Бюджетування на підприємстві

Цілі підприємства та їх взаємозв’язок з бюджетуванням. Технологія побудови фінансової структури сучасної організації. Гнучкий бюджет та його аналіз. Розробка та структура бюджету руху грошових коштів по виробничому підприємству на плановий місяць.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 27.04.2016
Размер файла 80,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Контрольна робота

Бюджетування на підприємстві

1. Теоретичні питання

1.1 Цілі підприємства та їх взаємозв'язок з бюджетуванням

Система бюджетування на підприємстві базується на основі науково - обґрунтованих принципів, оскільки вони визначають характер та зміст діяльності підприємства.

Принципи - це основні, вихідні положення будь-якої теорії, основні правила діяльності; встановлені, закріплені, загальноприйняті, широко розвинені правила господарської діяльності і властивості економічних процесів

В роботі під принципом бюджетування пропонується розуміти основні правила і вимоги щодо впровадження бюджетування на підприємстві.

Вибір принципів залежить від мети управління та стратегії діяльності підприємства, а також від зовнішніх і внутрішніх обмежень та умов здійснення господарської діяльності. Це пов'язано з тим, що багато керівників сприймають процес бюджетування не як метод управління підприємством, а як інструмент збору та обробки даних з метою проведення аналізу та складання фінансової звітності.

Для визначення переліку та змісту принципів бюджетування на підприємстві необхідно: по-перше, провести аналіз існуючих поглядів на перелік та сутність принципів бюджетування; по-дру ге, провести аналіз та узагальнення типових помилок при впровадженні бюджетування на підприємствах; по-третє, сформулювати основні вимоги щодо впровадження бюджетування на підприємстві; по-четверте, сформувати перелік та розкрити зміст принципів бюджетування, які б ураховували як позитивний так і негативний досвід впровадження бюджетування на підприємствах.

На основі аналізу принципів побудови системи бюджетування на підприємстві, врахування типових помилок, що допускаються при його впровадженні та беручи до уваги те, що процес постановки бюджетування складається з трьох етапів: технології, організації та автоматизації, було сформовано перелік основних вимог щодо впровадження бюджетування на кожному етапі (табл. 1).

Таблиця 1. Основні вимоги щодо впровадження бюджетування на підприємстві

Вимоги до технології

бюджетування

Вимоги до організації бюджетування

Вимоги до автоматизації

бюджетування

1. Основа бюджету

- прогнозні деталізовані

значення майбутніх доходів і витрат.

1. Відношення бюджетів до визначеного періоду часу та визначеність часових границь бюджетного періоду.

1. Правильна

автоматизація

бюджетних

процесів

2. Розгляд декількох можливих варіантів розвитку ринкових

виробничих ситуацій.

2. Процес розробки і затвердження бюджетів - це ланцюг домовленостей між різними членами організації.

3. Корисність інформації, сформованої в системі бюджетування для прийняття управлінських рішень

3. Використання бюджетування без

відриву від стратегічного планування та системи нормування.

4. Врахування бізнес-структури

та факторів зовнішнього та

внутрішнього середовища при

розробці бюджетів.

4. Взаємозв'язок бюджетування з

системою управлінського обліку.

5. Використання коректної термінології.

5. Правильне виділення центрів

фінансової відповідальності.

6. Єдність планових та фактичних форм бюджетів.

6. Наявність системи мотивації, направленої на досягнення працівниками бюджетних показників.

7. Врахування всієї інформації, яка може вплинути на фінансово-економічний стан підприємства.

7. Участь в бюджетуванні всіх

підрозділів підприємства.

8. Планово - фактичний контроль за виконанням бюджетів.

9. Наявність регламенту бюджетування та опису фінансової моделі (методики бюджетування).

10. Створення на підприємстві бюджетного комітету.

Таким чином, при постановці бюджетування на підприємстві слід дотримуватися цих принципів, які дозволять уникнути типових помилок, що виникають при введенні бюджетування на підприємстві. Вони повинні враховуватися при підборі показників, які будуть входити до форматів бюджетів. Чітке визначення та дотримання принципів бюджетування створює умови для ефективної роботи підприємства, раціонального використання ресурсів та запобігає впливу негативних чинників на процес виробництва та реалізації продукції.

1.2 Технологія побудови фінансової структури підприємства

Одна з відмінностей бюджетування як управлінської технології від відомої ще з радянських часів системи планування полягає в умінні бачити фінансовий стан підприємства чи фірми в розрізі окремих видів бізнесу. Навіть не за продуктами, а саме за видами бізнесу як сукупності взаємозв'язаних видів продукції і послуг, що мають самостійний ринковий потенціал.

