума ПДВ

1

Операцiї, що оподатковуються за ставкою 20%, крiм операцiй iз ввезення iмпортних товарiв, податок на додану вартiсть за якi сплачується митним органам при розмитненнi

5031,0

1006,0

1.1

з рядка 1 передача товарiв (робiт, послуг) у межах балансу платника для невиробничого використання, витрати на яке не вiдносяться до валових витрат виробництва (обiгу) i не пiдлягають амортизацiї (п. 4.2 ст. 4 Закону)

1.2

з рядка 1 лiквiдацiя основних фондiв за рiшенням платника (п. 4.9 ст. 4 Закону)

2

Операцiї, що оподатковуються за ставкою 0%

X

X

2.1

експортнi операцiї

0

2.1.1

з рядка 2.1 товарообмiннi (бартернi) операцiї

0

2.1.2

з рядка 2.1 експорт робiт (послуг)

0

2.2

iншi операцiї, що оподатковуються за нульовою ставкою

0

3

Операцiї, що не є об'єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону)

X

4

Операцiї, якi звiльненi вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти)

X

5

Загальний обсяг продажу (сума значень з 1го до 4го рядка колонки A)

5031,0

X

5.1

з рядка 5 товарообмiннi (бартернi) операцiї

X

5.2

(р.1+р.2.1+р.2.2+р.4)

колонки Аз рядка 5 загальний обсяг оподатковуваних операцiй звiтного перiоду

5031,0

X

6

Ввезення (пересилання) на митну територiю України протягом звiтного перiоду товарiв, сплату ПДВ за якi було вiдстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону)

Термiн погашення податкового векселя (указати дату, додати перелiк)

7

Роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента для їх використання або споживання на митнiй територiї України, та готова продукцiя, виготовлена з давальницької сировини нерезидента, що реалiзується на територiї України

8

Коригування на основi попереднiх звiтних перiодiв (+ чи ) (у разi заповнення цiєї графи обов'язковим є подання додатка 2 до декларацiї):

X

(+чи)

8.1

самостiйне виправлення помилки, що мiститься в ранiше поданiй податковiй декларацiї

X

8.2

нецiльове використання товарiв, ввезених у пiльговому режимi

8.3

iншi випадки (п. 4.5 ст.4 Закону та iнше)

X

9

Усього податкових зобов'язань (сума значень рядкiв(1 + 6 + 7 + 8 ( чи +) колонки Б)

X

1006,0

Код рядка

II. ПОДАТКОВЙ КРЕДИТ

Колонка А

Колонка Б

Обсяг придбання без урахування ПДВ

Дозволений податковий кредит

10

Придбанi з податком на додану вартiсть на митнiй територiї України товари (роботи, послуги), вартiсть яких включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї:

X

X

10.1

для здiйснення операцiй, якi пiдлягають оподаткуванню

448,0

90,0

10.2

для здiйснення операцiй, якi не пiдлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звiльненi вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти)

X

11

Придбанi без податку на додану вартiсть на митнiй територiї України товари (роботи, послуги), вартiсть яких включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї:

X

X

11.1

для здiйснення операцiй, якi пiдлягають оподаткуванню

X

11.2

для здiйснення операцiй, якi не пiдлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звiльненi вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти)

X

12

iмпортованi товари (роботи, послуги), вартiсть яких включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї (для здiйснення операцiй, якi оподатковуються за ставкою 20 % та нульовою ставкою):

X

X

12.1

ПДВ, сплачений митним органам

12.2

погашенi податковi векселi, що дають право на збiльшення податкового кредиту в поточному звiтному перiодi

12.3

звiльненi вiд ПДВ (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти)

X

12.4

роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента

13

iмпортованi товари (роботи, послуги), вартiсть яких включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї (для здiйснення операцiй, якi не є об'єктом оподаткування та якi звiльненi вiд оподаткування):

X

X

13.1

з рядка 13 для здiйснення операцiй, якi не пiдлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону)

X

X

13.1.1

ПДВ, сплачений митним органам

X

13.1.2

звiльненi вiд ПДВ (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти)

X

13.1.3

роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента

X

13.2

з рядка 13 для здiйснення операцiй, якi звiльненi вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти):

X

X

13.2.1

ПДВ, сплачений митним органам

X

13.2.2

звiльненi вiд ПДВ (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти)

