Оцінка фінансового стану підприємства

Аналіз стану майна ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" та джерела його формування. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності, рентабельності і показників Cash-flow. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.04.2014
Размер файла 58,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

 • Вступ
 • 1. Загальна характеристика підприємства
 • 2. Аналіз стану майна та джерел його формування
 • 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 • 3.1 За критерієм покриття запасів стабільними джерелами фінансування
 • 3.2 За критерієм ліквідності
 • 3.3 За структурою джерел формування майна підприємства
 • 4. Аналіз ділової активності
 • 5. Аналіз рентабельності
 • 6. Аналіз показників Cash-flow
 • 7. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства
 • Висновки
 • Список використаної літератури
 • Додатки

Вступ

Для виживання підприємства в умовах постійного загострення конкурентної боротьби необхідно вміти реально оцінити фінансовий стан як свого підприємства, так й існуючих потенційних конкурентів.Фінансовий стан підприємства - це сукупність економічних параметрів, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства характеризує забезпеченість власними оборотними коштами, оптимальне співвідношення запасів товарно-матеріальних цінностей з потребами виробництва, своєчасне проведення розрахункових операцій, платоспроможність.

Як у міжнародній, так і у вітчизняній практиці для аналізу фінансового стану застосовується система абсолютних і відносних показників (абсолютне і відносне відхилення), а також пов'язаних з ними низки фінансових коефіцієнтів, які відображають цілі та інтереси різних користувачів: управлінський персонал підприємства (внутрішній аналіз) та інтереси зовнішніх користувачів -- податківців, банки, інвестори, постачальники, аудитори тощо (зовнішній аналіз).

Для оцінки фінансового стану підприємства найважливішими вважаються показники:

-- платоспроможності і ліквідності - характеризують фінансові можливості підприємства щодо погашення заборгованості, покриття підприємством позичкових коштів;

-- прибутковості -- дають можливість порівняти отриманий прибуток з вкладеним капіталом, тобто міру ефективності авансованого у виробництво і реалізацію капіталу;

-- ділової активності -- характеризує кругообіг засобів підприємства;

-- фінансової стійкості -- характеризує співвідношення власних і залучених коштів.

Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким, кризовим. Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про стійкий фінансовий стан. Стійкий фінансовий стан підприємства залежить від результатів виробничої, комерційної і фінансової діяльності.

Сучасні управлінці повинні знати зміст таких понять ринкової економіки, як платоспроможність, ліквідність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості, ефект цінового важеля, леверидж, ступінь фінансового ризику, небезпека банкрутства та і н., а також методику розрахунку показників, що їх характеризують, та їх аналіз.

1. Загальна характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” (ВАТ „РФНМ”) засноване відповідно до рішення Рівненського відділення Фонду Державного майна України по Рівненській області від 15 липня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства Рівненська фабрика нетканих матеріалів, як одного з найбільших підприємств по виготовленню нетканих полотен в Україні та країнах СНД, що працює з 1970 року.

До складу ВАТ "РФНМ" входить дочiрнє пiдприємство "Тек-Стиль", засноване рiшенням загальних зборiв ВАТ в травнi 1999 року. Пiдприємство виробляє полотна нетканi прокладочнi та спецiального побутового призначення. Ринки збуту пiдприємства "Тек-Стиль" розмiщенi в Українi. Основними споживачами є пiприємства швейної та меблевої промисловостi, хiмiчної промисловостi.

Мiсцезнаходження ДП "Тек-Стиль" - м.Рiвне, вул.Фабрична,2. Фiлiй та представництв ВАТ "РФНМ" не має.

ВАТ "РФНМ" складається з таких структурних пiдроздiлiв: - цех механiчної технологiї виробництва нетканих матерiалiв, який спецiалiзується по випуску нетканих матерiалiв механiчною технологiєю; - цех по вирбництву клеєних матерiалiв, який спецiалiзується по випуску нетканих матерiалiв клеєвим термоскрiпленним i комбiнованим способом; Цеха пiдпорядкованi директору з виробництва.

Для обслуговування виробничої дiяльностi основних цехiв iснують допомiжнi цехи: - електроцех; - цех вентиляцiї i промислового господарства; - ремонтно-механiчний цех (забезпечує правильну експлуатацiю i ремонт технологiчного обладнання); Фiнансово-економiчною дiяльнiстю пiдприємства займаютьсятакi структурнi пiдроздiли, пiдпорядкованi директору з економiки: - бухгалтерiя - планово-еконмлоiчний вiддiл

З метою забезпечення постачання сировини i збубу готової продукцiї на пiдприємствi створено такi структурнi пiдроздiли: - комерцiйний вiддiл - транспортний цех.

Для пiдтримаки пiдприємства в належному станi є вiддiл капiтального будiвництва, ремонтно-будiвельний цех i господарчий вiддiл. З метою побутового обслуговування працiвникiв на пiдприєствi є iдальня,медпункт, гуртожиток.

Для забезпечення збереження матерiальних цiнностей на пiдприємствi створено сторожову та пожежну охорони. Прийом на роботу та звiльнення працiвникiв проводиться через вiддiл кадрiв.

Для забезпечення контролю за виконанням чинного законодавства на пiдприємствi працює юрисконсульт. За стан охорони працi та технiки безпеки, охорони навколишнього середовища вiдповiдає вiддiл охорони працi. Вiддiл головного технолога займається забезпеченям пiдприємства нормативно-технiчною документацiєю, розробкою та впровадженням у виробництво нових технологiй.

ВАТ "РФНМ" - єдине в Ураїнi пдiприємство по виготовленню нетканих матерiалiв рiзними способами виробництва. На пiдприємствi встановлено обладнання провiдних фiрм Нiмеччини, Iталiї, Голандiї та Росiї.

Технологiя дохзволяє використовувати натуральнi та хiмiчнi волокна, вiдходи та вторинну сировину текстильних виробництв.

Для виготовлення нетканих матерiалiв на фабрицi застосовують такi способи виробництва: - холстопрошивний; - ниткопрошивний - голкопробивний - клейовий - термоскрiплення - комбiнований.

На даний час видами продукцiї фабрики є :

1. Утеплювачi об"ємнi для швейної та меблевої промисловостi.

2. Утеплювачi холстопрошивнi типу "Ватiн".

3. Полотна прокладочнi для швейної промисловостi.

4. Полотна голкопробивнi для швейної промисловостi типу "фiльц".

5. Полотна голкопробивнi для меблевої промисловостi.

6. Полотна для будiвельної промисловостi (основа для лiнолеуму, рубероїду).

7.Полотна фiльтрувальнi.

8.Полотна для клейонок.

9. Полотно неткане об"ємне для меблiв.

10. Полотно неткане голкопробивне з просочуванням.

