Управління грошовими потоками підприємства

Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність, класифікація та рух. Макроекономічний аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "КВБЗ"; рекомендації по вдосконаленню механізму формування та управління грошовими потоками.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.02.2011
Размер файла 182,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. - М.: Финансы и статистика, 2003.

Брігхем Е.Г. Основи фінансового менеджменту. - К.: Молодь, 2004.

Иванов А.М. Управление капиталом и дивидендная политика. - М.: Финансы и статистика, 2007.

Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2007.

Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М: Финансы и статистика, 2006.

Ковалева А.М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 2005.

Колас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: Пер. с франц. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2007.

Крайник О.П. Фінансовий менеджмент. - К.: Інтелект, 2004

Крейнина М.М. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. - М.: Дело и сервис, 2008.

Лялин В.А. Финансовый менеджмент. - С-Петербург, 2005.

Овсійчук М.Ф. Финансовый менеджмент. Методы инвестирования капитала. - М.: Юрайт, 2005.

Павлова Л.П. Финансовый менеджмент: Управление денежным оборотом предприятия. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 2007.

Перар Жозеф. Управление финансами. - М.: Финансы и статистика, 2003.

Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів, К, 2008, ст.416.

Самсонов Н.Ф., Баранникова Н.П., Володин А.А., и др. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Н.Ф. Самсонова. - М.: Финансы ЮНИТИ, 2004.

Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями: Учебник - М.: ГУВШЭ 2000.

Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия, Научное пособие; К: МАУП, 2008г.

Фабоцци.Ф.Д. Управление инвестициями: Пер. с англ. - М.: Инфра-М., 2005.

Финансовое управление компанией / Под. ред. Е.В. Кузнецовой. - М.: Фонд "Правовая культура", 2006

Финансовый менеджмент / Под. ред. Г.Б. Поляка. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2004

Финансовый менеджмент: Теория и практика / Под. ред.Е.С. Стояновой. - М.: Перспектива, 2007.

Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. - К.: Лібра, 2004.

Фінансовий менеджмент. Навч.-метод. посібник. - К.: КНЕУ, 2005.

Хорн Дж.К. Ван. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 2002.

Ю.В. Николенко, М.М. Діденко, А.В. Шегда Основи економічної теорії, Підручник: У2 кн. Кн.2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві, К: Либідь, 2008р, 272с.

Додаток 1

Горизонтальний і вертикальний аналіз балансів ВАТ „КВБЗ” за 2008-2010 роки

Стаття

код

Вихідні дані

горизонтальний аналіз балансу

вертикальний аналіз балансу

на початок року, тис. грн.

відхилення

відхилення

2008

2009

2010

2009-2010

2008-2010

2009

2010

відхилення

Абсо

лютне

Віднос

не

Абсолют

не

Віднос

не

%

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

необоротні активи:

залишкова вартість

010

68,7

118,3

77,7

-40,6

65,7

9

113,1

0,04

0,02

-0,01

первісна вартість

011

125,5

210,3

195,8

-14,5

93,1

70,3

156,0

0,06

0,05

-0,01

знос

012

56,8

92

118,1

26,1

128,4

61,3

207,9

0,03

0,03

0,00

Незавершене будівництво:

020

2314,8

653,9

143,3

-510,6

21,9

-2171,5

6,2

0, 20

0,04

-0,16

Основні засоби:

залишкова вартість

030

209748,8

212602,7

198617,1

-13985,6

93,4

-11131,7

94,7

65,58

55,74

-9,83

первісна вартість

031

426745,8

448827,8

456062,5

7234,7

101,6

29316,7

106,9

138,44

128,00

-10,44

знос

032

216997

236225,1

257455,4

21230,3

109,0

40458,4

118,6

72,86

72,26

-0,61

Інші фінансові інвестиції

045

358,6

290

1220,3

930,3

420,8

861,7

340,3

0,09

0,34

0,25

усього за розділом І

080

212490,

213664,

200058,

-13606,5

93,6

-12432,5

94,1

65,91

56,15

-9,76

Обророті активи:

0,00

0,00

0,00

виробничі запаси

100

11553,3

33099

44551,7

11452,7

134,6

32998,4

385,6

10,21

12,50

2,29

тварини

110

0,2

0,2

-0,2

0,0

-0,2

0,0

0,00

0,00

0,00

Незавершене виробництво

120

4468

4531,7

5482

950,3

121,0

1014

122,7

1,40

1,54

0,14

Готова продукція

130

14052,2

14050,8

11067

-2983,8

78,8

-2985,2

78,8

4,33

3,11

-1,23

Товари

140

5723,9

371,2

246,4

-124,8

66,4

-5477,5

4,3

0,11

0,07

-0,05

Векселі одержані

150

0,00

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за товари (чиста)