X

13.2.3

роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента

X

14

Придбанi з податком на додану вартiсть вiтчизнянi та iмпортнi товари (роботи, послуги), вартiсть яких не включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi не пiдлягають амортизацiї:

X

X

14.1

на митнiй територiї України

X

14.2

ввезенi (пересланi) зза меж митної територiї України

X

14.3

роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента

X

15

Придбанi без податку на додану вартiсть вiтчизнянi та iмпортнi товари (роботи, послуги), вартiсть яких не включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi не пiдлягають амортизацiї:

X

X

15.1

на митнiй територiї України

X

15.2

ввезенi (пересланi) зза меж митної територiї України

X

15.3

роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента

X

16

Коригування податкового кредиту за попереднi звiтнi перiоди (у разi заповнення цiєї графи є обов'язковим подання додатка 2 до декларацiї):

X

(чи+)

16.1

самостiйне виправлення платником помилки, що мiститься в ранiше поданiй податковiй декларацiї

X

16.2

iншi випадки (п. 4.5 ст.4 Закону та iншi)

X

17

Усього податкового кредиту (Сума значень рядкiв (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 16 ( чи +) колонки Б)

X

90,0

Код рядка

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД

Колонка А

Колонка Б

18

(рядок 9 рядок 17)Чиста сума зобов'язань з ПДВ за поточний звiтний перiод:

X

X

18.1

позитивне значення (+)

0

916,0

18.2

вiд'ємне значення ()

0

19

Коригування платежiв з урахуванням положень про вексельну форму оплати податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України (п. 11.5 ст. 11 Закону):

X

X

19.1

до зменшення (): суми податку на додану вартiсть, якi не пiдлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звiтному перiодi (податковi векселi, виданi за поточний звiтний перiод /рядок 6 декларацiї/)

0

19.2

до збiльшення (+): суми податку на додану вартiсть, якi пiдлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звiтному перiодi (податковi векселi, термiн погашення яких припадає на поточний звiтний перiод)

0

+

20

(позитивне значення

суми рядкiв 18 i 19)Сума ПДВ, яка в поточному звiтному перiодi пiдлягає нарахуванню

0

916,0

21

(вiд'ємне значення

суми рядкiв 18 i 19)Сума ПДВ, яка зменшує податковi зобов'язання наступних звiтних перiодiв

0

22*

Вiдповiдно до окремого рiшення Уряду вiд № отримано в звiтному перiодi через галузеве мiнiстерство чи iнший центральний орган виконавчої влади фiнансування в рахунокцентралiзованого повернення з Державного бюджету України вiдшкодування податку на додану вартiсть

* У разi заповнення рядка 22 вiдшкодуванню пiдлягає позитивна рiзниця рядкiв 21 i 22

Вiдмiтка платника про порядок здiйснення вiдшкодування вiдповiдно до термiнiв проведення вiдшкодування

%

Сума

23

Сума бюджетного вiдшкодування, яка може бути вiдшкодована платнику протягом 30 календарних днiв вiд датиподання цiєї декларацiї (рядок 6 Розрахунку експортного вiдшкодування /додаток 1/)

100%

23.1

зарахування в рахунок платежiв, повне або часткове:

X

X

23.1.1

з податку на додану вартiсть

X

23.1.2

iнших платежiв (роздiл бюджетної класифiкацiї )

X

23.2

перерахування на рахунок в установi банку

X

23.3

видача казначейського чека

X

24

Сума бюджетного вiдшкодування, яка може бути вiдшкодована платнику протягом мiсяця, що настає пiсля подання цiєї декларацiї (рядок 6 Розрахунку бюджетного вiдшкодування /додаток 3/)

100%

24.1

зарахування в рахунок платежiв, повне або часткове:

X

X

24.1.1

з податку на додану вартiсть

X

24.1.2

iнших платежiв (роздiл бюджетної класифiкацiї )

X

24.2

перерахування на рахунок в установi банку

X

24.3

видача казначейського чека

X

25

(рiзниця рядкiв

(21222324)

колонки Б)Залишок суми ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню пiслпогашення податкових зобов'язань платника протягом трьох наступних звiтних перiодiв

100%

25.1

зарахування в рахунок платежiв, повне або часткове:

X

X

25.1.1

з податку на додану вартiсть

X

25.1.2

iнших платежiв (роздiл бюджетної класифiкацiї )