11. Полотно неткане термоскрiплене для взуття. Крiм виробництва нетканих матерiалiв фабрика надає послуги дублювання текстильних полотен для взуття та просочування тканин для потреб гумової промисловостi. На фабрицi постiйно оновлюється асортимент продукцiї та впроваджуються новi технологiї i види нетканих маетрiалiв. В 2004 роцi були розробленi та впровадженi такi новi види полотен: - полотно голкопробивне термофiксоване для меблiв; - полотно голкопробивне для гладильних валiв; - полотнотермоскрiплене для респiраторiв.

Неткані полотна підприємства використовуються у швейній, меблевій, автомобілебудівній, хімічній, харчовій промисловості, атомній енергетиці, виробництві будматеріалів, в цивільному, промисловому і шляховому будівництві, а починаючи з 2002 року - в будівництві нафто- та газопроводів.

Основними конкурентами в даній галузі є фірма „LINTEX” (Польща), Івано-Франківське приватне підприємство „МНТЕКС”. Основні ринки збуту: Харків, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Дніпропетровськ, Росія, Молдова.

Фiнансова звiтнiсть Компанiї складається у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi - МСБО) та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) - методом трансформацiї даних бухгалтерського облiку Компанiї. У вiдповiдностi до МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" та дiючого законодавства України, Компанiя складає та подає промiжну фiнансову звiтнiсть. Перiод за який складається промiжна фiнансова звiтнiсть та її склад визначається дiючим законодавством України.

Фiнансово-господарська дiяльнiсть Компанiї здiйснювалася в рамках чинного законодавства i вiдповiдно до Статуту Компанiї. Основнi види дiяльностi Компанiї та дочiрнiх пiдприємств вiдповiдно до КВЕД провадились на пiдставi одержаних в установленому порядку лiцензiй, а саме:

Таблиця 1.1

Динаміка фінансових результатів дiяльностi ВАТ "РФНМ" тис.грн.

Показник

2010

2011

2012

2012/2010, %

Валовий прибуток

14922

18057

16256

108,94

Чистий прибуток

691,0

396,0

617,0

89,29

Аналiз показникiв фiнансово-господарської дiяльностi компанiї ВАТ "РФНМ" за 2010-2012 роки показує, що у 2012 роцi вiдзначається динамiка щодо зменшення як доходної, так i витратної частини вiдносно 2011 року. Одночасно, в порiвняннi з фактично отриманими показниками за пiдсумками дiяльностi у 2010 роцi навпаки - вiдзначається їх зростання. Вiдповiдно i валовий прибуток має таку ж тенденцiю Чистий прибуток, отриманий у звiтному роцi, перевищує аналогiчний показник за 2011 рiк i забезпечує зростання рентабельностi господарської дiяльностi Компанiї.

2. Аналіз стану майна та джерел його формування

Інформація про склад майна та джерел його формування станом на певну дату наводиться у Балансі підприємства (форма 1).

Розмір та склад майна поданий в активі балансу. Його загальна вартість подана в р. 280.

Розмір та склад джерел формування майна підприємства подані в пасиві. Їх загальна сума подана в р. 640.

При цьому розмір майна завжди дорівнює сумі джерел, за рахунок яких воно сформоване: р.280 = р.640.

Підсумок розділу І активу містить дані про сукупну вартість необоротних активів у такому складі: нематеріальні активи (р. 010), незавершене будівництво (р. 020), основні засоби (р. 030), довгострокові фінансові інвестиції (р. 040) та ін.

Вартість оборотних, тобто поточних активів наведена в розділі II активу: сукупна вартість (р. 260), виробничі запаси (р. 100), незавершене виробництво (р. 120), готова продукція (р. 130), дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (р. 160) та за розрахунками (р. 170, 180, 190, 210), поточні фінансові інвестиції (p. 220), грошові кошти та їх еквіваленти (р. 230,240).

Розділ III активів -- витрати майбутніх періодів (р. 270).

Розділ І пасиву балансу містить дані про власний капітал: разом (р. 380), у тому числі статутний капітал (р. 300), нерозподілений прибуток, або непокритий збиток (р. 350), резервний капітал (р. 340) та ін.

У розділі II пасиву наведено інформацію про фінансове забезпечення наступних витрат і платежів.

У розділі III пасиву наведено вартість довгострокових зобов'язань: разом (р. 430), у тому числі довгострокові кредити банків (р. 440), інші довгострокові фінансові зобов'язання (р. 450).

Вартість поточних зобов'язань, тобто поточних пасивів, наведено в розділі IV пасиву: разом (р. 620), у тому числі короткострокові кредити банків (р. 500), кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги (р. 530), поточні зобов'язання за розрахунками та ін.

У розділі V пасиву балансу наведено вартість доходів майбутніх періодів.

Структура і джерела утворення майна підприємства досліджуються за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Щоб отримати порівняльний аналітичний баланс, треба вихідний баланс доповнити показниками структури, абсолютної та структурної динаміки вкладень (активи) і джерел коштів (пасиви) підприємства за звітний період.

При складанні та аналізі порівняльного балансу використовують прийоми аналізу горизонтального (визначають абсолютні та відносні зміни різних статей балансу) та вертикального (визначають питому вагу окремих статей та їх змін).

Показники порівняльного балансу можна об'єднати у групи: структури балансу; динаміки балансу; структурної динаміки балансу.

На основі структури змін в активі та пасиві можна зробити висновки про те, які джерела в основному забезпечували надходження нових коштів і в які активи вони були інвестовані. Забезпечення наступних витрат і платежів (розд. II пасиву) та доходи майбутніх періодів (розд. V пасиву) показують заборгованість підприємства власне собі, тобто йдеться про власні кошти підприємства. Тому в агрегованому порівняльному балансі суми цих розділів слід додати до власного капіталу.

Аналіз порівняльного аналітичного балансу автотранспортного підприємства дозволяє зробити такі висновки щодо змін у майновому стані підприємства:

Загальна вартість майна підприємства на кінець 2012_ року зросла на 11,56%.

При цьому необоротні активи підприємства зросли на 13,38%, оборотні активи - на 2,8%.

Таблиця 2.1

Агрегований порівняльний аналітичний баланс

Номер рядка

Стаття балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період

тис. грн.

Відсо

ток до під- сумку

тис. грн.

Відсо

ток до під- сумку

Абсолютні (±), тис. грн. (гр.3 - гр.1)

Темп приросту, % (гр.5 /гр.1) * 100%

Частка, пунктів (гр.4 - гр.2)

А

АКТИВ

1

2

3

4

5

6

8

1.

Майно разом

224808

100

250801

100

25993

11,56

1,49

1.1.

Необоротні активи

185009

82,30

210135

83,79

25126

13,58

1,49

1.2.

Оборотні активи

39799

17,70

40666

16,21

867

2,18

-1,49

1.2.1.

Запаси

7064

3,14

7856

3,13

792

11,21

-0,01

1.2.2.