Якщо для бухгалтерії та бухгалтерського обліку об'єктом діяльності виступає юридична особа (у цілому), то для бюджетування та управлінського обліку об'єктом є саме бізнес. У рамках однієї юридичної особи таких видів бізнесу може бути багато, гарних і не дуже, взаємозв'язаних і не дуже, різних. От чому питання формування фінансової структури підприємства чи фірми є одним з центральних при постановці бюджетування.

Але крім проблеми бізнесу, у бюджетуванні виникає завдання більш точного обліку, а головне - стимулювання економії витрат чи жорстке ув'язування їх з кінцевими результатами. У принципі в процесі бюджетування треба буде керувати (по можливості, більш ефективно, ніж колись) усіма видами доходів (якщо вони є) і витрат (вони-то вже завжди є). І якщо в якого-небудь підрозділу немає бізнесу (наприклад, у бухгалтерії чи відділу кадрів), то бюджетування може допомогти керівництву підприємства краще визначити, наскільки ефективними є витрати на таку виробничу чи функціональну службу, а керівництву структурного підрозділу визначити, як і за рахунок чого йому краще організувати виконання дорученої роботи. Назвати останнє бізнесом, зрозуміло, не можна, але до управління фінансами і поліпшення фінансового стану фірми в цілому все це може мати найбезпосередніше відношення.

По суті, вибір фінансової структури - це вибір об'єктів бюджетування. Від нього в подальшому залежить:

- які види бюджетів будуть використовуватися;

- які формати і технології бюджетування доцільно застосовувати;

- якими повинні бути порядок консолідації бюджетів структурних підрозділів і система бюджетування;

- яким буде порядок підготовки (регламент) звітів про виконання бюджетів та їх подальшого коригування.

Фінансова структура фірми - це набір видів бізнесу чи інших сфер фінансової відповідальності (за доходи і витрати, тільки за витрати, за визначені фінансові показники тощо), розподілених між структурними підрозділами підприємства, що виступають як об'єкти бюджетування та управлінського обліку.

Першим кроком у процедурі побудови фінансової структури є вивчення і побудова існуючої організаційної структури з визначенням вертикальних і горизонтальних зв'язків між підрозділами. Метою цієї роботи є досягнення управлінської прозорості як підрозділів підприємства, так і підприємства в цілому.

Саме на цьому етапі стає зрозумілим місце кожного підрозділу в організмі підприємства: хто кому підпорядковується, які задачі стоять перед кожним відділом і співробітником, хто які функції виконує, як рухається інформація і документи. Опис організаційної структури підприємства здійснюється за допомогою моделей. Найпоширеніші моделі - це:

- деревоподібна

- матрична

Деревоподібна модель - це точний ієрархічний список об'єктів управління - організаційних підрозділів, функцій, документів тощо.

У цьому виді моделі чітко проглядається співпідпорядкованість. Матрична модель - задає систему взаємовідносин між підрозділами, функціями, окремими виконавцями.

Отже, побудову самої структури можна розбити на кілька елементарних кроків:

1. Опис видів бізнесу, продукції, послуг. Мається на увазі, що головною функцією будь-якого підприємства є продаж продукції, товарів, надання послуг, тобто кінцевий продукт діяльності. Тому здійснюється формальний опис, погодження і затвердження керівництвом підприємства переліку видів його бізнесу, напрямків комерційної діяльності. З цього класифікатора зовнішнім контрагентам підприємства має бути зрозуміло, чим підприємство цікаве для ринку, а для внутрішніх цілей - ясно, для чого потрібний той чи інший напрямок бізнесу. У процесі цієї роботи вивчається асортимент продукції, що реалізується, визначаються найбільш важливі і значущі її види, аналізується розподіл видів бізнесу за сегментами ринку.

2. Опис складу, ієрархії і персоналу фірми.

3. Закріплення видів бізнесу, продукції, послуг за організаційними ланками.

4. Закріплення функцій за організаційними ланками.

5. Створення організаційних регламентів підприємства, тобто Положення про організаційну структуру, схеми, Положень про підрозділи, посадові та функціональні обов'язки.

6.

1.3 Гнучкий бюджет та його аналіз

Гнучкий бюджет - це бюджет, підготовлений для декількох можливих обсягів діяльності в межах релевантного діапазону.