X

25.2

перерахування на рахунок в установi банку

X

25.3

видача казначейського чека

X

26

(рядок 26.1 + рядок 26.2)Сума штрафiв та пенi, самостiйно нарахованих платником

X

26.1

сума штрафу, нарахована платником самостiйно у зв'язку з виправленням помилки

X

26.1.1

(рядок 8.1 рядок 16.1)загальна сума помилки:

X

X

26.1.2

позитивне значення (+)

X

26.1.3

вiд'ємне значення ()

X

26.2

пеня за операцiї, указанi в рядку 8.2 (розрахунок додається)

X

Додаток В

Таблиця В.1 Баланси сільгосп-підприємства ТОВ «УНІРЕМАГРО» за 2003 - 2005 роки

Таблиця В.2 Звіти про фінансові результати сільгосппідприємства ТОВ “УНІРЕМАГРО” за 2003 - 2005 роки

Таблиця В.3 “Горизонтально-вертикальний” розрізи динаміки балансів ТОВ “УНІРЕМАГРО” у 2003 -2004 роках

Таблиця В.4 “Горизонтально-вертикальний” розрізи динаміки балансів ТОВ “УНІРЕМАГРО” у 2003 -2004 роках
Таблиця В.5 “Горизонтальновертикальний” розрізи звітів про фінансові результати ТОВ “УНІРЕМАГРО” у 2003 -2004 роках
Таблиця В.6 “Горизонтально-вертикальний” розрізи звітів про фінансові результати ТОВ “УНІРЕМАГРО” у 2004 -2005 роках
Додаток Г
Таблиця Г.1 Види податкових платежів та сплачені суми податків ТОВ “УНІРЕМАГРО” за 2003 рік

Дата звіту

Код інспекції

Вид бюджету

Розділ податку

Параграф податку

Стаття податку

Код
бюджетної

класифікації

Сальдо на початок року

Нараховано

Сплачено

Недоїмка

Переплата

всього

коштами

1.01.2004

419

30

5008

2

0

50080200

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

8,81 грн.

1.01.2004

403

30

1401

1

21

14010100

0,00 грн.

73,06 грн.

78,06 грн.

78,06 грн.

0,00 грн.

5,00 грн.

1.01.2004

419

30

5008

2

0

50080200

17,96 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

17,96 грн.

1.01.2004

403

30

1401

1

20

14010120

0,00 грн.

9 620,00 грн.

9 620,97 грн.

9 620,97 грн.

0,00 грн.

0,97 грн.

1.01.2004

403

30

5008

2

21

50080200

0,04 грн.

54,10 грн.

54,10 грн.

54,06 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

1.01.2004

419

50

5008

2

0

50080200

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

20,55 грн.

1.01.2004

419

50

1604

1

0

16040100

784,25 грн.

1 089,11 грн.

717,60 грн.

717,60 грн.

0,00 грн.

412,73 грн.

1.01.2004

419

50

5008

2

0

50080200

11,97 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

0,58 грн.

0,00 грн.

11,39 грн.

1.01.2004

419

50

1406

2

0

14060200

0,00 грн.

0,00 грн.

100,00 грн.

100,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

1.01.2004

419

50

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

11 025,01 грн.

12 365,00 грн.

12 365,00 грн.

0,00 грн.

2 614,15 грн.

1.01.2004

403

50

5008

2

0

50080200

0,10 грн.

126,19 грн.

126,19 грн.

126,09 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

1.01.2004

403

50

1101

1

0

11010100

0,00 грн.

0,00 грн.

14 898,82 грн.

14 898,82 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

1.01.2004

419

70

5003

1

0

50030100

52,28 грн.

72,61 грн.

47,84 грн.

47,84 грн.

0,00 грн.

27,52 грн.

1.01.2004

419

70

5002

1

0

50020100

1 777,62 грн.

2 468,65 грн.

1 626,56 грн.

1 626,56 грн.

0,00 грн.

935,53 грн.

Всього

3 918,38 грн.

24 528,73 грн.

39 635,14 грн.

39 634,42 грн.

0,00 грн.

4 054,61 грн.

Таблиця Г.2 Види податкових платежів та сплачені суми податків ТОВ “УНІРЕМАГРО” за 2004 рік

Дата звіту

Код інспекції

Вид бюджету

Вид податку

Код бюджетної класифікації

Сальдо на початок року

Нараховано

Сплачено

Переплата

всього

коштами

1.01.2005

472

30

збори за забруднення навколишнього природного середовища

50080200

0,00 грн.