Дебіторська заборгованість

17367

7,73

18440

7,35

1073

6,18

-0,38

1.2.3.

Поточні фінансові інвестиції

0

0,00

0

0,00

0

!

-0

1.2.4.

Грошові кошти та їх еквіваленти

13166

5,86

7272

2,90

-5894

-44,77

-2,96

Б

ПАСИВ

1

2

3

4

5

6

8

2.

Джерела майна разом

224808

100

250801

100

25993

11,56

1,49

2.1.

Власний капітал

199026

88,53

199522

79,55

496

0,25

-8,98

2.1.1.

Статутний капітал

193136

85,91

193136

77,01

0

0,00

-8,90

2.1.2.

Нерозподілений прибуток

3324

1,48

3822

1,52

498

14,98

0,05

2.1.3.

Інші джерела

2566

1,14

2564

1,02

-2

-0,08

-0,12

2.2.

Позиковий капітал

25782

11,47

51279

20,45

25497

98,89

8,98

2.2.1.

Довгострокові зобов'язання

77

0,03

2

0,00

-75

-97,40

-0,03

2.2.2.

Короткострок.кредити та позики

0

0,00

661

0,26

661

0,26

2.2.3.

Кредиторська заборгованість і поточні зобов'язання

22357

9,94

20354

8,12

-2003

-8,96

-1,83

У структурі оборотних активів спостерігається зменшення грошових коштів на 2,96% та відсутність поточних фінансових інвестицій при одночасному зменшенні дебіторської заборгованості на 0,38%. Це негативно характеризує стан підприємства, оскільки не зростає частка його високоліквідних активів.

Зростання майна на кінець 2012_ року забезпечувалось збільшенням власного капіталу на 0,25%. В той же час мало місце збільшення суми позикового капіталу на 95,89% за рахунок цільового фінансування при зменшенні кредиторської заборгованості та поточних зобов'язань підприємства на 8,96%.

Як на початок, так і на кінець року спостерігається переважна частка власного капіталу у структурі джерел формування майна підприємства (88,55 79,55% відповідно). Це означає, що формування майна відбувається переважно за власні джерела підприємства, що є позитивною тенденцією у забезпеченні фінансової незалежності підприємства.

За даними порівняльного аналітичного балансу необхідно дослідити джерела формування коштів підприємства та напрямки їх використання, що мали місце у звітному періоді.

Джерела формування майна підприємства виникають місце у випадках, коли:

- на кінець року зменшуються активи (наприклад, від продажу автомобілів, запасів тощо);

- на кінець року збільшується власний капітал (наприклад, отримано прибуток);

- на кінець року збільшуються зобов'язання підприємства (зростає кредиторська заборгованість, підприємство бере кредити тощо).

Використання коштів підприємства має місце у випадках, коли:

- на кінець року збільшуються активи (наприклад, придбано обладнання, запасні частини тощо);

- на кінець року зменшується власний капітал (наприклад, виплата за рахунок прибутку дивідендів, покриття збитків)

- на кінець року зменшуються зобов'язання підприємства (погашається кредиторська заборгованість, повертаються кредити).

Слід пам'ятати, що сума джерел формування майна, що виникла у звітному періоді дорівнює сумі використаних коштів.

Визначення джерел формування майна та напрямків використання коштів підприємства подано у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Джерела формування майна та напрямки використання коштів

Номер рядка

Показник

На початок

періоду

тис.грн

На кінець періоду тис.грн

Абсолютне відхилення

тис.грн

Напрямки використання коштів (тис. грн)

Джерела формування майна (тис. грн)

А

АКТИВ

1

2

3

4

5

Необоротні активи

185009

210135

25126

25126

Запаси

7064

7856

792

792

Дебіторська заборгованість

17367

18440

1073

1073

Поточні фінансові інвестиції

0

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти

13166

7272

-5894

5894

Витрати майбутніх періодів

0

0

0

Б

ПАСИВ

1

2

3

4

5

Статутний капітал

193136

193136

0

Нерозподілений прибуток

3324

3822

498

498

Інші джерела

2566

2564

2

Довгострокові зобов'язання

77

22019

21942

21942

Короткострок. кредити та позики

0

661

661

661

Кредитор.заборг.і поточ. зобов'яз.

22357

20354

-2003

2003

Усього

28995

37238

У 2012 році джерелами формування майна підприємства були:

- короткострокові кредити та позики - 661 тис. грн.;

- збільшення власного та прирівняного до нього капіталу (інших джерел) -498,0 тис. грн.;

- зменшення грошових коштів - 5894 тис.грн.

- отримання довгострокової заборгованості - 21942 тис. грн.

Напрямками використання коштів на підприємстві були:

- погашення кредиторської заборгованості та поточних зобов'язань -2003 тис. грн..;

- приріст необоротних активів - 25126 тис. грн.;

- збільшення дебіторської заборгованості - 1072 тис. грн.

- збільшення запасів - 792 тис. грн.

Таким чином, протягом 2012_ року підприємство фінансувало свою діяльність в основному за рахунок довгострокової заборгованості (21942 тис.грн.), короткострокових кредитів та позик (661 тис. грн.) і зростання прирівняного до власного капіталу (498 тис. грн.). Використовувались вони переважно для погашення кредиторської заборгованості та приросту необоротних активів - придбання основних засобів (25126 тис. грн.).

3. Аналіз фінансової стійкості підприємства

3.1 За критерієм покриття запасів стабільними джерелами фінансування

Інформаційною базою для проведення розрахунків є Баланс підприємства (форма 1). Обчислення показників здійснюється на початок та кінець звітного року.

До запасів підприємства відносяться: Виробничі запаси; Незавершене виробництво; Готова продукція; Товари.

Їх загальна вартість обчислюється як сума рядків Балансу 100, 120, 130, 140.

Загальна сума запасів (З) порівнюється із послідовно поширюваним переліком таких джерел фінансування:

- власними обіговими коштами;

- власними обіговими коштами і довгостроковими кредитами та позиками;

- власними обіговими коштами, довго - та короткостроковими кредитами і позиками.

Сума власних обігових коштів (ВОК) визначається як різниця між власним і прирівняним до нього капіталом (ВК) та вартістю необоротних активів піфдприємства(НА), на формування яких, насамперед, спрямовується такий капітал:

ВОК = ВК - НА,

де ВК - власний капітал (сума рядків Балансу 380,430,630);

НА - вартість необоротних активів (рядок 080 Балансу).

Власні обігові кошти є частиною обігових коштів підприємства, яка фінансується за рахунок його власного капіталу, при цьому забезпечення наступних витрат і платежів та доходи майбутніх періодів прирівнюються до власного капіталу.

Необхідною умовою фінансової стійкості підприємства є позитивне значення величини суми власних обігових коштів.

Розрізняють чотири типи фінансової стійкості:

1. Абсолютна стійкість має місце, коли виконується нерівність

З< ВОК.