Гнучкий бюджет витрат ґрунтується на формулі:

Гнучкий бюджет реалізації (продажу) розраховують залежно від тієї ціни, що використовується:

- бюджетна ціна за одиницю х фактичний обсяг продажу або

- фактична ціна за одиницю х фактичний обсяг продажу.

Використання гнучкого бюджету дозволяє розподілити загальне відхилення на

1) відхилення від гнучкого бюджету (різниця між фактичними результатами діяльності і показниками гнучкого бюджету);

2) відхилення в наслідок обсягу діяльності (між показниками гнучкого і статичного бюджету).

Ці відхилення дозволяють оцінити діяльність з точки зору ефективності і результативності. Ви повинні зрозуміти як розщеплюється загальне відхилення прибутку від статичного бюджету.

Ефективність характеризує взаємозв'язок між витраченими ресурсами і досягнутими результатами, а результативність - є мірою досягнення поставленої мети. Відхилення від гнучкого бюджету відображають ефективність діяльності, а відхилення за рахунок обсягу продажу - її результативність.

Детальний аналіз відхилень від гнучкого бюджету передбачає визначення відхилень та їх чинників за кожною статтею змінних і постійних витрат.

Існує альтернативний підхід до аналізу відхилень. При ньому враховують, що відхилення від гнучкого бюджету відбуваються лише за рахунок витрат, а відхилення за рахунок продажу поділяються на відхилення за рахунок ціни та відхилення за рахунок обсягу продажу.

Методика обчислення залежить від системи калькулювання витрат на підприємстві. За умови застосування калькулювання змінних витрат розрахунок базується на показнику маржинального доходу, а за умови застосування повних витрат - на показнику прибутку.

Завданням бюджетного контролю є привернення уваги менеджерів до суттєвих відхилень і здійснення управління за відхиленнями - принцип управління, за яким менеджер зосереджує увагу на значних відхиленнях від плану і не звертає увагу на показники, які виконуються задовільно. Складовою мистецтва управління є вирішення питання про те, які відхилення є суттєвими і потребують уваги. При цьому беруть до уваги розмір відхилення, їх повторюваність, контрольованість, вартість і корисність відхилення, позитивні відхилення. Бюджетування дозволяє реалізувати дві важливі та взаємопов'язані функції: планування та контроль. Вище ми довели, що бюджетне планування передбачає необхідність і робить можливим послідуючий контроль, що ґрунтується на аналізі відхилень.

Із завершенням планового періоду формуються Звіти про діяльність підприємства, на основі яких порівнюються бюджетні (еталонні) та фактичні показники для своєчасного виявлення відхилень і відповідного реагування на них. З цією метою здійснюється бюджетний контроль, основним завданням якого є зосередження уваги вищого керівництва саме на значних відхиленнях, які вимагають детального аналізу, що дає змогу здійснювати управління за відхиленнями. Управління за відхиленнями передбачає реакцію менеджерів на відхилення, які є суттєвими. Суттєвість може визначатися їх абсолютною величиною в грошовому виразі (наприклад, несуттєвими вважають всі відхилення в розмірі 500 грн) або у відсотках до показників, розрахованих у бюджеті (наприклад, відхиленні в межах 4% від бюджетного значення). З наведених прикладів свідчить, що аналітики повинні детально проаналізувати причини виникнення відхилень, які перевищують 500 грн або 4% бюджетного значення. Але абсолютна величина досить часто не відображає фактичної суттєвості відхилень, наприклад, якщо два підрозділи мали різні за розміром бюджетні витрати, а відхилення від бюджету показує однакову величину. Найоб'єктивнішими методами визначення суттєвості відхилень є статистичні.

Альтернативним методом управління є управління з прогнозуванням відповідних відхилень. Саме під час підготовки відповідних бюджетів може виявитися, що, якщо рухатися від першого варіанту, то на певному етапі бюджетного періоду залишок грошових коштів дорівнюватиме нулю.

Управління з прогнозуванням має певні переваги перед управлінням за відхиленнями, оскільки всі заходи впливу на відхилення застосовуються завчасно.

Відхилення це розбіжності між бюджетними та фактичними показниками, з одного боку, а з іншого - це ефект певного фактора на прибуток. Відхилення від бюджету можуть бути сприятливими (позитивними), або несприятливими (негативними). Сприятливим є відхилення, ефект від якого характеризується збільшенням прибутку у порівнянні зі встановленим бюджетом.

2. Задача

бюджет фінансовий грошовий кошти

Скласти бюджет руху грошових коштів по виробничому підприємству на плановий місяць (квітень), враховуючи наступні дані:

Бюджет руху грошових коштів

№ п/п

Назва показників

Сума

Залишок грошових коштів на початок періоду, грн.