337,03 грн.

337,03 грн.

337,03 грн.

0,00 грн.

1.01.2005

472

30

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ із вироблених в Україні товарів(робіт, послуг)

14010100

3 617,00 грн.

1 046,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

2 571,00 грн.

1.01.2005

472

30

ПОДАТОК на ПРИБУТОК ПРИВАТНИХ ПIДПРИЄМСТВ

11020800

0,00 грн.

17,00 грн.

17,00 грн.

17,00 грн.

0,00 грн.

1.01.2005

472

50

збори за забруднення навколишнього природного середовища

50080200

0,00 грн.

786,41 грн.

786,41 грн.

786,41 грн.

0,00 грн.

1.01.2005

419

50

збори за забруднення навколишнього природного середовища

50080200

20,55 грн.

4,61 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

15,93 грн.

1.01.2005

419

50

Фiксований сiльськогосподарський податок

16040100

357,21 грн.

5 908,42 грн.

5 949,90 грн.

5 949,90 грн.

398,69 грн.

1.01.2005

419

50

ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК з РОБIТНИКIВ i СЛУЖБОВЦIВ

11010100

0,00 грн.

0,00 грн.

24 046,61 грн.

24 046,61 грн.

0,00 грн.

1.01.2005

419

70

СТРАХОВI ВНЕСКИ ПIДПРИEМСТВ, УСТАНОВ i ОРГАНiЗАЦiЙ ТА СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

50030100

23,81 грн.

393,89 грн.

396,66 грн.

396,66 грн.

26,58 грн.

1.01.2005

419

70

СТРАХОВI ВНЕСКИ ПIДПРИEМСТВ,УСТАНОВ i ОРГАНiЗАЦiЙ ТА СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

50020100

809,68 грн.

13 392,42 грн.

13 486,44 грн.

13 486,44 грн.

903,71 грн.

1.01.2005

472

52

ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСiБ

13050200

0,00 грн.

0,00 грн.

6 759,00 грн.

6 759,00 грн.

0,00 грн.

1.01.2005

472

52

ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК з РОБIТНИКIВ i СЛУЖБОВЦIВ

11010100

0,00 грн.

0,00 грн.

9 348,52 грн.

9 348,52 грн.

0,00 грн.

Всього

4 838,03 грн.

21 887,76 грн.

61 127,57 грн.

61 127,57 грн.

3 923,71 грн.

Таблиця Г.3 Види податкових платежів та сплачені суми податків ТОВ “УНІРЕМАГРО” за 2005 рік

Дата звіту

Код інспекції

Вид бюджету

Вид податку

Код бюджетної класифікації

Сальдо на початок року

Нараховано

Сплачено

Переплата

всього

коштами

1.01.2006

472

30

збори за забруднення навколишнього природного середовища

50080200

0,00 грн.

303,35 грн.

303,35 грн.

303,35 грн.

0,00 грн.

1.01.2006

472

30

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ із вироблених в Україні товарів(робіт, послуг)

14010100

2 571,00 грн.

668,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

1 903,00 грн.

1.01.2006

472

30

ПОДАТОК на ПРИБУТОК ПРИВАТНИХ ПIДПРИЄМСТВ

11021000

0,00 грн.

1,00 грн.

1,00 грн.

1,00 грн.

0,00 грн.

1.01.2006

472

50

збори за забруднення навколишнього природного середовища

50080200

0,00 грн.

707,81 грн.

707,81 грн.

707,81 грн.

0,00 грн.

1.01.2006

419

50

Фiксований сiльськогосподарський податок

16040100

1 328,98 грн.

7 396,89 грн.

7 618,00 грн.

7 618,00 грн.

1 550,09 грн.

1.01.2006

419

50

ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСiБВ

13050200

0,00 грн.

8 038,92 грн.

8 988,30 грн.

8 988,22 грн.

1 026,84 грн.

1.01.2006

419

50

ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСiБ

13050200

0,00 грн.

0,00 грн.

103,39 грн.

103,39 грн.

0,00 грн.

1.01.2006

419

50

ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК з РОБIТНИКIВ i СЛУЖБОВЦIВ

11010100

0,00 грн.

0,00 грн.

29 157,12 грн.

29 157,12 грн.

0,00 грн.

1.01.2006

472

52

ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСiБ

13050200

0,00 грн.

6 083,01 грн.

6 112,08 грн.