Це означає, що для забезпечення формування запасів підприємства достатньо його власних обігових коштів. В цьому випадку гарантується повна платоспроможність підприємства.

2. Нормальна стійкість характеризується виконанням співвідношення:

З< ВОК + КД ,

де КД - довгострокові кредити та позики (рядок 480 Балансу)

Для забезпечення формування запасів, крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики. При цьому також гарантується платоспроможність підприємства.

3. Нестійкий фінансовий стан виникає тоді, коли для забезпечення запасів, крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики. В цьому випадку платоспроможність підприємства порушена, але є можливість її відновити. Для такого типу фінансової стійкості виконується нерівність:

З < ВОК + КД + КК,

де КК - короткострокові зобов'язання (рядок 620 Балансу).

4. Кризовий фінансовий стан має місце, коли для забезпечення запасів не вистачає стабільних джерел їх формування. В цьому випадку підприємству загрожує банкрутство:

З > ВОК + КД + КК.

З метою проведення аналізу фінансової стійкості підприємства необхідно скласти таблицю № 3.1.

На підставі проведених розрахунків необхідно зробити висновки щодо стійкості фінансового стану підприємства на початок та кінець звітного року і дати характеристику тенденції стабільності фінансового стану підприємства за критерієм покриття запасів стабільними джерелами фінансування.

Як бачимо, підприємство характеризується абсолютною стійкістю як на початок звітного періоду, так і на його кінець.

Таблиця 3.1.

Аналіз фінансової стійкості підприємства за критерієм стабільності джерел покриття запасів

Номер рядка

Показник

На початок

звітного періоду

На кінець звітного періоду

1.

Власний капітал

199026

199522

2.

Необоротні активи

185009

210135

3.

Власні обігові кошти (р.1 - р.2)

14017

-10613

4.

Довгострокові зобов'язання

77

30925

5.

Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів (р.3 + р.4)

14094

20312

6.

Короткострокові кредити та позики

0

661

7.

Загальний розмір основних джерел покриття запасів (р. 5 + р.6)

14094

20973

8.

Запаси

7064

7856

9.

Надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів (р.3-р.8)

6953

-18469

10.

Надлишок(+) або нестача (-) власних коштів і довгострокових кредитів і позик (р.5 -р.8)

7030

12656

11.

Надлишок або нестача основних джерел покриття запасів (р.7-р.8)

7030

13117

12.

Тип фінансової стійкості

Абсолютна стійкість

Нормальна стійкість

13.

Надлишок або нестача коштів на 1 грн. запасів (р.11 : р.8)

0,995

1,67

3.2 За критерієм ліквідності

Інформаційною базою для проведення розрахунків є баланс підприємства (форма № 1). Обчислення показників здійснюють на початок і кінець звітного року.

Ліквідність характеризує спроможність майна підприємства швидко перетворитись у грошові кошти для негайного погашення його заборгованості.

Аналіз ліквідності полягає у порівнянні статей активу Балансу, які згруповані за ознакою ліквідності та розміщені в порядку спадання ступеня ліквідності, зі статтями пасиву, які згруповані за ознакою терміновості погашення і розміщені в порядку збільшення строків зобов'язань.

За ступенем ліквідності розрізняють активи:

А1. Найбільш ліквідні. До них належать грошові кошти , їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції (сума рядків Балансу: 220, 230, 240).

А2. Швидкореалізовувані. До таких активів належать дебіторська заборгованість та інші оборотні активи (сума рядків 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 270 Балансу).

А3. Повільно реалізовувані. До них відносяться запаси підприємства (сума рядків 100, 110, 120, 130, 140 Балансу).

А4. Важкореалізовувані. Вони включають нематеріальні активи, незавершене будівництва, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції та інші необоротні активи ( рядок 080 Балансу).

Зобов'язання підприємства за ступенем терміновості їх погашення розподіляють на групи:

П1. Найбільш термінові зобов'язання. До них належать поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, поточні зобов'язання підприємства за розрахунками (сума рядків 510, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600 Балансу). П2. Короткострокові зобов'язання. До них належать короткострокові кредити банків, векселі видані, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інші короткострокові пасиви ( сума рядків 500, 520, 530, 610 Балансу).

П3. Довгострокові зобов'язання. Вони включають довгострокові кредити банків та усі інші довгострокові зобов'язання (рядок 480 Балансу).

П4. Постійні пасиви. До них належать джерела власних коштів підприємства, тобто власний капітал та забезпечення наступних витрат і платежів (сума рядків 380, 430, 630).

Для проведення аналізу ліквідності Балансу підприємства необхідно скласти таблицю №3.2

Таблиця 3.2

Аналіз ліквідності балансу за звітний рік

Активи

Розмір

Пасиви

Розмір

Надлишок(+), нестача(-)

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

На початок року (гр.1 - гр.. 3)

На кінець року (гр. 2-гр. 4)

А

1

2

Б

3

4

5

6

А1. Найбільш ліквідні

13166

7272

П1. Найтерміновіші зобов'язання

18709

15999

-5543

-8727

А2. Швидкореалізо вувані

19569

25538

П2. Короткострокові

3648

4355

15921

21183

А3. Повільнореалі зовувані

7064

7856

П3. Довгострокові

77

2

6987

7854

А4. Важкореалізо вувані

185009

210135

П4. Постійні

202374

230445

-17365

-20310

Ідеальним вважається стан, коли спостерігається система співвідношень:

А1>= П1, А2 >= П2, А3 >= П3, А4 <= П4 .

На підставі проведених розрахунків необхідно зробити висновки про ліквідність майна підприємства та тенденцію її зміни.

Як бачимо, виконуються тільки друга та третя вимога ліквідності балансу.

Узагальнюючий коефіцієнт ліквідності балансу показує, скільки ліквідних активів припадає на одну гривню зобов'язань підприємства. Він становить:

На початок року К л.б=(13166+19569+7064)/(18709+3648+77)=1,77

На кінець року К л.б=(7272+25538+7856)/(15999+4355+2)=2,00

Отже значення узагальнюючого показника ліквідності на кінець року зросло на 13,0% ((2,00-1,77/1,77*100%).

Для оцінки ступеня ліквідності необхідно також обчислити такі відносні показники:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який відображає частину поточної заборгованості, яку підприємство може негайно погасити в найближчий час. Він розраховується за формулою:

К ліквабс= ПЗ /ГКЕ

де Кабс.лікв. - коефіцієнт абсолютної ліквідності;

ГКЕ - грошові кошти та їх еквіваленти ( сума строк 230,240 Балансу);

ПЗ - поточні зобов'язання (строка 620 Балансу).

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно перебувати в межах 0,2 - 0,35. Якщо ж коефіцієнт набуває значення, нижче ніж 0,2 - це означає, що у підприємства не вистачає грошових коштів на покриття невідкладних зобов'язань.

