Управління грошовими потоками підприємства

Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність, класифікація та рух. Макроекономічний аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "КВБЗ"; рекомендації по вдосконаленню механізму формування та управління грошовими потоками.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.02.2011
Размер файла 182,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Кафедра фінансів і кредиту

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни

Фінансовий менеджмент

Тема:

Управління грошовими потоками підприємства

Виконала: студентка:

Максимова Ольга Геннадіївна

курс-4, спеціальність-фінанси,

група-Ф-10-1з сп,

Науковий керівник Волошина О.В.

Кременчук 2010

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу

№ пор.

Критерії оцінювання курсової роботи

Бали, що знімаються за порушення вимог

Бали, що знімаються з даної роботи

Примітки

1

Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам:

(значне перевищення обсягу (більше 20 стор.) текстової частини роботи, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо)

0,5-1,0

2

Несвоєчасне затвердження плану або несвоєчасна реєстрація курсової роботи

0,1

3

Вступ не відповідає вимогам:

(відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значущості, не визначені мета і завдання курсової роботи, не представлена характеристика структури роботи)

0,2

4

У курсовій роботі відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу

0,2-0,8

5

Викладення теоретичної частини курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання тощо)

0,5-1,0

6

Практична частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані „застарілі дані”, наведені дані не пов'язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо)

0,5-1,5

7

Проблемна частина курсової роботи не відповідає вимогам:

(не виявлена і не поставлена проблема з даної теми, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено вдосконалення фінансової практики, відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо)

0,5-1,5

8

Висновки не відповідають вимогам: (не мають зв'язку з результатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо)

0,2

9

Список літератури не відповідає вимогам: (неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо)

0,2

* Робота допускається до захисту за умови належного доопрацювання, якщо за результатами рецензування кількість балів, що знімається з даної роботи, менша за 6,5, але більша за 2. Якщо дорівнює 6,5, то робота не допускається до захисту і повертається студенту на повне переопрацювання.

План

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства

Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

Аналіз руху грошового потоку

Розділ 2. Макроекономічний аналіз управління грошовими потоками ВАТ „КВБЗ”

Практичне завдання

Висновки

Список використаних літературних джерел

Додатки

Вступ

Актуальність теми. В сучасних умовах господарства багато підприємств поставлені в умови самостійного вибору стратегії та тактики свого розвитку. Самофінансування підприємством своєї діяльності стало першим завданням кожного підприємства. В умовах ринкової економіки, конкуренції і нестабільного зовнішнього середовища необхідно оперативно реагувати на незначні відхилення від нормальної діяльності підприємства. Управління грошовими потоками являється тим інструментом, за допомогою якого можна досягти бажаного результату діяльності - отримання прибутку. Цими обставинами і обумовлено вибір досліджуваної теми.

Питання формування та управління грошовими потоками досліджувалося багатьма авторами. В курсовій роботі були використані вітчизняні та зарубіжні дослідження і методики в області управління грошовими коштами, джерела періодичного друку а також бухгалтерські документи за 2009-2010 роки

Мета курсової роботи - в ході аналізу виробничо-господарської діяльності досліджуваного підприємства розробити рекомендації по покращенню механізму формування та управління грошовими потоками.

Об'єктом дослідження є - вивчення руху грошових потоків на ВАТ „КВБЗ” - одного з найбільших підприємств машинобудівної галузі України. Основним видом продукції ВАТ „КВБЗ” є вантажні вагони та транспорт соціального значення, по виробництву якого підприємство посідає провідне місце в Україні.

Предметом дослідження даної роботи є механізм формування та управління грошовими потоками на досліджуваному підприємстві.

Для виконання поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

- визначити теоретичні засади управління грошовими потоками на підприємстві;

- проаналізувати організаційну структуру та фінансово-економічний стан підприємства;

- провести аналіз грошових потоків підприємства;

- визначити рівень збалансованості та ефективності грошових потоків;

- проаналізувати як проводиться планування та прогнозування грошових потоків на підприємстві.

Оцінити ефективність запропонованих заходів із управління грошовими потоками.

Базисом аналізу грошових потоків підприємства є загальні способи пізнання такі, як аналіз - метод дослідження, що полягає в уявному розчленуванні цілого поняття на складові, виділенні його окремих частин, зв'язку між ними; синтез - з'єднання окремих частин в єдине ціле. Перехід від аналізу фактів до синтезу здійснюється за допомогою індукції (спосіб переходу від знання окремих фактів до знання загального, від вивчення причин до результатів) та дедукції - спосіб дослідження від загального до часткового, від результатів до причин.

Практичне значення дослідження полягає в розробці конкретних заходів по вдосконаленню управління грошовими потоками на підприємстві.

Робота складається із трьох розділів, перший із яких носить теоретичний характер, другий - дослідницький, третій - рекомендаційний.

грошовий потік рух макроекономічний

Розділ 1. Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства

1.1 Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання різного роду зобов'язань у грошовій формі відбуваються різноманітні розрахунки та платежі. Платежі також здійснюються за розподілу й перерозподілу грошових коштів. Сукупність усіх платежів створює грошовий потік.

Грошовий потік - це виявлення сутності грошей у русі. Він охоплює процеси розподілу й обміну. На обсяг і структуру грошового потоку на підприємстві справляють вплив стадії виробництва та споживання. Тривалий виробничий процес, який потребує збільшення виробничих запасів, призводить до збільшення платежів, пов'язаних з їх придбанням. Особливе місце займає грошовий потік у процесі реалізації продукції. За товарного виробництва продукт окремого виробника, призначений для споживання іншим суб'єктом господарювання, може дійти до споживача і дати право виробнику на отримання іншого продукту тільки після його оплати. Під час реалізації перевіряється відповідність між обсягом і структурою виробництва та суспільною потребою в них. [14, c.75-76]

Потік грошей супроводжує обмін товарів і послуг, коли здійснюється оплата за товар і гроші переходять від покупця до продавця. У загальній грошовій масі розрізняють активні гроші, що в кожний даний момент беруть участь в обороті, і пасивні (кошти на рахунках суб'єктів господарювання, громадських організацій, кошти населення, інші фонди накопичення і зберігання), що є лише потенційним платіжним засобом. Отже, маса грошей, яка перебуває в обороті, завжди буде меншою за загальну кількість грошей на суму грошових фондів накопичення і зберігання. Останні постійно залучаються в активний грошовий оборот.

Грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і безготівкової форми. Безготівковим грошовим розрахункам, як правило, віддають перевагу. Це пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають значної економії витрат на їх здійснення. Сферу готівкових і безготівкових розрахунків розмежовано. Готівкова форма розрахунків застосовується за обслуговування населення - виплата заробітної плати, матеріального заохочення, дивідендів, пенсій, грошової допомоги. Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх на купівлю товарів, продуктів харчування, оплачує послуги і здійснює інші платежі.

Безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів.

Між готівковою і безготівковою формами розрахунків існує тісний зв'язок. Так, одержуючи виручку за реалізовану продукцію в безготівковій формі, підприємство повинно отримати в установленому порядку в банківській установі готівку для виплати заробітної плати, покриття різних витрат, на господарські потреби тощо. У цьому разі гроші, що надійшли в безготівковій формі, можуть бути отримані в банку в готівковій формі.

Підприємства торгівлі, сфери обслуговування населення, реалізуючи товари, виконуючи замовлення, надаючи послуги, отримують плату за це, як правило, готівкою. Водночас їхні розрахунки з постачальниками, фінансово-кредитними установами, цільовими фондами в основному здійснюються в безготівковій формі. [12, c.16-17]

Розвиток ринкових відносин призвів до певних змін у колишній системі грошових розрахунків між підприємствами, зокрема розширив можливість застосування готівкової форми. З кінця 1998 р. згідно з постановою НБУ від 11 жовтня 1998 р. № 473 всі готівкові розрахунки між підприємствами можуть здійснюватися, як за рахунок коштів, отриманих у касі банку, так і за рахунок виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень.

Отримана готівка у вигляді виручки від реалізації продукції та інших касових надходжень може бути використана підприємствами не тільки для забезпечення господарських потреб, а й на оплату праці і виплату дивідендів (доходу). Крім того, для виплат, пов'язаних з оплатою праці й виплатою дивідендів, підприємства можуть використовувати й готівку, отриману з кас банків. Водночас підприємства повинні забезпечувати систематичну і повну сплату податків, зборів і обов'язкових платежів у бюджет та державні цільові фонди згідно з чинним законодавством.

Грошовий потік на кожному підприємстві пов'язаний з такими напрямками:

- забезпечення процесу виробництва (закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих, виплата заробітної плати);

- реалізація продукції (робіт, послуг), тобто відшкодування витрат і формування доходів;

- сплата податків, обов'язкових відрахувань і зборів;

- забезпечення спільної діяльності підприємств;

- отримання і погашення кредитів і сплата відсотків за кредит кредитним установам.

Таке групування пов'язане з різною економічною сутністю названих розрахунків, документооборотом, видами й методами фінансового та банківського контролю.

Від правильної організації грошових розрахунків у цілому залежить оперативність їх здійснення, а відтак і фінансовий стан суб'єктів господарювання.

Одним із головних факторів нормалізації розрахунків у народному господарстві є запровадження єдиних розрахункових правил, які визначаються відповідними нормативними актами. [22, c.127-128]

Поняття грошового потоку являється агрегованим, що включає в свій склад чисельні види цих потоків, які обслуговують господарську діяльність. З метою забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони потребують певної визначеної класифікації (див. дод.1)

За масштабом обслуговування господарського процесу:

Грошовий потік по підприємству в цілому. Це найбільш агрегований вид грошового потоку, який акумулює всі види грошових потоків, що обслуговують господарський процес підприємства в цілому.

Грошовий потік по окремих видах господарської діяльності підприємства. Цей вид грошового потоку характеризує результат диференціації сукупного грошового потоку підприємства в розрізі окремих видів його господарської діяльності.

Грошовий потік по окремих структурних підрозділах підприємства. Визначає його як самостійний об'єкт управління в системі організаційно-господарської структури підприємства.

Грошовий потік по окремих господарських операціях. Слід розглядати як первинний об'єкт самостійного управління.

По видах господарської діяльності:

Грошовий потік по операційній діяльності. Характеризується грошовими виплатами постачальникам сировини та матеріалів, стороннім виконавцям окремих видів послуг, заробітної плати персоналу, податкові платежі. Одночасно відображає надходження грошових засобів від покупців продукції, від податкових органів в порідку здійснення перерахунку надлишково-сплачених сум і деякі інші платежі, що передбачені міжнародними стандартами обліку.

Грошовий потік по інвестиційній діяльності. Характеризує платежі і надходження грошових засобів, що пов'язані з здійсненням реального та фінансового інвестування, продажем вибуваючи основних засобів та матеріальних активів.

Грошові потоки по фінансовій діяльності. Характеризує надходження і виплати грошових засобів, пов'язаних з залученням додаткового акціонерного та пайового капіталу, отриманням довгострокових та короткострокових кредитів та позик, сплатою в грошовій формі дивідендів та процентів по вкладах власників і деякі інші грошові потоки.

Класифікація по напрямку руху грошових засобів:

Додатній грошовий потік, що характеризує сукупність надходжень грошових засобів на підприємство від усіх видів господарських операцій (притік грошових засобів).

Від'ємний грошовий потік, що характеризує сукупність виплат грошових засобів підприємством в процесі здійснення всіх видів його господарських операцій ("відтік грошових засобів").

За методом нарахування об'єму: валовий грошовий потік. Характеризує всю сукупність надходжень або витрат грошових засобів в періоді часу, що розглядається в розрізі окремих його інтервалів.

Чистий грошовий потік. Характеризує різницю між додатнім та від'ємним грошовими потоками (між надходженням і витратами грошових засобів) в періоді часу, що розглядається в розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошовий потік являється найважливішим результатом фінансової діяльності підприємства, що здебільшого визначає фінансову рівновагу і темпи зростання його ринкової вартості. [16, c.103-105]

За рівнем достатності об'єму:

Надлишковий грошовий потік. Характеризує потік, при якому надходження грошових засобів суттєво перевищують реальну потребу підприємства в цілеспрямованому їх витрачанні;

Дефіцитних грошовий потік, характеризує потік, при якому надходження грошових засобів суттєво нижчі реальних потреб підприємства в цілеспрямованому їх витрачанні. Навіть при додатному значенні суми чистого грошового потоку, він може характеризуватися як дефіцитний, якщо ця сума не забезпечує планової потреби в витрачанні грошових засобів по всіх передбачених напрямках господарської діяльності підприємства. Від'ємне значення суми чистого грошового потоку автоматично робить цей потік дефіцитним;

За методом оцінки в часі:

Поточний грошовий потік. Характеризує грошовий потік як єдину співставну його величину, приведену по вартості до поточного моменту часу.

Майбутній грошовий потік. Характеризує потік як єдину співставиму його величину, що приведена по вартості до конкретного майбутнього моменту часу.