6 110,67 грн.

27,81 грн.

1.01.2006

472

52

ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСiБ

13050200

0,00 грн.

0,00 грн.

3 004,00 грн.

3 004,00 грн.

0,00 грн.

1.01.2006

472

52

ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК з РОБIТНИКIВ i СЛУЖБОВЦIВ

11010100

0,00 грн.

0,00 грн.

8 118,01 грн.

8 118,01 грн.

0,00 грн.

1.01.2006

403

75

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ із вироблених в Україні товарів(робіт, послуг)

14010120

0,97 грн.

114 881,00 грн.

114 881,00 грн.

114 881,00 грн.

0,97 грн.

Всього

3 923,71 грн.

138 079,98 грн.

178 994,06 грн.

178 992,57 грн.

4 531,47 грн.

Таблиця Г.4 Динаміка щомісячної сплати фіксованого СГподатку ТОВ “УНІРЕМАГРО” у 2001 -2005 роках

Дата звіту

Код інспекції

Вид бюджету

Розділ податку

Параграф податку

Стаття податку

Код бюджетної класифікації

Сальдо на початок року

Нараховано

Сплачено

Недоїмка

Переплата

всього

коштами

1.04.2005

419

50

1604

1

0

16040100

1 328,98 грн.

2 413,89 грн.

2 498,00 грн.

2 498,00 грн.

0,00 грн.

1 413,09 грн.

1.03.2005

419

50

1604

1

0

16040100

1 328,98 грн.

2 214,57 грн.

2 254,00 грн.

2 254,00 грн.

0,00 грн.

1 368,41 грн.

1.02.2005

419

50

1604

1

0

16040100

1 328,98 грн.

2 015,25 грн.

2 010,00 грн.

2 010,00 грн.

0,00 грн.

1 323,73 грн.

1.01.2005

419

50

1604

1

0

16040100

357,21 грн.

5 908,42 грн.

5 949,90 грн.

5 949,90 грн.

0,00 грн.

398,69 грн.

1.12.2005

419

50

1604

1

0

16040100

357,21 грн.

5 303,81 грн.

5 379,90 грн.

5 379,90 грн.

0,00 грн.

433,30 грн.

1.11.2005

419

50

1604

1

0

16040100

357,21 грн.

3 691,53 грн.

4 779,90 грн.

4 779,90 грн.

0,00 грн.

1 445,58 грн.

1.10.2005

419

50

1604

1

0

16040100

357,21 грн.

3 691,53 грн.

3 697,80 грн.

3 697,80 грн.

0,00 грн.

363,48 грн.

1.09.2005

419

50

1604

1

0

16040100

357,21 грн.

2 683,86 грн.

2 698,20 грн.

2 698,20 грн.

0,00 грн.

371,56 грн.

1.08.2005

419

50

1604

1

0

16040100

357,21 грн.

1 676,18 грн.

1 698,60 грн.

1 698,60 грн.

0,00 грн.

379,63 грн.

1.07.2005

419

50

1604

1

0

16040100

357,21 грн.

1 486,05 грн.

1 498,50 грн.

1 498,50 грн.

0,00 грн.

369,67 грн.

1.06.2005

419

50

1604

1

0

16040100

357,21 грн.

1 105,78 грн.

1 298,40 грн.

1 298,40 грн.

0,00 грн.

549,84 грн.

1.05.2005

419

50

1604

1

0

16040100

357,21 грн.

1 105,78 грн.

1 098,30 грн.

1 098,30 грн.

0,00 грн.

349,74 грн.

1.04.2005

419

50

1604

1

0

16040100

357,21 грн.

915,64 грн.

898,20 грн.

898,20 грн.

0,00 грн.

339,77 грн.

1.03.2005

419

50

1604

1

0

16040100

357,21 грн.

535,37 грн.

708,00 грн.

708,00 грн.

0,00 грн.

529,85 грн.

1.02.2005

419

50

1604

1

0

16040100

357,21 грн.

535,37 грн.

517,80 грн.

517,80 грн.

0,00 грн.

339,65 грн.

1.01.2005

419

50

1604

1

0

16040100

784,25 грн.

5 467,93 грн.

5 040,90 грн.

5 040,90 грн.

0,00 грн.

357,21 грн.

1.12.2004

419

50

1604

1

0

16040100

784,25 грн.

4 397,20 грн.

4 523,10 грн.

4 523,10 грн.

0,00 грн.

