Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз складу і джерел формування майна підприємства. Визначення частки інтенсивних та екстенсивних факторів збільшення виручки від реалізації продукції. Показники платоспроможності. Поняття і значення ділової активності та рентабельності підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.12.2012
Размер файла 112,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Внаслідок ефективної фінансової діяльності отримано 6364 тис. грн. чистого прибутку, що на 2306 тис. грн. більше, ніж у минулому році, що й спричинило зростання показників рентабельності.

Основними причинами погіршення фінансового стану підприємства є:

високий рівень залежності від позикового капіталу;

низький рівень ліквідності;

низька швидкість оборотності обігових активів.

Зокрема, до такого стану підприємство привело:

Зниження купівельної спроможності на продукцію.

Низька дохідність функціонування.

Надмірне накопичення готової продукції на складах.

Звуження ринків збуту.

Основними рекомендаціями щодо поліпшення фінансового стану підприємства є:

Збільшення обсягів реалізації продукції за рахунок інтенсивного фактору.

Підвищення питомої частки прибутку в обороті з метою контролювання рівня витрат.

Зменшення залишків нереалізованої продукції на кінець року.

Зниження собівартості товарної продукції.

Зменшення адміністративних витрат, зменшення витрат на збут.

Збільшення рівня інших операційних і фінансових доходів.

Пошук нових ринків збуту.

Розробка конкретних заходів щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на зростання рівня прибутку, а також рівня рентабельності підприємства.

Збільшення кількості високоліквідних активів.

Складання платіжного календаря з використанням раціональних співвідношень наявності високоліквідних активів і кількості коштів, яку підприємство має змогу інвестувати в матеріальні активи, зокрема збільшити кількість високоліквідних активів, при цьому зменшивши інвестування в запаси.

Проведення оновлення основних засобів.

Локалізація ринкової ситуації відповідно до джерел її виникнення.

Отже, ТОВ «Барвінок» у звітному році характеризується: незначним зростанням показників рентабельності, переважання власного майна у структурі валюти балансу; збільшенням власного капіталу переважно за рахунок залучення зовнішніх позикових джерел, ефективністю використання власного майна підприємства, збільшенням обсягу реалізації, кризовим типом фінансової стійкості, майже достатньою платоспроможністю, зменшенням фінансової незалежності і фінансової стабільності, неліквідність балансу, збільшенням тривалості операційного і фінансового циклу, зростанням прибутку від звичайної діяльності і його якісну зміну.

Таким чином, ТОВ «Барвінок» необхідно виконати всі подані вище рекомендації для того щоб не стати банкротом.

Список використаної літератури

1. Іванієнко В.В. Фінансовий аналіз Навч. посіб. -- 2-ге вид. -- Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003.

2. Кизим Н.А. Финансовий анализ Учебное пособие/ Н.А. Кизим, В.В. Иваниенко. - Х.: ИНЖЭК, 2005.

3. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник/ За ред. проф. А.Г. Загороднього. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. -- Львів: ”Магнолія 2006”, 2008.

4. Кожанова Є. Економічний аналіз: Навчальний посібник/ Євгенія Кожанова, Ірина Отенко, М-во освіти і науки України, Харківський нац. екон. ун-т. - 2-е вид., допрац. і доп.. - Харків: ВД ІНЖЕК , 2005.

5. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 2003.

6. Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., Копчак Ю.С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства. - Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003.

7. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2006.

8. Чернелевський, Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі - К. : Пектораль, 2003. - 312с.

9. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Т-во „Знання”,2000р.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування. Аналіз активу балансу. Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства. Аналіз власних джерел. Аналіз позикових джерел. Рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [100,9 K], добавлен 21.07.2008

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

 • Аналіз стану майна ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" та джерела його формування. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності, рентабельності і показників Cash-flow. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства.

  курсовая работа [58,7 K], добавлен 08.04.2014

 • Поняття фінансового стану підприємства та його показники. Фінансова стійкість підприємства, її типи та основні показники. Методи аналізу фінансового стану Бродівського держлісгоспу. Методика виконання факторного аналізу прибутку від реалізації продукції.

  курсовая работа [106,9 K], добавлен 14.12.2014

 • Теоретичні аспекти поняття фінансового стану підприємства: сутність, значення для діяльності. Аналіз фінансового стану ВАТ "Видавництво Харків". Показники платоспроможності і ліквідності підприємства. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства.

  дипломная работа [146,6 K], добавлен 21.08.2010

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості. Техніко-економічна характеристика заводу. Аналіз складу та структури джерел коштів, активу балансу. Оцінка платоспроможності, ліквідності та рентабельності.

  курсовая работа [219,7 K], добавлен 31.05.2013

 • Показники джерел фінансових ресурсів та характеристика засобів (майна) підприємства. Аналіз майнового стану підприємства та банкрутства, оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Методи розрахунку коефіцієнтів.

  реферат [926,8 K], добавлен 15.02.2011

 • Економічний зміст та значення фінансового стану підприємства. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ "Миколаївобленерго". Структура майна підприємства, показники ліквідності. Аналіз ділової активності та прибутковості організації.

  дипломная работа [108,5 K], добавлен 16.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.