12236

1.1.

Надходження від поточної реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн.

- в т.ч. ПДВ, грн.

121736

20289

1.2.

Надходження коштів від дебіторів (погашення дебіторської заборгованості за попередні періоди), грн.

30120

1.3.

Аванси отримані, грн.

- в т.ч. ПДВ, грн.

15400

2567

1.4.

Інші надходження (реалізація осн. засобів, кредити), грн.

- в т.ч. ПДВ, грн.

8000

1333

Разом надходження грошових коштів, грн.

- в т.ч. ПДВ (зобов'язання), грн.

175256

24189

2.1.

Поточні розрахунки з постачальниками матеріальних ресурсів, грн.

- в т.ч. ПДВ, грн.

92236

15373

2.2.

Оплату праці працівників підприємства (чистий виплачений доход), грн.

14236

2.3.

Сплата ЄСВ (37,26% від нарахованого ФОП - 17100), грн.

6372

2.4.

Витрати на утримання виробничих і офісних приміщень (електроенергія, опалення, водопостачання, каналізація), грн.

- в т.ч. ПДВ, грн.

12536

2089

2.5.

Оплата послуг телефонного зв'язку, грн.

- в т.ч. ПДВ, грн.

2536

423

2.6.

Інші витрати господарської діяльності, грн.

- в т.ч. ПДВ, грн.

12236

2039

2.7.

Погашення кредиторської заборгованості за попередній період, грн.

8036

Всього планових витрачань грошових коштів, грн.

- в т.ч. ПДВ (кредит), грн.

148188

19924

3.

Сума ПДВ (зобов'язання), яка підлягає сплаті в бюджет, грн.

4265

4.

Сума податку на прибуток за 1 квартал до сплати, грн.

15036

5.

Комунальний податок, грн.

736

6.

Інші виплати, грн.

1280

7.

Чистий грошовий потік, грн.

5751

8.

Залишок грошових коштів на кінець планового періоду, грн.

17987

Розв'язок:

1) Разом надходження грошових коштів, грн = Надходження від поточної реалізації (товарів, робіт, послуг) + Надходження коштів від дебіторів (погашення дебіторської заборгованості за попередні періоди) + Аванси отримані + Інші надходження (реалізація ОЗ, кредити) =

= 121736 + 30120 + 15400 + 8000 = 175 256 грн.

2) Всього планових витрачань грошових коштів, грн. = Поточні розрахунки з постачальниками матеріальних ресурсів + Оплата праці працівникам підприємства + Сплата ЄСВ+ Витрати на утримання виробничих і офісних приміщень + Оплата послуг телефонного зв'язку + Інші витрати господарської діяльності + Погашення кредиторської заборгованості за попередній період = 92236 + 14236 + 6372 + 12536 + 2536 + 12 236 + 8036 = 148 188 грн.

3) Сума ПДВ (зобов'язання), яка підлягає сплаті в бюджет = 24189 - 19924 = 4265 грн.

4) Чистий грошовий потік = Разом надходження грошових коштів - Всього планових витрачань грошових коштів - Сума ПДВ (зобов'язань) - Сума податку на прибуток - Комунальний податок - Інші виплати = 175256-148188-4265-15036-736-1280 = 5 751 грн.

5) Залишок грошових коштів на кінець планового періоду = Залишок грошових коштів на початок періоду + Чистий грошовий потік =12236 + 5751 = 17987 грн.

Отже, склавши бюджет руху грошових коштів по виробничому підприємству за квітень, бачимо що підприємство отримало на кінець планового періоду прибуток, що становить 17987 грн.

3. Задача

Скласти бюджет доходів і витрат діяльності малого підприємства на плановий місяць, виходячи з наступних даних:

Бюджет доходів і витрат

Показники

Значення

1.

Плановий обсяг продаж продукції (робіт, послуг), грн.

221736

2.

Планова сума ПДВ, грн.

36956

3.

Чистий доход, грн.

184780

4.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), грн.

82036

5.

Інші доходи операційної діяльності, грн.

35636

6.

Витрати на збут, грн.

25536

7.

Адміністративні витрати, грн.

12536

8.

Інші витрати операційної діяльності, грн.

2200

9.

9.1.

Прибуток від операційної діяльності до оподаткування, грн.

Рентабельність, % до доходів

98108

44,3

10.

Податок на прибуток, грн.

17659,4

11.

11.1.

Чистий прибуток, грн.