910,15 грн.

1.11.2004

419

50

1604

1

0

16040100

784,25 грн.

4 397,20 грн.

4 005,30 грн.

4 005,30 грн.

0,00 грн.

392,35 грн.

1.10.2004

419

50

1604

1

0

16040100

784,25 грн.

3 504,91 грн.

3 137,40 грн.

3 137,40 грн.

0,00 грн.

416,73 грн.

1.09.2004

419

50

1604

1

0

16040100

2 614,15 грн.

5 931,13 грн.

7 565,00 грн.

7 565,00 грн.

0,00 грн.

4 248,02 грн.

1.08.2004

419

50

1604

1

0

16040100

2 614,15 грн.

5 931,13 грн.

4 672,00 грн.

4 672,00 грн.

0,00 грн.

1 355,02 грн.

1.07.2004

419

50

1604

1

0

16040100

784,25 грн.

1 434,23 грн.

1 236,00 грн.

1 236,00 грн.

0,00 грн.

586,02 грн.

1.06.2004

419

50

1604

1

0

16040100

784,25 грн.

1 419,82 грн.

1 063,20 грн.

1 063,20 грн.

0,00 грн.

427,63 грн.

1.05.2004

419

50

1604

1

0

16040100

784,25 грн.

1 254,47 грн.

890,40 грн.

890,40 грн.

0,00 грн.

420,18 грн.

1.04.2004

419

50

1604

1

0

16040100

784,25 грн.

1 089,11 грн.

717,60 грн.

717,60 грн.

0,00 грн.

412,73 грн.

1.03.2004

419

50

1604

1

0

16040100

2 614,15 грн.

2 528,00 грн.

1 840,00 грн.

1 840,00 грн.

0,00 грн.

1 926,15 грн.

1.02.2004

419

50

1604

1

0

16040100

2 614,15 грн.

2 528,00 грн.

1 288,00 грн.

1 288,00 грн.

0,00 грн.

1 374,15 грн.

1.01.2004

419

50

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

11 025,01 грн.

12 365,00 грн.

12 365,00 грн.

0,00 грн.

2 614,15 грн.

1.01.2004

419

50

1604

1

0

16040100

784,25 грн.

1 089,11 грн.

717,60 грн.

717,60 грн.

0,00 грн.

412,73 грн.

1.12.2003

419

30

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

9 796,01 грн.

11 077,00 грн.

11 077,00 грн.

0,00 грн.

2 555,15 грн.

1.12.2003

419

30

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

9 796,01 грн.

11 077,00 грн.

11 077,00 грн.

0,00 грн.

2 555,15 грн.

1.11.2003

419

30

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

9 796,01 грн.

9 789,00 грн.

9 789,00 грн.

0,00 грн.

1 267,15 грн.

1.10.2003

419

30

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

7 747,68 грн.

7 642,00 грн.

7 642,00 грн.

0,00 грн.

1 168,48 грн.

1.09.2003

419

30

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

5 699,35 грн.

5 592,00 грн.

5 592,00 грн.

0,00 грн.

1 166,81 грн.

1.08.2003

419

30

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

3 651,02 грн.

3 542,00 грн.

3 542,00 грн.

0,00 грн.

1 165,14 грн.

1.07.2003

419

30

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

2 831,68 грн.

3 132,00 грн.

3 132,00 грн.

0,00 грн.

1 574,48 грн.

1.06.2003

419

30

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

2 831,68 грн.

2 722,00 грн.

2 722,00 грн.

0,00 грн.

1 164,48 грн.

1.05.2003

419

30

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

2 422,01 грн.

2 312,00 грн.

2 312,00 грн.

0,00 грн.

1 164,15 грн.

1.04.2003

419

30

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

1 602,67 грн.

1 902,00 грн.

1 902,00 грн.

0,00 грн.

1 573,49 грн.

1.03.2003

419

30

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

1 602,67 грн.

1 492,00 грн.

1 492,00 грн.

0,00 грн.

1 163,49 грн.

1.02.2003

419

30

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

1 193,00 грн.

1 082,00 грн.

1 082,00 грн.

0,00 грн.

1 163,16 грн.

1.01.2003

419

85

1604

1

0

16040100

0,00 грн.

10 006,84 грн.

10 088,00 грн.

10 088,00 грн.

0,00 грн.

81,16 грн.

1.12.2001

419

85

1604

1

0

16040100

0,00 грн.

8 813,84 грн.