За неперервністю формування в розгляданому періоді:

Регулярний грошовий потік, характеризує надходження і витрачання грошових засобів за окремими господарськими операціями (грошовими потоками одного виду), які в розгляданому періоді часу здійснюються постійно по окремих інтервалах цього періоду. Потоки, пов'язані з обслуговуванням фінансового кредиту у всіх його формах, грошові потоки, що забезпечують реалізацію довгострокових реальних інвестиційних проектів.

Дискретний грошовий потік, характеризує надходження або витрачання грошових засобів, пов'язаних з здійсненням одиничних господарських операцій підприємства в розгляданому періоді часу.

Вони відрізняються лише в рамках конкретного часового інтервалу.

За стабільністю часових інтервалів формування:

Регулярний грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами в рамках розгляданого періоду.

Регулярний грошовий потік з нерівномірними часовими інтервалами в рамках розгляданого періоду. Графік лізингових платежів за майном, що орендується, з погодженими сторонами нерівномірними інтервалами часу.

1.2 Аналіз руху грошового потоку

Однією із головних умов нормальної діяльності підприємства є забезпечення грошовими коштами, оцінку яких дозволяє провести аналіз грошових потоків. Основна задача аналізу грошових потоків заключається в виявленні причин нестачі (надлишків) грошових коштів, визначенні джерел їх поступлення і напрямків використання.

Ціль аналізу - виділити, по можливості, всі операції, що пов'язані із рухом грошових коштів.

При аналізі грошові потоки розглядаємо по трьох видах діяльності - основної, інвестиційної та фінансової. Такий розподіл дозволить визначити, яка питома вага доходів, отриманих від кожного видку діяльності. Побідний аналіз допомагає оцінити перспективи діяльності підприємства.

Основна діяльність підприємства - це діяльність, що приносить йому основні доходи, не пов'язані із інвестуванням чи фінансами.

Нижче наведені основні напрямки притоку та відтоку грошових коштів (табл.1.1).

Таблиця 1.1

Основні руху та відтоку грошових коштів від основної діяльності

Притік

Відтік

Виручка від реалізації продукції

Отримання авансів від покупців;

Інші поступлення (повернення сум)

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками

виплата заробітної плати

відчислення на соціальне страхування

розрахунки з бюджетом за податками

виплата відсотків за кредит

видані аванси.

Оскільки основна діяльність являється основним джерелом прибутку, то вона повинна являтися основним джерелом грошових коштів. Інвестиційна діяльність пов'язана з реалізацією придбаного майна довгострокового призначення. Документи про рух грошових коштів, пов'язаних із інвестиційною діяльністю відображають витрати на придбання ресурсів, які принесуть у майбутньому притік грошових коштів та отримання прибутку (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Основні руху та відтоку грошових коштів по інвестиційній діяльності

Притік

Відтік

Виручка від реалізації активів довгострокового ви використання

Дивіденди і відсотки від довгострокових фінансових вкладень

Повернення інших фінансових вкладень

Придбання майна довгострокового використання (ОЗ, нематеріальні активи)

Капітальні вкладення

Довгострокові фінансові вкладення

Інвестиційна діяльність в цілому призводить до одночасного відтоку грошових коштів. [11, c.71-72]

Фінансова діяльність - це діяльність, результатом якої є зміни в розмірі та складі власного капіталу і позичених коштів підприємства. Вважається, що підприємство здійснює фінансову діяльність, якщо воно отримує ресурси від акціонерів (емісія акцій), повертає ресурси акціонерам (виплата дивідендів), бере позики у кредиторів і повертає суми, отримані в якості позики. Інформація про рух грошових коштів, пов'язаних із фінансовою діяльністю дозволяє прогнозувати майбутній обсяг грошових коштів, на який будуть мати права формувальники капіталу підприємства. Напрям відтоку і притоку грошових коштів по фінансовій діяльності представлений в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Основні напрямки руху грошових коштів по фінансовій діяльності

Притік

Відтік

Отримані позики

Емісія акцій

Отримання дивідендів по акціях, і% по облігаціях.

Повернення кредитів

Виплата дивідендів по акціях та% по облігаціях

Погашення облігацій

Фінансова діяльність збільшує грошові кошти в розпорядженні підприємства для фінансового забезпечення основної та інвестиційної діяльності.

По кожному напрямку діяльності необхідно зробити висновки. Погано, коли по поточній діяльності буде перевищувати відтік грошових коштів. Це говорить про те, що отриманих грошових коштів не достатньо для того, щоб забезпечити поточні платежі підприємства. В даному випадку нестача грошових коштів для поточних витрат буде покрита залученими ресурсами. Якщо до того ж спостерігається відтік грошових коштів по інвестиційній діяльності, то знижується фінансова незалежність підприємства.

Однією із умов фінансового благополуччя підприємства являється притік грошових коштів. Однак надто великі поступлення грошових коштів говорять про те, що реально підприємство отримує збитки, пов'язані із обезціненням грошей, а також з упущеною можливістю вигідно вкласти гроші. Це говорить про те, що необхідно управляти рухом грошових потоків, а для цього на першому етапі аналізується частка грошових потоків в складі поточних зобов'язань, тобто визначається коефіцієнт абсолютної ліквідності за формулою:

К = (грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення) / короткострокові зобов'язання

Даний коефіцієнт показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату складання балансу. Якщо фактичне значення коефіцієнта менше 0,2 - 0,3, то це говорить про дефіциті грошових коштів на підприємстві. В таких умовах поточна платоспроможність підприємства буде повністю залежати від надійності дебіторів.

Якщо в ході аналізу виявиться, що сума грошових коштів в складі поточних зобов'язань зменшується, а поточні зобов'язання збільшуються, то це є негативною тенденцією.

На другому етапі проводиться оцінка достатності грошових коштів. Для цього визначають довжину періоду оборотну за формулою:

Довжина обороту = (середні залишки грошових коштів * довжину періоду) / оборот грошових коштів за даний період.

Середні залишки грошових коштів розраховуються по середній технологічній. Для розрахунку беруться дані про величину залишків на початок та на кінець періоду по рахунках грошових коштів. Для обчислення середнього обороту потрібно використати Кт оборот по рахунку 31,30 за досліджуваний період.

Отже, аналіз руху грошових потоків дає можливість зробити більш основаними висновки про те:

- в якому обсязі та з яких джерел були отримані грошові кошти, яке їх призначення;

- чи достатньо власних оборотних коштів для інвестиційної діяльності;

- чи може підприємство розрахуватися за своїми поточними зобов'язаннями;

- чи достатньо отриманих прибутків для обслуговування поточної діяльності;

Все це обумовлює значення такого аналізу та доцільність його проведення для цілей оперативного і стратегічного планування діяльності підприємства.