160

7220,4

32657,8

30371,8

-2286

93,0

23151,4

420,6

10,07

8,52

-1,55

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:

170

3084,4

4196

10727,2

6531,2

255,7

7642,8

347,8

1,29

3,01

1,72

за виданими авансами

180

12587,6

9619,7

17215,6

7595,9

179,0

4628

136,8

2,97

4,83

1,86

із внутрішніх розрахунків

200

3,2

2,1

-2,1

0,0

-3,2

0,0

0,00

0,00

0,00

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

811,2

801,4

439,3

-362,1

54,8

-371,9

54,2

0,25

0,12

-0,12

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

206,6

996,1

1329,1

333

133,4

1122,5

643,3

0,31

0,37

0,07

в іноземній валюті

240

406,5

32664,8

32258,3

8035,6

32664,8

0,13

9,17

9,04

Інші оборотні активи

250

136,8

2096,4

204,9

-1891,5

9,8

68,1

149,8

0,65

0,06

-0,59

Усього за розділом ІІ

260

59847,8

102828,

154307,

51478,6

150,1

94459,7

257,8

31,72

43,31

11,59

Витрати майбутніх періодів

270

7293,2

7703,3

1934,9

-5768,4

25,1

-5358,3

26,5

2,38

0,54

-1,83

Власний капітал

0

0,00

0,00

0,00

Статутний капітал

300

969,2

969,2

10000

9030,8

1031,8

9030,8

1031,8

0,30

2,81

2,51

Інший додатковий капітал

330

192064,3

178278,3

176040,6

-2237,7

98,7

-16023,7

91,7

54,99

49,41

-5,58

Резервний капітал

340

242,3

242,3

2500

2257,7

1031,8

2257,7

1031,8

0,07

0,70

0,63

Нерозподілений прибуток

350

43415,4

66725,7

125316,

58590,4

187,8

81900,7

288,6

20,58

35,17

14,59

Неоплачений капітал

360

-6238,8

-6238,8

-6238,8

0,00

-1,75

-1,75

усього за розділом І

380

236691,

246215,

307617,

61402,4

124,9

70926,7

130,0

75,95

86,34

10,39

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Цільове фінансування

420

986,9

986,9

986,9

0,00

0,28

0,28

усього за розділом ІІ

430

986,9

986,9

986,9

0,00

0,28

0,28

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

17288,2

10318,6

3055,6

-7263

29,6

-14232,6

17,7

3,18

0,86

-2,33

Усього за розділом ІІІ

480

17288,2

10318,6

3055,6

-7263

29,6

-14232,6

17,7

3,18

0,86

-2,33

IV. Поточні зобов'язання:

0,00

0,00

0,00

Короткострокові кредити банків

500

4000

27435,8

12111,1

-15324,7

44,1

8111,1

302,8

8,46

3,40

-5,06

Векселі видані

520

1384,2

-1384,2

0,0

0,43

0,00

-0,43

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

530

16268,5

32622,7

20283,9

-12338,8

62,2

4015,4

124,7

10,06

5,69

-4,37

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів

540

150,9

649,5

509,1

-140,4

78,4

358,2

337,4

0, 20

0,14

-0,06

з бюджетом

550

2213,8

1531,3

6865,8

5334,5

448,4

4652

310,1

0,47

1,93

1,45

зі страхування

570

754,5

807,6

719,1

-88,5

89,0

-35,4

95,3

0,25

0, 20

-0,05

з оплати праці

580

1389,4

1601

1461,8

-139,2

91,3

72,4

105,2

0,49

0,41

-0,08

з учасниками

590

інші поточні зобов'язання:

610

875,4

1630,9

2689,6

1058,7

164,9

1814,2

307,2

0,50

0,75

0,25

Усього за розділом IV

620

25652,5

67663

44640,4

-23022,6

66,0

18987,9

174,0

20,87

12,53

-8,34

Баланс

280

279631,

324197,

356300,

32103,7

109,9

76668,9

127,4

100,00

100,00

0,00

Додаток 2

Звіт про фінансові результати за 2008 рік

І. Фінансові результати

Найменування показника

код

За звітній період

за попередній період

виручка від реалізації

010

464211,5

ПДВ

015

53527,8

68906,7

акцизний збір

020

359,2

59,7

інші вирахування

030

32,4

30,9

чистий дохід від реалізації

035

474972,5

395214,2

Собівартість реалізованої продукції

040

411916

346096,4

валовий прибуток

050

63056,5

49117,8

інші операційні доходи

060

58272,2

5081,4

адміністративні витрати

070

31698,4

23784,4

витрати на збут

080

12418,8

3584,9

інші операційні витрати

090

61821,7

8747,3

прибуток від операційної діяльності

100

15389,8

18082,6

Інші фінансові доходи

120

7,8

52,4

Інші доходи

130

7116,3

373

Фінансові витрати

140

3469,8

846,8

інші витрати

160

4333,1

967,8

прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

170

14711

16693,4

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

4725,7

4937,4

прибуток від звичайної діяльності

190

9985,3

11756

чистий прибуток

220

9985,3

11756

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

230

367517

287458,8

витрати на оплату праці

240

31503,1

26626,8

відрахування на соціальні заходи

250

10533,2

8533,7

амортизація

260

20907,7

17645,6

інші операційні витрати

270

21718,9

9691,8

Разом

280

452179,9

349956,7

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника

код

За звітній період

за попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

3876800

3876800

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

3876800

3876800

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

320

2.50000

3.00000

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

330

2.50000

3.00000

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

КЕРІВНИК ______________________________

Головний бухгалтер ______________________

Додаток 3

Додаток

до положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2

(наказ міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87

дата (р, м, ч)

коди

Підприємство

ВАТ „КВБЗ”

за ЄДРПОУ

05500948

Територія

за КОАТУУ

1332

Форма власності

Приватна

за КВФ

10

Орган державного управління

за СПОДУ

07794

Галузь

Промисловість

за ЗКГНГ

18221

Вид економічної діяльності

за КВЕД

15,5

Одиниця виміру

тис. грн.

контрольна сума

Адреса

39621, м.Кременчук, вул.І.Приходька, 139

БАЛАНС

на 01 січня 2009р

Форма 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

68,7

118,3

первісна вартість

011

125,5

210,3

знос

012

56,8

92

Незавершене будівництво:

020

2314,8

653,9

Основні засоби:

залишкова вартість

030

209748,8

212602,7

первісна вартість

031

426745,8

448827,8

знос

032

216997

236225,1

Інші фінансові інвестиції

045

358,6

290

усього за розділом І

080

212490,9

213664,9

ІІ. Оборотні активи:

виробничі запаси

100

11553,3

33099

тварини

110

0,2

0,2

Незавершене виробництво

120

4468

4531,7

Готова продукція

130

14052,2

14050,8

Товари

140

5723,9

371,2

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари (чиста)

160

7220,4

32657,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:

170

3084,4

4196

за виданими авансами

180

12587,6

9619,7

із внутрішніх розрахунків

200

3,2

2,1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

811,2

801,4

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

206,6

996,1

в іноземній валюті

240

406,5

Інші оборотні активи

250

136,8

2096,4

Усього за розділом ІІ

260

59847,8

102828,9

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

7293,2

7703,3

Баланс

280

279631,9

324197,1

Пасив

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

969,2

969,2

Інший додатковий капітал

330

192064,3

178278,3

Резервний капітал

340

242,3

242,3

Нерозподілений прибуток

350

43415,4

66725,7

Неоплачений капітал

360

усього за розділом І

380

236691,2

246215,5

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Цільове фінансування

420

усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредитит банків

440

17288,2

10318,6

Усього за розділом ІІІ

480

17288,2

10318,6

IV. Поточні зобов'язання:

Короткострокові кредити банків

500

4000

27435,8

Векселі видані

520

1384,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

530

16268,5

32622,7

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів

540

150,9

649,5

з бюджетом

550

2213,8

1531,3

зі страхування

570

754,5

807,6

з оплати праці

580

1389,4

1601

з учасниками

590

інші поточні зобов'язання:

610

875,4

1630,9

Усього за розділом IV

620

25652,5

67663

V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

280

279631,9

324197,1

Додаток 4

Додаток

до положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2

(наказ міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87

дата (р, м, ч)

коди

Підприємство

ВАТ „КВБЗ”

за ЄДРПОУ

05500948

Територія

за КОАТУУ

1332

Форма власності

Приватна

за КВФ

10

Орган державного управління

за СПОДУ

07794

Галузь

Промисловість

за ЗКГНГ

18221

Вид економічної діяльності

за КВЕД

15,5

Одиниця виміру

тис. грн.