8 895,00 грн.

8 895,00 грн.

0,00 грн.

81,16 грн.

1.11.2001

419

85

1604

1

0

16040100

0,00 грн.

7 620,84 грн.

7 702,00 грн.

7 702,00 грн.

0,00 грн.

81,16 грн.

1.10.2001

419

85

1604

1

0

16040100

0,00 грн.

5 632,51 грн.

5 712,00 грн.

5 712,00 грн.

0,00 грн.

79,49 грн.

1.09.2001

419

85

1604

1

0

16040100

0,00 грн.

3 644,18 грн.

3 722,00 грн.

3 722,00 грн.

0,00 грн.

77,82 грн.

1.09.2001

419

30

1604

1

0

16040100

1 274,16 грн.

1 193,00 грн.

1 082,00 грн.

1 082,00 грн.

0,00 грн.

1 163,16 грн.

1.08.2001

419

85

1604

1

0

16040100

0,00 грн.

1 610,48 грн.

1 732,00 грн.

1 732,00 грн.

0,00 грн.

121,52 грн.

1.07.2001

419

85

1604

1

0

16040100

0,00 грн.

1 258,18 грн.

1 282,00 грн.

1 282,00 грн.

0,00 грн.

23,82 грн.

160

Додаток Д

Таблиця Д.1

Таблиця Д.2

Таблиця Д.3

Таблиця Д.4


Подобные документы

 • Оподаткування підприємств в Україні. Аналіз діючої системи оподаткування підприємств на прикладі ТОВ АФ "Хоружівка". Сплата фіксованого сільськогосподарського податку. Пропозиції щодо вдосконалення обчислення фіксованого сільськогосподарського податку.

  дипломная работа [327,7 K], добавлен 25.09.2011

 • Систематизація принципів оптимізації оподаткування підприємств в Україні та за кордоном. Загальна характеристика господарської діяльності ТОВ АФ "Хоружівка": оцінка фінансового стану об'єкта та аналіз сплати фіксованого сільськогосподарського податку.

  дипломная работа [687,0 K], добавлен 19.12.2011

 • Дослідження сутності та особливостей застосування спрощеної системи оподаткування. Характеристика механізму оподаткування юридичних осіб. Аналіз практики справляння надходжень єдиного податку до бюджету та роботи податкових служб в процесі збору податків.

  курсовая работа [55,0 K], добавлен 04.05.2010

 • Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні. Суть, види та роль податків у розвитку підприємництва. Зарубіжний досвід у сфері оподаткування підприємств. Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

  курсовая работа [41,6 K], добавлен 12.10.2012

 • Загальні умови оподаткування сільгоспвиробників, закони та постанови. Правила обчислення та сплати податків, норми й методи їх внеску до державного та цільових фондів. Шляхи вирішення оподаткування сільгоспвиробників, які пропонують вітчизняні вчені.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 19.05.2011

 • Сутність непрямих податків та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств. Порядок обчислення і сплати непрямих податків в Україні. Недоліки та перспективи непрямого оподаткування в Україні.

  курсовая работа [64,9 K], добавлен 13.12.2003

 • Система оподаткування, її принципи та правове регулювання оподаткування підприємств. Види податків, ставки та база оподаткування для загальної та спрощеної системи. Порівняльна характеристика двох систем оподаткування та їх вплив на фінансову діяльність.

  курсовая работа [56,3 K], добавлен 17.09.2011

 • Економічна сутність та призначення податків, особливості системи оподаткування України в умовах перехідної економіки, шляхи її вдосконалення. Дослідження з питань оподаткування в економічній теорії. Елементи податку та їх взаємодія, основні функції.

  учебное пособие [1,0 M], добавлен 16.01.2010

 • Теоретичні аспекти непрямого оподаткування в діяльності підприємств. Механізм нарахування та порядок сплати непрямих податків. Фінансово-економічна характеристика ДП ПМК-59 ВАТ "Чернігівводбуд", аналіз нарахування та сплати податків на підприємстві.

  курсовая работа [144,3 K], добавлен 03.06.2011

 • Аналіз оподаткування юридичних осіб в Україні: податки та пільги. Механізм розрахунку і порядок сплати податків з суб’єктів підприємництва, їх вплив на доходи зведеного бюджету. Оцінка доходів бюджету з прибуткового оподаткування підприємств на 2011 р.

  курсовая работа [152,1 K], добавлен 06.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.