Розділ 2. Макроекономічний аналіз управління грошовими потоками ВАТ „КВБЗ”

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану є бухгалтерський баланс підприємства. Його значення на стільки велике, що аналіз фінансового стану нерідко називають аналізом балансу.

Проведемо горизонтальний та вертикальний аналіз балансів ВАТ „КВБЗ” на основі балансів підприємства за 2008-2009 роки. (див. дод. 2).

Отже, провівши горизонтальний та вертикальний аналіз балансів досліджуваного підприємства можна зробити висновок, що на його фінансовий стан вплинули як позитивні, так і негативні фактори.

Так, протягом року відбувся ріст валюти балансу на 32 103,7 тис. грн. (9,9%), порівнюючи з 2008 роком, валюта балансу збільшилася на 76 668,9 тис. грн. (27,4%).

Необоротні активи підприємства протягом року зменшилися на 40,6 тис. грн., що тобто становлять 65,7% вартості необоротних активів 2009 року. За досліджуваний період вартість необоротних активів збільшилася на 9 тис. грн., тобто на 13,1%.

Вартість незавершеного будівництва також має спадаючу тенденцію. Протягом року вона зменшилася на 510,6 тис. грн., тобто становить 21,9% вартості 2009 року. За досліджуваний період вартість незавершеного будівництва зменшилася на 2171,5 тис. грн., тобто на 93,8%.

Вартість основних засобів також має тенденцію до зниження. Протягом 2009-2010 року вона зменшилася на 13985,6 тис. грн. (93,4%), а за досліджуваний період зменшилася на 11131,7 тис. грн., та становить 94,7% вартості основаних засобів 2008 року.

Варто зазначити, що питома вага основних засобів в всьому майні підприємства становить на 01.01.2009 року - 65,58%, а на початок 2010 року - 55,74%. Тобто за 2 роки питома вага зменшилася на 9,83%.

Інші фінансові інвестиції за 2009 рік збільшилися на 930,3 тис. грн., тобто становлять 420,8% вартості даних інвестицій на початок 2009 року. За досліджуваний період інші фінансові інвестиції збільшилися на 861,7 тис. грн. .

Виробничі запаси підприємства збільшилися протягом 2009 року на 11452,7 тис. грн., тобто на 34,6%. За досліджуваний період - збільшилися на 32998,4 тис. грн., тобто становлять 385,6% 2006 року. Збільшення запасів може бути і негативним фактором, оскільки це свідчить про простоювання виробництва.

Незавершене виробництво протягом 2009 року збільшилося на 950,3 тис. грн. (121,0%), а за 2 роки - на 1014 грн., тобто становить 122,7% 2006 року.

Готова продукція має тенденцію до спаду. Так за 2009 рік вона зменшилася на 2983,8 тис. грн., тобто становить 78,8% 2009 року, а за 2 роки - зменшилася на 2985,2 тис. грн., що становить 78,8 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за 2009 рік зменшилася на 2286 тис. грн., проте за 2 роки вона зросла на 23 151,4 тис. грн., тобто становить 420% 2008 року. З однієї сторони даний показник є хорошим, оскільки ми бачимо, що збільшився обсяг реалізації, протез другої сторони таке стрімке зростання може бути ризикованим для підприємства.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом зросла на 6 531,2 тис. грн., тобто на 155,7%. За 2 роки - на 7642,8 тис. грн., тобто на 247,8%.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами зросла також на 7595,9 тис. грн. за 2009 рік та на 4628 тис. грн. або на 36,8% за досліджуваний період.

Інша поточна дебіторська заборгованість має тенденції до спаду. За 2009 рік вона зменшилася на 362,1 тис. грн., за 2 роки - на 371,9 тис. грн. .

Грошові кошти в національній валюті мають тенденцію до збільшення так за 2009 рік - збільшилися на 333 тис. грн., тобто 33,4%, а за 2 роки на 1122,5 тис. грн., тобто становлять 643,3% 2008 року.

Гроші в іноземній валюті також мають тенденцію до збільшення. так за 2009 рік вони збільшилися на 32 258,3 тис. грн., тобто становлять 8035,6% від суми на 01.01.2009рік. за 2 роки - збільшилися на 32 664,8 грн. Дане збільшення грошових коштів не є позитивним, оскільки підприємство реально втрачає кошти від їх знецінення та не використання можливості їх вигідного вкладення.

Статутний капітал підприємства протягом 2008 року залишався незмінним і становив 969,2 тис. грн. Це становило всього 3% загального майна підприємства. Проте за 2009 рік - він зріс на 9030,8 тис. грн., тобто становить 1031,8% попереднього року. На початок 2010 року питома вага статутного капіталу у загальному майні підприємства склала 2,81%.

Інший додатковий капітал підприємства має тенденцію до зменшення. Так за 2009 рік він зменшився на 2 237,7 тис. грн. і становить 98,7% суми на початок року, а за 2 роки він зменшився на 16023,7 тис. грн., і становить 91,7% його суми на початок 2008 року. Зазначимо, що інший додатковий капіталі підприємства становить на початок 2010 року 49,41% загального капіталу підприємства.

Оскільки дебіторська заборгованість підприємства стрімко зросла, то збільшення резервного капіталу є зрозумілим. За 2 роки він зріс на2 257,7 тис. грн. і становить 1031,8% його суми на початок 2008 року.

Позитивним моментом є те, що нерозподілені прибутки підприємства мають тенденцію до збільшення. Так за 2009 рік вони зросли на 58590,4 тис. грн., тобто на 87,8%, а за 2 роки - на 81900,7 тис. грн., тобто на 188,6%.

Важливим є те, що власний капітал підприємства на початок 2009 року становив 75,95% загального капіталу підприємства на початок 2010 року - 86,34%. Тобто можна зробити висновок, що підприємства є фінансово стійким та практично незалежним від позичальників.

Ще одним позитивним фактором є так, що довгострокові кредити банків зменшуються. За 4 рік вони зменшилися на 7 263 тис. грн., в т. ч. За 2 роки - на 14 232,6 тис. грн., тобто становлять 17,7% їх суми на початок 2008 року.

Ми бачимо, що підприємство взяло короткостроковий кредит банку в 2009 році. За цей же рік, його сума зменшилася на 15 324,7 тис. грн., і становить 44,1% отриманої позики.