контрольна сума

Адреса

39621, м.Кременчук, вул.І.Приходька, 139

БАЛАНС

на 01 січня 2010р

Форма 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Необоротні активи:

Нематеріальні активи

залишкова вартість

010

118,3

77,7

первісна вартість

011

210,3

195,8

знос

012

92

118,1

Незавершене будівництво:

020

653,9

143,3

Основні засоби:

залишкова вартість

030

212602,7

198617,1

первісна вартість

031

448827,8

456062,5

знос

032

236225,1

257455,4

Інші фінансові інвестиції

045

290

1220,3

усього за розділом І

080

213664,9

200058,4

ІІ. Оборотні активи:

виробничі запаси

100

33099

44551,7

тварини

110

0,2

Незавершене виробництво

120

4531,7

5482

Готова продукція

130

14050,8

11067

Товари

140

371,2

246,4

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари (чиста)

160

32657,8

30371,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:

170

4196

10727,2

за виданими авансами

180

9619,7

17215,6

із внутрішніх розрахунків

200

2,1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

801,4

439,3

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

996,1

1329,1

в іноземній валюті

240

406,5

32664,8

Інші оборотні активи

250

2096,4

204,9

Усього за розділом ІІ

260

102828,9

154307,5

ІІІ Витрати майбутніх періодів

270

7703,3

1934,9

Баланс

280

324197,1

3556300,8

Пасив

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

969,2

10000

Інший додатковий капітал

330

178278,3

176040,6

Резервний капітал

340

242,3

2500

Нерозподілений прибуток

350

66725,7

125316,1

Неоплачений капітал

360

-6238,8

усього за розділом І

380

246215,5

307617,9

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Цільове фінансування

420

986,9

усього за розділом ІІ

430

986,9

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

10318,6

3055,6

Усього за розділом ІІІ

480

10318,6

3055,6

IV. Поточні зобов'язання:

Короткострокові кредити банків

500

27435,8

12111,1

Векселі видані

520

1384,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

530

32622,7

20283,9

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів

540

649,5

509,1

з бюджетом

550

1531,3

6865,8

зі страхування

570

807,6

719,1

з оплати праці

580

1601

1461,8

з учасниками

590

інші поточні зобов'язання:

610

1630,9

2689,6

Усього за розділом IV

620

67663

44640,4

V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

280

324197,1

356300,8

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз стану і рівня збалансованості та ефективності грошових потоків ЗАТ "Богуславський маслозавод". Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві.

  курсовая работа [154,9 K], добавлен 13.11.2009

 • Сутність, види, структура та методи оптимізації надлишкових та дефіцитних грошових потоків підприємства як категорії фінансового менеджменту. Принципи, зміст та завдання управління грошовими потоками організації. Розробка плану надходжень і витрат коштів.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 17.12.2010

 • Система управління грошовими потоками як забезпечення фінансової рівноваги та стабільної платоспроможності підприємства в процесі його господарської діяльності. Механізм процесу, мета, завдання, етапи, основні елементи. Методи аналізу керування.

  реферат [27,5 K], добавлен 23.11.2010

 • Економічна сутність системи управління господарською діяльністю підприємства. Організація та ведення фінансового, статичного, податкового і управлінського обліку грошовими потоками в сільському господарстві. Облікове забезпечення управління організації.

  дипломная работа [709,6 K], добавлен 21.06.2015

 • Підходи вчених до сутності поняття "грошові потоки". Основні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства. Шляхи оптимізації системи управління грошовими потоками як одного з елементів в оцінці фінансового стану підприємства.

  статья [25,0 K], добавлен 07.02.2018

 • Аналіз управління грошовими потоками підприємства на основі дослідження фінансового стану та руху капіталу. Показники ефективності планування грошових надходжень, виявлення перспектив розвитку та розширення діяльності ВАТ "Бахмачський арматурний завод".

  дипломная работа [202,9 K], добавлен 05.03.2012

 • Теоретичні основи стратегічного управління грошовими потоками, поняття грошей та грошового потоку в контексті стратегічного аналізу. Роль та завдання аналізу в управлінні грошовими потоками та методологічний інструментарій оцінювання вартості грошей.

  курсовая работа [65,4 K], добавлен 16.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.