Грошові потоки в системі управління підприємством

Підходи вчених до сутності поняття "грошові потоки". Основні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства. Шляхи оптимізації системи управління грошовими потоками як одного з елементів в оцінці фінансового стану підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 07.02.2018
Размер файла 25,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Грошові потоки в системі управління підприємством

Корбутяк А.Г., Гросу К.В., Чернівецький національний

університет імені Юрія Федьковича

Анотація

У статті розглянуто існуючі підходи зарубіжних і вітчизняних вчених щодо сутності поняття «грошові потоки», визначено основні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства. Розглянуто сучасні напрямки вдосконалення системи управління грошовими потоками підприємств України, виділено основні недоліки. Запропоновано теоретичні положення щодо оптимізації системи управління грошовими потоками як одного з елементів в оцінці фінансового стану підприємства.

Ключові слова: грошовий потік, управління грошовими потоками, грошові кошти, цикл управління грошовими потоками, планування грошових потоків.

грошовий потік фінансовий

Постановка проблеми

Функціонування підприємства -- це складний динамічний процес, що є результатом неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних умовах, є відновлення і збереження динаміки циклів операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної позиції підприємства і реалізації його попиту на грошові кошти. Щоб вирішити цю проблему, необхідно провести глибокі дослідження економічних механізмів, що визначають грошові потоки кожного окремого суб'єкта господарювання. Водночас у вітчизняному доробку бракує окремих комплексних завершених досліджень з питань управління грошовими потоками, які б розширили межі традиційного аналізу, сформували конкретні підходи до розробки аналітичного забезпечення управління ними, визначили ролі системи управління грошовими потоками та напрямки поліпшення фінансового стану суб'єкта господарювання на базі узагальнення існуючих концепцій, запропонували конкретні шляхи виходу підприємств зі стану неплатоспроможності тощо.

Важливість вивчення грошових потоків обумовлюється тим, що вони обслуговують господарську діяльність підприємства в усіх її напрямках. Від якісного управління грошовими потоками залежить подальший розвиток підприємства та кінцевий результат його господарської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Концептуальні основи сутності, виникнення та руху грошових потоків достатньо широко розглянуті в економічній літературі. Дослідженню проблематики грошових потоків присвятили свої роботи українські вчені -- І.О. Бланк, О. Дзюблюк, Л.О. Коваленко, Л.О. Лігоненко, А.М. Поддерьо- гін, Л.М. Ремньова, О.М. Сорокіна, Р.А. Слав'юк, О.О. Терещенко, Р.Б. Тян, В. Ясишена, Л.С. Ястру- бецька, російські фахівці -- В.В. Бочаров, Т.А. Бо- чарова, Є.В. Викова, та зарубіжні економісти -- Ю. Брігхем, Дж. Ван Хорн, Д. Вахович, Б. Коласс, Б. Койлі, Т. Райс та ін. Разом із тим, необхідно відзначити, що методику управління грошовими потоками як самостійним фінансовим об'єктом розроблено ще недостатньо. Зокрема, відсутній комплексний інструментарій щодо їх оптимізації, який би зміг охопити всю сукупність грошових потоків підприємства, реально вплинути на поліпшення його фінансового стану.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Сучасною науковою школою ще не сформовано єдиної теоретичної бази, яка б охоплювала увесь комплекс питань управління грошовими потоками підприємства. Крім того, не вироблено єдиного підходу до тлумачення категорії «грошові потоки», відсутні чіткі формулювання цілей і завдань управління грошовими потоками підприємств.

В економічній літературі учені приділяють увагу проблемі регулювання грошових потоків переважно з позицій управління грошовими коштами, ліквідністю, фінансовою стійкістю. Як самостійний об'єкт аналізу та управління грошові потоки фахівцями практично не розглядаються.

Це ускладнює формування обліково-аналітичної інформації з метою управління грошовими потоками. Механізми управління грошовими потоками, розроблені зарубіжними економістами та орієнтовані на стабільну ринкову економіку, мають невисоку практичну цінність для впровадження підприємствами України.

Мета статті. Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності управління грошовими потоками підприємства, визначення ролі системи управління грошовими потоками та напрямків поліпшення фінансового стану суб'єкта господарювання на базі узагальнення існуючих концепцій.

Виклад основного матеріалу

У економічній літературі зустрічаються різні точки зору щодо визначення поняття грошові потоки. Визначення поняття грошові потоки є дискусійним серед великого кола науковців. Підходи до визначення поняття грошові потоки наведені у табл. 1.