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів протягом 2009 року зменшилися на 140,4 тис. грн., і становлять 78,4% суми на початку 2009 року.

Загалом протягом 2009 року короткострокові зобов'язання зменшилися на 23022,6 тис. грн., тобто на 34%. Дані зобов'язання становлять на початок 2008 року 12,53% загального майна підприємства, що є позитивним фактором для ВАТ „КВБЗ”.

Розрахуємо показники фінансового стану досліджуваного підприємства за 2008-2009 роки.

Таблиця 2.1

Показники фінансового стану ВАТ „КВБЗ” за 2008-2009 роки

Коефіцієнт

Формула розрахунку

Значення на

відхилення

2008

2009

2010

2010-2009

2010-2008

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Кошти + Короткострокові фінансові вкладення) / Короткострокові зобов'язання

0,01

0,02

0,76

0,74

0,75

Коефіцієнт загальної поточної ліквідності

(Кошти + Цінні папери + Дебіторська заборгованість) / Короткострокові зобов'язання

2,62

1,63

3,50

1,87

0,88

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

Оборотні кошти / Короткострокові зобов'язання

0,93

0,72

2,08

1,36

1,15

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Коефіцієнт автономії

Власні засоби / Валюта балансу

0,85

0,76

0,86

0,10

0,02

Коефіцієнт маневреності власних коштів

Власні оборотні кошти / Власні засоби

0,18

0,17

0,36

0, 19

0, 19

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власні засоби / Позикові засоби

5,51

3,16

6,32

3,16

0,81

Коефіцієнт інвестування

Власні засоби / Основні засоби

1,11

1,15

1,54

0,39

0,42

ПОКАЗНИКИ ПРИБУТКОВОСТІ І ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

Коефіцієнт рентабельності основної діяльності

Прибуток від реал-ї продукції (валова) / Собівартість реалізованої продукції

0,14

0,15

0, 19

0,04

0,05

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Чистий прибуток / Середня величина власного капіталу

0,10

0,04

0,21

0,17

0,11

Коефіцієнт оборотності активів

Виторг від реалізації / Середньорічна вартість активів

3,32

1,75

1,85

0,10

-1,47

Коефіцієнт рентабельності реалізації

Чистий прибуток / Чистий дохід (виторг) від реалізації

0,03

0,02

0,10

0,08

0,07

Коефіцієнт рентабельності активів

Чистий прибуток / Середньорічна вартість активів

0,02

0,03

0,17

0,14

0,15

Отже, проаналізувавши фінансовий стан підприємства можна зробити такі висновки: показники ліквідності свідчать про те, що в цілому підприємство є ліквідним. Якщо протягом 2008-2009 року дані показники були трішки заниженими від норми, то в 2010 році можна сказати, що підприємство може погасити короткострокові позики за рахунок власних швидко ліквідних коштів.

Показники фінансової стійкості говорять про те, що протягом всього досліджуваного періоду підприємство є незалежним від зовнішніх кредиторів, і його фінансовий стан є стабільним та відмінний.

Показники прибутковості також свідчать про високу віддачу майна підприємства: власного капіталу, оборотного капіталу, виручки.

Почнемо аналіз складу та структури грошових потоків із оцінки трьох найважливіших фінансових показників діяльності даного підприємства (табл.2.3., Рис.2.2) Сукупність значення цих показників і тенденцій його зміни характеризують ефективність роботи підприємства та його основні проблеми. Але для цього розмежуємо ці поняття і визначимо чим прибуток відрізняється від грошового потоку.

Виручка від реалізації - обліковий дохід від реалізації продукції чи послуг за даний період, що відображає як грошові, так і не грошові форми доходу.

Прибуток - різниця між обліковим доходом від реалізації продукції чи послуг та нарахованими витратами на реалізовану продукцію.

Чистий дохід - різниця між всіма отриманими та виплаченими підприємством грошовими засобами за певний період часу.

Таблиця 2.2

Динаміка основних показників фінансової діяльності ВАТ „КВБЗ” за 2008-2010 роки

Стаття

2008

2009

2010

Абс. приріст

Темп росту

1

2

3

с.3-с.2

с.3-с.1

с.3/с.2,%

с.3/с.1,%

Доходи

400721

540368,8

655180,2

114811,4

254459,2

121,25

163,50

Витрати

388965

530383,5

596803,6

66420,1

207838,6

112,52

153,43

Прибуток

11756

9985,3

58376,6

48391,3

46620,6

584,63

496,57

Рис. 2.1 Динаміка основних показників фінансової діяльності

Як ми бачимо на підприємстві є досить стабільна ситуація із трьома показниками. Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення. Так протягом 2009-2010 року вони зросли на 114 811,4 тис. грн. ., (на 21,25%) протягом 2008-2010 року на 254 459,2 тис. грн. (на 163,5%).

Витрати підприємства також відповідно зросли за 2009-2010 роки на 66 420,1 тис. грн. (на 12,52%), за 2008-2010 роки на 207 838,6 тис. грн. (на 53,43%). Можна зазначити, що темпи росту доходів перевищують темпи росту витрат, що говорить про покращення фінансового стану підприємства та застосування більш ефективних технологій та покращення продуктивності праці. Звичайно, що це позитивно відобразилося на прибутку. Протягом 2 років він зріс на 48 391,3 тис. грн. ., тобто становить 584,63% прибутку 2009 року. Порівнюючи ріст прибутку за 2008-2010 роки, то ми бачимо, що він зріс на 46 620,6 тис. грн., що становить 496,57% прибутку, отриманого в 2009 році.

Для того, щоб розкрити реальне відображення руху грошових засобів в ВАТ „КВБЗ” необхідно оцінити синхронність поступлень, а також ув'язати отриману величину фінансового результату із станом грошових засобів, виділимо і проаналізуємо всі напрямки поступлення грошових засобів (табл. 2.3).

Внутрішні грошові надходження згідно з чинною практикою обліку і звітності включали:

1) виручку від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

2) виручку від іншої реалізації;

3) доходи від фінансових інвестицій;

4) доходи від інших позареалізаційних операцій.

Досліджуване підприємство отримує свої доходи не тільки від операційної діяльності, а й від інвестиційної та фінансової. Стан додатного та від'ємного грошового потоків відображено в додатку 7. Проаналізуємо динаміку позитивного грошового потоку ВАТ „КВБЗ”.