К ліквабспоч= 13166/22357=0,589;

К ліквабскін= 7272/20354=0,357

Як бачимо, коефіцієнти абсолютної ліквідності мають високе значення, що свідчить про достатність грошових коштів для покриття невідкладних зобов'язань.

2. Коефіцієнт критичної ліквідності, який характеризує очікувану платоспроможність підприємства через період, що дорівнює тривалості одного обороту дебіторської заборгованості. Він розраховується за формулою:

К кр.лікв=(ДебЗ +ПФІ+ ГКЕ)/ПЗ .

де Ккр.лікв. - коефіцієнт критичної ліквідності;

ПФІ - поточні фінансові інвестиції (стр. 220 Балансу);

ДебЗ - дебіторська заборгованість (сума строк 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 Балансу).

Нормальним вважається стан, коли значення цього коефіцієнта перевищує одиницю.

К кр.лікв. поч=(17367+13166)/ 22357=1,36

К кр.лікв. кін=(18440+7272)/ 20354=1,26

Як бачимо, на кінець року спостерігається погіршення значення коефіцієнта критичної ліквідності в межах рекомендованих значень. Це свідчить про здатність підприємства покрити свої поточні зобов'язання протягом періоду інкасації дебіторської заборгованості.

3. Коефіцієнт покриття або коефіцієнт поточної ліквідності характеризує здатність підприємства погасити поточні зобов'язання протягом періоду, що дорівнює тривалості обороту його оборотних активів. В цьому випадку розглядається не тільки забезпечення своєчасних розрахунків з дебіторами та реалізації готової продукції, а й продажу в результаті потреби інших оборотних засобів (сировини, матеріалів тощо). Він обчислюється за формулою:

Кпокр.= (ДебЗ+ПФІ+ГКЕ+З)/ПЗ,

де Кпокр. -коефіцієнт покриття;

З - запаси ( сума строк 100, 110, 120, 130, 140 Балансу).

Нормальним значенням цього коефіцієнту вважається, коли воно перевищує 2.

Значення цих коефіцієнтів становить

Кпокр.поч.=(17367+13166+7064)/ 22357=1,68;

Кпокр.кін.=(18440+7272+7856)/ 20354=1,65.

Як бачимо, показники коефіцієнтів покриття як на початок, так і на кінець року мають позитивні значення свідчать про спроможність підприємства повністю покрити свої поточні зобов'язання протягом періоду одного обороту оборотних активів підприємства.

3.3 За структурою джерел формування майна підприємства

Співвідношення між власними і позиковими коштами визначає перспективну фінансову стійкість підприємства.

Для аналізу фінансової стійкості підприємства з погляду структури джерел фінансування необхідно виконати обчислення на початок і кінець року значення наступних показників:

1. Коефіцієнт автономії (або коефіцієнт фінансової незалежності). Цей показник є однією з важливіших характеристик фінансової стійкості підприємства, який відображає його незалежність від зовнішніх джерел фінансування і визначає частку власних джерел коштів у загальній сумі джерел утворення майна. Обчислюється показник за формулою:

Кавт - (ДМП+ЗНВП+ВК)/К,

де Кавт -коефіцієнт автономії;

ВК -власний капітал підприємства (строка 380 Балансу);

ЗНВП - забезпечення наступних витрат і платежів (строка 430 Балансу);

ДМП - доходи майбутніх періодів (строка 630 Балансу);

К - загальна сума капіталу підприємства (строка 640 Балансу).

Для забезпечення фінансової незалежності підприємства необхідно або частка власного капіталу була не меншою за 50% (Кавт>=0,5).

Кавт.поч =199023/224808=0,88;

Кавт.кін =199522/250801=0,795.

Як бачимо, підприємство є фінансово незалежним від зовнішніх джерел фінансування як на початок, так і на кінець звітного періоду. При цьому на кінець періоду спостерігається зменшення частки власного капіталу у загальній структурі джерел формування майна.

2. Коефіцієнт співвідношення залучених та власних джерел коштів визначає ступінь ризику, пов'язаного з можливістю втрати фінансової незалежності підприємства і відображає, скільки позикових коштів припадає на 1 грн. власного капіталу. Обчислюється цей показник за формулою:

Кз/в -(ДЗ+ПЗ)/(ДМП+ЗНВП+ВК),

де Кз/в - коефіцієнт співвідношення залучених та власних джерел коштів;

ДЗ та ПЗ - відповідно довгострокові (строка 480 Балансу) та поточні зобов'язання підприємства (строка 620 Балансу).

Якщо значення цього коефіцієнта менше за одиницю, підприємство має невисокий ризик втрати фінансової незалежності.

Якщо значення дорівнює одиниці - має місце критичний ризик, тобто на 1 грн власного капіталу припадає 1 грн залученого капіталу (довго- та короткострокових зобов'язань).

Якщо ж значення коефіцієнта перевищує одиницю, підприємство характеризується високим ризиком втрати фінансової стійкості.

Кз/впоч =(77+22357)/199026=0,113;

Кз/вкін=-(2+20354)/( 199522+30923)=0,09

Це свідчить про низький ризик втрати підприємством фінансової незалежності і є фінансово стійким.

3. Коефіцієнт мобільності характеризує співвідношення вартості оборотних та необоротних активів підприємства:

Кмоб=ОА/НА,

де ОА - оборотні активи (сума рядків 260 та 270 Балансу);

НА - необоротні активи (рядок 080 Балансу).

Кмоб.поч=39799/185009=0,215;

Кмоб.кін=40666/210135=0,194.

Як бачимо, на початок періоду на 1 грн. необоротних активів припадає 0,22 грн., а на кінець року - 0,19 грн. Це не є позитивним, оскільки частка активів, що знаходиться у мобільній формі і може за необхідності бути перетворена у грошові кошти є незначною

4. Коефіцієнт маневреності власних коштів визначає частину власних коштів підприємства, яка знаходиться в мобільній формі. Він обчислюється за формулою:

Кманевр=ВОК/(ДМП+ЗНВП+ВК),

де Кманевр. - коефіцієнт маневреності;

ВОК - власні обігові кошти (різниця між сумою строк 380, 430, 630 та строкою 080 Балансу).

Збільшення значення цього коефіцієнта позитивно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про збільшення можливості вільно маневрувати власними коштами.

Кманевр.впоч =14017/199026=0,07;

Кманевр./вкін=-10617/( 199522+30923)=-0,046

Позитивні значення коефіцієнтів маневреності свідчать про спроможність підприємства фінансувати свою поточну діяльність за рахунок власних джерел коштів. При цьому на початок звітного періоду частка власних джерел, що спрямовується на формування оборотних активів становила 7%. А на кінець - -4,6%.

5. Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами формування запасів характеризує частку запасів, яка фінансується за рахунок власних джерел коштів і розраховується за формулою:

Кзап=ВОК/З,

де Кзап - коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами формування запасів; З - вартість запасів підприємства ( сума рядків 100, 110, 120, 130, 140).