Таблиця 1 Сутність поняття «грошові потоки» в економічній думці

Основні прихильники теорії

Сутність поняття «грошові потоки» в економічній думці, їх роль в обігу

Бланк. І. А. [1, с. 17]

грошовий потік підприємства представляє собою сукупність розподілених надходжень і виплат грошових коштів за окремими інтервалами періоду часу що розглядається, генерованих його господарською діяльністю, рух яких пов'язаний з факторами часу, ризику і ліквідності

Бочаров В. [8]

грошовий потік підприємства -- це рух грошових кошів, який прагне до нуля, оскільки негативний результат від одного із видів господарської діяльності підприємства має компенсуватися позитивним від іншої. В противному випадку підприємство може стати банкрутом

Бикова О. [3]

грошові потоки -- це елемент аналізу доходів та витрат підприємства, який має використовуватися як індикатор ліквідності та ефективності його інвестиційної, фінансової діяльностей.

Брігхем Є. [2, с. 425]

грошовий потік - це фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму) чи витрачаються нею) протягом деякого визначеного періоду

Ван Хорн Д., Вахович Д. [4]

грошові потоки підприємства - це: 1. Потоки готівкових коштів, які мають безперервний характер. 2. Власні обігові кошти. Чистий грошовий потік може утворюватися не лише за рахунок приросту чи скорочення власних обігових коштів, а й шляхом збільшення або зменшення таких видів активів та пасивів підприємства як: 1) дебіторська заборгованість; 2) кредиторська заборгованість (поточні зобов'язання); 3) інші активи; 4) інші пасиви

Дзюблюк О. [5]

грошовий потік - це базове джерело для погашення позик та спосіб оцінки кредитоспроможності підприємства. Вчений вважає, що для розрахунку грошового потоку підприємства слід використовувати такі фінансові показники як: 1) виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 2) кредиторська заборгованість; 3) інші поточні зобов'язання. Вчений зазначає, що дебіторська заборгованість не є складником грошового потоку підприємства (оскільки існує достатня ймовірність перетворення її на сумнівну або безнадійну), а є наслідком неперетворення її в наявні грошові ресурси

Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. [6, с. 79]

грошові потоки - це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у результаті виробничо-господарської діяльності підприємств

Коласс Б. [7]

під загальним грошовим потоком слід розуміти надлишок коштів, який утворюється на підприємстві в результаті всіх операцій, пов'язаних і не пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності. Тобто, на думку Коласса Б., основними складниками грошового потоку підприємства є: 1) грошовий потік від господарської діяльності; 2) грошовий потік від операцій, не пов'язаних із господарською діяльністю

Лігоненко Л. О., Ситник Г. В. [9]:

грошові потоки підприємства - це система розподілених в часі надходжень та видатків грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю і супроводжують рух вартості, виступаючи зовнішньою ознакою функціонування підприємства»

Поддерьогін А. М. [17, с. 57]

грошовий потік можна визначити як сукупність послідовно розподілених у часі подій, які пов'язані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів у зв'язку з виконанням договірних зобов'язань між економічними агентами (суб'єктами господарювання, державою, домогосподарствами, міжнародними організаціями). Грошові потоки безпосередньо пов'язані з рухом коштів на підприємстві, який відображає надходження в розпорядження суб'єкта господарювання коштів та еквівалентів і їх використання

Райс Т. та Кой- ли Б. [12]

грошовий потік - це: 1. Індикатор кредитоспроможності та платоспроможності підприємства. 2. Спроможність підприємства генерувати додаткові обсяги грошових засобів для погашення зобов'язань за отриманими позиками

Слав'юк Р. [13]

«грошові потоки» - це надходження та вибуття грошових коштів підприємства

Сорокіна О. [14]

поняття «грошовий потік» є агрегованим та включає різні види потоків, які обслуговують фінансово-господарську діяльність підприємства. 3 огляду на це, вчений пропонує в кожному конкретному випадку використовувати уточнене визначення поняття «грошовий потік», а саме: сукупний грошовий потік, грошовий потік від поточної діяльності тощо

Терещенко О. [15]

грошові потоки являються внутрішнім джерелом фінансової стабілізації підприємства через збільшення його вхідних та зменшення вихідних грошових потоків, які спрямовуються на зростання платоспроможності. Окрім того, грошовий потік, а саме чистий грошовий потік від операційної діяльності, визначається як критерій внутрішнього потенціалу фінансування підприємства й є основою для оцінки його фінансового стану та кредитоспроможності