Таблиця 2.3

Динаміка позитивного грошового потоку ВАТ „КВБЗ” за 2008-2010 роки

Стаття

2008

2009

2010

Абс. приріст

Темп росту

1

2

3

с.3-с.2

с.3-с.1

с.3/с.2,%

с.3/с.1,%

виручка від реалізації

395214,2

474972,5

559522,4

84549,9

164308,2

117,80

141,57

інші операційні доходи

5081,4

58272,2

59718,4

1446,2

54637

102,48

1175,24

Інші фінансові доходи

52,4

7,8

19,2

11,4

-33,2

246,15

36,64

Інші доходи

373

7116,3

35920,2

28803,9

35547,2

504,76

9630,08

всього дохід

400721

540368,8

655180,2

114811,4

254459,2

121,25

163,50

Як ми бачимо основні доходи, що отримує підприємства є від його операційної діяльності так станом на 2008 рік доходи від неї становили 99%, в 2009 - 88%, в 2010 - 86%. Виручка від реалізації продукції за 2008-2010 рік збільшилася на 84 549,9 тис. грн. або на 17,8%, порівнюючи її з 2008 роком то вона зросла на164 308,2 тис. грн., або на 41,57%.

Інші операційні доходи на 2008 рік становили близько 1%, в 2009 році - 11%, і в 2009 - 9%. Протягом 2009-2010 року дані доходи збільшилися на 1 446,2 тис. грн. ., протягом 2008-2010 року - на 54 637 тис. грн. (що становить 1175,24% доходів за 2008 рік).

Інші фінансові доходи відіграють незначну роль у формуванні фінансових результатів підприємства.

Інші доходи складають також менше 1% валових доходів підприємства. Протягом 2009-2010 року вони збільшилися на 28803,9 тис. грн. ., за 3 роки - на 35547,2 тис. грн., що становить 9630,08% доходів в 2008 році.

Проаналізуємо динаміку від'ємного грошового потоку на підприємстві за 2008-2010 роки (таб.2.4).

Таблиця 2.4

Динаміка від'ємного грошового потоку ВАТ „КВБЗ” за 2009-2010 роки

Стаття

2008

2009

2010

Абс. приріст

Темп росту

1

2

3

с.3-с.2

с.3-с.1

с.3/с.2,%

с.3/с.1,%

Собівартість реалізованої продукції

346096,4

411916

469804,4

57888,4

123708

114,05

135,74

адміністративні витрати

23784,4

31698,4

24707,1

-6991,3

922,7

77,94

103,88

витрати на збут

3584,9

12418,8

16433,5

4014,7

12848,6

132,33

458,41

інші операційні витрати

8747,3

61821,7

61129,2

-692,5

52381,9

98,88

698,84

Фінансові витрати

846,8

3469,8

2300,4

-1169,4

1453,6

66,30

271,66

інші витрати

967,8

4333,1

3969

-364,1

3001,2

91,60

410,11

Податок на прибуток від звичайної діяльності

4937,4

4725,7

18460

13734,3

13522,6

390,63

373,88

Всього витрати

388965

530383,5

596803,6

66420,1

207838,6

112,52

153,43

Отже, ми бачимо, що основна частка у витратах підприємства належить собівартості продукції. Так станом на 2010 рік собівартість продукції становить 78,7%. Адміністративні витрати становлять 4,14%, витрати на збут 2,85%, інші операційні витрати 10,2%.

Варто зазначити, що протягом 2009-2010 року адміністративні витрати зменшилися на 6 991,3 тис. грн. Це говорить про більш раціональне витрачання коштів. Крім того ми бачимо зменшення інших операційних витрат на 1169,4 тис. грн., інших витрат - на 364,1 тис. грн. та інших операційних витрат на 692,5 тис. грн. Саме тому на підприємстві темпи приросту доходів переважають темпи приросту витрат, а фінансовий стан з кожним роком покращується.

Більше уваги потрібно приділити динаміці зміни кредиторської і дебіторської заборгованості. Тенденції зміни кредиторської та дебіторської заборгованості приведено в таблиці 2.5

Бажано, щоб кредиторська заборгованість була трішки більшою, ніж дебіторська. Це обумовлено тим, що дебіторська заборгованість - гроші, тимчасово вилучені з обороту, а кредиторська - залучені. Також є небажаним сильне перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською, оскільки при потребі підприємству повернути борг, воно може бути в залежності від своїх покупців.

Таблиця 2.5

Стан заборгованості ВАТ „КВБЗ”за 2008-2010 роки.

Стаття

2008

2009

2010

Абс. приріст

Темп росту

1

2

3

с.3-с.2

с.3-с.1

с.3/с.2,%

с.3/с.1,%

Дебіторська заборгованість за товари (чиста)

7220,4

32657,8

30371,8

-2286

23151,4

93,00

420,64

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:

3084,4

4196

10727,2

6531,2

7642,8

255,65

347,79

за виданими авансами

12587,6

9619,7

17215,6

7595,9

4628

178,96

136,77

із внутрішніх розрахунків

3,2

2,1

-2,1

-3,2

0,00

0,00

Інша поточна дебіторська заборгованість

811,2

801,4

439,3

-362,1

-371,9

54,82

54,15

Всього дебіторська заборгованість

23706,8

47277

58753,9

11476,9

35047,1

124,28

247,84

Довгострокові кредити банків

17288,2

10318,6

3055,6

-7263

-14232,6

29,61

17,67

Короткострокові кредити банків

4000

27435,8

12111,1

-15324,7

8111,1

44,14

302,78

Векселі видані

1384,2

-1384,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

16268,5

32622,7

20283,9

-12338,8

4015,4

62,18

124,68

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів

150,9

649,5

509,1

-140,4

358,2

78,38

337,38

з бюджетом

2213,8

1531,3

6865,8

5334,5

4652

448,36

310,14

зі страхування

754,5

807,6

719,1

-88,5

-35,4

89,04

95,31

з оплати праці

1389,4

1601

1461,8

-139,2

72,4

91,31

105,21

інші поточні зобов'язання:

875,4

1630,9

2689,6

1058,7

1814,2

164,92

307,24

всього кредиторська заборгованість

42940,7

77981,6

47696

-30285,6

4755,3

61,16

111,07

Отже, провівши порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості можна зробити висновок, що протягом 2008-2009 року кредиторська заборгованість була вищою за дебіторську. Беручи до уваги тільки ці фактори, то безумовно така ситуація є негативною, оскільки підприємство не могло розрахуватися за своїми боргами оперативно, проте протягом 2008-2009 року сума вільних грошових коштів дозволяла розрахуватися із постачальниками. В 2010 році ситуація значно змінилася.

Так дебіторська заборгованість перевищує кредиторську на 11057,9 тис. грн. ., тобто в 1,2 рази. Дана ситуація є позитивною для досліджуваного підприємства.