Кзап.поч.= 14017/7064=1,98;

Кзап.кін.=-10617/7856=-1,35.

На початок періоду 198% запасів фінансується за рахунок власних та прирівняних джерел, на кінець періоду ВОК не існують.

6. Коефіцієнт виробничих фондів визначає частку виробничих фондів в загальному обсязі майна підприємства.

Квф=ВФ/А

де ВФ - сума виробничих фондів підприємства (сума рядків 030, 100, 110, 120, 130, 140 Балансу);

А - загальна сума ресурсів підприємства (рядок 280 Балансу).

Квф.поч=121605/224808=0,54;

Квф.кін=148249/250801=0,59.

На кінець періоду спостерігається збільшення частки виробничих фондів у загальній сумі майна і наближається до 59%. Це позитивно характеризує структуру майна, що склалась на кінець звітного періоду, оскільки дохід підприємство отримує шляхом використання виробничих фондів, зменшення яких призведе до скорочення обсягів доходу.

4. Аналіз ділової активності

На підставі інформації, поданої в балансі та звіті про фінансові результати можна визначити показники, що характеризують ділову активність підприємства, тобто віддачу застосовуваних ним ресурсів та ефективність використання джерел фінансування його діяльності.

Показниками ділової активності підприємства є:

1. Ресурсовіддача (РВ) - відображає чистий дохід, який підприємство заробляє на одній гривні вартості усіх своїх ресурсів і обчислюється за формулою

РВ=ЧД/А,

де ЧД - чистий дохід підприємства за звітний період, грн (ф.№2 р.035);

А- середня вартість активів підприємства за звітний період, грн (ф.№1 р.280).

РВ=93889/((224808+250801)*0,5)=0,39.

У звітному році підприємство на 1 грн. майна підприємство заробляє 0,39 грн. чистого доходу.

2. Фондовіддача (ФВ) відображає, скільки виручки припадає на одиницю вартості основних засобів, чим характеризує ефективність їх використання. Обчислюється показник за формулою

ФВ= ЧД/Во.з.

де ЧД - чистий дохід підприємства за звітний період, грн (ф.№2 р.035);

Во.з. - середня вартість основних засобів підприємства за звітний період, грн (ф.№1 р.030).

ФВ=93889/((114541+140393)*0,5)=0,74.

Це означає, що на 1 грн. середньорічної вартості основних фондів підприємство заробляє 0,74 грн. чистого доходу.

3. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Ко.о.а) характеризує кількість оборотів оборотних активів за звітний період і обчислюється за формулою

Ко.о.з.= ЧД/Во.а .

де ЧД - чистий дохід підприємства за звітний період, грн (ф.№2 р.035);

Во.а - середньорічна вартість оборотних активів у звітному періоді, грн (ф.№1 р.260+270).

Чим більше оборотів здійснюють оборотні активи, тим вище ефективність їх використання.

Ко.о.з.=93889/((37799+40666)*0,5)=2,39.

За звітний період оборотні активи здійснюють 2,39 обороти.

4. Період одного обороту оборотних активів (То.о.а) (у днях) обчислюється за формулою

То.о.а.=Дк/Ко.о.а.

де Дк - кількість календарних днів у звітному періоді (днів)

То.о.а.=360/2,39=150,62 дні.

Тривалість одного кругообороту оборотних активів підприємства становить 150,62 дні.

5. Коефіцієнт завантаження оборотних активів є оберненим до Ко.о.а і характеризує участь оборотних активів у кожній грошовій одиниці доходу, отриманого підприємством від реалізації продукції. Чим менше їх припадає на 1 грошову одиницю доходу, тим краще вони використовуються.

Кзав=1/2,39=0,418

На 1 грн. чистого доходу припадає 0,418 грн. оборотних активів.

6. Рентабельність (прибутковість) оборотних активів (Rо.а) характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн. обігових коштів, тобто відображає ефективність їх використання і обчислюється за формулою

R=По.д/Во.а=1149/((114541+140393)*0,5)=0,009.

де По.д - прибуток від операційної діяльності, (грн.) (ф.№2 р.100 (або 105)).

На 1 грн. середньорічної вартості оборотних активів підприємство заробляє 0,9 % прибутку від операційної діяльності.

7. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (КОДз) відображає, у скільки разів чистий дохід підприємства перевищує середню дебіторську заборгованість і розраховується за формулою:

Ко.д.з=ЧД/Дебз=93889/((17367+18440)*0,5)=5,24.

де ЧД - чистий дохід підприємства від реалізації продукції, товарів, послуг у звітному періоді, (грн.) (ф.№2 р.035);

ДебЗ - середня дебіторська заборгованість у звітному періоді, грн (ф.№1. р.(050+160+170+180+190+200+210)).

Протягом звітного періоду дебіторська заборгованість підприємства здійснює 5,24 обороти.

8. Середній строк обороту дебіторської заборгованості (То.д.з) характеризує середній термін її погашення і обчислюється за формулою:

То.д.з=Д/Ко.д.з=68,7

де Дк - кількість календарних днів у звітному періоді.(днів)

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, або іншими словами, середній терміни погашення дебіторської заборгованості підприємства становить 68,7 днів.

9. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Ко.к.з) відображає, у скільки разів чистий дохід підприємства перевищує його кредиторську заборгованість і обчислюється за формулою:

Ко.к.з=ЧД/Кредз=93889/((22377+20354)*0,5)=4,39.

де Кредз - середня кредиторська заборгованість у звітному періоді, грн. (ф. №1 р.(530+540+550+560+570+580+590+600)).

Протягом року кредиторська заборгованість підприємства здійснює 4,39 обороти.

10. Середній строк обороту кредиторської заборгованості (ТКЗ) характеризує середній термін її погашення і обчислюється за формулою:

То.к.з=ЧД/Ко.к.з=82,0

де Дк - кількість календарних днів у звітному періоді.

Таким чином, середня тривалість періоду погашення підприємством своєї кредиторської заборгованості становить 82,0 дні.

11. Коефіцієнт оборотності власного капіталу (Ко.в.к) характеризує віддачу власного капіталу підприємства, тобто визначає, скільки чистої виручки припадає на одиницю власного капіталу.

Ко.в.к= ЧД/Вк=93889/((199026+199522)*0,5)=0,47,

де ЧД - чистий дохід підприємства від реалізації продукції, товарів, послуг у звітному періоді, грн (ф.№2 р.035);

ВК - середня сума власного та прирівняного до нього капіталу підприємства, грн (ф.№1 р.(380+430+630)).

На 1 грн. власного та прирівняного капіталу підприємства припадає 0,47 грн чистого доходу.