Тян Р. [16]

грошовий потік - це маса готівкових коштів, яка надходить або вибуває з обігу як грошові виплати. На погляд вченого, різниця між вхідними та вихідними грошовими потоками визначається як прибуток

Ясишена В. [19]

грошовий потік -- це сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів та їхніх еквівалентів, генерованих його господарською діяльністю, рух яких пов'язаний з факторами часу, простору, структури, ризику і ліквідності

МСБО

№ 7 «Звіт про рух грошових коштів» [10]

грошовий потік - це надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів

П(С)БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів» [11]

визначення відсутнє, але під ним розуміють поняття «рух грошових коштів», що абсолютно ідентично визначенню «грошовий потік» в МСБО № 7.

При вивченні досліджень науковців наочно постає проблема розбіжності в підходах не лише стосовно тлумачення змісту грошових потоків як об'єкта фінансового менеджменту, а й стосовно визначення самої термінології.

На думку авторів [9], дослідження грошових потоків підприємства дозволяє усвідомити увесь механізм його функціонування, так як за наявності власної, відносно самостійної логіки розвитку, грошові потоки мають зовнішні ознаки всього комплексу функціональних зв'язків, які розвиваються на підприємстві в процесі його діяльності.

Запропоноване О. Терещенком [15] визначення поняття «грошові потоки» не є комплексним, оскільки в ньому не знайшли відображення такі фінансові поняття, як прибутковість, рентабельність, ділова активність тощо -- результати ефективного управління грошовими потоками підприємства.

Не можна погодитися із визначенням поняття «грошовий потік», даним Є.В. Виковою [3], яка вважає, що чистий грошовий потік є елемент аналізу доходів та витрат підприємства. Вважаємо, що чистий грошовий потік не має безпосереднього зв'язку з доходами та витратами підприємства, так як він не враховує частини доходів (витрат), які не пов'язані з безпосереднім надходженням (витрачанням) грошових коштів. Можна погодитися в цьому питанні із В. Ясишеною [19], яка довела, що застосування грошового потоку як одного з елементів аналізу доходів та витрат стає неможливим через часову різницю в надходженні й витрачанні грошових ресурсів та віднесенні їх на фінансовий результат від господарської діяльності підприємства (прибуток, збиток).

Відмітимо те, що при плануванні руху грошових коштів без урахування змін дебіторської заборгованості може виникнути викривлення планового розміру чистого грошового потоку від операційної діяльності підприємства, оскільки дебіторська заборгованість представляє собою суму грошових ресурсів в розрахунках. Тому, неможна погодитися із визначенням О. Дзюблюк [5] про те, що дебіторська заборгованість не є складником грошового потоку підприємства, тому що існує достатня ймовірність перетворення її на сумнівну або безнадійну, а є наслідком непере- творення її в наявні грошові ресурси.

На наш погляд, визначення грошових потоків підприємства наведене Р. Слав'юком [13], враховує лише зовнішній рух грошових коштів підприємства, обмежуючи внутрішній рух останніх, тому являється дещо обмеженим.

Визначення поняття «грошові потоки», наведене В. Бочаровим [8] (як вважає В. Яцишина), може бути застосовано в практичній діяльності підприємств лише в процесі стохастичної оцінки його фінансового стану, оскільки воно не враховує можливі його динамічні зміни в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Як бачимо, склалося дві позиції у визначенні грошових потоків. Прихильники однієї з них, а саме -- І.А. Бланк [1], В.В. Бочаров [8], Н. Тян [16], визначають грошові потоки як різницю між отриманими і виплаченими підприємством грошовими коштами за певний період часу. Представники іншої позиції представляють грошові потоки підприємства як рух грошових коштів, тобто надходження і виплати за певний період часу.

Вважаємо, що більш логічним є виклад положення другої позиції та визнання грошового потоку як руху грошових коштів, адже «потік» -- це є «рух», тобто надходження та використання грошових коштів. Таким чином, поняття «грошовий потік» характеризує рух капіталу, грошових фондів як готівкових, так і безготівкових, а також оборот окремих фінансових інструментів.