Для аналізу рівня ефективності використання грошових потоків підприємства. застосовують певні методичні підходи, а для підвищення ефективності - відповідні конкретні заходи.

Основними показниками для оцінки ефективності є:

- коефіцієнт оборотності;

- коефіцієнт завантаження;

- тривалість одного обороту;

- рентабельність.

Оборотність активів (Nа) - це показник кількості оборотів активів підприємства за певний період (переважно за рік), тобто

Nа =В/Кa

де В - виручка від усіх видів діяльності підприємства за певний період;

Ка - середня величина активів за той самий період.

За цих умов середня тривалість одного обороту (ta) становитиме

ta = Дк \ na,

де Дк - кількість календарних днів у періоді.

Оборотність товарно-матеріальних запасів (Nтмз) виражається кількістю оборотів за певний період:

Nтмз = Сp/Мз

де Ср - повна собівартість реалізованої продукції за певний період;

Мз - середня величина запасів у грошовому виразі.

Активність підприємства у сфері розрахунків з партнерами характеризується середніми термінами оплати дебіторської та кредиторської заборгованості.

Середній термін оплати кредиторської заборгованості постачальникам (tодз) визначається співвідношенням:

tокз = Зк*Дк \ М

де Зк - кредиторська заборгованість

Дк - кількість календарних днів у періоді, за який обчислюється показник

М - обсяг запасів

Розрахуємо оборотність активів підприємства.

Таблиця 2.6

Розрахунок показника оборотності активів

Показник, тис. грн.

2008

2009

2010

Виручка від усіх видів діяльності

400721

540368,8

655180,2

Середня величина активів

264205,8

301914,5

340248,95

Оборотність активів

1,52

1,80

1,93

Середня тривалість одного обороту (д)

236,9

200

187

Оборотність активів даного підприємства є нормальною і із зростаючою тенденцією. Це говорить про те, що підприємство отримує значні прибутки, а його активи є ліквідними. Отже, ми бачимо, що за 2010 рік підприємство може повернути вкладені у активи кошти всього за 187 днів. Для такого великого підприємств це є досить хорошим показником.

Для розрахунку середньої величини запасів доцільно буде підсумувати величину виробничих запасів підприємства та готової продукції.

Таблиця 2.7

Розрахунок показника оборотності товарно-матеріальних запасів

Показник, тис. грн.

2008

2009

2010

Повна собівартість реалізованої продукції

346096,4

411916

469804,4

Середня величина запасів у грошовому виразі

35245,05

43925,3

56700

Оборотність товарно-матеріальних цінностей

9,82

9,38

8,29

Середня тривалість одного обороту (д)

36,6

38,4

43,4

Оборотність товарів підприємства є досить високою для даного підприємства. З його темпами виробництва, обсяг реалізації є досить високим.

Розрахуємо активність підприємства у сфері розрахунків з партнерами. Для цього розрахуємо середній термін оплати кредиторської заборгованості постачальниками.

Таблиця 2.8

Розрахунок середній термін оплати кредиторської заборгованості

Показник, тис. грн.

2008

2009

2010

Кредиторська заборгованість (середня)

33825,35

60461,15

62838,8

Кількість календарних днів

360

360

360

Середня величина запасів у грошовому виразі

35245,05

43925,3

56700

Середній термін оплати кредиторської заборгованості

345,4

495,5

398,97

Хоча ми бачимо, що кредиторська заборгованість погашається більше року, проте дані борги є довгостроковими і кредитори розраховують на їх погашення від 2 до 5 років.

Висновки

Отже, провівши дослідження формування та управління грошовими потоками на підприємстві, можна зробити такі висновки:

Грошовий потік - це виявлення сутності грошей у русі. Розрахунки бувають як готівкові, так і безготівкові. Більше часта розрахунків перепадає на безготівкові розрахунки.

Для аналізу грошових потоків на ВАТ „КВБЗ” було використано дані фінансової звітності за 2008-2010 роки, а саме: баланс, звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів.

Під час аналізу грошового потоку підприємства було виявлено, що підприємство отримує доході від основної, інноваційної та інвестиційної діяльності. Питома вага операційних доходів в загальних надходженням підприємства за 2009 рік склала 86%. Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення. Так протягом 2008-2009 року вони зросли на 114 811,4 тис. грн. ., (на 21,25%) протягом 2008-2010 року на 254 459,2 тис. грн. (на 163,5%). Витрати підприємства також відповідно зросли за 2008-2009 роки на 66 420,1 тис. грн. (на 12,52%), за 2008-2010 роки на 207 838,6 тис. грн. (на 53,43%). Протягом 2 років він зріс на 48 391,3 тис. грн. ., тобто становить 584,63% прибутку 2008 року. Порівнюючи ріст прибутку за 2008-2010 роки, то ми бачимо, що він зріс на 46 620,6 тис. грн., що становить 496,57% прибутку, отриманого в 2008 році. Протягом 2008-2009 року кредиторська заборгованість була вищою за дебіторську, проте в 2009 році ситуація значно змінилася. Так дебіторська заборгованість перевищує кредиторську на 11057,9 тис. грн., тобто в 1,2 рази. Дана ситуація є позитивною для досліджуваного підприємства. ВАТ має розрахунковий рахунок як в національній, так і іноземній валюті. Грошові кошти в національній валюті мають тенденцію до збільшення так за 2009 рік - збільшилися на 333 тис. грн., тобто 33,4%, а за 2 роки на 1122,5 тис. грн., тобто становлять 643,3% 2008 року. Гроші в іноземній валюті також мають тенденцію до збільшення. так за 2009 рік вони збільшилися на 32 258,3 тис. грн., тобто становлять 8035,6% від суми на 01.01.2009 рік. за 2 роки - збільшилися на 32 664,8 грн. Дане збільшення грошових коштів не є позитивним, оскільки підприємство реально втрачає кошти від їх знецінення та не використання можливості їх вигідного вкладення.

Аналізуючи показники ефективності використання грошових коштів, можна зробити висновок, що підприємство є ліквідним, і має можливість за рахунок високоліквідних активів погасити свою заборгованість.

В цілому фінансовий стан підприємства є добрим, розвиток підприємства є стабільним, темпи зростання доходів перевищують темпи зростання витрат, що свідчить про можливість розширення виробництва та зміцнення фірми на ринку.