5. Аналіз рентабельності

Показники рентабельності є відносними характеристиками ефективності діяльності підприємства. Такими є:

1. Рентабельність ресурсів (активів) підприємства за прибутком до оподаткування (Rд.о) показує, скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи підприємства і обчислюється за формулою

R д.о=Пд.о./А*100%=1032/((224808+250801)*0,5)*100=0,43

де Пд.о - прибуток від звичайної діяльності підприємства, грн (ф.№2 р.170);

- середня вартість активів підприємства, грн (ф.№1 р. 280). AR

На 1 грн. середньорічної вартості активів підприємства підприємство припадає 0,43 % прибутку від звичайної діяльності.

2. Рентабельність ресурсів (активів) за чистим прибутком (Rч) показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи підприємства і обчислюється за формулою:

Rч=Пч/А*100%=617/((224808+250801)*0,5)*100=0,26

де Пч - чистий прибуток підприємства за звітний період, грн (ф.№2 р.190).

На 1 грн. середньорічної вартості активів підприємства підприємство припадає 0,26% чистого прибутку.

3. Рентабельність власного капіталу (Rв.к) показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю власного капіталу підприємства і обчислюється за формулою:

Rч.в.к.= Пч/ВК*100%=617/((199026+199522)*0,5)*100=0,31,

де ВК - середня сума власного та прирівняного до нього капіталу підприємства, грн (ф.№1р.(380+430+630)).

На 1 грн. власного та прирівняного капіталу припадає 0,31% чистого прибутку.

4. Рентабельність виробничих фондів (Rв.ф) характеризує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю вартості виробничих фондів підприємства:

Rч.в.ф.= Пч/Вв.ф.*100%=617/((114541+140393)*0,5)*100=0,48,

де Вв.ф - середня вартість виробничих фондів підприємства, грн (ф.№1 р.(030+100+120)).

На 1 грн. середньорічної вартості виробничих фондів 0,48% чистого прибутку. 5. Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності (Rпр) характеризує, скільки прибутку припадає на грошову одиницю повної собівартості реалізованої продукції підприємства і обчислюється за формулою:

Rпр=По.д./Сп*100%=1149/64112*100=1,79,

де По.д - прибуток від операційної діяльності підприємства, грн (ф.№2 р.100);

Сп - повна собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг, реалізованих підприємством у звітному періоді, грн. (ф.№2 р.280)

Рентабельність продукції підприємства становить 1,79%.

6. Аналіз показників Cash-flow

До основних показників Cash-flow, що використовуються у практиці належать такі:

1. Тривалість погашення зобов'язань. Показує, скільки років необхідно підприємству, аби за даного розміру операційного Cash-flow погасити свої нетто-зобов'язання. Нетто-зобов'язання підприємства - це сума зобов'язань підприємства, у тому числі за наступними платежами, зменшена на суму грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та чистої реалізаційної вартості поточної дебіторської заборгованості. Обчислюється показник за формулою

Тc.f=((Зд+Зп-ЗНВП)-(ГКЕ+ДЗ+ПФІ)/(Cash-floy)=(((22357+20354)*0,5+ (77+2)*0,5+(3348+30923)*0,5)-((13166+7272)*0,5+(7617+9637)*0,5)/3276=6,01,

де НЗ - середньорічна сума нетто-зобов'язань, грн.; Зд, Зп - середньорічна сума довгострокових та поточних зобов'язань відповідно, грн. (за рр.480 та 620 ф.№1); ЗНВП - середньорічна сума забезпечень наступних витрат та платежів, грн. (за р.430 ф.№1); ГКЕ - середньорічна сума грошових коштів та їх еквівалентів, грн. (за рр.230 та 240 ф.№1) ; ДЗ - середньорічна вартість дебіторської заборгованості (за чистою реалізаційною вартістю), грн.(за рр.150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 ф.№1); ПФІ - середньорічна сума поточних фінансових інвестицій, грн. (за р.220 ф.№1); Cash-flowОД - річний чистий грошовий потік від операційної діяльності, грн. (р.170 ф.№3).

Якщо тривалість погашення зобов'язань становить 1-3 роки, ситуація з точки зору виконання підприємством своїх зобов'язань вважається нормальною; якщо 4-5 роки - ситуація задовільна, понад 5 років - незадовільна.

2. Показник, обернений до тривалості погашення зобов'язань

показує, скільки чистого грошового потоку від операційної діяльності припадає на 1 грн. середньорічної суми нетто-зобов'язань підприємства:

Цей показник свідчить про здатність підприємства розрахуватись за своїми зобов'язаннями за рахунок чистого руху грошових коштів від операційної діяльності.

3. Показник самофінансування інвестицій відображає частку інвестицій у відсотках, що фінансується за рахунок внутрішніх джерел підприємства (чистого прибутку, амортизаційних відрахувань, забезпечень наступних витрат і платежів). Чим вищий цей показник, тим менше підприємство вдавалось до залучення зовнішніх джерел фінансування (менше брало кредитів). Обчислюється за формулою

К=(Cash-floy)/(ДНА+ДОЗ+ДДФІ+ДКІ)*100%=3276/(43+29209)*100

=11,2 %

де ДНА - приріст початкової вартості нематеріальних активів, грн. (за р.10 ф.№1) ; ДОЗ приріст початкової вартості основних засобів, грн.(за р.20 ф.1); ДДФІ - приріст вартості довгострокових фінансових інвестицій (за рр.40 та 45 ф.№1) , ДКІ - приріст капітальних інвестицій (за р.20 ф№1).

4. Чиста Cash-flow-маржа характеризує величину операційного Cash-flow, що припадає на одну гривню доходу від реалізації продукції і показує, скільки процентів доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) лишається на підприємстві у вигляді грошових коштів після здійснення усіх платежів в межах операційної діяльності. Обчислюється за формулою

М=(Cash-floy)/Др.п.*100%=3276/93879*100=3,49,

де Др.п - дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн. (р.10 ф.№2).

5. Показник відношення Cash-flow до власного капіталу відображає чистий грошовий потік, що припадає на одиницю власного капіталу:

М=(Cash-floy)/ВК=3276/199522=0,016,

де ВК - середньорічна сума власного капіталу (за р. 380 ф.№1)

7. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства

Для прогнозування імовірності банкрутства підприємства в контрольній роботі буде розглянуто застосування п'ятифакторної моделі Альтмана.

Імовірність банкрутства оцінюється за значенням індексу Z.

Z=3,107К1+0,995К2+0,42К3+0,847К4+0,717К5,

Коефіцієнти обчислюються наступним чином:

К1 - коефіцієнт прибутковості активів за прибутком до оподаткування:

К1=Пд.о./А=1032/((224808+250801)*0,5)=0,0043

де А -середньорічна вартість активів підприємства.

К2 - ресурсовіддача:

К2=ЧД/А=80377/((224808+250801)*0,5)=0,338,

де ЧД - чистий дохід підприємства за звітний період.