Рентабельність, % до чистих доходів

80448,6

43,5

12.

Використання власних коштів, грн., всього:

10636

12.1.

Придбання комп'ютерної техніки, грн.

8636

12.2.

Загальногосподарські витрати з власних коштів, грн.

2000

13.

Залишок невикористаних власних коштів, грн.

69812,6

Розв'язок:

1) Планова сума ПДВ = 221736 / 6 = 36956 грн

2) Чистий доход = Плановий обсяг продажу продукції (робіт, послуг) - Планова сума =

= 221 736 - 36956 = 184 780 грн

3) Валовий прибуток = Чистий прибуток - Собівартість реалізованої продукції = 184780 - 82036 = 102 744 грн

4) Рентабельність, % до доходів = Прибуток від операційної діяльності до оподаткування / Плановий обсяг продаж продукції (робіт, послуг) * 100% = 98108 / 221736 * 100% = 44,3%

6) Податок на прибуток = 98108 * 18% = 17659,4 грн

6) Чистий прибуток = Прибуток від операційної діяльності до оподаткування - Податок на прибуток = 98108 - 17659,4 = 80448,6 грн

7) Рентабельність, % до чистих доходів = Чистий прибуток / Чистий доход * 100% = 80448,6 / 184780 * 100% = 43,5%

8) Використання власних коштів, всього = 8636 + 2000 = 10636 грн.

9) Залишок невикористаних власних коштів = 80448,6 - 10636 = 69 812,6 грн.

Висновок: отже, склавши бюджет доходів і витрат діяльності малого підприємства за плановий місяць, бачимо що на підприємстві часта доході перевищує частку витрат. Залишок власних коштів на кінець періоду склав 69 812,6 грн.

Список використаних джерел

1. Атамас П.Й. Управлінський облік: навчальний посібник / П.Й. Атамас. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 440 с.

2. Бардиш Г.О. Проектне фінансування: підручник / Г.О. Бардиш. - К.: Алерта, 2007. - 362 с.

3. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник / С.Ф. Голов. - К.: Лібра, 2006. - 701 с.

4. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або Як ефективно управляти фінансами: навчальний посібник / С. Ковтун - Х.: Фактор, 2005. - 340 с.

5. Костенко Т.Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник. / Т.Д. Костенко, Є.О. Підгора. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 400 с.

6. Тарасюк, Г.М. Управління проектами: навчальний посібник / Г.М. Тарасюк. - 2-е вид. - К.: Каравела, 2006. - 320 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика руху грошових коштів промислового підприємства, особливості впливу ринкового середовища на грошові потоки. Аналіз динаміки дебіторської, кредиторської заборгованості підприємства. Впливу руху грошових коштів на його фінансову стабільність.

  курсовая работа [407,4 K], добавлен 20.01.2010

 • Визначення основних елементів моделі бюджетування через призму взаємозв’язку із загальним процесом управління на підприємстві. Особливість формування фінансової та бюджетної структури організації. Розробка і впровадження системи управлінського обліку.

  статья [150,8 K], добавлен 31.08.2017

 • Сутність бюджетування, його функції та значення для підприємств. Класифікація бюджетів підприємства за строком, характером та рівнем планування. Структура зведеного бюджету підприємства будівельної організації. Принципи та етапи бюджетування підприємств.

  дипломная работа [80,9 K], добавлен 22.03.2011

 • Напрями і порядок здійснення аналізу необоротних активів підприємства "Миколаївводоканал". Аналіз руху грошових коштів на підприємстві, що вивчається. Особливості інвестиційного "Проекту розвитку систем водопостачання й водовідведення в Миколаєві".

  курсовая работа [39,2 K], добавлен 04.01.2011

 • Сутність і основні принципи, організація та технологія формування бюджету. Аналіз фінансового стану та збутової діяльності на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7". Основні методологічні аспекти бюджетування для підвищення ефективності роботи організації.

  дипломная работа [265,7 K], добавлен 29.01.2010

 • Сутність і основні принципи бюджетування. Технологія формування бюджету. Аналіз фінансового стану та збутової діяльності ТОВ "Енергоресурси – 7". Пріоритети бюджетного періоду. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ "Енергоресурси – 7".

  дипломная работа [230,7 K], добавлен 01.02.2010

 • Надходження грошових коштів, що забезпечує покриття поточних зобов’язань підприємства, – основна умова стабільного фінансового стану підприємства. Сутність грошових потоків підприємства. Система показників, що характеризують рух грошових коштів.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 04.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.