Підприємство постійно має в наявності вільні грошові кошти, які можуть бути використані для вкладання у виробничі запаси підприємства. Проте доцільніше буде вкладати дані кошти у цінні папери або у будівництво чи розширення основних фондів будівлями, приміщеннями, офісами, інше. Провівши аналіз грошових коштів за 2008-2010 рік ми бачимо, що підприємство має таку можливість. Так підрахунки показали що вклавши кошти в цінні папери, підприємство отримає на 13,9 тис. грн. більше доходів. Проте, вклавши грошові кошти у будівництво, то його номінальна вартість зростатиме без додаткових вкладень коштів.

Отже, дослідивши тему "формування грошового потоку організації" мою було виконано всі поставлені завдання на початку роботи. Дані дослідження можуть бути використані підприємством для подальшої його діяльності та використані при плануванні отримання доходів в наступних періодах.

ФІНАНСОВА СИТУАЦІЯ

Спрогнозуйте аналітичним способом балансовий прибуток на наступний рік, використовуючи такі дані підприємства:

за 9 місяців поточного року собівартість реалізованої товарної продукції становила 24145 тис. грн.

фактична сума прибутку від реалізації товарної продукції за 9 місяців поточного року - 7222тис. грн.

планова собівартість продукції, що буде реалізована в 4 кварталі поточного року - 9328тис. грн.

договірна ціна продукції (без ПДВ), що буде реалізована в 4 кварталі поточного року - 11477тис. грн.

плановий темп росту обсягу реалізації товарної продукції у наступному році - 120%

прогноз зростання цін на продукцію підприємства - в 1,25 рази, цін на сировину, матеріали, інші матеріальні ресурси і на оплату праці, що формують собівартість продукції - 1,33 рази

резерви зростання прибутку та рентабельність підприємства, виявлені в результаті проведеного аналізу невикористаних резервів за 9 місяців поточного року, оцінено в 62тис.грн. (за рахунок ліквідації непродуктивних і понаднормативних витрат, що відносяться на собівартість продукції) та 58 тис. грн. (за рахунок структурних зрушень у напрямі виробництва рентабельніших видів продукції)

підприємство володіє акціями двох акціонерних компаній загальною номінальною вартістю 400 тис. грн. та 250тис. грн. відповідно. Очікується отримання дивідендів 45% і 50% річних

у наступному році запланована реалізація частини недоамортизованого обладнання у зв'язку з його недовантаженням: балансова вартість 96тис.грн., сума зносу 57,6тис.грн, договірна ціна продажу 50тис.грн.

Балансовий прибуток (збиток) або прибуток від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

При цьому розрізняють такі фінансові та інші доходи і витрати:

- доход від участі в капіталі - відображається доход, отриманий в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі, (згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування).

- інші фінансові доходи - показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які опубліковуються за методом участі в капіталі);

- інші доходи - показується доход від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; доход від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства;

- фінансові витрати - показуються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу;

- втрати від участі в капіталі - відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі;

- інші витрати - відображають собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Собівартість реалізованої продукції за 9 місяців поточного року + планова собівартість продукції, що буде реалізована у 4 кварталі =

24145 тис. грн.+9328 тис. грн=33473 тис. грн.

Фактична прогнозована сума прибутку від реалізації продукції у 4 кварталі=

11477 - 9328=2149 тис. грн.

Прогнозована сума фактичного прибутку за реалізовану продукцію за підсумками року =

7222 + 2149=9371 тис. грн.

Отримані дивіденди від володіння акціями =

(400тис. грн.*0,45) + (250 тис. грн.*0,5) = 305тис. грн.

В разі реалізації недоамортизованого обладнання дохід буде дорівнювати = 96 - 57,6 = 38,4 тис. грн.

50тис. грн. - 38,6 тис. грн. = 11,4 тис. грн.

Собівартість продукції у наступному році

33473*1,33 - 62 = 44457,09 тис. грн..

Прогнозована ціна на продукцію на наступний рік

(24145 + 7222 + 11477)*1,25 = 53555 тис. грн.

Обсяг реалізації продукції у наступному році

53555*1,2 = 64266 тис. грн.

Фактична прогнозована сума прибутку від реалізації продукції у наступному році =

64266 - 44457,09 = 19808,91 тис. грн.

Балансовий прибуток на наступний рік =

19808,91 + 11,4 + 305 + 58 = 20183,31тис.грн.

Список використаної літератури

А.В. Калина, М.Т. Пашута Прогнозування та макроекономічне планування; Навчальний посібник, К: МАУП, 2008р., ст.34-36.

А.М. Ковалева Финансы, Научное пособие, М: 2007, ст. 322.

А.М. Поддерьогін Фінанси підприємств, 2006 р. ст. 288

Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Уч. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2005.

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2004.

Бонк И.А. Стратегия и тактика управления финансами, К, 2006, с.21


Подобные документы

 • Засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз стану і рівня збалансованості та ефективності грошових потоків ЗАТ "Богуславський маслозавод". Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві.

  курсовая работа [154,9 K], добавлен 13.11.2009

 • Сутність, види, структура та методи оптимізації надлишкових та дефіцитних грошових потоків підприємства як категорії фінансового менеджменту. Принципи, зміст та завдання управління грошовими потоками організації. Розробка плану надходжень і витрат коштів.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 17.12.2010

 • Система управління грошовими потоками як забезпечення фінансової рівноваги та стабільної платоспроможності підприємства в процесі його господарської діяльності. Механізм процесу, мета, завдання, етапи, основні елементи. Методи аналізу керування.

  реферат [27,5 K], добавлен 23.11.2010

 • Економічна сутність системи управління господарською діяльністю підприємства. Організація та ведення фінансового, статичного, податкового і управлінського обліку грошовими потоками в сільському господарстві. Облікове забезпечення управління організації.

  дипломная работа [709,6 K], добавлен 21.06.2015

 • Підходи вчених до сутності поняття "грошові потоки". Основні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства. Шляхи оптимізації системи управління грошовими потоками як одного з елементів в оцінці фінансового стану підприємства.

  статья [25,0 K], добавлен 07.02.2018

 • Аналіз управління грошовими потоками підприємства на основі дослідження фінансового стану та руху капіталу. Показники ефективності планування грошових надходжень, виявлення перспектив розвитку та розширення діяльності ВАТ "Бахмачський арматурний завод".

  дипломная работа [202,9 K], добавлен 05.03.2012

 • Теоретичні основи стратегічного управління грошовими потоками, поняття грошей та грошового потоку в контексті стратегічного аналізу. Роль та завдання аналізу в управлінні грошовими потоками та методологічний інструментарій оцінювання вартості грошей.

  курсовая работа [65,4 K], добавлен 16.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.