К3 - співвідношення власного та прирівняного капіталу до залученого капіталу:

К3=ВК/ЗК=(199026+199522)/(25782+51279)=5,17,

де ВК - середньорічна вартість власного та прирівняного до нього капіталу,

ЗК - середньорічна вартість залученого капіталу.

К4 - співвідношення реінвестованого прибутку (Прінв), тобто прибутку, що спрямовується підприємством на свій розвиток, до середньорічної вартості активів:

К4=Прінв/А=321/((224808+250801)*0,5)=0,0013,

К5 - співвідношення власних оборотних кошів до середньорічної вартості активів:

К5= ВОК/А= (14017-10613)/((224808+250801)*0,5)=0,014,

ВОК- середньорічна вартість власних обігових коштів підприємства.

Z=3,107*0,0043+0,995*0,338+0,42*5,17+0,847*0,0013+0,717*0,014=2,53

Критичним значенням коефіцієнту Z є 1,23. Із цим значенням порівнюється розрахункове значення Z для конкретного підприємства. Якщо Це розрахункове значення менше за 1,23 - підприємству у найближчі два-три роки загрожує банкрутство; якщо ж розрахункове значення Z більша за 1,23 - це свідчить про сталий фінансовий стан підприємства.

Висновки

Відкрите акціонерне товариство “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” (ВАТ „РФНМ”) засноване відповідно до рішення Рівненського відділення Фонду Державного майна України по Рівненській області від 15 липня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства Рівненська фабрика нетканих матеріалів, як одного з найбільших підприємств по виготовленню нетканих полотен в Україні та країнах СНД, що працює з 1970 року.

До складу ВАТ "РФНМ" входить дочiрнє пiдприємство "Тек-Стиль", засноване рiшенням загальних зборiв ВАТ в травнi 1999 року. Пiдприємство виробляє полотна нетканi прокладочнi та спецiального побутового призначення. Ринки збуту пiдприємства "Тек-Стиль" розмiщенi в Українi. Основними споживачами є пiприємства швейної та меблевої промисловостi, хiмiчної промисловостi.

Протягом 2012_ року підприємство фінансувало свою діяльність в основному за рахунок довгострокової заборгованості (21942 тис.грн.), короткострокових кредитів та позик (661 тис. грн.) і зростання прирівняного до власного капіталу (498 тис. грн.). Використовувались вони переважно для погашення кредиторської заборгованості та приросту необоротних активів - придбання основних засобів (25126 тис. грн.).

Підприємство характеризується абсолютною стійкістю як на початок звітного періоду, так і на його кінець.

На кінець періоду спостерігається збільшення частки виробничих фондів у загальній сумі майна і наближається до 59%. Це позитивно характеризує структуру майна, що склалась на кінець звітного періоду, оскільки дохід підприємство отримує шляхом використання виробничих фондів, зменшення яких призведе до скорочення обсягів доходу.

За 2008-2012 роки придбано необоротних активiв на загальну суму 14212,0 тис. грн.,в тому числi: нематерiальнi активи -2170 тис.грн., машини i обладнання - 1974 тис. грн..; транспорт - 2352,0 тис.грн.; iнструмент - 1277 тис. грн., iншi - 1242 тис.грн., полiпшення будiвель - 5197тис.грн. та капiтальне будiвництво -28572 тис.грн. Прирiст необоротних активiв у 2012 роцi в цiлому по Компанiї становить 29729 тис.грн., що у порiвняннi з плановим показником бiльше на 37,7% та в 6,6 рази бiльше нiж за 2011 рiк. Капiтальнi iнвестицiї вцiлому по Компанiї на придбання основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйсненi в сумi 867 тис.грн., на придбання нематерiальних активiв - 234 тис.грн, на модернiзацiю, вiдновлення основних засобiв - 56 тис.грн.

Питома вага капiтальних iнвестицiй на капiтальне будiвництво, здiйснених Компанiєю в сукупнiй сумi iнвестицiй, становить 97,1%. За 2008-2012 роки вiдчужено необоротних активiв, якi морально застарiлi i не використовуються у господарськiй дiяльностi на загальну суму 2203,0 тис.грн. в тому числi: машини та обладнання -571,0 тис.грн., транспорт - 1189,0; iншi основнi засоби - 443,0 тис. грн.

майно фінансовий рентабельність банкрутство

Список використаної літератури

1. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? - М.: Фінанси і статистика, 1996. -384с.

2. Брігхем Ю.,Гапенски Л. Фінансовий менеджмент: Повний курс: У2-х т. / Пер. з анг. під ред. В.В. Ковальова. - Санкт-Петербург: Економічна школа, 1997. -т1. - 497 з.

3.Герчикова І.Н. Менеджмент: Підручник. - 3-тє вид., перераб. ідоп. - М.: Банки біржі,ЮНИТИ, 1997. - 501 з.

4.Крейнина М. Н. Фінансовий менеджмент / Навчальний посібник. - М.: Річ навіть і Сервіс, 2008. - 304 з.

5. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник / Під ред.Е.С.Стояновой. - 5-те вид., перераб. ідоп. - М.: Перспектива, 2000. - 656 з. 6. БакановМ.И., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу. М, Фінанси і статистика. - М., 2006. - З. 416.

7. Балабанов І.Т. Ризик - Менеджмент. - М., 2003. - З. 196.

8. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту. - Київ, 1999. - Т. I. - З. 591. 9. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту. - Київ, 1999. Т. П. - З. 512.

Додатки

Додаток А

Баланс станом на 2012 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

4714

4465

- первісна вартість

011

7007

7040

- накопичена амортизація

012

( 2293 )

( 2575 )

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

114541

140393

- первісна вартість

031

129920

159129

- знос

032

( 15379 )

( 18736 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

- первісна вартість

036

- накопичена амортизація

037

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

- інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

235

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

62475

61624

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

71210

71224

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 8735 )

( 9600 )

Відстрочені податкові активи

060

364

503

Гудвіл

065

2915

2915

Інші необоротні активи

070

Гудвіл при консолідації

075

Усього за розділом I

080

185009

210135

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

759

884

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво


Подобные документы

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Оцінка фінансового стану підприємства, метою якої є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства. Аналіз прибутковості підприємства. Оцінка імовірності його банкрутства.

  дипломная работа [60,0 K], добавлен 06.01.2012

 • Загальна модель і система показників фінансового стану. Аналіз інвестиційної діяльності, майна підприємства, його грошових потоків, капіталу і ділової активності. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Прогнозування можливого банкрутства.

  курсовая работа [126,0 K], добавлен 24.03.2011

 • Показники оцінки фінансового стану підприємства. Стан майнового положення. Оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз інвестиційної привабливості.

  курсовая работа [59,7 K], добавлен 28.03.2016

 • Організаційно-економічна та господарська діяльність підприємства. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Напрямки використання чистого прибутку.

  курсовая работа [192,9 K], добавлен 10.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.