Аналізуючи вище викладене, постає питання вибору найбільш вдалого визначення грошового потоку і його уточнення. На наш погляд, найбільш вдалим є визначення грошового потоку, представлене В. Ясишеною, «Грошовий потік» -- це сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів та їхніх еквівалентів, генерованих його господарською діяльністю, рух яких пов'язаний з факторами часу, простору, структури, ризику і ліквідності [19]. В цьому випадку під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання, а еквівалентами грошових коштів є короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.

Але попри відмінності в деталях, усі підходи до тлумачення актуалізують виняткову значимість грошового потоку для функціонування суб'єкта господарювання й забезпечення створення доданої вартості, забезпечення перманентному зростанню вартості підприємства як цілісного майнового комплексу в довгостроковій перспективі та достатку власників такого суб'єкта.

Поступовий перехід до нових форм господарювання зумовив гостру потребу розроблення адаптованих до сучасної практики механізмів управління їх фінансово-господарською діяльністю, серед яких особливої уваги заслуговує організація управління грошовими потоками.

Ефективне управління грошовими потоками дозволяє підприємству реалізувати стратегічні цілі його діяльності, забезпечити високий рівень оборотності капіталу, ритмічність діяльності, підвищити ступінь фінансової рівноваги та отримати додатковий прибуток, а також сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій.

Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковане його головній меті.

В умовах розвитку ринкових відносин та посилення конкуренції між господарюючими суб'єктами в фінансовому менеджменті дедалі більшу роль починають відігравати показники грошових потоків, що витісняють традиційні підходи управління на основі показників прибутку. Показники грошових потоків швидше і надійніше реагують на розвиток кризових явищ в господарському механізмі та не залежать від умовностей облікової політики підприємства. Професійне управління грошовими потоками базується на ефективній системі управлінського обліку та є запорукою високої платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

На сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні, що характеризується невизначеністю та мінливістю трансформаційних умов, зростає роль та значення стратегічного управління грошовими потоками, яке неможливо уявити без проведення стратегічного аналізу. Даний вид аналізу зорієнтований на комплексне дослідження позитивних та негативних чинників, які можуть вплинути на економічне становище підприємства у перспективі, виявлення концептуальних напрямів його функціонування та розвитку [18]. Очевидно, що брак досвіду функціонування підприємств України в ринкових умовах, недостатнє вирішення проблеми управління їх грошовими потоками як в методологічному, так і в прикладному аспектах призводять до того, що у вітчизняній практиці аналіз руху коштів практично не береться до уваги. Це зумовлює ігнорування найбільш важливої -- динамічної частини бізнесу і породжує низку серйозних проблем, пов'язаних з необґрунтованістю та хаотичністю управління і загостренням загальної проблеми неплатежів.

Як вважають автори [18], чистий грошовий потік є одним із індикаторів результативності функціонування підприємства та значною мірою визначає його фінансове становище, а основними стратегічними цілями управління грошовими потоками є досягнення стану фінансової рівноваги та максимізація чистого грошового потоку господарського суб'єкта, пропонується оцінювати ефективність управління грошовими потоками на основі цього показника. Однак додатне значення сукупного чистого грошового потоку не завжди є гарантом фінансової стійкості підприємства. Грошові потоки тісно пов'язують усі сфери діяльності підприємства -- операційну, фінансову та інвестиційну. В зв'язку із цим, пропонується використовувати показник чистого грошового потоку не як сукупний результат, а в розрізі видів діяльності.

Висновки і пропозиції

Аналізуючи вищевикладене, можна стверджувати, що існує багато поглядів на визначення поняття грошових потоків, але немає однозначного його тлумачення. Умовно можна виділити два підходи до визначення поняття грошові потоки, а саме як різницю між отриманими і виплаченими підприємством грошовими коштами, та як рух грошових коштів. На нашу думку, другий підхід є більш доцільним, оскільки саме потік визначається як рух.

На погляд авторів, грошові потоки -- поняття агреговане, яке включає різні види цих потоків, які обслуговують господарську діяльність підприємства. Грошові потоки -- це рух грошових засобів, які виникли в результаті господарської, фінансової та інвестиційної діяльністю підприємства.

Отже, грошові кошти -- це рух грошей, який має певний напрям, пов'язаний з обслуговуванням руху відповідного потоку товарів та послуг і характеризується певними особливостями.

Список літератури

1. Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия / Бланк И.А. - К: Ника-Центр, Элъга, 2003. - 496 с.

2. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Є. Брігхем; [пер. з англ.]. - К.: Молодь, 1997. - 1000 с.

3. Быкова Е.В. Показатели денежного потока в оценке финансовой устойчивости предприятия / Е.В. Быкова // Финансы. - 2000. - № 2. - С. 56-59.

4. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами / Дж.К Ван Хорн; [пер. с англ.; гл. ред. серии Я.В. Соколов]. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 800 с.

5. Дзюблюк О. Особливості оцінювання грошового потоку підприємства в системі банківського аналізу кредитоспроможності позичальника / О. Дзюблюк // Банківська справа. - 2001. - № 1. - С. 8 --12.

6. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремнъова. - [2-е вид., перероб. і доп.]. - К.: Знання, 2005. - 485 с. - (Вища освіта XXI століття).

7. Колласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: учебное пособие / Б. Колласс. - М: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 576 с.

8. Коммерческое бюджетирование / Бочаров В.В. - СПб.: Питер, 2003. - 368 с.

9. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками: навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник.- К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 255 с.

10. Міжнародні стандарта бухгалтерського обліку [пер. з англ.; за ред. С. Ф. Голова]. - К: ФПБАУ. -1998. - 736 с.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: наказ Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99. [Електронний ресурс]. Дата оновлення 12Н18.12.2004. ІЖЕ: 13Н1т11р://гакоп.гас1а^оу.иа/^і-Ьіп/1ашз/тат^і?ш'^=г0398-99 (дата звернення: 22.10.2009).

12. Райс Т. Финансовые инвестиции и риск / Т. Райс, Б. Койли. - К.: Издательское бюро ВНУ, 1995. - 592 с.

13. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: навч. посібник / Слав'юк Р.А. - К.: ЦУЛ, 2002. - 460 с.

14. Сорокіна О.М. Трансформація показників та методів аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств адекватно ринковим відносинам: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.07.02 / Сорокіна О.М.; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. - Д., 2000. - 18 с.

15. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посібник / 0.0. Терещенко. - К: КНЕУ, 2003. - 554 с.

16. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: [навч. посібник] / Тян Р.Б. - К: МАУП, 1998. - 156 с.

17. Фінансовий менеджмент: підручник / Поддєрьогін А.М. [та ін.]; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - К: КНЕУ, 2005.-535 с.

18. Яструбецька Л.С. Організаційно-економічний механізм управління грошовими потоками промислових підприємств України [Електр. ресурс]: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.02.03 / Л.С. Яструбецька; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Режим доступу: 14НЬйр://сІіввег.сот.иа/ соп!епІБ/р-2/36417.html (дата звернення 22.10.2009).

19. Ясишена В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація / В. Ясишена // Вісник ТНЕУ. Економічний аналіз. - 2008. - Вип. 2(18).- С. 321-324.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз стану і рівня збалансованості та ефективності грошових потоків ЗАТ "Богуславський маслозавод". Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві.

  курсовая работа [154,9 K], добавлен 13.11.2009

 • Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність, класифікація та рух. Макроекономічний аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "КВБЗ"; рекомендації по вдосконаленню механізму формування та управління грошовими потоками.

  курсовая работа [182,5 K], добавлен 08.02.2011

 • Сутність, види, структура та методи оптимізації надлишкових та дефіцитних грошових потоків підприємства як категорії фінансового менеджменту. Принципи, зміст та завдання управління грошовими потоками організації. Розробка плану надходжень і витрат коштів.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 17.12.2010

 • Безготівковий та готівковий грошовий обіг. Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності. Класифікація грошових потоків підприємства та їх характеристика. Процес управління грошовими потоками та аналіз їх руху на підприємстві.

  дипломная работа [308,8 K], добавлен 16.07.2012

 • Економічна сутність системи управління господарською діяльністю підприємства. Організація та ведення фінансового, статичного, податкового і управлінського обліку грошовими потоками в сільському господарстві. Облікове забезпечення управління організації.

  дипломная работа [709,6 K], добавлен 21.06.2015

 • Аналіз управління грошовими потоками підприємства на основі дослідження фінансового стану та руху капіталу. Показники ефективності планування грошових надходжень, виявлення перспектив розвитку та розширення діяльності ВАТ "Бахмачський арматурний завод".

  дипломная работа [202,9 K], добавлен 05.03.2012

 • Система управління грошовими потоками як забезпечення фінансової рівноваги та стабільної платоспроможності підприємства в процесі його господарської діяльності. Механізм процесу, мета, завдання, етапи, основні елементи. Методи аналізу керування.

  реферат [27,5 K], добавлен 23.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.